DELEN
cosmic wave

cosmic wave

Aartsengel Michael: “Het Pad van Ascentie is het Pad naar de Vrijheid” – September 2013 – Ronna Herman

Doorgegeven via Ronna Herman, LM-09-2013 (September 2013)
Geliefde meesters, nadat jullie in/naar jullie geïndividualiseerde bewustzijn kwamen, beseffende dat jullie een Goddelijke Vonk van de Opperste Schepper waren, het ALLES DAT IS, werden jullie geprogrammeerd met de kennis dat jullie voorbestemd waren om voort te reizen in/naar de grote ongemanifesteerde leegte als een afgezand van het Licht. Jullie Goddelijke Missie was diep binnenin jullie Onsterfelijke Ziel-zelf gecodeerd, alsook binnenin jullie Heilige Hart Zaad Atoom. Jullie, samen met alle andere“ontwaakte Vonken van Zelf-besef,” waren voorbestemd om alle wonderbaarlijke verscheidenheden van de schepping voor de Schepper te ervaren, onze Vader/Moeder God, en alle grote Wezens van Licht, wiens vooraf bepaalde missie volmacht gaf dat zij in de hogere, verheven rijken van het Licht zouden blijven.

Voor altijd veranderdWij vertellen jullie dit omdat wij bij jullie op het hart wensen te drukken hoe oud en complex jullie zijn. Jullie kwamen dit leven binnen met een rijkdom aan kennis en een rijke, samengestelde afkomst gecodeerd binnenin jullie DNA, jullie cellulaire structuur, jullie mentale en emotionele lichamen, alsook een uitvoerig chakrasysteem van deugden, kwaliteiten en talenten. Jullie zouden je af hebben kunnen vragen waarom de leden van sommige families fysiek, mentaal en emotioneel zo verschillend kunnen zijn wanneer, vanuit een aards gezichtspunt, zij van dezelfde ouders en afstamming kwamen. De afstamming van jullie fysieke familie in dit leven is slechts een minuscuul deel van jullie grote geschiedenis en onbetaalbare erfenis – van wie jullie waarlijk zijn.
Jullie hebben je bewustzijn afgescheiden of jezelf miljoenen keren gefragmenteerd om de grote verscheidenheid van de Schepping te ervaren, en jullie hebben je ook vaker dan dat jullie kunnen tellen herenigd met vele van de ontelbare facetten van jezelf. Iedere keer dat je dat deed, voegde je meer complexe informatie en unieke ervaringen toe aan jouw geheugenbank. Hoe verder je wegging van de volmaaktheid van de Opperste Schepper, en hoe dieper je in/naar de multidimensionaliteit ging, hoe dichter en minder volmaakt jullie scheppingen werden, omdat jullie minder zuivere Licht substantie hadden om mee te werken. Daarom, is er geen verwijt en zouden er geen gevoelens van schuld of van mislukking moeten zijn, want ieder leven werd ontworpen als een zorgvuldig geplande leerervaring. Nochtans, komt deze ronde van Kosmische Creatieve Uitbreiding ten einde. Het is nu tijd voor jullie om jullie Zelfmeesterschap en het vermogen om dingen te creëren van schoonheid en harmonie opnieuw op te eisen in overeenstemming met het originele, hogere-niveau Goddelijke plan.

Nu dat jullie je bewust zijn dat jullie de macht hebben om in te tappen op een onbeperkte voorraad van zuivere Kosmische Levensstof – de Liefde/het Licht van de gehele Schepping – waar is het wachten nog op? De verwerping van jullie Goddelijke geboorterecht is een bespotting, en jullie Hoger Zelf zal zich niet laten vermurwen met betrekking tot diens zachte duwtjes om je te helpen ontwaken en jullie vorstelijke erfenis opnieuw op te eisen. Jullie, de Sterrenzaad Zielen, die de weg leiden in het ascentieproces hebben het verste punt op jullie reis van afscheiding bereikt, en wederom zijn jullie diep ondergedompeld in het proces van hereniging met de integratie van de vele facetten van jullie Goddelijke Zelf welke door dit Sub-universum heen verspreidt zijn.

