Dit artikel is speciaal voor www.nieuwetijdskind.com geschreven en gechanneld door Katerina Karanika.

 

Aan de kinderen van de nieuwe Tijd, de brengers van het Licht

 
Lieve broeders en zuster van het Licht, children of love, het vervult ons met vreugde om het woord tot jullie te richten en onze dankbaarheid en onvoorwaardelijke liefde met jullie te delen. In het collectief onbewuste ligt alle informatie, liggen alle gebeurtenissen, alle wetten en regels van het Leven en is alle informatie over de cycli van de evolutie opgeslagen. Iedereen heeft toegang tot die informatie, behalve jullie menselijk bewustzijn zolang jullie in de derde dimensie verkeren. Jullie ziel daarentegen gaat daar regelmatig heen als de mind slaapt om zich op te laden, om haar plannen bij te stellen en om onderwijs te verkrijgen.

Aan het eind van de negentiende eeuw heeft jullie ziel het signaal ontvangen dat de evolutiecyclus van 26.500 jaar van richting veranderde en koers zette van het duister naar het licht. Jullie begonnen toen plannen te smeden over de vorm, die deze verandering zou krijgen en over de rol die jullie daarin wilde spelen en de lessen die jullie nog wilden leren. Oorspronkelijk waren jullie plannen vrij conventioneel.

De planeet zou naar het licht gaan, zoals in voorgaande cyclussen ook het geval was en vervolgens zou de planeet zichzelf fysiek vernieuwen door grote natuurrampen en een nieuwe cyclus van duister naar licht beginnen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren veel oude zielen op aarde aanwezig en zij smeedden een geheel nieuw plan voor de planeet en haar bewoners. De aarde zou in z’n geheel tot de vijfde dimensie toetreden, de dualiteit achter zich latend om vervolgens de Eenheid op Aarde verankeren.

Jullie planeet, Gaia, stemde volledig in met deze ambitieuze maar vanuit onvoorwaardelijke liefde gesmede plannen. Jullie besluit heeft het Universum doen opschudden, de melkwegstelsels gonsden van de geruchten en Al Wat Is juichte van vreugde. De consequenties van een dergelijk plan hebben effect op alle planeten van jullie planetaire constellatie, jullie Universum en alle Universa in de kosmos. De planeet zou definitief van dimensie veranderen en zijn functie als leerschool in de vorm van driedimensionale planeet verlaten. Haar vertrek uit het fysieke planetaire stelsel en de eeuwigdurende cyclussen van evolutie zou alle andere planeten beïnvloeden op zowel fysiek als etherisch nivo.

Waar zou de Aarde naartoe gaan als de vijfde dimensie eenmaal verankerd was en de Eenheid voltooid? Naar welk universum zou de planeet verplaatst worden om haar verdere evolutie te vervolgen en te voltooien? Zou er een nieuwe Aarde voor in de plaats komen? Zoveel vragen kon jullie soort alleen niet bevatten, laat staan oplossen. Vanuit alle hoeken van jullie Universum en andere universa en melkwegstelsels kwamen wezens toegestroomd om dit nieuwe kosmische experiment gade te slaan en hun expertise en hulp aan te bieden.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog kwamen de eerste Brengers van het Licht op aarde. De Lichtbrengers van het Blauwe licht, de Blue-Raykinderen. Ze waren oude zielen die al vele levens op aarde hadden doorgebracht en brachten hun ervaringen uit Atlantis en uit jullie moederland Lemuria mee. Later verschenen op aarde kinderen uit de Pleiaden, Orion, Sirius en nog meer planeten waar jullie geen weet van hebben. Waarom kozen zij ervoor om hier te zijn? Uit Liefde. Van achter de sluiers, uit het Licht en de Liefde, kwamen zij in de duisternis terecht van de derde dimensie, de dualiteit en de angst met als enige doel de Moeder en alles wat er op leeft te helpen ascenderen.

Bij het proces van incarnatie zijn er geen restricties geweest vanuit de Hoeders van het Heilig Plan. Iedere ziel die die wens kenbaar maakte, kon incarneren. Ook zielen die nooit eerder op aarde hadden geleefd kwamen in aanmerking. Sommige kozen een baarmoeder uit om alvast te voelen hoe het is om een fysiek lichaam te hebben en besloten vervolgens om voor de geboorte te vertrekken. Anderen kozen voor een zeer kort leven in een menselijk lichaam om er even aan te wennen en vertrokken als kind alweer om op een later tijdstip weer terug te keren. Veel zielen die voor het eerst op aarde incarneerden, kozen voor een leven in een cultuur, die dichtbij de natuur stond en waar de mind weinig uitdagingen had te verduren. De Brengers van het Licht vanuit de sterren, die de laatste jaren worden geboren hebben allemaal enige ervaring met het aardse lichaam gehad.

