Wat zijn chakra's?

In deel 1 van dit artikel bespraken we in grote lijnen wat een aura is, wat auralezen inhoudt en wat de betekenis is van de voornaamste energiecentra binnen de aura: de chakra’s. De eerste twee chakra’s, gelegen in het stuitje en de buik, werden in het bijzonder toegelicht. In deze tweede helft van het artikel vervolgen we onze verkenningstocht langs de resterende chakra’s.

Geschreven door Pamela Kribbe

De zonnevlechtchakra

Klimmen we verder omhoog langs de ruggengraat, waarmee alle chakra’s verbonden zijn, dan komen we aan bij het derde chakra, ook wel de zonnevlecht genoemd.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Het derde chakra bevindt zich ter hoogte van je maag/middenrif. Het vormt je bron van levensenergie en creativiteit en het is de zetel van de wil. De energie van het derde chakra stelt je in staat om gedachten, verlangens en wensen via het handelen te verwerkelijken in de materiële werkelijkheid. De levenskracht die bij het derde chakra ontspringt, is op zich neutraal, dat wil zeggen noch goed noch slecht. Deze creatieve energie kan geïnspireerd worden door de verlangens of idealen van het hoger zelf (het hart), of ze kan louter in het teken staan van persoonlijke macht en ambitie (het ego).

De mate waarin iemand actief in het leven staat, zich enthousiast en betrokken voelt bij zijn (dagelijkse) bezigheden, zegt veel over het functioneren van het derde chakra.Iemand die zich gedurende langere tijd passief en lethargisch voelt, heeft waarschijnlijk (tijdelijk) het contact verloren met zijn/haar creatieve bron. Dat is op zich niet erg.In het gevoel van passiviteit of leegheid spreekt de ziel haar wens uit naar andere, meer vervullende bezigheden. De ziel spreekt via het gevoel.Er is pas sprake van een probleem als deze taal van de ziel voor langere tijd genegeerd wordt.

Bij iemand die actief en enthousiast in het leven staat, stroomt de energie in het derde chakra goed door. Toch zich hier een addertje onder het gras. Iemand kan een zeer actief en druk leven leiden, terwijl het hem/haar niettemin ontbreekt aan ware creativiteit, i.e.creativiteit die een uiting vormt van de ziel. De activiteiten van die mens kunnen bijvoorbeeld opgelegd zijn vanuit externe motieven: willen voldoen aan maatschappelijke normen of aan verwachtingen van partner, familie en vrienden.Als dit het geval is, zal er op een bepaald niveau altijd een gevoel van onvrede in die persoon heersen. Als hij/zij daar geen aandacht aan besteedt, kunnen uiteindelijk psychische of lichamelijke klachten optreden. In zo’n geval functioneert het derde chakra wel, maar op een verwrongen manier. De totale energie van het Zelf kan niet goed of niet volledig tot uiting komen.

Bij een optimaal functionerend derde chakra stromen de creatieve impulsen van de ziel moeiteloos door naar de aardse werkelijkheid: iemand is in staat zijn diepste dromen en verlangens te verwerkelijken en voelt zich daarom wezenlijk vervuld.

chakra uit balans

Het hartchakra

Het vierde chakra bevindt zich ter hoogte van je hart, in het midden van je borst.Het is de bron van hogere gevoelens zoals vriendschap, liefde en vergevingsgezindheid.

Het hart overstijgt de grenzen van het ego en stelt iemand in staat relaties aan te gaan die niet gebaseerd zijn op louter eigenbelang. In het hart leeft ergens de herinnering aan de oorspronkelijke eenheid der dingen en hoe sterker het hartchakra ontwikkeld is, hoe meer daarin het verlangen leeft naar gelijkwaardigheid en broederschap, en hoe meer het vermogen aanwezig is tot begrip en tolerantie.

Het hart fungeert ook als brug tussen de bovenste en de onderste chakra’s;  het verbindt het geestelijk/rationele veld (vijfde, zesde, zevende chakra) met het instinctief/emotionele veld (eerste, tweede, derde chakra) door middel van het gevoel.Ik maak hier een onderscheid tussen gevoel en emotie; gevoelens zijn in mijn definitie milder en standvastiger dan emoties, die meestal opvlammen en dan weer verdwijnen.Emoties staan vaak een evenwichtige beoordeling van een situatie in de weg, terwijl gevoelens je in staat stellen zowel je emoties als je verstandelijke overwegingen in perspectief te plaatsen. Op die manier kan het hart eenheid scheppen in je ziel.Dit vereist wel het vermogen te luisteren naar de taal van je gevoel – de stem van het hart –en dat is niet niks, want deze taal is vaak subtiel van aard en wordt gemakkelijk overschreeuwd door ofwel je verstand ofwel je emoties.

De Keelchakra

In het midden van je keel bevindt zich het vijfde chakra, centrum van spraak, zelfexpressie en communicatie. Onder communicatie versta ik het vermogen om wat je innerlijk beroert door middel van taal en via je stem te uiten (in de wereld te zetten).Bij mensen die moeite hebben hun emoties, wensen of behoeftes te uiten, is vaak sprake van een blokkade in het keelcentrum. Het uiten van wat jou bezighoudt of raakt betekent dat je zichtbaar wordt in de buitenwereld, en dit kan veel angst oproepen.Die angst kan leiden tot het oppotten van gevoelens en een minder goede doorstroming in het keelchakra.bewustzijn

Dit kan ook het geval zijn bij mensen die ogenschijnlijk heel assertief zijn; wanneer die assertiviteit een soort defensief pantser is, dan worden achterliggende gevoelens vaak juist niet geuit of blijven de eigenlijke behoeftes of wensen van zo iemand toch onuitgesproken.Taal- en/of spraakstoornissen en keelaandoeningen kunnen wijzen op een verstoring van de energiebalans in het vijfde chakra.

