Boodschap van Aartsengel Michael

Juli 2010 * LM-07-2010

Aartsengel Michaël via Ronna Herman

Een Werelddienaar en een Hoeder van de Violette Vlam worden

Geliefde meesters, jullie, de voorhoede, de leiders, maken de weg vrij die leidt naar de toekomst, opdat diegenen die volgen sneller en makkelijker voorwaarts kunnen gaan. Heel belangrijk is elke inspanning die je levert die bijdraagt aan het Lichtquotiënt van de geloofsstructuur van het massabewustzijn. Jullie zijn de moedigen die het verfijnde Licht van de nieuwe Schepping verankeren. Jullie zijn degenen die helpen de beperkte, vervormde en schadelijke leringen van het verleden te zuiveren, die waren ontworpen om de mensheid te beheersen middels angst en intimidatie. Jullie zijn degenen die de nieuwe leringen, technieken en richtlijnen verfijnen en beschikbaar maken, die anderen zullen helpen om hun vaardigheden te perfectioneren en die hen aanmoedigen om hun latente vermogens van Zelfmeesterschap te gaan gebruiken.

Alles in het Omniversum werd voortgebracht vanuit de Hartessentie van de Opperste Schepper waar alles perfect was; echter, deze perfectie was op zichzelf staand binnen de Grote Leegte. De Schepper verlangde ernaar zichzelf te vergroten en om iets van het onbeperkte potentieel binnenin te manifesteren. Ieder van jullie is een Vonk van de Essentie van de Schepper en jullie werden begiftigd met een Goddelijke Cel van een enorm potentieel.

Het universum waarin wij allemaal nu bestaan ondergaat een enorm transformatieproces. Planeten verschuiven van plaats en komen dichter bij de zon van het zonnestelsel waarvan ze deel uitmaken; melkwegen worden groter en bewegen zich opwaarts, zijwaarts of neerwaarts, afhankelijk van het gezichtspunt van de waarnemer. Nieuwe melkwegen bevinden zich in de formerende stadia omdat de impuls voor expansie is gegeven door een grote infusie van Scheppersdeeltjes van Licht/Liefde, en de kiemgedachten voor de nieuwe Schepping doordringen het bewustzijn van alle gevoelhebbende Wezens.

Laat ons jullie wederom eraan herinneren dat, naarmate jullie steeds meer Zelfmeester worden, jullie een beheerder worden van kosmische energie / Adamanten Deeltjes, de Essentie van zuivere Scheppersliefde. Wanneer je je vermogen om onvoorwaardelijke liefde te projecteren perfectioneert, word je ook een bewaarder van Goddelijke Wil, die kan worden omschreven als Machteenheden van heilige, geïnspireerde gedachten die op je worden overgebracht vanuit de Kosmische Raad van Licht van de hogere rijken. Om een medeschepper te worden in de wereld van de vorm, moet er een inspanning en handeling worden verricht; en zoals je weet is er bij elke actie een reactie. Vallen en opstaan leidt tot een besef van wat werkt en wat niet werkt. Een verkeerde keuze maken zonder de bedoeling om kwaad te doen wordt niet als iets slechts beschouwd, want het maakt deel uit van het leerproces.

Intelligente, onvoorwaardelijke liefde verschijnt wanneer de Ziel de dominerende factor binnenin wordt en het ego-begeertelichaam en de persoonlijkheid in het gareel worden gebracht. Wanneer je je naar binnen richt, worden je gedachten harmonieuzer en minder kritisch en gaan ze op een hogere frequentie resoneren, wat je Energetische Blauwdruk verfijnt. Je moet het kanaal van communicatie tussen de Ziel en de hersenen via de geest openhouden. Dit start het langzame heractivatieproces van de Pijnappelklier en het openen van het portaal naar de Heilige Geest die zich in het achterste deel van de hersenen bevindt, dicht bij de kruin van het hoofd. Wanneer je frequenties een bepaald niveau van compatibiliteit bereiken, beginnen de membranen van Licht die de toegang tot je Heilige Hart en Heilige Geest bewaken, op te lossen en krijg je geleidelijk aan toegang tot de schatkisten van liefde en wijsheid die binnenin zijn opgeslagen.