Wanneer je het werkelijke proces van creatie begint te begrijpen, breidt jouw werkelijkheid onmiddellijk uit in/naar een breder perspectief. Als een meester-in-wording, zal je leren om niet-oordelend te worden als je probeert om een stille onthechting te ontwikkelen. Na enige tijd, zal je een gevoel ontwikkelen van ontkoppeld te zijn van het alledaagse drama en de evenementen. Een meester spreekt minder, luistert meer zorgvuldig, en handhaaft een onthechte houding van wat er zich rondom hem/haar heen voordoet. Jullie moeten ernaar streven de sereniteit in het Heilige Hart te vinden. Daarin verblijft jullie centrum van Macht en Goddelijke Wil.

jesus_and_mary_heart
Ongeacht wat station, omstandigheden, of niveau van besef waarmee je in dit leven incarneerde, is er diep binnenin jouw Ziel-zelf altijd een brandend verlangen geweest om de vele facetten van jouw Wezenlijkheid te integreren, zelfs die facetten die met lagere frequenties resoneren dan degenen die je in jouw huidige aardse voertuig en binnenin jouw auragebied draagt. Deze zijn de verslavingen, valse waarheden en concepten die je als die van jezelf geaccepteerd hebt, samen met uiteenlopende diep-gezetelde gevoelens van ongenoegen, wraakzucht of oordeel welke je gecreëerd hebt in jouw vele aardse ervaringen. Nochtans, moeten zij eerst genezen en geharmoniseerd worden zodat zij met Licht gevuld kunnen worden. Op deze manier, zal je niet het ongemak hoeven te ervaren, de uitdagingen of de karmische wisselwerkingen van deze vroegere derde/vierde dimensionale ervaringen, want dat is de oude manier. Als jij jouw goddelijke Zelf toestaat om jou te OverLichten en te gidsen, zullen steeds meer geïnspireerde gedachten tot jou komen. Er zijn vele manieren om Spirit toe te staan om door jou heen te manifesteren; laat het gewoon op een natuurlijke wijze gebeuren, dierbaren.

 Wat is het dat jouw hart doet laten glimlachen en Ziel doet laten zingen?Wat brengt jou een diep gevoel van innerlijke bevrediging? Hoe wens je om te dienen? Er zijn vele manieren, en je hebt vele talenten (meer dan je zult erkennen); nochtans, de keuze is altijd jouw keuze met betrekking tot of je wel of niet wenst om je te ontwikkelen en gebruik te maken van de latente geschenken/gaven waarmee je gezegend werd.
Het is noodzakelijk dat er Meesters van licht / Strijders van Spirit gereed zijn om in de leiderschapsrollen te treden – diegenen die bereid zijn om vrijmoedig de weg in/naar de nieuwe rijken van het bestaan te leiden die voorbereidt werden voor de ascenderende mensheid. Ben jij bereid om naar voren te treden? Bevind jij je onder diegenen die gereed en bereid zijn om te begeleiden en leiding te geven, om standvastig de focus van de nieuwe visie vast te houden – de nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor de Hemel en de Aarde – en dan erop toe te zien dat het voor het hoogste goed van allen gemanifesteerd wordt?

love-heart-cloud
Herinner je, mijn dapperen, jullie moeten je mantel van onoverwinnelijkheid rondom jullie heen trekken; jullie moeten je voornemen versterken en jullie bewustzijn verhogen boven de weerhaken, zaden van gedachten en kritiek die naar jullie geprojecteerd zullen worden. De massa’s zijn nog steeds gebonden door de onderdrukkende wereld van de dualiteit en de fysieke vorm. Als hun Zielen beginnen hen te beroeren en zachte duwtjes te geven om te ontwaken, zal de kloof tussen het derde-, vierde- en vijfde-dimensionale besef verwijden. Als een resultaat, zullen de energieën van weerstand, haatdragendheid en rebellie voort gespuwd worden door diegenen die nog steeds stevig in de greep van de lagere frequenties van negativiteit, beperking en een gevoel van hulpeloosheid zitten. Zij zullen grote angst ondervinden van de veranderingen welke plaatsvinden. Zij zullen het je kwalijk nemen om uit hun comfortzone vandaan geduwd te worden, zelfs als het een werkelijkheid is van beperking en lijden. Zij zullen proberen om jou in diskrediet te brengen en te beschimpen, maar jij moet niet twijfelen/vastlopen. Je moet stevig in jouw integriteit staan, niet oordelend, maar liefdevolle energie naar allen uitstralen, en het standpunt van een meester innemen door hen te zegenen, en dan verder te gaan naar meer vruchtbare gebieden. Wees je ervan bewust dat veranderingen zich voordoen op het diepste cellulaire niveau in iedere soort op het Aardse gebied – niets of niemand is immuun voor de hogere frequenties van Scheppers Licht welke gebombardeerd worden en penetreren in/naar de diepste kern van iedere persoon, de Aarde en de gehele schepping.

