chakra-lotus

De Sfeer van Alle Mogelijkheden  

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

chakra-lotus
een van je chakra’s als brandpunt gebruiken  om je intentie te sturen

In deze boodschap zullen we trachten om aan jullie een methode mee te delen om resultaten in jullie 3D werkelijkheid te manifesteren maar ook in andere dimensies van jullie wezen. Deze methode is gebaseerd op een fundamenteel begrip betreffende geometrie en de aard van bewustzijn. Er zijn vele geometrieën beschikbaar om gebruikt te worden als voertuigen van manifestatie. We willen een van de eenvoudigste en ironisch, de meest effectieve meedelen.
Het eerste wat je moet begrijpen over manifesteren is dat er voor iedere daad een tegenactie is. Dit komt door de aard van dualiteit totdat je de hogere dimensies van bewustzijn bereikt waarin geen dualiteit meer is. Daar deze methode voor het manifesteren is van nieuwe werkelijkheden in jullie 3D leven, is dualiteit dus een factor.

Nog een belangrijk aspect om te begrijpen is de aanmaning om geen schade te berokkenen. Dit principe is om jullie te beschermen tegen negatieve consequenties en de eenvoudigste manier dit te zeggen is dat jullie creaties geen schade aan jezelf of aan anderen zou moeten toebrengen.

Vanwege de aard van dit materiaal zullen we de informatie in drie delen geven. Dit eerste deel handelt over de geometrie manifestatie.

Het tweede zal gaan over non-duale staten van bewustzijn en hoe je deelneemt aan die hogere rijken van je wezen. Deze twee delen van informatie zullen worden voltooid op 1 oktober van dit jaar. Dit is een voorbereiding op een Wereld Geluid Meditatie die zal plaats vinden op zondag 4 november bij een Hathor Intensive die getiteld is  The Art of Seeding New Realities.

Het derde deel van deze informatie houdt een vereniging in van niet-duale staten van bewustzijn door meesterschap om resultaten te scheppen in tijd en ruimte. Dit verenigende veld van kennis zal voor 1 december van dit jaar worden meegedeeld.

Jullie staan collectief en individueel op een kosmisch kruispunt. De samenstand/verbinding op 21 december 2012 kondigt een doorgang aan naar een nieuwe werkelijkheid van trilling. Om precies te zijn: wij denken niet dat de wereld op deze datum zal eindigen. Maar, de wereld zoals jullie die gekend hebben die IS wel aan het veranderen.

De informatie die we in deze boodschap geven is bedoeld om jullie te helpen nieuwe werkelijkheden te manifesteren, voor je zelf en voor de mensheid. Deze methode versnelt enorm het manifesteringsproces en daar tijd, zoals jullie die kennen, zich aan het versnellen is, denken we dat een methode die snel werkt, van groot nut zal zijn.

De Methode
In deze methode gebruik je een van je chakra’s als brandpunt om je intentie te sturen. Inderdaad, vanuit het standpunt van manifestatie, ligt het geheim bij de vereniging van intentie, bewustzijn en energie.

In het algemeen gesproken zullen de meeste mensen de grootste resultaten krijgen door de solar plexus te gebruiken die hoort bij de wil en bij persoonlijke kracht, als het brandpunt voor energie.

We moedigen jullie ook aan om te experimenteren met andere chakra’s, inclusief het hart, de keel, het derde oog en de kruin. De meeste mensen ontdekken dat nieuwe werkelijkheden manifesteren vanuit het kruinchakra onafscheidelijk paradoxaal is, daar bewustzijn op deze plek alle fenomenen ziet als illusie en er is een neiging om alle fenomenen te transcenderen, en dus is er geen eigen wens om iets te creëren als je vanuit dat chakra werkt. !water

Voor onze opzet om resultaten te manifesteren in jullie 3 D werkelijkheid, zullen de meeste mensen de solar plexus zien als het meest effectief.

Met je besef in je solar plexus – die achter de  maagkuil zit – stel je je een bal, een sfeer om je heen voor, met de maat  van het universum. Als je je die bol voorstelt, deze sfeer, realiseer je je  dat er een oneindig aantal punten op de oppervlakte van die sfeer/bol zit en dat je, wat wij noemen: de Sfeer(Bol) van Alle Mogelijkheden, activeert.

