Boodschap van Aartsengel Michael –

Februari 2010 * LM-2-2010

Aartsengel Michaël via Ronna Herman

Geliefde meesters, wat is het dat jullie het meest bezighoudt op dit moment? Wat is het dat jullie niet lijken te kunnen overwinnen, of geen antwoord kunnen vinden dat de moeilijke situaties verklaart waarmee jullie voortdurend te maken hebben? Voor diegenen van jullie die zich al enige tijd op het pad van bewustzijn bevinden, lijkt het erop dat jullie op een dood spoor zitten, en wat je ook doet of niet doet, je kunt niet voorbij de hardnekkige obstakels komen die zoveel wanhoop teweegbrengen.

Wij hebben vele malen benadrukt dat jullie door een intens, heel belangrijk transformatieproces heen gaan. Velen van jullie hebben een cyclus betreden waarbij jullie belangrijkste kernpunten naar de oppervlakte komen opdat jullie, eens en voor al, de disharmonische energieën/gedachtepatronen kunnen neutraliseren die zoveel opschudding teweegbrengen, zodat zij terug kunnen worden getransmuteerd naar hun aanvankelijke vorm: pure Lichtsubstantie. Het pad van ascensie bevat vele stadia en inwijdingen die zich kunnen manifesteren als perioden van intense studie, groei en verruimd bewustzijn, gevolgd door tijden van verwerking wanneer het erop lijkt dat je in een nulpunt of stagnatie of terug in chaos terecht bent gekomen. De puls en hartslag van onze Vader/Moeder God scheppen verschillende soorten cycli, en elk levensdeeltje is afgestemd op een van deze ritmische cycli. Wanneer je formulering van elke hogere subdimensionale omgeving betreedt, zul je merken dat de cycli van ervaring en manifestatie beduidend sneller worden.

Steeds meer Zielsgroepen komen in deze tijd op Aarde samen. Daarom is het belangrijk dat jullie beseffen dat een groep van Zielen zal bestaan uit mensen die zich in verschillende stadia van Ver-licht-ing bevinden, en ieder persoon heeft andere talenten te bieden aan het geheel. Elke groep vormt zich om bepaalde redenen. Sommigen herenigen zich met hechte leden van zijn of haar Zielsfamilie om steun te geven en te ontvangen. Velen worden samengebracht vanwege de groepsmissies die zij op zich hebben genomen. Steeds weer op jullie reis door het universum hebben jullie gehoor gegeven aan een klaroengeschal om je te verenigen met een zeer gevarieerde groep Zielen om een belangrijke missie op je te nemen in een toekomstige tijd en plaats. Sommigen van jullie vervullen meer dan één belangrijke missie in deze bijzondere tijd op Aarde. Voor anderen is het een beetje een leven van beloning, waarbij ogenschijnlijk nieuwe ingewijden worden gesteund en geholpen door de verdergevorderde leden en het voordeel genieten van de wijsheid, de Liefde en het Licht van de groep. Weet dat die toegewijde Zielen in het verleden dezelfde dienst hebben verleend, en op Zielsniveau hebben zij al voldaan aan de vereisten van een ingewijde op het Pad. Zij hebben mogelijk alleen wat zorg, training en begeleiding nodig om zich te herinneren wie zij werkelijk zijn. Sommigen ontwikkelen zich zo snel dat zij Goddelijke Dispensatie van Liefde/Licht hebben ontvangen opdat zij snel hun ware rollen als Zelfmeesters, leraren en wegbereiders kunnen aannemen.

Sommige groepen verspreiden in stilte Liefde/Licht en wijsheid onder hun familie, vrienden, buren en lokale gemeenschappen die invloed hebben. Zij verspreiden en delen hun liefdevolle energie terwijl zij rustig hun leven leiden en voorbeelden zijn voor anderen. Andere groepen worden leiders en getalenteerde leraren, en zijn voorbestemd om meer invloed te hebben, mogelijk zelfs wereldwijd. Hoe gevarieerder een groep is, des te groter hun potentiële invloed op degenen om hen heen zal zijn, want zij belichamen een grote hoeveelheid ervaring en wijsheid om op anderen over te brengen.

Laten we je meenemen op een reis om je een gedachtebeeld te geven van wat de ascenderende mensheid op dit moment ervaart. Stel je voor dat je een hele andere realiteit ziet vanuit ons gezichtspunt, zoals wij het ascensieproces observeren dat plaatsvindt op een andere planeet. Wij van de hogere rijken hebben het vermogen om de gevoelsaard van de mensen aan te voelen en kunnen ook de trillingspatronen zien die hun gedachten en handelingen uitstralen. Kleuren zijn levendiger en het auraveld van ieder persoon kan door iedereen worden gezien en wordt als een normale eigenschap beschouwd. Echter, de mensen begrepen de betekenis van het auraveld niet.