Als een aspirant op het Pad worden steeds grotere kosmische waarheden aan je geopenbaard. Echter, je zou je ervan bewust moeten zijn dat de mindere principes van tijdloze wijsheid steeds groter worden om de unieke regels, wetten en waarheden te omvatten van het volgende niveau van bestaan, in een nooit-eindigende cyclus van ascensie in bewustzijn. Ascensie is geestverruimend, de beweging van de ene staat van bewustzijn naar een hogere staat van Zijn. Wij proberen jullie te helpen om geleidelijk aan jullie bewustzijn te vergroten tot het niveau van de hele mensheid, de Aarde, het zonnestelsel en diens werkzaamheid, de melkweg en nog verder.

Jullie trekken geleidelijk aan jullie aandacht en energie terug uit jullie oude, disfunctionele drie-/vierdimensionale realiteit; deze zal daardoor geleidelijk aan verdwijnen en ophouden te bestaan, omdat jullie er geen energie meer aan geven. Niet langer zal de focus gericht zijn op het kleine zelf. Het ultieme doel is een galactisch Wezen worden en uiteindelijk een universeel bewustzijn bereiken. Een Zelfmeester zoekt zijn/haar eigen hoogste waarheid en leeft die waarheid naar zijn/haar beste vermogen. Een meester streeft ernaar om de wereld en haar grote drama waar te nemen vanuit een hoger gezichtspunt opdat het grotere beeld voorhanden is. Geleidelijk aan zal tijd kneedbaar worden want je zult voorbij het lineaire tijd/ruimte continuüm gaan. In de niet al te verre toekomst zal je natuurlijke manier van zien panoramischer worden en je perifere zicht eniger mate groter worden. Dit fenomeen heeft reeds plaatsgevonden bij sommige leiders van de Weg.

Er is een grote bezorgdheid dat de vernietiging wereldwijd versnelt. Wij erkennen dat dit waar is en dat dit enige tijd zal voortduren nu de Aarde de negatieve patronen en beperkende energieën naar buiten brengt, want jullie Aarde-moeder streeft ernaar de schade te herstellen die gedurende lange tijd aan de planeet is toegebracht door de negatieve gedachten en handelingen van de mensheid. De mensheid is verantwoordelijk voor de huidige staat van de Aarde, en het is aan jullie allen om samen met de hulp van de Wezens van de Hogere Rijken ernaar te streven zoveel mogelijk schade ongedaan te maken. Jullie zijn toegerust met de middelen en de Heilige Vuur-energie die nodig zijn om deze taak te volbrengen; echter, jullie moeten de energie op de juiste manier belichamen en hanteren. Jullie ascensie en de ascensie van de Aarde zijn onverbiddelijk met elkaar verbonden en wij zijn toegewijd om jullie op elke mogelijke manier te helpen.

Geliefden, wij weten dat het pijnlijk is om waar te nemen of te ervaren hoe grote bevolkte gebieden worden vernietigd en vele levens verloren gaan. Hoe dichter bij huis een gebeurtenis plaatsvindt, hoe pijnlijker en verontrustender het is; echter, als jullie Werelddienaren worden en dragers van het Heilige Vuur van transformatie en van de Adamanten Deeltjes van Schepperslicht, moeten jullie uitstijgen boven wat plaatsvindt in jullie persoonlijke arena, jullie stad, en zelfs jullie land. Ja, wij begrijpen dat de vernietiging die plaatsvindt langs de golfkust van de Verenigde Staten een travestie is, evenals de vernietigende overstromingen, tornado’s, droogten, en de pijn en het lijden die worden veroorzaakt door de voortdurende oorlogen die overal in de wereld plaatsvinden. Om een Werelddienaar te worden dien je ernaar te streven de transformerende veranderingen door te voeren in je persoonlijke leven die nodig zijn om terug te keren naar een Zelfmeester’s staat van evenwicht en harmonie binnenin. Echter, je moet ook een beetje van je tijd en energie wijden aan dienstbaarheid aan de wereld door je aan te sluiten bij je Zielsgroep in de vijfdimensionale Wereldpiramide waar je affirmeert: “Ik vraag om mijn hoogste goed, de meest gunstige uitkomst voor de hele mensheid, de Aarde en de hele Schepping.” Door dat te doen stem je jouw wil af op de Goddelijke Wil van onze Vader/Moeder God. Vervolgens dien je de tijd te gebruiken die nodig is om LICHT IN TE ADEMEN EN LIEFDE UIT TE ADEMEN. Dit is het proces waarmee je sneller toegang krijgt tot het volle Metatronische Licht van dit universum die de Adamanten Deeltjes van Schepperslicht bevatten die nu beschikbaar worden gesteld aan diegenen die het pad van ascensie hebben betreden. (Een uitleg over de Wereldpiramide en diens voordelen, begeleid door een illustratie en meer informatie over de Violette Vlam, alsook vele affirmaties en oefeningen, kan worden gevonden in REFERENCE & REVELATIONS * GLOSSARY AND ILLUSTRATIONS http://www.RonnaStar.com* RH).

