chakra's

In deze tijd staan steeds meer mensen open voor de gedachte dat wij van binnenuit bezield worden door een kracht die niet uit de materie voortkomt. Terwijl de wetenschap lang de materie als het fundament zag van het leven, ook van ons innerlijk leven, groeit ook daar nu het vermoeden dat ons bewustzijn niet reduceerbaar is tot materiële processen. Misschien is het eerder andersom: dat onze fysieke wereld een manifestatie is van een innerlijke dimensie, die we ook ziel of God kunnen noemen.

Het lijkt erop dat in deze tijd meer mensen, zeker jonge mensen, spontaan contact maken met deze innerlijke, niet-materiële dimensie. Zij vangen bijvoorbeeld informatie op van anderen, die ze niet via hun fysieke zintuigen binnen krijgen.
Informatie over gevoelens of gebeurtenissen uit het verleden dient zich aan in de vorm van kleuren of beelden. Via kun intuïtie maken deze mensen contact met het energieveld om een ander mens heen. Deze velden worden ook wel aura’s genoemd.

Auteur: Pamela Kribbe

Het energieveld rondom de mens, de aura

Ieder mens wordt omgeven door een energieveld, dat niet waar te nemen is met onze zintuiglijke ogen. Je zou kunnen zeggen dat dit energieveld, de aura, gemaakt is van heel subtiele materie. Deze subtiele materie, die door auralezers meestal wordt waargenomen als een palet van kleuren, bevat veel informatie over onze innerlijke gesteldheid: over onze gemoedstoestanden, onze talenten en onze psychische blokkades.Familie

De opbouw van een aura: de zeven belangrijkste chakra’s

Binnen het energieveld van de mens kunnen we zeven hoofdcentra of “chakra’s” onderscheiden, die corresponderen met bepaalde lichaamsgebieden en bepaalde levensthema’s. Een chakra kun je je voorstellen als een trechtervormige draaikolk van energie. In die draaikolk kunnen zich allerlei kleuren bevinden, die op een bepaalde manier door elkaar heen stromen of in beweging zijn. Die kleuren vertegenwoordigen psychische ladingen of gemoedstoestanden, die werkzaam zijn op het levensgebied dat bij dat specifieke chakra hoort.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Waarom trechtervormig? Chakra’s zou je kunnen zien als trechters die psychische energie vertalen of transformeren naar een subtiele materiële vorm: het energieveld dat om en door ons lichaam heen loopt. Chakra’s laten psychische energie dus een vastere vorm aannemen (de trechter loopt naar onderen smal toe), maar nog niet zo vast dat we haar met onze zintuigen kunnen waarnemen. Uiteindelijk manifesteren psychische energieën zich wel in de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid, namelijk als lichamelijke verschijnselen of al gebeurtenissen die je overkomen.
Chakra’s vormen eigenlijk een soort brug tussen psychische energie (ons innerlijke gevoels- en gedachteleven) en de materiële werkelijkheid (de uiterlijke wereld).

De chakra’s en hun kleuren.

Verkenningstocht langs de chakra’s.
Chakra 1 (basischakra) is de onderste (rood) t/m Chakra 7 (kruinchakra) , de bovenste (violet/wit)

Op het plaatje staan de voornaamste chakra’s afgebeeld, in de kleuren waarmee ze doorgaans geassocieerd worden.
Elk chakra correspondeert met een bijbehorend levensgebied, met bepaalde thema’s die in ieder mensenleven een rol spelen. Over deze levensgebieden en over de symptomen van een goed of minder goed functionerend chakra zal verderop in dit artikel meer worden verteld. Naast de zeven hoofdchakra’s zijn er nog tal van kleinere chakra’s, bijvoorbeeld in je beide handen en voeten.

De individualiteit van de aura

De aura rondom een mens is heel individueel. In de aura bevindt zich namelijk, naast informatie over je aardse persoonlijkheid, ook jouw specifieke ziele-energie.
Daarmee wordt gedoeld op het tijdloze, bovenaardse deel van jouw Zelf, dat altijd aanwezig is in jou als mens, maar waarmee jij als aardse persoonlijkheid niet altijd bewust in contact staat. De ziele-energie van elk mens is uniek.
Elke ziel is bezig een lange weg te bewandelen naar een volledig bewustzijn, naar een volledig gelukkig, vrij en heel zijn. Volledig bewustzijn houdt in dat je heel diep in jezelf de eenheid kunt ervaren die er is tussen jou en de mensen om je heen, de dieren om je heen, de natuur die je omgeeft. Dit gevoel van eenheid, dat we ook Liefde kunnen noemen, is de sleutel tot waarachtige ontspanning, creativiteit en vreugde.

Hoewel ‘bewustwording’ het uiteindelijke doel is van elke ziel, is de weg waarlangs het doel bereikt wordt net zo uniek als de ziel zelf.
Elke ziel ervaart de dingen op de eigen wijze en maakt op basis daarvan eigen keuzes.
Deze eigenheid van de ziel leidt tot een specifiek patroon van karaktertrekken, gevoeligheden, talenten en valkuilen.
Dit unieke karakter van je ziel komt tot uiting in je aura.

Aura’s lezen en chakra’s waarnemen

Sommige mensen kunnen spontaan aura’s en chakra’s waarnemen. Anderen hebben enige oefening nodig in het ontwikkelen van die vaardigheid. Het zien van kleuren om mensen heen is nog geen ‘aura’s lezen’. Bij auralezen gaat het erom dat je de waargenomen kleuren ook kunt begrijpen en interpreteren. Op zo’n manier dat je voor degene van wie je de aura leest een psychologisch beeld kunt schetsen waarin hij/zij zich herkent en waaruit positieve handreikingen volgen voor het dagelijks leven. Een auralezen beschikt naast helderziende vermogens ook over kwaliteiten als begrip, mededogen en inzicht in menselijke drijfveren.

Aangezien het energieveld van elk mens uniek is, kan het niet door middel van algemene regels of kleurschema’s geïnterpreteerd worden. In aura lezingen kun je aan de kleuren
die je waarneemt niet zomaar een vaste betekenis toekennen. De betekenis van een bepaalde kleur kan verschillen per context. Het is de taak van een auralezer om intuïtief aan te voelen wat de psychische lading is van een bepaalde kleur binnen het geheel van iemands aura. De kunst van aura’s lezen is dus niet alleen om kleuren waar te nemen, maar ook om de betekenis ervan intuïtief te doorgronden en te benoemen in een taal die verhelderend en bemoedigend is voor de ander.