De moeilijkheid om nieuwe werkelijkheden te manifesteren is de menselijke neiging om te denken dat de huidige werkelijkheid alles is dat er is. Er is een neiging om de waarneming vast te zetten en om het pad te volgen dat uitgelegd is door je eigen waarneming en een  conditionering door krachten van buitenaf. Door je een bol van oneindige mogelijkheden voor je te stallen creëer je een barst, als je dat wilt, in het ei van je waarneming. Nieuwe mogelijkheden en nieuwe werkelijkheden worden dan waarschijnlijk.

De volgende stap is dan om je zelf in de toekomst voor te stellen,  in de werkelijkheid te wonen die je gekozen hebt. Als je een object of een situatie kiest om zich te manifesteren, stel je jezelf in de toekomst voor dat je dit object of die situatie hebt. Als dit een kwaliteit of een vermogen is in jezelf die je wilt manifesteren, stel je je voor dat je deze kwaliteit of vermogen in de toekomst bezit.

Zet dit voorgestelde Toekomstige Zelf voor je neer op een afstand die prettig voelt. De meeste mensen zullen dit gebied, op een deze afstand vinden van een drie tot negen meter, maar hoe dichtbij of ver weg je dit Toekomstig Zelf ook neerzet, het is niet materieel. Zet het in een zone die prettig voor je voelt.

Hathors
Hathors

Vervolgens stel je je een rechte lijn voor die vanaf je solar plexus voert naar het solar plexus van dit Toekomstig Zelf. Terwijl je die verbinding van jouw solar plexus tot aan het solar plexus van de Toekomstig Zelf vasthoudt, roep je de Sfeer van Oneindige Mogelijkheden op om je intentie energie te geven door stille bedoeling/of een stil voornemen.

Met stil voornemen bedoelen we een beweging van je wil. Er is geen noodzaak om iets hardop te zeggen of zelfs stilletjes. Er is geen noodzaak voor woorden. Dit is geen affirmatie.
Het is de beweging van je eigen wil waardoor kosmische krachten met je bedoeling samengaan. 
Dit komt door de kennis en de verwachting dat alle mogelijkheden beschikbaar voor je zijn door de in-eigen aard van je bewustzijn.

Dus, als je je Toekomstig Zelf voor je opmerkt en je bent je bewust van de lijn van je solar plexus naar de solar plexus van je Toekomstig Zelf, beweeg je gewoon je wil. Door je wil te bewegen bedoelen we niet dat het ergens heen gaat. Het is net als een stationaire generator die begint te draaien en de energieën naar binnen trekt vanaf de oppervlakte van de Bol. Er is een stille beweging van je wil die geen woorden nodig heeft. Het is gewoon een bedoeling en een verwachting dat de Sfeer van Alle Mogelijkheden die lijnen van energie naar je toe stuurt, deze nieuwe mogelijkheden, door de eenvoudige aard van je zelf te verbinden met je Toekomstig Zelf (die de manifeste werkelijkheid leeft die je wilt scheppen)


Terwijl je dit doet, zullen veel lichtpunten over de oppervlakte van de Sfeer/Bol energieën uitstralen die zich met je bedoeling verbinden en er zullen krachtlijnen tussen die lichtpunten op de oppervlakte van de Sfeer en je solar plexus zijn. Er kunnen dozijnen of duizenden lijnen van de oppervlakte komen van de Sfeer naar je solar plexus. De toename van energie zal dan langs de lijn stromen die je gecreëerd hebt naar je Toekomstig Zelf.

Deze zal de nieuwe werkelijkheid energie geven. Dit Toekomstig Zelf wordt dan wat wij noemen een “magnetische aantrekking”. Terwijl je doorgaat om hiermee iedere dag te werken laat je de magnetische aantrekking van je Toekomstig Zelf groter worden. Het resultaat hiervan is multi-dimensionaal. Ten eerste begin je nieuwe neurologische netwerken in je hersenen te scheppen die je deze nieuwe werkelijkheid laten manifesteren via je neurologie. Deze magnetische aantrekking zal ook serendipiteit laten toenemen (serendipiteit = iets ontdekken wat je niet zoekt, terwijl je naar iets anders op zoek bent. Of inductievermogen) die je naar onverwachte personen, situaties en gelegenheden toetrekt die de manifestatie van deze werkelijkheid zal versnellen.

