planeten

Introductie: Op deze site zijn vertaalde artikelen verschenen over Planetaire Oorsprong, uit het boek “Where Are You Really From?” van Jo Amidon.

Het Boek gaat over de verschillen in de Planetaire Oorsprong.
Alhoewel er twaalf ‘vormen’ van Planetaire Oorsprong zijn – zijn er negen het meest voorkomend (gebaseerd op het lezen (reading) van de energie van veel individuen tussen 1993 en 2001) die hier worden beschreven.
Elk van deze negen Planetair Oorsprong hoofdstukken bevat informatie over de persoonlijkheden en karakteristieken die zich tonen in een ‘aards-leven”.

In dit artikel vind je een introductie van de schrijfster die ” Planetaire Oorsprong – De blauwdruk van je Ziel”  heet
Middels deze link: Planetaire oorsprong vind je alle artikelen over de genoemde planeten op een rij…
Wat nu volgt is Hoofdstuk 1 uit het boek “Where Are You Really From”? door Jo Amidon

Een geschiedenis van de Schepping

Er zijn vele namen voor de Macht van God. Deze Macht is bekend bij alle wezens op alle planeten; onder één naam of onder vele namen. De naam waarmee je verwijst naar de Macht van God is niet belangrijk. In deze boodschap benoemen we de Macht van God in de zin van de oerSchepper. De Macht van God is niet geslacht- of gender bepaald – het is alles. Alle fysieke wezens zijn deel van de Macht van God. Er zijn gewoon verschillende niveaus van bewustzijns-verbindingen. In het begin was er alleen de Schepper. De oerSchepper was altijd wetende, groeiende, zich uitbreidende, altijd veranderend, vragen stellend, denkend en Zijn. Op een gegeven moment richtte de oerSchepper zijn talloze gedachten naar één gedachte. oerSchepper had altijd bestaan, er was geen herinnering aan het begin, noch aan het einde van het bestaan voor de oerSchepper. Vragen brengt groei en verandering te weeg en de OerSchepper begon vragen te stellen over zijn bestaan en zijn begin. Dit leidde tot een beslissing om verder uit te breiden tot vermeerdering van groei en leermogelijkheden. Om dit zo goed mogelijk te doen besloot de oerSchepper zich in vele delen te scheiden. Elk deel zou verbonden blijven met de oerSchepper. Elk deel zou volledige communicatie met de oerSchepper houden. Evenzo zou elk nieuw deel de volledige vrijheid hebben om te groeien en de weg te ontdekken die aantrekkelijk is voor hem is. Op deze wijze zou het de oerSchepper mogelijk zijn om in een sneller tempo te groeien en te leren, omdat elk deel gescheiden is en toch één is. De ervaringen en de kennis die door elk deel werd opgedaan zou ooit terugkomen bij de oerSchepper, als dat deel alles voltooid had wat verlangd werd te leren en te ervaren. Elk deel zou een ‘overziel’ genoemd worden. Zoals elk een deel is van de Macht van God, zou het de mogelijkheden hebben om te scheppen, zolang als het zijn verbinding met de Macht van God onderhield. De oerSchepper begon delen van zichzelf te scheiden; liefdevol en vreugdevol. Er waren hoge verwachtingen, en er was opwinding over de verschillende vormen van kennis en ervaringen die beschikbaar zouden worden! Nieuwe delen werden gevormd vanuit alle aspecten van de OerSchepper, zoals  er binnen de oerSchepper verschillende werkwijzen, vragen en energievormen aanwezig waren. Deze eerste scheppingen waren groepenergieën of grote hoeveelheden energie die ‘overzielen’ genoemd werden. Er waren veel ‘overzielen’. Elk zou zich uiteindelijk ontwikkelen tot een aantal individuele geesten of zielen die gelijk waren in energie, interesse en in Zijn. De delen of de individuele geesten die geschapen waren door de meest aan een ander verwante energie waren natuurlijk het meest eender – zelfs binnen de overziel. De groepen overzielen hadden de neiging om samengesteld te zijn door geesten die op elkaar leken in wat zij verlangden te leren en hoe ze wilden verder gaan met leren. In het begin waren de overzielen er gewoon. Zij leerden dat ze in staat waren onafhankelijk te denken of te communiceren met de oerSchepper en met ieder ander binnen de overziel, maar ook met de andere overzielen. Zij begonnen zich te realiseren dat ze in staat waren te bewegen en te veranderen. Ze realiseerden zich dat