heldervoelendheid

Heldervoelendheid houdt in dat je informatie ontvangt via je gevoel. Deze energieën of krachtvelden word je zowel via je lichamelijke als via je geestelijke gevoel gewaar. Het gaat om krachtvelden van allerlei aard. Het zuiverst waarneembaar en controleerbaar zijn de emotionele en lichamelijke gevoelens die je oppikt van andere mensen en dieren. Verder, de stemming in een omgeving of de atmosfeer die je aanvoelt op een bepaalde plaats. Een scherpe en neutrale waarneming kan maken dat je situaties voorvoelt of met je gevoel doorziet (herkent).

Puinhoop in je hoofd, gevoel en lijf

De puinhoop in je hoofd, gevoel en lijf kan groot zijn, als je je niet bewust bent van wat je voelt. Want naast hetgeen je van buiten je oppikt, heb je ook nog je eigen gevoel, namelijk: die psychische en lichamelijke gevoelsreacties die in werking worden gezet via je eigen gedachten, ervaringen, motivaties en associaties. Inzicht in je eigen gevoelspatronen is onontbeerlijk om orde te kunnen scheppen in je gevoelswereld en heldervoelendheid.Heldervoelendheid: informatie ontvangen via je gevoel.

Door middel van de snelste of subtielste prikkel, gedachte of waarneming, kunnen energieën in werking gezet worden via je eigen patronen. Onbewust kunnen bepaalde niet-eigen energieën helemaal samenvallen met je ik-gevoel, omdat je er al zo lang vertrouwd mee bent en deze gevoelens en gedachten altijd voor waar hebt aangenomen.

Het is van het grootste belang dat je jezelf goed leert kennen, zodat je ook kunt onderscheiden wanneer hetgeen je voelt niet van jouzelf is. Door je gewaarwordingen te communiceren met de mensen om je heen, kun je je gevoelswaarnemingen van buitenaf controleren. Alleen zo kun je jezelf toetsen op realiteit, projectie en fantasie. Mogelijk kun je verlichting brengen voor diegene waar jij op meeklinkt.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Heldervoelendheid en opruimen

Je eigen systeem wordt schoner naar mate jij je persoonlijke ervaringen verwerkt (volledig beseft en aanvaardt) en je van de bijbehorende emoties ontdoet. Bij verwerking hoort het doorvoelen van pijn, verdriet, angst, woede, etc. Elke keer als je een ervaring doorleeft, komt er uiteindelijk een stukje verlichting.

Een restverschijnsel, dat je mogelijk altijd bij je dragen zult omdat het je gemarkeerd heeft, kun je op een gegeven moment via je geestkracht tot rust brengen. Je kunt het een plaats geven in de tijd. Maar de ervaring kan altijd plotseling weer geactiveerd worden via situaties in het hier en nu. Je kunt het vergelijken met eenmaal ontstane, lege vetcellen die nooit meer zullen verdwijnen en die zich opnieuw kunnen volzuigen wanneer ze gevoed worden. Maar die je ook weer kunt laten slinken nadat je jezelf tot discipline hebt geroepen.

Als je kunt onderscheiden dat emoties of gedachten behorend bij een oude ervaring, via een huidige gebeurtenis opnieuw geactiveerd zijn, dan kun je in je verwerking via je bewustzijn je mentale kracht inzetten om het oude terug op zijn plaats in het verleden te zetten. Vervolgens kun je de nieuwe situatie helderder bekijken en makkelijker hanteren.

Hoe schoner jouw eigen energieveld is, hoe neutraler je denken, voelen en waarnemen. Des te lichter ga je door het leven. Weliswaar word je elke verandering of verstoring in je gevoel meteen gewaar, maar die kun je kordaat aanpakken. Daardoor ben je evenwichtiger: je schommelt psychisch minder sterk, je bent minder impulsief en je bent berekenbaar. Je kunt jezelf beter besturen en je wint aan zelfvertrouwen. Kortom, je functioneert beter.Hoe herken je heldervoelendheid?