Leven in een fysiek lichaam is een bijzondere ervaring voor sterrenwezens, die nooit een fysiek driedimensionaal bestaan hebben gekend en voor wezens die daar weinig ervaring mee hebben. Als de sluiers een paar jaar na de geboorte sluiten is de ziel afgescheiden van zijn Bron en begint de uitdaging van het accepteren van de veranderingen, het zich aanpassen aan de dualiteit, het ego, de tijd en ruimte en alle consequenties van deze condities. Het aanpassingsproces is een geweldige ervaring voor de ziel en voor het Bewustzijn. De Brengers van het Licht worden allemaal geboren met een hogere trillingsfrequentie dan de gemiddelde driedimensionale aardse bewoner. Ook al is de persoonlijkheid van een sterrenkind niet volwassen -zoals die van een oude ziel van de planeet – de frequenties die uitgezonden worden zijn van een andere kleur en klank dan die van de aarde. Deze hogere trillingen helpen het collectief bewustzijn en de planeet om door deze overgangsfase heen te gaan.

Het effect van deze hogere trillingen wordt niet altijd door de omgeving gewaardeerd omdat ze niet met elkaar resoneren. Vaak worden ze door de omgeving en de samenleving niet begrepen, gevreesd, genegeerd of slecht behandeld. Als mensen uit de omgeving angstig op de sterrenkinderen reageren, meestal onbewust, reageert de persoonlijkheid van het sterrenkind op zijn beurt ook met angst door zich terug te trekken, verdedigend op te stellen en soms agressief op te treden.

Omdat in de derde dimensie alles en iedereen als afgescheiden van elkaar wordt ervaren, is het nodig dat alles ook een naam, een etiket en herkenningsteken krijgt. Dat is nodig om met elkaar te kunnen communiceren. Zo hebben mensen namen bedacht voor anderen, die anders aanvoelen en zich anders zich gedragen als: autistisch, asociaal, agressief, gevaarlijk, ADHD,HSP en nog veel meer.

Het driedimensionale bewustzijn en het ego hebben namen, etiketten, gebruiksaanwijzingen en regels nodig om zich veilig te voelen. Vanwege de wet van de dualiteit oordelen mensen in het driedimensionale bewustzijn altijd om zich op deze manier bewust te worden van zichzelf, hun kwaliteiten en om richting en structuur aan hun samenleving te geven. Geen enkel etiket, geen enkele kwaliteit of hoedanigheid blijft vrij van oordelen. Over het algemeen is alles wat afwijkt van het gewone ‘slecht’ en dient afgestraft te worden. Jullie, lieve broeders en zusters, Brengers van het Licht, voelen tot diep in jullie ziel de angst van de omgeving, de afwijzing en de veroordeling. Dat is zeer pijnlijk en belemmert jullie om je kracht op te eisen en je Licht te verspreiden.

Hoe men in een menselijk lichaam functioneert met een driedimensionaal bewustzijn is ingebed in het menselijk DNA. Voor de meeste mensen, afkomstig van de planeet is het dus vanzelfsprekend om zwart-wit te denken, om te plannen in de tijd, om de regels te volgen en dergelijke. Voor jullie sterrenkinderen zijn het nieuwe ervaringen die jullie je proefondervindelijk eigen moeten maken. Daarom ondervinden alle sterrenkinderen problemen met het fysieke lichaam en het ego. Het lichaam zit niet lekker, te strak, benauwend. Ze voelen zich belemmerd in hun vrijheid van bewegen, van handelen en van denken. Sommigen denken en bewegen te snel waardoor de omgeving hen niet bij kan houden en dan krijgen ze een etiket van “ziek” zijn; ADHD, hyperactief, autistisch, niet geschikt voor het regulier onderwijs, voor gewoon werk en het maatschappelijk leven. Sterrenkinderen reageren op hun omgeving en op hun anders-zijn door impulsief, ongecontroleerd en aggressief gedrag of door depressie, passiviteit en soms hebben ze zelfs een doodswens. De extra hoge gevoeligheid maakt dat ze bijzonder kwetsbaar zijn en niet in een omgeving met zeer langzame trillingen kunnen functioneren. Dat maakt de noodzaak om zich terug te trekken of er tegen te strijden soms nog sterker.

