Dit prachtige artikel kwam ik tegen op www.wanttoknow.nl , het is een channelling van Steve Rother, al uit 1999, maar het sprak me meteen aan, zonder dat ik het goed gelezen had.Misschien trekt het jullie ook aan?
 

 
Er hangt een prachtige stilte in de lucht op dit moment; luister goed en je zult de hartslag van de Aarde zelf horen. De verwachtingen zijn hoog gespannen. In het hele koninkrijk is men er zich van bewust dat de magische energie op het punt staat de Aarde opnieuw te bezoeken.
Deze energie heeft Aarde wel vaker aangedaan om op cruciale momenten hulp te bieden. We kennen deze waarheid onder vele namen. Er is een regel waaraan moet worden voldaan voordat een bezoek kan worden gebracht aan de Aarde: wij, als de spelers van het spel, moeten er heel bewust om vragen.
 
Steve Rother: ‘Deze energie bereidt zich voor naar Aarde terug te keren als onze gelijke. Omdat de mensen een aanvang hebben genomen om meer in hun kracht te gaan staan.”
In het verleden hebben we in dit spel wel vaker gevraagd of deze energie ons wilde komen opzoeken. In de meeste gevallen waren we nog niet zo ver dat we de geboden informatie konden aannemen. Heel vaak weigerden wij haar waarheid te accepteren. En toch kwam de energie altijd op de momenten dat we erom vroegen.
De energie kwam bereidwillig om zaden van de waarheid te planten, die vaak generaties later pas konden worden geoogst. Bij iedere terugkeer bood het overvloed en onvoorwaardelijke liefde en mededogen. Deze energie manifesteerde zich meestentijds als een leraar, omdat dit onze manier was om de lagere vibraties op planeet Aarde te begrijpen.
Nu echter bereidt deze energie zich voor naar Aarde terug te keren als onze gelijke. Omdat de mensen een aanvang hebben genomen om meer in hun kracht te gaan staan, zien we nu in dat het samen optrekken met die energie ons spoedig zal brengen bij de schepping van ons thuis aan deze zijde van de sluier.
Ik heb meerdere keren gepoogd hierover te schrijven en telkens was er sprake van een blokkade om deze informatie in de juiste vorm naar buiten te brengen. Ik voel opnieuw de liefdevolle aanmoediging van De Groep om dit grootse verhaal nu weer onder jullie aandacht te brengen. Als ik op een of andere manier geblokkeerd raak, zal ik het terzijde leggen en wachten tot het moment dat de mensheid er openlijk om zal vragen. Maar ergens denk ik dat het tijd wordt het te presenteren.
De Groep zwijgt in volle bewondering terwijl zij de ruimte binnenstapt. Hier, in al haar pracht, staat ze voor ons, klaar om met iedereen op pad te gaan. Door het vele verhelderende werk dat wij hebben verricht, hebben wij haar geroepen hier te verschijnen. Nu is het tijd. Het is nu de Tijd van Merlia…!

Steve Rother.

 

x

* * *

Lichtbakens Maart 1999

Steve Rother en De Groep

x

~ De Energie van Merlia ~

vertaling © Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be

De Groep:

We hebben deze bijeenkomst van Meesters vele keren begroet met een hartelijk eerbetoon. We hebben geprobeerd jullie bij elk van onze bezoeken te laten zien hoe speciaal jullie voor ons en Al-Dat-Is zijn. We hebben slechts in geringe mate succes geboekt jullie te laten inzien in welke mate wij van jullie houden door de ervaringen die jullie te verduren kregen op het speelveld. Jullie bekijken jullie dagelijkse leven en kijken niet verder dan het puntje van de neus. Jullie zien niet dat ieder obstakel dat jullie overwinnen, voor veel anderen een deur opent.

Wij zien dit echter heel duidelijk en danken jullie voor de vele inspanningen. Jullie hebben met succes de mate van vibratie van het collectief verhoogd. Op dit kritieke moment hebben jullie de touwtjes op het speelveld stevig in handen genomen. Jullie hebben je kracht geaccepteerd toen die je werd overhandigd, hoewel jullie dat nog niet volledig konden bevatten.

 

 

Vandaag zullen wij jullie vertellen over de wederkomst van het ‘Speelveld van de Energie Van Merlia’.