Terwijl je in een menselijke vorm bent, verlaat je niet de eerst vier dimensies: mineraal, plantaardig, dierlijk en de menselijke gebieden van bewustzijn. Je moet hen terug balanceren en harmoniseren in/naar de toegewezen frequenties van harmonie en balans om in te kunnen tappen op de hogere gebieden van Licht. De universele wetten zullen jullie alleen toestaan de energetische trillingen van de hogere dimensies te integreren als iedere lagere subdimensie teruggekeerd is naar de geschikte, harmonieuze, frequentiepatronen. Leren om bewust te leven zal in de beginfase veel discipline vereisen; nochtans, terwijl de tijd voorbij gaat, zal je ontdekken dat jouw geesteshouding uitgebreid is in/naar een meer diepgaand besef van wat er rondom jou heen en ook binnenin jou gaande is. De oude wereld achterlaten kan bitterzoet zijn. Denk eraan, jullie komen niet aan bij een dood einde — jullie lopen door een portaal heen in/naar een nieuw begin. Je moet beslissen wat je met je mee wenst te nemen in/naar jouw nieuwe wereld, en je moet liefdevol onderscheiden, maar ferm, wat je achter moet laten. Terwijl jij jouw bewustzijn uitbreidt en intapt op de wijsheid van jouw Heilige Geest, waar de hogere frequenties van God-bewustzijn opgeslagen zijn, zal jouw werkelijkheid zeer snel veranderen. De onontbeerlijke concepten van het ascentieproces zijn wat wij aan jullie uitgelegd hebben gedurende deze vele voorbije jaren toen wij geleidelijk aan, aan jullie de uiteenlopende leringen en technieken van Zelfmeesterschap overdroegen.
Zoals velen van jullie die trouwhartig onze leringen gevolgd hebben zich ervan bewust zijn, resoneert iedere dimensionale omgeving aan een specifieke draagwijdte van frequentiepatronen, met iedere hogere dimensie trillend binnenin een meer verfijnde octaaf draagwijdte. Terwijl jullie je reis in/naar de leegte van de buitenste ruimte maakten en in/naar de lagere dimensies, resulteerde, tot de één of andere gradatie, ieder niveau in een afscheiding van bewustzijn van jullie Hogere Zelf. Met andere woorden, binnenin jullie mentale lichaam, werden de frequentiepatronen voor ieder niveau van bewustzijn (of dimensie) opgeslagen in wat wij genoemd hebbenLichtpakketten van Wijsheid. Deze werden ingekapseld in membranen van Licht of een sluier welke de toegang tot de uiteenlopende hogere dimensionale bewustzijnsniveaus beperkte totdat jullie, wederom, resoneerden op dat niveau van bewustzijn. Het is tijd voor de sluiers van bewusteloosheid om opgetild te worden, geliefden, zodat jullie je de grootsheid van wie jullie zijn kunnen herinneren, de grootste ervaringen welke jullie gehad hebben, en de stralende toekomst die er voor jullie ligt.

basis chakra-1
Bewustzijn/creatie/manifestatie zijn in de hogere rijken vloeibaar en kneedbaar, en zijn op elk hoger dimensionaal niveau opnieuw gedefinieerd en opnieuw geconstrueerd met het oog op het compatibel zijn met de trillingspatronen van die werkelijkheid. Dit is het proces dat op de Aarde aan het plaatsvinden is, en binnenin en rondom ieder menselijke Wezen heen op het aardse gebied in deze tijd. Hoe meer stijf, angstig en resistent een persoon voor verandering is, hoe meer moeizaam het overgangsproces voor hem/haar zal zijn. Geliefden, jullie moeten bereid zijn om deze dingen in jullie leven los te laten, welke relaties alsook materiële dingen omvatten die niet langer compatibel zijn met jouw nieuwe Staat van Zijn. Jullie zullen ontdekken, terwijl jullie snel voorwaarts en naar boven gaan op het pad van ascentie, dat wat het ook is dat je achter je laat vervangen zal worden met mensen en dingen van een meer verfijnd niveau, wat veel meer betekenisvol en belangrijk zal zijn in jullie toekomstige bestaan.
Het is belangrijk dat je een goed begrip hebt van deze geavanceerde concepten, wat zij betekenen en hoe zij de gehele Schepping beïnvloeden in deze Sub-universele ervaring. Het betaamt jullie deze informatie uit te zoeken en te bestuderen totdat het stevig in jullie geest ingeprent is. Als jullie terugkeren naar Zelfmeesterschap en, wederom, volledig jullie rollen als medescheppers van een nieuwe galactische ervaring aannemen, is het onontbeerlijk dat je een uitvoerig begrip hebt van de Universele Wetten en hoe jullie de toekenning van Adamantine Deeltjes van Scheppers Licht te gebruiken. Terwijl jullie de onevenwichtige, beperkende levenspatronen, gedachten en acties van de lagere dichtheden loslaten, zal jullie reis in/naar de hogere rijken van het Licht automatisch versnellen.

