zelfsabotage
hans-stolp-140x140
Hans Stolp

Verslag van de lezing van Hans Stolp voor Stichting “In-zicht”

Thema: De vierde dimensie

Na het openingswoord leest Jan het volgende gedicht voor van Peter Geraerdts:

METAMORFOSE

Degene die ik was – ben ik niet meer.
Degenen die ik ben – blijf ik niet
en die ik word – verdwijnt

In deze verandering besta ik.
Vergetend.
Bewustwordend.
Verlangend.

Hierna volgt een stiltemoment waarin we dicht bij onszelf kunnen komen en om ons onderling verbonden te weten met elkaar en met de goddelijke, geestelijke wereld.

Hans neemt het woord.

“Goedenavond allemaal, het is weer iets anders om hier vanavond te zitten.

Grootvader vertelt….zo langzamerhand heb ik daar de leeftijd voor, dus vooruit.”

Het thema voor vanavond is de vierde dimensie, maar voordat ik daarover ga vertellen wil ik, zoals altijd, beginnen met een wens. De wens dat we ons vanavond allemaal zo warm, zo kwetsbaar, zo onbevangen mogelijk met elkaar verbinden mogen met het diepste in onszelf, maar ook met de geestelijke wereld, dat door die warme en onbevangen verbinding de aanwezigheid van Christus zelf hier in ons midden, voor ieder van ons heel concreet voelbaar wordt als een kracht van warmte, die ons omhuld en misschien als een flits van inzicht, die ons echt verder helpt of als een stille kracht van troost en bemoediging op onze levensweg.

Meer dan alle woorden van vanavond hoop ik dat ieder van ons, heel subtiel, maar ook heel concreet, die aanraking mag aanvaarden en dat mag meenemen als het eigenlijke geschenk van deze avond.

De vierde dimensie: deze term komt uit de Maya traditie en die heeft allang geleden verteld, al eeuwen en eeuwen terug, dat omgerekend naar onze jaartelling de mensheid in het jaar 2012 een sprong zal maken naar de volgende dimensie, de vierde dimensie. En ik merk dat dat jaartal 2012 al steeds meer begint rond te zingen. Steeds meer mensen hebben zoiets van o jee, wat gaat er dan gebeuren. Als u één ding zou moeten onthouden, zou kunnen onthouden is het dat de verandering allang is begonnen… en het zit niet in een jaartal. Elke verandering gaat stap voor stap en geleidelijk, dus wees niet bang voor een plotselinge transformatie:

Het is begonnen. De vierde dimensie: het jaartal 2012 is het einde volgens de Maya’s van wat zij noemen de grote cyclus, en die grote cyclus die begon ongeveer 3000 voor Christus (in 3012 om precies te zijn) en die eindigt dus in 2012 na Christus, dus het beslaat 5000 jaar en daar komt nu een einde aan. En de Maya’s wisten ook nog eens een keer, die 5000 jaar in 16 onderperioden te verdelen en zo’n onderperiode noemden ze een Baktun. En de laatste Baktun de dertiende, die begon in 1618 en eindigt dus in 2012. De laatste 400 jaar zijn tegelijkertijd de laatste periode van die enorme cyclus.

Die laatste Baktun heeft ook een naam, want die noemden de Maya’s de periode van de transformatie van de materie. Dan zou de mens heel langzaam erop worden voorbereid dat de geest belangrijker is dan de materie. En de mens zou opgevoed worden vanuit de geestelijke wereld om langzaam toe te groeien naar een geestelijk denken in plaats van een materialistisch denken. Kortom, het is een tijdvak volgens de Maya’s, waarin er op de een of andere manier een einde zal komen aan het enorme, beperkte, materialistische denken van de mensheid. En zij zullen je stap voor stap leren geestelijk te gaan denken. Nou, iets daarvan zie je in onze tijd gebeuren. Ik vind het nog altijd het hoogtepunt van het materialistische denken dat ik in mijn eigen studietijd aan de VU een theologie voor mijn opleiding moest bestuderen die: de God is dood theologie heette. Zelfs in de theologie ging men ervan uit…God is dood. Al dat gepraat over geestelijke wereld is flauwekul en God is ook een verzinsel van mensen. Nou, dan ben je wel heel materialistisch geworden, maar je ziet dat tegen de stroom in, en buiten de kerken om, er een heel nieuw geestelijk bewustzijn ontwaakt. Een gevoeligheid voor de geestelijke wereld, voor engelen, voor….Nou vul maar in.

Maar het is een heel open ontwaken en je kunt zeggen, dat is precies wat de Maya’s hebben voorspeld dat dat gebeuren zou! Het kenmerk van de vierde dimensie, als wij die sprong maken, door de transformatie heen. Daarvan zeggen de Maya’s: daar zal alles wat je denkt, voelt en zegt meteen werkelijkheid worden. Moet je even bij jezelf nagaan: alles wat je denkt, alles wat je voelt, laat staan wat je zegt, het wordt meteen werkelijkheid. Ik hoef er denk ik, niet veel aan toe te voegen, maar het zal duidelijk zijn, dat wij mensen, om die vierde dimensie in te kunnen gaan, alleen al vanwege dit feit een enorme voorbereiding nodig hebben. Anders wordt het geen verbetering, maar zou het het einde van alles worden. En zo is het ook, volgens de Maya’s zullen wij aan de grote sprong vooraf door de enorme transformatie een zuivering en een omvorming van ons innerlijk toekomen. Nou, ik heb het gevoel dat we daar al aardig middenin zitten en dat alle gebeurtenissen waarover kranten en t.v. vertellen, je uitdagen om dwars door alles heen, niet mee te gaan met het ketteren, schelden, boos zijn, emoties, maar de innerlijke rust te bewaren en het respect voor iedereen en alles te bewaren. Als je dat alleen al kunt in deze tijd heb je al een enorme leerschool. Overigens, ook alle andere tradities, ze hebben altijd weer naar deze tijd gewezen, als de tijd waarin het gebeuren zou en waarin de mensheid de grote sprong zou gaan maken. Ik vind het nogal fascinerend als je alleen al kijkt naar de Egyptische traditie, die hebben ook al een soort jaartallen en indeling in perioden gekend en die hebben ze op de piramide van Cheops afgebeeld waarop staat dat de mensheid op 17 september 2001 in een hele nieuwe energiestroom zal komen te staan. Ofwel vanaf 17 december 2001 zullen er nieuwe energieën naar de aarde toe gaan stromen die de mensheid zullen gaan voorbereiden op de grote sprong vooruit. In die piramide, dat is juist zo prachtig, staat dit jaartal 17 september 2001 op de drempel naar de Koningskamer. Dus voor je de koningskamer binnengaat, die heilige ruimte, moet je eerst door die transformatie heen. En wie denkt niet bij zo’n datum direct aan de Twin Towers met altijd weer de vraag: Als dit nou klopt, waarom begint het dan met zo’n gedonder?

Eigenlijk is het logisch. Want als heilige energieën gaan stromen wat zullen ze eerst doen….juist, dan brengen ze eerst alle vuil naar boven en naar buiten, maken het zichtbaar. Een lichaam dat getransformeerd wordt begint eerst allerlei ziektes te vertonen op weg naar die overgang. Het zijn als het ware de zweren die met het oude vuil naar buiten komen, dus je zou zeggen, die Twin Towers, daaraan kun je al zien, voor wie zien kan met andere ogen, dat de overgang begonnen is. Weet je wat ook zo mooi is in die Egyptische traditie: er staat geschreven dat de heilige energieën die dan gaan stromen bewerkstelligen dat de mens langzaam wordt zoals Hij is die haar geschapen heeft. Dus wij zullen Goddelijk worden. Om het zo maar even simpel te zeggen. Dat is een stap…..in mijn leven is dat een enorme stap!

Want ik ben nog opgevoed met teksten als:  in zonde ontvangen en geboren en tot niets goeds in staat enz. Nou ja, je kunt wel even doorgaan, dat zal ik jullie besparen. We beginnen nu die  keerzijde te ontdekken: het woord van Johannes evangelie. Jullie zijn Goden. We mogen ons dus onze Goddelijkheid bewust worden! En waar zit die Goddelijkheid van ons in? Die zit niet in ons ego, maar die zit in ons Hoger Zelf. Onze innerlijke Christus, onze Boeddhanatuur zoals men dat in het Boeddhisme noemt. In onze geest, kortom, als het goed is zullen die heilige energieën door de transformatie van onze tijd heen, ons bewust maken van ons Hoger Zelf. Van ons Goddelijke ik. Dat is een opgave voor een ieder van ons. Kun je het verschil al merken wanneer jouw Goddelijke Ik aan het woord is en wanneer jouw ego aan het woord is?

Voorlopig zal het nog steeds zo zijn, dat het ego meer aan het woord is dan het Goddelijke ik.

Moet je niet erg vinden, als je in ieder geval maar alvast het verschil ontdekt.

En als je steeds meer vanuit dat Goddelijke Ik, maar goed daar beginnen we nog maar net aan, probeert het ego een soort heropvoeding te geven. Een beetje zijn angsten helpt afleren, een beetje zijn onzekerheden helpt overwinnen, nou noem maar op. Maar dat is een heel geduldig dagelijks werkje, vanuit de kracht van het Goddelijke ik in ons. Als ik het zo vertel, je voelt het al, dan is het wel duidelijk. We zitten er middenin, het is allang begonnen. Er wordt ook verteld, en dat vind ik boeiend, dat in deze tijd met name in de Egyptische traditie, ons DNA wordt aangepast. In het begin vond ik het heel vreemd, ik dacht wat is dat nou weer voor gezeur, ze kunnen ook de gekste dingen bedenken. Maar eigenlijk is het logisch als je de esoterische geschiedenis nagaat zoals het verteld wordt, dan is er bij elke grote overgang  een ingreep geweest vanuit de geestelijke wereld, die ook fysiek, lichamelijk aan ons e.e.a. veranderd heeft, zodat we verder kunnen groeien naar een volgende stap. Ik ben op het moment heel erg met religies bezig. Denk alleen maar eens aan Abraham, de aartsvader uit wie drie grote Godsdiensten ontstaan zijn. Jodendom, Christendom en Islam.

En bij hem begint het Monotheïsme een enorme stap in de mensheid, maar wat vertelt de esoterische traditie? Dat de Engelen in die tijd aan het lichaam en met name aan de hersens van Abraham het e.e.a. veranderd hebben, zodat hij als eerste in staat zou zijn het denken te ontwikkelen en ook nog eens vanuit een eigen ik te leren denken. En zo kon het Monotheïsme op gang komen, die enorme sprong in de mensheid. Ik moet het laten liggen verder, als je  terug gaat kijken zie je bij die grote transformaties is er onzichtbaar een ingrijpen vanuit de Geestelijke wereld geweest om het de mensen mogelijk te maken om die stap naar de volgende dimensie te zetten. Dus, dat er velen zijn die zeggen, in stilte wordt onze DNA Structuur aangepast, kan ik me iets bij voorstellen. En als je zoveel mensen hoort vertellen over perioden van moeheid en van een moeheid die niet te verklaren is, ja als je DNA wordt omgevormd, je lijf wordt echt naar een hogere trilling opgetild, dan gaat het lijf wel door fasen heen van transformatie en moeheid. Dus dat is begrijpelijk. Dat is de ene kant, en de fysieke omvorming, de andere kant is, dat ook onze ziel vernieuwd moet worden en voorbereid. En dat gebeurt dus door het opruimen van alle oude karma. Want dat komt in deze tijd met enorme kracht naar boven. Overigens, ik zie sommige mensen naar me kijken die denken, je gaat vanavond wel heel ver, maar zoals altijd zeg ik er vrolijk bij, wat je niet aanspreekt moet je vooral laten liggen. Je hoeft van mij niks te accepteren. Neem alleen dat mee, wat je aanspreekt, waar je wat mee kan en waar je niks mee kan, daar moet je vooral niks mee doen. Niet meenemen, maak mij niet tot autoriteit, maar probeer te voelen hoe het voor jou voelt. De Hopi indianen die vertellen, ik maak maar even de ronde af, dan wordt het duidelijk genoeg, dat de vierde wereld op het punt staat om gelouterd te worden. En als dat gebeurt, dan zal dat zichtbaar zijn doordat bijvoorbeeld alle bomen zullen gaan sterven. Alweer een eeuwenoude voorspelling, hier hoef ik verder niet veel aan toe te voegen. Ze zeiden ook: het zal gebeuren wanneer er wegen in de lucht gebaand worden. En wanneer mensen huizen bouwen in de lucht. Nou denk allereerst aan ruimtestations, dan heb je huizen in de lucht en die zijn al gebouwd. De Oosterse traditie, het Boeddhisme, zij hebben altijd verteld dat de mensheid door 4 fasen heen gaat, te weten het gouden tijdperk, het zilveren tijdperk, het koperen tijdperk en het ijzeren tijdperk. We leven nu in het ijzeren tijdperk ook weer zo ongeveer 2000 jaar voor Christus begonnen en het zal  ongeveer 2000 jaar na Christus eindigen. En zij zeggen, aan het einde van het ijzeren tijdperk Kalioenga, daar zal de mensheid zien dat al het oude karma naar boven komt en dat de mens dan ook zichzelf een weg moet banen door al die oude levenslessen, die tot nu toe zijn blijven liggen.

