DELEN
Pyramide van Licht

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman

Jullie ontwikkelen je Individuele Zonlicht

Geliefde meesters, de Adem van de Schepper is de brandstof van het bestaan, en jullie zijn de vlam die het voedt. Het is belangrijk dat jullie beseffen dat jullie je individuele Zonlicht ontwikkelen, wat een weerspiegeling is van je eigen God Essentie. De menselijke intellectuele gedachteprocessen moeten voorbij de beperking van taal evolueren.

Er wacht de mensheid een enorme rijkdom aan informatie via inspiratie. Jullie moeten je intuïtieve vermogens ontwikkelen om de wijsheid van de Kosmische Raad van Licht te ontvangen. Het zal niet van een externe bron komen. Het komt uit je Derde Oog en je Hartchakra opwellen. Jullie moeten opwaarts reiken en het pakken, want het zal niet afdalen tot in de modder om je op te zoeken.

Volwassen spiritualiteit is geen onbewuste ervaring. Jullie moeten een zelfondersteunende Goddelijkheid ontwikkelen, waardoor jullie voortdurende de rijke Prana Levens Adem / Adamantine Partikels van Schepper essentie ademen, zodat jullie spirituele steun kunnen ontvangen van de LevensRivier via het achtste chakra; jullie ZieleSter.

Pyramide van Licht
Daarom hebben wij zo de nadruk gelegd op het creëren van je persoonlijke Piramide van Licht.

De bekrachtigende Oneindigheid Adem opent paden naar de multi-dimensionale niveaus van Schepper bewustzijn. Jullie moeten je innerlijke perspectief verbreden terwijl jullie geleidelijk je manier van denken en waarnemen aanpast. De Geest van de schepper kan niet geïsoleerd worden. De Geest doordringt tot op zekere hoogte alles in het bestaan. Jullie moeten je bewustzijn uitbreiden om de immensiteit van de Schepping te integreren.

Jullie moeten accepteren dat Hart & Ziel van onze vader/Moeder God zowel het centrum als de basis is van alle vormen van religie. Het zijn niet de dogma’s, bijgeloof, regels en beperkingen, maar liefde, macht en perfectie die het vermogen tot scheppen genereren om werelden van schoonheid, evenwicht en harmonie te ervaren.

Wanneer Geest & Hart van God binnen jullie manifest worden, worden jullie een aspect van de Collectieve Messias. Dat is de creatieve vervulling van jullie bestemming. Jullie zijn een Vonk van de Scheper, een gemanifesteerd goddelijk facet van bewustzijn, een Stil Punt in de Schepping.

Jullie verrijken de wereld waarin je leeft, of jullie bezoedelen het. Hoe stralend en warm is jullie Heilige Vuur? Brandt het helder, en verwarmt het andermans hart? Of is het maar en zwak vlammetje dat niet sterk genoeg is om je eigen hart te verwarmen? “Koud van Hart” is niet bepaald een begrip dat geassocieerd wordt met een ware Drager van God Licht. Je kunt zwerven in de Schaduwlanden met hen die de schaduw hielpen creëren, of je kunt vreugdevol wandelen in de schittering van God Licht.

Jullie zijn allen bekend met de Twaalf Stralen van GodBewustzijn, waar jullie je thans voor inspannen om ze te integreren en in eigendom te nemen. Er is echter tot nu toe een belangrijk aspect van de Schepping aan de massa’s onthouden. Alle manifestaties in het Omniversum zijn geordend naar de Verenigde Energie van de HartKern van de Oppermachtige Schepper.

