door Celia Fenn,

28 maart: Pasen 2010 …

Ascensie en Transformatie …. en terechtkomen in de “Juiste Verhouding”

Het is moeilijk om te geloven dat het alweer deze tijd van het jaar is! Het weekeinde van Pasen nadert. Hier in Zuid-Afrika is het een vakantie van vier dagen waarbij iedereen “uitvliegt” naar de kust om voor de laatste keer lekker te relaxen in de zon, voordat het koude winterweer begint. Vorig jaar, was ik gedurende deze tijd in Brazilië, en er lijkt afgelopen jaar bij mij zo veel gebeurd te zijn. We zijn op hoge snelheid aan het veranderen en aan het transformeren!

Terug naar Pasen. Binnen de traditionele christelijke gemeenschap, is Pasen de viering van de dood en de opstanding van Jezus. In werkelijkheid is het een nieuwe variant van het oude archetypische verhaal van het overlijden van het mannelijke beginsel en zijn wonderbaarlijke wedergeboorte en opstanding via het vrouwelijke beginsel. Het verhaal is zo oud als dat van de Soemeriërs, waarin de Godin Innana afdaalt naar de onderwereld om haar sterfelijke man te redden en hem weer tot leven te wekken, of zo oud als het verhaal van de Egyptenaren, waarin de Godin Isis de verspreide ledematen van haar vermoorde man Osiris vindt en zwanger werd van een wonderbaarlijk kind genaamd Horus, dat het basisbeginsel van de mannelijke geestelijke krijger opnieuw geboren deed worden.

Hoe is dit oude verhaal uitgegroeid tot een centraal onderdeel van de viering van het christelijke jaar? In het geval van het christelijke verhaal, was er inderdaad een mannelijk en een vrouwelijk basisbeginsel geïncarneerd in Yeshua en Maria Magdalena. Ze kwamen naar de Aarde als Rolmodellen om in de westerse wereld de zaden te brengen van het Nieuwe Bewustzijn, wat wij noemen het Christus Bewustzijn. Dit werd uitgevoerd via het werk en de leer van beiden in Israël, en later door Maria Magdalena in Frankrijk. De zaden van het Licht van Christus dat nu tot wasdom komt, is tweeduizend jaar geleden gezaaid.

Hoe zijn Pasen en eieren en konijnen eigenlijk in de plaats gekomen van de komst van het Licht van Christus? Nou, Pasen (in het Engels: ‘Easter’) is een variant van de naam van de Godin Astarte, dat weer een variant was van de naam Innana, en ze werd aanbeden als de Godin van Vruchtbaarheid en Schepping. De eieren en de konijnen zijn duidelijke symbolen van voortplanting, en deze werden geënt op het verhaal door de Katholieke Kerk, toen zij het heidense Europa inlijfde in de naam van het Christendom. Het Katholieke beginsel is een vermenging van heidense iconografie en symbolen met de nieuwe leer. En op die manier werd de oude viering van vruchtbaarheid verbonden met het verhaal van de dood van Christus en het proces van Hemelvaart.

Hemelvaart is het vermogen om te gaan van de dualiteit van de Derde Dimensie naar een wonderbaarlijke stroom van Liefde en Wonderen in het Hogere Bewustzijn van de Vijfde Dimensie. Dit werd onderwezen door de Christus Avatars met hun focus op het Hart, Onvoorwaardelijke Liefde en de Eenheid van alle dingen. Maar het lijkt ook logisch dat de oude leer van de verlossing van de Strijder door de Godin deel zou moeten uitmaken van het Hemelvaartverhaal en dat dit nu in ons bewustzijn moet worden gebracht. Alles heeft een doel en een reden!

In het geval van Yeshua en Maria Magdalena, na de dood van Yeshua in het Heilige Land, was Maria Magdalena de vrouwelijke figuur die de zaden van Licht naar Frankrijk droeg en het Christus Bewustzijn in de westerse wereld heeft gekoesterd , tot de tijd rijp was voor de “tweede komst” of de “Hemelvaart” of de “Ascensie” van de mensheid tot het niveau van de Vijfde Dimensie van het Christus Bewustzijn. Het “Kind”, dat werd geboren uit hun Heilige partnerschap is een symbolisch kind, het Nieuwe Aarde Bewustzijn dat de mensheid zou verheffen naar de Vijfde Dimensie na een periode van duisternis.