Wapens in de strijd: gedachtekracht en verbeeldingskracht

Belangrijke wapens in de strijd tegen onwelkome, intern of extern geactiveerde energieën in je gevoel, zijn je voorstellingsvermogen (verbeeldingskracht/visualisatievermogen) en je gedachtekracht.

Door hetgeen je voelt voor te stellen als afzonderlijke krachtvelden, kun je loskomen uit de vereenzelviging met je gevoel en de bijbehorende gedachten. Door je neutrale denken en schouwen los te koppelen van de gevoelens die je hebt, wordt het mogelijk om je gevoelens te onderzoeken en te classificeren. Door ze te ontleden als specifieke energieën ofwel krachtvelden, kun je je gevoel beetpakken en er iets mee doen.

Zo komen we tot het weren of wegsturen van energieën. Wanneer je weet wat je voelt en je wilt het kwijt, dan kun je dat doen via je verbeeldingskracht en/of via je gedachtekracht. Helder en geconcentreerd bewustzijn geeft je de benodigde geestkracht. Je kunt jezelf mentaal opdracht geven om een bepaald gevoel weg te sturen, te blokkeren, opzij te zetten, tijdelijk te parkeren, los te laten, een definitieve plaats te geven, ergens niet meer aan te denken, etc. etc. Door er passend bij te visualiseren versterk je je actie en het effect daarvan.

Je zet dus je denkvermogen in ten behoeve van je innerlijke balans en rust (vergelijk bijv. Rationele Emotieve Therapie) en ter versterking gebruik je daarbij bewust je voorstellingsvermogen.

Je kunt je verbeeldingskracht ontwikkelen door jezelf te trainen in aandachtige concentratie en discipline.

Het is belangrijk dat je je geestkracht leert bundelen. Door middel van autogene training, meditatie, visualisatieoefeningen etc. kun je leren focussen en andere gedachten en beelden opdoen.

Voorwaarde om je gevoel te kunnen beheersen en besturen is dat je je gevoel kunt uithouden/verdragen.

Dit kan een heel moeilijk proces zijn wanneer je bijvoorbeeld erg makkelijk, veel, of heel intens voelt, maar ook wanneer zich destructieve denk- of gedragspatronen aan je gevoelsbelevingen hebben gekoppeld.

Je emoties doorleven betekent dat je ze oprecht en voluit in de ogen ziet, en dat je ze kunt laten uitvieren in je geest en in je lijf, terwijl je langzaam tot rust komt via zelfonderzoek en analyse en via nieuwe aanvaardende gedachten.

Je gevoel verwerken moet je leren. Hierbij heb je o.a. de deelpersoonlijkheden van de (neutrale) volwassene en de zorgende ouder in jezelf nodig. Deze staan voor een eerlijk reflectievermogen en een liefdevolle houding naar jezelf, en maken ruimte voor het ontstaan van verlichtende, ontlastende en creatieve perspectieven.

Deze deelpersoonlijkheden kun je internaliseren of versterken via psychotherapie

Heldervoelendheid en je persoonlijkheidHeldervoelendheid: informatie ontvangen via je gevoel.

Strikt genomen betekent heldervoelendheid dat je beschikt over een zuiver gevoel. Je energie is helder en je kunt hetgeen je voelt onderscheiden. In principe hebben veel mensen deze aanleg.

Heldervoelendheid ontwikkelt zich buiten proportie wanneer je geboren bent met gevoelige zenuwen, èn wanneer je als kind langdurig aan prikkelingen wordt blootgesteld die je niet kunt verwerken, en waardoor je de concentratie op jezelf verliest. Aanhoudende onveiligheid of angst maakt dat je voortdurend met je aandacht naar buiten gericht raakt. Langdurige stress houdt je gevoelige zenuwen gespannen en alert. Onverwerkte trauma’s kleuren je belevingswereld en schaden je realiteitsgevoel. Dit soort patronen verankeren zich, waardoor de authentieke ontwikkeling van je persoonlijkheid wordt verstoord.

