11:11

11:11 Is een onderwerp dat al jaren op mijn lijstje staat van stukken die ik nog wil schrijven. Veel mensen hebben me gevraagd om hier nou eens wat over te schrijven. Maar pas onlangs voelde ik dat de timing voor ‘n artikel over 11:11 goed was.

11:11 Wordt als onderwerp vooral in de privésfeer besproken, tussen mensen die er al vertrouwd mee zijn. Ik ben nog niet veel stukken online tegengekomen over dit onderwerp, althans nog niet van die kwaliteit, diepte en duidelijkheid die voor mij als ‘waar’ voelen. Een paar mensen, onder wie Uri Geller, hebben dit onderwerp behandeld, maar de meeste stukken die je erover op internet vindt, zijn een beetje obscuur.

Sinds jaren heb ik op mijn website de combinatie 11:11 in een hoekje rechtsonder mijn website staan. Het was een knipoog naar mensen, die inmiddels al weten wat het betekent, maar ik vermoed dat de meeste bezoekers het niet in de gaten hebben gehad. En wanneer ik e-mails kreeg van mensen, die me vroegen wat de betekenis ervan was, antwoordde ik ze meestal, dat áls ze dat zelf niet wisten, ze het simpel konden negeren. En voor degenen die wél weten wat het betekent, dient de nummer-combinatie als een herkenning en kan het aan de basis staan van interessante gebeurtenissen.Zie jij ook 11:11 overal? Wat is de betekenis van 11:11?

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Wat is eigenlijk 11:11?

Er zijn vele niveaus om 11:11 uit te leggen, maar laat ik starten op het meest basale, fysieke niveau dat we kunnen waarnemen en vandaar verder omhoog gaan. Alleen al deze opmerking vergt natuurlijk een uitleg.

11 Is vanzelfsprekend een cijfer en 11:11 de tijd die je op een klok ziet. Een vrij klein percentage van de mensen begint 11:11 méér te zien, evenals het cijfer 11, dan puur aan kansberekening toe te schrijven is. En steeds vaker lijkt het dan, wanneer je het opmerkt, alsof je het middelpunt bent van een of andere idiote samenzwering..

Als je de film ‘Het getal 23′ hebt gezien van Jim Carey, snap je dat er eenzelfde concept achter deze film zit, hoewel deze film ver af staat van de daadwerkelijke ervaring. In het begin zou je inderdaad het idee kunnen krijgen dat je een beetje doordraait, maar uiteindelijk gaat dat over en wordt je ‘geleid’ naar enige fascinerende inzichten in wat wij ‘realiteit’ noemen.

Numero logisch gesproken, kun je ongeacht elk nummer of cijferreeks, die in je leven verschijnt optellen. Wanneer je dan uitkomt op een cijfer dat groter is dan 11, blijf dan doortellen, totdat je eindigt op een getal dat gelijk is, of niet groter dan 11.

Een paar voorbeelden van hoe ik op het spoor kwam van al die 11-en?

Allereerst mijn postcode, die is 89138. Dat wordt dan 8 + 9 + 1 + 3 + 8 = 29, en 2 + 9 = 11.

Mijn vorige postcode was 89129 en dat is 8 + 9 + 1 + 2 + 9 = 29, en 2 + 9 = 11.

Mijn telefoonnummer is 991-1252, resulterend in 9 + 9 + 1 + 1 + 2 + 5 + 2 = 29, en 2 + 9 = 11.

En wanneer ik het kengetal van mijn telefoonnummer meeneem, is dat 702 991 1252. En deze cijfers opgeteld geven 38 en 3 + 8 = 11.

Het fascinerende aan 11:11 is dat het zich vooruit en achteruit in iemands leven lijkt te verplaatsen. Dus wanneer jij te maken krijgt met deze 11-en in je leven, zul je merken dat ze dwars door je verleden , alswel door het heden als door de toekomst lopen. Toen ik voor het eerst met deze gedachte in aanraking kwam, dacht ik dat ik gek werd, doordat ik erachter kwam dat mijn hele leven besmet was met deze verborgen 11-en…