Het vijfde chakra is ook het centrum dat je in staat stelt fijnzinnig uit te drukken wat je denkt, wilt of voelt. Iemand met een goed ontwikkeld vijfde chakra kan op genuanceerde wijze zijn gevoelens en gedachten benoemen, ook al is dit alleen voor zichzelf.Dit ‘benoemen’ kan plaatsvinden in taal, maar het kan ook via meer kunstzinnige uitingen, zoals schilderen, muziek maken of een andere artistieke uiting.

Het vijfde chakra is op die manier ook een centrum van creativiteit, in die zin dat daarin het vermogen huist om – verfijnde – materiële vorm te geven aan wat er innerlijk in je leeft.

Het Derde Oog

Het zesde chakra, ook wel ‘derde oog’ genoemd, bevindt zich tussen je wenkbrauwen in het midden van je hoofd. In dit centrum bevindt zich het vermogen tot creatief denken, verbeeldingskracht en ‘helder zien’ (in de zin van buitenzintuiglijke waarneming). Het derde oog biedt je de mogelijkheid tot ‘denken met je intuïtie’.Daarmee bedoel ik: denken dat niet louter logisch redenerend te werk gaat, maar dat associatieve sprongen maakt en verbanden legt, waarvan de betekenis eerder door het gevoel en de verbeelding dan door de ratio kan worden begrepen. Een kunstenaar doet bijvoorbeeld veel beroep op het derde oog.

Een verschijnsel dat vrijwel iedereen kent is wanneer je het gevoel hebt dat iemand naar je kijkt, terwijl je die persoon niet kunt zien. Als je plotseling omkijkt, blijkt dit ook te kloppen. Dit soort ingevingen is afkomstig uit het zesde chakra.Iemand met een sterk ontwikkeld derde oog pikt vaak veel meer informatie op uit de omgeving dan met de gewone zintuigen te bevatten is. Zo iemand kan gemakkelijk stemmingen en gedachten van anderen aanvoelen of absorberen. Vaak reageert zo iemand op de niet uitgesproken gedachten of behoeftes van een ander; hij is er heel goed in om in sociale contacten tussen de regels door te lezen.Een dergelijk vermogen is niet altijd een zegen. Vaak is iemand zich namelijk niet goed bewust van dit vermogen. En dan is het best lastig om te onderscheiden welke gevoelens nu van jou zijn. Bij een evenwichtig ontwikkeld zesde chakra zien we dat iemand zich bewust is van dit probleem en in staat is zich bewust open te stellen of af te sluiten voor andermans energie.

De Kruinchakra

Het zevende chakra bevindt zich op de kruin en wordt ook wel ‘kruinchakra’ genoemd.Dit chakra regelt je verbinding met de kosmos, het gebied van het buiten- of bovenaardse. Het is ook je verbindingslijn met Thuis: de lichtsferen waar je oorspronkelijk vandaan komt. Je kruinchakra stelt je in staat contact te maken met de dieperliggende betekenis van gebeurtenissen of ontmoetingen. Het kan je inzicht geven in het zielenpad dat je aan het bewandelen bent. Op die manier kunnen de pijn en het lijden die je tegenkomt op je pad (in jezelf of een ander) meer aanvaardbaar worden. Begrip is immers de sleutel tot acceptatie.

Ook kun je via het kruinchakra informatie ontvangen van gidsen of helpers, die jou kunnen begeleiden in bepaalde processen of bij bepaalde beslissingen. Uiteraard dien je met zulde informatie heel voorzichtig om te springen. Is ze écht afkomstig van een gids/helper, of is het één van de vele stemmen in je hoofd, die vaak onbewuste wensen of oordelen vertegenwoordigen?  Informatie van gidsen of helpers kun je herkennen aan het vreugdevolle en rustgevende gevoel dat ermee gepaard gaat. Als deze begeleiders je iets toefluisteren, is het altijd een boodschap van warmte en licht, een opbeuring of een suggestie, en nooit een gebod of een oordeel.  Zodra er een drukkend gevoel van plicht of dwang aan te pas komt, is het contact niet zuiver.

De aura als brug naar de ziel

oude ziel met vlinder

Als je in jezelf belangstelling ervaart voor aura’s en auralezen, is er vaak een dieperliggend verlangen naar meer contact met de innerlijke werkelijkheid die achter het waarneembare ligt. Aura’s en chakra’s vertellen je over de belevingswereld van mensen, hoe energie stroomt of juist blokkeert, en op welke manier wij allemaal verbonden zijn met de realiteit van onze ziel.Ik hoop met deze korte inleiding over aura’s en auralezen vooral een gevoel van verwondering en nieuwsgierigheid te hebben gewekt. Achter de wereld van het fysieke gaat een rijke, innerlijke werkelijkheid schuil, waarvan we intuïtief glimpen kunnen opvangen door te vertrouwen op ons gevoel, onze creatieve impulsen en door onze innerlijke overgave aan iets dat groter is dan wijzelf.

Ieder mens heeft een aura, die een brug vormt naar de ziel van die mens.

Of je nu wel of niet aura’s ziet, het open staan voor deze dimensie geeft je een besef van de oneindige rijkdom en waarde van elk individu.

© Pamela Kribbe

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het blad ‘Verwachting’
Van www.stichtingdeheraut.nl. – 17e jaargang nummer 62 (maart-mei) 2012.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in