DELEN

In mijn opleiding tot lichaamsgerichte coach vormde de chakrapsychologie een rode draad. De eeuwenoude inzichten en wijsheid hebben me diep geraakt. Na mijn opleiding heb ik me verdiept in de ontwikkeling van kinderen en heb gezien hoe de chakrapsychologie en de reguliere ontwikkelingspsychologie een prachtige combinatie vormen in wat kinderen nodig hebben om zich fysiek en emotioneel gezond te kunnen ontwikkelen. Het heeft mij een andere kijk op opvoeden gegeven.

Opvoeden in het licht van de chakra’s

In de opvoeding van mijn kinderen heb ik die inzichten gebruikt. In plaats van me te baseren op mijn verlangens, behoeften en ideëen over goed en fout heb ik me gericht op de ontwikkelingsthema’s en bijbehorende behoeften van de kinderen volgens de chakrapsychologie. Met meer harmonie en rust voor iedereen als gevolg. De kinderen voelden zich (onbewust) gerespecteerd en gehoord en mochten op een natuurlijke manier, binnen duidelijke kaders, opgroeien en lijken zich nog steeds te ontwikkelen tot liefdevolle mensen met een brede belangstelling en gevoel voor mededogen.

Met dit artikel hoop ik meer ouders te inspireren.

 

Chakra’s

De chakrapsychologie is gebaseerd op de eeuwenoude traditionele Indiase cultuur, waarin men gelooft dat het menselijk lichaam zeven centrale energiecentra bezit. Als lichaam en ziel in harmonie zijn stroomt de levensenergie soepel door deze centra.
Elk chakra is verbonden met een ontwikkelingsfase van een kind, door de functie, taken en werking van een chakra te integreren in de opvoeding ontstaat een verhelderende verdieping.

Voor de opvoeding zijn de eerste vijf chakra’s van belang, die chakra’s ontwikkelen zich vanaf de conceptie tot het twaalfde levensjaar.

Ontwikkelingsfasen en bijbehorende thema’s en behoeften
Ieder kind maakt een aantal ontwikkelingsfasen met bijbehorende thema’s en behoeften door. Het is een natuurlijk proces dat een kind veiligheid, bescherming en rust hoort te bieden.

Als aan de natuurlijke behoeften van een kind op het juiste moment wordt voldaan, kan het kind die fase en het bijbehorende thema goed doorlopen en overgaan naar een volgend ontwikkelingsniveau. Hoe aan de behoeften in de verschillende ontwikkelingsfasen wordt voldaan bepaalt in grote mate hoe een kind tegen zichzelf en de wereld aankijkt.

Als de natuurlijke behoeften structureel niet worden bevredigd is dat angstaanjagend en uiteindelijk traumatisch voor een kind en dat heeft uiteraard een negatieve invloed op zijn ontwikkeling.

Een kind kan in de baarmoeder al horen, zien en voelen, dat betekent dat indrukken in de baarmoeder van invloed zijn op het ongeboren kind. Die indrukken kunnen ook van invloed zijn op hoe een kind in het leven zal staan. Als een ongeboren kind zich bij moeder geborgen en veilig voelt kan het een basisvertrouwen in het leven ontwikkelen. Ook omgekeerd kan een angstige moeder ervoor zorgen dat een kind levenslang angstig en onzeker is.

In de eerste levensjaren is de hechting met de moeder bepalend voor de emotionele en fysieke ontwikkeling. Een jong kind dat bijvoorbeeld niet genoeg emotionele voeding, aandacht, aanraking en de fysieke aanwezigheid van moeder krijgt zal het gevoel ontwikkelen dat het nooit genoeg krijgt en uiteindelijk zal het kind de overtuiging ontwikkelen dat het zelf niet goed genoeg is.

Ook het gezin waarin een kind opgroeit speelt een belangrijke rol. Een kind in een liefdevol, warm gezin met beschikbare ouders anders zal zich anders ontwikkelen dan een kind in een gezin met veeleisende, kille, niet aanwezige ouders, waarbij veel natuurlijke behoeften onvervuld blijven.

Maar ook als ouders veel en op te jonge leeftijd nadruk leggen op de zindelijkheidstraining kan het vasthouden van ontlasting een daad van verzet worden en omgekeerd het op commando doen van een behoefte een daad van onderwerping.

