DELEN
achtste chakra

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA.
september 2011

achtste chakra
Je ZieleZelf nummer 2, die wij je Overziel noemen, ging bij je geboorte in je ZieleSter of het achtste chakra wonen

Geliefde meesters, terwijl de Licht Cellen van GodBewustzijn steeds dieper in je fysieke voertuig doordringen, beginnen de Lichtmembranen rondom je DNA op te lossen. Als onderdeel van dit sub universum was dit geprogrammeerd in de blauwdruk van het Adam/Eve Kadmon Lichtlichaam opdat de activering van de DNA-strengen telkens paarsgewijs zou plaatsvinden.

De DNA-strengen zijn afgestemd op verschillende dimensionale niveaus. De twee strengen die nu beschikbaar en actief zijn in het fysieke voertuig zijn afgestemd op de eerste, tweede en derde dimensie. Zoals we jullie eerder al verteld hebben, werden, terwijl jullie dieper wegzakten in dimensies van de lagere dichtheid, jullie DNA-strengen ingepakt en bewaard in Lichtmembranen tot de tijd dat jullie bereid waren om weer te keren in de hogere dimensies van Licht.

De eerste, tweede en derde dimensie omvatten 2 DNA-strengen.
De vierde en vijfde dimensie omvatten 4 DNA-strengen.
De zesde en zevende dimensie omvatten 6 DNA-strengen.
De achtste en negende dimensie omvatten 8 DNA-strengen.
De tiende en elfde dimensie omvatten 10 DNA-strengen.
De twaalfde dimensie omvat 12 DNA-strengen.
Voor de duidelijkheid en om je te helpen de vooruitgang van de integratie van Hoger Zelf/Overziel te begrijpen, wijzen wij getallen toe aan elk aspect van je Hoger Zelf. Jullie werden geboren met een facet van je GodZelf ingesloten in een Sfeer van Licht. Binnen je DNA, je aura en je cellulaire geheugen bevonden zich de frequenties die je zou moeten ervaren in de aanvang van je leven.

water
Jullie uitgangspunt is een zelfgecentreerde instelling, maar dit integreer je pas als je al goed op weg bent op het Pad van Verlichting

Als alles volgens plan verliep, zou je in de vroege jaren van je leven ontwaken voor de wenken/fluisteringen van je ZieleZelf waarmee een Ziel/persoonlijkheidVersmelting op gang werd gebracht. Wij noemen dit je ZieleZelf nummer 1.

Je ZieleZelf nummer 2, die wij je Overziel noemen, ging bij je geboorte in je ZieleSter of het achtste chakra wonen. Als je luistert naar Spirits Stem zal dit facet van je Ziel je geleidelijk aan VerLichten en haar verfijnde Lichtfrequenties in je chakra’s en auraveld projecteren.

Wanneer de integratie van dit facet van je hoger bewustzijn volledig is, zal op de juiste tijd je ZieleZelf nummer 3, de volgende meer geavanceerde Vonk van je Multi-dimensionale Wezen, indalen naar het achtste chakra om je Overziel Bewustzijn te worden. Dit proces zal alsmaar herhaald worden totdat je, in de verre toekomst, verenigd zal worden met je Goddelijke Ik Ben Aanwezigheid; je GodZelf.

Toen je aan je avontuur begon in de fysieke rijken der materie, bouwde je een kleed van vlees om je schitterende, kristallijnen LichtLichaam. Een Sfeer van Licht werd aan de achterkant van je lichaam, net achter je fysieke hart geparkeerd. Deze Sfeer van Licht, die je Heilig Hart genoemd zo worden, werd het huis van je Ziel/Hoger Zelf, bovendien werd je Diamanten God Cel Kern daar ook gehuisvest.

De kwaliteiten, kenmerken en deugden van de Zeven Stralen van God Bewustzijn werden eveneens in Sferen van Licht geplaatst. Deze sferen, de chakra’s, werden ontworpen om op hoge snelheid te roteren waardoor ze leken op draaiende Licht kegels die aan voor – en achterkant van je fysieke lichaam uitstraalden. Nu doen jullie moeite om het proces om te keren.
Jullie streven ernaar alle disharmonische frequenties die je door alle tijden heen hebt gecreëerd te elimineren terwijl jullie je 4 lagere lichaamsvelden; het fysieke, emotionele, mentale en astrale lichaam uitzuiveren zodat je voorbij je fysieke beperkingen kan evolueren.