In 2009 werden alle groepspiramides die in de afgelopen tien jaar wereldwijd waren gecreëerd geleidelijk aan ondergebracht in één enorme Werelddienaar-piramide, en allen die trouw de groepspiramides bezochten werden naar de nieuwe Werelddienaar-piramide geleid tijdens hun nachtelijke reizen in de hogere dimensies. In januari 2010 was dit project voltooid en gereed om de meer gevorderde Lichtdragers te ontvangen die willen dienen. In oktober 2009 was bij het Tahoe-meer een vijfdimensionale Amethist-/Violette Vlam-piramide voltooid, en begonnen we diegenen die serieus het pad van ascensie bewandelen en die ernaar verlangen om zich te voegen bij de snel groeiende groep van Werelddienaren, uit te nodigen om ook Hoeders van de Violette Vlam te worden. Een inspirerende en ontroerende ceremonie werd gehouden, en allen die deelnamen voelden een opwinding en verruiming van bewustzijn die zij lange tijd niet hadden ervaren.

Nu is de tijd om de oproep te doen en ieder van jullie uit te nodigen die zich gereed en bereid voelt om de ascenderende mensheid, de Aarde en onze Vader/Moeder God te dienen als Werelddienaren en Hoeders van de Violette Vlam. De ruimte staat ons niet toe om het gehele proces door te nemen; echter, wij zullen jullie een compacte meditatie geven en jullie door de initiatie leiden als het jullie verlangen is om je te voegen bij deze Oproep om een Werelddienaar en een Hoeder van de Violette Vlam te worden. Ga terwijl je mediteert naar de Amethist-/Violette Vlam-piramide in de Vijfde Dimensie als voorbereiding op je verzoek.

VIOLETTE VLAM-INITIATIE * VERZOEK OM EEN HOEDER VAN DE VIOLETTE VLAM TE WORDEN

Visualisatie, gerichte aandacht en een emotioneel, oprecht gevoel van dankbaarheid zijn de sleutels tot het activeren en effectief gebruiken van de Violette Vlam. Richt je op je innerlijke zicht, het derde oog, en als je nog niet het vermogen hebt om kleuren te zien of om te visualiseren, dan zal zich dat na verloop van tijd ontwikkelen, als je trouw de oefeningen blijft doen van verordineren en affirmaties herhalen terwijl je mediteert op de Violette Vlam. Twee maal per dag zou ideaal zijn; echter, elk moment dat je aan deze oefening wijdt, zal bevorderlijk zijn.

Inbeelden met je Heilige Geest, centreren in het Heilige Hart en God’s Aanwezigheid voelen binnenin, terwijl je de volgende uitspraak doet, zal de activatie starten van de sluimerende Zaadatomen in je vier lagere lichamen. Zij zullen gaan trillen, bewegen en veranderen in jezelf en om je heen. Naarmate je bekwamer wordt zal je vermogen om de transformerende Violette Vlam uit te stralen toenemen, en hij zal uit je voortvloeien in steeds grotere concentrische cirkels.

Haal een paar keer diep adem, of, als je de Oneindigheidsademhaling kent, doe een serie van twaalf Heilige ademhalingen voordat je met je verzoek begint.

“Ik vraag dat de Violette Vlam van vergeving nu en voortaan door en om mij heen straalt en elk moment groter wordt zover als de kosmische wet het toestaat, totdat ik vrij ben van elke overtuiging die minder is dan de realiteit van mijn perfecte Goddelijke aard. Ik ben de aanwezigheid van God gemanifesteerd in de fysieke wereld van de vorm, en ik aanvaard mijn Goddelijke geboorterecht en mijn missie nu!”

