De Zeven Hermetische Principes uit de Kybalion (1021 x 624 px) (1)

“Er zijn er Zeven. Zeven Hermetische Principes…’De 7 Principes van Waarheid’ – degene die deze kent en verstaat, bezit een Magische Sleutel waardoor ze aangeraakt worden en alle deuren van de Tempel zullen openvliegen”. De Kybalion

De Zeven Hermetische Principes, waarop de hele Hermetische filosofie is gebaseerd, zijn:

  1. Het Principe van het Geestelijke (gedachtenkrachten)
  2. Het Principe van Overeenstemming
  3. Het Principe van Trilling
  4. Het Principe van Polariteit
  5. Het Principe van Ritme
  6. Het Principe van Oorzaak en Gevolg
  7. Het Principe van Gender

Deze Zeven Principes worden hieronder besproken en uitgelegd als we doorgaan met deze lessen. Een korte uitleg van elk, echter, moet wél worden meegegeven.

Het Principe van het Geestelijke’

“Alles is Energie; Het Universum is Geestelijk”

Dit Principe belichaamt de waarheid dat ‘alles Geest is.’
Het verklaart dat HET Al ( dat is de stoffelijke realiteit die ten grondslag ligt aan alle uiterlijke openbaringen en zich laat zien in wat we kennen in termen van ‘de materiële wereld’, het ‘werkelijke Leven’, ‘Materie’, ‘Energie’ – en, in het kort: Alles wat zichtbaar is voor onze materiële zintuigen) IS GEESTELIJK – wat in zichzelf onkenbaar en ondefinieerbaar is, maar die kan worden beschouwd en gedacht als een Universeel, Oneindige en Levendige Geest.
Het verklaart dat alles in de werkelijke, waarneembare Wereld of het Universum eenvoudigweg een Gedachte-creatie is van Het Al, en onderworpen is aan de Wetten van Creatie.
Het Universum, zowel in z’n Geheel en in de Onderdelen heeft zijn bestaansrecht in de Geest van het Al – in wiens Gedachte we leven, bewegen en in ons Wezen zijn.

Dit Principe, gegrondvest in de Geestelijke Natuur van het Universum, geeft een eenvoudige uitleg van alle soorten van Lichamelijke en Geestelijke verschijnselen die een groot deel van de publieke aandacht in beslag nemen, omdat ze, zonder die uitleg niet te begrijpen zijn en om wetenschappelijke benadering uitdagen.

Het begrijpen van deze grootse Hermetische Principes van het Geestelijke maakt het mogelijk de wetten van het Geestelijke Universum individueel gemakkelijker te omvatten en deze toe te passen voor jouw welzijn en vooruitgang.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Studie van de Hermetische Wetten maakt het mogelijk het om deze grootse geestelijke wetten intelligent toe te passen in plaats van het te gebruiken op een lukrake manier.

Met de Meester-Sleutel in jouw bezit, zullen studenten de vele deuren kunnen openen van de lichamelijke en geestelijke Tempel van kennis – en geeft het dezelfde vrijheid en intelligentie. Dit Principe verklaart de ware natuur van ‘Energie – Kracht – Materie’ en hoe en waarom alle dingen ondergeschikt zijn aan het Meesterschap van de Geest.

Eén van de oude Hermetische Meesters schreef lange tijd geleden:

“Degene die de waarheid van de Geestelijke Natuur van het Universum omvat , is gevorderd op Het Pad van het Meesterschap”.

En deze woorden zijn vandaag de dag nog even waar als toen ze voor het eerst werden opgeschreven. Zonder deze Meester-Sleutel – is Meesterschap onmogelijk en kloppen de leerlingen tevergeefs op de vele deuren van de Tempel.

