Boodschap van Aartsengel Michael

November 2009

Aartsengel Michaël via Ronna Herman

Geliefde meesters, het is voor jullie belangrijk om te onthouden dat “dienstbaarheid” integraal deel uitmaakt van het ascensieproces. Velen van jullie kwamen van verafgelegen Sterrenstelsels naar de Aarde als kosmische boodschappers. Steeds weer zijn jullie dragers geweest van waarheid en kosmische wijsheid; echter, de taak die jullie voor dit leven op jullie namen is belangrijker dan alle levens die jullie ooit hebben ervaren sinds jullie in jullie geïndividualiseerde bewustzijn kwamen als een bewuste Vonk van Goddelijkheid. Veel van wat jullie leren op jullie pad van ascensie, is een herinnering van wat jullie al hebben ervaren. Wij hebben het feit benadrukt dat jullie datgene wat wij van jullie vragen, al vele malen hebben gedaan, opdat het niet zo onhaalbaar lijkt. Daarom lijkt zoveel van de geschiedenis en de details van het verleden voor jullie zo vertrouwd.

Jullie beschikken nu over steeds grotere hoeveelheden Kosmische Levenskracht-energie; echter, jullie zijn verantwoordelijk voor hoe jullie die energie gebruiken. Jullie moeten stevig geaard blijven op Aarde terwijl jullie steeds hoger reiken naar de verfijnde dimensies van expressie, en het is uitermate belangrijk voor jullie fysieke welzijn dat jullie je energetische rastersysteem (jullie auraveld of zuivere Adam/Eva Kadmon-lichaam van Licht) in balans en harmonie brengen. Jullie kunnen zoveel van de Essentie van Goddelijkheid gebruiken als jullie aankunnen; maar na het integreren van wat je voor jezelf nodig hebt, moet je het overige naar de wereld der vorm uitstralen. Jullie kunnen Goddelijk Licht niet oppotten, geliefden, want het moet worden gebruikt en gedeeld ten voordele van iedereen.

Wees je ervan bewust dat er beperkte toegang is tot de kracht en de magische transformatieve eigenschappen van de Violette Vlam binnen de trek/duw dualiteit van de drie- en lagere vierdimensionale omgeving. Echter, zodra je een niveau van harmonieuze trillingspatronen bereikt die jou afstemmen op de midden-vierde dimensie, krijg je toegang tot de Goddelijke alchemie van de Violette Vlam, en heb je ook het vermogen om de transformerende Adamanten Deeltjes van Scheppersbewustzijn te gebruiken. Vanuit de lagere dimensies van beperking en chaos is het bijna onmogelijk om consistent onvoorwaardelijke liefde vanuit het hartcentrum uit te stralen. Zoals jullie hebben geleerd, moeten de Scheppersdeeltjes des levens worden geactiveerd door jullie altruïstische, liefhebbende intentie. Weet, geliefden, dat op elk hoger niveau van Goddelijk Licht dat je bereikt, de kracht van de Violette Vlam en de hoeveelheid Witte Vuurdeeltjes van de Schepping exponentieel toenemen.

Er zijn twee stromen van gedachtevomen in het collectieve bewustzijn dat de Aarde op dit moment omgeeft, in plaats van één kolkende maalstroom van negatieve gedachtepatronen die tot op heden het aura van de Aarde vormde. De negatieve band van vervormde energie is een accumulatie van vele duizenden jaren van angst, haat, zelfdienende belangen en handelingen. Het heeft de schaduwkant gecreëerd van het brede spectrum van Licht en Schaduw: de illusoire wereld waarin de mensheid heeft bestaan sinds de val naar wat kan worden genoemd een semi-bewuste staat van bewustzijn.