Teveel prikkels creëren angst, waardoor je als kind niet voldoende aan jezelf toekomt. Je probeert je zelf te beschermen door je omgeving sterk in de gaten te houden. Omdat je steeds naar buiten gericht bent, verwerk je niet wat je meemaakt. Je leert je emoties niet (her)kennen, verdragen en verwoorden. Je neemt afstand van je pijnlijk wordende zelf. Door te dromen of te fantaseren sluit je de weg naar binnen af, of je vindt een middel waarmee je je innerlijk gevoel kunt verzachten of verdoven.

Tijdens dit proces verlies je je persoonlijke kracht. Angst geeft een koude, terugtrekkende beweging. Je kracht versnippert door je verspreide focus naar buiten, terwijl je steeds meer de verbinding met je zelf loslaat.

Na verloop van tijd heb je geen bewust contact meer met je angst, maar ook niet meer met je zelf, en is je extraverte gerichtheid een gewoonte geworden. Naar gelang je aard ontwikkel je sterk inlevende, meelevende of aanvoelende eigenschappen, of een grote geestelijke creativiteit.

Als je al heel jong werd weggerukt van jezelf, dan heb je geen eigen wil ontwikkeld. Vaak ook nauwelijks een eigen mening of smaak, of reële ik-gerelateerde verlangens of toekomstdromen. Omdat je persoonlijke kracht versnipperd is, kun je deze niet inzetten ten behoeve van je eigen leven. Daardoor kun je je-zelf niet waarmaken. Ook al heb je je ratio ontwikkeld, je blijft vastzitten in je geestelijke potentieel. Je oorspronkelijke gevoel van angst belemmert je daadkracht.

Hoe verder met heldervoelendheid

Om te komen tot het worden van je-zelf, je eigen Persoon, is het nodig dat je je van bovenstaande verstoringen bewust wordt. Je vervormende kanalen en patronen moeten geanalyseerd worden en afgesloten of omgezet.

Er moet een nieuwe fundering komen, waarop je je werkelijke persoonlijkheid kunt ontwikkelen. Je fundering van angst moet worden omgezet in een basis van zelfvertrouwen, via een opzettelijke psychische keuze die je kunt verankeren in een nieuwe zielenhouding, door middel van nieuwe gedachten en handelingen.

Zelfvertrouwen moet je dòen, het is een werkwoord: op je-zelf vertrouwen; je zelf vertrouwen geven.

Psychische problemen en heldervoelendheidVoor de ontwikkeling van je authentieke persoonlijkheid is een bewuste, optimale aandacht voor je eigen behoeften, verlangens en mogelijkheden een vereiste. Het is nodig dat je alle oude niet-eigen psychische verbindingen, afleidingen en verstrooiingen leert weerstaan en ombuigt. Zo herwin je je krachten.

Daarbij is het belangrijk dat je gehoor geeft, wanneer jij je drang om iets te doen gaat voelen.

Deze innerlijke drang om te doen zoals jij bent, ontluikt geleidelijk aan via het ordenen en opruimen van je gevoel en gedachten. Je drang om te doen sluit naadloos aan bij je hart en bij je ingeboren mogelijkheden tot zelfverwezenlijking. Je innerlijke gevoel laat zich graag vergezellen door deze vrijgekomen daadkracht!

Je eerste Persoon/je zuivere Ik worden, betekent dat je qua denken, voelen en handelen samen gaat vallen met jouw eigen pure, unieke wezen. Dit realiseer je door voortdurend in contact te blijven met je innerlijke gevoel,en je macht te grijpen. Door de weg naar binnen te nemen en je te ontdoen van al het oude leed dat jouw diepste wezen omhult, en je gekleurde waarnemingen te corrigeren. Deze transformatie vraagt 100% inzet, oprechtheid en een diep verlangen, want ze kan evenveel tijd kosten als de vroegere verstoring van je.