ze gedachtenvormen konden scheppen en ermee konden experimenteren – het was een manier van leren. De oerSchepper besloot fysiek leven en fysieke vormen te scheppen om nieuwe niveaus van ervaring en groei mogelijk te maken voor alle delen van de energie van de Macht van God. Er werd besloten dat er 12 Universa zouden worden geschapen. Deze werden geschapen met de bedoeling dat overzielen hier naar toe zouden kunnen gaan om te leren, te groeien en veel ervaringen te verwerven. Elk Universum kreeg een speciaal accent, om een bepaalde soort van kennis te creëren. De overzielen waren vrij om naar het Universum dat hen het meest aansprak te gaan om daar te kunnen samenwerken en elke fysieke vorm te creëren die hen maar aansprak. Elk Universum zou bestaan totdat elke overziel of het individuele geest-deel van elke overziel had geleerd en ervaren wat zij in dat Universum wensten te leren . Als alle kennis door allen in dat Universum ervaren en voltooid zou zijn, is, zou het terugkeren naar de oerSchepper. De oerSchepper zou alle kennis bezitten dat dat Universum bevatte. Door de oer-Schepper waren twaalf Universums geschapen. Op ‘het punt in de tijd’ waarop jij momenteel bestaat, is er één Universum voltooid en teruggekeerd naar de oerSchepper. Dit kan worden beschouwd als het eerste Universum dat het eerste gecreëerd was en het eerste voltooid. Het Universum waar we ons nu op zullen richten is degene waar jij nu in leeft – het wordt ‘Het Vierde Universum’ genoemd. Het is het Universum van de vrije wil. Dit betekent dat alles is toegestaan. In een ‘vrije-wil’ Universum is geen oordeel, geen goed en geen kwaad – alles is ervaring en alles is om te leren. Er waren in dit Universum geen regels of beperkingen opgenomen door de oerSchepper. Er zou geen (be)sturing of beoordeling zijn van keuzes of beslissingen die door hen gemaakt worden of voor de verlangens van groei en ervaring.Zoals overzielen werden aangetrokken naar de Universa waarvoor zij de grootste interesse hadden, voelden vele overzielen zich aangetrokken tot dezelfde gebieden in dezelfde Universums. Zij besloten samen te werken, en te leren om samen te creëren. Zo werden veel planeten en sterrenstelsels in jullie Universum gevormd. Met hulp van de oerSchepper, en met ‘zijn’ zegen, zijn vele planeten geformeerd. Op deze planeten werden zo verschillende vormen van leven gecreëerd. Toen de overzielen geleerd hadden te creëren, begonnen er verschillende dingen te gebeuren. De overzielen begonnen meer te handelen, te denken en te bestaan als individuele energieën binnen de groepsenergieën dan áls een groepsenergie. Delen van deze overzielen, individuele geesten, gingen erg groots over zichzelf denken – en zagen zichzelf niet meer als deel van de oerSchepper, maar als superieur aan de oerSchepper. Sommigen waren overdreven trots op de vaardigheden om te creëren en veroorloofden zich de realiteit uit het oog te verliezen dat alle Macht afkomstig is van en uit de verbinding met de oerSchepper. Zij gingen zich verwijderen van de overzielen en werden individuele wezens en dreven weg van de verbinding met de oerSchepper. Sommigen besloten bewust dat ze alleen meer konden leren, zonder de verbinding met de overziel. Zij werden individuele geesten en veranderden doordat ze de verbinding met de oerSchepper hadden losgelaten. Zij hadden niet langer het vermogen om leven te creëren zoals ze daarvoor hadden. Zij vergaten de mogelijkheden die ze ooit hadden en werden aangetrokken door de Planeten die ze hadden gecreëerd of waarbij ze geholpen  hadden deze te creëren. Velen van hen namen hun intrek in een van de levensvormen die ze hadden geholpen te creëren op deze Planeten. Toen de levensvormen op veel verschillende planeten werden gecreëerd, begonnen veel overzielen zelf met het fysieke leven te experimenteren. Dit vereiste een scheiding van energieën in aparte spirituele energieën – om elk de kans te geven ervaringen op te doen met fysieke realiteiten. Na verloop van tijd beschouwden zij zichzelf meer als een fysiek-zelf dan als een spiritueel-zelf. Het werd allemaal toegestaan en aangemoedigd; alles is groei en ervaring. Andere