DELEN
Katja Schuurman

Existentiële vragen

‘Wie ben ik? Waarom leef ik op aarde? Wat is mijn missie, de opdracht van mijn leven ?’

Hans Stolp

Zo’n twintig jaar geleden viel mij voor het eerst op in de counselling gesprekken die ik voerde dat het niet alleen om de heel specifieke problemen ging waar mensen mee zaten, maar dat er steeds meer van dit soort vragen naar voren kwamen. Ik heb dat ervaren als een fundamentele verandering in de psyche en het bewustzijn van ons mensen. Het is alsof wij in onze tijd uit een lange slaap of betovering wakker worden en zeggen: ‘Alles goed en wel, maar nu wil ik de waarheid weten: Wie ben ik werkelijk? Wat is de reden van mijn bestaan op aarde? Wat heb ik hier te doen? Wat ben ik mogelijk vergeten?’

Die vragen zijn opvallend omdat ze niet uit ons gewone intellect voortkomen – we bedénken ze niet – maar uit diepere lagen van onze ziel. Ze stijgen als het ware vanzelf uit de diepte van ons innerlijk omhoog en vragen met een zekere drang om aandacht. Steeds keren ze weer terug. Dat gebeurt met name in de midlife crisis, maar steeds vaker en bij steeds meer jongeren, ook daarvoor. Door die innerlijke vragen worden wij ons bewust dat ‘iets’ in ons aan de gang is, in beweging komt, wakker wordt en fundamentele vragen stelt naar de essentie van ons bestaan op aarde.

Innerlijke geest

Wat is dat ‘iets’? Dankzij de oosterse en westerse esoterische kennis weten wij dat ons ik uit twee delen bestaat: een lager deel en een hoger deel. Het lagere deel van het ik wordt ook wel het ego genoemd of de gewone alledaagse persoonlijkheid. De aanduiding ‘laag’ wil zeggen dat het niveau van het bewustzijn gekoppeld is aan het aardse materialistische denken en aan primaire krachten als instincten, driften, begeertes, emoties, e.d. die uit de lagere delen van onze ziel en lichamelijkheid afkomstig zijn.

Het hogere deel van het ik wordt meestal het geestelijke Zelf genoemd. Het is onze geestelijke kern, dat wat we in diepste wezen zijn. Ons geestelijke Zelf stamt uit de goddelijke wereld en maakt daarvan deel uit. Het wordt ook wel de Godsvonk of ‘druppel uit de zee van het Goddelijke’ genoemd of het hoger Ik.

Ons geestelijke Zelf leeft als geestelijke oerkracht in de diepte van onze ziel, onbewust voor ons alledaagse, aardse bewustzijn. Waarom onbewust? Omdat ons ego, onze persoonlijkheid, nog niet sterk genoeg is om dat geestelijke deel al bewust in zich te dragen en door zich heen tot uitdrukking te brengen. Onze geest heeft zo’n onvoorstelbare kracht en wijsheid dat we het niet zouden uithouden als het nu al volop in ons werkte. Ons ego zou er zelfs door vernietigd worden. Vandaar dat in de menselijke ontwikkeling alles er op gericht is om enerzijds onze persoonlijkheid steeds sterker te maken opdát het in de toekomst op de juiste wijze drager van het geestelijk Zelf kan zijn en anderzijds dat geestelijke Zelf heel geleidelijk aan ín het ego tot uitdrukking te brengen.

Ons geestelijke Zelf of hoger Ik is de instantie in ons die van het ene leven naar het andere leven op aarde gaat, en tussentijds steeds een periode in de geestelijke wereld leeft. Ons ego of onze persoonlijkheid, daarentegen, is van incarnatie tot incarnatie steeds weer een andere. Doel van die steeds terugkerende incarnaties van ons geestelijke Zelf in een fysiek lichaam op aarde is dat wij langzaam maar zeker worden wie we werkelijk zijn. We kunnen ook zeggen: de zin van onze menselijke evolutie bestaat daaruit dat wij langzaam maar zeker het lagere deel van ons ik, ons ego, zó weten om te vormen dat we daarin in steeds sterkere mate de goddelijke krachten van ons geestelijke Zelf tot uitdrukking leren brengen.

Daarmee realiseren wij ín ons – en worden wij – wat in de bijbel wordt genoemd: ‘het beeld van God waarnaar wij geschapen zijn’. Of: ‘worden wíj die in Hem (God) zijn, datgene wat hij is’, zoals in de piramide van Cheops in Egypte wordt aangeduid.