Ik werd me bewust van dit fenomeen begin 1994 en juist daarvoor had ik mijn vriendin Erin ontmoet. Ik ontdekte overal verborgen 11-en. Ik woonde in appartement 119 en mijn eerste computerspelletje werd toen in de winkel verkocht en had een barcode die opgeteld 29 te zien gaf. Ik had toen 92 Cd’s en mijn favoriete rockgroep had 11 albums gemaakt. De vorige 4 telefoonnummers die ik had eindigden ook op 11. Het model van mijn horloge had serienummer 5600 en mijn televisie had modelnummer 2729. De harddisk van mijn computer had een capaciteit van 245 Mb maar als ik een programma gebruikte om software te comprimeren, kwam ik uit op een capaciteit van 380 Mb…

En daarbovenop komt ook nog eens de tijd, die verontrustend vaak 11:11 aangeeft! Ik merk dat ik soms plotseling klokkijk en dan dit tijdstip precies op mijn netvlies krijg, vaak een paar dagen achter elkaar. Maar er gaan ook dagen achter elkaar voorbij, zónder dat ik 11:11 ook maar op een klok voorbij zag komen. Het bijzondere is wel dat ik zojuist, tijdens het schrijven van dit stuk, naar de keuken ging om een snack te pakken, en daar stond de klok van de magnetron op 11:1.. Mijn dochter Emily is feitelijk geboren op 11:11 in de avond. En dat lijkt toch een feit dat vrij moeilijk te negeren is.

 

Het ‘virus’ dat via de achterdeur binnenkomt …

Nu zal een gezonde scepticus vragen om op dit punt even te stoppen om te vertellen dat dit fenomeen heel simpel het resultaat is van zelf-suggestie. Heel simpelweg dus, komt dat erop neer, dat je jezelf in je hoofd hebt gezet dat je meer 11-en ziet, en je onbewuste attentie-systeem zoekt deze combinatie of het cijfer in je omgeving en brengt deze naar je bewuste niveau. Er is dus een hogere gewaarwording van 11-en omdat je simpelweg de bestaande 11-en méér ziet. Je kunt zelfs sommige van deze 11-en onbewust creëren, en je zou zelfs onbewust een juiste cijfercombinatie uit kunnen kiezen om deze vervolgens aan de 11-telling te onderwerpen.

Deze logische verklaringen zijn helemaal OK. Ze zijn keurig, leuk en ordelijk. Natuurlijk kun je claimen dat ik onbewust meer 11-en zag, omdat dat hetgeen was dat ik verwachtte te gaan zien. Ik ga niet argumenteren over deze verklaring, omdat het in feite niet uitmaakt. Ik ga zelfs verder dan deze verklaring, het is namelijk precies hoe ‘realiteit’ plaatsvindt, wanneer je een scepticus bent…

De logische verklaringen zijn helemaal OK, keurig, leuk en ordelijk. Je kunt claimen dat ik onbewust meer 11-en zag, omdat dat hetgeen was dat ik verwachtte te gaan zien. Ik ga niet argumenteren over deze verklaring, omdat het in feite niets uitmaakt.

Ik ga zelfs verder dan deze verklaring, het is namelijk precies hoe ‘realiteit’ plaatsvindt, wanneer je een scepticus bent…

Weet je.., het is een onderdeel van de natuur, dat alles wat je gelooft automatisch wordt geprojecteerd in je geloofssysteem. Dus wanneer je een keiharde scepticus bent, dan is het 11:11 fenomeen nog steeds perfect passend in je huidige geloofssysteem. Het kan dit systeem geen geweld aandoen, omdat dat nou juist het kosmische principe van de vrije wil aantast. Het universum kan jou niets tonen, waarvan jij aanvankelijk hebt gekozen om het uit je systeem te bannen.

Sceptici hebben verklaringen te over voor de 11:11 ervaringen, en vanuit hún perspectief lijken al deze verklaringen juist. En dat zijn ze dus ook, vanuit hun referentiekader. Want een andere verklaring is er namelijk niet, volgens hen..!

En dat is nou precies een van de redenen, waarom het 11:11 fenomeen zo’n interessant fenomeen is. Juist doordat het plaatsvindt in de dimensie van niet-waarschijnlijkheid tot onmogelijk (zoals waargenomen vanuit een objectief standpunt), is het mogelijk dat dit fenomeen door de filters sijpelt, die ‘normaal’ gesproken voorkomen dat het fenomeen überhaupt de realiteit bereikt.