Je heldervoelendheid verliezen

Naar mate je meer je authentieke zelf wordt, verlies je een deel van je heldervoelendheid. Want door de concentratie op jezelf krijgt je heldervoelendheid steeds meer betrekking op je eigen patronen (gevoelens, gedachten, motieven, verlangens, associaties).

Stel je voor: je totale focus is 100%. Naar mate je meer geconcentreerd raakt in jezelf, verlies je een deel van je verspreide focus naar buiten toe. Want samen blijft het 100%. Naar mate je jezelf meer gaat bewonen, wordt je energie gebundeld tussen je hart en je verstand, ten koste van de in- en uitloop via de externe kanalen die jij gewend was. Als je in dit proces je denkwijze niet aanpast, dan ga je onbewust over in projectie en invulling of fantasie.

Het inleveren van een deel van je heldervoelendheid wordt vaak als spijtig ervaren. Want in het voorafgaande proces van het accepteren en ontleden van je heldervoelendheid, sluipt gemakkelijk de verleiding in om je eigenschap te overwaarderen. Dit als gevolg van de veelbesproken overtuigingen, die via het verheffen van buitengewone gevoeligheid als eigenschap, compensatie bieden voor de bijbehorende gevoelens van minderwaardigheid, pijn en onmacht om ‘normaal’ in het aardse mee te kunnen doen.

Jezelf worden brengt geestelijke rust. Bevrijd van angst en belemmerende patronen ontstaat er ruimte en kracht voor zelf-realisatie. Je zuivere gevoel verdwijnt echter niet. Het past zich aan, naar gelang de nieuwe externe interesses waar jij je je geest bewust op richt in je vrijgekomen ruimte. Je heldervoelendheid transformeert mee met je veranderende focus.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

25 REACTIES

 1. Zo was ik jarenlang actief op een online klaverjas site. Bijna dagelijks kletste ik via de chat even met iemand met wie ik veel speelde als speelmaat. Hij was getrouwd wist ik. Kreeg wat info over haar leeftijd en bepaalde huwelijksproblemen na verloop van tijd. Best persoonlijk. Nooit had ik gevraagd naar haar naam. Maar ineens kreeg ik informatie door. Waarom wist ik niet. Ik vroeg ernaar. Voor de grap zei hij, ‘raad maar eens’. Waarop ik zei wat ik inmiddels wist door wat ik had doorgekregen. ‘Ze heet Elly zei ik, maar weet niet of de uitgang met y of ie is. Maar maakt ook niet uit, iedereen noemt haar immers Elke. Stomverbaasd was ‘Hoe weet jij haar naam en bijnaam’? Dat heb ik je nooit verteld!!! Klopt…. maar hoe leg je zoiets uit????

 2. Enige wat ik weet is dat ik ervan af wil. Heb zat te stellen met mezelf en mijn eigen leven!!!! Informatie komt het meest duidelijk en frequent binnen wanneer ik in een (emotioneel) kwetsbare periode verkeer. Kennelijk lukt het me dan afdoende ‘informatie kanalen’ te blokkeren. Zo wist ik dat mijn zus een miskraam zou krijgen en in welke week en het geslacht vd foetus. Welke dag en tijdstip mijn vader zou overlijden. Zonder contact met hem te hebben. Waaraan mijn moeder die zich nu nog toppie voelt, binnen 21 maanden zal sterven. Hoe het mijn oude en geliefde tante de komende 3.5 jaar zal vergaan. Enzovoort enzovoort enzovoort enzovoort enzovoort…. het reikt tever alles op zovele vlakken te benoemen. Vanaf dat ik me kan herinneren en ben inmiddels 52. Wil ik ook niet, wil niet weten en wat ik weet vergeten!!; Dergelijke informatie zit ik NIET op te wachten!!!! Kijk, weten dat iemand zwanger is voor ze het zelf weten is grappig. Idem dat ik het geslacht, geboorte datum (én bij benadering tijdstip weet, hetzij begin vd weeën en/of de geboorte zelf) de (roep)naam al weet (of wat er heel sterk op lijkt, net hoe close ik met iemand ben) en hoe het (zelfontworpen) geboortekaartje eruit ziet vind ik oké. Wel grappig, stoort me niet. Maar al die negatieve zaken of info welke me emotioneel ontregeld. Weg ermee!!!! Maar hoe????