De omwenteling

Het feit dat wij mensen in onze tijd de hierboven genoemde fundamentele vragen stellen, zoals: ‘Wie ben ik werkelijk? Waarom leef ik op aarde? Wat is mijn opdracht?’ wil zeggen dat de overgang van de oude naar de nieuwe tijd zich steeds duidelijker in ons eigen innerlijk begint te manifesteren. De vragen die gesteld worden zijn de tekenen dat de nieuwe tijd – de nieuwe periode van ontwikkeling die zich vanuit ons innerlijk wil realiseren – duidelijk begonnen is. Eeuwenlang heeft ons geestelijke Zelf verborgen in de diepe diepten van onze ziel geleefd. Nu is de tijd gekomen dat het naar buiten mag treden. Het hogere Ik of het geestelijke Zelf wordt zichtbaar in onze bewuste idealen en in de mens die we willen worden. Ook wordt het ervaarbaar in het bewust worden van de opdracht van ons leven, van de lessen die we willen leren, van de taken die we willen vervullen, van de bijdragen die we willen leveren aan andere mensen, de wereld en de mensheid als geheel.

Het ‘iets’ in ons dat in beweging komt en actief wordt is dus ons eigen hoger wezen. Daarom komen de hierboven genoemde vragen ook in ons op. Ons hoger Ik is het zélf die ons die vragen stelt en aan onze innerlijke deur klopt opdat wij wakker worden, op zoek gaan en aan onszelf gaan werken. Zo nemen zijn krachten in ons toe.

Het verwarrende voor ons mensen is dat wij door de omwenteling die in onze tijd plaatsvindt innerlijk te maken hebben met drie verschillende processen.

 1. Het eerste proces ontstaat als gevolg van het terugtrekken van de ‘oude’ geestelijke krachten die ons vanuit de oertijd hebben gedragen en geleid.
 2. Het tweede proces houdt in dat de geestelijke krachten van ons eigen hogere Zelf in ons wakker en werkzaam worden.
 3. Het derde proces wordt bewerkstelligd door het feit dat er in ons innerlijk – nu het hogere Zelf in ons aan het licht begint te komen – een deur is opengegaan en daardoor behalve dit hogere Zelf, ook donkere krachten naar binnen dringen. Donkere krachten die op ons ego inwerken.

Alle drie processen hangen vanzelfsprekend ten nauwste met elkaar samen. Maar willen we de chaos, die als gevolg van al die veranderingen in ons innerlijk optreedt, het hoofd bieden, dan moeten wij ieder van hen afzonderlijk leren kennen en van elkaar kunnen onderscheiden.

Daarom onderstaand een schets van

 • wat het terugtrekken van de oude geestelijke krachten in ons innerlijk bewerkstelligt, en
 • welke andere, donkere geestelijke krachten in onze tijd meer toegang beginnen te krijgen tot onze ziel.

De gevolgen van het terugtrekken van de geestelijke krachten

Zoals we hiervoor lieten zien ontwikkelde onze persoonlijkheid zich in de loop van de menselijke evolutie doordat hoge goddelijke machten ons steeds sterker met het fysieke lichaam verbonden. Daardoor kwamen we meer op aarde te leven en werd onze aandacht op de aardse materiële werkelijkheid gericht. Tegelijkertijd ontplooide zich ons eigen zelfbewustzijn. Heel dat proces werd verzorgd, gedragen en geleid door hoge engelenwezens uit de geestelijke wereld. We hoefden er niets voor te doen. Dat ging allemaal vanzelf.

Nu onze ik-ontwikkeling een bepaald punt heeft bereikt en ons geestelijke Zelf in ons geboren wil worden, trekken de oude dragende engelenkrachten zich op een bepaalde wijze uit onze persoonlijkheid en ons ik terug. Ze maken ruimte opdat de innerlijke omwenteling zich kan voltrekken. Dat terugtrekken van die dragende engelenkrachten heeft echter zeer ingrijpende gevolgen. Zowel voor onszelf als voor onze relaties met onze medemensen. Hieronder een paar voorbeelden van de veranderingen die in ons innerlijk plaatsvinden.