Een kind dat wordt overweldigd door zijn gevoelens, die door een gebeurtenis of trauma worden opgeroepen, zal onbewust die gevoelens blokkeren.

De leeftijd waarop een kind een trauma of vervelende indruk ervaart is medebepalend hoe het hiermee om gaat. Een onbewust trauma in de baarmoeder wordt op een heel andere manier verwerkt dan een gebeurtenis dat een kind van drie of vier jaar meemaakt.

Aan de hand van de functies, taken en rechten van de eerste vijf chakra’s bespreek ik hoe een gezonde ontwikkeling kan verlopen en hoe de ontwikkeling kan worden verstoord door omstandigheden, trauma’s of door een onwetende opvoeding.

Het eerste of aarde chakra

Het eerste chakra ontwikkelt zich in de periode van de conceptie tot het eerste halfjaar. Het bevindt zich onderaan de ruggengraat bij het stuitbeen (het Perineum). Een goed ontwikkeld eerste Chakrapsychologie chakra geeft bestaansrecht en draagt bij aan het gevoel er te mogen zijn.

De functie van het eerste chakra is aarding, goed contact met het eigen lichaam en de stoffelijke wereld, nodig om op een efficiënte manier te kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud, lichamelijke gezondheid en zo te kunnen overleven.

De taken van het eerste chakra zijn lichamelijke groei, motorische ontwikkeling en hechting.

Om zich emotioneel gezond te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat een kind liefdevol wordt aangeraakt, gedragen en gekoesterd. Dan kan een kind het vertrouwen ontwikkelen dat het de aarde en de grond waarop het (nog via de moeder) staat kan vertrouwen en kan het overlevingsinstinct tot rust komen. Het kind kan zo een gevoel van emotioneel welzijn ontwikkelen. Als een kind de wereld als een veilige plek ervaart, kan het het vertrouwen ontwikkelen dat het mag leven en zal overleven.

Een blokkade van het eerste chakra kan al ontstaan tijdens de zwangerschap, bijvoorbeeld als een nog ongeboren kind ongewenst is. Een kind ervaart zichzelf nog als een geheel met de moeder, dus spanning of onrust bij de moeder tijdens de zwangerschap zal door het nog ongeboren kind gevoeld worden. Een moeizame of pijnlijke geboorte is niet alleen voor de moeder een traumatische ervaring, maar is dat ook voor het kind en kan voor een blokkade van het eerste chakra zorgen.

Een goede hechting met de moeder is van groot belang voor een gezonde lichamelijke en emotionele ontwikkeling. Maar ook een warme, liefdevolle en harmonieuze sfeer in een gezin is belangrijk voor de ontwikkeling van het eerste chakra én voor het gevoel welkom te zijn. Als dit gevoel ontbreekt kan een kind het bestaan in deze wereld al in deze eerste ontwikkelingsfase als een bedreiging ervaren en ontwikkelt het een onbewuste angst vernietigd te zullen worden.

Als een kind zich in deze eerste levensfase niet welkom voelt zal het altijd blijven twijfelen aan zijn bestaansrecht en ontwikkelt de ondermijnende gedachte er niet te mogen zijn.

Het kind zal de wereld als een angstige plek ervaren, angst zal een fundamentele rol in het leven blijven spelen. Het kinderlijfje is niet geaard en het kind zal aanraking als onprettig of zelfs angstig ervaren. En niet geaard kind trekt zich terug in zijn eigen wereld, zal een grote fantasie en creativiteit (als een manier om zich uit te drukken) ontwikkelen. Het kind wordt dromerig en ontwikkelt al heel jong een gevoel voor de diepere zin van het leven. Het kind maakt makkelijk contact met de spirituele wereld en fantaseert over denkbeeldige vriendjes, omdat het de innerlijke overtuiging heeft dat het op aarde niet welkom is cq er niet mag zijn.

Het tweede of water chakra

Het tweede chakra ontwikkelt zich in de periode van 6 maanden tot 2 jaar. Het
bevindt zich onder de navel en is het centrum van balans en beweging. Het basisrecht van het tweede chakra is het recht om te voelen en plezier te hebbensacraalchakra

De ontwikkelingstaken van het tweede chakra zijn het ontwikkelen van het vermogen om informatie uit de binnen- en buitenwereld te verwerken, voortbeweging (gaan zitten en lopen) en het losmaken uit de symbiotische versmelting met de moeder.