 3. Ik weet het pas een paar jaar. Ben mijn hele jeugd niet serieus genomen hierin. Ben zo blij dat ik er een beetje mee om kan gaan nu. Het was zelfs zo ik schijnbaar reiki deed, en nu ik 34 ben kan ik het niet meer. Ik vecht nog iedere dag voor mijn eigen energie, en mijn eigen grenzen en ruimte. Ik wou dat er vroeger wat gedaan werd. Het enige waar ik veel baat bij had was yoga bij mijn vriendinnetje als ik daar mocht logeren..

 4. Beste Gordon,

  Wat een mooi artikel over heldervoelendheid.
  Ik heb het idee dat ik in mijn lichaam processen voel, erg hinderlijk dit is gekomen na een ongeval. Hiervoor kreeg ik gewoon gevoelens en beelden door, maar nu wordt het steeds sterker en zelfs dat ik in mijn lichaam energie lijk te voelen. Is het ook mogelijk om hierover te hebben? Ik vind het een ontzettend lastig proces en weet niet goed hoe ik dit kan uit filteren. Het zou fijn zijn als je mij kan mailen. Lieve groet sim

 5. Ik wil ouder worden niet in de ruimte leven van mijn verleden (27)
  Ik heb het gevoel dat de wereld waar ik nu in leef niks te maken heeft met het werkelijk overlijden, mischien komt dit doordat ik een te hechte band heb met meerdere mensen die ik al lang ken, het lukt me niet om veranderingen in te bouwen in mijn dagen en ben bijna alleen nog bezig met te overleven, ik ben gekooid in veel verschillende richtingen misschien, ik wil graag weer een individu worden in plaats van een wereld

  • @ChaLza,

   Hey Chalza,

   Ik dank dat ik mag zeggen dat veel ntk en vooral hooggevoeligen van de oudere generatie problemen hebben met het nemen van eigen ruimte. Door veel aan t evoelen maar hier vaak gedurende lange tijd onbewust van te wijn geweest hebben veel hooggevoeligen geleerd om steeds de mensen rond hen het naar hen zin te maken en vergeten voor zichzelf te zorgen. Ze hebben als het ware hun plekje in de ruimte afgestaan aan anderen, vooral vaak aan mensen die ze graag zagen of zien. 🙂
   Maar probeer eens los van het verleden en van die mensen nu even echt aandacht aan jezelf te geven. Jezelf extra te verwennen, te healen, te verzorgen. Op die manier kan je stil aan terug aan kracht winnen, op je effe komen eb zal je merken dat je vanzelf je ruimte zal innemen. Het is wel waar dat dit een proces is. Het heeft zijn tijd nodig, maar inzien dat je hier een probleem mee hebt en daar aan werken is de eerste stap! Gewoon eerlijk zijn met jezelf, jezelf op de eerste plaats zetten en de rest zal wel volgen. NIet iedereen zal het leuk vinden dat je hierdoor grenzen zal beginnen zetten aan wat ze van je krijgen, maar meestal volgen ze na verloop van tijd wel hoor.
   knuf.

 6. Hallo YYY en ook Gordon,

  Toen ik net ontdekte dat ik helderziende was ben ik op de site van handsforhealing geraakt. Ik heb er wel aan gehad. Er is informatie die ook terug te vinden is op deze site, maar ook andere, ervaringen van de schrijver. Misschien heb jij er ook iets aan.