Lieve Brengers van het Licht, we begrijpen jullie problemen op aarde in een fysiek kledingstuk dat te strak om je heen gedrapeerd is. We komen met de boodschap dat we er altijd zijn om jullie te leiden, te troosten en te helpen aanpassen. Open je sluiers en roep onze hulp. Samen kunnen we het licht verspreiden en we kunnen jullie helpen om van je avontuur te genieten. Zoek naar de pluspunten van het fysieke lichaam. Ontdek ze. Ontdek je eigen lichaam, het lichaam van een geliefde broeder of zuster, ontdek de driften en emoties van het menselijk wezen, ontdek de zintuigen van je lichaam waardoor je kunt ervaren hoe je van het leven op aarde kunt genieten.

De laatste jaren hebben wij veel informatie door jullie heen kunnen zenden op aarde. Er is veel verteld over de afkomst van een groot deel van de mensheid, er is veel gesproken over de problemen die jullie, sterrenkinderen,  ondervinden, er zijn lijsten opgesteld met kenmerken van Nieuwtijdskinderen,   Er is ook een nieuwe cultuur ontstaan van verheerlijking van je afkomst. We zien dat velen van jullie deze informatie gebruiken om het nog zwakke ego op de been te houden of als excuus om je terug te trekken van je oorspronkelijke taak. De taak van je ziel. De taak die je gekozen hebt toen je nog op jouw planeet was. Sommige gebruiken onze informatie om de dualiteit te versterken in plaats van de eenheid te vestigen.
Lieve broeders en zusters, Brengers van het Licht, herinner je zielscontract. Herinner je ware afkomst en de kleur van je ziel. Herinner je wijsheid en maak nu contact met je hogere Zelf en je ziel. Vlucht niet in de dualiteit. Vlucht niet het duister in. Kom tevoorschijn. Je bent een kind van God, de broeder of zuster van al je medemensen. Er is geen afgescheidenheid tussen de bewoners van de aarde en die van de andere sterren en planeten. Er is alleen verbinding, Eenheid, gelijkwaardigheid. Er is alleen maar Liefde en je bent Liefde. Dat is je leidmotief. Dat is de zin van je komst hier. Kom uit het hokje waar anderen je ingeplaatst hebben: de autist, de ADHD-er, de vreemde vogel, de onaangepaste, het sterrenkind, het kristalkind of het Indigokind. Er zijn geen grenzen, lieverds. Er is alleen maar Liefde en zij is Echt. Zij is het leven zelf. Zij is God en dat ben Jij, en jij, en jij en jij en iedereen om je heen.

Hou op met het indelen in hokjes, groepjes, deeltjes en afgescheidendheid. Spreek in de Wij-vorm, spreek Liefde uit, doe liefdevolle dingen, glimlach naar je medemens, waar die ook van afkomstig mag zijn. Kom tevoorschijn en spreek over je afkomst als dit je taak is. Vertel je ervaringen uit je levens elders, maar doe dit zonder jezelf boven of onder de ander te plaatsten. Herinner je het oorspronkelijke plan van je ziel. Zoek een expressievorm om je ziel te laten spreken. Laat je niet beperken door de maatschappelijke normen en de cultuur. Laat je niet beperken door de educatieve instellingen en de achterhaalde systemen, laat je niet inperken door de bestaande structuren, die vreemde eisen aan je stellen. Ga er niet verdedigend of strijdend tegenin. Daar bereik je niets mee. Spreek de taal van je hart, gebruik je intuïtie en creativiteit om tussen de mazen van de bestaande structuren en wetten je vernieuwende ideeën uit te spreken.

Het is niet belangrijk wat voor werk je doet of welke school je volgt. Zie deze instituten als het toneel waarop je je eigen ziel kan laten spreken en je eigen energie en frequentie kan uitstralen. Als je aan de zijlijn van de samenleving staat, gebruik jouw plaats om vandaaruit je Licht te laten stralen. Als je een hogere positie bekleedt, maak gebruik van je positie om meer licht te laten schijnen in het bolwerk waar je werkzaam bent. Kleine veranderingen leiden uiteindelijk tot een ommekeer.

Zoek gelijkgestemden op. Steek je voelsprieten uit en voel de resonantie, het lied dat een ander zingt. Verbindt je met gelijkgestemden, maar oordeel niet over de rest. Wees de Liefde die je bent. Breng het Licht op aarde, broeders en zusters. We staan voor jullie altijd klaar en we kunnen niet wachten om ons met jullie te verbinden.

Ik ben Michael

 

Heb je vragen over deze tekst, voel je dan welkom om ze te stellen!

Dat kan via de website www.thechildrenoflove.org.