Het grootste deel van de mensheid is gevangen geraakt en vast komen te zitten in een drie-/vierdimensionale vorm van gedachtecontrole gedurende hun vele levens, want zij zijn verstrikt geraakt in de geloofsovertuigingen van hun voorouders op de gebieden van rassen, politiek, cultuur en religie. Veel zielen hebben nauwelijks ooit oorspronkelijke gedachten van henzelf gehad. Het negatieve geloofsysteem van het massabewustzijn gaat alleen maar over ondergang en duisternis, onwaardigheid, strenge regels en dogma’s die oorspronkelijk, onafhankelijk denken ontmoedigen, wat iedereen in een staat van schuld, angst en inertia heeft gehouden. Dit werd de “Kuddestaat” genoemd, waarin iedereen opkeek naar hun religieuze en heersende leiders om hen te vertellen wat te doen, te denken en te zijn.

Elke grote religie begon met inspirerende leringen van een grote Meester die specifieke wijsheid-leringen had ontvangen om op de mensheid over te brengen. Zij werden overschaduwd door de leiding van onze Vader/Moeder God, en tijdens hun leven hielden zij zich aan de concepten die zuiver bleven. Echter, na de overgang van de Meester, raakten de leringen na verloop van tijd vervormd en werden zij veranderd om tegemoet te komen aan de zelfzuchtige belangen van degenen die de leiding hadden. Zij keerden zich af van de geïnspireerde waarheid en wijsheidleringen, die waren samengesteld voor het specifieke tijdperk om de massa te helpen met het ontwikkelen van een persoonlijke verstandhouding met onze Vader/Moeder God terwijl zij ernaar streefden om een bepaald niveau van Zelfmeesterschap en Verlichting te bereiken.

Wij hebben eerder gezegd, “Jullie zijn heel moedig om buiten het populaire geloofssysteem te stappen, het collectieve bewustzijn van de mens, dat zo lang een gevangenis is geweest.” Geliefden, wij weten dat jullie in dit leven en in andere levens zijn bekritiseerd, bespot, uitgestoten en belasterd. Echter, wij willen dat jullie weten dat ook al zijn jullie op dit moment in de minderheid, jullie aantal met grote sprongen toeneemt. Veel van wat “New Age-concepten” worden genoemd, druppelen binnen in de gedachten en conversaties van de massa, en het geloof in engelen en interactie met de Wezens van Licht uit de hogere rijken wordt niet langer totaal belachelijk gemaakt zoals in het verleden.

Het goede nieuws is dat er een nieuwe hogere frequentie-band is van emotionele patronen en gedachtevormen die de Aarde omcirkelen boven de negatieve band. Deze band van energie is gevuld met Licht, hoop en een sterk verlangen naar zelfexpressie en meesterschap. Geleidelijk aan omsluit het Kristallijnen Rastersysteem de Aarde, en de Band van Licht van Scheppersbewustzijn wordt met de dag sterker nu meer en meer van jullie de Steden van Licht bezoeken en doorgevers worden van de Adamanten Scheppersdeeltjes. De massa’s beginnen aan hun leiders te twijfelen en houden hen verantwoordelijk voor hun daden. Steeds meer mensen beginnen de dogmatische regels en beperkingen van de georganiseerde religie in twijfel te trekken en zoeken op alternatieve wijze hun eigen hogere waarheid.

Wij beseffen dat een grote meerderheid van aardse Zielen veel pijn, lijden en onzekerheid ervaart. Helaas leren diegenen die gevangen zitten in het collectieve geloofsysteem niet de lessen van turbulente tijden. Zij begrijpen niet dat de pijnlijke omstandigheden die zij ervaren zijn voortgekomen uit excessieve en onevenwichtige gedachten en handelingen. De Karmische wetten van oorzaak en gevolg brengen dat wat is gecreëerd veel sneller terug terug naar de “afzenders” dan in het verleden, zodat het kan worden hersteld en herzien. Voor iedere Ziel nu op Aarde is de belangrijkste levenstaak het streven naar evenwicht en harmonie in zowel de innerlijke als uiterlijke werelden van het bestaan.