Als het tweede chakra gezond is kan energie, van groot belang voor groei, verandering en transformatie vrij door de chakra’s stromen.

Een kind dat goed gehecht is met de moeder en zich voldoende veilig en gesteund voelt gaat, als het op eigen benen kan staan, binnen de bekende omgeving op onderzoek uit. Het is van belang dat een kind ook in zijn onderzoek van zijn nieuwe mogelijkheden voldoende wordt gestimuleerd en gesteund.

De gerichtheid op de moeder neemt door het verkennen van de wereld als vanzelf af en de symbiotische versmelting met de moeder komt los.

Een kind met een gezond tweede chakra is liefdevol, tevreden en ontwikkelt zelfvertrouwen door het vergroten van de eigen fysieke mogelijkheden en bijbehorende bewegingsvrijheid.

Bij een kind met een geblokkeerd of niet goed functionerend tweede chakra is aan de primaire emotionele levensbehoefte niet voldaan door het ontbreken van een liefdevolle, warme en verzorgende moeder. Maar ook als moeder er wel is, maar niet in staat is om liefdevol en met aandacht te geven, krijgt een kind wel voedsel, maar dat is niet genoeg om het kind ook emotioneel te voeden.

Een kind zal het gemis aan emotionele voeding gaan compenseren door vroeg onafhankelijk te worden. Een kind leert om (te) jong te gaan lopen en praten, het zal hierom geprezen en bewonderd worden, maar leert uiteindelijk niet om hulp te ontvangen en te vragen. Het gevolg zal kunnen zijn dat een kind niet meer durft te vragen waaraan het echt behoefte heeft, vanuit de ontwikkelde overtuiging dat hij het dat toch niet zal krijgen. Een kind raakt zo te vroeg op zichzelf aangewezen en gaat zich vastklampen aan voedsel en aan mensen, die wel emotionele voeding geven. Een kind zal een chronisch gevoel van niet-genoeg ontwikkelen, voelt zich leeg en onvervuld en blijft zoeken naar bevrediging van zijn fundamentele tekort.

Een kind met een geblokkeerd tweede chakra is bang om verlaten te worden en heeft moeite met vertrouwen. Vertrouwen is de basis van elke relatie met andere mensen en geeft een gevoel van verbondenheid. Die verbondenheid zorgt voor een gezonde uitwisseling van geven en nemen.

Een kind waarbij de primaire emotionele levensbehoefte niet vervuld is, raakt in een knoop. Het mag van zichzelf niet nodig hebben, maar het is nog klein en heeft anderen nodig. Als een kind alles heeft gedaan om aandacht te krijgen en er geen reactie komt, ontstaat er orale wanhoop. Uiteindelijk zal dit leiden tot de innerlijke overtuiging dat het kind zelf niet goed genoeg is.

Een kind met een geblokkeerd tweede chakra is bang om verlaten te worden, omdat het de ander nodig heeft. Zijn onvervulde behoefte aan zorg en koestering maakt het kind behoeftig en afhankelijk. Hij gaat zich inhalig, ‘pleasend’, claimend en vastklampend gedragen. En juist dat gedrag veroorzaakt afwijzing. Het kind wordt verlaten en ontwikkelt geen gezonde agressie en standigheid, maar nog meer afhankelijkheid en behoeftigheid.

Een kinderlijke angst om verlaten te worden is natuurlijk, maar hoort rond het 4e levensjaar vanzelf te verdwijnen.

 

Het derde of vuur chakra

Het derde chakra, de Plexus Solaris of zonnevlecht bevindt zich in de maag. De ontwikkelingsperiode ligt tussen 1.5 en 3 jaar. Het basisrecht van het derde chakra is het recht om zelfstandig te handelen en een autonoom mens te zijn.zonnevlechtchakra

De taken van het derde chakra zijn het ontwikkelen van autonomie en taal, het onder de knie krijgen van vasthouden en loslaten (zindelijk worden), het leren beheersen van impulsen en het ontwikkelen van een eigen identiteit/ego

Het chakra is verbonden met eigenwaarde, macht, voor jezelf opkomen en handelen.