De gevolgen voor onze persoonlijkheid

Door het terugtrekken van de oude engelenkrachten die alles bijeenhielden en droegen, wordt de verbinding van ons geestelijke Zelf met het fysieke lichaam weer losser. Het voert te ver om dit geheim dat in de esoterische traditie heel bekend is, hier verder uit te leggen. Maar juist dit heeft in onze tijd een beslissende invloed op de veranderingen in onze persoonlijkheid.

Een van de gevolgen van die lossere verbinding is, dat ons denken wat minder materialistisch wordt en er zo geleidelijk aan meer openheid komt voor de niet fysiek-materiële werkelijkheid. Het feit dat wij mensen de laatste tien jaar meer belangstelling gekregen hebben voor spiritualiteit én steeds meer geestelijke ervaringen hebben, heeft alles met deze ontwikkeling te maken.

Ook wordt de structuur van onze persoonlijkheid losser en opener. Dat werkt op zo’n wijze in ons door dat we innerlijk minder vast komen te zitten, maar af en toe ook de grond onder onze voeten voelen wegvallen en ons gevoel van zekerheid verliezen.

De veranderingen in de structuur van onze persoonlijkheid hebben ook ingrijpende invloed op ons denkvermogen, ons voelen en ons willen. Tot nu toe werden deze drie door de engelenkrachten bijeengehouden en op de juiste wijze op elkaar afgestemd. Daardoor ging er een zekere evenwichtigheid en harmonie van ons uit.

In onze tijd gaat dat echter steeds meer veranderen. Wat we denken wordt steeds minder automatisch met ons gevoel verbonden en wat we willen of doen steeds minder vanzelf met ons voelen en denken. Daardoor ontstaat chaos en disharmonie in het innerlijk en worden we bang de greep op onszelf te verliezen.

Als mensen van onze tijd hebben wij de opdracht die vroegere taken van de engelenkrachten op ons te nemen en nu zélf harmonie te leren stichten tussen ons voelen, ons willen en ons denken. Leren we dat te doen, dan leidt het terugtrekken van de steunende engelenkrachten minder tot problemen. Tegelijkertijd helpt deze geestelijke inspanning ons de krachten van ons hoger Ik in ons tot ontwikkeling te brengen!

Innerlijke leegte

Door de veranderingen die plaatsvinden in onze persoonlijkheid, ontstaat, zoals we al vertelden, innerlijk een soort lege ruimte. De bedoeling is dat deze ruimte gevuld wordt met de nieuwe geestelijke energie van ons eigen hoger Zelf. Die nieuwe energie ontstaat als wij er bijvoorbeeld naar streven dieper inzicht in de dingen te krijgen, als we er naar streven geestelijk voedende gedachten te hebben, ons met zinvolle dingen bezig te houden of begrijpende, liefdevolle gevoelens en gebaren naar anderen te maken. Dit alles leren wij pas in onze tijd meer en meer bewust vanuit ons innerlijk te doen. Het is een beginnende ontwikkeling die veel tijd en inspanning zal vragen.

Ondertussen neemt, doordat de oude engelenkrachten zich terugtrekken, de leegte in ons innerlijk toe. En dat is de reden dat wij mensen ons tegenwoordig innerlijk vaak zo leeg kunnen voelen en wanhopig op zoek gaan naar iets dat vult. TV-ster Katja Schuurman zei daarover eens in een interview in Vrij Nederland:Katja Schuurman

‘Het is treurig om te zien hoe wanhopig mensen op zoek zijn naar iets dat er toe doet. Dan hoef je niet na te denken over de totale leegte in je leven. Die totale leegte voel ik ook. Daarom wil ik mij ook verdoven’.

Het is begrijpelijk dat mensen zich willen verdoven als reactie op de innerlijke leegte. Want die leegte roept angst op: angst voor zelfverlies en angst voor het onbekende in je eigen ziel. Zo halfbewust vóel je immers dat er krachten in je leven die om aandacht vragen en daardoor onrust veroorzaken: ‘Is dit nu alles? Waar gaat het in het leven om? Wie ben ik eigenlijk?’

Omdat we die angst niet willen voelen en die innerlijke stemmen niet willen horen smoren we ze in activiteiten die afleiden en een kick geven: altijd bezig en aan het werk, avond aan avond tv kijken, uitgaan of opgaan in computerspellen, seks video’s en gebruik van drugs en alcohol. Inmiddels heeft in Nederland één op de drie jongeren tussen 18 en 25 jaar een serieus alcoholprobleem. Net als een groot aantal jonge, hoogopgeleide vrouwen.