overzielen bleven dicht bij de oerSchepper en bleven schitterende Planeten en levensvormen met een hoge frequentie creëren. Zo werden grote variaties van Planeten en levensvormen door de tijd heen gecreëerd. De meerderheid van overzielen kozen op een bepaald punt in hun ontwikkeling ervoor om ervaringen op te doen en te leren ván het fysieke leven en alles wat maar geleerd kon worden over het fysieke leven. Terwijl vele Planeten en Sterrenstelsels in jullie Universums werden gecreëerd, waakte de oerSchepper over deze creatie en over de ontwikkeling van de overzielen. Het was duidelijk dat veel ervaringen en groei zich sneller voordeden door fysieke ervaringen. Met deze kennis werd besloten een speciaal project te starten. Een groep overzielen werd vanuit alle gebieden in de Universums geselecteerd. Vertegenwoordigers van elke overzielengroep werden opgeroepen om met dit project mee te werken, mits de scheiding als individuele geest had plaatsgevonden maar zij de verbinding met de oerSchepper in stand hadden gehouden. Ook overzielen die zich nog niet hadden afgescheiden werden gekozen met dit project mee te helpen – de ongedeelde overziel-energie werd opgeroepen. Aan deze geselecteerde energieën vroeg de oerSchepper een zeer speciale Planeet te creëren. Deze Planeet moest bestaan uit grote schoonheid en gevarieerdheid. Monsters van het DNA van levensvormen die gecreëerd waren op elke Planeet uit het gehele Universum werden samengebracht op deze Planeet om vergelijkbare levensvormen te creëren. Deze levensvormen zouden allemaal bestaan op die ene Planeet. Deze Planeet werd ‘Terra’ genoemd en pas later ‘de Aarde’. Het was bedoeld een gelukkige plek voor overzielen te zijn; geesten uit het gehele Universum en uit andere Universums konden er op bezoek. Het moest vergelijkbaar zijn aan wat jullie kennen als een bibliotheek. Een levende bibliotheek. Een geest moest deze Planeet kunnen bezoeken, de levensvormen bekijken, er een kiezen om te ervaren en ingaan in die fysieke vorm. Het experiment kon zo lang of zo kort zijn als gewenst. Als de levensvorm was ervaren kon een andere worden gekozen om te ervaren. Zo kon je ervaren hoe het is een kikker, een kat, een olifant of een boom te zijn en te ‘zien’ wat werkelijk bijzonder is voor elk. Op ieder moment zou je vrij zijn om te vertrekken of/en terug te keren. Menselijke vormen waren ontworpen voor de zorgtaken op de Planeet. Zij werden ook gebruikt door geesten om die levensvorm kortstondig te ervaren. Een speciaal ego-type die verantwoordelijk was voor de fysieke functies en levens-óndersteuning’ van de menselijke vorm werd gecreëerd. Een ego werd verantwoordelijk om de zorg te dragen voor de menselijke vorm op de Planeet – mits de vorm niet in gebruik was door een  bezoekende geest. Als het werd bezocht door een geest moest het ego in het lichaam verblijven en de geest toestaan om controle te hebben over al het andere. Alle levensvormen waren bedoeld om vredig samen te leven. Maar het ging niet precies zoals het bedoeld was. Veel overzielen en bezoekers waren erg gecharmeerd door het fysieke leven op deze planeet, een grote verscheidenheid van fysieke vormen die beschikbaar was voor ervaringen, een gevarieerdheid op fysieke terreinen en beschikbare mogelijkheden op verschillende terreinen van de planeet. Zij begonnen te vergeten dat zij de fysieke vormen konden verlaten of kozen ervoor niet te vertrekken. Steeds meer besloten zij in deze vormen te blijven, vooral de menselijke vormen waren erg geliefd. Velen vergaten hierdoor de verbinding met de oerSchepper en beschouwden zichzelf als Eartheans….ván de aarde. Er waren andere ongeplande overwegingen. Door de grote verscheidenheid aan levensvormen en creatiemogelijkheden die zich hadden voorgedaan op de planeet, was er een grote hoeveelheid van vrijelijk beschikbare creatie-energie of universele levenskracht. Daarom werd het een erg populaire plaats voor vele bezoekers om daar te zijn, te werken en hun creatieve vaardigheden te ontwikkelen. Veel van de oorspronkelijke levensvormen werden gewijzigd en veranderden dramatisch, niet alleen fysiek maar ook de