En dat karma komt individueel naar boven, in je eigen hart en dat betekent dat je in deze incarnatie van de ene levensles naar de andere  gaat. En af en toe ben je bijna buiten adem en denkt: houdt het gedonder dan nooit op, nee, want het gaat vrolijk verder in deze incarnatie. Het is de ene levensles na de ander, zowel persoonlijk, maar ook in het groot gaan we door al dat oude karma heen. Het kan niet anders. Wil je het vertalen naar het Christendom, want die heeft altijd hetzelfde gezegd, dan staat er….je kunt het nalezen in openbaringen, dat de aartsengel Michael aan het einde der tijden dat is nu dus, de draak verslaat in de geestelijke wereld en dat die draak op aarde geworpen wordt. Nou, de geestelijke wereld wordt schoongemaakt, daar huisde al dat karmische vuil dat wij bewerkt hadden en Michael mikt al dat karmische vuil op aarde. En waar gaat dat vuil dan heen? Het gaat regelrecht ons hart in. Dus ons hart wordt nu de grote schoonmaakplek, eigenlijk precies zo met andere beelden, wat de Oosterse traditie ook zegt. Kortom het is zo fascinerend, alle grote tradities over heel de wereld, ze wijzen naar deze tijd, als de tijd waarin het gebeurt.

Dat betekent alleen maar, je zult aan het werk moeten, of je wilt of niet. Er wordt gezegd, die grote overgang, kijk er eens naar wat het betekent, voor ons persoonlijk ook. Er wordt gezegd dat het betekent een versnelling van de tijd. Nou, ik weet niet of jullie zelf dat gevoel hebben maar heel veel mensen hebben het gevoel dat de tijd steeds sneller gaat. Het heeft niks met ouder worden te maken, maar er is een versnelling gaande, waardoor het trillingsgetal langzaam verhoogd wordt. Alles wat bestaat en leeft, moeder aarde, maar wijzelf ook, heeft een bepaald trillingsgetal. En als moeder aarde in trillingsgetal verhoogd wordt, groeien wij daarin mee. Maar als dat trillingsgetal verhoogd wordt, dan gebeurt er wat met de mens. Dan zal de mens een andere intelligentie gaan krijgen. De intelligentie van de mens zal er n.l. een worden van het denken met het hart. Boeiend is dat, nietwaar?

Dus het zal niet langer gaan om wat je weet met het hoofd, maar steeds meer met het weten dat echt met het voelen verbonden is en dan het weten van het hart geworden is. Met mijn hart weet ik veel meer, dan dat ik met mijn hoofd ooit zal kunnen begrijpen. Voel je. Mijn hart weet b.v. dat de dood niet het einde is, maar vrolijk doorreizen naar de wereld van het licht.

Maar die kop van mij heeft er zo’n moeite mee, om dat te kunnen bevatten, dat hij zegt: Hans ben je gek geworden. Mijn hart weet…ik ben hier al veel vaker geweest, geen punt van maken, mijn hoofd zegt ….dat kun je niet waarmaken, bewijs dat maar eens. Voel je. Het hart weet altijd meer dan het hoofd zal kunnen bevatten. Overigens, als ik dat zeg ben ik in goed gezelschap, want de kerkvader Augustinus zei al, dat het in het leven gaat om de kennis van het hart. Je begrijpt, ik vind het leuk om deze kennis in kerkelijke kring nog eens even te benadrukken. Maar goed, het zijn altijd van die handige uitsmijters, die je altijd achter de hand kunt houden….Het gaat dus om het weten van het hart en de intelligentie van het hart en dus ook steeds meer vanuit dat weten vanuit het hart durven leven. En nou weet ik en je ziet het ook om je heen, vrouwen doen dat makkelijker dan mannen, die zijn van nature makkelijker verbonden met hun gevoelsleven, ook makkelijker vanuit dat weten vanuit het hart leven. Mannen gaan daar veel moeilijker doorheen en die moeten als het ware veel langzamer zakken vanuit dat hoofd naar het hart. Mijn hele leven vanuit deze incarnatie bestaat uit dat zakken. Steeds weer vanuit dat denken vanuit het hoofd terechtkomen in het weten van het hart. En ik weet dat ik in deze incarnatie daarmee nog niet klaar ben.

Ik noem het maar even, omdat het een levensles is, die ieder van ons tegenkomt en kijk er eens even naar hoever je daarin gevorderd bent en of je überhaupt dat verschil kent. Van weten van het hoofd en weten van het hart. En weet je wat het leuke is, als je wilt weten wat het inhoudt moet je heel goed kijken naar nieuwe tijdskinderen, want die doen dat al van nature, want die hebben dat nieuwe weten al heel vanzelfsprekend meegekregen. Moet je eens horen als die aan het vertellen zijn. Dan praten ze echt vanuit dat nieuwe weten. Vooral mannen moeten daar eens heel goed op letten, want het is een enorme hulp bij dat afdalen van het hoofd naar het hart. Dat is het eerste dat wij in onze tijd zullen toe groeien naar een ander soort weten en het weten dat we daar bewust naar moeten streven. Je moet het willen. En dat is niet makkelijk, want het weten van het hart… je kunt het niet bewijzen. Dat is veel kwetsbaarder, je moet heel kwetsbaar zeggen, zo is het voor mij. En jullie kunnen allemaal zeggen dat ik gek ben, dat zal wel, ik kan het niet bewijzen, maar zo is het voor mij. Nou, in die kwetsbaarheid durven spreken en weten, daar gaat het om. Want het spreken met het hart zul je nooit kunnen bewijzen. Goed, ten tweede, ik zei het al, dat we versneld het oude karma moeten aflossen, en weet je hoe je dat doet?

De oude tradities zeggen als je versneld karma wilt aflossen, dat je dat kunt door te leren offers te brengen. Heb jij in je leven uit vrije wil wel eens een offer gebracht? Niet omdat het moest, niet omdat de situatie dat vereiste, niet omdat je dacht dat het voor het fatsoen moest, nee, helemaal uit vrije wil wel eens een offer gebracht, gewoon iets nagelaten, omdat je voelde of wist, dat is belangrijk, dat ik dat nu voor de ander doe. Kijk eens, overal waar je dat doet uit vrije wil, daar ben je bezig met versnelde aflossing van je karma. Ten tweede, nou zeg ik weer iets gevaarlijks, maar het wordt wel zo gezegd voor het overwinnen van oud karma en wat helpt, is dienstbaarheid. Maar ik vind het doodeng om te zeggen, omdat ik weet hoeveel mensen er nog bezig zijn om zich te bevrijden uit valse dienstbaarheid. Dus kijk uit, daar heb ik het niet over. Ik heb het dus, helemaal vrij, zelfbewust los van alles, en dan ervoor kiezen om soms even dienstbaar naast de ander te staan, jij niet op de voorgrond, maar die ander even op de voorgrond. Voel je. Ken je situaties waarin je dat gedaan hebt?

Het derde wat de oude traditie zegt om karma te helpen overwinnen is…verbindt je innerlijk met Christus. En met Christus bedoel ik die allerhoogste zonnegeest, die alle religies gekend hebben en die zich toen in Jezus van Nazareth geïncarneerd hebben. Deze kosmische geest van de liefde, en je kunt hem in jezelf vinden en hij staat midden onder ons. Als je je verbindt met deze kosmische kracht van de liefde in jezelf en naar anderen toe, dan kun je versneld karma aflossen en je voorbereiden op die nieuwe tijd. Mooi eigenlijk hè, kijk maar wat je aanspreekt en wat je ermee kunt. De oude traditie vertelt ook nog dit, en dat moet je ook maar even zien van 1945 tot 2001 zal er een versnelde terugkaatsing van karma plaats vinden. Om het nog moeilijker te maken, tot nu toe kregen wij mensen, zeven levens lang de tijd om oud karma uit te werken. Zeven levens lang…..nou je kon aardig wat uitstellen. Dit leven geen zin in….dit jaar geen zin in….nu komt alles ineens, toegespitst op de jaren vanaf 1945 en je kunt het niet meer uitstellen of eraan ontsnappen. Nu zul je zien dat in ditzelfde leven, dingen die je een ander hebt aangedaan, nu heel snel in dit leven al naar je terugkomen. Een versnelde terugkaatsing van karma dus. Denk erom, karma is negatief en positief. Dus een versnelde terugkaatsing van karma betekent ook een versnelde terugkering van het goede dat je anderen hebt gedaan. Kun je er iets van aanvoelen? Dat je zegt ik heb het gevoel alsof ik dat herken? Alsof dat terugkomt naar mezelf toe. Er komt geen uitstel meer, want nou heb ik geen zeven levens lang meer de tijd, nu komt het versneld naar ons terug, want we zullen nou wel door het oude karma heen moeten gaan om eindelijk toe te kunnen groeien naar die nieuwe tijd. In die vierde dimensie, maar nou weet ik nauwelijks wat ik zeg, daar zal geen ruimte en geen tijd bestaan. Nu, we zullen het wel zien, ik weet dat met mijn hoofd, maar dat is zo’n andere wereld, dus hoe dat eruit zal gaan zien zullen we dan wel meemaken.

Er wordt gezegd, en daarmee kun je al een soort voorbereiding zien in onze tijd, dat de kenmerken dan dit zullen zijn, dat mensen in die vierde dimensie zullen gaan bewegen vanuit innerlijke kracht. Het zou aardig zijn, zijn alle files voorbij……

Dus vanuit innerlijke kracht, je denkt ergens aan en je bent ergens anders. Mensen die uittredingen hebben gehad of mensen die op een andere manier wel eens een kijkje hebben genomen in de geestelijke wereld, die weten dat het zo werkt. Je denkt aan iets en je bent er. Denkkracht is voldoende voor het overbruggen van miljoenen kilometers. Dat zal dus ook het nieuwe worden van de tijd waarin wij gaan. Nou, daarvan zie ik in onze tijd nog niet zo heel veel in voorbereiding. Maar ik kijk gespannen naar allerlei ontwikkelingen. Of ik dat in deze incarnatie nog zal mogen meemaken of dat ik daar iets van te zien krijg weet ik niet. Wij zullen ook telepathisch communiceren. Nou en daarvan zie ik al wat gebeuren. Ik zie dat mensen heel voorzichtig en dan met name kijken we dan naar nieuwe tijdskinderen, dat wij steeds weer in staat raken elkaar aan te kijken en dan toch zonder woorden met elkaar te praten. En ter voorbereiding naar die sprong van de nieuwetijdskinderen steeds weer denk ik: oefen nou eens of je weet wat er in de ander omgaat. Of je nou ook zonder woorden een beetje met elkaar kunt communiceren. Het zou zo leuk zijn en oefen af en toe gewoon eens even. Klopt het, dat er nou dit en dat door je heen gaat, dat gevoel. Want daar gaan we naar toe, dat is aan het bewegen, ik zal er straks nog even meer over zeggen. Maar nu alvast even dit. In de nieuwe tijd wordt ook gezegd dat we elkaar zullen genezen met behulp van kosmische energie. Nu, dat zie je in onze tijd enorm opbloeien, het magnetiseren.