Om duidelijk te maken op welke wijze onze aura informatie bevat over de verschillende aspecten van ons leven, wordt hieronder meer verteld over de zeven chakra’s en de bijbehorende levensthema’s. In dit deel worden het wortelchakra en het navelchakra behandeld. In het volgende deel van dit artikel worden de overige vijf chakra’s toegelicht.

Het wortelchakra

 • Het wortel- of stuitchakra bevindt zich helemaal onderaan je ruggengraat, ongeveer op de plaats van je stuitje. Dit chakra heeft vooral te maken met de manier waarop jij – als ziel in een lichaam – je met de aarde hebt verbonden. Het wortelchakra is gerelateerd aan thema’s zoals werk, lichaamsverzorging, voeding, woonomgeving, financiën, kortom alle thema’s die te maken hebben met ‘aards overleven’.
 • – Gaat het vinden van werk en/of het verdienen van geld je gemakkelijk af, of ondervind je hierbij vaak weerstanden?
 • – Voel je je in het algemeen veilig in je lichaam, of voel je je vaak angstig of onzeker en vind je het ‘vervelend’ om lang in het ‘hier en nu’ te zijn?
 • – Kun je waardering opbrengen voor je lichaam, of voel je je regelmatig onzeker over je uiterlijk of over je gezondheid?
 • – Hoe voel je je in je huis of directe woonomgeving; heb je het gevoel dat je zelf vorm kunt geven aan jouw manier van wonen, of heb je het gevoel hierin afhankelijk te zijn van anderen?

Al dit soort basiskwesties worden weerspiegeld in het wortelchakra.
Een goed functionerend wortelchakra zorgt ervoor dat je met beide benen op de grond staat en dat je het leven doorgaans met een gevoel van vertrouwen tegemoet treedt.
Ook laat het zien dat je bereid bent verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat er op je pad komt en dat je er redelijk goed in slaagt om je wensen en verlangens te manifesteren in de concrete, aardse werkelijkheid.

Een minder goed functionerend wortelchakra leidt ertoe dat je je vaak niet helemaal veilig voelt in je aardse lichaam, dat je je bijvoorbeeld geregeld opgejaagd of nerveus voelt zonder aanwijsbare redenen. Ook wijzen structurele problemen met geld, werk of wonen vaak op een blokkade in het eerste chakra.
Mensen die niet helemaal goed ‘geaard’ of ‘gegrond’ zijn kunnen door anderen worden ervaren als dromerig, zweverig of makkelijk beïnvloedbaar. Vaak hebben deze mensen een rijk innerlijke gevoelsleven, en kunnen ze bijvoorbeeld vrij gemakkelijk contact maken met het spirituele of artistieke. Het is echter belangrijk deze innerlijke rijkdom goed te verankeren in een solide aardse basis. Neuroses, verslavingen of andere vormen van instabiliteit kunnen anders het gevolg zijn.

Het navelchakra

Het navelchakra bevindt zich in je buik, ongeveer twee centimeter onder je navel.
Het is het centrum van emoties en emotioneel geladen relaties met andere mensen.
Vanuit je navelchakra beleef je op een heel directe wijzen je gevoelens, voordat die door je verstand of je geweten worden geïnterpreteerd of ‘stuk geredeneerd’.
In dit centrum ligt je vermogen tot ‘instinctief weten’, een vermogen dat we bijvoorbeeld kennen in situaties van crisis of grote bedreiging. Maar ook eerste indrukken, die je spontaan van mensen of omgevingen opdoet, vallen onder de categorie ‘instinctief weten’.
Het navelchakra geeft dan ook heel belangrijke informatie over hoe je je eigenlijk voelt in bepaalde situaties of bij bepaalde mensen. Ook laat het zien hoezeer je deze gevoelens tot je bewustzijn toelaat en ernaar handelt.
Vanuit het navelchakra wordt ook seksualiteit en geslachtelijkheid beleefd. Kwetsuren op het gebied van contact met de andere sekse, of geweld op seksueel gebied, laten hun sporen na in dit centrum. Seksueel geweld hoeft overigens niet altijd fysiek te zijn.
Ook maatschappelijke beelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid, die je bijvoorbeeld in je opvoeding meekrijgt, kunnen een bepaalde gewelddadigheid in zich dragen.
Het op een natuurlijke wijze aanvaarden van je eigen lichaam en seksualiteit is iets wat vandaag de dag zeker niet vanzelfsprekend is.
Veel emotionele problemen vinden hier hun oorsprong.
In het navelchakra ligt ook het vermogen tot het aanvoelen van andermans stemmingen of emoties. Dit vermogen kan variëren van empathie – emoties van de ander spontaan mee kunnen voelen – tot helderwetendheid – emoties van de ander neutraal en onbevooroordeeld innerlijk kunnen waarnemen.

Je hebt een goed functionerend navelchakra als je in het dagelijks leven steeds contact weet te houden met je gevoelens, ook de negatieve, en deze eerlijk onder ogen durft te zien en te beleven. Dit is een hele kunst, omdat onze spontane gevoelens vaak niet overeenkomen met wat er sociaal van ons verwacht wordt. Vaak zijn we dan ook geneigd ons instinctief, gevoelsmatig weten een tijdlang te negeren, meestal om de harmonie te bewaren.
Geef je echter wel gehoor aan je gevoelens, hoe confronterend dit ook kan zijn, dan zal dit je steeds meer greep geven op je eigen leven. Door je innerlijk weten te volgen, ontwikkel je namelijk je vermogen tot bewust kiezen en verantwoordelijkheid nemen, hetgeen je gevoel voor eigenwaarde enorm versterkt.

Iemand met een goed ontwikkeld navelchakra kan op een rustige en trefzekere manier zijn eigen grenzen aangeven: hij/zij kan ‘nee’ zeggen zonder zich daarover schuldig te voelen en goed inschatten waar de eigen verantwoordelijkheid eindigt en die van de ander begint.
Iemand met een minder goed functionerend navelchakra heeft een gebrek aan bewust contact met de eigen gevoelens. Zo iemand weet niet goed wat er gevoelsmatig in hem/haar leeft. Het is dus ook moeilijk voor zo iemand om echt voor zichzelf te kiezen en de eigen unieke gaven te ontplooien.

