DELEN
Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA.
 
Geliefde meesters, jullie moeten je vermogen voor Liefde/Licht uitbreiden zodat het de ganse Schepping omvat. Houd van de natuur. Houd van dieren. Houd van de mensheid. Houd van hen die je als vijanden beschouwt, en houd vooral van je Zelf! Want in wezen maakt de hele Schepping deel van jullie uit en jullie zijn een aspect van de Oppermachtige Schepper.
 
De uitbreiding van GodBewustzijn resulteert in de uitbreiding van je aura; jullie Licht frequentie. Allengs zullen steeds meer mensen een frequentie ontwikkelen die zo krachtig en expansief is dat het een positief effect zal hebben op je omgeving, en uiteindelijk op de Aarde en de hele mensheid. Een behoorlijk aantal van de meer gevorderde zielen hebben dit vermogen al verkregen.
 
Besef echter dat je niet kunt overbrengen wat je nog niet in eigendom hebt genomen. En besef dat het een belangrijk deel van je missie op Aarde is om het Licht van de lagere dimensies te intensiveren. Expansie van ZielsBewustzijn resulteert in uitbreiding van de aura zowel in intensiteit als invloedssfeer.
 
Een aspirant op het Pad moet zich focussen op de training van zowel buiten – als binnenwereld. Jullie moeten moeite doen om een bewuste waarnemer te worden van wat er om je heen plaatsvindt. Jezelf trainen om volkomen geëngageerd en volledig bewust te worden van de dagelijkse fysieke gebeurtenissen is van vitaal belang, evenals het leren omgaan met de harmonieuze en dissonante frequenties waar je nog aan onderworpen bent.
 
Je moet dan ook nog op gepaste wijze in actie komen. Emotionele en mentale discipline opbrengen is ook erg belangrijk als je meester over Zelf wilt worden. Je moet je rug niet naar de wereld en de levenservaringen keren, maar ze juist recht in het gezicht kijken. Maar, het is van levensbelang dat je van een hoger perspectief leert waarnemen het grotere geheel te overzien om niet verstrikt te raken in pietluttige drama’s.
 
Logica is een functie van je fysieke mentale lichaam en je geest. Vergeet niet dat kennis of theoriedie je als je eigen waarheid aanvaardt ook ervaren dient te worden om de verkregen informatie in wijsheid te transformeren. Je wordt van inspiratie voorzien door je Hoger Zelf en je Heilige Geest.
 
Jullie moeten leren luisteren naar de fluisteringen van je Heilige Geest en je Heilig Hart of naar de input van het heersende facet van je Hoger Zelf, want daarmee leren jullie geleidelijk aan te communiceren met de wezens van de hogere rijken om kosmische wijsheid te verwerven.
 
Aanvankelijk was er communicatie met en tussen gespecialiseerde spirituele groepsgidsen/hoeders; maar dit geschenk of vermogen ging allengs verloren. Terwijl de mensheid dieper weg zonk in het materiele bewustzijn, werd ze ondergedompeld in de sensaties van de vijf zintuigen, en de mensen stopten gaandeweg met introspectie om de verbinding met de hogere rijken te voelen.
 
De lagere derde en vierde dimensies zijn niet stralend en schoon. Er is een nevelachtige of mistige sluier. De zielen die er leven beseffen dat niet, want het is een staat van bewustzijn waar ze aan gewend zijn.
 
De werkelijkheid van die dimensies kan vergeleken worden met een bestaan in een vunzig labyrint waar je eeuwig op zoek bent naar het pad dat je terug brengt naar het zuivere Licht van Bewustzijn.
 
Die nevel begint te vervliegen zodra je naar de midden-subniveaus van de vierde dimensie gaat, en je wereld wordt lichter en helderder terwijl je elk hoger subniveau traverseert. Om lessen van Licht te ontvangen, moeten jullie je bewustzijn verheffen om minstens je af te kunnen stemmen op het vijfde subniveau van de vierde dimensie
 
In deze Sub-Universele ervaring zijn er op elke dimensie zeven subniveaus, waarvan het eerste subniveau het laagst/dichtst is en het zevende subniveau het hoogste en meest zuivere niveau is. De meesters en je gidsen zijn bereid je halverwege te ontmoeten, maar alleen bij zeer zeldzame gelegenheden zullen zij hun frequenties verlagen tot de lagere dichtheid van extreme dualiteit, want het is veel te ongemakkelijk voor ze.
 