Diegenen van jullie die ermee instemden om in deze tijd op Aarde te incarneren, hebben grote lessen of onevenwichtigheden meegebracht in jullie fysieke/mentale/emotionele lichamen die in harmonie moesten worden gebracht, opdat jullie konden gaan werken in overeenstemming met jullie Ziel of Hogere Zelf. Jullie zijn in dit leven gekomen om jullie mannelijke en vrouwelijke aard in evenwicht te brengen door gebruik te maken van de Goddelijke wil, macht en autoriteit van de Vader-Schepper, maar ook om de liefde/wijsheid, compassie, voedende, creatieve aspecten van de Moeder-Schepper te integreren. Jullie kwamen om de Aarde te ervaren en om volledig in een fysiek lichaam te zijn, en tegelijkertijd de Geest te integreren in jullie fysieke Wezen en bewustzijn. Jullie zijn hier om kennis en communicaties in evenwicht te brengen, om door intuïtie te leren wat jullie eigen waarheden zijn en deze waarheden uit te dragen als een voorbeeld voor anderen, om het evenwicht van comminicatie-vaardigheden te leren, wanneer te spreken en wanneer te zwijgen, om niet te oordelen en te begrijpen dat ieder persoon zijn eigen individuele pad bewandelt en zijn eigen lessen heeft te leren.

Voor diegenen van jullie die hebben geluisterd naar de wenken van de Geest en die het pad van verlichting hebben betreden, is het nu tijd om je te herinneren dat de Aarde niet jullie thuis is; jullie hebben hier slechts een taak te volbrengen. Jullie komen van verafgelegen sterrenstelsels en melkwegen en mogelijk zelfs van andere universa. Het wordt tijd dat jullie en de vele trouwe strijders van Vrede/Licht beseffen hoe groots jullie zijn, en hoe moedig jullie waren om gehoor te geven aan het klaroengeschal om af te dalen naar de dichtheid van dit aardse experiment. De gebeurtenissen in jullie melkweg, zonnestelsel en op Aarde, volgen elkaar snel op en grote veranderingen dienen zich aan. Daarom is het belangrijk dat jullie je focussen op wat goed is in jullie wereld en dat jullie niet gevangen raken in de negativiteit en angst die worden uitgebraakt in de ether. Onthoud, jullie geven energie aan datgene waarop jullie je aandacht richten.

Het wordt tijd dat jullie volledig in jullie Zelfmeesterschap gaan staan en jullie Goddelijke Geboorterecht opeisen. Wat wil je worden? Wat wil je doen? Jullie hebben het vermogen om alles te worden en te scheppen wat jullie je kunnen voorstellen, zolang het in harmonie is met jullie Goddelijke Blauwdruk. Jullie hebben prachtige Lichtpakketten van informatie opgeslagen in jullie Heilige Geest, wachtend om aangesproken te worden. Als je je Piramide van Licht bouwt en perfectioneert in de Vijfde Dimensie, zul je ontdekken dat je creaties zich sneller zullen manifesteren. Onderrichten door het voorbeeld te geven is een van de meest effectieve manieren om anderen te tonen hoe zij meesters kunnen worden van hun eigen bestemming. Vraag altijd voor de beste oplossing en voor het hoogste goed van allen – jullie zullen niet in de steek worden gelaten. Wij weten dat het niet gemakkelijk is om uit je comfort-zone te stappen, want jullie hebben anderen toegestaan om jullie te laten twijfelen aan jullie zelf en aan jullie vermogens. Wij vragen jullie om een moedig voorbeeld te zijn voor degenen om jullie heen, diegenen die vastzitten in culturele overtuigingen en beperkingen van het collectieve bewustzijn van de mensheid.