De natuurlijke ontwikkeling van een kind verloopt van liggen, naar zitten, naar staan en lopen en rennen. De energie in het lichaam neemt toe naarmate een kind steviger op de aarde staat en aardt. Bij een geaard kind kan de energie kunnen door lichaam stromen en worden omgezet in activiteit en expressie in interactie met de buitenwereld. Een kind begint zich verbaal en fysiek te uiten. Als een kind bewonderd en geprezen wordt voor zijn gedrag/expressie zal dit tot blijdschap en vervulling leiden. Maar afkeuring en straf zullen een kind een negatief gevoel geven. Dit proces leert een kind welke impulsen het kan en wil volgen en welke het beter kan beheersen.

Een kind dat zich emotioneel goed ontwikkelt is vol levenslust, blij en enthousiast. Het voelt zijn kracht, ontwikkelt een idee wat het leuk en belangrijk vindt. Het kind kan het vertrouwen gaan ontwikkelen dat het zijn doelen kan bereiken en leert zich in het onbekende te storten, risico’s te nemen en fouten te maken. Kortom een kind leert te vertrouwen op het leven en ontwikkelt een positieve kijk op het leven.

Maar als in een gezin liefde en acceptatie gekoppeld zijn aan onderdrukking van gevoelens kan het derde chakra geblokkeerd raken. Ouderlijke liefde is dan voorwaardelijk. Ouders, die te sterk de nadruk leggen op hun eigen normen en waarden, leren het kind niet om op zichzelf en zijn beleving te vertrouwen en een eigen wil te ontwikkelen en autonoom te worden.

Ouders, die een kind dwingen tot eten leren een kind niet om op zijn eigen gevoel te vertrouwen door zelf te mogen ontdekken of het genoeg gegeten of gedronken heeft. .
Als er veel dwingende aandacht is voor het zindelijk worden kan een kind schaamte ontwikkelen als het “een ongelukje” heeft. Op die manier leert het kind zich te schamen als het loslaat. Zelfs taalgebruik (het benoemen van een volle luier als een vieze luier of de geur als vies benoemen) kan maken dat een kind denkt dat wat in hem zit slecht is en tegengehouden moet worden.

De fundamentele energetische principes vasthouden en loslaten spelen een rol bij het zindelijk worden. Door te jong van een kind te eisen dat het zijn behoefte op het potje doet wordt vasthouden een daad van verzet en loslaten een daad van onderwerping. Deze fundamentele biologische processen staan dan niet in het teken van het ontwikkelen van autonomie van een kind, maar worden opgelegd door een autoriteit buiten het kind, met mogelijk het verlies van spontaniteit en vitaliteit als gevolg. Als een kind hierin zijn eigen ritme mag volgen geeft dat zelfvertrouwen.

Als ouders menen te weten wat goed is voor hun kind, in plaats van te luisteren naar het kind, leggen ze het kind hun eigen wil op. Hiermee wordt het natuurlijke en noodzakelijke proces van het ontwikkelen van een gezonde eigen wil door het kind onderdrukt en wordt het kind het recht ontnomen om zichzelf te ontwikkelen door ja te mogen zeggen tegen dingen die het prettig vindt en nee tegen dingen die het niet prettig vindt. Veel ouders zien pogingen van een kind om een eigen wil te ontwikkelen als ongehoorzaamheid. Het gevolg is dat een kind zich schuldig gaat voelen als het voor zichzelf of zijn eigen natuurlijke ontwikkeling opkomt.

Ook steeds terugkerende moraliserende opmerkingen kunnen een kind een diepgeworteld schuldgevoel bezorgen. Het kind kan geen eigen kijk op de wereld ontwikkelen, omdat het voortdurend moet voldoen aan de normen en waarden van de ouders. Het kind leert niet om zich bewust te worden van de eigen gevoelens en emoties en kan geen eigen creativiteit ontwikkelen, maar leert zich in te houden.

Wanneer het gedrag van een kind wordt afgekeurd gaat het zich schamen en neemt de natuurlijke ontwikkeling en het gevoel van kracht en macht af. Het kind wordt bang voor de gevolgen van zijn eigen energie, expressie en acties. Een logisch gevolg is dat het kind zich gaat inhouden en zijn impulsen niet meer vertrouwt.
Het kind raakt innerlijk verdeeld, met het uiteindelijke verlies van levenslust en levensenergie als gevolg.