Voor mij is deze tijd van Pasen altijd een moment om dankbaar te zijn voor het leven van Yeshua als de Mannelijke Christus energie die de zaden van Licht gebracht heeft. Maar het is ook een tijd om het leven te vieren van Maria Magdalena als de Vrouwelijke Christus energie, die deze zaden naar Europa heeft meegenomen waar zij werden gekoesterd door degenen die het Licht in hun DNA droegen om zo te verzekeren dat op het juiste moment het “Kind van het Licht ” zou worden geboren in de harten van de mensheid, en dat de krachtige energieën van de “eindtijd” cycli ervoor zouden zorgen dat het “Kind” van het Nieuwe Bewustzijn zou worden geboren als een Nieuw Bewustzijn van Liefde en Eenheid.

De Essentie van deze Paastijd en het verhaal van de Christus-energie, lijkt mij ook te worden samengevat in de Oorspronkelijke Amerikaanse term “Right Relationship” ofwel “Juiste Verhouding” of wat ik zou willen noemen “Heilige Relatie”. Dit is waar energieën stromen in perfecte harmonie en balans met de Goddelijke Wil en zo Goddelijke Harmonie en Vreugde creëren. Zoals ik in een eerder Logboek schreef, is alles in ons leven op deze aarde een kwestie van Relaties en Partnerschap! Ons leven en onze creativiteit zijn verbonden met ons vermogen om te co-creëren met anderen. Volledig de Vijfde Dimensie binnengaan betekent het in de Juiste Balans brengen van die relaties en een Heilige Relatie creëren.

In de periode vanaf nu tot 2012 zal de aandacht zeker gericht zijn op dit aspect van onze spirituele groei en evolutie, op het vinden van harmonie, balans en Juiste Relaties. Dit zal vooral deel uitmaken van de manier waarop we relaties creëren die de interactie belichamen van de Mannelijke en Vrouwelijke basisbeginselen.

In het verleden heb ik veel gewerkt met Tweelingvlam energie, wat een andere manier is van het beschrijven van de kracht van de Heilige Relatie ofwel de Eenheid tussen Zielsverwanten die de Mannelijke en Vrouwelijke basisbeginselen in zichzelf en in hun Partnerschap belichamen. Ik vond dat er veel misverstanden bestonden en dat er verwarring was over de manier waarop mensen deze Partnerschappen ervaren. In de eerste plaats leken veel mensen te denken dat een Tweelingvlam Relatie een romantische relatie was die eindigde in een huwelijk en ouderschap en eeuwigdurend geluk conform het beeld over het Randstedelijke Kerngezin van de popcultuur. Dat is waarschijnlijk zo omdat onze cultuur zo is gebaseerd op het economische model van het kerngezin, dat mensen het moeilijk vinden om een relatie te bedenken die verder gaat dan deze uitgangspunten. Het hele idee van “familie” is een kwestie van het “ouderschaps-contract” tussen degenen die proberen om kinderen te krijgen en de zielen die ernaar verlangen om via hen te incarneren, maar het is geen deel van de Tweelingvlam of een Heilige Verbintenis. Het doel van de Heilige Verbintenis is, om de Mannelijke en Vrouwelijke basisbeginselen op aarde te laten terugkomen als een directe afspiegeling van de Verbintenis van Goddelijke energieën in de Bron. Dit creëert een enorm gebied van creatieve kracht die de Liefde van het Goddelijke tot uitdrukking brengt en die mensen zeer snel in een Ontwaakte staat van Hoger Bewustzijn kan brengen. Het is een geschenk van het Goddelijke en zou met diep respect en met grote eerbied behandeld moeten worden.

Natuurlijk, als jullie een romantische relatie beginnen, of met een ouderschap/familie contract, mogen deze opdrachten ook met eerbied en diep respect behandeld worden gezien de geschenken die deze met zich meebrengen, want het leven in een Heilige Relatie strekt zich uit tot alle niveaus van ons leven.

Nu komen we terug bij de Tweelingvlam of de Heilige Verbintenis Relatie. Toen mensen beseften dat het Tweelingvlam aspect van de Heilige Verbintenis hoofdzakelijk een samenvoeging was van Ziels Energie, ontwikkelde zich een ongelukkige tendens onder de ontwakende mensen om “High” te worden door het samenvoegen van Ziels Energie en het verlangen ontstond om deze energie “samen te voegen” met zoveel mogelijk mensen tegelijk. Dat alles, natuurlijk, in de Goddelijke zin. Ontwaakte mensen genieten van het samenvoegen van hun Ziels Energieën en het ervaren van de zaligheid van gemeenschap op de diepere niveaus, maar dit is ook geen Heilige Verbintenis. Het is meer een soort van Heilige Familie Knuffel.