  Knuf,
  Nele

  • hoi YYY, leuk dat je deze site gevonden hebt, en dat je wat van je horen laat. Ik wist zelf helemaal niet dat ik heldervoelend was, op mijn 12e 😆 , pas veel later. fijn dat je nu al weet dat je zo gevoelig bent. Misschien is het leuk voor je om eens te gaan oefenen met het helen van anderen (mensen/dieren) door middel van energie? Groetjes, Gordon

  • @YYY, Mijn zoon is nu 15 en weet al een aantal jaren dat hij helderdvoelend is, net als ik. We trekken -zo hebben we ervaren- niet-stoffelijke wezens aan en voelen hen ook, zonder ze te zien.
   Dat is verwarrend en het is voor ons een proces om hieraan een plek te geven.
   yyy, als je dat nog niet hebt zoek dan iemand met wie je hier open over kunt praten en die je vertrouwen kunt.
   Je mag me mailen als je dat wilt.
   Lieve groet

 7. Lieve mensen,
  Ik wist niet goed waar ik deze vraag bij kon plaatsen dus doe ik het hier maar aangezien dit Blog gaat over heldervoelend zijn.
  Al meerder malen in mijn leven heb ik kunnen voelen als een dierbare zou gaan overlijden.
  Zoals ook nu op dit moment weer.
  Ik zou graag willen weten of er hier mensen zijn die dat herkennen bij zichzelf, en ja wat jij dan voelt?
  Ik ben op het moment erg in de war, omdat de degene van wie ik het nu voel mijn eigen moeder is.. dat maakt het verwarrend en anders dan de andere keren in het verleden dat ik het overgaan van iemand voelde naderen.

  Wie hier iets met mij over zou willen delen, heel graag!

  Lieve groet,
  Joyce

  • hey Joyce, ik ken die ervaring niet; weet wel dat andere mensen die hebben. Geen idee hoe dat moet voelen.Eenzaam lijkt me.

   Al een tijd voel ik dat ik niet veel tijd heb met mijn moeder, en dat vind ik soms erg lastig.Ik heb een paar maanden geleden gedroomd dat ze zou overlijden, maar weet niet of dit symbolisch is of realiteit.
   Ik weet niet zozeer of het is door overlijden of dat het is dat ze zich terugtrekt in een vorm van dementie dat we straks niet meer kunnen praten. Ik probeer een weg te vinden waarin ik voor mezelf kies en toch ook tijd voor haar vrijmaak. Wel spreek ik meer dingen uit, die ik graag gezegd wil hebben voor ik niet meer met haar kan praten. Op zielsniveau met elkaar praten; doe je dat wel eens nu? Spreek je uit, zou ik zeggen. Liefs, Gordon

 8. Wat komt jullie uitwisseling op een mooi moment voor mij. Goed om te lezen, wat gebeurt er soms veel in de wereld waar je geen zicht op hebt…. deze manier van elkaar vinden en raken is wonderlijk en bemoedigend.
  Openheid van hart en gedachten is goed als je elkaar positief en ondersteunend kunt bejegenen.
  Het geeft mij weer moed om vast te houden aan deze manier van voelen/denken en kijken naar de mensen om mij heen.
  De uitdaging is dit gedachtengoed vast te houden en toe te passen….en toch met twee benen in het nu te staan, mijn leven is vaak vol van onrust, prikkelbaarheid en hoge verwachtingen bij mensen om mij heen.
  Lieve allebei, dank voor deze opsteker.

 9. Hey Joyce,

  Ik las je reactie en ik herken wat je schrijft..Vriendschappen en andere contacten zijn altijd in in beweging. Ik vind het mooi om te lezen dat je nu meer bezig bent om JEZELF te laten zien. Jou denkwijze, visie, jou eigen ik!
  Vaak is dat voor de omgeving ook wennen. Ze zijn immers gewend dat je jezelf meer op de achtergrond hield.
  Soms betekent het ook dat de oude banden niet meer passen bij je nieuwe ik. Het kan betekenen dat een band (met een persoon) vernieuwd wordt (jou gedrag heeft immers ook invloed op het gedrag van een ander). Het kan ook betekenen dat de vriendschap zijn/haar voltooiing heeft bereikt en dat de wegen scheiden.
  Het is een proces wat zich herhaalt in verschillende perioden in je leven. Een mens verandert, soms verandert de omgeving mee, en als dat niet kan op de een of andere manier,tja..Neem de dierbare herinneringen en koester deze..bedank de ander voor de periode en gun elkaar het allerbeste.

