DELEN
starseeds

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman

Je GodsVonk is Onsterfelijk & Eeuwig

Geliefde meesters, vergeet nimmer dat een bewuste co-creator worden jullie reden van bestaan is, en dat onze Vader/Moeder God de LevenSchenkende kracht van jullie existentie is. Jullie dienen van het rechtlijnige lineaire concept van tijd af, omdat het jullie keuzes tot nu toe beperkte en beïnvloedde.

Een ZelfMeester functioneert in de Wet van de Cirkel, het concept van een oneindige lus of (het getal 8 horizontaal) Lemniscaat. De Lemniscaat die vanuit jullie naar voren golft is gevuld met Goddelijk Potentieel, maar de oneindige lussen om jullie heen binnen jullie persoonlijke Schepper Rad/Wiel moeten harmonieus frequente gedachtevormen bevatten teneinde je visioenen de ondersteunen.

Jullie zijn ervan verzekerd dat je wensen/dromen zich perfect, volmaakt op tijd zullen manifesteren wanneer jullie in je Hartchakra gecentreerd blijven en zuiver in denken en doen blijven. Besef dat de menselijke Geest niet overwonnen kan worden, omdat het van Godstof is vervaardigd en daarom onvernietigbaar. De GodsVonk is aan een ieder van jullie toebedeeld en is Onsterfelijk & Eeuwig.

De wereld waarin jullie thans leven is geen reflectie van de werkelijkheid die voor jullie was gepland. In jullie DNA liggen etherische tijdcapsules opgeslagen die de geheugenessentie van al jullie vorige belichamingen bevatten. Jullie hebben je Zelf duizenden keren verdeeld en opgesplitst, maar jullie hebben goddelijke geheugencellen die er op wachten in je Wezen toegelaten en geïntegreerd te worden.

starseeds
Met jullie, de SterrenZaden als wegbereiders, zal de mensheid zich geleidelijk aanpassen aan een nieuw uitgebreider ZelfBewustzijn, die de geaccepteerde norm zal worden.

Deze geheugencellen zijn de bouwstenen van jullie Licht Lichaam. Het is tijd om je af te stemmen op het bewustzijn van jullie LichaamsElementaal, en jullie dienen tijd te maken voor introspectie om spirituele sensitiviteit te ontwikkelen. Jullie moeten er een gewoonte van maken je geestesgesteldheid voortdurend af te tasten en te beheersen, aangezien jullie je steeds dieper bewegen in het Ascensieproces en je bewuste waarnemingen.

Geleidelijk zal een goed deel van je herinneringen aan vorige ervaringen vervagen, terwijl jullie uit het rijk van de instinctieve brein/geest naar het rijk van de hogere geest reizen. Allengs werd de mensheid zintuiglijk in plaats van Godbewust te blijven, en verloor daarbij geleidelijk aan het vermogen tot Zelf expressie. De inspiratie en begeleiding van het Hoger Zelf en de Ziel werden langzaamaan vervangen door het gezeur van het ego wenslichaam.

Oorspronkelijk denken werd iets uit het verleden terwijl de mensheid verstrikt raakte in de illusie van het collectieve rijk van bewustzijn. Jullie overtuigingen en concepten van waarheid werden rigide, gestructureerd en veelal vervormd. Terwijl jullie allengs de verbinding kwijt raakte met je innerlijke leiding, begonnen jullie je te focussen op de wereld van vorm, en jullie werden eerder reactief dan initiatiefnemer.

Zij die functioneren binnen het frequentiemilieu van de dissonante derde/vierde dimensies rekenen op hun onderbewuste en bewuste geest om informatie/kennis op te slaan. Enkele zijn beter dan anderen in het vasthouden en herinneren van informatie, maar het is vergeefs en vaak vervormd. Besef dat kennis op een juiste en gepaste wijze geïntegreerd en gebruikt moet zijn om als wijsheid bewaard te worden. De chakra’s zijn onderbewuste geest centra. In den beginne werkten deze centra in volmaakte harmonie, maar mettertijd werd het spectrum van dualiteit sterker en dominanter, waardoor jullie frequenties meer dissonant werden. Zodra het Chakrasysteem in balans en harmonie is, beginnen de krachtcentra van de chakra’s eendrachtig samen te werken voor het hoogste goed van de gastheer/vrouw, in plaats van elkaar om suprematie te bestrijden.

Wanneer jullie leven in de eerste vier inner dimensionale niveaus van de hersens, bevinden jullie je op een Aardegebonden bewustzijnsstaat. Jullie focussen je op je zelf, op je persoonlijke belangen en de lichamelijke sensaties van de vijf zintuigen; zien, horen, ruiken, proeven en voelen.

Dit is het rijk van het ego wenslichaam en het persoonlijke zelf, aangezien je ZielsBewustzijn zich terug getrokken heeft in je ZieleSter binnen chakra acht, ongeveer 24 à 30 centimeter boven je Kroonchakra. Er is een sterke kleingeestige focus op anderen en de wereld, die behept is met rigide zelfdienende oordelen…

Om echt te veranderen, moeten jullie bewust een positief alternatief kiezen voor de gebruikelijke negatieve respons. Jullie moeten toegewijd ernaar streven oude geprojecteerde gedachtevormen die jullie in beperktheid vasthouden, te zuiveren en los te laten.