De kleuren die jullie vanaf dit moment zullen dragen zal jullie aanmerken als de elite van het Universum. Jullie zijn heel bijzonder omdat jullie spelers zijn uit eigen vrije wil.

Het werk dat jullie hebben verricht heeft de planeet veiliger gemaakt voor velen die zullen volgen. Vandaag zullen wij jullie vertellen over de wederkomst van het Speelveld van de Energie Van Merlia.

Dit is alleen mogelijk door het Lichtwerk dat jullie zo lang hebben verricht. Het verhelderen van jullie zelf ten behoeve van het dragen van het Licht en het verhelderen van de planeet heeft ruimte gecreëerd om dit te kunnen laten plaatsvinden. Wij voelen ons vereerd een rol te spelen in de introductie van dit materiaal, want het zal voor altijd de manier veranderen waarop jullie het spel spelen.

Velen van jullie in deze hogere vibraties hebben de onweerstaanbare aantrekkingskracht gevoeld van de verhalen die jullie aanduiden met Camelot. Misschien weten jullie dat het mythen zijn die slechts voor jullie vermaak werden geschreven. Ongeacht de beelden die jullie daarover in je hoofd hebben, weten jullie diep in het hart dat ze echter een grootse waarheid bevatten. We zullen een eenvoudige uitleg hanteren, omdat dit de wijze is waarop de geesten zich tot elk van jullie richt.

We hebben uitgelegd hoe jullie eigen vooruitgang op DNA-gebied, jullie begripsvermogen heeft verruimd van andere tijddimensies. Wij zeggen jullie dat deze dragers van de waarheid beginnen op het punt waar deze dimensies elkaar kruisen. Naarmate een pad van werkelijkheid zich voorwaarts uitstrekt bij het volgen van de dualiteit van de lineaire tijd, kruist het vaak het pad van een andere werkelijkheid dat dezelfde tijd en plaats inneemt.

Deze werkelijkheden kruisen elkaar slechts voor een kort ogenblik, en toch laten ze daarna ontegenzeggelijk een indruk achter. De energie van elke werkelijkheid laat een indruk achter op de andere en laat blijvende herinneringen achter die eonen lang voortduren. Het is voor ons geen wonder dat die gebeurtenissen regelmatig worden vastgelegd. Omdat de realiteiten zoveel van elkaar verschillen, worden ze heel vaak in de vorm van mythen of fictieve verhalen opgeschreven. We vragen jullie de waarheid van deze informatie te volgen en niet jullie oordeel over haar oorsprong.

De verhalen uit deze tijden zijn om speciale redenen in jullie werkelijkheid geplaatst. Kijk eens naar de vele zaden die door deze ene intersectie van veranderende realiteiten werden geplant. De idee van de jongen die Koning moest worden, terwijl er geen direct bloedlijn was, gaat over het recht om macht op te eisen die ieder van jullie in zich heeft.

Het spel dat jullie spelen, is erop gericht jullie je eigen kracht te laten te her-inneren en deze aan te wenden om jullie thuis opnieuw op te bouwen aan jullie kant van de sluier. Was het niet Koning Arthur die zijn idee van de Hemel op Aarde creëerde onder de naam Camelot? Het was het streven naar dit doel dat de weg effende voor zovele anderen om hun eigen ideeën te scheppen over de Hemel op Aarde. Dit leidde tot een gebied in de nieuwe regering waar ruimte werd geschapen voor de bekrachtigde mens.

De idee achter de Ronde Tafel was dat er niemand alleen de macht had. Dit spreekt heel duidelijk voor de principes die wij jullie hebben aangereikt voor het leven in de hogere vibraties van de nieuwe planeet Aarde – ruimte bieden aan iedereen om in zijn eigen kracht te gaan staan is de enige manier om universele energie te evenaren. Dit idee heeft bewezen dat het verwachten van grootsheid van elkaar de weg vrij maakt voor het opbloeien van die grootsheid. Het paradigma verschoof van het volgen van de leider, naar het volgen van je eigen waarheid, omdat er ruimte werd gemaakt voor de bekrachtigde mens.

 

 

“Merlijn was de representatie van de natuurlijke kracht omdat die gelijke tred hield met zijn uitlijning met de Universele principes. Zijn kracht ontsproot uit zijn Een zijn met Al-Dat-Is.”