Gebrekkig contact met je gevoel kan voortkomen uit een sterk ontwikkelde ratio, of een sterk ontwikkelde moraal over wat wel en niet hoort.
Beide leiden er vaak toe dat gevoelens worden weggeredeneerd of als niet echt waardevol of ‘geldig’ worden beschouwd.
Het overmatig waarderen van intellectuele capaciteiten is hier vaak onderdeel van.
Het is ook mogelijk dat iemand juist heel makkelijk emotioneel wordt, maar niet goed onderscheid kan maken tussen de eigen emoties en de emoties van directe naasten zoals ouders, kinderen, vrienden of collega’s.
Mensen die zich bijvoorbeeld steeds heel behulpzaam of zorgend opstellen, kunnen zich zo sterk bewust zijn van andermans gevoelens en behoeften, dat ze het contact met hun eigen gevoelens en behoeften verliezen. Zo’n persoon kan dus emotioneel heel begaafd zijn, terwijl het navelchakra toch niet goed functioneert.
Problemen met assertiviteit of eigen grenzen stellen zijn hier bijna altijd aan de orde.

In de tweede helft van dit artikel vervolgen we onze verkenningstocht langs de chakra’s. Klimmen we verder omhoog langs de ruggengraat, waarmee alle chakra’s verbonden zijn, dan komen we aan bij het derde chakra, ook wel de zonnevlecht genoemd.

© Pamela Kribbe

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

48 REACTIES

 1. Stien,

  omdat ‘ik’ streef naar gelukkig zijn en genieten en spelen? Jij en aart bedoelen dat je maar beter stopt met dat te wensen en daar je keuzes op te baseren?
  Ik snap niet goed hoe jullie dan keuzes maken als jullie niet bezig zijn met hart volgen of genieten etc. Jullie maken geen keuzes meer? Een job, een huis, het avondeten… dat komt dan allemaal als vanzelf zonder te kiezen voor dat wat je leukst lijkt? Hoe gaat dat dan concreet? Jullie werken niet tot een instantie je dwingt en dan neem je de eerste job die ze aanbieden? Je kiest het huis dat het eerst verschijnt op de immo-website? En voor het avondeten laat je je partner zorgen die niet zo bewust is?

  Stien, Je hoeft de bloemen niet te vertellen hoe ze moeten groeien, op welke tijd ze in de knop moeten komen.
  En vogels maken heel precies en keurig op tijd hun nest. Walvissen en dolfijnen weten exact hun route door de zee te bepalen. Die krabben zich niet achter de oren of ze naar links of rechts moeten zwemmen. Je hoeft bloedcellen, huidcellen, bacterieën niet uit te leggen wat hun specifieke functie is, wat dat voeren ze als vanzelf uit. In heel de kosmos verloopt alles op ordelijke (wiskundige) wijze. En dit alles zonder ik, zonder denken, zonder vragen te stellen, zonder antwoorden te verwachten.

  Aan de mens vallen mij nu twee dingen op:
  1.
  Gelijk de bloemen en dieren is hij onderdeel van de natuur. Het zou bij hem dus gelijk als bij de dieren en de planten moeten functioneren, namelijk via een spontaan en rechtstreeks weten (d.i. aanboring van bewustzijn).
  2.
  De mens beseft niet meer onderdeel te zijn van de natuur, in een collectief onbegrensd bewustzijn te zwemmen, waardoor de dingen gaan zoals ze gaan en op het juiste moment. Nee, die mens meent dat hij naast de natuur staat en alles met zijn ego/ik moet bestieren en controleren.

  In werkelijkheid gaan de dingen vanzelf. Het ego accepteert de realiteit niet, omdat het dan zichzelf om zeep moet helpen. Er is dus niets zo bedreigend en angstig voor de ik-mens om zonder “ik” te moeten leven.

  Dag Lia

  • @Lia, ‘k weet niet. zou er geen ene kanariepiet te vinden zijn die zijn job niet graag doet? Die tegen zijn zin nestjes bouwt en daar dan serieus depri van wordt? 🙂 Ze zijn ook wel in het voordeel… wij zitten nu eenmaal met ons denkvermogen opgescheept.
   Jij vertrouwt er gewoon op dat als je zomaar wat doet het uiteindelijk wel goed voor je uitdraait? Daardoor ben je dan geweldig ontspannen waardoor alles misschien inderdaad gemakkelijker gaat. Maar het lijkt zo vlak? Je hebt geen drive meer dan? Mis je de passie niet?
   en ‘zomaar wat doen’ impliceert toch nog altijd een ienietienie keuze?

   • Hallo Stien,
    Zomaar wat doen in de zin van potje aanmodderen, is er hier niet bij hoor. En alles verloopt hier naar wens. Ik verslaap me niet, stoot mijn tenen niet aan de stoeprand, verslik mij niet in de doperwtjes, loop niet in zeven sloten (zelfs niet in één), en hoef ook nooit naar mijn kluts te zoeken.

    Waar ik vertrouwen in heb is bewustzijn om het zo maar uit te drukken. Bewust-Zijn ben je uiteindelijk Zelf. Het is je werkelijke aard, i.p.v. die ik-beleving. Bewustzijn komt neer op creatieve intelligentie, helderheid van geest. Daar kun je toch wel op vertrouwen, dacht ik zo. Meer dan op het ego.

    Wat de vogeltjes betreft…ik hoor ze elke ochtend vrolijk fluiten om kwart voor 5. Dus ze staan elke ochtend vol goede luim op, en chagrijnen is er niet bij. Ja, een kanarie zal wel depri worden. Zou ik ook worden als ik in een kooitje zat.

    Groet, Lia

 2. Er is ego of het is er niet.

  Is er ego dan ben je niet wie je in wezen bent.

  Is er ego dan is er een zoeken/onrust, een ik-beleving wat met zichzelf bezig is.

  Is er geen ego dan is er geen ik-beleving, geen onrust/zoeken dan gaat alles gewoon vanzelf/zoals het gaat.

  Het ego bestaat enkel uit angst en de grootste angst is dat het niet meer zal bestaan.

  Je was ooit ‘jezelf’ en door de aardse ervaringen is er een bedachte beschermlaag ontstaan die ego heet.

  Door dat ego wordt het leven bezien en blijft er net zoalang een zoeken/onrust totdat dat ego doorzien/doorleefd/opgelost is en er weer dat ‘natuurlijke jezelf’ is.