Ieder van jullie heeft vele malen het leven ervaren in hetzij een mannelijk hetzij een vrouwelijk lichaam. Jullie hebben het fysieke voertuig ook ervaren in een grote verscheidenheid van rassen, vormen en culturen. Geliefden, wanneer jullie anderen veroordelen, veroordelen jullie echt alleen maar jullie zelf, want jullie hebben bijna alle facetten van het aardse bestaan ervaren. Het is een groot voorrecht om op Aarde te mogen incarneren, en er is altijd een lijst geweest van vele miljoenen Zielen die erop wachten om de fysieke realiteit te ervaren die de Aarde heeft te bieden. Jullie zijn geen uitzondering, want jullie wilden graag de aardse schepping ervaren op zoveel mogelijk manieren en in zoveel mogelijk vormen. Daarom zullen jullie, nu de sluier der illusie geleidelijk aan wordt opgetrokken, veel begrip en compassie ontwikkelen voor degenen die vastzitten in de pijn en het lijden van de Drie-/Vierdimensionaal vervormde realiteit. Wij vragen jullie nu om moedige voorbeelden te worden voor degenen om jullie heen. Als jullie te voorschijn durven te komen en je meesterschap durven op te eisen, zullen anderen jullie voorbeeld volgen.

Velen van jullie ervaren op dit moment een Goddelijke ontevredenheid, en ook grote veranderingen in het leven. Dingen waaraan jullie vroeger plezier beleefden, geven geen voldoening meer, en jullie verliezen misschien zelfs gemeenschappelijke interesses met veel van jullie vrienden. Dit komt omdat jullie Ziel-Zelf jullie wenkt om voorwaarts te gaan, om jullie visie te verbreden en om jullie lot in eigen hand te nemen. Jullie moeten vooropgezette ideeën over de structuur van jullie leven loslaten. Jullie moeten geloofsovertuigingen loslaten die jullie gevangen houden in een “bindend” stel structurele grenzen. “Loslaten” geeft jullie de kracht om jullie bewustzijn en jullie beeld van de realiteit te verrruimen. Hoe hoger jullie trillingspatronen worden, des te vloeibaarder het tijd/ruimte-continuüm of de reeks en timing van gebeurtenissen wordt. Structuren worden gewoontes die jullie binden aan de illusie van de Derde/Vierde Dimensie. Hecht je niet aan het “gestructureerde leven” dat je hebt gecreëerd. Het is belangrijk dat je bereid bent om je leven te veranderen om nieuwe concepten toe te laten wanneer je je visie en bewustzijn vergroot van het potentieel van de toekomst. Vergeet nooit dat jullie medescheppers zijn, hetzij van pijn, lijden en beperking, of van liefde, vreugde en overvloed. De keuze is aan jullie.

Het is geen toeval dat zoveel moedige zielen kozen voor de Zevende Straal van Transformatie als hun Zielestraal voor dit leven. Zie dit gezegende Heilige Vuur rond jullie omhoog komen en uitstralen in steeds grotere cirkels wanneer jullie anderen helpen om het bewustzijn van de mensheid terug te brengen naar de frequenties van Liefde/Licht. Onthoud, gedurende deze tijden waarin de evolutie van de Aarde en de mensheid wordt versneld, kunnen jullie een verschil uitmaken. Wij weten dat velen van jullie verontrust zijn door alle negativiteit en onrechtvaardigheid om jullie heen. Echter, diep van binnen weten jullie dat de grote veranderingen die plaatsvinden, uiteindelijk iedereen ten goede zullen komen. Weet dat je een instrument voor verandering kunt zijn. Laat ons de liefde van onze Vader/Moeder God naar en door jullie heen sturen. Geliefden, jullie straling en Liefde/Licht, samen met dat van andere Lichtstrijders, zal de mensheid en de Aarde helpen om gracieus het prachtige Nieuwe Tijdperk van morgen binnen te gaan. Weet dat jullie geliefd zijn en dat jullie onder mijn bescherming staan.

IK BEN Aartsengel Michaël.

© 2009 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2009 Frank Hoogerbeets, www.ditrianum.org.

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

www.ronnastar.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in