DELEN

Toegang tot je persoonlijke bron van SchepperLicht
Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA.

Geliefde meesters, het is de moeite waard en vaak ook een groot avontuur om de oude Heilige Plaatsen van de wereld te bezoeken. Maar de krachtigste bron van Wit Vuur Essentie van SchepperLicht vind je in je eigen Heilig Hartkamer.

Aangezien jullie voorbij de vervormingen van de 3D en 4D werkelijkheid naar de Hogere bewustzijnsdimensies gaan, zal jullie menselijke aura weer gaan vlammen met een stralend zuiverend Licht. Vele van jullie zijn goed op weg om de uitstraling van een VerLicht ZelfMeester te verwerven. Wanneer Heilige Liefde aanwezig is, is alles in harmonie.

Er was nogal wat verwarring over de locatie van wat wij je Heilig Hartkamer noemen, of de Tempel van het Heilig Hart. Het Heilig Hart, jullie Ziel en jullie Diamanten God Kerncel zijn alle opgebouwd uit Schepper Essentie. De locatie van die innerlijke tempel kan, afhankelijk van de fysieke gesteldheid van iemand, enigszins verschillen

Je vindt het op een centraal punt in het lichaam, iets rechts achter het fysieke hart naar de rug toe, dicht bij de ruggengraat. Deze rust tegen je ‘Rod of Power’ die van het Aardechakra naar het Kroonchakra loopt, waar het zich verbindt met de Pranabuis, die soms het Zilveren Koord wordt genoemd. Besef dat de Heilige Geest en het Heilige Vuur van de Oppermachtige Schepper in alles dat vorm en vormloos is aanwezig is.

Er werd gevraagd: “Wat is het verschil tussen onvoorwaardelijke liefde en Heilige Liefde?” Er is een aanvaardde reeks frequenties op alle bewustzijnsniveaus die jullie zullen ervaren. Anders gezegd, het is de reikwijdte binnen dualiteit die ontworpen is voor deze ontwikkelingsfase.

Wij noemen dit het Spectrum van Licht en Schaduw, dat een evenwichtige frequentie reeks heeft die door het centrum loopt. De frequenties breiden zich uit met elk hoger subdimensionaal niveau dat jullie bereiken. Er is een speciaal voor het mentale lichaam een reeks frequenties gecreëerd, een andere serie voor het emotionele lichaam, en een zuiverder keten voor het etherische lichaam dat bereikt moet worden voor jullie naar het volgende hogere niveau kunnen gaan.

Wanneer je naar een zuiverder frequentieniveau evolueert, zal het aspect van je Hoger Zelf, dat op dat frequentieniveau is afgestemd, in je ZieleSter wonen. Het Hoger Zelf dat jullie VerLichtende autoriteit is geweest in de laatste ervaringsfase zal dan naar je Heilig Hartkamer gaan opgaan in je ZieleZelf.

Wanneer wij zeggen: “Julie moeten trachten onvoorwaardelijke liefde voor je omgeving te voelen,” bedoelen wij de hoogste frequenties van liefde die haalbaar zijn voor dat niveau van Zelfexpressie. De frequenties van liefde zullen in kracht en perfectie toenemen met elk zuiverder bewustzijnsniveau dat jullie bereiken.

Herinner je dat wij jullie zeiden: “Volkomen perfectie is alleen mogelijk binnen de Essentie van de Oppermachtige Schepper.”

Elke individuele gefragmenteerde GodsVonk, van de grootste tot de kleinste, zal frequenties belichamen en projecteren, die minder zijn dan volledige zuiverheid en perfectie. Jullie doel is de hoogste frequenties te integreren die op elk bewustzijnsniveau haalbaar zijn.
Wanneer jullie je afstemmen op de bron van Heilige Liefde in het Zaad Atoom van je Heilig Hart Kern, zul je ongetwijfeld weten dat de Essentie van je God Ouders daar verblijft.

Jullie Heilig Hart bevat een kostbaar Zaad Atoom Goddelijke Liefde van de Godin opdat de Heilige Liefde van onze Moeder God altijd binnen jullie aanwezig is, terwijl diep in je Ziel de Diamanten God Kerncel ligt die het Witte Vuur Essentie van de Scheper bevat, opdat de Goddelijke Wilskracht en alle kwaliteiten, talenten en kenmerken van onze Vader God voor jullie beschikbaar zijn.