Er zijn veel fenomenen die door een objectief geloofssysteem worden geblokkeerd. Dit betekent dat er gebeurtenissen plaatsvinden in tijd en ruimte, die door personen met een objectief geloofssysteem nooit, maar dan ook nooit, kunnen worden waargenomen, omdat hun geloofssysteem deze gebeurtenissen voor 100% uitblokt. Maar door zijn hoge waarschijnlijkheid, is het 11:11 fenomeen tóch in staat om door onze filtersystemen heen te komen. Waarom? Omdat het eenvoudigweg niet mogelijk is het toe te wijzen aan geluk, kansberekening, toeval of het resultaat van autosuggestie of hypnose.

Daarom is het 11:11 fenomeen ook zo’n slimme poort. Het is namelijk dé manier van de ‘realiteit’ om een gedachtevirus te plaatsen, via een achterdeurtje, in een objectief geloofssysteem! En wanneer dit virus eenmaal wortel heeft geschoten, begint het je objectieve geloofssystemen te ontmantelen. Om deze systemen vervolgens geleidelijk te vervangen door meer accurate modellen van de ‘realiteit’. Het doel van 11:11 is positief, hoewel dit er misschien niet op lijkt, wanneer het je in eerste instantie te pakken heeft. Haar doel is het om jouw geloofssysteem uiteindelijk te ondermijnen, het systeem van de fysiek gegronde, objectieve wijze van je kijk op de ‘werkelijkheid’.

Jij mag je best doen om op wat voor manier dan ook te verklaren waarom deze 11-en op je pad komen. Maar zodra je geïnfecteerd bent, is het een kwestie van tijd, voordat je oude geloofssysteem begint te kraken in al hun voegen. Week na week en maand na maand, zullen de 11-en naar je toekomen. Je blijft de 11:11 op de klokken zien en het lijkt alsof je gestalkd wordt door het cijfer 11 en het is alsof je deze stalker niet van je af kunt slaan.. Je logische systeem is niet in staat de verschijningen van dit fenomeen te stoppen.

Geef jezelf gewoon een paar maanden, misschien wel een paar jaar, maar uiteindelijk bereik je een punt waarop je het voor gezien houdt. Want wat doe je, als er 5 jaar voorbij zijn gegaan, en deze 11-en en 11:11 blijven maar tevoorschijn komen, alsof ze van plan zijn om een record te willen breken? Blijf je dan hangen aan de logische redenering waarom deze verschijningen zouden kunnen plaatsvinden, binnen jouw objectieve universum, dat anders altijd zo keurig opgeruimd is?

En naar mate je vaker deze 11-en tracht te ontwijken, des te sterker komen ze op je pad; ze eisen praktisch je aandacht… De 11-en zijn als een soort vervelende geest die zijn aanwezig blijft bekendmaken. En wanneer je deze geest de rug toekeert, zal hij alleen maar meer volhardend worden om je aandacht te krijgen; je kunt zijn aanwezigheid ontkennen en je kunt proberen zijn aanwezigheid weg te redeneren. Je kunt jezelf zelfs wijsmaken dat het je verbeeldingskracht is waarmee je deze geest zelf creëert. Maar hoe je ook tracht de verschijningen in een vakje te plaatsen, de geest houdt vol! Uiteindelijk zul je opgeven. Op een gegeven moment zul je jezelf omdraaien en aan de geest vragen wat ie nou eigenlijk komt doen; waarom hij je zo permanent lastig valt. En hoe sneller je dit doet, des te beter het voor je is.

De Blauwe pil versus de Rode pil…

11:11 opereert als een korte stroomuitval in de realiteitsmatrix. Wanneer je het verschijnen ervan via het reguliere activeringssysteem een plekje wilt geven, zal dit je in eerste instantie wat soelaas geven, maar wanneer je er de tijd voor neemt, is dit antwoord uiteindelijk niet bevredigend. En daarmee zijn er dan een paar opties, die voor je open staan.11 11
En optie 2 is dat je overweegt dat de ‘werkelijkheid’ niet functioneert zoals je hem voorheen verwachtte, en dat misschien, heel misschien, deze 11-en blijven opdoemen met een reden, met een bedoeling die je heel simpel nog geen plek kunt geven.Optie 1 is te concluderen dat je door een bepaalde vastberadenheid verslagen bent en dat je geïnfecteerd bent met dit idiote mentale virus, dat je werkelijkheid op een heel bijzondere wijze maar blijft filteren.