Het ego is een aspect van het fysieke zelf; het was ontworpen om je te helpen geleidelijk een gevoel van identiteit en individualiteit te ontwikkelen. Een op de buitenwereld gerichte geest wordt geleid door het ego. Het misleidde ego-zelf was het gedienstig in het scheppen van de illusionaire overtuiging van het materiele bestaan, een werkelijkheid die gefundeerd is op afscheiding, angst, zelfzucht en schaarste.
 
Zodra jullie je mentale horizon verbreden, beginnen jullie de barrières van de zelfbeperkende perceptie af te breken. Geestverruiming behelst het activeren van sluimerende cellen in de hoger dimensionale niveaus van het brein en het afstemmen op de wijsheid van je Heilige Geest. Blinde gehoorzaamheid is geen vereiste voor VerLichting, want jullie doen moeite om een Meester van het Zelf te worden en naar je eigen waarheden te leven zoals die jullie geopenbaard en bevestigd zijn door je Hart.De mensheid bevindt temidden van een ziels – en cellulair Ontwaken. Terwijl jullie naar de frequenties gaan van de hogere vierde en lagere vijfde dimensies, zullen je cellen, je etherische lichaam en je aura een versneld zuiveringsproces opstarten. Dit proces zal het downloaden van de vele aspecten van je Hoger Zelf vergemakkelijken en eindelijk leiden tot het terugvorderen van je LichtLichaam.

 
Wees elk moment alert en bewust opdat je focus éénduidig en helder wordt. Je zult geleidelijk een gevoel van zelfverzekerdheid en geborgenheid ontwikkelen, een innerlijk weten dat alles goed is en goed blijft. Je Ziel is een refractieve (afgebogen) extensie van je GodZelf of IK BEN Aanwezigheid. De Ziel benut het rechterhersenhelft bewustzijn van intuïtie, dat verbonden is met de hogere Heilige Geest en Spirituele Wilskracht.
 
Een naar binnen gerichte geest wordt geleid door het ZieleZelf. De mensheid begint subtiele, verfijnde zintuigen die afgestompt waren door misbruik te ontwikkelen. Jullie moeten de primaire, vaak vervormde fysieke zintuigen ontstijgen, terwijl je toegewijd moeite doet de hogere mentale zintuigen van intuïtie en Goddelijke Wijsheid te ontwikkelen.
 
Je GodZelf of IK BEN Aanwezigheid is je originele Kern Intelligentie; je eerste geïndividualiseerde identiteit binnen een Universele of Subuniversele ervaring. Binnen die Subuniversele ervaring creëerde je IK BEN Aanwezigheid de eerste twaalf Zielsaspecten of Zielsuitbreidingen. Sindsdien heeft je God Essentie haar Licht talloze malen gerefracteerd/afgebogen en afgescheiden. Jullie beginnen nu weer alle meervoudige aspecten van je GodZelf in dit Sub-Universum te claimen. 
Hiermee kunnen jullie groeien naar een groter, dynamischer en expansieve versie van je GodZelf.
 
Om je te helpen dit te volbrengen bevatten je Diamanten God Cel Kern en je persoonlijke Flower of Life SchepperWiel de Volle Maat van de Twaalf Stralen van GodBewustzijn voor deze Subuniversele ervaring. Ze werden ontworpen opdat jullie altijd toegang zouden hebben tot je Volledige Spectrale Goddelijkheid voor de huidige Subuniversele ervaring.
 
Het is jullie taak deze Stralen te activeren, de godkwaliteiten en – kenmerken die ze bevatten te integreren en die kwaliteiten en kenmerken te benutten voor het hoogste goed van allen.
 
Er is nog steeds veel verwarring over wat de Ziel is, hoe zij functioneert en waar ze verblijft. Het is van vitaal belang dat jullie de complexiteit begrijpen van de herverbinding met de vele aspecten van het Hoger Zelf. Het is ook belangrijk dat jullie helderheid krijgen over de meer diepgaande lessen die we jullie hebben gegeven met betrekking tot de meervoudige Hoger Zelf Aspecten (jullie hebben er vele, en niet slechts één…) en het integreren van die aspecten van het Zelf.
 

Hogere Waarheid.

Daarom voelen wij dat het tijd is voor een hogere uitleg van dit zeer belangrijke proces voor de Evolutie van de Ziel.
 