Vele van jullie hebben grote vooruitgang geboekt in het in evenwicht brengen en/of zuiveren van imperfecties in je aura. Het is noodzakelijk dat jullie de destructieve/vervormde gedachtevormen van het verleden zuiveren, opdat jullie de nieuwe, bekrachtigende blauwdruk van de toekomst kunnen scheppen.

Visualiseer tijdens de nachtelijke nabeschouwing van de dag een positief alternatief voor de negatieve situaties in je leven, en houd dan onfeilbaar je focus op dat visioen gericht. Jullie moeten de communicatielijn tussen de Ziel en de hersens via de geest open houden. Dat initieert de geleidelijke reactivering van de Pijnappelklier en de opening van de poort naar het Derde Oog/Heilige Geest, dat zich achter in de hersens bevindt dicht bij je Kroonchakra.

Terwijl jullie voort gaan naar de hogere semi-evenwichtige derde dimensie en de lagere subniveaus van de vierde dimensie, begint het bewustzijn zich geleidelijk, uit te breiden om gekozen anderen te omvatten die in jullie geaccepteerde rijk van denken en zijn passen.

Jullie acceptatie van, en liefde voor anderen kent nog voorwaarden, want jullie individuele behoeften en wensen staan nog voorop. Jullie liefde en mededogen, echter, begint zich uit te breiden om hen die comfortabel binnen jullie beeld van de werkelijkheid passen te omvatten

Jullie beginnen te luisteren naar de kleine stem van je bewustzijn of je ZieleZelf; maar jullie volgen niet altijd haar leiding. Sommige van jullie diepverborgen gewoonten worden ene last, en jullie zitten in het proces om te trachten die last te veranderen of los te laten.

Daarmee begint de strijd tussen het ego en het Hoger Zelf. Geleidelijk aan speelt het ego tweede viool in Dienstbaarheid aan de Ziel. Je persoonlijkheid verandert langzaam, omdat het ego je wens impulsen niet meer beheerst. Je standpunt over anderen verandert ook, en je begint situaties vanuit een hoger en breder perspectief waar te nemen.

Ascensie is geestverruimend, het is een proces dat je van een staat bewustzijn naar een andere bewustzijnsstaat voert. Jullie bewustzijn breidt zich langzaam uit naar de hele mensheid, het zonnestelsel en de hogere Universele Wetten. Jullie focussen je niet langer op je kleine ikje.
Het ultieme doel is een Galactisch Wezen worden om uiteindelijk een Universeel Bewustzijn te verkrijgen.

Wanneer jullie enkele frequenties van de hogere vierde dimensie verwerven en behouden, plus de frequenties van het opstapniveau in de vijfde dimensie, komt er een samensmelting op zielsniveau met het facet van je Hoger Zelf dat in je ZieleSter (chakra 8) verblijft tot stand.

Het Hoger ZieleZelf zendt geleidelijk de Essentie van een deel van je Hoger Zelf naar je Hartchakra. Dit zal op zijn beurt de Drievoudige Vlam (Goddelijke Liefde, Goddelijke Wijsheid en Goddelijke Wilskracht) ontsteken binnen jullie Solaire Kracht Centrum, dat hart, thymus en Keelchakra omvat. Wanneer dit is volbracht, zullen jullie de kenmerken, kwaliteiten en vermogens van dat aspect van je ZieleZelf geïntegreerd hebben.

Naderhand zal jullie etherische hoger Zelf afdalen en in je ZieleSter resideren in afwachting van integratie met jullie op zijn/haar beurt. Dit proces zal zich alsmaar blijven herhalen, aangezien jullie je met steeds grotere aspecten van je GodZelf vermengen.

Hoe vroeger jullie in je leven beginnen te luisteren naar je Ziel en je Hoger Zelf, hoe gemakkelijker het is om het ego en de persoonlijkheid te beheersen. Jullie ZieleZelf heeft een ingeboren gevoel van goed en fout, en het zal steeds sterker worden als je er aandacht voor hebt. Het kan echter ook langzaam stil worden als je er geen acht op slaat.

Wanneer de kracht van de Ziel toeneemt, neemt ook je sensitiviteit toe, en je gedachten, wensen en daden worden zuiverder en liefdevoller. Het Licht van intellect, het Licht van rede, brengt wijsheid en begrip, want het voorziet de mentale aard van de juiste brandstof om de wereld van vorm te bevatten en meester te worden

Wees je er bewust van dat vergeving betekent het loslaten en oplossen van onevenwichtige frequenties die je hebt gecreëerd tussen je zelf en anderen terwijl je moeite deed om terug te gaan naar je centrum.

Vergeving betekent je zelf bevrijden van negatieve emoties, opdat je voort mag gaan met het ontvangen van Adamantine Partikels Goddelijk Licht. Besef dat de pure Essentie van de Schepper die jullie in je Hartchakra aantrekken, ontstoken dient te worden met de frequenties van onvoorwaardelijke Liefde.