Er is een Meester Schepper Kern van Kosmisch Bewustzijn die een toekenning bevat van de VolSpectrale Essentie van de Oppermachtige Schepper. De Vader/Moeder God van dit Universum waren begunstigd met een deel van die kenmerken, kwaliteiten en krachten van de Schepper. Dit is de voornaamste bron van Schepper Bewustzijn in dit Universum, waarin alles gelijkwaardig, in balans en in harmonie is. Vóórdat de GodStralen van onze Vader/Moeder God in de Grote Leegt werden geprojecteerd, werd er een onvoorstelbaar aantal machtige Ultieme Schepper Stralen in de kosmische leegte vooruit gezonden

Die Schepper Stralen werden grote domeinen van ruimte met verschillende Licht densiteiten en tijdbewustzijn cellen, die oneindige Goddelijke concepten van materiële wereld potenties bevatten. (m.a.w. Tijd + Ruimte = Vorm.)

Er zijn membramen van Licht die grenzen scheppen, opdat er een stevige scheiding is tussen elk subuniversum. Die Lichtgrenzen kunnen niet gepasseerd worden zonder Goddelijke ontheffing. Enkele van die grote Schepper Stralen zijn veel breder dan andere, en er was tevens een aantal dunne membramen die tijdcel coderingen bevatten in de Piramiden van Licht.

Er bestaan levende Piramiden van Licht/Leven binnen elk energieveld en elke dimensionale ruimte van de Schepping. Schepper Licht stroomt voort uit de piramidale schatten van Licht, om benut te worden dor de Elohim en de Bouwers van Vorm teneinde nieuwe creatieve ontwerpen te maken conform het mandaat van onze Vader/Moeder God.

Elke ster in de Galaxis is een knoop van energie. Elk mens fungeert als een levende ster die in staat is harmonische frequenties te ontvangen en te zenden in overeenstemming met zijn/haar bewustzijnsniveau. Zoals jullie thans beseffen, worden deze frequenties het ZieleLied genoemd. Jullie zijn een Lichtpunt, een krachtige Goddelijke Vonk. Dit Universum is opgebouwd uit een gigantisch Hemels ZieleLied.

Uit de HartKern Essentie van onze Vader/Moeder God werd de Essentie van alle Zoon/Dochter Medeschepers manifest gemaakt. Die wonderbaarlijke wezens zijn gereduceerde factoren van de macht & majesteit van onze God Ouders, net zoals onze Vader/Moeder God gereduceerde factoren zijn van de Oppermachtige Schepper.

Er zijn drie hoofddivisies binnen dit specifieke Universum. Onze uitleg is enorm vereenvoudigd, want het creatie proces is veel te complex voor de menselijke geest om het te bevatten. Uit de Essentie van de MeesterKern van Kosmisch Bewustzijn werd er een specifiek aantal subuniversa gecreëerd binnen dit Universum met zowel vrouwelijke als mannelijke kenmerken, kwaliteiten en krachten van Goddelijk Licht in volkomen gelijkheid en evenwicht.

Maar, toen het merendeel van de subuniversa werd geschapen, werden de overheersende krachten van het proces ofwel aan de mannelijke hetzij aan de vrouwelijke kenmerken van Schepper Bewustzijn toebedeeld.

In de helft van de subuniversele Goddelijke Blauwdrukken werden de Vader/Zoon kwaliteiten van Goddelijke Wil, Macht en Doel, oftewel de mentale/extern gerichte kenmerken van de Schepper beklemtoond, terwijl de Moeder/Dochter kenmerken als mededogen, koestering en intuïtie oftewel de naar binnen gerichte kwaliteiten van de Schepper als ondersteuning dienden.

Er bestaat tevens een gelijk aantal subuniversa met de Moeder/Dochter kwaliteiten en kenmerken in de hoofdrol, terwijl de Vader/Zoon eigenschappen tweede viool spelen. Hebben wij jullie niet gezegd dat dit universum een universum van grote en unieke diversiteit genoemd kan worden? Het werd gecreëerd als een universiteit voor jullie; de SterrenZaden van het Omniversum.
In wezen echter werd de onbenoembare verscheidenheid en grootheid van de Schepping ontworpen opdat de Schepper Zelf onbeperkte variaties van zich Zelf kon ervaren.