Nu zullen we het opnieuw hebben over ware kracht. We zeggen jullie keer op keer dat je geen idee hebt hoe krachtig jullie eigenlijk zijn. Jullie zijn een beperkte uitdrukking van de oneindige schepper een als zodanig bezitten jullie dezelfde krachten als de Schepper.

Jullie hoeven je slechts te her-inneren dat ze er zijn en hoe ze te gebruiken. Waar jullie je gedachten laten gaan, creëren jullie ieder moment jullie eigen realiteit. Dit is verwarrend voor jullie vanwege de tijdvertraging die voor jullie dienst deed als buffer.

In de hogere dimensies die jullie nastreven zal dat duidelijker worden, want de tijdvertraging neemt op dit moment ook in jullie eigen wereld af. De kracht die jullie bezitten is inderdaad magisch en groter dan jullie je kunt voorstellen.

Camelot

Wij vergelijken dit met de tijd van Camelot, toen het beeld van de kracht werd gezien als Merlijn. Merlijn was een vakman op het gebied van kracht en het toepassen ervan. Hoewel menselijk, had hij de methoden van de magiër echter bestudeerd en aangeleerd. We zeggen jullie dat dit te vergelijken is met de krachten die jullie nu in je innerlijk aan het ontdekken zijn.

Net als Merlijn is het noodzakelijk dat iedereen met deze eigenschappen oefent ten behoeve van de volledige ontwikkeling ervan. Wanneer deze krachten volledig worden begrepen, zullen de daden van Merlijn erbij verbleken. Laten we jullie er ook aan herinneren dat Merlijn degeen was die achterwaarts in de tijd leefde.

Dit idee van opzettelijke beheersing van de tijd illustreert vergelijkbare concepten die wij jullie hebben helpen herinneren. Merlijn was de representatie van de natuurlijke kracht omdat die gelijke tred hield met zijn uitlijning met de Universele principes. Zijn kracht ontsproot uit zijn een zijn met Al-Dat-Is. Dat gaat op voor alle krachten. Niemand verkrijgt die kracht vanzelf want het is de eenheid met alle dingen die deze kracht genereert.

Vele zaden met slechts deze enkelvoudige indruk werden met succes geplant in het collectieve bewustzijn van de planeet. De hoop die werd voorgesteld in het symbool van Excalibur is er tot op heden nog steeds. Dit is hetzelfde zwaard dat je ziet in jullie interpretatie van degene die jullie Michaël noemen. Dit het Zwaard van de Waarheid en is bedoeld om jullie eraan te herinneren dat jullie kracht in volle glorie ter beschikking staat tot wat jullie diep in je hart weet. Blijf standvastig in jullie waarheid en jullie zult in je kracht komen.

In de dagen van Camelot was alleen de jongen met het zuivere hart in staat het zwaard uit de steen te trekken. De integriteit van de knaap genaamd Arthur was een illustratie van de waarheid zoals die innerlijk wordt gekend. Het vinden van die innerlijke waarheid en het hebben van de moed om die waarheid te volgen, maakt de verbinding sterker. Deze verbinding oefenen is het leerproces om in volledige verbinding met jezelf door het leven te gaan. Vind je zwaard en koester het.


 

Tot nog maar kort geleden werden de illustraties uit deze verhalen slechts bekeken door de ogen van de mannelijke energie. Dat heeft te maken met de polariteit op het speelveld. Polariteit heeft jullie de middelen van bestaan op het speelveld verschaft, en toch vertroebelt zijn jullie visie grondig. Jullie zien dingen die gescheiden zijn, als dat niet het geval is. Dit leidt tot een geloof dat er een gebrek is, terwijl dat er niet is. Maar omdat jullie dat geloven, scheppen jullie dat. Dit is de eenvoudige aard van het spel op het Speelveld van de vrije keuze.

 

Dualiteit overstijgen..

Overstappen naar plan B houdt in dat je je begeeft van een veld van polariteit naar een veld van heelheid. Dit is een concept dat voor sommigen moeilijk te bevatten is. Een aantal van jullie geloofstructuren is gebaseerd op oordeel in plaats van op inzicht. Het zijn deze oordelen die de energiedraden creëren die jullie altijd zullen vastbinden aan dat waarover jullie hebben geoordeeld. We brengen in herinnering dat we vaak hebben gezegd dat er aan deze kant van de sluier geen sprake is van oordeel, behalve het oordeel dat jullie over jezelf hebt.