“Omgeven door de uitstraling van onze Vader/Moeder God, roep ik de energieën aan van het Heilige Vuur van transformatie binnenin mijn Diamanten Kern Goddelijke Cel, die verblijft in de nucleus van mijn Heilige Hart. Uit naam van de IK BEN die IK BEN, roep ik het Violette Vuur op om te stralen vanuit het Zaadatoom in het centrum van mijn Heilige Hart. Vanuit de Witte Vuurkern van mijn IK BEN Aanwezigheid , vermenigvuldigd door de kwaliteiten en deugden van de Zevende Straal van de Aartsengelen Zadkiel en Vrouwe Amethist, en de Goddelijke macht gegeven aan de gezegende Opgevaren Meesters, St. Germain en Vrouwe Portia, spreek ik uit: ‘Ik stem ermee in om een Hoeder van de Violette Vlam te worden. Ik roep het Heilige Vuur aan om mijn fysieke voertuig tot in de kern te doordringen en om mijn zielsgeheugen te activeren van volledig Goddelijk bewustzijn en de oorspronkelijke blauwdruk van mijn universele bestemming. Ik roep de Violette Transmuterende Vlam aan om mijn mentale, emotionele, fysieke en etherische lichamen, mijn Ziel, mijn DNA en RNA te doordingen, om oorzaak, kern, archief en herinnering van elk vroeger, huidig of toekomstig leven te transmuteren, in deze of elke andere realiteit die minder is dan perfectie, alles dat niet in overeenstemming is met de wil van onze Vader/Moeder God, voor mijn hoogste goed en het hoogste goed van allen.’ ”

“Ook vraag ik de Kosmische Raad van Licht mijn verzoek te overwegen om mij aan te sluiten bij de Groep van Werelddienaren. Ik zal trouw de maximale hoeveelheid Adamanten Deeltjes van Licht en de transformerende Violette Vlam die mijn lichaam kan bevatten, integreren en uitstralen. Ik zal altijd streven naar mijn hoogste goed, het hoogste goed voor de mensheid, de Aarde en de ganse Schepping. Ik zal alles doen in mijn vermogen om trouw te dienen en deze grote eer waardig te zijn.”

Door een Werelddienaar te worden zul je je voegen bij andere aspiranten die ernaar streven om groepsbewustzijn te bereiken en die een brandend verlangen koesteren om de mensheid te helpen. Intuïtieve gedachten en begeleiding door de leden van de Kosmische Raad zal de norm worden, en je toename van kennis van de hogere kosmische waarheden zal enorm versnellen, evenals het proces van ascensie. De meesters van de Kosmische Raad van Licht onderrichten niet openlijk voor het publiek. Zij dragen hun geïnspireerde concepten over via hun discipelen en ingewijden op diegenen die klaar zijn om de hogere wijsheidsleringen te ontvangen. De meer gevorderde Ingewijden werken voornamelijk achter de schermen; echter, een selecte groep onderricht actief in de wereld, want Werelddienaren inspireren is hun belangrijkste taak.

Geliefden, er worden Werelddienaar-piramides gevormd op elk van de subniveaus van de vijfde dimensie en ook op de lagere subniveaus van de zesde dimensie. Wanneer je Energetische Blauwdruk resoneert op een hogere frequentie, zul je toegang krijgen tot de volgende hoger-dimensionale Werelddienaar-piramide. Als je wordt verheven, worden degenen die jou volgen dat ook.

Nu jullie ernaar streven je vaardigheden als een Werelddienaar te perfectioneren, hebben wij een Goddelijke Dispensatie gekregen om ieder van jullie te helpen voor zover de universele wet dat toestaat. Weet dat wij elke welwillende inspanning die jullie leveren uitvergroten. Terwijl jullie verder gaan op het pad, zal jullie uitstraling een groot verschil uitmaken, daar wij allen samenkomen om de wereld te Verlichten en de weg voor de mensheid te vergemakkelijken. IK BEN met jullie, nu en voor altijd. Jullie zijn enorm geliefd.

IK BEN Aartsengel Michaël

© 2010 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502

Nederlandse vertaling © 2009 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

www.ronnastar.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in