Het is heel vanzelfsprekend geworden en aan de orde van de dag. En in mijn jeugd, en zelfs nog in mijn studentenjaren was zoiets alleen maar van de Duivel.

Maar nu beginnen we het steeds meer gewoon en vanzelfsprekend te vinden en gaan we ook voelen dat het echt wat doet. Dit is een enorm snelle verandering, juist ook op dat gebied. En we zien ook, dat er allerlei experimenten beginnen te komen in onze tijd van combinaties van reguliere gezondheidszorg met alternatieve gezondheidszorg. En zo zal het verder moeten gaan, maar je voelt dat de alternatieve gezondheidszorg, zoals die zich in onze dagen ontwikkelt nog in de kinderschoenen staat. En die zal steeds groter, krachtiger en sterker worden. En waarmee hangt dat samen? Dat zal samenhangen en gelijk opgaan met de toenemende kracht van het Hoger zelf in ons, dus hoe meer het ego gezuiverd wordt, hoe groter de kracht gaat worden van het Hoger zelf en hoe hoger ook de alternatieve geneeswijze zal worden. Dit is nog maar het begin.

En het vierde, nou dat heb ik al genoemd. In die tijd zul je een heleboel dingen weten met het hart. En je zult ontdekken dat je eigenlijk alles van binnen al weet. Je zult ontdekken dat je niet langer hoeft te surfen over het world wide web, maar dat je van binnen ook zo’n world wide web hebt. En dat je daar kunt surfen om die dingen te weten. Het is echt waar, we weten van binnen alles. Het is alleen nog maar de vraag, hoe komen we nu bij die bron van binnen van het innerlijk weten? De buitenwereld spiegelt van binnen als het ware wat er van binnen al bij ons leeft. Zoals e-mail nu:  je mailt en het volgende moment is het in Amerika aangekomen, nou daar zie je al, dat is als het ware de basis de uiterlijke tekenen, van wat ook innerlijk gebeuren mag, het telepathisch weten. Dus je ziet de uiterlijke ontwikkelingen weerspiegelt iets wat innerlijk gebeuren mag. En nou hoop ik alleen maar in onze tijd, dat we ons niet blind staren op die uiterlijke dingen, maar dat we zien dat die uiterlijke dingen een soort opdracht zijn om datzelfde ook innerlijk waar te gaan maken.

Dat is hartstikke belangrijk. Goed. De vraag is, waarom is dit eigenlijk allemaal zo? Waarom zitten we nou juist in zo’n bijzonder keerpunt? Dat blijft dus altijd een boeiende vraag.

Daarnaast natuurlijk de vraag waarom zijn jullie zo gek geweest om allemaal nu geboren te worden?  Ja, je kon van tevoren weten dat het niet gemakkelijk zou worden. Je kon van te voren uitrekenen, dat je een heleboel in deze incarnatie zou meemaken. En toch heb je allemaal volmondig ja gezegd en zit je hier. Met andere woorden, ergens wilden we erbij zijn en wilden we dit beslissende keerpunt meemaken.

Voor heel veel mensen is het nog steeds niet duidelijk, dat dit zo’n keerpunt in de hele evolutie is. Velen zeggen tegen mij, Hans dat is toch altijd zo geweest. Als je nou eens terug kijkt naar 2000 jaar geleden, naar de tijd dat Jezus leefde. Nu zeggen alle kerken, dat is de grote wending in de tijd geweest. Maar in de eerste eeuw….iedereen zei: er is toch niks gebeurd, de meeste mensen hadden toch nooit van Jezus gehoord. Pas later werd het duidelijk, dat die tijd zo’n grote omslag was geweest. Zo zal het net zo gaan met deze tijd. Later zullen ze wijzen naar deze tijd….toen gebeurde het. En het gekke is, heel velen in de tijd hebben het niet door. Weet je nog Noach, hij bouwde een ark op het droge en iedereen zei….je bent gek. Wij zijn bezig een geestelijke ark te bouwen en heel veel mensen zullen zeggen, je bent gek. Prima, maar we zullen zien. En van binnenuit weten we het ook, die ark is hartstikke nodig.

Maar goed, we moeten nu eerst van binnen bouwen en daarom is het belangrijk te weten waarom is dit nou zo’n keerpunt. Om het heel kort te zeggen, de mens is door miljoenen jaren heen heel langzaam afgedaald vanuit de geestelijke wereld. Eerst een fysiek lichaam, toen een etherisch lichaam, toen een astraal lichaam, toen eindelijk ontwaakte zijn ik. En God heeft de mens bij die afdaling naar de aarde, heel veel vrijheid gegeven. Heel nieuw, want zei God….de mens moet wel vrijheid hebben, anders kan hij of zij nooit zelfstandig worden, op eigen benen leren staan, en zo zijn we door die afdaling heen gegaan.

En mensen zijn nog nooit zo ver in de materie afgedaald als nu, je zou bijna zeggen, dieper met onze voeten in de modder staan dan nu, kunnen we niet. Echt zo helemaal afgedaald.

Nu merk je dat deze hele ontwikkeling de mens zelfstandig, heeft gemaakt de mens is zelfbewust geworden, maar dat hij ook de keerzijde heeft gekregen:  we zijn wel heel egoïstisch geworden. En we zijn ook bezig wel heel erg bot te worden en heel erg op onszelf gericht en heel veel mensen voelen ook als deze ontwikkeling zo doorgaat, waar eindig je. Dan maken wij onszelf en deze aarde kapot. De geestelijke wereld heeft het ook altijd zien aankomen, en daarom is al eeuwen en eeuwen geleden de allerhoogste zonnegeest zelf vanuit de geestelijke wereld afgedaald naar de aarde. Alle religies vertellen daarover De Rishies, de heiligen die aan de geboortewieg van het Hindoeisme stonden. De heilige zeven Rishies, die zagen in de zon de gestalte van een man en ze zagen in die gestalte het wereldwoord of het ik. En zij noemden die gestalte ook wel de zonnegeest. En toen kwam Saratoestra een paar jaar later en die zei: “kijk eens, de zonnegeest heeft de allerhoogste werelden verlaten en is onderweg naar de aarde toe!”

En toen nog weer veel later de Boeddha optrad was hij de eerste die de liefdeskracht van de naderende zonnegeest in zich opnam en uitstraalde. Zo kon hij de grote boodschapper van het mededogen worden. En Job in het oudste bijbelboek:  hij mocht schouwen tot in de hoogste hemelen zag de Zonnegeest en ik weet….eens zal die geest op de aarde wonen. De Essenen, zij zagen helderziend, die zonnegeest is nu vlakbij de aarde en staat op het punt zich te incarneren. En hij heeft zich geïncarneerd in de mens van de Jezus van Nazareth. En daarom kon iemand als Johannes zeggen het woord, de zonnegeest, de Rishies, Sara Toestra en Johannes zegt het woord is mens geworden, hij heeft zich belichaamd. Die zonnegeest is afgedaald in de mens en toen Jezus stierf is die zonnegeest geboren aan het kruis en vanaf dat moment op zoek gegaan naar de harten van alle mensen, om daarin geboren te worden. Want, wist de geestelijke wereld:  als eenmaal het ik heel sterk geworden is in de mensen het ego, dan hebben de mensen de kracht van de hoogste Zonnegeest nodig om zich te bevrijden van het egoïsme. Om het te overwinnen en om weer meedogen te worden, liefdevol. En daarom staan wij op de drempel van een nieuwe tijd. Want deze innerlijke Zonnegeest, deze innerlijke Christus kan me niet schelen hoe je hem noemt, maar die wil nu in ons geboren worden. En alles wat je in deze incarnatie meemaakt, alle levenslessen waar je doorheen gaat, het zijn allemaal lessen om door je ego heen, in verbinding te komen met die diepere kracht in jezelf, de kracht van het Hoger Zelf. De Goddelijke Geest, de innerlijke Christus, de Boeddha natuur. Mooi hè, dus het is de geestelijke wereld zelf, die zag aankomen dat als de mens zo doorgaat naar beneden, dan zal hij zichzelf kapot maken. Alleen door een ingreep, een offer vanuit de geestelijke wereld zelf, kan er nu een omwending plaats vinden. En in die tijd leven we, is het niet prachtig? De meest ingrijpende tijd in heel de evolutie, en daar zitten wij middenin. Daar mogen we aan meebouwen, daar mogen we aan meewerken. Iets mooiers dan dat kan ik me niet voorstellen. En ik vind het ook prachtig om die geboorte in onze tijd zo helemaal te mogen mee beleven. Ik zei al, aan nieuwe tijdskinderen kun je al een beetje aflezen, wat dit allemaal concreet gaat betekenen.

Ik vind het leuk, je ziet bij hen al, zij worden de eerste generatie, die al een klein beetje door die nieuwe energieën bezield worden. Geïnspireerd worden en die heel in het klein iets gaan laten zien van de nieuwe tijd die komen gaat. Nieuwe tijdskinderen hebben het nu nog niet makkelijk. Want zij komen al met een verfijnde energie in een wereld waar nog steeds een heel laag energieveld heerst. En daarom is hun afdaling naar de aarde in deze tijd ook een offer. Het is niet mis, om met een verfijnde energie in zo’n botte wereld geboren te worden!  Maar ook daarom kan die omvorming heel concreet gerealiseerd worden. Daarom, heb alsjeblieft een beetje respect en begrip voor die gevoeligheid van nieuwe tijdskinderen. Je ziet ook, dat nieuwe tijdskinderen het soms niet aankunnen, die botheid. En dat ze dan of heel druk worden, of ze sluiten zich af. Net doen of je er niet bent, even helemaal dicht doen, je kunt ze niet eens bereiken. Dan kun je ze wel roepen, ze horen het niet eens. Ze kunnen feilloos die deur dichtdoen, dat is hun manier om even te overleven in een wereld die soms wel erg hard is. Maar nieuwetijdskinderen laten ook al iets zien van die nieuwe manier van communiceren. En die mogen we al een beetje oefenen, maar zij kunnen het van nature. Als wij nu met elkaar praten, hoe doen we dat? We hebben allemaal een astraal lichaam om ons heen, zeg maar ego, aura kan me niet schelen hoe je het noemt en wij kijken dan door kleine schietgaatjes in die aura naar elkaar. Want we voelen ons lekker veilig als we goed opgesloten zitten. Zo doen we dat en we kunnen ook elkaar bombarderen door die schietgaatjes heen. En als we de kans krijgen doen we dat ook graag. Met woorden, met blikken met een bepaalde houding, nou we zijn er uiterst subtiel in. Nieuwe tijdskinderen doen het heel anders, die hebben een hele soepele aura. En die kunnen hun aura zo uitbreiden, verruimen, verwijden, dat ze die ander helemaal in die aura kunnen opnemen. En als ze dat doen, dan gebeurt er iets. Als wij dat zouden kunnen, de ander in de aura opnemen, weet je wat er dan gebeurt, dan stroomt het innerlijk weten van beiden die in die aura zitten, zo maar heen en weer. Dan weet zo’n nieuwe tijdskind feilloos wat er in die ander leeft. Gewoon door even die ander in de aura op te nemen. Zo simpel. En een nieuwe tijdskind weet ook niet, dat jij dat niet weet, het spreekt toch vanzelf. Het is dus een hele natuurlijke  begaafdheid. Dus je ziet, onze geestelijke lichamen, onze aura,  astraal lichaam, het begint weer soepeler te worden, nieuwe tijdskinderen kunnen er zo mee spelen, verruimen. En, als deze geestelijke lichamen soepeler worden, dan wordt een mens helderziende,. zo eenvoudig is het. Als je nou werkt aan jezelf en je probeert meer en meer te komen bij het weten in je hart, en je durft je angsten een beetje los te laten, je durft een beetje de overgave te oefenen, de dingen te laten gebeuren, dan wordt je eigen aura ook soepeler. Dat hangt heel erg samen met angsten als je zo doet (Hans krimpt in elkaar) of durft open gaan. Weet je wie er de pest heeft aan het feit dat zoveel mensen, een beetje heldervoelend, helderhorend, helderziend worden….de duistere geestelijke machten. Die vinden het vreselijk dat een mens helderziend een blik begint te werpen op het grote plan van God. En de geestelijke macht van het donker hebben een groot antwoord bedacht om dit proces tegen te houden, om de mensheid flink te bestoken met angsten. Want als je angstig wordt sla je meteen dicht. Sluit je het meteen weer af, dus zijn ze op alle mogelijke manieren bezig mensen angst aan te jagen. Terrorisme, ik ga nog even door…..moet je eens even opletten in de krant en op televisie, hoe er constant op die angst wordt ingespeeld. Dat is wat de donkere machten willen, want dan sluit je je weer af, dan wordt dat geestelijk proces van gevoelig worden, in verbinding te komen met de geestelijke wereld weer afgebroken. Het is heel boeiend als je het gaat zien, die ontwikkelingen. Het betekent dus heel simpel, nou ja simpel, ik vind het een hele klus, dat ieder van ons in dit leven juist ook met die angsten aan de gang moet gaan. Dat je je daardoor niet laat meeslepen. Dat je steeds weer die nuchterheid bewaart van:  Ho, wacht even. Ik wil leven in het vertrouwen. Ik wil leven in de overgave, en je krijgt allemaal precies die lessen naar je toe die je nodig hebt, om juist op dit punt heel krachtdadig te oefenen. Kijk maar of je het kent. Maar voel ook dat deze lessen zich toespitsen, juist ook op dit thema van de angst, omdat het daarom gaat. Goed, nieuwe tijdskinderen die hebben een groot nadeel en dat hebben spirituele mensen ook wel een beetje, dus ik noem het hier ook maar even. Die kunnen wel makkelijk communiceren, die aura verwijden, ze beginnen dus in communicatie te komen met de geestelijke wereld, maar ze vergeten een ding. En dat is om hun eigen grenzen te behoeden. Om op tijd nee te zeggen.