Ware vreugde en verering spuiten voort uit het Heilig Hart en de Ziel, waar EENHEID heerst. Vanuit een menselijk perspectief kan het lastig zijn je voor te stellen dat jullie Heilig Hart, je Diamanten God Kerncel en je Ziel intrinsiek deel uit maken van je ware Essentie.

Als jullie je focussen op je Heilig Hart, zal het lijken of het een overheersende positie inneemt; als jullie je focussen op je Diamanten God Kerncel, komt haar macht en majesteit naar voren; en als jullie verbinding zoeken met je Ziel, zal die het vlammende Licht van Schepper Liefde in je Zonnevlecht worden.

Dus, geliefde harten, probeer alsjeblieft niet de componenten van je Essentie in hokjes te plaatsen, want ze vormen één verenigd geheel.

Het is belangrijk dat jullie de maximale hoeveelheid Adamantine Partikels van SchepperLicht in je fysieke lichaam integreren opdat het Heilige Vuur van de Schepping door je zuivere intentie ontstoken kan worden, waardoor je dit wonderlijke geschenk in de wereld van vorm kan uitstralen.

Hoe dan ook, denk hier eens over na: Wanneer heb je voor het laatst het exquise gevoel van Heilige Liefde ervaren door in het heiligdom van je Heilig Hart af te dalen. Straal liefde naar je Moeder/Vader God van binnen, en voel je Zonnevlecht opbloeien met de diepste gevoelens van liefde die je ooit hebt ervaren. Ga naar binnen, geliefden, want jullie God Ouders wachten daar op je.

In werkelijkheid is het de Heilige Liefde van onze Vader/Moeder God die de Adamantine Partikels van GodLicht activeren of ontsteken, welke je uit de Rivier van Leven tot je hebt aangetrokken.

Jullie zijn je nu bewust dat je inter-dimensionale niveaus in je hersens hebt, die afgestemd zijn op de frequenties van jullie buitenwereld. Terwijl jullie je frequenties – dat wat je ZieleLied wordt genoemd – verhogen, verkrijgen jullie geleidelijk aan toegang tot de hogere frequentie niveaus in je hersens; je Heilige Geest, evenals de buitendimensionale werelden van de kosmos.

Alle herinneringen aan pijn, lijden en andere negatieve herinneringen die in je hersens liggen opgeslagen, worden geleidelijk getransmuteerd tot hogere frequenties Lichtsubstantie. Zodoende zullen jullie je het merendeel van de negatieve aspecten van je reis niet herinneren, alleen je successen, de vreugde en de vervulling die je op je avonturen door dit Sub-Universum hebt gekregen.

Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat jullie je in een opwaartse spiraal bevinden; maar jullie gaan nu door het verleden terug om de negatieve, onevenwichtige energieën en herinneringen te healen terwijl jullie verder reizen naar de hogere rijken van de toekomst.
Jullie reis naar Verlichting is net zo goed een interne reis als een voorwaartse en opwaartse mars in de meervoudige rijken van de fysieke wereld.
Als Spiritueel/Menselijk Wezen leren jullie verantwoordelijke keuzes te maken, want jullie beseffen nu dat je gedachten, gevoelens en woorden de bouwstenen zijn van jullie toekomst.

Ieder moment scheppen JULLIE je persoonlijke werkelijkheid die jullie zulle ervaren in de dagen en jaren die voor je liggen. Een verantwoordelijk mens overweegt altijd de consequenties van zijn of haar daden. Om een wereld van balans, vrede en harmonie te creëren, moeten jullie leren je aandeel Kosmische energie uit te breiden met doelbewuste intentie en volledige aandacht, die altijd gericht is op de meest heilzame uitkomst

Wanneer het ego-wenslichaam dominant is, worden jullie gemakkelijk slachtoffer van omstandigheden en de mensen om je heen, omdat jullie altijd bevestiging van eigenwaarde van de buitenwereld en andere mensen nodig hebben.

Prestaties, rijkdom en status bepalen je waarde in de 3D/4D werkelijkheid; maar een waar gevoel van eigenwaarde komt van binnenuit terwijl jullie je Heilig Hart en je Heilige Geest openen voor de Goddelijke Liefde/Wijsheid/Wilskracht die alle sensitieve Wezens ontvangen van onze Vader/Moeder God.