De vraag wordt dus: hoe gaan we met die innerlijke leegte om?

Donkere krachten nemen toe

Een ander fenomeen dat zich als gevolg van de innerlijke veranderingen voordoet – we noemden het hiervoor al – is dat wij mensen agressiever worden en in toenemende mate gewelddadig gedrag vertonen. Dat geldt niet alleen voor volwassenen, maar ook voor (jonge) kinderen. We raken sneller geïrriteerd en hebben meer moeite dan voorheen onze irritatie of boosheid in bedwang te houden. Vooral als we ons op de een of andere wijze geprovoceerd, gehinderd, miskend, tekort gedaan, genegeerd of zonder respect behandeld voelen.

De voorbeelden in hoofdstuk 1 geven dat al duidelijk aan. Gebeuren de dingen niet zoals ík wil dat ze gebeuren of voel ik mij persoonlijk tekort gedaan, dan schiet er sneller dan voorheen irritatie en woede in mij omhoog die zich in verbaal of fysiek geweld kan uiten. Murat D. bijvoorbeeld, die in 2004 leraar Van Wieren van het Terra College in Den Haag doodschoot, voelde zich ten onrechte aangesproken op zijn negatieve gedrag ten aanzien van leraren van zijn school en op zijn alcohol- en druggebruik. Toen hij geschorst dreigde te worden liet hij dat niet op zich zitten. Hij kondigde aan wat hij ging doen, liet een vriend met een wapen komen en ging met een doorgeladen pistool de school in.

Waaróm nemen die agressie en dat gewelddadige gedrag zo toe?

Hiervoor vertelden wij al dat in de diepten van ons innerlijk geestelijke wezens werken die we donkere krachten ofwel krachten van het kwaad, kunnen noemen. Hun wezen bestaat uit haat en agressie en de wil stuk te maken en te vernietigen. Ieder mens op aarde draagt zulke geestelijke wezens in zich. Zelfs de meest zachtzinnige en goedaardige mens. Tot nu toe werd de werkzaamheid van deze wezens door de leidende engelenkrachten voor een groot deel in ons toegedekt en tegengegaan. Maar doordat er in ons innerlijk een deur is opengegaan en de hindernissen zijn weggenomen, dringen deze agressieve, destructieve wezens geleidelijk aan de ziel en het lagere deel van ons ik, ons ego, binnen. Vandaaruit werken zij via ons driftleven in op ons denken en handelen en trachten deze te beinvloeden. En dat leidt dan tot situaties zoals wij die in hoofdstuk 1 beschreven: tot agressief, a-sociaal of gewelddadig gedrag als je denkt of vindt dat anderen je benadelen, hinderen, in het nauw drijven, angstig maken of niet doen wat jij wilt.

De krachten van het donker werken dus niet zomaar in de wereld, maar ín en door ménsen heen! En het is door ons mensen heen dat zij hun invloed in de samenleving uitbreiden en daar chaos, onzekerheid en onveiligheid creëren. In de negatieve ontwikkelingen die zich de afgelopen decennia in onze samenleving voordoen kunnen we duidelijk de werking van deze donkere wezens herkennen. Op zich is dat natuurlijk niet iets nieuws. De donkere machten zijn er altijd al geweest. Ze werken al zo lang de mensheid bestaat. Wat wel nieuw is is dat zij in deze overgangstijd breder en onverhulder dan vroeger tevoorschijn treden. Dat zal in de toekomst nog sterker het geval zijn. Daar moeten we ons op voorbereiden. De ‘put van de afgrond’ waar we in hoofdstuk 3 over spraken is open gegaan en gaat niet vanzelf meer dicht.

Ten slotte nog dit: de donkere geestelijke krachten zijn er op uit onze ziel en ons ego te bezetten en onvrij te maken. Daarmee pogen zij ons te weerhouden om in verbinding te treden met ons hoger geestelijke Zelf. Op die wijze trachten zij de innerlijke omwenteling die zich in onze tijd moet voltrekken, te voorkomen en de ontwikkeling van ons mensen naar de nieuwe tijd tegen te werken en te verhinderen.

 

 

De Bijzondere Tijd Waarin Wij LevenDit artikel is een hoofdstuk uit het boek “De Bijzondere Tijd Waarin Wij Leven

Met als ondertitel: Door het donker naar het licht.