  Dat ‘natuurlijke jezelf’ heeft niets van doen met het gevoel/beleving dat ego heeft van dat ‘jezelf/zichzelf’.

  Dat ‘jezelf/zichzelf’ vanuit het ego is niets anders dan ‘de comfortzone’ waarin het ego zich veilig voelt.

  Dat ‘natuurlijke jezelf’ is van niets afhankelijk, heeft niets met ‘hart’, ‘je lekker voelen’, ‘genieten’ of meer van die lekkere/veilige gevoelens van doen.

  ‘Natuurlijke jezelf’ is niets bijzonders vanuit dat ‘natuurlijke jezelf’ gezien, je hoeft en kunt er niets voor doen.

  Vanuit dat ‘natuurlijke jezelf’ kun je ook niet; niet-jezelf zijn.

  Vanuit dat ‘natuurlijke jezelf’ is er geen controle, een denken m.b.t. ‘jezelf’.

  Waarschijnlijk als klein kind was je jezelf en deed gewoon en was nergens mee bezig.

  De lastigheid is dat de meeste mensen niet het verschil kennen/herkennen tussen het ego en dat simpele ‘natuurlijke jezelf’.

  Zij zien/voelen het ego/comfortzone aan als dat ‘natuurlijke jezelf’ met al zijn gevoelens, etc.

  Dat ‘natuurlijke jezelf’ is absoluut niet bezig met wat er gevoeld wordt of mogelijk gedacht wordt.

  Er is simpelweg geen reden om met dat natuurlijke zelf bezig te zijn.

  Dat ben je gewoon.

  Je doet de dingen gewoon.

  Je hoeft je niets af te vragen m.b.t. ‘dat natuurlijke jezelf’.

  Net zoals gras zich niet hoeft af te vragen of het wel groen is of gras is, het doet gewoon als gras.

  Zo doet dat ‘natuurlijke (vreselijk woord) jezelf (nog vreslijker) gewoon zichzelf.

  Maar gezien vanuit het ego is dat niet te bevatten.

  Dat ego moet bezig zijn met zichzelf omdat het bestaat uit een beschermingsgrens, het bestaat uit angst, het voelt gevaar/dreiging, het leven moet ergens aan voldoen anders voelt het niet goed.

  Die gevoelens zijn enkel gebaseerd op dat ego, op oude ervaringen, die in het heden, de realiteit niet meer spelen.

  Maar ja, zie/herken dat maar eens.

  Gevoelens voelen zo echt en omdat ego een beschermlaag is, valt er niet aan gevoelens te twijfelen of ze te zien als ‘maar gevoelens’.

  Ik ga eens winterwortels eten, schijnt goed voor een bepaalt chakra te zijn.

  • @Aart, Ik denk (sorry, ego zit nog in de weg) dat ik het door heb. Aart is een spookje, spreekt geen mensentaal en maakt reclame voor lobotomie! En volgens mij geniet ie er stiekem WEL van om zijn persoonlijk record zoveel-mogelijk-gebruik-van-het-woordje-ego te verbreken.

  • @Aart, Dan ben ik wel benieuwd hoe jij je leven leeft m.b.t. keuzes maken en het verschil tussen kiezen vanuit je ego of vanuit je natuurlijk zelf? Wat bedoel je met dat vanzelf, daar zit toch ook voorkeur in? Baksteen of soep tijdens de lunch..

 3. Ik probeer mijn situatie ook als leerschool te zien, misschien tevredenheid ontwikkelen, of juist doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid nemen, minder kieskeurig zijn of juist wel, gevoel volgen? ik weet het op dit moment nog niet. Wat ik wel weet is dat ik me stierlijk verveel.

  Ik ben een jaar naar Nieuw Zeeland geweest en wat ik verlang is de wereld ontdekken, avontuur verschillende, culturen ervaren, outdoor sporten doen zoals kayaken of raften, trekkings doen. Dat geeft een gevoel van vrijdheid. Dat zit dus in mezelf. Bedoel je dan dat wat ik daar kan ervaren ook hier kan ervaren? ik snap niet hoe ik dat dan “hier” innerlijk zou kunnen ervaren.

  “Waarom ZIJN we hier dan? Nou, volgens mij om te beseffen dat we inderdaad op de eerste plaats gewoon ZIJN. En we vervolgens vanuit die zijnsbasis een rolletje spelen in de materie, hoe klein die rol misschien ook is.”

  Het gaat mijn echt niet meer om prestaties of iets dergelijks ik wil het gewoon naar me zin hebben. Met vreugde het geen doen wat ik wil. Wat ik zo vaag vind is; bijv met het schoonmaak voorbeeld. Je kan schoonmaken omdat je het leuk vind, gemakkelijk vind, je het doet omdat niet gelooft in je kwaliteiten en dit doet omdat je eigenlijk bang bent en innerlijk minderwaardig voelt, of om te overleven. Als ik schoonmaak en voel me elke dag gefrustreerd, vind het geen zak aan maar doe omdat ik zelfvoorzienend ben “broek omhoog kan houden”. Ik kan daar blijven en mijn ontevredenheid negeren? mijn collega’s willen niet met mij werken omdat ik een chagrijn ben maak fouten en ben slordig omdat het me toch niets uitmaakt. Of ik kan mijn ontevredenheid onderzoeken, ik voel dat ik niet alles uit mezelf kan halen en mezelf te kort doe als ik hier blijf. Mijn innerlijk kind zegt dus IK WIL DIT NIET! Als ik dat dus allemaal negeer hoe kun je dan tevreden zijn. Ik vind het zo makkelijk gezegd, het is toch gewoon heerlijk om te zijn het leven te leven. Ja dat kan, maar daar hoort ook bij luisteren naar jezelf en wat je innerlijk wilt, uitdagingen hebben, met een bepaalde persoonlijkheid structuur te worden geboren en daar mee om zien te gaan. Echt zo makkelijk gezegd Lia. Het kan makkelijk zijn, maar daarvoor moet je helemaal het ego door zien en alle valkuilen herkennen. Misschien ben jij daar, ik niet.

