DELEN

“Een Kosmische Telepaat Worden”

Aartsengel Michaël via Ronna Herman 12-2009

Geliefde meesters, wij hebben deze informatie in het verleden gegeven; echter, wij moeten jullie geheugen opfrissen opdat jullie begrijpen hoe de voorbereidingen van het verleden hebben geleid tot het stadium in het evolutionaire proces dat jullie nu doormaken. Tegen het einde van de 19e eeuw, toen de invloed van het Vissentijdperk en de Zesde Straal plaats maakten voor het Watermantijdperk, de Zevende Straal van vrijheid, zuivering, en de Violette Vlam van Transformatie, onder leiding van de geliefde Aartsengelen Zadkiel en Vrouwe Amethist, ontving onze Vader/Moeder God een enorme infusie van Adamanten Deeltjes van Licht van de Opperste Schepper.

De tijd was gekomen om de Liefdes-/Levenskracht van de Schepping in grotere mate uit te stralen naar het universum. De Aarde en de mensheid werden geleidelijk aan bloot gesteld aan steeds hogere frequenties van Schepperslicht. Maar terwijl het verfijnde Licht de Aarde en de harten van de mensen doordrong, heerste er chaos op de planeet. Net zoals de wereld en haar bewoners nu ervaren, waren er wereldoorlogen, een verwoestende wereldwijde pandemie, ongekende wreedheden, extreem destructieve weerspatronen, en een wereldwijde financiële depressie die veel lijden teweeg bracht onder de massa. Er was een rebellie onder de jongere generaties en tradities die duizenden jaren werden aangehangen, werden aangepast of geheel verworpen. Levensveranderende gebeurtenissen, uitvindingen en revolutionair denken veranderden de wereld enorm toen het Licht van de nieuwe Schepping de Aarde en de auravelden van de mensheid doordrong.

In het midden van de jaren tachtig van de twintigste eeuw werd vastgesteld dat de mensheid en de Aarde waren blootgesteld aan de maximale hoeveelheid verfijnde frequenties van Goddelijk Licht als zij konden belichamen zonder nog meer chaos en lijden teweeg te brengen. Gedurende die tijd begonnen veel gezegende Sterrenzaden het ontwakingsproces en ervoeren een Goddelijke ontevredenheid, want zij ondergingen een “Zielsversmelting” en hun Hogere Zelven wenkten en inspireerden hen actief naar het pad van ascensie.

Er is veel geschreven over de Harmonische Convergentie die plaatsvond in augustus 1987, en er gebeurde veel gedurende dat Kosmische moment. Maar een van de meest belangrijke gebeurtenissen was het heractiveren van het Kristallijnen Rastersysteem waardoor de ascenderende mensheid dit raster kon gaan bezielen met het verfijnde Licht van de Schepping genaamd Adamanten Deeltjes. Er is een Zaadatoom van Godsbewustzijn opgeslagen in de Goddelijke Diamanten Celkern van ieder persoon, en een levensveranderend ontwaken vind plaats wanneer een persoon een bepaald niveau van evenwicht en harmonie bereikt in zijn/haar vier lagere lichaamssystemen: fysiek, mentaal, emotioneel en etherisch. Vanaf die tijd werden de hogere frequenties van Schepperslicht naar en door de ontwakende Sterrenzaden geleid in plaats van als een dekeneffect over de hele wereld. Dat is waarom wij jullie Wachters van het Licht hebben genoemd, Pilaren van Licht, omvormers van Licht.

Gedurende die tijd begonnen enkele moedige, gevorderde Zielen, degenen die wij de voorhoede noemen, zich te verbinden met hun gidsen / spirituele leraren, de Geascendeerde Meesters, en in sommige gevallen met het engelenrijk. Iedere Ziel moest een intens zuiverings– en trainingsproces ondergaan; echter, velen bleven op koers en werden zuivere kanalen van de gevorderde wijsheidsleringen, die zo belangrijk waren voor diegenen die streefden naar spirituele volwassenheid en Zelfmeesterschap. De massa bleef ontwaken in verbazingwekkende aantallen toen de infusie van Liefde/Licht van de Opperste Schepper via onze Vader/Moeder God en de grote Aartsengel Metatron werd omgevormd tot een aanvaardbaar niveau door de menselijke Lichtdragers opdat het veilig kon worden verspreid over de Aarde en de mensheid.

In deze tijden van grote verandering, worden de eigenschappen, kwaliteiten en deugden van de Zevende Straal, die de Violette Vlam van Transformatie bevatten, in steeds grotere mate neergestraald vanuit de Hemelse Amethisthal door de Aartsengelen Zadkiel en Vrouwe Amethist. De Engelen van het Violette Vuur stralen actief de Vlam van Transformatie naar de Aarde en direct in het krachtveld van een ieder die de Violette Vlam aanroept voor het hogere goed.