Het Principe van Overeenstemming

“Zo boven, zo beneden; zo beneden, zo boven”

Dit Principe belichaamt de waarheid dat er altijd overeenstemming is tussen de wetten en de verschijnselen op de verschillende vlakken van Zijn en Leven.
De oude Hermetische Wet gaat in deze woorden: “ Zo boven, zo beneden; zo beneden, zo boven” en het doorgronden van dit Principe geeft een betekenis voor het oplossen van vele onduidelijke tegenstellingen en de verborgen geheimen van de Natuur.

Er zijn gebieden voorbij onze kennis; maar waar wij de Principes van Overeenstemming kunnen toepassen, zijn we in staat meer te begrijpen van wat op een andere manier onkenbaar voor ons zou blijven.

Dit Principe is een Universele toepassing en manifestatie voor de verschillende gebieden van het materiële, geestelijke en spirituele Universum – het is een Universele Wet.

De oude Hermetisten begrepen dit Principe als één van de meest belangrijke geestelijke instrumenten waardoor iedereen in staat in staat was achter de obstakels te kijken die het zicht op het Onbekende in de weg stonden.

Het gebruik scheurde zelfs de Sluier van Isis, waardoor een glimp van het gezicht van de Godin kan worden opgevangen.

Zoals de kennis van de Principes van de Geometrie het mensen mogelijk maakt om de afstand te meten tot de Zon en haar bewegingen terwijl ze zelf in een Observatorium zitten, zo geeft het Principe van Overeenstemming kennis die het mogelijk maakt voor mensen om de intelligente kennis van het Bewust Zijn en het Onbewust Zijn te leren. Het maakt het mensen mogelijk de Monade (bewustzijnscentra/ eenheid) te bestuderen en de Aartsengel te begrijpen.

Het Principe van Trilling

“Niets rust, alles beweegt, alles trilt.”

Dit Principe belichaamt de waarheid dat ‘alles in beweging is’ – ‘alles trilt’ – en ‘niets in rust is’ (niets staat stil)
Het zijn feiten die de Moderne Wetenschap bevestigen en die elke nieuwe wetenschappelijke ontdekking opnieuw bevestigt.
Ook al werd dit Hermetische Principe al duizenden jaren geleden verkondigd door de Meesters van het Oude Egypte.

Dit Principe legt uit dat de verschillen tussen verschillende verschijningsvormen van Materie, Energie, Gedachten en zelfs Geest grotendeels voortvloeien uit verschillende mate van trilling.
Van het Al dat zuivere Geest is tot aan de ruwste materiële Vorm – alles is in trilling.
Hoe hoger de trilling, hoe hoger het trillingsgetal.

De trilling van Gedachten is van zo’n oneindig tempo van kracht en snelheid, het lijkt praktisch in rust – net als een snel bewegend wiel bewegingsloos lijkt.
En aan het andere uiteinde zijn er de ruwe materiële vormen waarvan de trillingen heel laag zijn en ook in rust lijken.
Tussen deze polen zijn miljoenen en miljoenen gevarieerde maten van trilling aanwezig, van lichaampje en elektron, atoom en molecule tot werelden en universa,
alles is in een trillende beweging.

Dit gaat ook op voor de niveaus van energie en kracht (die enkel variëren in mate van trilling) en ook voor de verstandelijke niveaus (waarvan de toestand afhankelijk is van trilling), en zelfs voor de Spirituele Niveaus.

Een goed begrip van dit Principe, met de juiste formules, stelt leerlingen in staat om hun eigen gedachten te beheersen.
De meesters passen dit Principe ook toe bij het op verschillende manieren overwinnen van Natuurlijke Verschijnselen.
“Degene die het Principe van trilling begrijpt, omvat de scepter van macht” zegt één van de oude schrijvers.

Het Principe van Polariteit

“Alles is tweeledig, alles heeft een pool, alles heeft zijn eigen paar van tegenstellingen; Gelijk en ongelijk zijn hetzelfde; Tegenstellingen zijn weliswaar in verschillende mate, maar van nature identiek. Uitersten ontmoeten elkaar; alle waarheden zijn slechts halve waarheden, alle paradoxen mogen met elkaar verzoend worden.”
De Kybalion

Dit principe belichaamt de waarheid dat ‘alles tweeledig is”, “alles heeft 2 polen, en alles heeft zijn eigen paar van tegenstellingen.”