Jullie uitgangspunt is een zelfgecentreerde instelling, maar dit integreer je pas als je al goed op weg bent op het Pad van Verlichting. Herinner je dat wij je hebben gezegd dat er een deugd schuilt in “eigenbelang” of een tijd van intense zelf absorptie wanneer je streeft naar healing/balanceren van je fysieke lichaam als voorbereiding op de bezieling van hogere Lichtfrequenties.

Deze voorbereidende fase is belangrijk voor elk hoger niveau van LichtBezieling; anders zou het effect zijn alsof je een 110 volt instrument op 22 volt aansluit, met als gevolg een ogenblikkelijke schok en zeer waarschijnlijk de vernietiging van het instrument (je fysieke lichaam).

Het is enorm belangrijk dat jullie je focussen op het zuiveren van de 7 chakra’s in je lichaam, opdat je de Zuil van Licht die net voor je ruggengraat loopt creëert en activeert. Deze Zuil van Licht moet de verbinding met het Hart/Kern/Centrum van de Aarde en jullie Ster Tetraëder, je ZieleSter weer aangaan. De ZieleSter bevindt zich circa 8 à 12 inch boven je Kroonchakra. (In oude berichten noemde Michael het nog AardeSter en ZieleSter – ArjunA)

chakra 8- zielester
een impressie van chakra 8 - zielester

Wanneer die verbinding tot stand is gekomen, zullen jullie geleidelijk toegang verkrijgen tot de 5 hogere Stralen van SchepperLicht, waardoor jullie Goddelijke Blauwdruk voor de volgende Evolutie Cyclus voltooid wordt. Wij willen echter wel zeggen dat aan jullie gedurende je terugreis naar de hogere dimensies gevraagd zal worden vele speciale missies te accepteren waarmee jullie gewoonlijk akkoord mee gaan omdat het Ascensie Proces zo werd ontworpen.

Jullie zullen eeuwig trachten terug te keren naar de volkomenheid van je GodBewustzijn, maar jullie zullen tevens een brandend verlangen houden om op een of andere wijze te dienen; want diep in jullie Heilig Hartcentrum ligt een Zaad Kristal dat pulseert met zuivere liefde en een ingeboren wens om te dienen.

Het was voorbestemd dat vele facetten/Vonken uit het Rijk der Engelen en van andere Lichtwezens op Aarde zouden incarneren en het pad der mensen zouden volgen. Poorten van Initiatie werden geopend en bleven door alle eeuwen heen open. In het verleden echter, passeerden slechts een handvol dappere zielen de Poort van Verlichting om ZelfMeesterschap te verkrijgen.

Weloverwogen bewustzijn werd ontwikkeld via geleidelijke fases van ontwaken om meer complexe en verfijnde concepten te begrijpen. Terwijl jullie vorderingen maken, zullen jullie toegang verkrijgen tot steeds hogere bewustzijnsniveaus tijdens de nachtelijke reizen van je astrale lichaam. Jullie worden meegenomen naar de zalen van leren en uiteindelijk naar de zalen van wijsheid.

Allengs zullen jullie opgenomen worden in de Groep Wereld Dienaren die de Adamantine Partikels van SchepperLicht inademen en uitstralen voor het hoogste goed van allen. Hoe weten jullie dat je bevoegd bent om je bij de leden van je Zielengroep te voegen in de Piramide van Wereld Dienaren? Jullie zullen automatisch opgenomen worden als je Ziel resoneert met de middenvierde en hogere dimensies.

Jullie zullen er heen gaan als je 51% van je karma in evenwicht hebt gebracht, en als jullie waarlijk de moeite nemen om je emotionele aard te beheersen.
Jullie zullen er heen gaan als je het beste in anderen om je heen begint te zien, en je afleert te oordelen wanneer je het leven en de wereld om je heen leert waar te nemen met ogen die met compassie zijn vervuld.

Vergun het ons jullie een beschrijving van de Wereld Dienaar Piramide te geven. Stel je een gigantische kristallen piramide voor in de vijfde dimensie, waarvan de top en het dubbel gepunte kristal zich uitstrekken tot het eerste niveau van de zesde dimensie.