• Jullie dragen in je Diamanten GodKernCel een kristallijnen Geheugen ZaadAtoom aan volledige Zelfrealisatie sinds jullie zijn ontstaan. Het bevat een zeer kort overzicht van hoogtepunten uit elk incarnatie die je ooit hebt geleefd, de hoofdlessen die je hebt geleerd en de talenten die je hebt geperfectioneerd op jullie reizen door dit Universum.
 
• De Ziel is een extensie van je GodZelf/Ik Ben Aanwezigheid. De Ziel is noch Geest noch materie. Het is een kristallijnen Heilig Vuur, Geheugen ZaadAtoom, een fragment van pure Licht Essentie dat is geprogrammeerd om jullie reis door deze Sub-Universele ervaring op te slaan. De Ziel is jullie verbinding met je Vader/Moeder God, en uiteindelijk met de Oppermachtige Schepper.
 
• Je persoonlijke ZieleZelf verblijft, voor deze belichaming, binnen je Heilig Hart als een aspect van je Diamanten GodKernCel. Elk hogere frequentie aspect van je Ziel heeft haar eigen Geheugen Zaad Atomen.
 
Wanneer een zeker aspect als je Overziel zich in je ZieleSter huisvest, zal het geleidelijk aan haar frequentionele geheugen patronen doorgeven aan het Geheugen ZaadAtoom in je Diamanten GodKernCel en tevens aan je belichaamde ZieleZelf.
 
• Eerst zal het de juiste Geheugen Zaad Kristallen in je Heilige Geest activeren. Wanneer je frequenties zich uitbreiden om ze te huisvesten, zullen de Geheugen Zaad Kristallen die in reserve werden gehouden in je Diamanten GodKernCel geactiveerd worden.
 
• Zo, terwijl jullie al je Zieleaspecten integreren, zullen jullie uiteindelijk in staat zijn je toegang te verschaffen tot de wijsheid, talenten, positieve herinneringen en ervaringen van je Ik Ben Aanwezigheid van dit Sub-Universum.
 
Dit proces herhaalt zich steeds terwijl jullie de multidimensionele niveaus van GodBewustzijn traverseren en steeds meer aspecten van je GodZelf integreren.
• Jullie zijn geprogrammeerd om altijd te blijven zoeken naar het Heilig Hart van je Essentie, je Diamanten GodKernCel en je Kristallijnen ZaadAtoom van Schepper Essentie.
 
Op speciale voorbestemde tussentijden zijn er altijd kleine groepen unieke
Wezens geweest die in verschillende rassen en subrassen incarneerden en frisse nieuwe ideeën meenamen om nieuwe kwaliteiten en kenmerken in te prenten.
 
Deze geavanceerde Wezens projecteerden hun wijsheid, hoger bewustzijn en speciale talenten als rolmodel, en ze vermengden zich fysiek met uitverkoren leden van het menselijke ras OM de menselijke DNA coderingen naar een hoger niveau te brengen. JULLIE LEVEN IN ZO’N VOORBESTEMDE TUSSENTIJD.
 
De vierde dimensie kon gezien worden als een transitie werkelijkheid, want hier beginnen jullie alle conditioneringen uit het verleden los te laten. Het 4D rijk is meer van emotionele aard, en daarom ligt de belangrijkste focus hier op het hart en het gevoel.
 
De Ouden noemde de vierde dimensie het rijk van Maya of illusie. Het collectieve bewustzijn van de mensheid vult de lagere drie niveaus van de vierde dimensie, en hier hangt het mentale lichaam van het merendeel der mensheid totdat ze langzaam inwaarts keren en luisteren naar de fluisteringen van hun ZieleZelf.
 
Het lager ego-wenslichaam is de meester manipulator van dit rijk, en het heeft voortdurend de behoefte om meer bevrediging en geluk te zoeken via sensatie en uiterlijke voldoening. Jullie beginnen je op je Macht Potentieel af te stemmen zodra je naar de hogere subniveaus van de vierde dimensie gaat. Materie wordt dan vloeiend en dus wordt het gemakkelijker dat wat je wenst te manifesteren.
 
Daarom moeten jullie leren besluitvaardig te zijn en je gedachten met zuivere intentie te focussen. Een gedisciplineerde geest bindt de ketting van gedachten in de juiste orde samen. Het is van levensbelang dat jullie inzien dat verstrooide gedachten schadelijk zijn voor jullie vooruitgang.
 
In het Hier & Nu leven is een kritiek deel bij het verkrijgen van ZelfMeesterschap.
Het vergt mentale beheersing om succesvol op het Pad van Verlichting te reizen.
Gaandeweg zal een goed deel van jullie herinnering aan het verleden te vervagen terwijl jullie van het rijk van het instinctieve brein/geest naar het rijk van de hogere geest evolueren.
 