Oordeel is slechts mogelijk binnen een veld van polariteit. Wanneer je uit dat veld van polariteit beweegt, is het noodzakelijk deze kernovertuigingen en principes te heroverwegen. Je openstellen voor het potentieel van heelheid, brengt je nieuwe kracht en wijsheid. Dat is op dit moment op jullie planeet aan de gang. Jullie zitten midden in de beweging vanuit het veld van polariteit naar een veld van volledigheid. Met die beweging komt een geheel nieuwe, volledige visie naar boven.

 

 

Het zwaard ‘Excalibur’: “Blijf standvastig in jullie waarheid en jullie zult in je kracht komen.”

Het is ook deze beweging die de weg heeft vrijgemaakt voor de terugkeer van de volledige uitdrukking van vrouwelijke energie naar planeet Aarde. Dit is geen tijd voor dominantie of competitie, want dat zijn uitsluitend illusies van de polariteit. Gezien door de ogen van volmaakte wezens is dit een wederkomst van de volle en volledige natuurlijke kracht. Het vrijmakende werk dat jullie op deze planeet hebben, maakt dit allemaal mogelijk.

De volle vrouwelijke energie kan opnieuw terugkeren naar de planeet en deze vervolmaken. Dit is de volledige voltooiïng van de Yin en de Yang die elkaar ondersteunen in hun volmaaktheid. Dit is de wederkomst van de volmaakte reflectie van God in ieder van jullie.

 

Het is dan ook met opperste trots dat we jullie zeggen dat de tijd van Merlia nu over jullie neerdaalt. Jullie hebben dit mogelijk gemaakt door de keuzen die jullie maakten op het Speelveld. Door de keuze van al het werk dat jullie hebben gedaan hebben jullie het voor de volle vrouwelijke energie mogelijk gemaakt terug te keren en zich te verenigen met het geheel.

Jullie kunnen duidelijk zien dat deze vereniging op jullie planeet een aanvang heeft genomen. De aantallen op jullie planeet zijn nog nooit zo groot geweest en toch zijn de misdaadcijfers blijven teruglopen.

Jullie maken een verschil en veranderen jullie wereld met iedere gedachte die in jullie hart opkomt. Het is deze balans tussen hoofd en hart die zo overduidelijk de herinnering aan Merlia aantoont. Door ruimte te maken voor dit deel van ieder van jullie biedt aan het herinneringsproces de mogelijkheid om door te gaan. Breng het driedimensionale denken in evenwicht met de gevoelens van jullie hart en zie de magie terugkeren.

Merlia – Merlijn..

Merlia is de Merlijnenergie die in vrouwelijke vorm terugkeert op Aarde om de balans te bieden die nodig is voor de overstap van de polariteit naar heelheid. Deze wederkomst werd reeds voorspeld in veel van jullie geschriften. Wij vragen jullie ruimte te maken voor Merlia omdat zij terugkeert om balans aan te reiken.

Ze komt niet om te oordelen of de leider van de mensheid te zijn. Dat was tekenend voor de oude energie.

De Tweede Golf heeft een nieuwe energie geopend van de weg van de zelfbekrachtiging. Zij biedt de mogelijkheid samen met elkaar voort te gaan en op natuurlijke wijze de energieën van de planeet in evenwicht te brengen. Zij vertegenwoordigt een mogelijkheid jullie volledige kracht te gebruiken door alle aspecten van jezelf erin te integreren.

"Het in evenwicht brengen van het hoofd en hart zal deuren openen waarvan werd gedacht dat die voor eeuwig op slot zaten."

Kristalwezens

Wanneer het energie-equilibrium op de planeet opnieuw is gevestigd, zullen deuren worden geopend voor de volgende fase van de evolutie van de mensheid. Dat wordt de introductie van de energie met de kristaltrilling. Dat zijn zachtaardige wezens die de volgende incarnatie van de mensheid op planeet Aarde zullen vormen. Zij brengen jullie het begrip over de gevolgen van het hand in hand gaan met je eigen hoger zelf.