Het kind gaat geloven dat zijn ouders en omgeving alleen van hem houden als zij hem goedkeuren. Het zal zich steeds meer inspannen om die goedkeuring en liefde te verdienen en probeert het anderen naar de zin te maken. Uiteindelijk zal het niet meer openlijk voor zijn eigen mening uit durven komen, gaat zich onderdanig gedragen, lijkt niet openlijk boos, maar pleegt passief verzet. Het kind gaat mopperen en klagen, is zich niet bewust van zijn provocerende gedrag en veroorzaakt zo onbedoeld opnieuw afkeuring.

Het kind zal de ondermijnende gedachte ontwikkelen dat het niets kan en ontwikkelt een laag zelfbeeld.

Het vierde of hart chakra

De ontwikkelingsperiode van het hartchakra ligt tussen het 4e en 7e jaar. Het basisrecht van het vierde chakra is het recht om te beminnen en bemind te worden. Het bevindt zich in het hart, dat is kwetsbaar en makkelijk te verwonden.Hartchakra

De ontwikkelingstaken van het hartchakra zijn het vormen van een sociale identiteit, het aangaan van relaties met leeftijdgenoten en familie en het ontwikkelen van mededogen.

Een evenwichtig hartchakra maakt het mogelijk om lief te hebben en relaties aan te gaan. De betovering van de liefde en relaties maken het op zichzelf gerichte ego bewust van het grotere geheel. Een gezond volwassen hartchakra, in het midden van het lichaam, kan uitreiken naar de aarde en naar boven naar het Hogere, naar het Goddelijke. In het hartchakra vallen het aardse en het Goddelijke samen.

 

Het is mogelijk dat een kind opgroeit in een harmonieus gezin waar het zich goed kan ontwikkelen, doordat het zich onafgebroken gesteund en bekrachtigd voelt. Maar als rond het vierde jaar de prille kinderlijke seksuele gevoelens ontluiken en ouders weten zich hier geen raad mee kan het kind ernstig worden teleurgesteld.

Het kind gaat al spelend het eigen lichaam en de ontluikende seksuele gevoelens onderzoeken. Dit zijn nog geen seksuele gevoelens zoals volwassenen die kennen, maar het is meer een bewustwordingen van de sensaties van het kinderlichaam. Door het spelen met andere kinderen ontdekt het kind de verschillen tussen jongens en meisjes. Het is belangrijk dat ouders hierop begripvol reageren, zodat het kind zich erkend en bevestigd voelt en zich gezond seksueel kan ontwikkelen.

Als moeder schrikt van het stijve piemeltje van haar zoontje of vader duwt zijn dochter geschrokken van schoot als zij op onschuldige en kinderlijke wijze met hem probeert te flirten kunnen ouders onbedoeld het hart van het kind breken. Het kind zal zich vooral afgewezen voelen door afwijzing door de ouder van het andere geslacht.

Om de pijn van de afwijzing niet te hoeven voelen zal een opgroeiend kind zijn prille lichamelijke seksuele gevoelens loskoppelen van de gevoelens van liefde, van zijn hart en blokkeert het hartchakra. Het kinderverstand probeert de gevoelens onder controle te houden om nieuwe kwetsing te voorkomen en het kind zal zijn gevoel niet meer willen uiten omdat het niet meer durft te vertrouwen dat dit gevoel goed is.

Een afgewezen kind gaat groot belang hechten aan een rationele benadering en vertrouwt vooral zijn verstand. Het houdt iedereen op afstand met een trotse en koppige houding. Het kind wordt verbaal sterk en defensief en hoopt zo een nieuwe kwetsing en afwijzing te voorkomen.

Een kind met een gekwetst hart wordt meestal een perfectionistische harde werker. Het wil de beste, sterkste, slimste en mooiste zijn, het wil winnen en daagt anderen uit. Het kind huilt niet snel, want het durft zich nooit meer helemaal aan zijn gevoelens over te geven uit angst hieraan ten gronde te gaan.

Een kind met een geblokkeerd hartchakra is vaak fysiek aantrekkelijk en zal die aantrekkingskracht inzetten om mensen aan zich te binden door te flirten, te verleiden en krachtig te zijn. Het kind houdt daarmee anderen op afstand en voorkomt zo dat het zich moet binden.

In essentie is het kind bang voor intimiteit en het toelaten van emoties. Het kind gedraagt zich nooit speels, ongecontroleerd, uitbundig of spontaan, want controle houden betekent overleven.