oorspronkelijke energie die meegegeven was voor een vredig bestaan werd veranderd door deze experimenterende bezoekers. Toen Terra werd gecreëerd was zij 9-dimensionaal – een hogere frequentie dan veel andere planeten in het universum hadden. Dit werd veroorzaakt door de oorspronkelijke intentie van de planeet om een zuiver centrum voor leren te blijven, dat werd gedeeld door allen. Alle fysieke vormen waren gecreëerd voor eeuwig, volgens het oorspronkelijke doel was een levenscyclus niet nodig. Door de veranderingen die plaatsvonden met de levensvormen, zoals b.v. de geestelijke gehechtheid aan de fysieke vorm, de opeenvolgende gebreken of niet-bereidheid om de planeet te verlaten, verlaagde de frequentie van de planeet. Het plan voor de planeet werd bijgesteld naar gelang de behoefte. Dit betekende dat besloten werd toe te staan dat deze planeet een planeet werd voor fysieke levenservaringen en levenscyclus-ervaringen. De naam werd veranderde van ‘Terra’ naar ‘Aarde’ – en de frequentie werd verlaagd tot een 6-dimensionaal niveau. Na verloop van tijd, als resultaat van de vele veranderingen werd het uiteindelijk verlaagd naar een 3 dimensionaal niveau. Ook veel andere veranderingen werden aangepast bij de eerste verlaging van de frequentie. De aanpassing van de levenscyclus en de reïncarnatiecyclus ontstond om grotere ervaringen toe te staan. Het gevoel was dat er een grotere groei zou ontstaan door de reïncarnatie cyclus zoals die al bestond op andere planeten in het Universum. Het gevoel was ook dat door deze cyclus er een grotere waarschijnlijkheid op her-verbinding met de Macht van God zou ontstaan. Bovendien zou het grotere mogelijkheden bieden aan anderen om deel te nemen aan de ervaringen die beschikbaar waren op aarde, zoals: Het slapen, de behoefte aan voedsel die nodig is om te (over)leven, de creaties van het mannelijk en het vrouwelijke geslacht, de voortplanting door middel van geslachtsgemeenschap, bevallingen en dood-ervaringen. De creatie van het hoger-zelf, versterking door spirituele gidsen en het gebruiken van Multi dimensionaliteit werden beschikbaar voor hen die zich vroeger niet ontwikkeld hadden op deze manier. Degenen die vroeger al ervaringen opdeden met het fysieke leven op andere planeten begonnen reeds te werken met het hoger-zelf, spirituele gidsen en Multi dimensionaliteit. Er waren velen die niet eerder op dit niveau ervaringen hadden opgedaan – voor hen werden deze toevoegingen gemaakt. Na deze veranderingen vestigden een groot aantal wezens van andere planeten zich op aarde. De meerderheid kwam voor onderzoek en ontdekkingen van creatie-mogelijkheden, of om te leren over de ontwikkeling van het op aarde zijn. Anderen kwamen om de mogelijkheid van invloed en beïnvloeding te ontwikkelen op deze nieuwe Planeet Aarde. Dit is voor een groot deel de geschiedenis van de Aarde. De toevoeging van de energieën van buiten, genetische structuren en de veranderingen die dit allemaal bracht beïnvloedde een grote verscheidenheid aan planetaire leer en culturen op de aarde en de wezens die daar leefden. Het originele plan was gewijzigd – en de planeet waakte om te zien welke ontwikkeling er zou gebeuren door de vrije-wil toe te staan voor alle daarbij betrokken personen.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Deze informatie is een uittreksel uit mijn boek “Where Are You Really From?” Copyright 1996 Jo Amidon met de leraren van de Universele Geest. Bron:” het boek “Where Are You Really From?”  copyright 1996  Jo Amidon with The Teachers of The Universal MInd  A Family of Light Guide To Self Understanding Through Planetary Origin Middels deze link: Planetaire oorsprong vind je alle artikelen hierover, met bijbehorende planeten

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

2 REACTIES

  1. Haha sinds wanneer heeft de mens het vermogen om god te doorzien en compleet te begrijpen? Is dat niveau niet een klein beetje te hoog gegrepen? Leuke redenering, maar ik verkies liever de realiteit en deze ligt nog niet compleet in ons bereik om de grote meester compleet te begrijpen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in