Want als je zo heel makkelijk die ander kunt invoelen, en je weet wat die ander bezield en nodig heeft, dan doe je dat toch meteen. Spreekt toch vanzelf, begrijp je, zonder nadenken ga je doen. Ho ho wacht even, maar is dat wel goed voor jezelf? Kortom, je ziet juist dat mensen uit spirituele kringen en nieuwe tijdskinderen met name, heel erg geholpen moeten worden om op tijd ho te zeggen. En dat je ze moet helpen om dan ook nog op een aardige manier ho te zeggen. Dat is natuurlijk de grootste kunst, om het respectvol en toch duidelijk te zeggen, hier liggen mijn grenzen, dit is niet goed voor mij. En zelfs als je nog niet in staat bent om het respectvol te zeggen, nou doe het dan vooral onrespectvol, maar doe het wel. Begrijp je wel, want door de oefening heen zul je dan voorzichtig langzaam leren om het een beetje vriendelijker, een beetje respectvoller te doen. Maar het hoort bij de grote opgave van deze tijd om op tijd nee te zeggen. Waarom is dat nee zeggen zo belangrijk? Het klinkt weer zo egocentrisch maar dat is het niet. Wie goed voor zichzelf is kan opkomen en afbakenen, die kan ook uiterlijke autoriteiten loslaten. Die is in staat heel onbevangen, te luisteren naar het eigen innerlijke weten. En daarvoor moet je krachtig, afgerond in jezelf kunnen staan. Daarom is het een hele belangrijke opgave voor deze tijd. Het spijt me, we zouden het hebben over iets heel verhevens als de vierde dimensie, en nou zitten we te praten over alledaagse klei ervaringen. Maar ja, het zijn wel die ervaringen, dat is het enige, door die klei heen, voor we bij die vierde dimensie komen. Er is geen andere weg dan juist deze weg. En we hebben allemaal een beetje die neiging om die klei over te slaan. Zo gezellig om over hele mooie dingen te praten, als ik een lezing geef over engelen zit het altijd stampvol, maar wee je gebeente als ik een lezing geef over omgaan met het kwaad, dan mag ik blij zijn als er honderd mensen komen. Begrijp je, en dat is toch wat eng. En toch zullen we dat moeten leren om ook met dat soort dingen om te gaan. Lukt ook wel, en doen we ook wel, maar zo gaat het. Waar gaat het nou om? Het gaat dus om die geboorte van het Hoger Zelf. En ik heb heel in het kort, maar ik hoop dat het voldoende is, laten zien, hoe door de eeuwen heen, alle religies, alle culturen, de afdaling van de zonnegeest, de liefde gezien hebben. De Zonnegeest is de liefde bij uitstek. Ik zei al, Boeddha, 600 voor Christus, mocht daar al iets van opvangen, als hele hoge ingewijden. En uitstralen. En in de tijd van Jezus kwam die liefde toch echt tot in de sfeer van de aarde zelf. En nu wordt die grote liefdeskracht in ons hart geboren. Dus je kunt het ook heel simpel zeggen, het gaat ook om de geboorte van de echte liefde in ons hart. En dat is een liefde die onvoorwaardelijk is, die niet oordeelt, die respect heeft voor alles wat leeft. Die ook ruimte schept voor alles wat leeft. Die kijkt voorbij de buitenkant. Die geen etiketten plakt op mensen. Maar die steeds weer in staat is de eigen schoonheid van ieder mens, heel specifiek, te zien en te benoemen. Om die geboorte gaat het in wezen door alle stormen heen. Maar goed, dan zijn we er nog niet, want als die geboren wordt, dan kunnen

we ook werkelijk zeggen: alle oude tradities, een hele oude samenleving en alle oude patronen zullen gaan sterven. Het onderwijs, de politiek, de economie, ze zullen in elkaar donderen van hier tot gunder. Waarom?

Nou de politiek is natuurlijk heel duidelijk. De politiek is vooral gebouwd op krachten van het ego. En niet op krachten van het Hoger Zelf. Je hoeft maar een avond vrolijk of minder vrolijk de gesprekken van de Tweede Kamer te volgen en je weet dat het daar vooral ego krachten zijn. Vliegen afvangen, wie zegt het beter. En toch, zal ook politiek iets worden dat zich gaat afspelen in de sfeer van het Hoger Zelf. Van een volkomen respect. En dan zal Bos zeggen tegen Balkenende: ik vind dat je dat zo goed kunt, ik vind dat we in dit opzicht naar jou moeten luisteren. En Balkenende zal zeggen tegen Bos, dat is iets wat jij zo goed doet, wil jij dat opknappen, dat laten we nu aan jou over. Voel je. Ik noem maar even een soort voorbeeld, maar naar die sfeer zal het toe moeten. Nog is het niet zover, maar het gaat wel komen. Het leuke is, op een ander gebied zie je dat al wel gebeuren: kijk eens naar het onderwijs. Ook het onderwijs gaat instorten, want je ziet nu al, dat nieuwe tijdskinderen vastlopen op de oude onderwijspatronen wat toch nog teveel gebouwd is op de kennis van het hoofd, dat je maar veel weet, in plaats van op kennis van het hart. En nieuwetijdskinderen: ze hebben de pest in gewoon. Ik zou bijna zeggen, ze vertikken het om dingen in hun kop te stampen. Als ze niet kunnen voelen dat het belangrijk is, dan doen ze het gewoon niet. Alleen maar als ze het voelen. Dan kom je wel aan een ander onderwijs toe, en je ziet het al. Vrije scholen, iederwijs scholen. Montessori scholen, daar zal het langzaam naar toe gaan. Economie, je ziet ook in ons land pogingen om de economie te veranderen en te komen naar een economie waarin men ervan uitgaat wat de ander nodig heeft.  Dat is een ander denken dan het kapitalisme van de vrije markt. En daarom zal, als we niet goedschiks die overgang maken, die overgang op een gegeven moment zich voltrekken door een volkomen in elkaar donderen van de economie.

Ik ben heel benieuwd wat de nieuwe tijdskinderen, de eerste generatie die volwassen begint te worden, en nu aan het werk gaat in de samenleving, juist op deze terreinen zal gaan doen, bedenken, en veranderen. Want ze zullen op deze terreinen van alles in beweging zetten, op weg naar die grote transformatie toe. Kortom het is werkelijk een fascinerende tijd. Kerken, ik heb ze nog niet eens genoemd, maar je begrijpt het, hetzelfde verhaal, ze zullen instorten. Want waarom? Het is heel simpel, het gaat niet meer om te luisteren naar wat een ander zegt, toch zit ik hier, maar goed, maar het gaat erom om ernaar te luisteren wat je zelf voelt en weet. Maar daarom zeg ik altijd, het is voor mij ook zo belangrijk, ik zeg het ook altijd met nadruk, alsjeblieft, neem het van mij niet over, moet je niet doen, niet omdat ik het zeg. Neem alleen datgene over, waarvan jij voelt, dit spreekt me aan, hier kan ik wat mee.

Dat is zo belangrijk om er zo mee te leren omgaan. Ik weet nu al, als jullie me uitnodigen om  volgend jaar hetzelfde verhaal te vertellen, dan komt er weer een heel ander verhaal uit. Want dan ben ik een ander mens, ik heb weer andere dingen meegemaakt. Kortom ik kan alleen vertellen hoe het nu voor mij voelt, maar ik zal nooit kunnen zeggen, dit is de waarheid, nee zo heb ik er nu tegenaan leren kijken en als je er wat mee kunt, graag, en zo niet, prima. Voel je, die vrijheid dat is de nieuwe religie, spreken vanuit je innerlijk weten. En hopen dat je elkaar zo kunt aanraken en verder helpen. Kortom, wat wij vanavond doen is eigenlijk al de eersteling van de religie, de menswording van de nieuwe tijd. Religie is, het betekent weer letterlijk dat woord: verbinding. Verbinding met de geestelijke wereld. Als het hoger zelf in ons geboren wordt, als God in ons geboren wordt dan zijn we gewoon, dan is er geen religie meer die het voor ons doet, dan is er gewoon die permanente lijn . Vandaar dat je ziet dat al die uiterlijke vormen sterven, maar dat daar dwars doorheen een heel nieuwe vorm van verbinding, verbonden zijn, geboren wordt. En ik vind het ook weer prachtig om dat mee te maken. En ik vind er niks tragisch meer aan dat kerken instorten,  als je maar ziet dat er heel sterk ernaast het nieuwe verbonden wordt. Het leukste is dat wat ik nu vanavond deel met jullie:  ik kan dat delen met mensen van een Hindoe achtergrond, van een Moslim achtergrond, van een Boeddhistische achtergrond, want in al die verschillende religies leeft in esoterische kringen ditzelfde weten. Misschien zullen ze er andere termen voor gebruiken, maar in principe komt het hierop neer. Dus de religie van de toekomst is er ook één waarin scheidingen worden opgeheven. Waarin alle grenzen worden weggenomen. En waarin we echt als mensen samenleven, vanuit één en hetzelfde innerlijke weten. Nou, als wij allemaal op onze eigen manier, heel persoonlijk in deze incarnatie één stap daar naartoe mogen zetten, de stap naar ons innerlijk weten en als we een heel klein beetje leren, onze angsten los te laten, en ons steeds meer toe te vertrouwen aan dat innerlijk weten, dan helpen we de grote overgang en dan komt hij daardoor een klein stukje dichterbij. De grote overgang wordt meestal niet gerealiseerd door grootse en meeslepende daden. Het zou leuk zijn als het zo was. Maar die wordt gerealiseerd door kleine, eenvoudige mensen, zoals ieder van ons is en door wat ieder van ons van binnen met zichzelf bewerkt, verovert, realiseert. Alleen zo, door dat hele stille, onopvallende werken aan jezelf. Zo zal die nieuwe tijd dichterbij komen.