Optie 1 is de Blauwe pil en Optie 2 de Rode. De meeste mensen doen hun best om de Blauwe pil te blijven slikken en blijven zich hun hele leven afhankelijk maken van die Blauwe pil. Maar velen hebben de Rode pil doorgeslikt en kijken wat hier van zal komen. Ik ben iemand die de Rode pil heeft geslikt en ik ga je nu een kijkje achter de schermen geven, wat er dan gebeurt…

Een kijkje in de Matrix

Mijn eerste reactie op al die 11-en was als volgt: ‘De werkelijkheid kan niet zo in elkaar steken; het is eenvoudigweg niet mogelijk.’ Maar toen vroeg ik mezelf af: ‘Maar wat als het nou wél mogelijk is..? Wat als iets deze 11-en in mijn werkelijkheid creëert, op een manier die mijn aandacht opeist?’

 

Het continue verschijnen van deze 11-en dient als een wake-up-call. Deze 11-en maken het je onmogelijk om het leven van alledag te blijven leven zoals je dat deed. Telkens wanneer je vermoed dat je het leven redelijk door hebt, zijn er de 11-en weer, die je eraan herinneren dat je ‘iets’ mist.. Om dan uiteindelijk tot de conclusie te komen, dat jouw beeld van de realiteit feitelijk doorbroken moet worden. Het word je duidelijk dat veel van je aannames van de manier waarop de wetten van het universum werken, onjuist zijn. Je klampt je bijna letterlijk vast aan een wereldbeeld dat in gruzelementen ligt, maar je hebt nog geen nieuw model waaraan je je kunt vasthouden en dat het oude vervangt.

Je grip op de werkelijkheid verliezen kan – op zijn zachts gezegd – een frustrerende ervaring zijn. Maar de waarheid is dat je helemaal je grip op de realiteit niet aan het verliezen bent, je laat slechts je onjuiste aannames los..! En dit heeft weer tot gevolg dat je je geest aan het openen bent voor nieuwe mogelijkheden.

Het zal al met al een tumultueuze tijd worden en je kunt je verward en losgeslagen gaan voelen. Het beste wat je dan kunt doen, is je proberen te ontspannen en je laten meevoeren door de stroom. Ik zou willen dat ik je kon beloven dat dit proces zich snel zal voltrekken, maar de waarheid is dat het jaren kan duren. Een oorzaak van het probleem hierbij is, dat er andere krachten zijn, die je proberen terug te trekken, zoals je oude conditioneringen. Ze proberen je regelmatig ervan te overtuigen dat het oude model nog steeds een toevlucht biedt.

11:11 is een specifieke frequentie om je te doen ontwaken, maar er zijn vele anderen. Zoals bijvoorbeeld de terugkerende cijferpatronen 111, 1234 of 444. Maar sommige wake-up-calls zijn ook weer niet-numerieke gebeurtenissen en je zult deze gebeurtenissen ondergaan als een terugkerende stroomdip in de realiteitsmatrix. En terwijl ze blijven optreden, kun je hier heel verschillend op gaan reageren; verrast, met een glimlach of verblijvend in de stilte van herkenning. Uiteindelijk zul je de verschijnselen in dankbaarheid leren observeren .

Jouw intentie om waar te nemen.

Wanneer je er klaar voor bent, is de volgende stap dat jij vraagt om de waarheid omtrent de ‘werkelijkheid’. Je moet dit wel bewust doen, anders zal het je niet duidelijk worden. Zeg tegen jezelf: ‘Ik snap dat mijn oude model van de realiteit kapot is. Ik vraag dat mij datgene getoond wordt, dat ik gemist heb. Laat me een start maken met het zien van de werkelijkheid zoals hij waarlijk is. Laat mijn aannames op een juiste manier het werkelijke karakter van de realiteit weergeven.’

Geef hierbij vorm aan je intentie via je gedachten, maar zorg dat je deze ook voelt; je moet het écht willen. Je moet werkelijk naar de waarheid verlangen om ‘de realiteit’ werkelijk te zien, zoals een drenkeling intens naar zijn volgende ademhaling snakt; indien je niet werkelijk naar de waarheid verlangt, zal er niets veranderen in je leven.