Uitbreiding van de Magnetische Aantrekking/Toekomstig Zelf.
sphere-glassJe kunt de manifestatie van deze nieuwe werkelijkheid versnellen en uitbreiden in je leven als je het element van waardering toevoegt aan je manifesterende daad. We bedoelen hiermee dat je het gevoel van waardering moet toevoegen voor de toekomstige werkelijkheid als je de stroom van energie merkt vanuit je solar plexus naar de solar plexus van je Toekomstig  Zelf. Terwijl je jezelf in de toekomst ervaart, en deze werkelijkheid beleeft (die je aan het scheppen bent), ervaar je waardering voor wat je hebt in je leven. De toevoeging van waardering in de matrix van creatie is een krachtige uitbreiding van je intentie.

Het onderwerp waardering en de daad van schepping is een hele rijke en het is iets dat we in de toekomst hopen meer te exploreren, maar het is te complex om nu in door te gaan.
Voldoende om te zeggen, in woorden van menselijk bewustzijn, is dat de twee meest krachtige katalysators om neurologische werkelijkheden in te printen door de creatie van nieuwe uiterlijke werkelijkheden zijn, door vrees of door liefde. In jullie collectieve menselijke vrees werden, en worden nog steeds, menselijke middelen gebruikt om jullie te (over)beheersen en om huidige en toekomstige resultaten te (be)sturen. Liefde, of in dit geval waardering is ook een krachtig middel om uiterlijke werkelijkheden te scheppen. Deze dualiteit, zoals die zichzelf heeft uitgedrukt in jullie collectieve geschiedenis, ligt werkelijk op een terrein dat waard is om te onderzoeken.

We willen nu  onze aandacht richten op een ontwikkelde fase van de methode. Als je niet in staat bent om de ontwikkelde techniek te gebruiken, maak je geen zorgen. De eigenlijke methode is een heel snel middel om resultaten te creëren. Het is gewoon de ontwikkelde techniek die het proces nog sneller verder versnelt.

Als je lang genoeg werkt met de basis techniek zul je meesterschap verkrijgen die nodig is om de ontwikkelde techniek te gebruiken.
Er is nog een laatste fase die we onder jullie aandacht willen brengen voordat we de ontwikkelde techniek zullen bespreken. Die cruciale fase is nodig voor de eigenlijke en voor de ontwikkelde techniek. Het is eenvoudig en toch ontgaat eenvoud mensen vaak.

Jullie moeten iets doen in het rijk dat je wilt manifesteren. Jullie moeten actie ondernemen. Het is iets in jullie 3 D leven dat je dan wilt veranderen en nadat je met de methode hebt gewerkt doe dan iets – onderneem actie in je leven dat verbonden is met het resultaat dat je wilt scheppen. Misschien houdt dit informatie in die je inwint over wat je wilt, of misschien is het eigenlijk een veranderen hoe je dingen in je leven doet om je te verbinden met de werkelijkheid die je wilt scheppen.

Als het iets is in een volgend rijk van bewustzijn dan moet je die actie ondernemen in dat rijk. We zullen in een toekomstige boodschap praten over hoe je dit doet, maar niet nu.  De fundamentele waarheid is dat om een nieuwe werkelijkheid te creëren in een rijk van bewustzijn of bestaan, je een actie moet ondernemen in dat rijk.

De Ontwikkelde Techniek 
Nadat je je Toekomstig Zelf energie hebt gegeven zoals boven is beschreven, verschuif je de zelf-identiteit van je huidig zelf naar je Toekomstig Zelf.  Dit betekent dat je je bewustzijn, of om preciezer te zijn het deel van je bewustzijn van je stoffelijke lichaam naar het lichaam brengt van je Toekomstig Zelf. Je beleeft nu belichaming in je toekomstige werkelijkheid. Terwijl je jezelf volledig belichaamt in die werkelijkheid, “kijk”je terug naar je stoffelijke lichaam vanuit een gunstig punt in de toekomst.  Terwijl je deze taak volbrengt zul je een oscillatie (schommeling/trilling) merken als de twee werkelijkheden zich samenvoegen.