Kortom, ik hoop één ding,  blijf de hoop, de verwondering, het vertrouwen, bewaren. Als er ooit een tijd was waarin dat reëel was, is het eigenlijk nu. Want achter het donker van onze tijd ligt het licht van de komende tijd verborgen. En wie innerlijke ogen krijgt, die oren krijgt om te horen, die ziet dat eerste licht al komen. Mogen wij allemaal op onze eigen manier, zo wakker worden.

En dan is er koffie. Hans krijgt ook alvast de bloemen en zegt daarom: Als de buit al binnen is kan ik net zo goed direct maar gaan!

Na de pauze begint Hans met de op schrift gestelde vragen alvorens de vragen uit de zaal te beantwoorden.

Hoe herkent men nieuwe tijdskinderen?

Ga eens naar een lagere school, ga eens kijken. Ga eens praten met leerkrachten die kunnen het je feilloos vertellen. Hypergevoelig, heel scherp, je ziet dat ze alles zien en waarnemen.

Het zijn kinderen met een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel met een heel sterk sociaal invoelingsvermogen, meteen met anderen, altijd communiceren en verbinden. Wat ik al zei teveel aandacht voor anderen en vaak te weinig voor zichzelf. Kinderen die op een heel natuurlijke manier, heel spontaan, laten merken dat ze dingen weten die voor hen heel vanzelfsprekend zijn. Maar die heel veel moeite hebben met aarden, met beide voeten op de grond komen, ze moeten daarbij geholpen worden, enfin, je voelt wel, alles waar wij met elkaar over praten op de één of andere manier leeft dat al in deze kinderen.

Ze hebben ook een religieus bewustzijn, ze hebben ook een universele eigen taal, ik spreek nog steeds de christelijke taal, daar kom ik uit voort. Je ziet kinderen in die twee generaties verder en ze spreken een hele nieuwe religieuze taal en dat vind ik prachtig om te zien en mee te maken. En daarin zie je wat er komen gaat en verder: je moet gewoon met veel kinderen praten, dan merk je het vanzelf. Niet alle kinderen zijn nieuwe tijdskinderen. Er zijn kinderen die nog heel sterk in de sfeer van het oude zitten. En een wat oudere energie, trilling uitstralen gericht op materie e.d. en dat soort dingen, dus dat verschil is ook sterk merkbaar.familie-bospad

Is het niet zo, dat de westerse mens is weggezonken in het materialistisch denken en andere volken daarin mee zuigt?

De Indianen  en Eskimo’s vroegen vergeving als ze een dier hadden gedood, niet uit hebzucht, zoals de westerse mens doet, maar puur om te overleven. Stonden die volken dan niet dicht bij die vierde dimensie?

Ja en nee, het is wel waar dat de westerse mens heel sterk in de materie is afgedaald, kijk maar naar de westerse cultuur. Amerika bij uitstek. Dat is een cultuur die heel sterk de aardse techniek ontwikkeld heeft. Kijk eens naar China, hoe het heel lang geleefd heeft tot aan de komst van het communisme. Heel religieus, maar van een ontwikkeling van het aardse leven kwam weinig terecht, want ze waren vooral religieus gericht op de geestelijke wereld op de stoffelijke voorouders aan wie ze allerlei offers moesten brengen, maar niet op de aarde. India is nog steeds bezig aan een inhaalslag, omdat het heel lang geleefd heeft vanuit die religieuze verbinding. Dus tot nu toe zag je, het oosten is sterk op de geestelijke wereld gericht, de westerse wereld is gericht op de wereld van de materie. Het was die eenzijdigheid. En nu zie je hoe heel langzaam ze beiden toe groeien naar een evenwicht. Het westen krijgt allerlei geestelijke impulsen. Als je ziet hoeveel Lama’s naar het westen trekken om de geestelijke boodschap door te geven, dan zie je dat al en je ziet tegelijkertijd dat in de oude geestelijke tradities een heel nieuw bewustzijn ontstaat dat je wel hier op aarde leven moet, maar dat je wel moet leren om de aarde te beheren. Dus voor het eerst ontstaat er een tijd waarin oost en west ook qua religies naar elkaar beginnen toe te groeien.

De oude oosterse tradities tot en met de indianen aan toe die leefden wel in geestelijke verbondenheid, maar ze waren nog niet genoeg geaard. Je kunt alleen door de materie heen de weg naar de geestelijke wereld vinden. Kijk eens naar een mensenleven, kinderen zijn vaak nog zo geestelijk. Konden ze niet die fijnzinnige kinderen blijven die ze vroeger waren, zo puur, zuiver speels enz. en dan worden het pubers, dan worden het jong volwassenen en dan worden ze heel materialistisch, een baan een huis enz. en dan bij de ouder wordende mens zie je weer een nieuw geestelijk bewustzijn ontwaken. Dat een enkel mens zo doorleeft is, is een kleine afbeelding van wat de hele mensheid doen moet. Kinderen moeten door de puberteit heen, moeten door de materie heen. Nou, je ziet ook oude mensen. Als ze het goed doen maken ze het zich op een bewuste manier eigenen kind weet nog heel veel onbewust, intuïtief, spontaan. En ouder wordende mensen krijgen dat weten op een bewuste manier.

Dat is dus, waardoor die gang door de materie zo belangrijk is. En nu zie je die twee samen voegen, elkaar stimuleren, bevruchten en wakker roepen. En naar een houding groeien door de materie heen. Als je dit ziet is het op zich ontzettend boeiend. En weet je Europa, maar ook Nederland, is teveel op het westen gericht. Maar Europa heeft eigenlijk de opdracht vanuit de geestelijke wereld om de brug te bouwen tussen Oost en West en spiritualiteit en materie en te onderhouden en verbinden. Europa zou niet zo achter Amerika aan moeten lopen, waarbij Amerika de belangen van de waarde van het Oosten zou moeten vertegenwoordigen. En omgekeerd zou het Oosten de waarde kunnen leren begrijpen, dat je hier ook in de materie leven moet.  Kortom, ik denk dat het in de politiek ook een heel belangrijk punt zou moeten zijn, waarbij de vraag zou moeten zijn of we wel voldoende deze geestelijke brugfunctie tussen oost en west verdedigen. En dat betekent, dat wij dat ook in onszelf moeten waarmaken, dat evenwicht tussen  spiritualiteit, geestelijke wereld en materie.

Ik heb eens gelezen dat het mediumschap niet goed is gevonden door God. Wat is uw mening  hierover? Hans zegt heel duidelijk: “Dan heb je dat verkeerd gelezen.”

Ja, dat moet ik maar even nadrukkelijk zeggen, nou ja de kans is groot, dat je het helaas gelezen hebt. Want er zijn een heleboel boeken die zoiets beweren. Omdat er in de Bijbel een tekst staat, ergens in Koningen, waarin het verkeerde mediumschap veroordeeld wordt. Dat gebruikt wordt vanuit eigenbelang. Dat wordt veroordeeld. Zo moet het niet. Saul verloor omdat hij heel egoïstisch werd, hij verloor de levende verbinding met de Goddelijke wereld, en de goddelijke stem sprak niet meer.

Dat was een verlies, ineens kreeg hij niet meer te horen hoe hij leven moest en hoe hij regeren moest. Omdat hij egoïstisch geworden was. Hij raakt in paniek en hij gaat naar een medium.

Ja, maar dat was niet de bedoeling, begrijp je, hij moest aan zichzelf werken, zichzelf zuiveren om die stem weer levend te krijgen. Daarom werd het veroordeeld, het had niks met mediumschap te maken, het had alles met Koning Saul te maken. Oude koningen in die tijd waren altijd ingewijden. En daarom zou Saul  weer uit eigenbelang vragen aan het medium en dan mag het weer niet, voel je. Het verkeerd gebruik van het mediumschap wordt veroordeeld. Maar denk eens, de profeten, dat zijn allemaal mediums, de hogepriester met het borstschild in het oude testament met die twaalf stenen erop, regelrecht uit dat land is weggelopen. Daar liepen de priesters ook zo met een soortgelijk borstschild. En via dat borstschild stonden ze regelrecht in verbinding met de geestelijke wereld. Nou, als dat geen mediums waren! Begrijp je. Dus de bijbel staat vol mediums. Geldt ook voor nu, er komen er steeds meer. Maar wij moeten ze zuiver leren gebruiken. Nou, dat is bij alles natuurlijk. Alleen op zich is het natuurlijk niet verkeerd. De kerk is er op de een of andere manier spookbang voor geweest. Ik begrijp het wel, want dan zouden wij naar die mediums luisteren en niet naar de priesters en bisschoppen de predikanten en de paus. Dus daarom is het altijd zo veroordeeld. Vanuit een bepaald machtsdenken. Zullen wij dat eindelijk eens gaan veranderen?

Nu ik aan mijn bewustwording werk en naar lezingen ga zoals vanavond, heb ik geen behoefte meer om naar de kerk te gaan. Ik ben nog wel lid, maar kom er nooit meer. Maar heb laatst wel mijn dochtertje laten dopen. Met moeite omdat ik er nooit meer kom. Kunt u ook kinderen dopen zonder dat het in de kerk hoeft, zijn er überhaupt andere mogelijkheden?

Ja, wij mogen leren, dat is prachtig, ik hoop dat je begrijpt na alles wat ik vanavond verteld heb, dominees zijn uit, pastors ook. Ze moeten ook uit zijn, want er mogen geen autoriteiten meer zijn. We zijn allemaal autoriteit voor elkaar. Dat betekent bij begrafenisvieringen en bij dopen, en bij huwelijkssluitingen, er hoeft helemaal geen dominee of pastoor meer bij te zijn, dan kan iedereen daar zo’n rol spelen. Dus je kunt iemand vragen, zou jij mijn kind willen dopen. Iemand van wie je voelt, dat is een goed en zuiver mens aan wie je dat zou willen vragen. En dan moet die iemand vragen om Goddelijke kracht en bevoegdheid of het mag, maar het mag. Wij mogen aan en voor elkaar de sacramenten verrichten.

We zullen moeten leren, maar je ziet het met name bij begrafenissen steeds vaker gebeuren,want steeds meer mensen zijn buitenkerkelijk en dan zie je dat vrienden en familieleden heel spontaan die rol gaan overnemen en ook allerlei nieuwe rituelen bedenken. Ik vind het ook heel prachtig wat er op dat gebied gebeurt. Hetzelfde zou mogen gebeuren bij het dopen. Bij huwelijkssluitingen, bij vieringen, ontwerp rituelen. Durf voor elkaar autoriteit te zijn.

We zijn nu allemaal geroepen om af en toe om de beurt voorganger voor elkaar  te zijn. Ik heb ooit eens geoefend bij lezingen, omdat ik het zo mooi vond, je mag allemaal elkaar de zegen geven. Want je bent allemaal elkaars autoriteit. En soms werkt dat echt, je handen opleggen op het hoofd van de ander. Maar dit is iets wat uit volkomen zuiverheid moet gebeuren. Maar dan de zegen uitspreken en als je dat zo doet, dan werkt het. De tijd is echt afgesloten van autoriteiten buiten ons, we zijn volkomen gelijkwaardig aan elkaar en om de beurt mogen we opstaan en de ene keer is de één voorganger en de andere keer de ander. In de oude christelijke gemeente, de spirituele gemeente, ging het zo al toe. Daar werd het ook afwisselend voor elkaar gedaan. En deden vrouwen het net zo goed als mannen, enz. Toen de kerk opkwam in de derde of vierde eeuw is het allemaal met de grond gelijk gemaakt. Maar nu komt het allemaal weer boven. Durf maar eens, je zult zien bij begrafenissen gaat het allemaal het gemakkelijkst, dan heb je het gevoel, je moet. Bij dopen vinden we het nog wat enger. Er zijn steeds meer predikanten die buiten de kerk om, loslopende predikanten zal ik maar zeggen, dat beginnen te doen. Je mag ook een stap verder gaan en je kind ook zelf dopen. Maar het is vaak wel een ritueel van verbinding. Dus waar getuigen bij zijn en waar een belofte wordt uitgesproken. En aangezien de ouders de belofte afleggen is het handiger als een ander dan de doop verricht. En wat voor belofte leg je af? Dat je dit kind helpt te groeien naar het eigen innerlijk weten. De innerlijke, goddelijke bron. Je doopt het vanuit de verbinding met die goddelijke kern. Dat is het. De ouders mogen beloven dat ze daarbij het kind zullen bijstaan naar hun vermogen, dat is de oude doop belofte.