Dit zal een tijd van vrede op de planeet markeren die zijn weerga niet kent. Door jullie eigen dagelijkse worsteling met het leven in de derde dimensie werd de weg om dit te laten gebeuren vrij gemaakt. Dat was alleen mogelijk door het op deze manier samenstellen van het speelveld. Velen van jullie kijken naar het dagelijkse leven en voelen dat ze vastlopen omdat er zoveel is dat ze nog willen doen.

Zo vaak zeggen jullie “Als ik alleen maar dit of dat had, dan zou ik kunnen doen waarvoor ik hier ben gekomen”. Wij zeggen jullie dat als de sluiers stevig op hun plek blijft hangen, dat het dan onmogelijk voor jullie is het effect te zien dat je reeds hebt gehad. Wij zeggen je dat je de uitkomst al vele keren hebt gewijzigd. En dat was alleen op deze manier mogelijk. Jullie hebben ervoor gekozen het spel opnieuw te definiëren.

Deze zaden van jullie eigen evolutie en het nieuwe spel werden reeds geplant. Jullie hebben de voedingsbodem heel goed bewerkt. Wij zijn ten diepste vereerd slechts een klein deel van dit proces te zijn. Door jullie daden en keuzes hebben jullie de oorspronkelijke families opnieuw bijeengeroepen. Deze reünie is inderdaad groots en blijft niet beperkt tot alleen jullie gedeelte achter de sluier. Ook wij zijn herenigd met een deel van onze familie waarvan we dachten dat ze allesbehalve verdwenen waren. Het verheugt ons jullie te zien terugkeren. Welkom thuis.

Met veel liefde vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en fijn met elkaar te spelen.

– – – – – – – – – – De Groep

Ik kan het niet helpen dat ik mij afvraag… wie pakt zijn pen op en schrijft het vervolg op dit verhaal? De vogels zwijgen, terwijl de wind haar adem inhoudt. Vol verwachting klopt het hart. Er staat een wonder te gebeuren. Dank jullie wel dat ik hier mag zijn.

Steve Rother,

Hoeder van het Zwaard

~Centreren~

Veeg voor een moment alles bij elkaar dat in je bewustzijnsveld aanwezig is en stop het in die houten kist naast de deur. Die gedachten zullen daar op je wachten en als je dat wilt kun je ze weer opeisen als je het vertrek verlaat. Nu is deze tijd voor jou.

* * *

x

 

~De Meditatie van de Lichtbakens~

~ De wederkomst van Merlia ~

Laat je energie op natuurlijke wijze en ontspannen tot rust komen. Dit is een moment dat je iets voor jezelf doet. Als je daarvoor klaar bent haal je diep adem, voel de energie door de bovenkant van je hoofd binnenkomen. Ze stroomt door je hele lichaam en vindt haar weg naar de Aarde door je voeten. Deze energie voelt bekend aan en dan neemt zij je dieper mee op reis. Je ziet jezelf in een menigte als deel van het geheel.

Er hangt een opgewonden spanning in de lucht wanneer de menigte haar doel nadert. We gaan allemaal de hoek om en we zien onszelf op precies dezelfde plek aan de voet van de berg terug, waar het spel oorspronkelijk begon. Iedereen neemt dezelfde plaats in die hij of zij had op de dag dat we voor het eerst het spel ontwierpen. Er is naar alle spelers een oproep uitgegaan nog een keer bij elkaar te komen. Ga lekker zitten en kijk in het rond naar alle leden van je lichtfamilie. De herinneringen aan thuis vervullen je direct met een vreugde die je bijna was vergeten.

Ahhh~~~ om de sluier op te lichten, al is het maar voor even, vervult je zo’n vreugde. De vibraties van thuis stromen door je wezen en op dit moment ben je heel en vrij. Dit lichaam is veel lichter dan dat waaraan je gewend bent. Terwijl dit gevoel zich uitbreidt vanuit je innerlijk, her- inner je de tijden op het speelveld dat je deze vluchtige gedachten aan thuis ervoer. Nu komt het allemaal bij je terug. Wow! Wat een spel!