ascensieHet lijkt alsof de golven van energie vanuit je Toekomstig Zelf, waar je nu mee bent geïdentificeerd, botsen met de golven van je huidig zelf, waar je op dit moment niet mee geïdentificeerd bent. Het energetisch punt waar de golven vanuit de toekomst botsen met de golven van je heden schept een “leeg punt” (of scherper: een “leeg gebied”), en het is door dit lege punt (gebied) dat je huidige werkelijkheid snel kan verschuiven in je toekomstige werkelijkheid. Voor alle intenties en bedoelingen zul je tijdslijnen (verder)gesprongen zijn.
We raden je sterk aan om de vorige boodschap die we gegeven hebben, die genoemd werd
The Art of Jumping Timelines   (Nederlands : De Kunst om Door Tijdslijnen te springen) om een grotere context te scheppen voor de ontwikkelde techniek. Daar deze methode voor persoonlijke wensen gebruikt kan worden, delen we deze mee in de hoop dat je dit zult gebruiken tijdens de Wereld Meditatie op 4 november 2012
Voorbereidende instructies voor hen die willen deelnemen aan de Wereld Meditatie – van waaruit die dan ook stoffelijk zal worden gehouden op de eerste zondag in november 2012 – zullen worden gepost op 1 oktober.
Jullie zijn zaaiers voor nieuwe werkelijkheden of je dat wilt of niet, of je er bewust van bent of niet. Onze bedoeling om deze informatie te delen is om de waarschijnlijkheid te vergroten van een gunstige toekomst voor de mensheid. Voor degenen van jullie die willen meedoen met de Wereld Meditatie in persoon bij de workshop in Seattle, of op afstand, vragen we dat je met deze methode experimenteert voor het gebeuren uit. Kies iets in je leven dat je wilt veranderen. Gebruik deze methode elke dag.
Een keer per dag is alles dat nodig is. Beproef het. Test het. Zie hoe het werkt. Begrijp door directe ervaring hoe effectief deze methode is. Jullie zullen dan in staat zijn om in dienst te gaan voor de mensheid als je van deze methode meester bent geworden. We beroepen ons op degenen van jullie die disciplinair genoeg zijn om in dit niveau van meesterschap te stappen.
The Hathors
August 19, 2012


Tom’s Gedachten en Observaties

Ik vind de Sfeer van Alle Mogelijkheden een fascinerende mentale constructie. En al sedert mijn mentor me deze techniek begon te leren (ongeveer een week voordat de boodschap kwam), heb ik er al intensief mee gewerkt.
Ik denk dat de boodschap zichzelf al uitlegt maar ik wil die op een paar punten, wat betreft de methode, wat uitbreiden
In de grond techniek kun je je een Sfeer voorstellen met de grootte van een universum om je heen, met je solar plexus als het centrumpunt van de Sfeer. Voor degenen bij jullie die visualiseren is dit best makkelijk om je dat voor te stellen. Voor degenen van jullie die niet visualiseren, maak je geen zorgen over de visuele beelden. Stel je de Bol voor en merk de Bol/Sfeer en het oneindige aantal van lichtpunten op haar oppervlakte op, op welke zintuiglijke manier ook die je prettig vindt.
Voor sommige mensen betekent dit dat ze een gevoelswaarneming hebben van de Sfeer en de lichtpunten. Voor anderen zal een innerlijke stem de Sfeer en de lichtpunten aan hen beschrijven. Sommige mensen zullen de Sfeer beleven op meer dan een zintuiglijke wijze, bijv. die zien en er een gevoelswaarneming van hebben, enz.
Hier is het belangrijkste punt om de waarnemende manieren op gang te brengen die je normaal en natuurlijk gebruikt en geen tijd verspilt om de Sfeer of de lichtpunten van je Toekomstige Zelf, “te zien”.

Tom Kenyon
Tom Kenyon is o.a. channel van ‘The Hathors’