Het 2000 jarige Vissen Tijdperk werd beheerst door de emotionele aard van de astrale rijken van de vierde dimensie. De volgende 2000 jaar, het Waterman Tijdperk, zal zich focussen op de wetenschap die Spiritualiteit is, en de mentale aard terwijl de mensheid zich beweegt naar, en geacclimatiseerd raakt in de hoogste regionen van de vierde dimensie en de lagere/ midden niveaus van de vijfde dimensie.

Met jullie, de SterrenZaden als wegbereiders, zal de mensheid zich geleidelijk aanpassen aan een nieuw uitgebreider ZelfBewustzijn, die de geaccepteerde norm zal worden.

Een aspirant op het Pad, moet de subniveaus van het astrale rijk oversteken en de emotioneel/astrale lichaam en de lagere aard beheersen. Tegelijk dient die aspirant de lagere chakra’s in evenwicht te brengen terwijl hij/zij het Heilig Vuur van de Kundalini in het Aardechakra ontsteekt. In de toekomst zal het ook normaal zijn om binnen de aura van een meester, een hoger Wezen van Licht, of, in uitzonderingen, in de aura van een Aartsengel. Jullie, de aspiranten op het pad, bouwen een brug tussen de stoffelijke wereld en de Geesteswereld.

Jullie moeten toegewijd zijn aan je zoektocht naar Waarheid, en je moet een intens verlangen en bereidheid hebben om dienstbaar te zijn als je in de rangen der Meesters opgenomen wilt worden. Jullie passen je thans aan, aan de hogere frequenties van elektromagnetische Lichtstromen.

Je ZieleZelf moedigt je aan om je bewust te worden van de Universele Wetten, opdat jullie het volle pond kunnen benutten van je door God geschonken scheppende vermogens.

Alle facetten van manifestatie beginnen van binnen, en elk concept of abstract idee moet door een incubatiefase voordat het werkelijkheid kan worden in de wereld van vorm.

Jullie dienen de macht die je aan anderen hebt toegekend terug te nemen. Het bewust los laten van de energie die ieder ander in je aura of op je zonnevlecht heeft gedumpt heeft grote prioriteit als je terug wilt gaan naar de balans en harmonie, die onontbeerlijk zijn voor je Zelfmeesterschap.

Het pad naar hoger bewustzijn zal uiteindelijk resulteren in het rechtstreeks ervaren van je GodZelf/Ik Ben Aanwezigheid en de glorie en majesteit van de Schepper in één van haar/zijn vele vormen.

Vergun het ons jullie nog enkele overdenkingen te geven totdat we weer samenkomen.
* De Lichtfrequenties van kennis worden Lichtfrequenties van wijsheid.
* Kennis is persoonlijk licht, wijsheid is zielenlicht, intuïtie is hartelicht.
* Je kunt de Bron van Al dat Is verloochenen, maar onze Vader/Moeder God zal jou nimmer verloochenen.
* Besef dat wanneer je allen maar je gelooft dat iets waar is, het geen waarheid hoeft te zijn.
* Eenzaamheid is een illusie. Ga naar binnen en ontdek het liefdevolle gezelschap dat je zoekt.
* Het is essentieel dat je onder de beschermende hoede van een goudwitte bol van Licht blijft, waarin je verzekerd bent van veiligheid, inspiratie en begeleiding.
* Je bepaalt je adem met de energie van je bedoelingen/intenties. Je Heilige Adem en je intenties vormen de brandstof voor je dromen/wensen.
* De menselijke Geest kan niet overwonnen worden, want het is uit GodLicht samengesteld en is daarom onverwoestbaar.
* Jullie moeten je eigen Lichtcentrum bouwen om je Zonneschip te claimen.
* De Triade van het Zonneschip is de schittering van je Diamanten Kern God Cel, plus het Licht van je Ziel en de glans van je Heilig Hart/Hartchakra. Deze Triade schept/bepaalt de straling/glans van je aura.

We beklemtonen nog maar eens dat er een grote behoefte is aan getrainde en toegewijde Wereld Dienaren. Initiatie is nu een groepsgebeuren en niet langer ene individuele verworvenheid.

Terwijl jullie je moeite getroosten ZelfMeesterschap te verkrijgen, moeten jullie bereid zijn hen die achter jullie op het Pad komen dusdanig te helpen dat als jullie verheven worden, de hele mensheid verheven wordt.

De Ziel heeft de natuurlijke voorkeur voor groepsbewustzijn. Jullie Ziel reikt naar hereniging, en niet je persoonlijkheid.
Mijn geliefde dapperen, zorg ervoor dat jullie voornaamste focus op je huidige levensfase identiek is aan dat wat je verlangt te ervaren in de toekomstige jaren van dramatische bewustzijnsuitbreiding en de wereldveranderingen die nu gaande zijn.

Wees altijd alert en bewust opdat je focus eenduidig en zuiver wordt, want jullie creëren je nieuwe wereld voor morgen met elke gedachte. Wij zijn immer nabij om jullie te leiden en te behoeden.

Ik Ben Aartsengel Michaël.

vertaling: ArjunA – www.assayya.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in