  Ik moest hieraan denken:

  Heel veel succes, licht en liefde op jou levenspad gewenst!

  • p.s. Als er geen raakvlakken meer zijn, verwatert het contact op den duur vanzelf. Dat maakt weer ruimte wat meer aansluit op jou ‘nieuwe’ ik.

   Blessed be!

  • @Chandra, dank voor je reactie, en zoals jij het schrijft is het ook.
   Tjaaa met dat diepe voelen van mij(ook liefde dus) is loslaten en afsluiten niet de makkelijkste opgave.
   Maar het hoort erbij, bij de dans die het leven heet.
   Mooi You tube filmpje trouwens!Kreeg er kippenvel van.

   Ik wens jou ook veel liefde, licht en alle goeds toe op jou levenspad.
   Waarschijnlijk gaan we elkaar hier wel vaker ontmoeten, it’s just a feeling 😉

   Een fijne dag toegewenst!

   • @Joyce,
    Jij ook dank voor je reply. Ik herken ook dat stuk: loslaten. Weet je, veel mensen zijn geneigd om het leven intens te ervaren. Juist omdat iets of iemand ze een fijn gevoel geeft, kan er een vorm van afhankelijkheid ontstaan. Dat zorgt dan weer voor verwachtingen die wel of niet uitkomen.
    Ik heb bewondering voor monniken en haal mijn inspiratie o.a. daaruit:
    “Geniet van het leven, omarm het leven, van de mensen, dieren en alles om je heen. Geniet van je emoties, de dingen die je doet en beleeft. Raak er echter nooit aan gehecht (hechting is een vorm van lijden)”

    Jij ook nog een fijne dag!

    Namaste:)

 10. Wederom ontzettend mooi geschreven Gordon.
  Op dit punt in mijn leven heb ik veel aan deze woorden.
  Ik heb echter toch een knelpunt in mijzelf.
  Ik zit namelijk in een fase van mijn leven waarin ik steeds meer in mijn eigenheid leef en ook mijn waarheid begin te spreken, mijn waarheid is vooral er vooruit komen dat liefdevol leven mijn levenswijze is en toe geven dat ik niet mee kan in de veelal materiele maatschappij waarin wij leven.
  Ik merk wel dat hoe meer ik bij mezelf kom, hoe minder mensen om mij heen, met name vrienden die ik al jaren heb mij niet meer begrijpen.
  Als ik het in woorden moet uit drukken, dan voelt het alsof ik me niet meer met hen verbonden voel terwijl ik toch van ze hou.
  Het is een proces wat nodig is maar waarin ik me vaak ook eenzaam voel.
  Ik weet dat het met loslaten te maken heeft, maar hoe?
  Ik ben iemand die het moeilijk vind naar de ander te communiceren dat er geen raakvlakken meer zijn en dat ik het contact niet meer prettig vind..
  Is dit iets Gordon of andere die dit lezen herkennen?
  En mag ik dan vragen hoe ben jij of hoe zijn jullie hiermee omgegaan?

  Lieve groet,
  Joyce

 11. Weer mooi idd. Het stukje over dromen/fantaseren is herkenbaar. Het deel over ‘inleveren’ is nieuw en zet me aan het denken.

  Stond vanochtend op het perron op de trein te wachten en moest toen denken aan een vorig artikel. Ik voelde me gedeprimeerd worden en dacht toen dat dat wel eens van een ander kon zijn. Ik ging een paar meter opzij (zoals je een keer aangaf) en weg was het.

  Rob

  • @Rob, leuk om te lezen dat je wat hebt aan de tips van mij of anderen. Bewustwording dat energie van anderen in je systeem zit is een belangrijke stap… Bedankt voor je reactie!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in