Ons eigen subuniversum is van aanvang af hoofdzakelijk een Vader/Zoon universum geweest. Onze Moeder God en de prachtige Godinkwaliteiten zijn wel altijd aanwezig geweest, maar niet in de volle glorie en Essentie van haar Wezen. Het is NU tijd voor de Moeder/Dochter en de Vader/Zoon aspecten van de Schepper tot een gelijkwaardig partnerschap terug te komen. Dit is het wonderbaarlijke proces dat nu voortschrijdt in dit ganse universum en alles dat daarin is gecreëerd.

Alle dimensies en subdimensies bevatten een oneindige variëteit aan velden of staten van Bewustzijn, van een nagenoeg algehele staat van onbewust zijn van het Zelf, tot een ultieme staat van absoluut Bewust Zijn; de IK BEN DIE IK BEN van onze Vader/Moeder God.

Het Ontwaken van het Zelf uit een onbewuste staat van Zijn is een der meest dramatische stappen in de evolutie van de mens. Om Zelf Bewust te worden, dienen jullie te beseffen wat er in je persoonlijke wereld gebeurt. Jullie moeten je denken aanscherpen en leren te leven in het Hier & Nu.

Om ervaring en wijsheid te verkrijgen, moeten jullie bedenken wat jullie je willen herinneren, wat je in je interne geheugen wilt behouden. De niet van zich zelf bewuste mens zwalkt willekeurig door het leven, gewoonlijk zonder na te denken over de consequenties van zijn/haar daden, heen en weer geslingerd door de ogenschijnlijke grillen van het lot.

Jullie, de Wegwijzers op het Pad, moeten ingewijd worden in de Piramidale functies van Licht voor dat jullie voort kunnen gaan op de volgende evolutieronde; de volgende tijdgeest cel. Menselijke creatie is slechts een klein deel van een veel groter en grootser scheppingsproces.

Daarom hebben wij zo de nadruk gelegd op het creëren van je persoonlijke Piramide van Licht. Daarom hebben wij jullie zulke gedetailleerde instructies gegeven met betrekking tot de diverse Piramides van Licht die jullie ter beschikking staan, en het belang ervan in het Ascensie Proces.

Jullie worden niet voor niets SterrenZaden genoemd, want zodra jullie weerkeren in ZelfMeesterschap zullen jullie het scheppingsproces initiëren van Kristallijnen Zaad Levens Codes; een nieuw evolutionair proces in de volgende verwachte Gouden Galaxis. Dit proces is een deel van het Wiel in Wiel Creatieve Proces dat wij in de nabije toekomst aan jullie zullen openbaren.

Wij vragen jullie intussen dat wat wij geopenbaard hebben te bestuderen, en moeite te doen om aan het universele concept te beginnen dat wij stevig in jullie geest hebben gecreëerd, opdat jullie de volgende fase zullen begrijpen van de wonderlijke kosmische gebeurtenissen die zich voor je ogen zullen ontvouwen.

Vraag: “Sommige mensen lijken wel in dit leven te komen met duidelijke gaven: Healing, paranormale vermogens enzovoort. Hoe weet de gemiddelde mens dan welke zijn/haar gaven – om aan de mensheid te schenken – werkelijk zijn, als die gaven niet eens duidelijk zijn voor zichzelf, behalve dat ze een brandend verlangen hebben om samen met andere Lichtwerkers dienstbaar te zijn?”

Ronna’s antwoord:

“Geliefde harten, er zijn erg weinig mensen die zich vroeg bewust zijn van hun creatieve/spirituele gaven in dit leven.
Er kan interesse zijn naar, of een verlangen in het leren of perfectioneren van bepaalde talenten; maar iedereen die ik ken moest vele aspecten van het leven leren kennen, evenals vele beproevingen en testen, alvorens hun talenten langzamerhand en op tijd te kunnen ontwikkelen.