De jaren 1991 en 1992 waren jaren van fenomenale transformatie voor zowel de Aarde als de mensheid. De Violette Vlam drong in het auraveld van de Aarde en transmuteerde een groot deel van de negatieve frequentiepatronen waardoor Gaia voldoende Schepperslicht kon integreren om te gaan trillen op een midden-vierdimensionaal frequentieniveau, waardoor zij geleidelijk aan naar haar juiste omloopbaan kon gaan als voorbereiding op haar uiteindelijke ascensie naar de vijfde dimensie. Er zijn veel interpretaties geweest van de betekenis van het 11:11-portaal, een gebeurtenis die plaatsvond tussen 11 juli 1991 en 11 januari 1992. De getallen 11:11 kunnen worden beschouwd als indicators van bepaalde portalen, en dit is een juiste veronderstelling. In de eerste helft van de 20e eeuw was het membraan van Licht dat de quarantaine of Niet-Passeerbare-Ring vormde geheel opgelost, en veel van de dampen/negatieve energie van de astrale niveaus waren getransformeerd en hersteld. Wederom kreeg de mensheid toegang tot kosmische informatie en kon zij in contact treden met de Wezens van de Hogere Rijken.

Toen meer en meer gezegende Zielen hun negatieve trillingspatronen heelden en transformeerden, begon hun Energetische Blauwdruk te resoneren met de harmonische frequenties van de hogere subniveaus van de vierde dimensie, en daarna begonnen hun levens sterk te veranderen. Miljoenen verlieten het rad van Karma en gingen over in een staat van gratie en begonnen vurig het pad van ver-LICHT-ing te zoeken en te volgen. Dit was ook een tijd waarin velen van degenen die erin hadden toegestemd om boodschappers te zijn voor de Spirituele Hiërarchie werden geroepen om hun Goddelijke aardse missie te vervullen. Het was feitelijk gedurende die tijd, 11 januari 1992, dat ik voor het eerst mijn geliefde boodschapper, in dit leven bekend als Ronna Herman, benaderde. Wij zijn sinds die tijd steeds metgezellen geweest, en zij heeft vastberaden haar leven toegewijd aan haar spirituele missie. Zij, evenals vele andere toegewijde Zielen in de wereld, zijn een inspiratie geweest en een stralend voorbeeld voor de mensheid.

Sinds dat eerste 11:11-portaal was geopend, wordt elk jaar opnieuw een speciaal 11:11-portaal geopend opdat de Geascendeerde Meesters en Wezens van het Licht contact kunnen maken met diegenen die het vereiste niveau van harmonische frequentiepatronen hebben bereikt zodat zij kunnen gaan communiceren met hun gidsen, leraren en engelenvrienden, en misschien boodschappers van het Licht kunnen worden. Wij weten dat dit onlangs is gebeurd met velen van jullie die onze boodschappen lezen, en wij willen jullie geest ontlasten en jullie helpen begrijpen wat er aan het gebeuren is en wat er van jullie wordt gevraagd. Het is een prachtig geschenk, geliefden, en er is niets om bang voor te zijn, want jullie eisen een deel van jullie “natuurlijke Staat van Zijn” op.

Communiceren met de Wezens van Licht is een grote evolutionaire stap voor jullie als menselijke Wezens, want het voorziet snel in een nieuw bewustzijn en een grote transformatie in jullie. Hoogst waarschijnlijk zullen jullie eerst contact maken met en leren communiceren met jullie persoonlijke gidsen, of soms brengt jullie meester-leraar snel een verbinding tot stand. Met name wanneer je vóór deze incarnatie ermee instemde om met dat bepaalde Wezen samen te werken.

Nooit eerder hebben jullie zo’n gelegenheid gehad om de mensheid en de Schepper te dienen. Jullie bevinden je op een kruispunt in jullie evolutionaire proces, want de wereld zoals jullie die hebben gekend is langzaam aan het verdwijnen. Als Goddelijke Vonken van de Schepper, hebben jullie een groot geschenk gekregen, een schatkist van Scheppersessentie die jullie naar eigen wens mochten gebruiken. Jullie begonnen dit leven met een hoeveelheid van Adamanten Deeltjes van Licht die zijn opgeslagen in jullie Heilige Hart en een deel opgeslagen in jullie Wortelchakra, het Heilige-Vuur-Zaadatoom ook wel Kundalini genoemd en voorgesteld als een opgerolde serpent. Jullie hebben altijd toegang gehad tot het Heilige Vuur opgeslagen in jullie hart; maar jullie dienen te onthouden hoe jullie “Sleutels voor het Koninkrijk” te gebruiken om deze krachtbron van Goddelijk Licht te ontsteken en effectief te gebruiken. De Kundalini of Serpentvuur is een andere zaak, want jullie moeten 51% van de vervormde energie opruimen die jullie in het verleden hebben gecreëerd om gebruik te kunnen maken van dit reservoir van het Volle Metatronische Lichtspectrum.