Wij zullen ons richten op een groep Zielen die het pad van ascensie samen bewandelen. Het eerste beeld dat we zien bestaat uit een klein, afgezonderd dorp in een vallei die is omgeven door bergen. De dorpsbewoners zijn eenvoudige mensen en er is niet veel contact met de buitenwereld. Er zijn veel nederige woningen verspreid over de vallei en de bewoners moeten hard werken voor hun bestaan. Het land is onvruchtbaar en het klimaat is extreem en onvoorspelbaar. De mensen zijn wantrouwig naar elkaar en er is niet veel interactie of samenwerking voor het algemene welzijn. Echter, er zijn drie gezinnen die hun woningen dichter bij elkaar hadden gebouwd hoger op de helling van de berg, wat verderaf van het dorp. Zij delen water van een nabijgelegen beek en delen ook de vruchten van hun werk met elkaar. Zij komen vaak samen om hun problemen te bespreken en uiten hun dankbaarheid voor de overvloed die zij ontvangen. Zij beginnen op te merken dat alles wat stralender en harmonieuzer is op hun berghelling.

Er hangt altijd een lichte nevel over de vallei, en de enkele keren dat iemand van de berghelling afdaalde naar het dorp, leek het alsof de mensen nog armer en ongelukkiger waren dan voorheen. Ze waren ook afkerig en ongastvrij naar buitenstaanders, en er was een aura van droefenis en wanhoop in de atmosfeer. Na verloop van tijd gingen de leden van de hogere Zielengroep niet meer naar het dorp. Zij ontdekten dat zij alles konden produceren wat zij nodig hadden om eenvoudig en comfortabel te leven. Geleidelijk aan nam hun aantal toe en vormden zij een nieuw dorp; echter, met de uitbreiding kwamen nieuwe tests en beproevingen voor de mensen.

Terwijl de tijd verstreek werden verscheidene leden van de verdergevorderde Zielengroep onrustig en ontevreden. Zij wisten dat het leven meer te bieden heeft dan leven en sterven in een klein, afgezonderd dorp, dus besloten zij de berg te beklimmen om te zien hoe de wereld eruit zag achter de bergtop. Hun reis was zwaar, met veel omwegen en beproevingen. Maar de groep ontdekte dat als zij geduldig waren en samenwerkten om hun problemen op te lossen en hun krachten bundelden, de weg makkelijker werd. Langzaam maar zeker gingen zij vooruit en bereikten zij uiteindelijk de bergtop, waar zij ontdekten dat er een dorp was zoals die waar zij vandaan kwamen, maar nog beter. De mensen van dit dorp bezaten vaardigheden die de groep niet kende, en zij vervaardigden veel nuttige voorwerpen om het leven makkelijker en comfortabeler te maken.

Onze Zielengroep van reizigers integreerde langzaam in het dorp, en na verloop van tijd hadden zij veel van de vaardigheden en bijzondere talenten geleerd die de dorpsbewoners met hen deelden. Het leven was niet perfect, maar het was veel beter dan in hun vroegere dorp, en dus besloten enkelen van de groep in dit dorp te blijven, ondanks dat er enkele negatieve aspecten waren die zij het hoofd moesten bieden.

De anderen van de Zielengroep besloten hun reis voort te zetten langs de andere zijde van de berg. De vallei lag hoger dan hun oorspronkelijke dorp en het leven was iets beter, maar er leken veel kleine conflicten te zijn en ongenoegen onder de dorpsbewoners. Er leek veel jaloezie en afgunst te zijn, en er was sprake van een soort kastensysteem, waarbij sommigen van degenen die getalenteerd waren of gezegend met een mooi uiterlijk, of een bijzondere vaardigheid hadden, deden alsof zij superieur waren over de rest van de mensen. Ook was het favoriete tijdverdrijf van één van de bewoners het roddelen over hun buren of het belachelijk maken van hun overtuigingen en gewoontes, met name als die anders waren dan die van hen zelf.

Na korte tijd namen sommigen van de groep de negatieve gewoontes over en raakten gevangen in de competitieve atmosfeer van het dorp, terwijl de anderen van de groep waarnemers op afstand bleven en snel tot de conclusie kwamen dat dit niet de plaats was waar zij zich wilden vestigen. Zij verlieten het dorp zonder om te kijken en richtten zich op de volgende bergtop en de mogelijkheden die het misschien had te bieden.

Zo begon de nooit eindigende cyclus van het ervaren van het leven op een bepaald frequentieniveau om kennis en wijsheid te vergaren om een kandidaat te worden voor ascensie naar het volgende, hogere rijk van bestaan. Nadat je, als aspirant op het pad, bent gezegend met de talenten en kennis van elk volgend, hoger niveau van bewustzijn, ben je voor altijd veranderd. Daarna moet je de vallei van je nieuwe realiteit doorkruisen totdat je de tegengestelde trillingspatronen binnenin hebt opgeruimd en geharmoniseerd. Dat is de reden dat soms nadat je een nieuw niveau van Zijn hebt bereikt, het korte tijd disharmonieus lijkt en uitdagingen opnieuw in je leven verschijnen om opgelost te worden. Zodra je Energetische Blauwdruk overeenstemt met elk nieuw dimensionaal niveau, ben je klaar voor de beproevingen van de volgende bergtop. Weet dit, als je het klaroengeschal hebt gehoord en beantwoord van je eigen Ziel, kan niets je tegenhouden om het pad te zoeken dat uiteindelijk leidt naar verlichting, want een Goddelijke ontevredenheid zal je achtervolgen totdat je het doet.