Nog iets, wat heeft te maken met de maat van de Sfeer. De Hathors zeggen een Sfeer in de grootte van het universum zodat je subtiele energieën uit alle aspecten van de kosmos kunt aantrekken. Dit is een interessante gedachte omdat sommige natuurkundigen zeggen dat het universum misschien oneindig van grootheid is. De radius met de huidige maten van observeerbare universum is rond de 46 miljard lichtjaren. Dit is een enorm volume in ruimte dat voor de meesten van ons praktisch niet voorstelbaar is. Toen ik naar mijn mentors ging om hen te vragen naar die mogelijke onvoorstelbaarheid, zeiden ze:
De Werkelijkheid is groter dan jullie vermogen om je die voor te stellen; ondanks dat, door hiermee te werken als je dat kunt,  breidt je mentale perceptie zich in feite uit naar de oneindigheid en dat heeft bepaalde voordelen in termen van multidimensionaal bewustzijn/evolutie.
Met andere woorden, doe je best om jezelf voor te stellen binnen een echte, echte GROTE ruimte, een die zoveel mogelijk van het universum bevat die je in staat bent je voor te stellen.
Sommige mensen vinden het onprettig om grote mentale uitgestrektheden van ruimte te scheppen. Als je een van die mensen bent, geen zorgen daarover – maak de Sfeer dan kleiner – zo klein als je wilt als je maar helemaal door de Sfeer wordt omgeven.
Als menselijk wezen (met multidimensionale aspecten) heb je de aangeboren mogelijkheid om het volledige potentieel op je te nemen van de Sfeer van Alle Mogelijkheden. Maar het succesvol aan de gang brengen door de Sfeer hangt van twee onmisbare mentale houdingen af: je intentie en je verwachting.
Met andere woorden moeten jullie een helder idee hebben over de nieuwe werkelijkheid (dwz.. resultaat) die/dat je in je leven zal brengen. Zonder te specificeren kun je de krachten van intentie niet aan het werk zetten. Wees specifiek en helder over wat het is dat je in de manifeste werkelijkheid wilt zetten/brengen.
De Hathors zeiden ook dat als een resultaat gecreëerd is geworden in een dualistisch universum, er tegengestelde reacties zijn op de nieuwe creatie. Hoe drastischer de verandering in de nieuwe realiteit wordt, hoe drastischer de reacties kunnen zijn. Wees je daar bewust van.
De Hathors stelden sterk voor dat jullie resultaten scheppen die niet nadelig voor jezelf en anderen zijn. Dit is om jullie (en anderen) voor mis-creaties te behoeden.
Het moet jullie ook duidelijk zijn dat je het vermogen en ook het recht hebt om multidimensionale hulp naar je toe te halen terwijl je nieuwe werkelijkheden schept. Dit soort verwachting is cruciaal voor de download van energie vanuit de Bol naar je solar plexus.
Ontwikkelde beoefenaars die met subtiele energie werken zullen hier geen problemen mee hebben. Als je een van hen bent, dan zul je dit opnemen zoals “een eend water opneemt” zoals het gezegde luidt. Maar als je niet geoefend bent in de aard van subtiele energieën en de relatie ervan met intentie, dan kan dit een struikelblok worden.
De bewering van de Hathors dat de Sfeer van Alle Mogelijkheden toegang geeft tot multidimensionale mogelijkheden, met de methode is een middel voor jullie om uit deze werkelijkheid met veelvoudige gezichten te tappen.
Velen, maar misschien wij allemaal, denken aan creëren als een nieuwe werkelijkheid (resultaat) voor onszelf op een lineaire manier. Het is net alsof ons leven zich ontvouwt langs een rechte lijn, en dat we specifieke dingen doen langs onze 3D tijdslijn die bijdragen aan wat we willen creëren.
Maar de Hathors zeggen, toegevoegd aan het werken op manieren waaraan we gewend zijn, kunnen we nu multidimensionale mogelijkheden binnenhalen/naar ons toe trekken. Deze nieuwe mogelijkheden, die wel in potentie bestaan (maar nog niet in de 3D werkelijkheid) kunnen ons gewenste resultaat-energie geven en die op een snellere wijze in manifestatie brengen, dan als we alleen zwoegen en de normale 3D dingen doen om dingen te laten gebeuren.
Als je eenmaal de heldere intentie hebt gevormd van wat het is dat je wilt creëren, zet je je bewustzijn in je solar plexus en stel je je een versie van jezelf in de toekomst voor. Dan maak  je een lijn tussen je solar plexus en de solar plexus van je Toekomstige Zelf. Deze lijn zal de doorvoer worden voor multidimensionale energieën en zal je voorgesteld Toekomstige Zelf in een magnetische aantrekker omzetten, die het resultaat dat je wenst te scheppen in de werkelijkheid op een veel snellere wijze geeft.
De Hathors zijn heel duidelijk dat werken met deze methode die je eens per dag doet, enorm de tijd zal verminderen om een nieuwe werkelijkheid te manifesteren. Ik heb persoonlijk ontdekt dat het maar 5 minuten kost om door het hele proces te gaan, en dit zorgt ervoor dat dit een heel efficiënte tijd wordt/is.
De Hathors benadrukken ook het feit dat je iets moet doen dat de toekomstige werkelijkheid uitdrukt. Met andere woorden, doe iets in 3D dat is georiënteerd op je gewenste resultaat. Het gebruiken van een methode zonder feitelijk iets te doen in de buitenste werkelijkheid van je leven is minder effectief dan je innerlijke en uiterlijke werelden beide aan de gang te zetten.
Alhoewel het gesprek van de Hathors over de methode helder en to the point is, zal ik dit nog stap voor stap neerzetten voor degenen die er nog vragen over hebben. Als je duidelijk bent over de stappen die nodig zijn, voel je dan vrij om in de Ontwikkelde Techniek te springen waar ik spreek over enkele van de fijnere puntjes in het onderwerp.