Binnen dit wonderlijke bouwwerk vinden we oplopende niveaus van 5D en lagere 6D frequenties. Ook zijn er duizenden kleinere piramiden die elk apart resoneren op specifieke harmonische lichtfrequenties. Je zou deze piramiden kunnen vergelijken met kleine lichtsteden. Wanneer het tijd is dat je wordt gekwalificeerd om je bij de groep Wereld Dienaren te voegen, zal je meegenomen worden naar de piramide die is afgestemd op jouw individuele trillingsgetal.

Terwijl je op hoger Licht resoneert, zal je altijd voortgaan naar alsmaar hogere Lichtstations binnen de Wereld Dienaar Piramide. Ook dit is een integraal aspect van het Verlichtingsproces. Het starre staren van de mensheid wordt ergens in de verre toekomst boven de verstikkende poel van het aardse bestaan opgetild.

Het verlangen naar materiële rijkdom wordt vervangen door een hunkering naar ZielsBewustzijn. Wereld Dienaren zullen bijeen gehouden worden door een sterke Zielsconnectie: een herinnering aan een plechtige eed om de mensheid te dienen, met het gezamenlijke doel om naar een hoger bewustzijn op te stijgen.

De Goddelijke Blauwdruk voor dit Sub-Universum werd gecreëerd als een 12D ervaring. Er zijn andere Sub-Universums die gecreëerd werden om een groter aantal dimensies te ervaren, en er zijn weer andere met minder dimensies.

De Aarde en het zonnestelsel waar het deel van uitmaakt, bevinden zich in het proces om alle kenmerken, kwaliteiten en talenten van de twaalf Stralen van GodBewustzijn te herintegreren om in aanmerking te komen voor de volgende hogere graad van het Goddelijke Plan voor de expansie van dit Sub-Universum.

12d

Na verloop van tijd wordt de evolutie van bewustzijn gevolgd door evolutiefases binnen het fysieke voertuig. Vorm volgt altijd op gedachten. Het menselijke lichaam wordt er op voorbereid hogere frequenties van SchepperLicht, de Adamantine Partikels van Sacraal Vuur/Licht, te ontvangen.

Jullie moeten evolueren van een passief Wezen naar een opnieuw verfijnde, gezuiverde Staat van Zijn als een actieve, expansieve Drager van Licht als je een Co Creatieve Meester van Licht wilt worden. Als je inwaarts keert en omhoog reikt naar hogere frequentie concepten, zul je automatisch beginnen met je terug trekken uit de astrale werkelijkheid van het collectieve bewustzijn.

Vanuit spiritueel oogpunt betekent evolutie een toenemende sensitiviteit voor frequenties en een vermogen om meer Schepper Essentie te integreren, wat resulteert in een grotere verlichting en een meedogender aard. De intuïtie van een intelligente, ontwaakte persoon leidt tot een groter begrip van het Goddelijke Plan voor de mensheid evenals voor de rol die hij/zij dient te spelen.

Geconcentreerde intelligentie is nodig om succesvol de vijfde dimensie te betreden en daarna te putten uit het enorme huis van wijsheid en geavanceerde talenten/geestesgaven die daarin beschikbaar zijn. Meditatie en een sterke Zielsconnectie openen de poort naar kosmische openbaring. Als het nodig is, zal er altijd de juiste uitgebreide informatie voorradig zijn voor de aspirant op het Pad van Licht. Jullie volgende stap en de actie die nodig is worden één voor één geopenbaard. Denk daarbij aan telepathische communicatie met de Wezens uit de Hogere Rijken zoals het ontvangen van Licht cellen van gedachte/informatie.

Jullie moeten oefenen op het perfectioneren van je vermogen een levendige toekomst voor je ideeën te scheppen, en ze lang genoeg vast te houden tot ze overeenstemmen met je brein en de Ethers. Besef je dat energie gedachten volgt.

Licht is zowel energie als materie. Bezieling of omzetting van materie / energie vindt plaats wanneer energie door een Piramide van Licht gaat, omdat de menselijke geest uitreikt naar de VerLichte wezens van de Hogere Rijken, heeft dit tot gevolg dat energie wordt omgezet/geconverteerd. Geleidelijk aan zal je, vermits je de geavanceerde technieken benut en perfectioneert, bevrijd worden van de wetten van entropie en verval waardoor je langzaam start met verjonging.