   • @Rob, grappig, ik deed daarnet hetzelfde, was ook voor Lia bedoeld.
    In ieder geval Rob, jij weet wel wat je wilt! Reizen, avontuurlijke dingen doen, outdoor-sport… Kan je daar geen leuke job aan koppelen? Moet toch te vinden zijn? En als je niet meteen zoiets vind, niet opgeven en ondertussen gewoon voor je plezier blijven reizen en daar energie uit halen, totdat je wel vindt.
    En je tijd goed gebruiken (dat kan ook met niks doen zijn :-)… er is misschien wel een dieperliggende geheimzinnige reden waarom je nu niet op reis bent en avontuurlijk aan het doen bent 😉

  • Dag Rob,

   Er is wat mij betreft een belangrijk verschil tussen tevreden zijn met je zelf en met wat je doet. Tevredenheid met jezelf (vrede, rust, liefde, vertrouwen in jezelf) betekent nog niet automatisch tevreden zijn met wat je doet, in de zin van werk wat jij als zingevend ervaart. Welk werk jij als zingevend/vervullend ervaart, waar jij energie van krijgt, is persoonlijk voor jou.

   Als jij geen zingevend werk aan het doen bent of geen doel hebt om daar te komen (perspectief creeeren), dan is het helemaal niet vreemd dat je al het andere als zinloos ervaart. Zodra je daar mee bezig gaat, dan zou je die normale verplichtingen in het leven zoals schoonmaken, minder problematisch vinden. Niet dat je dat leuk hoeft te vinden, maar dan heb je een betere balans gevonden. Dan wegen die verplichtingen niet meer zo zwaar. Zo heb ik dat althans ervaren.

   Wellicht heb je ooit gehoord van het begrip levensmissie. Kort gezegd : jouw levensmissie is jouw liefdevolle bijdrage. Luister eens naar je hart wat je precies zou willen doen, wat je zou willen bijdragen, waar loop jij speciaal warm voor. Dit heeft overigens niets te maken met dingen buiten jezelf zoeken of een ego-ding, dit is juist iets wat dit allemaal overstijgt. Zodra jij geld gaat verdienen met werk wat je vanuit je hart doet, zal dat heel anders gaan aanvoelen.

   Ik denk zelfs dat die ontevredenheid die je ervaart juist iets moois kan betekenen, namelijk een duidelijke drive om het anders te willen voor jezelf. Gebruik die energie om het anders te gaan maken, creeer een doel, creeer perspectief voor jezelf. Het werkte voor mij in ieder geval.

   Warme groet, Robert

   • @Robert, Dank Robert, ik herken je verhaal. Het euvel is inderdaad dat ik alleen maar werk wil doen vanuit mijn hart en zolang het er nog niet is en ik werk doe niet vanuit mijn hart, stuit ik op erg veel onrust/ongeduld in mezelf. Voel me soms verwend omdat ik kieskeurig ben qua werk maar voelt ook als geen andere optie voor mij.

    Groet

    • @rob, same here! er zal waarschijnlijk nog iets in de weg zitten waardoor het allemaal niet vanzelf gaat. Hopelijk wordt dat snel helder zodat werken ook gewoon spelen en genieten wordt.

     • @stien, waarschijnlijk zitten we alleen onszelf in de weg;) Ik heb eens een advies gehoord en die luidt als volgt; Doe op elk moment wat je het liefste zou willen doen zonder enige verwachting wat de uitkomst zou moeten zijn (wat een hele opgave is voor mij). Ook al is het in de kleinste dingen, dan begin je te wennen aan de stroom van je hart/vreugde en kun je vertrouwen opbouwen in jezelf en dan wordt ook steeds duidelijker wat je nu eigenlijk wilt. Vreugde schept meer vreugde. Ik ben hier zelf mee aan het spelen en gaat met vallen en opstaan;) Ik ben erachter dat ik ook vaak bang ben om voor mijn vreugde te kiezen omdat het niet altijd de “normale” weg is.

      • Ha Rob,
       Kijk hier worden we weer blij van.
       Vreugde zijn, beetjes speels en spontaan zoals een kind. Zonder het gevoel te moeten presteren en te rekenen op resultaten. Vreugde schept meer vreugde, want aandacht is energie. Vreugde opent je hart. Hoezo zou vreugde niet de normale weg zijn?
       🙂
       Groet van Lia

    • Dag Rob,

     Dat snap ik wel. Wellicht goed om een bewuste keuze te maken t.a.v. je toekomst en daar aan te gaan werken. Anders bestaat een goede kans dat het uitzichtloos blijft aanvoelen. Die bewuste keuze kan voor rust gaan zorgen.

     Als je zou gaan onderzoeken wat er nu precies in de weg zit om dit te gaan doen, kom je vanzelf je thema’s tegen. Dus waarom doe je eigenlijk niet wat je graag zou willen doen?

     Warme groet, Robert

     • @Robert, mja en ik stel mijn lijf en leden lazarus de vraag: waarom weet ik niet wat ik graag zou willen doen? Mijn kuitenbijtertjesvraag! Wat kan je eigenlijk doen of niet doen als er geen antwoorden komen?

      • Dag Stien,

       Waarom je dat niet weet? Sta je wel open voor het antwoord wat misschien in je op zou komen op de vraag wat je graag zou willen doen? Stel je voor dat je daar duidelijk antwoord op zou krijgen, wat dan?! 🙂

       Probeer eens in een ontspannend rustige staat contact te maken met je hart en te luisteren naar je innerlijke wens. En laat de mitsen en maren voor wat te zijn.

       Warme groet, Robert

      • Ha Stien,

       mja en ik stel mijn lijf en leden lazarus de vraag: waarom weet ik niet wat ik graag zou willen doen? Mijn kuitenbijtertjesvraag! Wat kan je eigenlijk doen of niet doen als er geen antwoorden komen?

       Waarom is er een ik die zich dit allemaal afvraagt? Waarom een ik die (kennelijk) enkel iets kan doen als er vragen worden gesteld en er antwoord verschijnt.
       Het is toch die ego-angst en onzekerheid die de belemmering vormt voor simpelweg weten en handelen? 🙂

       Dag Lia

      • @Lia , omdat ‘ik’ streef naar gelukkig zijn en genieten en spelen? Jij en aart bedoelen dat je maar beter stopt met dat te wensen en daar je keuzes op te baseren?
       Ik snap niet goed hoe jullie dan keuzes maken als jullie niet bezig zijn met hart volgen of genieten etc. Jullie maken geen keuzes meer? Een job, een huis, het avondeten… dat komt dan allemaal als vanzelf zonder te kiezen voor dat wat je leukst lijkt? Hoe gaat dat dan concreet? Jullie werken niet tot een instantie je dwingt en dan neem je de eerste job die ze aanbieden? Je kiest het huis dat het eerst verschijnt op de immo-website? En voor het avondeten laat je je partner zorgen die niet zo bewust is?