Eigenlijk mag je zeggen, en in de toekomst moet je daarnaar toe groeien, en als jij het anders beleeft moet je dat vooral doen. Maar de tijd van uiterlijke sacramenten die is in feite voorbij. De tijd van de innerlijke sacramenten is nu aangebroken. Maar het is een overgangstijd. En als jij het prettig vindt om nog uiterlijke rituelen te gebruiken, prima. Ik zeg bij mezelf, het leven zelf doopt ons. Er komen momenten waarop ineens dat innerlijk weten, wakker wordt. Tot leven komt, eigenlijk worden we op dat moment gedoopt. Voel je…dus je kunt ook zeggen, het leven doopt onszelf. Het leven doopt ons ook aan elkaar en we weten ook dat we tegenwoordig steeds beter, we hebben ook geen papiertje van het stadhuis meer nodig flauwekul, het leven zelf brengt ons zover dat we aan elkaar trouw beloven. En dan mag het nog wel, zo’n ritueel is prima, maar de essentie ligt in de innerlijke belofte, dus steeds meer zie je dat het naar het innerlijk verschuift. Maar ik weet, voor heel veel mensen in onze tijd is dit nog teveel gevraagd, die hebben nog de rituelen nodig van de religieuze gemeenschapskerk. Vooral doen. In zo’n overgangstijd zijn er mensen die leven in de sfeer van het oude en mensen die leven in de sfeer van het nieuwe. Voel maar wat bij jou past. Juist in zo’n tijd moet je oppassen dat je niet zegt: zo moet het.

Biologisch gezien, zijn gevoelens intuïtie. Leven, eeuwigheid, oneindigheid andere dimensies. Dus als ik doe, voel ik en handel ik intuïtief. Naar heelheid, enz. En dat ik mijn God, onleesbaar……. nou ik probeer het maar, zegt Hans, het lukt me niet helemaal om het te ontcijferen, maar het is geloof ik een hele diepzinnige opmerking, alleen ik kan er even niet helemaal bij. Maar het is misschien omdat je het zo kort moet samenvatten. Ik denk dat je bedoelt, dat je al levend bent gebonden aan andere en grotere dimensies.

Dat klopt, de vraag komt van mij. Hans vindt het fijn dat het even wordt toegelicht door de vraagsteller. Ik ben simpelweg tot de ontdekking gekomen dat wat ik voel eigenlijk van een andere dimensie is. Wel aanwezig is in mij en daar stoel ik in.Hetzelfde geldt voor intuïtie. Waar we het de hele avond over hebben: het neerdalen van de geestelijke wereld in de materiële, of in het vlees zou je kunnen zeggen, is bij mij geweest een besef dat ik me realiseer dat ik iets van God in me heb en ineens besef dat mijn gevoel iets is van het Goddelijke zeg maar. En dat is eigenlijk heel biologisch en het maakt ons overlevend.

En het verbindt ons met iets van de eeuwigheid. Eigenlijk een heel verhaal van hoe simpel het eigenlijk is.

Hier wordt om gelachen want Hans zegt, ja, daar heb je eigenlijk gelijk in, het is ook ontzettend simpel. Ik zeg wel vaker, ik zou hier kunnen komen, en dan maar een woord spreken, en dan weer gaan. Echt waar, en dat ene woord is liefde.

En daar draait alles om. En zo simpel is het. En jullie kennen toch het verhaal van de oude apostel Johannes, dat is ook zo prachtig. Hij was 100 jaar oud en hij leefde in Efeze, had het evangelie geschreven, had gevangen gezeten, de hele rataplan achter de rug en hij was krakkemikkig….elke zondag kwamen zijn leerlingen en die kleedden hem in prachtige bisschopsgewaden, zetten hem op een draagstoel en droegen hem dan naar de zondagse bijeenkomst. En elke zondag zetten ze die draagstoel neer en dan sprak Johannes vier woorden en die vier woorden waren: kinderkens hebt elkander lief. En daarna begon de viering en de hele eredienst, avondmaal, euchanestieviering hoe je het maar noemen wilde, maar van die hele eredienst waren altijd weer die vier woorden het hoogtepunt van de bijeenkomst, want op de een of andere manier, als Johannes ze uitsprak, kinderkens hebt elkander lief, dan gebeurde er wat. Enorme hoge energieën gingen door die ruimte heen.

Dat vind ik altijd zo’n prachtig voorbeeld. Ik hoop dat als ik oud ben, dat ik dat nog mag doen, het lijkt me zo mooi. Trouwens, nou ik het toch vertel maak ik het verhaal even af.

Op een dag wordt hij op een zondag weer naar een gemeente gebracht en dan wordt die draagstoel weer neergezet en iedereen zit te wachten tot Johannes weer die vier woorden zal spreken: kinderkens hebt elkander lief, maar in plaats van wat te zeggen staat hij op, loopt naar voren en daar staat een sarcofaag die in die oude gemeentes dienst deed als altaar of avondmaalstafel. En de oude Johannes loopt daar als een jongeman zo naar voren, gaat daar in die sarcofaag (Graftombe) liggen en geeft de geest. En op dat moment begint er een schitterend licht in die ruimte te stralen. En er begint een bloemengeur zich door die ruimte te verspreiden die daar, volgens de oude berichten nog wekenlang gehangen heeft. Ik vind het zo’n prachtig verhaal. En het schijnt ook volgens de oude zieners op waarheid te berusten. Johannes die natuurlijk zo heel diep met zijn goddelijke ik verbonden was, die kon daardoor het moment kiezen waarop hij de verbinding met het lichaam los zou laten. En naar de overkant, naar huis, terug zou gaan. Daar heb je ook weer een voorbeeld van het nieuwe dat komen gaat, als wij steeds meer vanuit het ego in de kracht van het hoger Ik terechtkomen. Denken, voelen en willen dat zijn de drie krachten van de mens en daar bestaan we uit. Maar, nou is het zo, en zo simpel is het, wij kunnen zowel het denken, als het voelen, als het willen, in dienst van het ego gebruiken, met je wil kun je anderen dodelijk domineren, met je denken, alleen maar in je hoofd zitten, abstract denken, nou….. daar gaan andere mensen in je omgeving van dood. Met je voelen, kun je uiterst egocentrisch voelen, ego voelen, dus die drie aspecten van de mens moeten even aangesloten worden, niet op het ego, maar de stekkers moeten een laag dieper gestopt worden, in de sfeer van het hogere ik.

Maar als ze in dienst komen te staan van het hogere ik, voelen, denken en willen, dan komen ineens hele hoge geestelijke krachten, daardoorheen werken, en dan zul je voelen, dat je zowel in het denken, als in het voelen, als in het willen, doorstroomt wordt door goddelijke krachten. Er is een daad voor nodig om die stekkers even anders aan te sluiten. En heb je dat gedaan, dan zul je inderdaad voelen, ik leef nu al in verbinding met hogere werelden, maar er is dus een daad voor nodig.

Hoe blijf je staande in een familie die conventioneel denkt, en dit nieuwe niet met ons wil delen?

Ach Here, ……..hier wordt om gelachen maar dit is inderdaad geen eenvoudige vraag. Voor mij is het zo. Laat ik het maar uit eigen leven noemen, want ik denk dat heel veel mensen dit meemaken. Door grote afstand te bewaren met degenen met wie je in deze incarnatie door banden van het bloed verbonden bent. Want we zullen moeten leren dat in deze incarnatie niet de banden van het bloed het allerbelangrijkste zijn, maar dat die banden van die mensen met wie ik me geestelijk verbonden voel het meest belangrijk zijn. Mijn geestelijke zusjes en broertjes, dat zijn dus de eigenlijke mensen in dit leven. En geef je conventioneel denkende broertjes en zusjes alle ruimte en laat ze vooral zichzelf mogen blijven, dus zit niet teveel te trekken en te plukken aan ze…..voel je, maar dat kun je door flink wat afstand te creëren.

En niet steeds te hopen dat ze jou begrijpen zullen en jou volgen zullen, ga er nou vanuit dat ze het niet zullen doen, en laat ze vooral hun eigen leven leven. En kom niet te vaak bij elkaar want daar word je zo beroerd van. Ja, dat bedoel ik dus met afstand bewaren. Als je die afstand bewaart, word je ook niet beroerd en dan kun je hen ook laten, en daar gaat het om. En als je leert om je meer te verbinden met je geestelijke zusjes en broertjes, dan voel je je ook niet zo in de steek gelaten. Maar ik weet, de oude traditie vertelt ook dat in deze overgangstijd de grote problemen beginnen in de sfeer van de bloedbanden, daar begint de ellende, en dat moet, want ook bloedbanden, dat is wel de sfeer van de materie. Want bloed is materie en ik ben dus aan deze mensen verbonden in de materiele wereld. Maar ik moet leren om me te verbinden met mensen in de geest. Dus met wie ik mij in de geest verbonden voel, daarvoor moet ik kiezen, dat dat nu mijn echte broertjes en zusjes zijn. Dat is een klus hoor, dat lukt niet in een keer, en voor iedereen is het knokken geblazen, maar heel veel mensen maken deze problematiek mee in hun leven.  Ik vond het heel prettig om dit te begrijpen en te weten, dat je ook die afstand mocht nemen. En ik heb gemerkt hoe ik mijn broertjes en zusjes op grote afstand zette, dat ik ze toen ook kon respecteren en laten wie ze waren. En niet steeds zat te hopen, te hunkeren, zouden ze een keer begrijpen enz. enz. Nee, laat ze. En dat kan door die afstand te laten. En dan is het zelfs leuk om een keer te komen, maar ik verwacht niks meer enfin, die verbinding. Succes en sterkte.

Er is een geestelijk aspect wordt hier gezegd, want je hebt er toch voor gekozen om in deze familie te incarneren?

Ja, waarschijnlijk om deze levensles mee te maken. Dat lijkt me heel simpel. Want we zullen allemaal heel essentieel deze les moeten meemaken, en als je zoveel incarnaties geleefd hebt vanuit het besef dat de familie alles is, en we hebben allemaal geleefd, we hebben allemaal heel veel incarnaties achter de rug, want je moet het van je familie hebben. Nou, dan duurt het wel even knokken, voor je anders ingeprogrammeerd wordt. Voel je, en dat gaat alleen door even tot in je tenen toe te ervaren hoe moeilijk die verbinding is. Nou, sommigen, de meesten van jullie hier, worden in deze incarnatie op dit punt even anders ingeprogrammeerd.

In de oudheid, Egypte, Maya’s enz. is voorspeld dat er in deze tijd de omwenteling, transformatie zal plaatsvinden. In de geestelijke wereld is er toch niet de tijdsbeleving zoals wij mensen die kennen.Hoe kan er dan in een bepaalde tijd energie naar de aarde gestuurd worden?

Wat slim, ja maar weet je, ik ben een heel simpel mens: we leven hier op aarde en op aarde kunnen we alleen maar denken in de sfeer van ruimte en tijd. En het geestelijke denken is door zieners, ingewijden ik noem maar even de Rishies, maar ook de leiders van de Maya’s in aardse termen omgezet, dat geestelijke weten, dat tijdloos was en ruimteloos. Maar het werd naar het menselijk niveau vertaald en het werd ook vertaald in termen van tijd, gelukkig maar. Want dat is de enige manier waarop wij het kunnen begrijpen. Ik denk altijd aan het vergelijk tussen het vak witwereld en kleurenwereld, De Rishies, de hoge ingewijdenen, zij moesten iets van een kleurenwereld doorgeven aan mensen die altijd in een zwart /wit wereld leven. Nou, dat hebben ze gedaan, en ze hebben het zo gedaan dat wij het kunnen begrijpen. Dus in termen van tijd en jaartallen enz. En dan zeggen wij terecht, ja maar dat klopt toch niet want daar kennen ze geen tijd, ja dat is waar….maar wees blij dat wij het op de menselijke manier in de tijd ontvangen hebben, zodat we het zo kunnen begrijpen. Misschien dat we het in latere incarnaties niet meer nodig hebben, maar nu nog even wel. Ja?