Een Heilige Verbintenis ontstaat als twee bewuste mensen hun energie samenvoegen via het Hart Centrum en vervolgens die energie uitbreiden naar de Ziels Sfeer en Gronden in de Aarde Sfeer, zodat zij de samenvoeging van Goddelijke Liefde vertegenwoordigen. De Mannelijke en Vrouwelijke beginselen worden uitgedrukt als Goddelijke, Onvoorwaardelijke Liefde. De “Vlam” die wordt gecreëerd, ook wel de “Gouden Roos Vlam” genoemd, wordt gehouden in het Hoge Hart van ieder individu en in het gezamenlijke “Hart van Harten” dat wordt gevormd als de twee energieën één worden met het Goddelijke Hart en een Heilige Verbintenis Lichtlichaam creëren, dat een uitdrukking is van het samenvoegen van Hemel en Aarde binnen hun partnerschap.

Ja, dit is een geweldige ervaring! Ja, het is beschikbaar aan het komen voor meer en meer Bewuste Mensen in deze tijd van Verandering en Transformatie. Maar ja, het vereist ook inzet en focus en moed. Het vereist de moed om een diepe intimiteit met één persoon te ontwikkelen, en af te zien van de “pieken” van het zich verplaatsen van de ene persoon naar de volgende, in een reeks van “niet-verbonden” energiesamenvoegingen die een Heilige Verbintenis worden geacht te zijn, maar waar de diepte en intimiteit en genade ontbreken van de ware Heilige Verbintenis als het in de Juiste Verhouding is.

Het is niet zozeer een kwestie van het vinden van de ‘juiste’ persoon, maar een kwestie van het hebben van de moed en kracht om jezelf over te geven aan het Proces van Liefde als het je vindt. Liefde is altijd naar jou op zoek en vraagt je om de diepe overgave aan een Heilige Verbintenis mogelijk te maken. Het is niet iets dat moeilijk is en dat alleen kan worden gevonden door de gelukkige onder ons. Het is een natuurlijk proces, net als ademhalen, maar heel diep ademhalen, zodat je uitbreidt en groeit!

Als we de Hollywood / Bollywood formules voor het tot uitdrukking brengen van Liefde door middel van seks, jeugdige schoonheid en voortplanting achter ons laten, zullen we doorstromen naar een nieuw niveau van bewustzijn, waar we uitmonden in de uitdrukking van Liefde als een Heilig Geschenk dat de Hemel en de Aarde in vele opzichten samenbrengt volgens een Heilig Contract. Voor degenen die de Goddelijke Heilige Verbintenis willen ervaren, is het niet een kwestie van zoeken naar de juiste partner, maar een kwestie van bereid zijn om de Wil te laten “sterven” (het mannelijke beginsel van binnen), zodat je opnieuw geboren kan worden via Liefde (het vrouwelijke beginsel van binnen).

Als de Wil in balans komt met de Liefde zoals wordt uitgedrukt door de Ziel en de Geest, dan kan je opnieuw geboren worden in een Hoger Bewustzijn en de ervaring van Liefde op het hogere octaaf van de samenvoeging van Hemel en Aarde. Je kunt ascenderen in Harmonie met de Goddelijke Wil en de Goddelijke Liefde uiten door middel van Balans en Partnerschap.

Dus …. hier is het Pasen …. de tijd van het jaar wanneer de Heilige Liefde, Wedergeboorte en onze Ascensie in de Goddelijke Wil en Harmonie kan worden gevierd!

© 2010-11 Celia Fenn en Starchild Global

Nederlandse vertaling © 2010-11 Oscar Woudsma, www.dezesdezon.nl
Dit werk valt onder licentie van Creative Commons License.

U bent vrij om het werk te kopiëren, te verspreiden, vertonen en uit te voeren onder de volgende voorwaarden: U moet de auteur benoemen, U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden, en u mag dit werk niet wijzigen, veranderen of voortbouwen op dit werk. Bij hergebruik of verspreiding dient U de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan anderen. Van elk van deze voorwaarden kan worden afgeweken indien

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in