  • Ha Rob,
   Ik moet er niet aan denken om voor mijn vrijheidsgevoel helemaal naar Nieuw-Zeeland af te moeten reizen. Bumpy jumpen, raften, kayaken…Het is niet dat het allemaal niet leuk zou zijn, hoor. Ik bedoel ermee te zeggen dat als je vrijheidsgevoel daarvan afhankelijk is, je wel zeker in een gevangenis zit.

   Het zijn je eigen gedachten die je ingeven zonder die prikkels geen vrijheid te kunnen ervaren. Het is puur ego die als een klein kind gaat sjagrijnen en zeuren als het zijn zin niet krijgt.

   Je weet duidelijk wat je wilt, maar als het om wat voor reden dan ook niet haalbaar is (althans niet op dit moment) kun je dit beter accepteren i.p.v. te kniezen, toch?

   Overigens ben je geheel vrij om te kiezen.
   Of je accepteert de situatie en bent tevreden met zoals het is. Of je gaat sjagrijnen. Het mag allemaal. Wat mij betreft komt dit neer op een verschil tussen makkelijk en moeilijk. Je hebt het zelf in de hand.
   Misschien moet je het leger in. Met je kistjes aan en 60 kilo op je rug over de Drunense hei sjokken. 🙂

   Groet van Lia

   • @Lia, ik wissel het een beetje af. Soms doe ik makkelijk en soms moeilijk. Ik lijk wel op een mens..

    Het leger, ja wel aan gedacht. Ben eens afgewezen bij de marechaussee:( Denk dat ik te zachtaardig ben voor zoiets als het leger.

    Greetings

 4. Mooie duidelijke informatie over cakra’s en aura ‘s
  Ik zal het een vaste plaats geven op mijn i pad
  Ik ben er eigelijk nog niet zo in thuis .
  Dus kan nu wat meer in verdiepen.
  Dank u wel Pamela kribbe.
  Voor het mooie stukje .

  Liefs Jannie

 5. Goede en duidelijke info van Pamela! 🙂

  het klopt helemaal! niets aan toe te voegen 😉

  Liefs, Henriëtte <3 xxx

 6. De informatie van Pamela is bijna heilig voor mij, haha. Ik kan wel zeggen dat haar channelings het beste bij mij passen en het meest geholpen hebben.

  Nu, het stuk over de basis chakra. Zo herkenbaar en confronterend ook. Altijd heb ik problemen met werk en inkomen, ik ben hier al zo lang mee bezig. Elke baan die ik heb gehad zat er een weerstand in me. Nooit een baan gehad met het gevoel van ja. Toch geef ik ook niet op als het niet klopt en blijf verder zoeken. Maar vermoeiend en irritant joh. Innerlijk zo vaak gevraagd wat erachter zit en hoe ik hier doorheen kan breken. Moedeloos word ik er soms van, maar vind ook wel weer de kracht om door te gaan. Het veroordelen van dit stuk gaat zo gemakkelijk, het zal tijd nodig hebben denk ik. Blijkbaar wil ik er iets van leren..

  • @rob,

   Als ik zo vrij mag zijn je dit aan-te-reiken—)

   Weet je waar die weer-stand…het afzetten tegen…vandaan komt Rob? Heb je eigenlijk geen zin om te werken maar doe je het als “plicht-besef” ? Vind je daarom niet leuk en kan je er geen plezier in hebben? Van welke kant bekijk je werk?? Als je op een positieve manier weet te “leren” dan doe jij je werk met plezier… Wat vind je wél leuk?? Wat zou je diep van binnen het allerliefste doen? waar wordt je blij 🙂 🙂 🙂 van?? Wellicht helpen je deze vragen aan jezelf… je gevoel-geweten…je verder op je eigen weg…. je graag wilt lopen… 😉 heel veel Plezier
   toegewenst … 🙂 🙂 🙂

   Liefs, Henriëtte <3 xxx

  • Ha Rob,
   Ik proef twee aspecten in je bericht.
   Aan de ene kant kwam er nooit een baan waar je een goed gevoel bij had. Ligt het aan de omstandigheden en de buitenwereld. Dus blijf je maar zoeken en zoeken naar geschikt werk.

   Aan de andere kant zit de weerstand in jezelf, en is de weerstand oorzaak dat je nooit een leuke baan vindt. Die eigen weerstand is volgens mij wat er achter zit.

   Waarom die weerstand? Als je vrede hebt met jezelf, opgewekt door het leven gaat, maakt het volgens mij niet eens uit wat voor werk je doet.
   Vanwaar die onvrede en ontevredenheid?
   Wat zoek jij nu precies in de buitenwereld?
   Wat zoek jij nu precies in een baan dat al niet in jouzelf aanwezig is?
   Groet van Lia

   • @Lia, hoi lia en Henriëtte. Ik heb weerstand omdat ik het nut vaak niet zie van werk. Voelt inderdaad als plicht en kan ook nog niet echt zien dat ik er plezier in kan hebben. En waarom geen idee. Soms denk ik te weten dat ik iets leuk vind en blijkt het niet zo te zijn. Je kunt het pas weten als je het hebt gedaan. Er zit ook wel onzekerheid over mijn kunnen in, aversie tegen bijvoorbeeld competitie binnen een bedrijf onderling collegiaal geroddel, moeilijke personen, genoeg gedoe dus en dat vind een erge uitdaging waar ik eigenlijk gewoon geen zin in heb. Rust wil ik en openheid. Ik wil nu een opleiding als survival de buitensport instructeur doen en dat is wat ik nu het liefst wil. Maar ik moet ook geld verdienen dus komt het plicht gevoel om de hoek kijken of het moeten. En daar wordt ik
    Echt boos van. Dat dingen soms gaan zoals ze gaan op aarde. Nou die weerstand dus gevonden maar hoe verander je dat. Ik kan soms weer heel positief zijn en moed en zelfvertrouwen hebben maar dan BAM knalt het weer weg. Kan er wel luchtiger mee omgaan nu maar toch. Vermoeiend. Vind het moeilijk om dit patroon te doorbreken. Het accepteren en liefdevol ermee omgaan is het enigste wat ik kan doen denk ik. Bedankt voor het meedenken!