Het is een beslissing die je niet té lichtvaardig moet nemen; de waarheid omtrent de realiteit is volledig anders als degene die je in onze maatschappij wordt aangeleerd. Het kan heel oncomfortabel zijn om de constructie van je oude realiteit te zien afbreken, zélfs als je weet dat deze gammel was. De meeste mensen houden alsnog vast aan het vertrouwde, dan dat ze hun levens binnenste-buiten moeten draaien, door zo’n immense verschuiving van hun kijk op het leven.

Het is helaas ook een reis die je alleen moet maken; het is een beslissing die je neemt vanuit je eigen vrije wil en niemand kan je verplichten deze reis te gaan maken. 11:11 kan de deur voor je forceren, maar het is aan jou zelf om door deze deuropening te gaan.

Het heeft geen zin om bewijzen te vragen wat er dan aan de andere kant van de deuropening ligt. Het zoeken van bewijzen is namelijk op zich al een gekunstelde manier om een objectief geloofssysteem in stand te houden. Het is een keuze die je maakt vanuit je vrije wil en daarin kan geen bewijs worden verkregen, omdat dat je keuze zou beïnvloeden.

Als je om bewijs vraagt, zal je telkens iets onduidelijks worden getoond. En zolang je maar in de deuropening blijft staan, zul je geen bewijs krijgen van wat er achter de deuropening ligt. Wanneer je bewijzen zouden worden aangereikt, zou dat je vrijheid van keuze aantasten, en dat is een grote kosmische tegenstrijdigheid!

Deze kosmische wet zegt dat jouw realiteit in lijn moet blijven met jouw overtuigingen. Als je ervoor kiest om aan je oude geloofsovertuigingen vast te houden, dan mag en zal je niets getoond worden dat deze overtuigingen aantast.

Bron: Pexels

Maar wanneer je echter je oude overtuigingen overboord wilt zetten en nieuwe aannames wilt omhelzen, dan zal het bewijs dat je zo hard zocht, volledig zichtbaar zijn voor je. Wanneer je bewust vraagt om de realiteit accuraat te mogen zien, dan zullen verbazingwekkende zaken zich aan je tonen, voorzichtig in het begin, maar met een steeds heftig wordende aanwezigheid en kracht.

Synchroniciteiten

De eerste verandering die je zult gaan zien, is een golf van toeval/synchroniciteiten in je leven, meer dan ooit tevoren. Hoogst onwaarschijnlijke toevalligheden zullen zich gaan voordoen in steeds toenemende mate. Dit is een vriendelijke manier om je oude geloofsovertuigingen in een schuurtje te zetten. In plaats van het onmiddellijk vernietigen van je oude realiteit, zal deze langzaamaan scheuren beginnen te vertonen. Dit gebeurt doordat steeds vaker, haast onwaarschijnlijke, maar niet onmogelijke gebeurtenissen en omstandigheden in je leven zullen gaan optreden.

Je bent het 11:11 portaal binnengegaan en veel van de toevalligheden zullen worden gerelateerd aan het getal 11 of de 11:11 tijdsaanduiding, zeker in het begin. Op dit punt in je reis, kun je deze 11-en zien als wegbewijzeringborden, die je moet volgen.

Wanneer je bijvoorbeeld opkijkt en 11:11 op de klok ziet, word je dan bewust van de gedachte die je op het moment had dat je deze 11:11 zag. Deze 11:11 is een indicatie voor jou, dat jouw gedachten in lijn waren met de waarheid. Wanneer je bijvoorbeeld op dat moment een idee had, waarover je aan het denken was om het te realiseren, is dat idee het ook inderdaad waard om uitgevoerd te worden..!

)

En wanneer je opkijkt en je ziet 11:10 op de klok, is dat een teken dat je een pas op jezelf vooruit bent. De gedachte die je had, zou goed kunnen zijn, maar de timing voor het uitvoeren ervan is niet juist; het zou te vroeg zijn om het idee uit te voeren.