Het zijn allemaal oude Hermetische wetten.
Het geeft uitleg aan oude paradoxen, die zovelen al hebben verbijsterd en die als volgt zijn vastgesteld:

“These en anti-these zijn van nature identiek, maar verschillend in graad”
“Tegenstellingen zijn gelijk, verschillen enkel in gradatie”

De tegengestelde paren kunnen in overeenstemming worden gebracht, waardoor uitersten elkaar kunnen ontmoeten; alles is en is niet op hetzelfde moment.
Alle waarheden zijn slechts halve waarheden; elke waarheid is voor de helft onwaar; er zijn twee kanten aan alles. etc. etc……

Het legt uit dat er in alles twee polen aanwezig zijn, of tegengestelde aspecten; en dat ‘tegenstellingen’ eigenlijk alleen de twee extremen van hetzelfde zijn met veel verschillende niveaus ertussen in.

Ter illustratie: Warmte en kou.
Hoewel tegengesteld, zijn ze in werkelijkheid hetzelfde.
Het verschil bestaat enkel uit graden van hetzelfde.
Kijk op je thermometer en kijk of je kunt ontdekken waar ‘warm’ eindigt en ‘koud’ begint.
Er bestaat niet zoiets als absoluut ‘warm’ of absoluut ‘koud’.
De twee termen ‘warm’ en ‘koud’ geven eenvoudig verschillende graden aan van hetzelfde – en datzelfde laat zich zien als ‘warm’ en ‘koud’ en is enkel vorm; wisselend en een snelheid van trilling.
Dus ‘warm’ en ‘koud’ zijn eenvoudigweg 2 polen of zoiets als wat we noemen ‘warm’ en de bijbehorende verschijnselen daarna zijn manifestaties van het principe van polariteit.

Hetzelfde principe wordt zichtbaar in de toestand van ‘licht en duisternis’;
die ook hetzelfde zijn, de verschillen bestaan in verschillende niveaus tussen de twee polen van dit verschijnsel.
Waar eindigt ‘duisternis’ en begint ‘het licht’?
Wat is het verschil tussen ‘groot’ en ‘klein’?
Tussen ‘hard’ en ‘zacht’? Tussen ‘zwart’ en ‘wit’? Tussen ‘scherp’ en ‘bot?
Tussen ‘lawaai’ en ‘rust’? Tussen ‘hoog’ en ‘laag’? Tussen ‘positief’ en ‘negatief’?

Het principe van polariteit verklaart deze paradoxen en geen ander principe kan dit vervangen. Hetzelfde principe is van kracht op het niveau van de Gedachten.
Laat ons een radicaal en extreem voorbeeld nemen, b.v. van ‘liefde en haat’.
Twee stemmingen die ogenschijnlijk totaal verschillend zijn.
Er zijn altijd verschillen in gradatie van haat of gradaties van liefde en een middelpunt, zoals we die gebruiken in termen van ‘leuk’ of ‘niet leuk’ – die nuances zijn in iedereen gaandeweg steeds anders.
Het is een nadeel te weten of we iets ‘leuk’ of ‘niet leuk’ of ‘geen van beide’ vinden.
Alles zijn eenvoudigweg nuances van hetzelfde.
Dit kun je zien, tenminste als je hier een ogenblik over nadenkt.
En, meer dan dit (het overdenken is zeer belangrijk bij de Hermetisten!) het is mogelijk de trillingen van haat te veranderen in de trillingen van liefde.
Het is jouw keuze, net als die van ieder ander.
Velen van jullie die deze regels lezen, hebben persoonlijke ervaringen gehad met de onvrijwillige snelheidsovergangen van liefde of van haat en het omgekeerde, zowel in je eigen situatie als in die van anderen.
Jij zult derhalve de mogelijkheid realiseren door het gebruik van de wilskracht – zoals bedoeld in de Hermetische formules.
‘Goed en Kwaad’ zijn twee polen van hetzelfde en de Hermetist begrijpt de kunst van de (vorm)verandering Kwaad naar Goed – als een manier van toepassing van de principes van polariteit.