Je kunt in de gaten houden en bepalen wat voor soort van gedachtevormen jij vanuit jezelf voort straalt via de mensen die je in/naar jouw besef trekt. Ervaar je heel veel negatieve feedback of wisselwerking met diegenen rondom jou heen? Sta je mensen nog steeds toe om profijt van jou te nemen om zich waardevol te voelen? Wanneer jij jouw geschenken/gaven van overvloed en besef met anderen deelt, hoe vaak voel jij je naderhand harmonieus en liefdevol. Hoe vaak voel jij je wrevelig/onverzoenlijk of uitgebuit? Wij hebben vele keren eerder er de nadruk op gelegd, “Het zou beter zijn om niets te doen voor iemand anders dan om iets om de verkeerde reden te doen.”Denk eraan, het zijn de trillingpatronen welke je projecteert die de juistheid van een handeling bepalen, niet de handeling op zichzelf. In het proces van het terugkeren naar balans en harmonie, moet er een evenwicht zijn in alles. Er is een energie uitwisselingin iedere gedachte die je hebt en alles dat je doet. Als je voortdurend aan iemand anders geeft zonder enige soort van positieve energie uitwisseling in ruil daarvoor te ontvangen, ontwikkeld er zich een onevenwichtigheid welke zich spoedig zal manifesteren als weerstand of schuldgevoel, en vaak een gevoel van superioriteit of inferioriteit. Het wordt onmogelijk om onvoorwaardelijke liefde naar een ander persoon onder dergelijke condities uit te stralen.ascensieproces

Je moet leren om de stilte van Zelf binnen te gaan om je met Spirit te verbinden. Jouw Hogere Zelf en God zelf zijn wachtende op jou om in te tappen op de magische Lichtstroom van Goddelijk bewustzijn. Wij bespeuren de hunkeringen van zovele miljoenen aan lieve Zielen die wensen om te communiceren met hun Hogere Zelf en met ons. Wij vertellen jullie dat het nagenoeg niet zo moeilijk is als de meesten van jullie geloven. Alles dat je hoeft te doen is jouw intentie te verklaren en dan het binnengaan in de stilte binnenin te praktiseren/oefenen, aldus wij het pad vrij kunnen maken en de verbinding kunnen versterken die daar al is – een verbinding welke verschrompelde door onjuist gebruik of geen gebruik.
Wij geven jullie vaak nieuwe informatie welke geaccepteerd of afgewezen moet worden via jullie geschenk/gave van het onderscheidingsvermogen. Als het geaccepteerd wordt als jouw waarheid, moet het volledig begrepen en geassimileerd worden om een onderdeel te worden van jouw filosofie van het leven, en dan moet het in praktijk gebracht worden. Het is ook belangrijk dat wij aan jullie de praktische toepassingen van onze wijsheidsleringen overbrengen zodat jullie een goed begrip hebben van deoorzaak en gevolg situaties die naar boven kunnen komen als jullie ernaar streven om ieder nieuw niveau van besef te integreren. Vergeet nooit, de geest kan een competente dienaar zijn, maar zonder diens verbinding met het Heilige Hart, kan het een controlerende en verwoestende meester zijn. Dat is waarom het noodzakelijk is dat je toegang verkrijgt tot, activeert en bekrachtigd zowel het Heilige Hart als de Heilige Geest.