Belangrijke kenmerken van een ZelfMeester zijn gerichte waarnemingsvermogens en onschuldige/onschadelijke gedachten, woorden en daden. Als aspirant op het Pad zullen steeds grotere kosmische waarheden aan jullie geopenbaard worden.
Maar jullie dienen te beseffen dat de lagere principes van tijdloze wijsheid zich constant zullen uitbreiden om de unieke regels, wetten en waarheden van het volgende bestaansniveau te integreren in een nimmer eindigende cyclus van bewustzijnsverhoging.
 
Jullie moeten het communicatie kanaal tussen de Ziel en het brein via je geest open houden. Dit initieert de langzame activering van de Pijnappelklier en de opening van de poort naar de Heilige Geest, die aan de achterkant van de hersens dicht bij het Kroonchakra ligt. (Ka malplaat activering – vert.)
 
De Heilige Geest resoneert met de hoogste 4D subniveaus evenals met alle 5D en 6D niveaus tot aan een klein deel van de 7D frequenties/data die gereserveerd zijn voor toekomstig gebruik wanneer jullie het vermogen krijgen op de hoogst mogelijke niveaus voor de mensheid in deze Sub-Universele ervaring te komen.
Maar jullie dienen je eigen frequenties geleidelijk aan te verhogen om je af te stemmen op dit warenhuis van kosmische wijsheid. De Heilige Geest en het Heilig Hart bestaan niet uit materie van de stoffelijke wereld; ze bestaan uit een ragfijn, etherische Licht substantie die niet wetenschappelijk ontdekt kan worden.
 
Ze zijn echter veel echter dan enig deel van je fysieke lichaam. Want zodra je de connectie tussen je Heilige Geest, je Heilig Hart en je Diamanten GodKernCel herbevestigt, zal er een constante stroom Adamantine Partikels en een pertinente, geavanceerde informatie komen uit je Geheugen ZaadAtomen alsook uit je Overziel/Hoger Zelf.
 
Daarom is het zo vitaal dat jullie de Triade van GodBewustzijn herverbinden; de Heilige Geest, het Heilig Hart en alle aspecten van de Diamanten GodKernCel.
Aangezien jullie naar de frequenties van de vijfde dimensie evolueren, zullen je cellen, je etherische lichaam en je aura een versneld zuiveringsproces beginnen.
 
Kalmte begint op de laagste 5D niveaus en wordt exponentieel krachtiger. Het verwerven van goddelijke macht en wijsheid vereist dat jullie de collectieve overtuigingen van de mensheid ontstijgen in afstemming met je kosmische bewustzijn via de vele aspecten van je Hoger Zelf.
 
Emotionele stabiliteit en mentale beheersing zijn vereist om succesvol op het pad van Verlichting te wandelen. De Wet van Evenwicht is van toepassing op de vijfde dimensie en daarboven. In het kort is de zesde dimensie een dimensie van onsterfelijkheid en een uiterst geëxpandeerd zielsbewustzijn als jullie je opnieuw verbinden met de hoogste niveaus van je Zielspotentie in dit Sub-Universum.
 
De zevende dimensie is de laatste evolutionaire grens voor de mensheid in deze Subuniversele ervaring. Het eerste subniveau (de laagste frequentie) van de achtste dimensie is de Poort van Oneindigheid, waar jullie je kunnen afstemmen op steeds hogere frequenties.
 
Een doordruppel effect wordt geïnitieerd indien jullie het vermogen krijgen elk hoger niveau te betreden, waarbij minuscule hoeveelheden zuiver GodLicht in je persoonlijke Pranabuis stromen, en daarmee je aura en de frequentie van je ZieleLied verheffen.
 
BESEF, MOEDIGE ZIELEN, DAT JULLIE TEMIDDEN VAN EEUWIGHEID LEVEN.
De boodschappen van wijsheid die wij verspreiden zijn niet om meer regels of nieuw dogma te creëren. Onze intentie is om jullie harten in Liefde te laten ontvlammen, en jullie een glimp te schenken van de glorieuze toekomst die je wacht. Ik zal jullie leiden, begeleiden, beschermen en inspireren, en ik zend de eeuwige liefde van onze Vader/Moeder God naar een ieder van jullie.
 
Ik Ben Aartsengel Michael.
 
bron: ArjunA –www.assayya.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in