Hoewel ik enkele spirituele ervaringen had op verschillende momenten in mijn leven, kreeg ik niet een intens verlangen om spirituele wijsheid te vergaren vóór dat ik 55 werd. De gaven doen zich geleidelijk voor zodra je balans zoekt en de vele aspecten van je Wezen in harmonie brengt.

Een aspect van je Hoger Zelf wacht er altijd op verbinding met je te maken, of in je Hartchakra te kunnen verblijven. En met elke download van je ZieleZelf krijg je ook meer gaven, talenten en wijsheid ter beschikking. Ik kan je wel zeggen dat het veel werk, toewijding en volharding vergt, maar het loont de moeite!

Wij zijn op Aarde als medescheppers van onze Vader/Moeder God. De gaven van de Geest zijn voor iedereen beschikbaar, maar wij moeten er aan werken, naar binnen gaan en omhoog reiken om ze te verkrijgen.”

Onze geliefde Michaël heeft het meermaals zo gezegd:

”Elimineer de dingen in je leven die je tegenstaan als je tracht je talenten en je passie te ontwikkelen. Als jullie niet meer doen dan een Baken van Licht te worden, om de schittering va onze Vader/Moeder God de wereld in te laten schijnen is het goed genoeg.”

Als gevolg van bovenstaande vraag gaf Michaël ons Vier Hoofdcategorieën van de Levenslessen.

Jullie moeten je afstemmen op de gaven en talenten die jullie meenemen om te ervaren in elke belichaming en ze ontwikkelen en perfectioneren. Er zal een accent zijn op, of de wens om bepaalde onderontwikkelde talenten en vermogens te perfectioneren. Hoe dan ook, jullie moeten de moeite en de tijd nemen om elke gekozen inspanning te vervullen.

Af en toe zal een mens die goed op weg is naar meesterschap incarneren met bepaalde geniale vermogens die hij/zij in vorige levens heeft geperfectioneerd. Dit gebeurt steeds meer met de Oude Zielen die incarneren gedurende deze versnelde tijden van transformatie.

Er zullen enkele negatieve karaktertrekken zijn of verslavende gewoonten die sterk naar voren komen om losgelaten, aangepast en gezuiverd te worden, waardoor je in balans en harmonie komt om aan het proces van Zielsuitbreiding en Zelfbewustzijn te beginnen.

Er zullen zaken zijn die je niet leuk vindt, of waar je een heftige mening over hebt. Zaken die je afkeurt, disharmonie kunnen veroorzaken en je ongelukkig of niet op je gemak doen voelen. Dat zul je moeten accepteren en moeite moeten doen om het beste uit de situatie/omstandigheid te halen.

Maar de belangrijkste levensles is er naar te streven je ZieleZelf te integreren en te beginnen aan de reis naar Hereniging met de vele aspecten van je Goddelijke aard; dan volgt al het andere!

Moedige vrienden, wij weten dat er veel pijn, ongemak en angst kan zijn terwijl jullie door deze versnelde processen gaan die thans dramatische veranderingen in jullie wereld veroorzaken.

Weet dat wij samen alle tegenstand zullen overwinnen. Onze opdracht is de weg te openen voor elke dierbare Ziel die een wens heeft om in harmonie terug te komen. Besef dat een ieder van jullie het verschil uitmaakt.

Kom in je Piramide van Licht als jullie twijfelen, inspiratie of kracht nodig hebben, wij zullen je moed geven, verheffen en inspireren. Ga je Hartchakra binnen als je je eenzaam of niet geliefd voelt, wij zullen er op je wachten om je te vervullen met de stralende liefde van onze Vader/Moeder God.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Dit artikel mag vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

Nawoord  van Gordon: Ik heb vrij lang gezocht naar HOE de 5d Piramide van licht te maken, maar kon er niet veel over vinden. Als jij weet waar of hoe, reageer dan aub. Ik heb een paar oude channelings gevonden  waar over de piramide van licht wordt gesproken  maar “de” handleiding heb ik niet met zekerheid gevonden. Zou dit hem zijn? (uit 2003):