Liefde is de centrifugale kracht die harmonie creëert. Haat en angst scheiden, verspreiden en vernietigen de harmonische resonantie om je heen. Spirituele wijsheid en inzicht de Universele Wetten der Schepping verwerven zal je bevrijden van de knechting door bijgeloof.

Het Ascensie proces voor de Aarde en de mensheid kan niet gerealiseerd worden zonder jullie

Jullie moeten bereid zijn je imperfecties te erkennen en de moed hebben om ze te veranderen, of de wijsheid ze te accepteren… Alleen als je bewust wordt van het ego zelf, haar buitensporige verlangens en vervormde concepten ben je in staat om aan de terugweg naar heelheid te beginnen.

Koester je de krachten en kwaliteiten van je Ziel of de behoeften en zwakten van je ego? Je zienswijze bepaalt de hoogte en de verfijning van je frequenties. Vele van jullie, Sterren Zaden, die voor een goed deel van dit leven het Pad volgen, worden moe van het drama, de chaos en het lijden in de wereld, ook al ben je persoonlijk niet bij betrokken.

Je Goddelijke ontevredenheid kan nu een sterke wens tonen om voor je verantwoordelijkheden weg te lopen en de baan op te zeggen die vroeger zo belangrijk voor je was, maar nu tamelijk zinloos lijkt en je geen vervulling meer biedt. Je zuur verdiende, dure bezittingen zijn eerder een last geworden dan dat ze plezieren.

Ook maakt deel uit van het Verlichtingsproces, geliefden. De term ‘tussen twee werelden wandelen’ is momenteel voor veel mensen zeer zeker van toepassing. Jullie laten vele verouderde concepten los en jullie veranderen drastisch je levensstijl; maar dat wil niet zeggen dat jullie je verantwoordelijkheden uit de weg moeten gaan.

Jullie doen je best om te focussen op het goede, de positieve aspecten van elke situatie, persoon en omstandigheden. Jullie leren tevens liefde en harmonie uit te stralen, of je nu in een groep broeders en zusters bent die onvoorwaardelijke liefde en vreugde projecteren, of dat je in een situatie beland waar angst, afwijzing, jaloezie en machtspelletjes de boventoon voeren.

Het is gemakkelijk om de eigenschappen van een meester te tonen als je op een bergtop in de rust van de natuur zit. Maar het is aanzienlijk moeilijker om je sereniteit en beheersing te houden in dagelijkse situaties.
Mensen die je ongemak en innerlijke verwarring bezorgen zijn je beste leraren.
Zij spiegelen je dat wat diep van binnen losgelaten moet worden, opdat het geheald kan worden.

Zodra jullie je perceptie veranderen en Liefde/Licht in elke situatie uitstralen, zullen de mensen om je heen langzaam veranderen of ze zullen uit je leven verdwijnen. Je hebt dan de lessen geleerd die ze je spiegelden, daarom zullen ze geen impact op je werkelijkheid meer hebben.

Maar, nu jullie veel van de externe onbalans hebben opgelost, worden de helende en harmoniserende uitdagingen meer persoonlijke van aard. Daarom ervaren vele van jullie nu lichamelijke uitputting, vreemde symptomen en ziekten die variëren van milde verstoringen tot chronische of kritieke afwijkingen.

Je Overziel voelt het niveau en de manier aan van de ervaring waar je aan toe bent voor elke fase van deze transformatie. Deze toestanden werden/zijn niet gecreëerd als een straf, maar als wat voor jullie bepaald of nodig was/is om de diep verankerde imperfecties, die jullie weerhouden om naar het volgende niveau van Bestaan te gaan, uit te zuiveren en los te laten.

Kleine ongelukken, plotselinge chronische kwalen die lastig te healen zijn, koortsen, verstoppingen en dergelijke doen zich veelvuldig voor onder de ‘ontluikende meester’ van deze wereld. Daarom attenderen wij jullie op een wonderlijke healing vaardigheid die er op wachtte jullie te helpen door deze periode van fysieke spanning en dramatische verandering te komen.

Dit is ook de reden waarom wij onze boodschapper aanmoedigden om het boekje samen te stellen met de belangrijkste Ascensie Symptomen, waardoor jullie een beter begrip krijgen van de radicale veranderingen die innerlijk plaatsvinden in combinatie met de veel duidelijker veranderingen in de buitenwereld.