Het kind zal de ondermijnende overtuiging ontwikkelen: ik moet hard werken om de
liefde van mijn ouders/mensen te verdienen.

Het vijfde of keel chakra

De ontwikkelingsperiode ligt tussen het 7e en 12e jaar. Het vijfde chakra bevindt zich in de keel en is met de stem verbonden. Het basisrecht van het vijfde chakra is de waarheid spreken en te horen krijgen.Keelchakra of communicatiecentrum

De ontwikkelingstaken van het vijfde chakra zijn creatieve expressie, communicatie en symbolisch redeneren.

In het tweede chakra komt zintuiglijke informatie het lichaam binnen. In het vijfde chakra worden de signalen van het lichaam geordend en verbonden met de informatie, die in de hersenen is opgeslagen en door expressie cq de stem naar buiten wordt gebracht.

Een kind met een gezond vijfde chakra durft zich uit te spreken, leert luisteren en weet dat er geluisterd wordt. Het leert communiceren en duidelijk communiceren is van wezenlijk belang voor een gezonde ontwikkeling . Een kind met een gezond vijfde chakra durft te vertrouwen op mensen, zonder dat het alles wil kunnen overzien of beheersen. Het durft kwetsbaar te zijn, zich te uiten en zich aan zijn gevoelens over te geven. Het kind wil op eigen benen staan, wil durven vertrouwen op zijn eigen waarheid en wil lid zijn van een vriendengroep en op gelijkwaardig niveau kunnen communiceren.

Een kind met een geblokkeerd vijfde chakra heeft geen of alleen voorwaardelijke steun van zijn ouders gekregen. De ouders voldoen wel aan de basisbehoeften van het kind, maar zij stellen te hoge eisen, waaraan het kind onmogelijk kan voldoen.

De behoefte van het kind wordt gebruikt voor het bevredigen van de eigen behoeften van de ouders (als je lief bent mag je bij mij in bed slapen) of als machtsmiddel om het kind iets te laten doen (het in het vooruitzicht stellen van een beloning, maar deze toch niet geven). Als de opvoeding gebaseerd is op de behoeften van de ouders en niet op het belang van een kind weet het kind niet waar het aan toe is. Afhankelijk van de behoefte van de ouder zal het kind de ene keer straf en de andere keer een beloning krijgen voor eenzelfde actie. Voor een kind is dit erg verwarrend en beangstigend. Het kind zal de behoefte van de ouders om het kind naar hun hand te zetten ervaren als dwang of overheersing..

Het kind op zijn beurt, zal uit angst om overheerst te worden, zelf de neiging ontwikkelen om zijn ouders/anderen naar zijn hand te willen zetten. Het kind heeft van zijn ouders geleerd dat hij om zijn doel te bereiken de ander moet “tiranniseren” of verleiden. Het leert om rollen te spelen en te liegen. Eigenlijk verlangt het kind naar steun, maar zijn gedrag is zo dwingend dat hij alleen maar mensen kan overheersen.

 

In een gezin, waar vader of moeder een kind betrekken in een “bondje” tegen de andere ouder, leert een kind om op zijn hoede te zijn, zich niet te uiten, maar in te houden en met de waarheid te spelen om iedereen te vriend te houden.

Een kind met een geblokkeerd vijfde chakra leidt onder de oppervlakte aan een minderwaardigheidscomplex. Het kind is bang om kwetsbaar te zijn, is bang voor overgave uit angst om opnieuw overheerst te worden. Het kind kan niet overweg met spanning en onrust en leert zichzelf om zijn gevoeligheid te ontkennen en creëert een opgeblazen beeld van zichzelf gebaseerd op wilskracht en presteren. Het kind gedraagt zich superieur, sjoemelt met de waarheid, kijkt neer op anderen en probeert ze te overheersen.

Nawoord

Ik realiseer me dat het confronterend is te lezen hoe ingrijpend een negatieve invloed van moeders cq. ouders is op de ontwikkeling van kinderen. En draag graag bij aan meer kennis en inzicht in zowel de reguliere ontwikkelingspsychologie als de chakrapsychologie zodat een prachtige diepgang in de begeleiding van kinderen kan ontstaan en zij op een natuurlijke en liefdevolle manier kunnen opgroeien tot bewuste volwassenen.