Enige tijd terug gaven we jullie de lessen om je Piramide van Licht/Kracht in de Vijfde Dimensie te bouwen als geschenk. Er is nu in 5D een magnifieke Piramide van licht stevig gevestigd, die een holografische weergave van de Aarde bevat. Er is daar een kristallen zetel voor elk van jullie gereserveerd, waar je in rustige tijden heen kan gaan om Licht en Onvoorwaardelijke Liefde naar de Aarde en de hele mensheid te zenden. We hebben jullie ook geleerd je ‘werkpiramide’ te bouwen en je eigen kleine heiligdompiramide. We hebben jullie ook geleerd om groepspiramiden te bouwen op de seminars die onze geliefde boodschapper (Ronna) over de hele wereld hield…Vergis je niet; dit zijn krachtige, dynamische, pulserende energiebronnen waaruit je de zuivere, oorspronkelijke Levenskracht Substantie van de Schepping kunt putten.

Nu willen we jullie graag helpen met het bouwen van een andere Piramide van Licht/Kracht. Dit wordt een multifunctionele piramide van de hoogste orde. Een die het hoogste niveau van Schepper Energie aantrekt die jullie momenteel kunnen hebben en integreren. Wanneer je onderstaande instructies verschillende keren doorneemt en ze goed in je hersens pompt, stellen we voor dat je diep ademhaalt en naar je Alfa niveau gaat, terwijl wij jullie op reis nemen om je herenigen met je kosmische broeders en zusters, en de veelvoudige facetten van je ZELF…

Sluit je ogen en ga met je bewustzijn naar de Tempel van het Hart, waar je God Cel verblijft. Haal diep adem en visualiseer een gouden deuropening; een poort naar de Innerlijke Dimensies van Bewustzijn. Zie je zelf in het glanzende Lichtkleed; dit is je ware Essentie! Dit ben je echt; het Kleed van El Shaddai.

Hoe je het ook gewaar wordt, voel, ervaar, weet, dat je hoger en hoger gaat/vliegt naar de zeldzame Rijken der Schepping. Je zult ergens in de Vijfde Dimensie stoppen, het volmaakte niveau voor jullie in het Hier & Nu. Zie nu voor je een stralende, pulserende Piramide van Licht. Ga snel naar de deur en naar binnen.

Er zijn vele kristallen stoelen om het verhoogde platform in het centrum van die Piramide. Er zullen, indien nodig, meer stoelen worden aangedragen. Maar voorlopig zijn er genoeg voor hen die zich bij jou gaan voegen. Iets uit het midden van het verhoogde platform bevindt zich een fontein waaruit de Violette Vlam van Transformatie sproeit. Daarnaast, midden op het platform, zie je een lichtgevende witte vlam die gevoed wordt door de grote kristallen generator die in de top van de piramide hangt. Die witte vlam wordt gevoed door de zuivere Essentie van de Oppermachtige Schepper, en wordt als een geschenk aangeboden aan een ieder die bereid is dit Goddelijke geschenk te aanvaarden.

We vragen je nu eerst dat wat je hoognodig moet loslaten in je bewustzijn naar voren te halen voor je verder gaat met in Eenheid terugkeren in je fysieke voertuig. Richt je aandacht op één of twee, hooguit drie zaken die je nu het liefst zou willen oplossen. Zie hoe die zaken dan een symbolische vorm aannemen in je handen, en laat die energieën of gedachtepatronen rustig die vorm aannemen die ze zelf kiezen.