Geliefde Lichtdragers, zij die het recht hebben verworven om weer uitverkoren medescheppers te zijn in de glorieuze wereld van morgen, dat de keerzijde van de testen en beproevingen die jullie thans ervaren de gaven, talenten, deugden kenmerken en kwaliteiten bevat die jullie nodig hebben om meesters van het Levende Licht te worden.

Wij, jullie broeders en zusters van de hogere rijken wachten op jullie. We hebben jullie heel erg gemist. De schittering van onze Vader/Moeder God straalt op jullie neer, nu en voor altijd. We houden zielsveel van jullie

IK BEN Aartsengel Michaël.

de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

9 REACTIES

 1. Ik heb al 5 jaar heel erg last van ascentie symptomen. Neurologische activiteiten in m’n rechter onderbeen, kan er s’avonds niet van slapen.
  Last van ernstige verstopping, hierdoor ook hevige pijn in onderrug.Ben afgevallen terwijl ik al moeite had om op gewicht te blijven!
  Het hele jaar door last van verstopte neus.
  Steeds een griep achtig gevoel in m’n lichaam, alsof m’n lichaam constant aan het vechten is of aan verandering onder hevig is!
  Lichamelijke uit putting en allerlei kwaaltjes blijven mij teisteren! Artsen(internisten en neurologen) kunnen niks vinden!
  Vraag me nu af hoelang dit nog gaat duren, 5 jaar is een lange tijd. Op den duur moet er toch een bepaalde punt bereikt zijn wat de lichamelijke veranderingen betreft!
  Ik kom niet verder in m’n leven door m’n lichamelijke klachten!!!

  • @Sharina, ja dat lichaam tis me wat, als het maar zou doen wat ik wilde dan was alles inorde.

   Doordat het lichaam niet deed wat ik wilde kreeg ik wel inzicht in dat ik dingen deed waarvan ik nu zeg; gekkenwerk. M.a.w. ik deed veel dingen vanuit mechanismes zoals; geen neen kunnen zeggen, controle over alles willen hebben, veel te groot verantwoordelijkheidsgevoel, altijd bezig zijn, etc, etc.

   Al had ik geen last van die mechanismes en werkte voor 2, sportte voor 4 en had het gevoel door het leven heen te dansen, ik ben nu blij (toen absoluut niet hoor) dat het lichaam zei; bekijk het maar.

   Moraal van het verhaal; het leven gunt ons een ontspannen simpel leven en een in het moment kunnen blijven bij wat is en zolang we dat niet doen, uiten zich in ons aanwezige mechanismes/leerprocessen/bewustzijnsprocessen d.m.v. lichamelijke klachten.

   Ik heb achteraf gezien zo`n 10 jaar de seintjes/klachten van het lichaam d.m.v. wilskracht kunnen negeren en kunnen doorgaan maar gelukkig won uiteindelijk het lichaam toch en werd het tijd de mechanismes eens onder ogen te komen.

   Ik hoop niet dat ik mijn leventje op jouw verhaal projecteer en is er bij jou heel iets anders aan de hand maar je zou je kunnen afvragen; wat is verder in je leven willen komen, waarom kun je niet blijven/luisteren naar de lichamelijke uitputting.

   Het lichaam is er niet om je te pesten maar wil je mijn inziens enkel wat vertellen.

   • @Aart,
    Ik vroeg me af of andere mensen op deze site ook last hadden van ascentie symptomen en hoe ervaren zij dat??? Aart dank je wel voor je reactie. Ik zal wel moeten luisteren naar m’n lichaam, alles heeft een goede reden. Na 5 jaar ben ik een beetje ongeduldig, maar op een dag komt alles weer goed!

 2. De ploselinge lichamelijke ongemakkken ervaar ik ook op dit moment.
  Wat een mooi proces.
  Dank je wel voor de attentie en dit mooie artikel:)

  Liefs Marjan

 3. Bedankt voor het channelen,vertalen en het plaatsen hier, zodat we allemaal de kans krijgen,onszelf beter te begrijpen en ons zodoende kunnen veranderen!

  ik heb alle woorden gevoeld, enorm moeten huilen, los gelaten eigenlijk, terwijl ik aan het lezen was.

  ik voel me nu weer veel beter, vanuit mijn hart en ziel allemaal heel hartelijke dank hiervoor!ik kan weer een stukje verder op mijn pad van verlichting.

  Liefs, Henriëtte

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in