Het is geschreven door Hans Stolp en Margarete van den Brink

Uitgeverij Ankh-Hermes

De Bijzondere Tijd Waarin Wij Leven

20 REACTIES

 1. Hallo Angela,

  Ik heb mijn hele leven nog geen boek gelezen uitgelezen.
  Werkelijk waar.
  Internet is een geweldig medium, naar mijn mening.
  Alles wat ik nodig had/heb haal ik daar vandaan plus
  datgene wat ik van/uit boven/hogere zelf haal natuurlijk.
  De volgorde van bovenstaande wisselt constant en vullen elkaar aan. Maar goed, dat werkt bij mij goed en kan
  natuurlijk bij jou heel anders werken.
  Hierbij wil ik jouw situatie absoluut niet bagatelliseren.

  Welke boeken zou je graag willen lezen bijvoorbeeld?
  Misschien dat een link naar een pagina op internet naar dezelfde inhoud kan leiden.

  Groet! Eddy

  • @Eddy,

   Ik zie dat ik niet voor niets geen boeken heb uitgelezen, heb zelfs niet goed je korte berichtje gelezen, excuus!
   Ik dacht gelezen te hebben: hulp i.c.m. boeken/geen geld.
   Dat was dan waarschijnlijk mijn interpretatie…

   • @Eddy,

    Ik word gek, had ik het de 1e keer toch goed gelezen.
    Sommige oude eigenschappen blijven fier overeind: de chaoot bij tijd en wijlen, haha.
    Neen, ik heb geen alcohol gehad. Al 8 weken niet overigens, over wonderen/groei gesproken 😉

 2. Tja, het is alleen jammer dat degene die met dezelfde problemen worstelen en geen geld hebben om boeken te (blijven) kopen, rond blijven zwemmen………..
  Ik heb hulp nodig, maar geen geld om het te krijgen!

   • @Gordon, ik kan die gedachte loslaten wat ik wil,maar daar vult niet spontaan mijn portemonee mee.
    Het is gewoon een feit dat je voor alles moet betalken in deze maatschappij. Ik heb geen Aanvullende verzekering omdat ik in Duitsland ben gaan wonen, net over de grens, en mijn vaste lasten zijn nu zo hoog (hadden we niet voorzien) dat ik zéker geen boeken kan kopen en geen hulp……
    Ben nu naar Lentis gestapt, want ik voel dat ik “iets” moet……..Kan het niet alleen helaas…

     • @Gordon, ik affirmeer me gek, allemaal positieve dingen, maar telkens als ik denk iets gevonden te hebben, is er wel weer iets waardoor het niet kan…..heeft vaak met afstand en geld te maken.
      Leuk om op papier te lezen dat alles kan, maar in de praktijk is het toch wel even wat anders!

      • Hallo Angela,

       Ik snap wat je zegt over de praktijk, en dat dat frustraties kan opleveren. Enerzijds dat je al een tijd bezig bent, anderzijds dat je geen weg ziet. Ook dat hoort bij het proces denk ik.

       Positieve affirmaties zijn mooi als ondersteuning m.i., maar problemen oplossen is een ander verhaal. Daar is meer concreet handelen voor nodig. Ga daar niet op wachten.

       Probeer eens uit te gaan van je behoefte/doel, en laat de obstakels die je opwerpt even achterwege. Ga kijken hoe je dit kunt bereiken.
       Jij bent de enige die iets aan jouw situatie kan doen.
       Ik heb je hierover al in een ander topic gehint.

       Groeten van Robert

 3. @ Marg’s ,

  Hoi Marg,

  Ik herken het angstzaaien niet waar je het over hebt.
  Ik heb zelf gemerkt dat wanneer de deuren open gaan,
  het inderdaad ook oude oertrauma’s met zich mee brengt.

  Zoals ik het ervaar is het zo,dat er inderdaad nog met
  alle macht met je wordt samengewerkt daar waar het
  nodig is.
  De hulpdiensten in de oude vorm zijn wel op zijn retour,
  imo,de verandering in je persoonlijkheid zijn daar het gevolg van.

  Waar ik nu aan denk is: Je was klaar om te beginnen te ontwaken, je bent/was ook klaar om met je hogere zelf aan de slag te gaan.
  En, nee, dat gaat niet zonder slag of stoot.