De Basis Techniek
Stap 1: Wees duidelijk over de specifieken van wat je wilt creëren. Dit zal de fundering vormen voor het Toekomstig Zelf dat je zult scheppen. Er zit macht in de details, dus wees duidelijk.
Stap 2: Plaats je bewustzijn in je solar plexus, die zit achter in de punt van je maag.
Step 3: Stel jezelf in een Bol voor die de maat van het universum heeft (of kleiner als je je onprettig voelt bij een zodanige grote ruimte) Je solar plexus zit in het precieze centrum van die Sfeer/Bol.
Stap 4: Stel je Toekomstig Zelf voor, die voor je staat. De meeste mensen zullen die 3 tot 9 meter voor zich plaatsen, maar zet dit Zelf zo dichtbij of ver weg als dit goed voor je voelt. Dit voorgestelde Toekomstig Zelf is de “jij”die het resultaat beleeft dat je wilt scheppen. Het is de belichaming van die toekomstige werkelijkheid. Als je eenmaal een duidelijk beeld hebt van dit voorgestelde Toekomstige Zelf, ben je klaar om naar stap 5 te gaan.
Stap 5: Stel je een lijn voor die van jouw solar plexus loopt naar de solar plexus van je Toekomstig Zelf.
Stap 6: Breng de download van energie op gang vanuit de Sfeer van Alle Mogelijkheden naar jouw solar plexus. Van hieruit stroomt de energie naar buiten in de solar plexus van je Toekomstig Zelf. De download begint zo snel je je realiseert dat de de Sfeer van Alle Mogelijkhedenbeschikbaar voor je is door de kracht van je bestaan als multidimensionaal wezen. Dan activeer je de Sfeer door een daad van stille bedoeling.
Stap 7: Zolang als jij je goed voelt met de belevenis, laat je de Sfeer energieën downloaden in je solar plexus en in het solar plexus van je Toekomstig Zelf.
Stap 8: Als je daar voor voelt, voeg je het gevoel toe van waardering voor de ervaring om de magnetische aantrekker uit te breiden die je Toekomstig Zelf is.
Opmerking: Het is gewoon voor de mentale aandacht van de meeste mensen om tijdens dit soort energie werk af te dwalen. Als en wanneer het focus op je aandacht weg loopt, breng die zachtjes terug naar het gebied waarmee je werkt. Geen oordeel, geen ongeduld, gewoon jezelf terugbrengen naar de taak waar je mee bezig bent.
Stap 9: Als je klaar bent, neem je enkele minuten om gewoon met jezelf te zijn nadat je hier doorheen bent gegaan. Het is het beste om even in stilte te zijn in die tijd zodat je de subtiele energieën kunt integreren die door het proces zijn vrijgemaakt.