Michael wordt gechanneld door Katerina Karanika

bewerkt door Petra Maartense (www.happyview.info)

 

10 REACTIES

 1. Bedankt! 🙂 zo mooi…. deze boodschap is precies wat we nodig hebben om onze Hulp die we al bieden te helpen…. te verstevigen…. allemaal dank hiervoor…. ik voelde het tot diep in mijn hart <3 xxx …. nog steeds…

  Ik hou van al wat is…. en ik ben dankbaar… we gaan door…
  We redden het wel met alle hulp… daar ben ik altijd al van overtuigt geweest…. maar deze boodschap is zó welkom.. 😀

  liefs, Henriëtte <3 xxx

 2. Wat weer één mooi gesprek met aards Angel Michael. Weer één oproep naar de mensheid. Ik probeer mijn best te doen doen jullie nu ook allemaal mee. Laat het niet voor niets zijn met dank en kracht voor die deze tekst heeft gekregen en bewerkt en gelezen in liefde voor alles dat leeft in de schoot van moeder aarde.

 3. Okay, de Wij-vorm.

  Ik na dit gelezen te hebben direct naar mijn buurman en zeg; goeiemorgen buurman, ik hou van je en Wij gaan samen mijn autootje wassen.

  Blijkt dat mijn buurman het artikel nog niet gelezen had en heb in mijn dinky toy autootje maar weer in de kast gezet.

  Ik heb het niet zo op de Wij-vorm.

  Waar ik het wel op heb is dat een ieder God/Heel is.

  Dat als er God/Heel/Eenheid is, er geen ik en daarom geen wij meer is dan is er 1.

  Niets mis met de Wij-vorm maar m.i. is het nog ego-energie/vanuit behoeftigheid en niet de energie vanuit het geheel waar er geen ik of wij bestaat.

  Zo en nu naar het ziekenhuis om me te laten verbinden.

  Heb ik het ook al niet op, verbinden.

  Wij (help) zijn al 1, er is niets te verbinden.

  En al die arme ego’s die zich maar willen verbinden en samen willen zijn en zich daardoor veilig en prettig voelen en zo hun eigen geschapen bewustzijnsproces kunnen omzeilen.

  God is helemaal op zichzelf, jij bent helemaal op jezelf, jij bent Liefde geheel op zichzelf, daar komt geen ander aan te pas.

  Liefde is niet te delen, Liefde is niet te verbinden, Liefde kun je enkel Zijn, Liefde is 1.

  Wat wel te verbinden is, is ego, is behoeftigheid, niets mis mee maar dat is geen Liefde.

  Vanuit Liefde is er niets anders dan ‘jezelf/Liefde’, alles is ‘jezelf’.

  Dus als je nog bezig bent met Liefde, met de ander dan ben je nog geen Liefde.

  Als je Liefde bent dan weet je dat die ander ook Liefde is en werp je die ander geheel op zichzelf.

  Maar goed dat ik een zonnebril draag, mijn hemel wat een licht.

  • @Aart,

   🙂 en toch…heb JIj als één gehele energie…. je verbonden met je lichaam…met diens…energie….met je emotielichaam
   energie….enz….om dit hier te kunnen schrijven…. 😉

   En dus, lieve Aart…. is het in Die zin dus een WIJ… alles met elkaar één…ja…maar toch een wij… want alle energie…die WIJ ALLEN… weer ontvangen…van andere planeten en hun entiteiten…. is op zich los…en één…maar wel WIJ SAMEN… Samen = wij… als één… 🙂

   Zo zie en voel ik het….maar goed…dat ben ik…als een wij…met al mijn mooie energetische lichamen als één… maar toch wij…omdat ik afzonderlijk…met mijn eigen lichamen, energieën spreek…me met hen verbind…om dat te kunnen….is het een”gezellige bende” in mij…hihi 🙂
   En daarom…voor mij met héél veel Liefdeslicht… naar iedereen… een prachtige WIJ …waar ik heel Gelukkig van en door ben geworden…blijf..waardoor ik Gewoon kan ZIJN

   Wie Ik Ben…. 🙂 liefs, Henriëtte <3 xxx

 4. Kippenvel wat een prachtig stukje over Aartsengel michael .
  Spreek in de wij vorm. Spreek liefde uit . Doe liefde volle dingen
  Glimlach naar de medemens. Waar die ook van afkomstig is.
  Dit zijn zulke waardevolle zinnen. Die ik eruit pik.

  Petra maartense bedankt voor het bewerken van de tekst.

  Bedankt voor het plaatsen. Een zonnige zomer toegewenst.
  Lieve groeten Jannie.

 5. Goedemorgen en heel hartelijk bedankt voor de verhelderende uitleg van Michael. Er valt als het ware een zware last van mijn schouders … en ik heb nu pas echt goed het gevoel dat ik mag zijn wie ik ben en niet meer hoef te twijfelen, Dank nogmaals voor de tekst, Katerina Karnika en Petra Meertens voor de vertaling. Hartvolle groeten van mij voor jullie, Edith Oukes.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in