Ik kan niet geloven dat die sluiers zo goed werken! Je kijkt naar je zuster die naast je staat en herkent haar als iemand die kent van het speelveld. Voor een ogenblik komt er een golf van kwaadheid over je als je haar herkent als iemand die de rol van je vijand speelde. Dan komt je helderheid weer terug en je her-innert je dat het slechts een spel was.

De prachtige vibraties van thuis komen opnieuw boven terwijl die gevoelens van boosheid wegebben. Het is leuk te zien hoe het werkt. Het lijkt erop dat twee vibraties niet op hetzelfde moment dezelfde ruimte kunnen bezetten.

Nu staat er een broeder op en roept deze familievergadering tot de orde. Er is een reden voor het feit dat wij hier, in de pauze van het spel, zijn. Wij zijn hier om alle opties die zich aandienen te bespreken. In feite is hier iemand die deze opties aan ons zal voorleggen. Zij is iemand die jullie allemaal diep in je hart kennen. Zij is hier om ons te helpen in balans te komen voor de volgende spelfase. Terwijl de familie stiller wordt, wordt zij voorgesteld met een diepe buiging die haar verhevenheid weerspiegeld. “met de grootst mogelijke liefde stel ik jullie voor aan………………Merlia.”

Er daalt een volledige stilte over de menigte en Merlia spreekt:

“De informatie die ik vandaag breng, gaat vergezeld van het grootst mogelijke eerbetoon van alle kanten van de sluier. Jullie op het speelveld hebben jullie rol buiten verwachting gespeeld en wat ik jullie vandaag breng zijn kristallen van eer die jullie altijd bij je zult dragen. Deze worden jullie nu aangereikt als eerbetoon voor jullie rol op dit speelveld van de vrije keuze. Jullie hebben dit grootse experiment tot onverwachte hoogte getild, een hoogte die ons in staat heeft gesteld het paradigma van al dat komen gaat, te wijzigen.

Als teken van onze dankbaarheid, bieden wij deze kristallen aan die je voor altijd zult blijven dragen. Deze kristallen kunnen op vele manieren worden gebruikt tijdens jullie ervaringen op het speelveld. Met dit kristal zullen jullie vibraties je altijd in alles voorgaan. Alles dat je vanaf vandaag tegenkomt zal weet hebben van jullie grootsheid en van de rol die jullie speelden op het speelveld van de vrije keuze.”

Op dat moment wuift zij met haar hand en een tinkelend gevoel vibreert door je hele wezen. Als je omlaag kijkt, zie je een prachtig kristal in je hand liggen.

Ze gaat verder: “Omdat dit grootse spel teneinde loopt, heeft het uitgestippelde plan behoefte aan verandering. Terwijl de laatste momenten van het Spel naderen, zijn velen van jullie begonnen zich hun krachten te her-inneren. Daarom is het tijd het speelveld van de vrije keus opnieuw te definiëren om ruimte te schepen voor de uitdrukking van deze krachten. Velen onder jullie zijn steeds weer opnieuw op het speelveld verschenen om slechts te ontdekken hoe efficiënt de sluiers zijn die wij hebben ontworpen.

Vele keren zijn we elkaar op onze paden gepasseerd om even in elkaars ogen te mogen kijken en niet te ontdekken wie wij waren. Het is een Groots experiment geweest en er werd veel geleerd. Op het speelveld van de vrije keuze hebben jullie in je hart gekeken en heb je het deel van het geheel her- innerd dat jullie zijn. Dit was niet voorzien en heeft gezorgd voor een nieuw begrip van de enige waarheid.”

Terwijl het speelveld verschuift naar het volgende niveau heb je de optie dat je blijft om in de nieuwe energie te spelen, als je dat wenst. Voor iedereen die verkiest te blijven zal het een tijd van verandering zijn omdat je jullie trillingsniveau aanpast aan dat van de nieuwe Aarde. De biologie zal beginnen te wijzigen als zich een nieuwe vibratie op de Aarde aandient.

Deze veranderingen mogen voor enkelen een uitdaging lijken, omdat er niets is om ze mee te vergelijken. Wend je alsjeblieft tot elkaar tijdens dit proces, omdat het de pijn zal verzachten. Deze verandering zal jullie in staat stellen jullie eigen licht met gemak te dragen. Het zal jullie in staat stellen in het volgende spelniveau te stappen terwijl je nog in de biologische ballon bent.