In openbaringen staat, ik vind dat zo’n prachtig beeld, voor de liefhebbers, dat God een boodschap geeft aan Christus, de hoogste zonnegeest en die geeft het weer door aan de hoge engelen, die geven het weer door aan de lagere engelen, die geven het weer door aan de engel van Johannes en die geeft het weer door aan Johannes zelf.

Dat is prachtig, de geestelijke trap, geestelijke denkbeelden worden steeds eenvoudiger naar de lagere treden omgevormd. En uiteindelijk via de engel van Johannes naar Johannes, zo omgevormd dat Johannes het behappen kan, op een menselijke manier. Dat is de manier waarop ons inzichten in de geestelijke wereld worden aangereikt en voor ons hapklaar gemaakt worden. Als ik het zo zeg voel je dat alles wat wij op de menselijke manier zo kunnen vatten, maar het is nog veel groter. En daar kan ik zo verlangend naar uitkijken.

Straks als ik dit jasje uittrek en ik kom aan die overkant, en ik heb de beperktheid van ruimte en tijd achtergelaten, dan mag ik zien hoe het echt is. En ik weet nu echt al, het zal totaal anders zijn dan ik nu zie en nu verteld heb. Het zal zoveel groter zijn, ik zal me op dat moment generen, dat weet ik nu al, dat ik het hier in mijn leven op aarde, zo simpel verteld heb, want het is zoveel grootser. Nou, dat weet ik. Maar goed, we mogen al proberen om het op een eenvoudige manier te pakken. Maar pak het, vanuit dat besef dat het nog veel grootser is. En soms zeg ik weleens, dat vind ik zo leuk, want voor mij is het een bepaald type waarheid, als we nou eens even over honderd jaar aan de overkant weer eens even bij elkaar komen. En we kijken dan met elkaar vanuit ons weten, nou, dat wordt een feest en we kijken even terug hoe we het nu met elkaar gedeeld hebben en dan zullen we zien dat er al allerlei zaden in ons begonnen te ontwaken, en dan zullen we ook zien, dat in al zijn eenvoud iets wat wij samen doen, heel belangrijk is voor deze incarnatie. Die zaden water geven, zodat ze een beetje ontkiemen kunnen in dit leven!

In de kerk is de tegenstelling tussen het goede en het kwade heel duidelijk. Wat niet in het straatje past is het werk van de duivel. Als je spreekt over duivelse krachten, als het gaat om het terrorisme, maak je je daar dan niet te gemakkelijk van af, oftewel doe je dan niet hetzelfde als de kerk?

Och Heer, ja…

Nee, maar dan zou ik jullie een hele avond over het kwaad moeten doorzagen, en je zult even het simpele denken in het goed en kwaad zoals je van de kerk uit kent, even helemaal moeten loslaten. Het nieuwe tijdsdenken, het esoterisch, het spirituele denken zegt heel simpel dit:

In het algemeen bestaat er niet zoiets als per definitie iets goeds en per definitie iets kwaads.

Nee, er wordt gewoon verteld, Judas heeft een offer gebracht. O, wil je even goed horen, Judas heeft een offer gebracht, om de rol van het kwaad, de verrader van Christus te zijn, op zich te nemen. Wil je dat doorvertalen, dat op zich te nemen naar Osama Bin Laden, Hitler, nemen zij soms de rol van het kwaad op zich? Om door de uitdaging die zij betekenen, de mensheid omhoog te stuwen. Dus de esoterische traditie zegt, je kunt op het kwaad op twee niveaus kijken, op aards niveau moet je keihard duidelijk zijn. Op aards niveau mag je heel simpel zeggen, overal waar de liefde geweld wordt aangedaan, moet je keihard ho zeggen, het is verkeerd, heel duidelijk. Tegelijkertijd mag je zeggen, op een hoger niveau staat ook het kwaad in dienst van het Goddelijk Plan. Dus het zijn twee niveaus, maar die twee niveaus mogen er tegelijkertijd zijn. Ik mag op aards niveau heel duidelijk zijn. Als een kind verkracht wordt, mag ik niet zeggen, ja misschien moet die verkrachter wel een rol spelen in het goddelijke plan…ja dank je de koekoek. Die krijgt een enorme trap en zo niet meer, onder het achterwerk. Begrijp je, dat is aards niveau. Heel duidelijk ho zeggen, overal waar de liefde wordt aangetast. Tegelijkertijd, de mensen die het kwaad belichamen: zeg kwaad tegen het kwaad, de verkrachting, zeg niet, veroordeel niet, de mensen die dat belichamen. Je weet niet wat erachter staat. Welke verbanden daar zitten. Het is een hele klus hoor, waarmee ik jullie opzadel. Maar het nieuwe denken gaat daarvan uit.

Je leert al een beetje, als je kinderen opvoedt mag je nooit tegen kinderen zeggen: ik vind je een rotkind op dit moment. Nee, dat mag je niet zeggen, je mag zeggen, zoals je je nu gedraagt vind ik even heel vervelend, maar jij bent lief. Voel je dat verschil? Dan voelt een kind zich niet afgewezen, wil je dat even in het groot bedenken. Wat je nu doet vind ik een rotstreek, dat mag je nooit meer doen. Voel je dat de mens zelf goed is, dat is een begin van vergeving leren. Ga er maar aan staan, maar het is de eerste klus die gevraagd wordt op weg naar een nieuwe tijd.  Het kan dus zijn dat het terrorisme ook, en dat weet ik wel zeker, een uitdaging, eigenlijk een collectieve inwijdingservaring voor ons in deze tijd bevat. Onze confrontatie met het terrorisme met alles wat erbij hoort, met angst en aanverwante artikelen, het eind hebben we nog niet gehad, maar het is in feite een groeistuip. Wij zullen erdoor mogen groeien, door die confrontatie daarmee. Dat is de bedoeling, ik heb al gezegd, juist daardoor leer je angsten overwinnen, je niet laten meeslepen en in je vertrouwen blijven staan, dat is de bedoeling.

Worden wij, nu de energietrilling is verhoogd ook gevoeliger voor allerlei invloeden om ons heen zoals luchtvervuiling, lawaai, chemische stoffen die in allerlei dingen verwerkt zijn. Straling van electrische apparaten en u.m.t.s. masten?

Nou en of. En je ziet ook nieuwe tijdskinderen, die hebben ook direct al die overgevoeligheid. Nieuwetijdskinderen zijn allergisch voor allerlei dingen, koemelk, kinderen die vlees niet verdragen, ook shampoo waar ze niet tegen kunnen, ze kunnen alleen de hele pure weleda shampoo verdragen; dan merk je dat ze geen eczeem krijgen, gewoon hele simpele dingen.

Nieuwe tijdskinderen hebben ook in het fysieke lichaam al een grotere gevoeligheid. En mensen die aan zichzelf werken, die dus hun ego proberen schoon te maken, daarin gaat het lichaam mee in verhoging van trillingsgetal. En dan zul je merken, dat ook jouw lichaam gevoeliger wordt voor allerlei dingen. Lawaai kun je bijvoorbeeld al moeilijker verdragen, ik noem maar wat. Die straling kun je moeilijker verdragen, nou dan moet je maar gewoon gaan verhuizen als je in een flatgebouw woont waar een zendmast staat, ik ken mensen die dat gedaan hebben.  Omdat ze dat niet konden verdragen. En dan kun je wel allerlei gevechten aangaan, maar je kunt ook zeggen, laat ik verstandig zijn en ik weet dat ik mijzelf het meeste help door dan te verhuizen. En je ziet, dat zijn allemaal veranderingen die eerst nog individueel ontdekt worden. Heel voorzichtig begint er nu wat onderzoek gedaan te worden naar de negatieve gevolgen van stralingen. Het is absurd dat de minister en staatssecretarissen nog steeds zeggen dat het geen gevaar oplevert. En ieder mens die een beetje kan nadenken die weet natuurlijk al dat het gevaarlijk is. Maar goed, daar komen we langzaamaan wel achter. Zoals ze in het onderwijs ook zeiden, schaalvergroting, hoe groter de klassen en de scholen, hoe beter, kinderen worden nummers. Nu beginnen ze erachter te komen, dat het misschien toch niet zo handig is. Scholen van 2000 leerlingen. Ik heb het gemerkt toen ik hier woonde, toen was ik leraar aan het gymnasium in Groningen, en tegelijkertijd aan het Ichtus college in Drachten. Het gymnasium was kleiner, driehonderd leerlingen, ik kende alle leerlingen daar bij name, en ik voelde me dus medeverantwoordelijk als leraar. Maar als ik door het Ichtus college liep, ik voelde me net een lesboer, ik kende niemand daar en die kinderen gingen ook gewoon hun gang, en ik was er te weinig om er ook echt in te kunnen springen, dus je voelde je niet verbonden, kon geen verantwoordelijkheid dragen, toen heb ik tot mijn tenen toe gevoeld, die schaalvergroting…als je nou een jongere generatie kwijt wil raken, op het slechte pad wilt krijgen, dan moet je het vooral zo doen. Door die grote scholengemeenschappen. Hoe kleiner de scholengemeenschappen, hoe meer een kind gekend wordt, herkend wordt, er ruimte kan zijn voor de eigenheid, het geen nummer is. Als de donder moeten we daarnaar toe. Stop je kinderen daarom op kleine scholen, als je de keus hebt in dat soort dingen.

Ik ben door mijn vragen die op de briefjes gesteld zijn heen, zijn er nog mensen die voor de microfoon een vraag durven stellen. Want daar is altijd enige moed voor nodig. En ik bid jullie dat het niet alleen de mannen zullen zijn die deze moed opbrengen, maar ook de vrouwen, Kijk daar begint iemand.

Waarom zo bang voor de dood, als je weet: het is toch thuiskomen?

Heb je ooit aan regressietherapie gedaan?

Ja, hoe ontstaat angst voor de dood?

Die ontstaat door een aantal doodservaringen die niet aangenaam waren. En dat is wel in je genen opgeslagen. Als je een keer gewurgd bent, levend ingemetseld, en mensen die in de spirituele traditie gezeten hebben, hebben dat soort dingen vaker meegemaakt.

Nou als je een aantal keren zo een negatieve doodservaring hebt meegemaakt, dan blijft er een angst voor de dood achter. Die kan je met al je kopdenken, niet overwinnen. Die kun je alleen overwinnen door even in regressie te gaan en de verschillende doodsmomenten even te herbeleven. Dat zal niet aangenaam zijn, maar als je het gedaan hebt, komt er ineens veel helderheid en dan zul je ineens voelen…. het is weg. Ik ben het kwijt, dus juist in dit soort dingen, kan regressie therapie zoveel helpen. Als je angsten tegen komt die je uit dit leven niet logisch verklaren kunt. Ja, heel veel mensen hebben natuurlijk ook hun angst, je ziet het bij stervenden zelf. Mensen die in een hospice werken, vertellen het ook vaker. Als je het niet kent, dan heb je een stervende en die is heel aardig en heel lief, en die weet ook ik ga naar huis enz. maar dan op een dag komen ze bij de stervende en dan doet hij of zij ineens lelijk .