De Ontwikkelde Techniek
Ik vind dit deel van de methode het meest intrigerend. Misschien is dit omdat ik de botsing kan voelen van twee golven in de laatste fase. Het is alsof de staande golven van mijn huidige werkelijkheid gedeeltelijk samenvallen met de staande golven van mijn Toekomstig Zelf. De botsing van die twee golven schept inderdaad een leeg punt of zoals de Hathors verduidelijkten – een leeg gebied. Dit gebied van golf uitwisselingen schijnt me een krachtige transformatische matrix toe.
Als toevoeging, de download van energieën en potenties vanuit de Sfeer schijnt veel intenser te zijn bij de Ontwikkelde techniek.
Uiteindelijk heb ik een interessante afwijking gevonden rond die ruimtelijke verschuiving die de Hathors voorstellen tijdens de laatste fasen van de techniek. Je kunt een gelijkaardig fenomeen tegenkomen, en daarom noem ik die op.
Ten eerste, vond ik het wat desoriënterend om “achteruit”te kijken naar mijn huidig zelf vanuit het gunstige punt en ruimtelijk perspectief van mijn Toekomstig Zelf. Uiteindelijk was ik in staat om de verschuiving te maken, en toen dit gebeurde, gingen de energieën van de Sfeer ‘van de kaart af’. De ervaring werd zeer intens, en ik kon krachtig opgeladen golven van energie voelen die naar mijn huidig zelf stroomden, vanuit mijn Toekomstig Zelf.
Toen ik volledig omkeerde in een soort wezen dat geïncarneerd is in mijn Toekomstig Zelf meer dan in mijn huidig zelf, bereikten de energieën hun hoogste punt. Toen de energie te intens werd om me er prettig bij de voelen, “sprong ik uit” mijn Toekomstig Zelf weer terug naar mijn huidig zelf. En op die momenten van her-integratie terug in mijn huidig zelf, voelde het alsof mijn lichaam overstroomd werd met endorfine en scheen die hele belevenis vreemd vermakelijk. Ik denk dat deze lol komt door de sterke mentale indruk dat de hele wereld, inclusief ik, meer droom-achtig is dan echt en dat alle vormen (inclusief de stoffelijke lichamen) efemerisch(in ‘geest-stof’) zijn zodat ze in een oogwenk kunnen veranderen.

Muziek gebruiken
Je hoeft geen muziek te gebruiken als achtergrond als je door dit proces heengaat. Ik heb met beide geëxperimenteerd en ik vind dat bepaalde soorten muziek een diepere ervaring kan genereren. Maar terwijl ik dat zeg vind ik dat in de meeste tijd waaraan ik de voorkeur geef ik liever stilte heb. Het is een zaak van smaak en neurologische ontvankelijkheid of je vindt dat geluid/muziek behulpzaam is hierin of niet.
Als je muziek kiest voor de achtergrond zeg ik dat je dan je aandacht naar binnen neigt te richten, en als die psycho-acoustisch van aard is, is het iets dat minstens je alfa activiteit laat toenemen. Ik stel ook voor dat je de muziek op een laag volume houdt om je innerlijke belevenis niet te laten overweldigen.
Daar sommige mensen willen weten wat de muziek zou zijn die ik voorstel, dan scheelt het je wat tijd en ik vertel het hier dan maar. Mijn huidige favoriete composities (van mijzelf) die ik graag gebruik bij de Sfeer van Alle Mogelijkheden zijn of  Infinite Pool: Entering the Holographic Brain of  Lightship.
De Hathor Wereld Meditatie op zondag 4 november 2012

Daar de Sfeer van Alle Mogelijkheden zeker kan worden gebruikt om de creatie van persoonlijke resultaten te versnellen, delen de Hathors deze methode mee in de hoop dat anderen het zullen gebruiken om positieve resultaten te scheppen voor de mensheid als we collectief een nieuwe cyclus van tijd binnengaan.
Om 3PM PST (= 12 uur in de nacht hier, tussen 4 en 5 nov. wintertijd) zullen de Hathors een Wereldwijde Meditatie beginnen die gecentreerd is rond de Sfeer van Alle Mogelijkheden*.
Als je het plan hebt om met ons mee te doen in deze nieuwe schepping meditatie, hebben de Hathors gevraagd dat alle mensen die meedoen, al wat ervaringen hebben opgedaan met deSfeer/Bol vóór het gebeuren. Laatste instructies en voorbereidende voorstellen zullen gepost worden op deze website op 1 oktober 2012.

*For those of you who choose to join us for the three-day Intensive, The Art of Seeding New Realities on Nov 2nd– 4th in Seattle, Washington we will explore the Sphere of All Possibilities in great depth, which will lead to greater mastery of the method. Furthermore, the Hathors’ catalytic sounds will play a key and dynamic role in the transmission of this knowledge.

Tom Kenyon 


Information Unrelated to this Message…

If you would like to view the current movie trailer for a documentary film about Tom and his work, click on the link below or copy and paste it into your browser.
http://www.woodycreekpictures.com/main/archives/category/current-films/tom-film

© 2012 Tom Kenyon  All Rights Reserved   www.tomkenyon.com

You may make and distribute copies of this message in any media you wish so long as you do not alter it in any way, do not charge for it, credit the author and include this entire copyright notice. You may not, however, use my music with any video, graphics, meditation or copy placed over it. You may not post my music on You Tube or any such media. The message itself may be copied and shared, but not my music. I hold copyright on all my music, and it may not be used, distributed, or copied in anyway in any medium.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in