Geliefden, diegenen van jullie die de grote bergen van het leven herhaaldelijk hebben beklommen, en de verschillende valleien vol met schaduwen, tests en beproevingen hebben doorkruist, brengen nu tot jullie bewustzijn de diepste kermzaken van binnenuit jullie Wezen. Voordat jullie incarneerden waren jullie vastbesloten om deze zaken in dit leven op te lossen, want jullie wisten dat om opnieuw Zelfmeesterschap te bereiken, jullie in jezelf tot een zeker niveau van evenwicht en harmonie moeten komen. Onthoud, jullie worden niet gestraft en jullie doen niets verkeerd zolang jullie proberen je uiterste best te doen en te zijn. Zodra jullie ontwaken tot de Goddelijke Vonk in jullie Heilige Hart, worden jullie nooit meer geplaatst in omstandigheden die onoverkomelijk zijn. Jullie zullen altijd tests, beproevingen en omstandigheden tegenkomen om je te helpen ontwaken tot het grote potentieel binnenin en om de illusie van de lagere niveaus te overstijgen. Jullie moeten altijd streven naar de hoogste en beste oplossingen.

Wij begrijpen dat het een van de moeilijkste taken is om je gevoelsaard en emoties de baas te worden. Het is belangrijk dat je de atmosfeer om je heen elke dag zuivert van disharmonieuze trillingspatronen opdat je krachtig in je Heilige Hart en Zonnekrachtcentrum kunt blijven. Jullie schrijven elke dag een nieuw hoofdstuk in jullie grootboek van het leven. Zal dat hoofdstuk bij de positieve of bij de negatieve balans van het grootboek staan? Onthoud, het is toegestaan en belangrijk dat je de Violette Vlam van transformatie laat terugschijnen op het verleden van je leven en daarmee oorzaak, kern, optekening en geheugen van alle disharmonieuze energieën van het verleden verwijdert. De Violette Vlam is het geschenk van transformatie en zal je helpen om over te gaan van het rad van Karma naar een staat van Gratie. Gebruik de Violette Vlam veel om alle negatieve handelingen uit te wissen, want anders moet je je eigen miscreaties onder ogen zien en herstellen via oorzaak en gevolg situaties. Leer je miscreaties met liefde op te lossen. Geweld of weerstand zal negatieve gedachtevormen alleen maar versterken. Volg de wenken van je Ziel en Hogere Zelf, en laat je niet beïnvloeden door populaire opinies. Je moet je eigen innerlijke Goddelijke gevoel versterken en ernaar leren luisteren. Je lichaam is een klankbord. Het is een stemvork op een bepaalde golflengte die je Energetische Blauwdruk vormt. Als je leven vol is met chaos en pijnlijke gebeurtenissen, zal het verhogen van je bewustzijn de golfpatronen van je Energetische Blauwdruk verhogen en harmoniseren, en zullen je levenservaringen ook evenwichtiger, bevredigender en vreugdevoller worden.

Geliefden, jullie bevinden je in de moeilijke tijden die eeuwen geleden zijn aangekondigd. Maar er is ook meer hulp voor jullie beschikbaar dan ooit tevoren. De hemelen zijn open gegaan en het waardevolle elixer des levens wordt uitgestort over de ganse Schepping. Dit lijkt een onmogelijk concept, maar wij zeggen jullie, jullie hoeven deze reis van het leven niet alleen te maken. Houd je ogen gericht op de bergtop terwijl je gecentreerd blijft in de Goddelijke macht van het moment en je zult niet verdwalen. Jullie hebben het potentieel om fysiek te stralen, om emotioneel vervuld te worden, om mentaal bewust te worden, om financieel overvloedig te worden en spiritueel verlicht te worden. Het is jullie Goddelijke Geboorterecht om jullie levensreis in het fysieke domein ten volle te ervaren. Jullie zijn ontworpen om het leven iedere dag te proeven en te ervaren met passie, om het fysieke met vol besef en bewuste intensiteit te ervaren. Jullie aardse woningen waren niet bedoeld om vol pijn, lijden en ontbering te zijn. Het is jullie keuze om het leven op Aarde te ervaren als een hemelse plaats of als een helse nachtmerrie. Laat ons jullie de hoofdweg tonen en het pad voor jullie Verlichten. Jullie zijn diep geliefd.

IK BEN Aartsengel Michaël.

© 2010 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2010 Frank Hoogerbeets, www.ditrianum.org.

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

www.ronnastar.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in