  Ik heb de afgelopen tijd, ook heel vaak tegen mezelf moeten zeggen. Tis maar een spel, hoe wreed soms dingen
  ook aan kunnen voelen. Maar wanneer de sluier in 1x omhoog zou gaan,zouden we het op de 1e plaats inderdaad niet aankunnen, ten tweede denk ik: het gaat om de groei.
  Iedereen kan die duistere krachten de baas, het kan alleen wat lang(er) duren. Ik ben zelf afgedaald voor een enorm stuk groei, tis niet niks om als Indigo weer op het goede spoor te komen.
  Maar hej, heb(ben) ik (we)dat zelf niet gewild ?
  Kosten gaan vaak de baten vooruit 😉

  Groet! Eddy

 4. Goeie commerciële cliffhanger! Nu het spannend wordt stopt het artikel en worden
  wij door de duistere krachten verleid tot het kopen van alweer een boek.
  Mijn advies is: niet doen beste mensen! Geen boeken meer kopen!
  Vertrouw op uw eigen kennis, uw dieper weten en inzicht om u door deze eindtijd heen te helpen. De tijd van de dominees en de goeroe’s is lange tijd nodig geweest maar is voorbij.
  Ik beschouw dit artikel als een laatste commerciële stuiptrekking van een dualistische gedachtengang.

   • @Gordon, Je hebt gelijk. Artikelen kunnen prikkelen om meer te willen lezen van de auteur. Daarom lees ik graag en dagelijks de artikelen van deze uitstekende site.
    Mijn dank daarvoor Gordon! Ik zal m’n best gaan doen om vaker te reageren als ik blij word van een artikel.
    Dit artikel prikkelt slechts mijn ergernis omdat er een stuk is gehaald uit een boek en het gepubliceerd wordt om mensen tot kopen te stimuleren. Daarnaast treft me weer die dualistische duiding van deze eindtijd. Juist Hans die als een van de voorlopers ons herinnerde aan het bestaan van engelen die nu stelt dat de leidende engelenkrachten zich terugtrekken! Poehee, dat is me nogal een uitspraak! Mijn ervaring is juist tegengesteld: de engelen zijn volop keihard aan het werk en ze worden alom en overal steeds zichtbaarder!

    • hoi Marg,

     het klopt dat mensen via de link onderaan naar Bol.com kunnen gaan om het boek te kopen.Het is niet de reden dat dit stuk er op staat. Ik kreeg het toegestuurd door iemand die op de achtergrond bij de site betrokken is. Dat en ik heb het boek zelf, én vind het goed. Dat je , als je het koopt, een aantal eurodubbeltjes aan de site schenkt, vind ik zelf overkomelijk gezien de tijd en het geld dat ik in de site steek.
     Er zullen geen boeken op de site komen te staan, waar ik niet achter sta.En je mag altijd zelf kiezen als lezer.

     Nog iets: ik vraag met af of er een verschil is tussen de door Stolp genoemde “Engelenkrachten” en het vele werk dat Engelen doen. Ergens denk ik dat dit twee verschillende dingen zijn.

     • Hoi Gordon, ook ik houd veel van het meeste werk van Hans Stolp. Het stoorde me dat bewust een met angst gezaaid topic wordt neergezet waarin sprake is van dualiteit met een negatieve boodschap en dat er gemikt wordt op angst opdat er boeken gekocht gaan worden om maar weer gesust te worden. En nee, ik geloof niet meer in dat er twee verschillende dingen bestaan. Ik voel dat er geen grenzen en geen verschillen zijn. En dat als we ze ervaren dat we zoekende zijn om elke dualiteit geheeld achter ons te kunnen laten. We hoeven ze niet langer meer onder ons uit te vechten. Engelenkrachten is engelenwerk en ik maak deel uit van beide en vice versa. Ik denk dat wij/zij/hen allemaal deel zijn van elkaar en daarmee van het grote geheel…

 5. Prachtig zoals Hans Stolp het weergeeft. Ik ga het boek meteen weer uit de kast halen en opnieuw lezen!
  Dankjewel,
  Emmy

  • @rob, het blijft maar één hoofdstuk uit het boek, misschien komt dat verderop in het boek? (ik heb geen idee meer; het is al een tijd geleden dat ik het las)

   • @Gordon, erg jammer dat maakt het artikel voor mij vaag en niet bruikbaar. Hoewel dat is ook niet helemaal waar ik krijg wel meer begrip voor m’n proces, mis alleen de aansluiting/oplossing hoe ermee om te gaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in