Jullie gaan ook geleidelijk aan van een soort zicht naar een meer geavanceerd staat van zien. Jullie van het ultraviolette spectrum van kleur en Licht gaan naar de vele hoogfrequente elektromagnetische spectrums van Licht. Jullie worden ook voorbereid om op vele intelligentieniveaus te werken.

Jullie kunnen niet ontkomen aan de energiestromen die constant de Aarde en de mensheid bombarderen. De levenschenkende energie van de grote Stralen schijnen omlaag van onze Vader/Moeder God via de Grote Centrale Zon van dit Universum door de myriaden zonnen van de Sub-Universums, Galaxies en zonnestelsels.

Er zijn ook gespecialiseerde frequenties van Kosmische Energie die door dit Sub-Universum trillen vanuit de vele constellaties en andere zonnestelsels, evenals de puls en de hartslag van jullie Moeder Aarde die een directe invloed uitoefent op alles wat leeft.

aarde verlicht

Vele van de kosmische krachten uit de hogere dimensionale frequenties zijn weldadig, levenondersteunend en versterkend, terwijl de krachten van de lagere dissonante frequenties van de derde – en vierde dimensies nadelig en beperkend zijn. Elke ziel beslist op welke van de menigte frequenties ze zal responderen via haar Energetische Signatuur. Daarmee creëren ze ofwel hun persoonlijke Hemel op Aarde ofwel hun privé hel…

Jullie brein is een magnifiek orgaan en bevat een enorm aantal “Bewustzijn Frequenties Levens Codes”. Het grootste deel van je begaafdheidspotentie is opgeslagen in de Hoger-dimensionale niveaus van je Heilige Geest, die zich aan de achterkant van je hoofd vlakbij het Kroonchakra bevindt. (In oude tradities wordt dit de Ka malplaat genoemd – ArjunA)

Jullie ZieleLied bevat de frequenties die jullie helpen toegang te verschaffen tot die rijke opslagplaats van kennis. Elke octaaf van frequentieversnelling geeft jullie toegang tot een hoger niveau van GodBewustzijn. Jullie brein/geest heeft de sleutels voor Meesterschap en VerLichting!

Geliefde harten, als jullie gefocust zijn op je persoonlijke Ascensie heb je onze berichten niet begrepen. Wanneer jullie de hoge wegen van Verlichting treden, moeten jullie uitreiken en de harte van anderen aanraken met je woorden, gebaren en handelingen. Een echte discipel op het Pad leidt een leven in Dienstbaarheid. Een discipel op het Pad gaat geleidelijk voorbij de plichten en verantwoordelijkheden van de fysieke familie omdat zijn/haar bewustzijn, wijsheid en Licht verheerlijkt worden.
Geleidelijk breidt de invloed van de aspirant zich uit, en zijn/haar kans op een ware wegwijzer te worden neemt toe. Het vergt voortdurende en doelbewuste inspanning om het ego te temmen, en om de kennis en expertise te krijgen die nodig zijn om Wereld Dienaar te worden.

contact met je hogere zelf

Jullie dienen een uitblinkend voorbeeld te geven en het vermogen te hebben om je wens naar spirituele wijsheid te stimuleren teneinde de mensheid te dienen als een Licht Gids.

Mijn dappere vrienden, wij weten hoe het voelt om je te koesteren in de perfectie van Schepper Liefde/Licht. Jullie beginnen het net te begrijpen, in te zien, en de hunkering van binnen zal sterker en noodzakelijker worden zodra je steeds hoger uitreikt naar de VerLichte Rijken van bestaan.

In het begin hadden wij een volmaakte verbinding en zuiver op elkaar afgestemd. Samen keren wij langzaam maar zeker terug naar die prachtige staat van Eenheid. Ik ben eeuwig jullie vriend en metgezel.

IK BEN Aartsengel Michaël.

bron: ArjunA – www.assayya.com

1 REACTIE

  1. Hallo,
    wie zou mij kunnen helpen want ik zit nl met een vraag. Op de eerste afbeelding van dit artikel zie je een persoon en er boven zie je een bol met licht en daar boven 4 `cirkels`. Stel dat dit een zeshoek zou zijn met daarom heen zes donker blauwe zeshoeken. Wat zou dit kunnen zijn ?? Ik begrijp dat het een beetje moeilijk uitgelegd is maar ik kan het ook niet beter verwoorden. Alvast bedankt !!
    Groetjes Jacco

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in