Als je opkijkt en de tijdsaanduiding 11:12 ziet, betekent dit dat je achterloopt op jouw flow in de grote stroom. De gedachte die je had was goed, maar de timing is gewoon een beetje laat. Andere energieën die aan jouw ideeën en gedachten verbonden zijn, zijn al in beweging. Zorg dus dat je snel bent, anders ga je de boot missen…

Dit soort ‘toevalligheden’ zullen een krachtig sturingssysteem voor je zijn en ze zullen optreden als twee-richting verkeer tussen jou en de kosmos.

Maar je bent natuurlijk niet gebonden aan deze 3 tijden. Je kunt ongeacht welke structuur wensen, zolang deze maar in lijn is met je huidige aannames. Wanneer deze nog steeds erg oppervlakkig zijn, is het opkijken naar een jouw specifiek gekozen tijd een goed signaal. Het is een signaal dat in jouw geloofssysteem past en dat je keer op keer kunt gebruiken.

Maar wanneer je bijvoorbeeld een teken van bevestiging verwacht in de vorm van een mens die door de lucht vliegt, werkt dat niet, want dit soort signalen worden normalerwijze door je geloofssysteem geblokkeerd..

Als jij een tweerichtings kanaal met de kosmische intelligentie wilt openen, dan is het een prima start om te beginnen met toevalligheden die je ontdekt bij het klokkijken. Beschouw het als het eerste stapje van een peuter die leert lopen. Uiteindelijk zul je er in slagen om een breedband verbinding met het universum aan te leggen, maar nogmaals, simpele toevalligheden zijn een uitstekende manier om te beginnen. Het kan zijn dat het zelfs enkele jaren duurt, vóórdat je zo gemakkelijk voelt met deze materie, dat je op gemak een volgende stap wilt nemen.

Toevalligheden zullen in het begin volledig willekeurig en onvoorspelbaar op je pad komen, maar dan zul je in staat zijn ze te creëren met je intenties.

Wanneer je een sterke intentie hebt en deze ‘loslaat’, dan zal de reflectie van deze intentie zich in eerste instantie aan je tonen als een ‘toevalligheden’. Volg dan dit pad, waarheen het ook moge leiden..!

In het begin zullen de toevalligheden die je tegenkomt volledig willekeurig en onvoorspelbaar op je pad komen, maar uiteindelijk zul je in staat zijn ze te creëren met je intenties. Wanneer je een sterke intentie hebt en deze ‘loslaat’, dan zal de reflectie van deze intentie zich in eerste instantie aan je tonen als een ‘toevalligheden’. Volg dan dit pad, waarheen het ook moge leiden..!

Als je bijvoorbeeld je intentie hebt gezet om een nieuwe hobby te vinden, zoals bijvoorbeeld spreken in het openbaar en later die dag vraagt een vriend of vriendin je mee als gast naar een meeting waar hij of zij naar toe gaat en je ziet tegelijkertijd de klok op 11:11 staan, zorg er dan in ieder geval voor dát je bij deze meeting aanwezig bent.

11:11 is een portal, een deuropening naar een nieuw niveau van bewust-Zijn. Een van de vele portalen. Het is de inleiding naar een groter begrip van de ‘realiteit’. In plaats van door het leven te gaan als een ongelukkig slachtoffer, toont 11:11 je hoe je kunt beginnen met het creëren van jouw eigen ‘realiteit’. En er zijn ontelbare lessen die je onderweg kunt leren, veel meer dan ik hier zou kunnen opsommen in dit artikel, of zelfs in een boek! Maar de stap nemen door de deuropening van 11:11 is een hoogst verbazingwekkende stap voor je.

Laatste gedachten

Een van de redenen dat ik twijfelde of ik dit artikel zou schrijven, is dat het waarschijnlijk is dat het door veel mensen gelezen zal worden. Alleen al door het lezen van dit artikel, zullen veel van de lezers beginnen te experimenteren met het 11:11 fenomeen. Omdat dat écht een stevige gebeurtenis zal gaan worden, wilde ik dit artikel niet eerder publiceren, dan op het moment waarop ik een duidelijke indicatie kreeg dat de timing hiervoor juist was.