Vragen naar het waarom, verwijten als je hebt me in de steek gelaten, je hebt dat vergeten, je bent een kreng, echt heel lelijk. En ze schrikken zich rot. Het volgende moment is het weer goed. Waarom kan een stervende ineens zo lelijk doen? De esoterische traditie en met name het boeddhisme is hierin heel ver ontwikkeld. En die zegt, ja maar wacht even, niet alleen het lichaam gaat sterven, maar er is nog iets wat gaat sterven. Ons ego gaat ook sterven. En het ego vindt het niet leuk om te gaan sterven. En op het laatste moment komt het ego nog even opspartelen, kwaad erdoorheen. En als je dan terugzakt vanuit de sfeer van het ego in de sfeer van het Hoger Zelf, dan komt weer die overgave, vrede en rust. Maar af en toe komt even dat ego. Dus angst voor de dood is ook de angst voor het ego. Dat zit er ook nog.

Die twee samen en dan een aantal negatieve ervaringen uit vorige levens, nou dan kun je je voorstellen dat het een stevige portie wordt. Ja? Bedankt voor je vraag.

Virussen, griepperiode, kan dat ook te maken hebben met het transformatie proces het schoonmaakproces?

Ja, alles. Tegelijkertijd moet je allemaal even heel nuchter zijn, we hadden bij die vorige vraag het over straling, negatieve invloeden, iedereen kan gewoon  4 (2000 cc) vitamine C pillen per dag nemen. Heel simpel. En dat is tegenwoordig, dat kan elke alternatieve genezer je vertellen, Harm is mijn partner die is alternatief genezer, dus die bindt me dat ook op het hart en overal merk ik, dat het helpt. Juist als behoorlijk tegenwicht zijn 2000 eenheden vitamine C voldoende tegen die negatieve stralingen enz. en ook tegen die virussen en griep. Zorg ook dat het lichaam voldoende weerbaar blijft.

Zijn nieuwe tijdskinderen niet van alle tijden?

Nee. In die zin, ze zijn er natuurlijk altijd wel, omdat kinderen altijd weer de nieuwe energieën van een nieuwe tijd meenemen. Maar zo fundamenteel nieuw en anders als nu,

zijn ze niet. Is dat nooit geweest. De term nieuwe tijdskinderen, je kent ook de term indigo kinderen. De term indigo kinderen is ontstaan in Amerika door een vrouw die zich er intensief mee bezig heeft gehouden Nancy  Tappe. Ze kon altijd kleuren om mensen heen zien. En zo wist ze alle mensen in te delen naar kleuren. Maar op een gegeven moment in de tachtiger jaren zag ze dat een bepaalde kleur het fuchsia rood verdween. En er kwam een nieuwe kleur voor in de plaats. Er werden steeds meer kinderen geboren die een indigo kleur om zich heen hadden. Een kleur die er voor die tijd niet geweest was. Dus zo zag zij, juist door die kleuren waarmee zij mensen kon zien, dat er echt een heel nieuw type mensenkind met nieuwe geestelijke krachten geboren werd. En als het zo is, wat ik zelf heilig geloof en van binnen weet, dat het waar is, dat wij nu door de punt van de V heen gaan; we zijn tot de diepste diepte afgedaald en nou gaan we voor het eerst beginnen aan een opgaande ontwikkeling naar omhoog. We gaan door de grootste omwenteling door de evolutie heen. En de kinderen die ons daarbij gaan helpen die vertonen dus al de nieuwe energieën die haaks staan op de oude ontwikkelingsgolf. En daarom is het nu extra heftig. Tot nu toe was het altijd een stap verder, vooruit op dezelfde weg naar beneden. Maar nu is het een energie die ze meenemen en laten zien, die haaks staat op de oude ontwikkeling. Daarom zijn nieuwe tijdskinderen en dat zie je ook, kinderen die per definitie overal eerst de oude patronen in de war gaan schoppen. Ze mislukken dus op de traditionele scholen. Ze maken ruzie met een leraar of lerares een juffrouw of een meester, die niet echt van binnen uit gezag heeft. Ze hebben er geen enkel respect voor. Want ze kijken er doorheen, zij kijken met hun hart. Ze zien al achter de buitenkant. Ze komen dus de oude patronen in elkaar laten donderen. En met veel genoegen helpen ze daar een handje bij. Maar je zal ouders zijn van kinderen die constant gedonder hebben, nou dat is niet eenvoudig. Maar het hoort wel bij de karmische opdracht. Want door het ineen laten storten kan het nieuwe groeien. Daarom praat ik er ook vaak over, want ik vind het zo belangrijk dat ouders van nieuwe tijdskinderen dit vooral begrijpen. En dan ook een kind zo daarbij met respect kunnen begeleiden als je weet dat het de opdracht van het kind is. En elk nieuwetijdskind in wie jij als ouder vertrouwen hebt komt op haar of zijn pootjes terecht, zelfs al is het zonder diploma van de basisschool af gekomen. Je weet op een heel eigen manier komen ze er en zullen ze hun opdracht realiseren, maar op een heel andere manier dan wij gewend zijn.

Francien zegt, ik kom uit de katholieke traditie en daar leerden wij al, dat als er een nooddoop nodig was, dan mag, moet zelfs iedereen die daarbij in de buurt is, dopen. Dus zijn katholieke kinderen soms ook door de artsen gedoopt, die daar dan even bij waren. Dus noem het gewoon maar een noodsituatie en klaar ben je. Ja, protestanten hebben niet die soepelheid van geest. Katholieken hebben altijd weer die regeltjes waardoor je er weer onderuit kunt.

Het lijkt me ook hartstikke leuk om als katholiek op te groeien, maar ja…

De Hopi indianen, zeggen, dat als de bomen gaan sterven, dan gaat de grote overgang beginnen.

Het enige dat ik weet is dat de Hopi indianen ook hebben gezegd, als er wegen in de lucht gebouwd worden en als mensen in de hemel gaan wonen, ja dan….

Ze hebben dus een aantal dingen op een rij gezet. Een aantal jaren geleden, zijn alle

Hoofdmannen, chefs, van de verschillende Hopi stammen over de hele wereld bij elkaar gekomen en die hebben toen ook officieel besloten, de geheime kennis die eeuwenlang door deze Hooglieden werd behoed en in het geheim werd doorgegeven, nu openbaar te maken. Want nu had de mensheid deze kennis nodig om de stap naar een nieuwe tijd te kunnen zetten. En daar hoort ook deze kennis bij. De grote overgang gaat beginnen als de bomen massaal gaan sterven enz. Dat was dus een boodschap. Nog een detail…..en dat hebben ze ook doorgegeven, maar dat hebben ze in een tekening uitgebeeld, in Mesa in de Verenigde Staten in de rotsen daar. De indianen hebben in een rots twee wegen uitgehouwen, twee lijnen, een schuin zo naar beneden, en één naar boven. Op de bovenste weg daar zag je drie mensenfiguurtjes,  maar dan als een kind getekend met een streepje voor de romp en twee streepjes voor de armen en de benen en daar los boven een los hoofdje. En die weg eindigt in stippeltjes en daar waren geen bomen of struiken op. Op de onderste weg waren ook drie mensenfiguurtjes. Daar stonden de hoofden op de rompen. En op die weg zag je bomen en struiken. En die weg liep door. O, dus dat is duidelijk genoeg. Als mensen wandelende hoofden geworden zijn, en het hoofd niet met de rest van het lijf met het voelen, weten is verbonden, dan zal deze weg van de mensheid doodlopen. Maar alleen als de mens het denken weer verbindt met het voelen, en dus leert denken met het hart dan zal er weer toekomst voor de mensheid zijn. Maar denken met het hart gaat ver hoor. Ik bedoel, we maken nog maar een begin. Maar dat betekent, bomen, dieren, struiken, alles als levende wezens te gaan zien. Moeder aarde, zij is een levend wezen. Leer moeder aarde ook te respecteren als een levend wezen. En ga er niet zo achteloos mee om zoals wij nu doen. Alle aardbevingen heeft alles te maken dat moeder aarde teveel geschonden is in haar wezen, door de mensheid van nu. Veel van die virussen waar we het net over hadden komen uit de dierenwereld, die wij zolang kwaad aan hebben gedaan en nog doen, en nu komt het karmisch naar ons terug. Dus dat is ook de boodschap van deze indianen. Als prinses Irene ons weer leert om te communiceren met bomen, leert ze ons iets heel zinnigs. Want ze leert ons met ons hart weer te verbinden met het wezen van andere levende wezens. En het is jammer dat er nog steeds zo lacherig over wordt gedaan. Maar probeer dat eens zelf te doen, het is eigenlijk heel eenvoudig. Communiceren met bomen. Je kunt zo innerlijk met ze in gesprek gaan en ze antwoorden.

Zo kun je trouwens ook communiceren, maar dat moet je wel ontwikkelen. Het vergt een grote zuivering in jezelf, maar met mensen die in coma liggen, of die dement zijn, kun je op dezelfde manier met hun dieper wezen leren communiceren. Ik noem nu met opzet een paar dingen, om te laten zien dat als je denken en voelen weer verbindt tot denken met het hart gaan we weer een hele nieuwe ontwikkeling tegemoet en dat zal gevolgen hebben voor de hele manier waarop we leven. En dan gaan we echt weer moeder aarde eren als een levend wezen. En dan zullen we rituelen bedenken om het wezen van moeder aarde te genezen en te herstellen, wat je al overal ziet gebeuren. Voel je, dat soort dingen horen er helemaal bij. Dus ik vind het boeiend als die kennis ook weer naar ons toekomt en ook in onze westerse traditie weer heel voorzichtig begint open te gaan. Het is toch een hartstikke boeiende tijd. Als je dat allemaal bij elkaar zo ziet, mens, wat mooi! En dat je daarbij mag zijn! Het meest boeiend vind ik altijd als ik zie hoe ik zelf ben opgegroeid en wat ik als kind dacht en voelde en nu  heb ik het gevoel: ik ben echt gemigreerd. Met totale nieuwe werelden en ik denk dat het voor heel veel van jullie zo geldt. Maar snappen jullie de essentie van het leven? We mogen emigreren van een oud denken naar een nieuw denken. En dat wij hiermee, door zo nieuw te leren denken, de weg mogen banen voor nieuwe tijdskinderen.Want dat doen we daarmee, voel je. We banen de weg voor een nieuwe generatie, die na ons komt. En wat wij met zoveel moeite en pijn verwerven doen zij al zoveel makkelijker. En van nature, maar ze doen het makkelijker omdat wij dat innerlijk, energetisch al hebben blootgelegd voor hen. Dus je doet het niet alleen voor jezelf, maar je doet het ook echt voor een hele nieuwe generatie. En voor de hele nieuwe tijd.

Nu, dit lijkt me een mooi moment om dit samenzijn af te sluiten.

En laat ik dat allereerst doen door jullie zeer te bedanken, ik vertel zo graag,  en het is natuurlijk heerlijk als je tegelijkertijd, al vertellend, zoveel gezichten mag zien en dat je ook zien mag dat er op die gezichten van alles zich afspeelt ongeloof, soms heel diep nadenken, een geraakt zijn enz. ik zag heel veel gebeuren op jullie gezichten. En dat is het mooiste kado dat je me geven kan. Want dan zijn we samen innerlijk aan het werk. Ieder op de eigen manier, en daarvoor komen we hier. Maar het allermooiste vind ik altijd weer om te mogen ervaren en zien dat we op een dieper niveau dat helemaal niet zelf doen. Maar dat we zo gedragen, geholpen worden door Christus en zijn heilige engelen, want zij zijn er ook nu in ons midden. En wat zij vanavond in stilte hebben gedaan dat is het eigenlijke werk van deze avond. En daarom kan ik alleen maar afsluiten met de wens, wat zij in jouw hart hebben aangeraakt, bewust gemaakt, getroost hebben misschien, geholpen hebben, wat zij hebben aangeraakt en gedaan, moge dat gezegend worden. Zodat je vanavond thuis zult voelen, er is van binnen wat gebeurd. En neem dat dan mee, als het eigenlijke geschenk van deze avond. Probeer het niet teveel te begrijpen, dat zal niet lukken. En dan denk je het stuk, voel het en geef een knipoog naar boven en ga dan een beetje lichter verder op je eigen weg.

Bedankt, wel thuis en tot ziens allemaal.

Tekst: Jacky Nieman

 

Hans Stolp’s website (link)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in