In het kort: de kunst van polariseren is een fase van de Gedachte-Alchemie, wetende en gepraktiseerd door de oude én de moderne Hermetische Meesters.
Het begrijpen van dit principe stelt je in staat elke polariteit te veranderen,
mits je de tijd neemt en de studie toestaat die nodig is om meester te worden van deze kunst.

Het Principe van Ritme

“Alles stroomt in en uit, alles heeft zijn getijde; Alles moet rijzen en dalen.
De zwaai van de pendel is manifest in alles: de afstand die de pendel naar rechts maakt is even groot als de afstand naar links.
Met andere woorden: ‘Ritme compenseert dingen.”

Dit principe belichaamt de waarheid dat in alles een meetbare beweging bestaat als heen en weer; stromen en vloed; een schommel naar achteren en een schommel naar voren; een slingerachtige beweging; een getijdebeweging, zoals eb en vloed – een hoog en een laag getij.
Bij de twee polen zoals die bestaan in overeenstemming met de principes van Polariteit die hiervoor beschreven zijn, is altijd een actie en een re-actie; een voortbeweging en een terugtrekbeweging; een rijzen en een dalen.
Dit is in de hele geschiedenis van het Universum, de Zon, Werelden, Mensen, Dieren, Gedachten, Energie en Materie.
Deze wet laat de Schepping en de Vernietiging van Werelden zien.
In de opkomst en ondergang van Naties, in het leven van alle dingen en tenslotte in de Gedachten van Mensen. (en het is dit laatste waarom de Hermetisten vinden dat begrip hebben van dit principe het meest belangrijk is!).De Zeven Hermetische Principes uit de Kybalion (1021 x 624 px)

De Hermetisten hebben dit principe begrepen, ze vinden hier de Universele Toepassing en hebben daardoor bepaalde betekenissen, formules en methoden ontdekt, om deze effecten te overwinnen en te gebruiken in zichzelf.
Zij passen de Neutraliteits-Gedachte toe!

Zij kunnen dit principe niet opheffen of ervoor zorgen dat deze werking ophoudt – zij hebben geleerd hoe ze deze effecten kunnen omzeilen in zichzelf, afhankelijk van een bepaald niveau van Meesterschap van het Principe.
Zij hebben geleerd hóe dit te gebruiken, in plaats van erdóór gebruikt te worden.
Uit deze en vergelijkbare methodes bestaat de kunst van de Hermetist.
De Meester polariseert zichzelf op dit punt waar hij verlangt naar rust en neutraliseert dan de ritmische beweging van de pendel die de neiging heeft hem naar de andere pool te brengen.
Alle mensen die enige zelfbeheersing hebben bereikt kunnen dit op het niveau waar ze zich bevinden, meer of minder onbewust. De Meester kan het bewust, door gebruik te maken van zijn wilskracht en bereikt zo een niveau van evenwicht in Gedachtenkracht die bijna onmogelijk te geloven is voor de massa’s die heen en weer slingeren als een pendel.

Dit principe en het principe van Polariteit sluiten nauw aan bij de studie van de Hermetist.
Het is de methode van het opheffen en neutraliseren, en de Hermetist GEBRUIKT deze formule als een belangrijk stuk van de Hermetische Gedachten Alchemie.

Het Principe van Oorzaak en Gevolg

“Iedere oorzaak heeft een gevolg en elk gevolg heeft een oorzaak. Alles gebeurt overeenkomstig deze wet; Toeval is niet meer dan een term die aangeeft dat de wet onbegrepen is; er zijn vele niveaus van Oorzaak – maar niets ontsnapt aan deze wet.”