Wij hebben jullie geleerd hoe te bidden zonder woorden door onvoorwaardelijke liefde naar de mensheid, de wereld en de gehele schepping uit te stralen, en wanneer je daaraan gedachten van dankbaarheid en waardering voor alle zegeningen die aan jullie geschonken werden toevoegt, bid je op de meest effectieve manier mogelijk. Terwijl jullie Heilige Hart weer tot leven komt, zal het meer gevoelvol worden jegens de Adamantine Deeltjes die in en vanuit jouw Zonne Kracht Centrum stromen.
Je kunt onze Vader/Moeder God of de Schepper niet kennen of voelen via een idee of een nevelachtige gedachte of theorie. Het is niet voldoende om slechts te weten of over God na te denken, je moet de Essentie voelen, de overweldigende Liefde van de Schepper binnenin jouw Heilige Hart Centrum. Dan bestaat er geen twijfel binnenin jouw geest dat jij je opnieuw verbonden hebt met jouw God-Zelf en de Eenheid/Eensgezindheid van de gehele Schepping.
Dit zijn tijden van grote veranderingen, geliefden, en jullie zitten middenin een versneld proces van het je aansluiten bij en integreren met de vele facetten van jullie Goddelijke Zelf. Weet dat de uitdagingen, tests en kansen die voor jullie liggen beloningen zullen brengen voorbij wat dan ook dat jullie je voor kunnen stellen, en dus wees niet bevreesd om uit jouw comfortzone vandaan te stappen als je naar de sterren reikt. Accepteer jouw mantel van stralend Licht, want jullie hebben het verdiend. Volg jouw eigen pad en wees niet bevreesd om anders te zijn dan diegenen rondom jou heen.

Doe een beroep op ons en wij zullen je begeleiden en ondersteunen op iedere manier mogelijk. Wees voortvarend en standvastig, mijn dappere strijders van vreedzaamheid. Weet dat ik altijd bij jullie ben en dat jullie diepgaand geliefd zijn.

IK BEN Aartsengel Michael.

Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Vertaling: Cobie de Haan –  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

21 REACTIES

 1. Voor mij zit er een dwangmatig iets achter moeten. We moeten niet, we mogen, we hebben een keus erin.

  Je moet zelfs niet op tijd naar de wc gaan… Er zijn culturen die het gewoon laten lopen. 😉

  Verder een prachtig artikel. Bedankt voor het delen xxx <3

 2. Hi,

  ik vroeg me eigenlijk iets af. Ik neem elke dag de tijd om licht en onvoorwaardelijke liefde naar de aarde en al wat daarbij hoort te sturen. Ik verbind me dan energetisch met iedereen van jullie omdat ik dan denk dat het krachtiger is.
  Ik vroeg me af of er nog mensen zijn die dat doen? Ik denk dat we samen meer kunnen bereiken. We willen toch allemaal hetzelfde. Dat gevoel van liefde en licht sturen is zo mooi. Ik doe dat ook overdag in dagelijkse leven…op straat of als ik mensen tegenkom. Je merkt dan dat er iets verandert in die mensen. Of gewoon een glimlach kan al zoveel doen. Ik probeer onvoorwaardelijk zonder oordelen naar iemand te kijken en die persoon te bezien als licht. Dat zijn we in wezen toch allemaal. Wij kunnen echt een verschil maken. Het lukt me niet altijd maar het lukt me wel beter en beter. Laten we dit samen doen :)))) Liefs!
  Dominique

  • @Dominique,

   Hoi Dominique, wat een mooi gedachte, ik voel de liefde in je boodschap 🙂

   Ik hoorde laatst ergens; zonder liefde kun je niets begrijpen. Zo voelt het ook; hoe meer liefde door me stroomt, hoe helderder alles wordt.

   Goed om nog eens te laten herinneren, dat we diep van binnen allemaal naar hetzelfde verlangen. Ik zal me vaker proberen te verbinden met de kern van licht die in alle mensen aanwezig is.

   Met liefde, Lisa.

  • Ha Dominique,
   Je staat hier beslist niet alleen in, hoor. Er zijn heel veel mensen, die zich in licht en liefde verbinden of dit proberen (ik dus ook). Bijv. tijdens meditatie. Alleen horen we er te weinig over. Dank voor je mooie reactie.

  • Nee hoor, jij moet helemaal niet plassen.
   ‘t Gaat helemaal vanzelf.
   Wat moet, is dat jij op tijd de WC moet halen.

   • Hi Gordon,
    Het duurt wel erg lang voor een bericht geplaatst wordt. Denk dan al gauw dat er iets mis is en plaats bericht voor tweede keer. I’m sorry.

    • @Lia, liefje je moet niet denken maar wat meer vertrouwen hebben en je moet je geldingsdrang wat meer in toom houden.