Ineke

Over de auteur

Ik ben opgeleid tot lichaamsgerichte coach en werk met ouders, die zoeken naar een andere visie op opvoeden gebaseerd op de natuurlijke ontwikkeling van kinderen en ik begeleid mensen in bewustwordingssessies.  www.puur-bewustwording.nl

7 REACTIES

 1. Mooi stuk geschreven over de ontwikkeling van chakra psychologie. Ik ben blij dat dit op internet staat en dat de rest van de wereld en aanstaande moeders hiernaar kunne kijken en zelf bewuster kunnen worden over het ontwikkeling van kinderen. Extra kennis en inzicht over de ontwikkeling van onszelf en onze kinderen is nooit verkeerd, we zullen nooit de ander voor 100% kunnen begrijpen, soms begrijpen we onszelf niet eens. Ik denk dat het voor de geïnteresseerde het HANDBOEK CHAKRA PSYCHOLOGIE een leuk boek is om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van geestelijke gesteldheid van de mens.

 2. Lekker helder gedurfd artikel!

  Mooie combi van de aloude ontwikkelingspsychologie en de meer onbekende chakrapsychologie. Zo krijg je ook eens een andere kijk op opvoeden.

  Ik kijk uit naar een serie vervolgartikelen waarin de chakra’s stuk voor stuk worden uitgediept en met voorbeelden een mooi handvat geven voor een nieuwetijdse opvoeding.

  You Go Ineke!!!!!!!

  • @Claudia,
   De ontwikkelingsfasen van het zesde en zevende chakra liggen in de adolescentie en de jongvolwassenheid en vallen m.i. buiten het kader van dit artikel.

 3. Sorry, maar ik zie het echt niet zitten om de ontwikkeling/opvoeding van kinderen in hokjes en vakjes in te delen. Laat staan als het gaat om de ontwikkeling van chakra’s.

  Ik snap best dat kinderen op een bepaalde leeftijd tanden en kiezen krijgen, zindelijk worden en leren eten, maar zodra het om psychologische/geestelijke zaken gaat (+ ontwikkeling chakra’s)ligt het minder eenvoudig.

  Je kunt die ontwikkeling niet zomaar onder een bepaalde periode schuiven, alsof er een grens zou zijn. De ontwikkeling van chakra’s is van vele factoren afhankelijk, die mensen amper kunnen overzien en waar vele levens mee gemoeid zijn.
  In feite is die ontwikkeling een heel persoonlijk iets, o.a. afhankelijk van het geestelijk niveau en wat iemand verder aan bagage meekrijgt.

  Kortom: het proces verloopt bij ieder mens/kind op andere wijze, en de volgorde van activering van chakra’s kan verschillen.

  Dat elk chakra verbonden zou zijn met een bepaalde ontwikkelingsfase is net zo iets als denken dat de aarde beneden is, de hemel erboven en kosmos een flatgebouw is van op elkaar gestapelde etages.

  Een kind met een gezond vijfde chakra durft te vertrouwen op mensen, zonder dat het alles wil kunnen overzien of beheersen. Het durft kwetsbaar te zijn, zich te uiten en zich aan zijn gevoelens over te geven. Het kind wil op eigen benen staan, wil durven vertrouwen op zijn eigen waarheid en wil lid zijn van een vriendengroep en op gelijkwaardig niveau kunnen communiceren. Een kind met een geblokkeerd vijfde chakra heeft geen of alleen voorwaardelijke steun van zijn ouders gekregen.

  E.e.a hangt hier natuurlijk niet enkel af van een gezond/ongezond keelchakra. Wat duidelijk bij dit soort voorbarige uitspraken ontbreekt is de samenhang tussen de verschillende chakra’s en hun werking.

  Ik zou ook niet durven beweren dat een geblokkeerd 5e chakra wordt veroorzaakt door te weinig steun van de ouders.

  Tot slot. Waarom stopt de ontwikkeling bij het keelchakra, en worden beide hoofdcentra buiten beschouwing gelaten?? Vreemd hoor.

 4. Dankjewel 🙂

  Juist de combinatie van ontwikkelingspsychologie en de uitleg van onze chakra’s erbij maakte dit tot een makkelijk te lezen en begrijpelijk geheel.
  Na jarenlang hier mee bezig te zijn geweest had ik nu toch het gevoel dat er weer andere kwartjes vielen .
  Dus …. mijn hartelijke dank daarvoor 🙂

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in