    • Ha Rob,

     Ik heb weerstand omdat ik het nut vaak niet zie van werk. Voelt inderdaad als plicht en kan ook nog niet echt zien dat ik er plezier in kan hebben (…)
     Maar ik moet ook geld verdienen dus komt het plicht gevoel om de hoek kijken of het moeten. En daar wordt ik Echt boos van. Dat dingen soms gaan zoals ze gaan op aarde.

     Je hoeft geen antwoord te geven hoor, maar waarom een plicht en een moeten?

     Zou het soms een prettig idee kunnen zijn dat je in staat bent voor je zelf te zorgen en je eigen geld te verdienen (ongeacht bij welke baan, misschien wel WC’s schrobben)?

     Het nut van werk kan dus zijn dat je je eigen broek kan ophouden. Een prima gevoel, toch?

     Weerstand ruim je op door haar tegenpool in te voeren: tevredenheid.
     Succes ermee, Lia

     • @Lia, plicht gevoel en moeten omdat je geld moet verdienen en zolang ik er geen vreugde in kan vinden voelt het als plicht en super zinloos. Ik heb genoeg schoonmaak werk gedaan en voor alleen het geld kan ik gewoon niet. Ik voel me slaaf aan geld verdienen. Geld geeft wel een basis maar als dat de drijfveer is..

      • Ha Rob,
       De drijfveer is niet het geld, maar dat je in staat bent om voor jezelf te zorgen (financieel onafhankelijk).
       Wat wil je anders? Hoe wil je dan leven zonder geld en baan? Ben je niet juist slaaf als je afhankelijk bent van andere mensen, instanties, uitkering?

       Ik opper trouwens maar wat hoor. Er zitten altijd verschillende kanten aan een zaak en dit zou er één van kunnen zijn.

       Ik herken trouwens jouw weerstand wel. Bij mij speelden er oude herinneringen mee uit een andere wereld. Een wereld waar je alleen maar hoeft te denken en het is er. Op aarde gaat alles veel trager en moeilijker. Daar moet je dus aan wennen.
       Misschien heb je daar beetje last van. 🙂

       Fijne dag Lia

     • @Lia, hmm interessant, en als je dan (zoals ik) niet weet wat je wil – en daar nogal gefrustreerd over bent – zou je het es kunnen omkeren en proberen tevreden te zijn met het feit dat ik niet weet wat ik wil. Alle opties liggen nog open, joepie!
      Maar wat doe ik dan weer met de angst van: shit, het kan wel nog jaren duren voor ik iets vind dat ik leuk zou vinden – en wat doe ik dan ondertussen? Hoe kon ik angst nu ook alweer transformeren? O ja, door stil te gaan zitten en het spontaan weten floept dan tevoorschijn.
      Of de tegenpool van angst is vertrouwen? gewoon vertrouwen.

      • Hey Stien,
       Als je gefrustreerd bent over wat dan ook, last hebt van angst, is het inderdaad een goede zaak om dit eerst te accepteren, zodat je het beter kan observeren en de oorzaak/oplossing helder wordt.

       Groet van Lia

    • @Rob,

     Hoé doe je dat? is jouw vraag 🙂 Simpel…

     Pak eerst even pen en papier: Ik, Geef mezelf, mijn bestaans-recht terug! 🙂 (volgende regel)
     -Ik Ben (al je geboortenamen+achternaam), ik ben geboren op ( datum van je verjaardag) te (plaats waar je geboren bent) om ( als e het weet de tijdstip van je geboorte)
     – Ik Ben Trots en Blij 🙂 dat ik hier op Aarde mijn talenten mag gaan verdiepen en uitbreiden.
     – Ik ben, heel blij 🙂 dat ik een werk-gever heb gevonden die mij kwaliteiten waardeert en mijzelf als persoon, ik ga Fluitend naar mijn werk! 🙂
     _ Ik ben heel blij, dat ik genoeg middelen verdien, om mijn huur, gas+licht, water verzekeringen , voedsel,auto/fiets kan behouden en ook nog genoeg middelen over houd om een leuke studie ernaast te bekostigen!
     – Ik ben blij, dat ik kan en mag leren en dat ikzelf hiervoor heb gekozen! daarom ben ik hier, met vele andere medemensen!
     – Ik ben blij en Tevreden met wat ik heb en zeer dankbaar dat ik al deze kansen Krijg! en zal ze zeer zeker benutten!
     – Ik kan over 10 jaar terug kijken op mijn leven en zeggen: dat heb ik goed gedaan! ik ben blij met wie ik ben! 🙂

     Zó heb ik dit zelf geleerd… Ik ben en ik heb regels… dat is inmiddels alweer; 28-jaar geleden

     En lieve Rob…ze werken!!!! Plak het op de spiegel en lees ze elke morgen als je opstaat en voor je naar bed gaat… na ongeveer één week voel je de energie zo bruisen in jezelf..dan ben je al 🙂 blij!

     Wil jij een ander leven? zo geef jij jezelf dat…de keuze is aan jouw… vrije wil 😉

     liefs, Henriëtte <3 xxx

     • Ha Henriëtte, Rob,
      Zo zie ik het ook, hoor.
      Eerst eens tevreden zijn met wat zich spontaan aanbiedt in het leven aan mogelijkheden en kansen.
      Misschien is dat in de ogen van ego niet veel, misschien enkel een schoonmaakbaantje.
      Blij, tevreden en dankbaar zijn met wat je hebt. Genoeg te eten, huis, verwarming, scholing.
      Het gaat in het leven niet om die materiële dingen, maar om het aankweken van die tevredenheid, en dankbaarheid. Het is geestelijk voedsel waardoor je ook in geestelijk opzicht groeit.
      Dag Lia

     • @Henriëtte, Lief dat je dit aanreikt Henriëtte maar ik heb niet de discipline om het elke dag te lezen en ook erin te geloven. Ik probeer zoveel mogelijk te vertrouwen dat ik iets zal vinden.

      @ Lia, wat is tevredenheid eigenlijk precies? accepteren wat je hebt? ook als je een ziekte een laag inkomen geen baan hebt? mag daar ook verlangen in zitten? verlangen naar anders, naar meer. Als dat verlangen er niet is komt er dan geen passiviteit. Het is wel goed zo, geen uitdagingen meer aan gaan.