Dit principe belichaamt het feit dat er een oorzaak is voor elk gevolg – en een gevolg van elke oorzaak.
Het legt uit dat “Alles gebeurt volgens deze wet” , dat niets zomaar gebeurt – dat er niet zoiets is als toeval. Er zijn verschillende niveaus van oorzaak en gevolg , de hogere overheersende en lagere gebieden, maar niets kan ontsnappen aan deze wet.

De Hermetist begrijpt de kunst en methoden om uit te stijgen boven het alledaagse niveau van oorzaak en gevolg.
Door op een bepaald niveau en via Gedachten uit te rijzen naar een hoger niveau kan hij iets toevoegen aan de oorzaak in plaats van aan de gevolgen.

De meeste mensen hobbelen verder, gehoorzamen hun omgeving en zien de wensen en verlangens van anderen als belangrijker dan die van zichzelf, zien het als erfelijk of nemen raad aan en alle andere uiterlijke oorzaken die hen bewegen alsof ze pionnen zijn op het Schaakbord van het Leven.
Maar de Meesters stijgen hierboven uit, zij beheersen hun stemmingen, kennen hun karakter, kwaliteiten en krachten net zo goed als de omgeving die om hen heen is.
Zij schaken in plaats van een Pion te zijn.
Zij helpen om het spel van het leven te spelen in plaats van dat ze bespeeld worden door de wilskracht van anderen uit hun omgeving.
Ze GEBRUIKEN het principe in plaats van gereedschap te zijn.

De Meesters gehoorzamen de oorzaken vanuit de hogere niveaus, maar beslissen op eigen kracht.Blauwdruk van jouw ziel - Akasha

Het principe van Gender

“Gender (geslacht) is in alles; alles heeft zijn mannelijke en vrouwelijke principes.
Gender doet zich in alle dimensies gelden.”

Dit principe belichaamt de waarheid dat Gender zich toont in alles.
De mannelijke en vrouwelijke principes zijn in alles aanwezig.
Dit is niet waar en niet alleen op het lichamelijke niveau, ook in Gedachten en zelfs op het spirituele niveau.
Op het lichamelijke niveau als SEKS, op het hogere niveau neemt het hogere vormen aan.
Het principe is altijd hetzelfde.

Geen creatie is mogelijk, zowel lichamelijk, geestelijk, in gedachten of spiritueel, zonder dit principe.
Deze wet begrijpen zal licht werpen op vele onderwerpen die de gedachten van mensen verwarren.
Het principe van Gender werkt zelfs in de richting van ontwikkeling en vernieuwing en bij Scheppingskracht.
Alles en ieder mens bezit deze twee elementen of principes.
Dit grootse principe is in ieder mens, zowel in hem als in haar.De Zeven Hermetische Principes uit de Kybalion (1021 x 624 px) (1)

Ieder mannelijk geslacht heeft een vrouwelijk element en net zo heeft ieder vrouwelijk geslacht een mannelijk element.
Als je de filosofie van Gedachte- en Spirituele Creatie wil begrijpen, net als van ontwikkeling en vernieuwing, moet je dit Hermetische principe wel begrijpen en bestuderen. Het bevat de oplossing van vele mysteriën van het Leven.

Wij waarschuwen je: dit principe is geen verwijzing naar slechtheden, verderfelijkheden en vernederende wellustige theorieën, zowel onderwijzend als praktisch, die verteld worden onder fantasierijke titels en die een misbruik zijn van het grootse natuurlijke principe van Gender.

Dergelijke oplevende slechtheden van de oude, schandelijke vormen van ontkrachting neigen naar het vernietigen van Lichaam, Geest en Ziel – in de Hermetische filosofie heeft altijd de waarschuwing geklonken over deze degraderende leringen die neigen naar lust, losbandigheid en verdraaiingen van de Natuurlijke Principes.
Als je zulke leringen zoekt, moet je ergens anders zijn, dan bevat het Hermetisme niets voor jou.

In het zuivere, is alles zuiver
In het lagere, is alles laag.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

3 REACTIES