Visualiseer dan hoe je op staat en naar de Violette Vlam van Transformatie loopt. Zeg dan in gedachten: “Ik zegen jullie en laat jullie los om getransformeerd te worden naar een hoger bestaansniveau.” En zo is het! Ga dan in de witte Schepper Vlam staan. Voel hoe je een douche krijgt van zuivere Liefdes Bron Essentie uit het hart van Al Dat Is. Maak je geen zorgen. Je zult precies de juiste hoeveelheid Levenskracht/Liefde/Licht ontvangen om je met Ease & Grace op je pad vooruit te helpen. Voel hoe je, tot diep in je wezenskern, bezield wordt met de heerlijkste liefde die je ooit hebt ervaren. Zeg dan in gedachten: “IK BEN nu bereid om de grootste hoeveelheid Bron Licht te krijgen die ik kan bevatten. Ik bevestig dat ik dit zal gebruiken voor het hoogste goed van mezelf en alle anderen. En zo is het!

Stap dan uit de witte Vlam van de Geest, en neem in een van de kristallen stoelen plaats. Adem langzaam de verfijnde adem van Geest in en adem langzaam het LiefdesLicht weer uit je hart. Doe dit een paar keer achter elkaar en blijf dan in stilte genieten van het geschenk dat de Nieuwe JIJ heet. Weet dat ik – Michaël – bij je ben in deze heilige ruimte; roep me op en ik zal me bij je voegen. Praat met me zoals je zou doen tegen een oude bekende, en ik zal je antwoorden. Je hebt geen intermediair nodig, want je hebt nu een rechtstreekse verbinding met alle Wezens van de Hogere Rijken. Wie zou je graag in deze heilige ruimte bij je willen hebben? Roep ze en ze komen om bij je te zijn. Je zou ook je zielefamilie kunnen oproepen om ook in deze Plaats van Hereniging bij je te zijn. Vraag tevens, als dat gepast is, of je Overzielen en alle andere delen van je Wezen zich je willen voegen. Wanneer je leert steeds meer van je onvolkomenheden in de Violette vlam los te laten, schep je ook meer ruimte om Bron Licht en daarmee ook meer delen van je ZELF te integreren.

Laat je bewustzijn rustig afdalen in je hartchakra terwijl je dit dynamische cadeau van Geest in eigendom neemt. Haal diep adem terwijl jij je zelf – op de bekende manier – terug brengt naar je uiterlijk bewustzijn.

Kom geregeld naar deze plek, geliefden. Hoe meer energie je eruit haalt, hoe meer er in jouw piramide wordt geladen en hoe werkelijker het allemaal wordt. Telkens als je deze locatie bezoekt, zul je steeds meer van die zeldzame energie met je mee terug nemen naar de fysieke wereld.

Je zult er een ascensie zuil van bouwen, waarbinnen je verblijft, en door de moeite die je neemt zullen de stralen van Licht & Liefde steeds verder om je heen uitwaaieren. Een ieder van jullie kan van grote betekenis zijn om je omgeving, dorp, stad en land vooruit te helpen. Jullie zijn veelkrachtiger dan je denkt. Sta even stil, en voel je ZieleLied trillen en door heel je lichaam neuriën. Je stemt je af op de Symfonie van de Licht Rijken; welkom in onze werelden, lieverds. Kom, laten we samen voorwaarts gaan. Er wordt ongelooflijk veel van jullie gehouden.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Doorgegeven via Ronna Herman

© Ronna Herman 2003

http://www.ronnastar.com

Vertalingen Inge Kok & ArjunA

4 REACTIES

  1. De manier van schrijven resoneert niet met me, een van de primaire lessen van de engelen is Vrije Wil, waar is die in “je moet…” / “jullie moeten…”

    Ik vind het door termen als “elimineer” erg moeilijk om te lezen en te kiezen of het bij me past, maar als ik doorlees voel ik dat de lessen krachtig zijn, waarom dan zo’n dwingende toon?

    Gordon heeft dat intuitief denk ik veel beter door dan Ronna. zijn schrijfstijl voelt menselijk en ongedwongen.

  2. dank je wel Gordon om die tekst nog eens te posten, het doet deugd en ‘t is tijd dat er meerdere mensen er mee bezig zijn, zodat we de noodzakelijke vibraties kunnen bundelen…. clannad

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in