     Vertel me dan hoe je dat doet want mij lukt het nog niet.

     IK BEN Aart.

     Ik moet nog wel wat kwijt m.b.t. dat “moeten”.

     Als wij niet de ervaring als kind hadden gehad dat we iets hadden gemoeten dan zou ‘moeten’ nu geen lading hebben gehad.

     Wat trouwens de afzetters tegen ‘moeten’ vaak niet door hebben is dat ze een mechanisme tegen dat ‘moeten’ hebben ontwikkeld wat ze weer laat ‘moeten’ (ze moeten niets moeten, m.a.w. is ook op onvrijheid gebaseerd).

     Zo en nu naar de andere preekstoel.

     • “liefje je moet niet denken maar wat meer vertrouwen hebben en je moet je geldingsdrang wat meer in toom houden.
      Vertel me dan hoe je dat doet want mij lukt het nog niet.”

      Antwoord: niet projecteren. Dan wil het best lukken, hoor.

 3. Het is wederom een redelijk helder artikel, maar wat ik wel erg storend vindt is het woord “moeten”. Wij moeten helemaal niks. Een engel vertelt je niet wat je wel en niet moet doen,daar sta jij als wezen vrij in.

  • @Lightning,
   Misschien heeft dit met de vertaling te maken?
   Ik versta het als volgt;

   Om de donkere en lagere kanten in jezelf te kunnen genezen en te harmoniseren is het een voorwaarde dat je bereid bent om al die donkere kanten in jezelf, die je vaak niet meer wilt, te aanvaarden als creaties van jezelf. Zonder daar een oordeel over te hebben, maar ernaar kijkend vanuit mededogen met jezelf ♥

   Als je dat kan en vervolgens doet, dan is genezing en harmonisatie van die donkere kanten mogelijk en kunnen deze plaatsmaken voor liefdevolle creaties van jezelf, die vervolgens gevuld worden met licht.

   Ik lees dan ‘moeten’ als ‘voorwaarde’

   Wat je zelf wilt! We ‘moeten’ inderdaad niets 😉
   We hebben elke keer weer een keuze!

  • @Lightning, God zij dank voor deze reactie. Een hele tijd heb ik geen enkele channel van Michael gelezen omdat het me zo ergerde dat er 30 keer “moeten” in voor kwam, en wij moeten inderdaad helemaal niets. Ik begon te denken dat mijn ergernis voort kwam omdat ik iets moest loslaten of iets anders moest doen.

   Daar kwam dan nog bij dat wij niet in staat waren om al dat moeten te doen, we waren er nog niet klaar voor, en enige uitleg hoe je het moest doen was er ook niet. Erg frustrerend allemaal.

   Nu ben ik terug begonnen met lezen van Michael omdat ik de informatie nodig heb.

 4. Heel erg bedankt voor plaatsen van dit artikel! Ik herken hier mijn eigen proces helemaal in. Wat een werk heb ik verzet de afgelopen jaren, maar mijn standvastigheid om tot het ‘gaatje’ te gaan wordt wel bevestigd:

  “is er diep binnenin jouw Ziel-zelf altijd een brandend verlangen geweest om de vele facetten van jouw Wezenlijkheid te integreren, zelfs die facetten die met lagere frequenties resoneren dan degenen die je in jouw huidige aardse voertuig en binnenin jouw auragebied draagt. Deze zijn de verslavingen, valse waarheden en concepten die je als die van jezelf geaccepteerd hebt, samen met uiteenlopende diep-gezetelde gevoelens van ongenoegen, wraakzucht of oordeel welke je gecreëerd hebt in jouw vele aardse ervaringen. Nochtans, moeten zij eerst genezen en geharmoniseerd worden zodat zij met Licht gevuld kunnen worden. Op deze manier, zal je niet het ongemak hoeven te ervaren, de uitdagingen of de karmische wisselwerkingen van deze vroegere derde/vierde dimensionale ervaringen, want dat is de oude manier”

  Ja….als een draad van Ariadne die afgewikkeld wordt van de spoel, om zo tot de kern te komen, is het beeld wat ik dan krijg.
  Afgelopen week ben ik zelf tot die kern gekomen!
  Wat was dat prachtig ♥

  Fijn om te lezen dat we als geheel op een keerpunt zijn gekomen en het oude mogen achterlaten om het nieuwe te manifesteren!

  Ik kijk uit naar de nieuwe tijd die gaat komen ♥

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in