Aan het begin van dit jaar, 2009, begon ik te voelen dat het juiste moment om te schrijven over 11:11 dichterbij kwam, dus vroeg ik om een bevestiging van het Universum. Terwijl ik zat te mijmeren over hoe ik dit artikel zou gaan schrijven, keek ik op en jawel hoor, daar stond 11:11 op de klok. Later die dag kreeg ik een mail van iemand die me vroeg wat die 11:11 nou precies betekende in het hoekje van de homepage op mijn website. Dit gebeurt me hoogstens zo’n 1x per maand. Toen viel me ook op dat iemand op een forum een discussie op gang had gebracht met betrekking tot 11:11. En op diezelfde dag, kreeg ik zomaar ook een e-mail toegestuurd van iemand die bij het 11:11 magazine betrokken is, een tijdschrift waarvan ik het bestaan niet eens vermoedde. Zij waren geïnteresseerd om in hun tijdschrift een artikel van mijn hand te plaatsen. Touché..!

Toen schreef ik het 11:11 artikel op mijn To Do-lijstje, met een vraagteken. Dit vraagteken had ik erachter gezet, alsof ik wilde vragen: ‘Weet je het zeker? Is dit werkelijk de juiste tijd om een artikel over deze materie te schrijven?’ Kort daarna ontving ik van de postbode een pakje met het tijdschrift 11:11 erin en op de cover van dit tijdschrift stond in grote letters: ‘Zeg JA’ Ok, Ok, ik ben al bezig met het schrijven van dit artikel…

En wanneer jij nu ook overal 11-en en 11:11 begint te zien, dan ben je klaar voor een stevige rit. Voor mij begon deze rit zo’n 15 jaar geleden al en het end is nog lang niet in zicht. Mijn verontschuldigingen vooraf, wanneer ik je ‘realiteit’ heb laten scheuren. Als dat zo is, zul je me waarschijnlijk binnen 1 maand dood wensen, binnen 1 jaar aan deze ideeën twijfelen en me over 10 jaar willen omhelzen. Ik hou het wel vol totdat je me komt omhelzen!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11-11

Steve Pavlina © februari 2009

© vertaling Guido Jonkers WantToKnow.nl/.be

Link naar mooie uitleg over het meestergetal 11. HIER

 

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

7 REACTIES

  1. Ik ben pas een aantal weken geleden echt ontwaakt en er via deze website achter gekomen dat ik toch wel degelijk anders ben. Ik kan mezelf helaas niet in een hokje duwen, omdat ik mij kan vinden in HSP, Sterrenmens, Indigo en ook een klein beetje Kristal. Sinds ik het weet gebeuren er allemaal gekke dingen, ik kom de juiste mensen tegen op het moment dat ik iets wil weten, een UFO gesignaleerd, een teken vanuit de lucht gekregen toen ik erom vroeg en afgelopen zaterdag werd ik wakker om 7:11, 8:11, 9:22 en 10:33. Om 10:44 stond ik op en begon na te denken over het getal 11, want ik had er hier ergens over gelezen in de reacties. Toen ik het niet kon vinden bij de Indigo, Sterren en Kristal eigenschappen zocht ik op het woord klok en dit artikel kwam als eerste naar boven. Ik klikte hem aan, begon te lezen en bedacht mij opeens iets.. Ik keek op de klok en jawel hoor.. Het was 11:11.

    • Op Facebook zitten er zat die dit hebben. Kom maar keer kijken op de groep meestergetallen 11 : 11 en vertel je ervaringen. Als we elkaar dingen kunnen leren…zijn we er misschien al over 3 jaar om Steve te omhelzen

  2. Een note: veel mensen die 11:11 zien, zien ook veel ander “dubbels” qua signalen. Blijf daarin bij jezelf 🙂

  3. Steve…..dank voor je artikel, het is tijd! We zitten dus al jaren in dezelfde trein….het was 11:11 op de klok toen ik ja artikel begon te lezen, mijn beide dochters zijn 11-en, mijn jongste noemden we zelfs Elfje, zij is inmiddels 21 en woont op nummer 11 samen met een vriendinnetje die ook een 11 is….enz enz….Ik hoor altijd een soort ‘ting’ in mijn hoofd als de synchroniciteit zich weer laat zien…en een brede glimlach natuurlijk! Het is een pad in Stilte en lekker smal ook nog eens, des te breder mijn glimlach toen ik je artikel las…..

  4. Ik zie zelf al 4 jaar 11-11. Ben geboren op 11 mei en mijn telefoonnummer begint met 06-1111.
    Bedankt voor je artikel!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in