      Ik snap dat tevreden zijn belangrijk is maar hoe letterlijk moet je zoiets nemen. vind dat wel lastig hoor.

      Geestelijk groeien zeg je, belangrijk ja, Het gaat niet om materiële dingen zeg je, waarom zijn we hier dan? in de materie. Denk dat daar wel een balans in moet zitten.

      • Hey dag lieve Rob,

       Er is niets mis met verlangen. Voor wat ik ervaar uit de werking van gedachtekrachten is dat een verlangen naar iets anders vanuit een gevoel dat wat je nu hebt niet goed is. Het niet goede deel in stand houdt. Je focust je namelijk op iets nieuws, vanuit de overtuiging, heersende gedachte en dus kracht dat wat je nu hebt niet goed is. Natuurlijk heb je alle reden om je zo te voelen. Ik begrijp ook dat je niet kan geloven en volhouden om je elke dag bewust te focussen op wat Henriëtte voorstelde. Maar wat misschien wel zou kunnen is bvb elke morgen bewust bvb dankbaarheid te betuigen voor dingen die je wel zeer goed vindt in je leven. En dat kan heel eenvoudig zijn. Een jas bij koud weer, een plek om te schuilen als het regent, een glimlach onderweg, .. Het lijkt klein, maar het kan echt helpen je vertrouwen te versterken, omdat je je zo op het positieve richt op je leven hoe klein misschien ook. Bij mezelf heb ik gemerkt dat mijn lijstje steeds langer werd. Misschien lukt het jou ook?

       Kus

      • Rob,
       Ja zeker. Op de eerste plaats acceptatie zoals een situatie is. Tevredenheid en vrede in jezelf zijn innerlijke kwaliteiten en naar mijn idee geheel onafhankelijk van wat er in de buitenwereld speelt. Ik ken genoeg mensen met een ziekte, zonder baan of wat voor andere ellende ook, die toch vrede hebben en tevreden zijn. Waarom zij wel en jij dan ontevreden?

       Bovendien, in mijn ogen is iemands huidige situatie een leerschool. Wellicht moet jij leren om ondanks alles toch tevreden te zijn, niet zo te knorren of je een slachtoffer te voelen. (Het zijn maar suggesties, is niet persoonlijk bedoeld). Het is toch heerlijk om gewoon te kunnen zijn, het leven te kunnen leven? Waar doe je dan zo ingewikkeld over? Waarom wil je meer dat dat. Prestatiedrang, zelfbevestiging? Ben je soms niet genoeg, zoals je bent? Dit zijn vragen die je zou kunnen onderzoeken.

       Tuurlijk mag je verlangen. Maar kijk toch eens héél goed in jezelf. Datgene wat je in essentie verlangt kan niet anders dan al in jezelf aanwezig zijn. Anders kun je het toch niet verlangen? Waarom projecteer je het dan op iets in de buitenwereld. Op een baan bijv. die je kennelijk niet vinden kan? Drijft datgene wat je in de buitenwereld niet vinden kan, je nu niet juist naar je eigen innerlijk?

       Het gaat niet om materiële dingen zeg je, waarom zijn we hier dan? in de materie.

       Waarom ZIJN we hier dan? Nou, volgens mij om te beseffen dat we inderdaad op de eerste plaats gewoon ZIJN. En we vervolgens vanuit die zijnsbasis een rolletje spelen in de materie, hoe klein die rol misschien ook is.

       Groet van Lia

      • @Rob, mja, het maakt in principe niet uit wat we doen (want we zijn waardevol omdat we zijn), maar je wil toch iets doen dat je graag doet? Ik kuis bv niet graag 🙂 Is het dan toch niet een beetje jammer om dat als werk te doen?
       En dan ga je zeggen, ja doe dan wat je wel graag doet. Maar dat weet ik niet goed. Ik wil weten wat ik graag doe.
       Zou ik uitwendig naar passie op zoek zijn? Ik weet dat er inwendig passie zit nochtans! Hoe zou dat komen dat dat zo mistig is uitwendig?

      • @Rob,

       Dit is het laatste wat ik tegen jouw ga zeggen:

       -De wereld (in jouw en buiten als spiegel) is één grote leerschool….
       – Je bent..pas volwassen…als jij jouw verantwoordelijkheid..NEEMT…over je kleine Geest
       die jouw als GROTE GEEST, de wetten voor schrijft…en waar jij je miserabel door voelt en het kost je ál jouw energie…
       – door die regels toe te passen, leer jij jouw kleine geest discipline….en jij je verantwoordelijkheid als leermeester over “hem”
       -Bewijs hem…door te DOEN…dat het wel degelijk waar is…en bovendien wie NIET waagt…zal nooit winnen! en stil blijven staan
       -blijf jij meegaan in die energie…. blijft de pijn en moeheid…Stinkende heelmeesters zijn te zachte heelmeesters… en de kleine geest wint..
       En jij??? hoe wil jij je passie kunnen uitleven dan?? hoe wil jij leren dan, als je steeds hieraan toegeeft??? het is net als een hamster die in zijn radje draait en er vervolgens uitvalt… moe… duizelig en niet meer weet, waar of wat… voor of achter is…
       – en doordat je erin méégaat….wordt je een stuk chagrijn die nergens zin in heeft…die overal tegenaan schopt en maar blijft zeuren…
       – Dit is wat je allemaal zelf verteld… welnu..
       als je géén keuze maakt… blijft dit zo…

       jij bepaalt wat jij wilt met jouw leven… niet ik…ik heb je wat aangereikt…net als velen hier… en jij blijft maar zeuren…als dát jouw keuze en levensdoel is??? Dat mag…vrije wil..

       maar ik ga er niet meer in mee…dat heeft geen zin als je geen verantwoordelijkheid + je discipline wilt verbeteren. ik wens jouw een super mooi leven toe…die jezelf mag gaan invullen 🙂 net wij allemaal. 😉

       liefs, Henriëtte <3 xxx

 7. Duidelijke informatie over chakra’s van Pamela!
  Diezelfde chakra’s spelen een rol bij onze contacten/relaties. Door de vibratie in een bepaald energie-centrum ontstaat afstoting of juist aantrekkingskracht en sympathie. Bijv. hart tot hartcontact, contact op niveau van navelchakra, mentaal contact of seksuele aantrekkingskracht. Zie de afbeelding onder het kopje “aura lezen”. Afstoting ontstaat dus wanneer iemand vanuit een ander chakra communiceert.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in