“Nu breekt een tijd aan om je te her-inneren wie je bent. Er is één gemakkelijke manier de veranderingen aan te brengen die je wenst.

 

“Maak Ruimte in jullie leven om deze mensen te zoeken en hen in de ogen te kijken. Daar zul je de waarheid ontdekken en je her-inneren wie je werkelijk bent. Wanneer je deze waarheid eenmaal hebt gezien, val je nooit meer terug in oude vibraties.”

De gemakkelijkste manier om deze taak te volbrengen is te kijken naar jezelf door de ogen van hen die behoren tot je oorspronkelijke spirituele familie. Nu breekt een tijd aan waarin je deze wezens in je veld hebt teruggeroepen. Dat hebben jullie gedaan om ervoor te zorgen dat jullie je ware aard en kracht zult her-inneren. Wanneer wij op deze manier bij elkaar komen winnen wij aan kracht van elkaar.

Zelfs korte ontmoetingen zullen voorgoed jullie veld veranderen. Maakt Ruimte in jullie leven om deze mensen te zoeken en hen in de ogen te kijken. Daar zul je de waarheid ontdekken en je her-inneren wie je werkelijk bent. Wanneer je deze waarheid eenmaal hebt gezien, val je nooit meer terug in oude vibraties.

Zend de trilling uit en zoek ze uit, want zij bezitten de waarheid over jou en jullie ware familie van het licht. Het is tijd je te her-inneren wie je werkelijk bent”.

Terwijl de laatste echo van haar stem vervaagde, veranderde zij in een libellen en was verdwenen. Ergens wist je dat je haar zal weerzien en in die wetenschap vulde een gevoel van volledigheid je wezen.

Terwijl je opstaat om te vertrekken, her-inner je je de woorden van Merlia over het scheppen van ruimte voor je eigen oorspronkelijke familie. Juist op dat moment kijk je naar de persoon die naast je staat. Voor slechts een seconde beantwoordt die persoon je oogopslag. In die tel worden je hersens gevuld met herinneringen die door je zintuigen vloeien.

Herinneringen aan lang vervlogen tijden, een magische tijd waarin alles mogelijk was.

Dat waren de herinneringen aan een tijd waarin je volledig in je eigen kracht liep. Dat waren nog eens wonderbaarlijke tijden. Terwijl je van de ene persoon naar de volgende beweegt, nu elk van hen jouw pad kruist, ontdek je een mogelijkheid om in hun ogen te kijken en je te her-inneren. Hier kan de waarheid zich niet langer verbergen. Nu komt het in beweging… het is begonnen.

Een gevoel van dankbaarheid vult je wezen terwijl je begrijpt hoe bijzonder het is om hier op dit moment in de tijd te mogen zijn. Het volgende spelniveau biedt zoveel mogelijkheden. Het zal prachtig zijn rond te stappen in het dagelijks leven en zoveel energie te bevatten. Dit wordt een tijd van grootsheid op de planeet en je zult er heel intens aan deelnemen.

Terwijl je terugkeert naar huis hervind je jezelf zittend in de stoel waar je deze reis kunt aanvangen als er een vraag opduikt in je gedachten: “Wat als ik de weg kwijtraak? Wat als ik me niet kan her-inneren?” denk je bij jezelf…… En juist op dat moment begint je hand te trillen zoals hij slechts een keer daarvoor heeft gedaan. Als je omlaag kijkt zie je een schitterend kristal in de palm van je hand glinsteren …. En je her-innert je weer.

En zo is het- – – – – – – –

* * *

Copyright opmerking:

Copyright 1999 Steve Rother. Deze informatie mag vrijelijk worden verspreid in zijn geheel of in delen, wanneer er geen sprake is van geldelijk gewin en vooropgesteld dat deze opmerking wordt inbegrepen. Meer informatie van Steve Rother en De groep kun je vinden op Lightworker.com

2 REACTIES

  • Ja inderdaad, de moeite waard, zoals wel meer boeken van Steve Rother en de Groep.

   Steve en Barbera Rother komen naar Nederland en geven op 8 september a.s. een Seminar in Egmond aan Zee.
   Op 9/11, 3 aansluitende dagen. Lees er over op http://www.espavo.org, misschien komen we elkaar daar wel tegen ;))).
   Espavo
   Esther

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in