Verschillende grote Wezens van Licht hebben miljoenen jaren de last van de Aarde en de mensheid gedragen; echter, nu is de tijd voor de mensheid om naar voren te treden en haar plicht op zich te nemen. Jullie moeten het Goddelijke Licht waarmee jullie zijn begiftigd, gaan aanspreken, gebruiken en delen. Er moet altijd een energie-uitwisseling zijn. Het is een Universele Wet. De tijd is gekomen voor de mensheid om te evolueren naar spirituele volwassenheid en om verantwoordelijke posities in te nemen als Godsbewuste Wezens van Licht. Wij hebben onze boodschapper aangemoedigd om jullie te helpen de barrières te verwijderen en op gemakkelijke en sierlijke wijze de wegen van communicatie te openen.

OPENING NAAR HET KANAAL
RICHTLIJNEN OM JE TE HELPEN COMMUNICEREN MET JE HOGERE ZELF, JE SPIRITUELE GIDSEN EN ENGELENHELPERS

RONNA HERMAN OVERSCHADUWD DOOR AARTSENGEL MICHAËL

Mentale telepathie of channeling is communicatie zonder woorden, of gedachte-overdracht van geest tot geest door middel van iets anders dan de bekende zintuigen. Je kunt alleen contact maken met trillingsniveaus waarmee jij en je Energetische Blauwdruk compatibel zijn. Daarom is het zo belangrijk om door een zuiveringsproces te gaan om een evenwichtigere en harmonieuzere Staat van Zijn te bereiken in je mentale en emotionele lichamen.

Op zeldzame momenten en gedurende de overgang van het ene grote Tijdperk naar het andere, staat de Kosmische Wet toe dat Geascendeerde Meesters, de Wezens van het engelenrijk en de Spirituele Hiërarchie door de “sluier” komen en contact maken met bepaalde “ontwaakte” leden van het menselijke ras. Je moet een bereidheid tonen en een wens om contact te hebben met deze prachtige, hoogontwikkelde Wezens, want zij zullen geen inbreuk maken op je vrije wil. Wanneer je je aandacht richt op een bepaalde meester, engel of Lichtwezen, zijn zij zich terstond van je bewust en zullen zij reageren. Hoe krachtiger, oprechter en constanter je verlangen, des te meer van hun straling zij aan jou zullen geven.

Je begeleidende engelen, spirituele gidsen en leraren, doen alle moeite om je te helpen de hogere frequenties van wijsheid te ontvangen die belangrijk zijn in deze tijden. Zij proberen je aandacht te krijgen door het Licht te versterken in je Zonnekrachtcentrum en vervolgens in je Heilige Hart. Je hebt eeuwen gewacht op een uitnodiging om bewust te communiceren met de Geascendeerde Meesters en de engelenrijken, en zij hebben ook geduldig op deze tijd gewacht.

HIER ZIJN EEN PAAR MANIEREN DIE HET PROCES VERSNELLEN OM EEN BEKWAAM EN HELDER KANAAL TE WORDEN:

– Iedereen heeft voor elk leven tenminste één begeleidende engel, en soms meer dan één. Je hebt verschillende gidsen als je vooruit gaat door de verschillende dimensies. Je moet in staat zijn om “je bewustzijn te verhogen” naar een compatibel niveau met je gidsen en leraren. Zij zullen ook hun frequenties iets verlagen om een harmonieus niveau te bereiken.

– Je moet leren je te concentreren en je aandacht te richten.

– Je moet leren je gedachten te beheersen en je eigen gedachten terzijde te schuiven zodat je ontvankelijk wordt voor de gedachten en begeleiding van je gidsen en leraren.

– Er moet een overeenstemming zijn tussen je Ziel/Hogere Zelf en de entiteiten die je channelt.

– De Wezens van Licht zullen nooit inbreuk maken op je vrije wil.

– Je gidsen zullen je helpen een geschikt frequentieniveau te bereiken door je een “energie-boost” te geven, waardoor je je opgeladen voelt en wat je, wanneer je hogere energieniveaus bereikt, misschien een gevoel van expansie geeft, met name in het hoofd.

– Channelen schept een groter gewaarzijn.

– Channelen is een versneld pad voor spirituele groei.

– Je gidsen zullen je niet de oplossingen aanreiken voor je lessen; echter, zij zullen je opties geven en misschien een bredere visie van een situatie.

– Je hogere gidsen zullen niet de toekomst voor je voorspellen, want je hebt een vrije wil en er zijn teveel variabelen. Echter, zij kunnen wijzen op de sterkst “mogelijke toekomst” in een bepaalde situatie en je helpen om de meest wijze beslissing te nemen voor het hoogste goed.

Wij zullen jullie vastberadenheid versterken, wij zullen jullie inspireren en jullie harten in vuur en vlam zetten met het Heilige Vuur van de Schepping terwijl je het pad van verlichting bewandelt. Weet dat Liefde, Licht en onuitgesproken zegeningen eeuwig worden uitgestraald naar ieder van jullie vanuit de harten van onze Vader/Moeder God.

IK BEN Aartsengel Michaël.

© 2009 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2009 Frank Hoogerbeets, www.ditrianum.org.

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

www.ronnastar.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in