de-twee-jezuskinderen-stolp

Een priester-messias en een koning-messias

Lezing van Hans Stolp

de-twee-jezuskinderen-stolp

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

 

of; hoe de goddelijke liefde op aarde geboren werd.

In Johannes 21:25 staat:

Er zijn ook vele andere dingen die Jezus volbracht heeft. Als die één voor één beschreven zouden worden, dan zou de wereld….de boeken niet kunnen bevatten die te schrijven waren.

Er kan zoveel over Jezus verteld worden, wat de wereld niet kan bevatten.

In Hebreeën 10:5 zegt de Christus tegen God: Gij hebt mijn lichaam bereid….

Deze zin bevat een geheim op een diepere laag.

Jacob Böhme zegt dat het geheim van de mens Jezus nog moeilijker te begrijpen is dan het geheim van Christus.

Er is een mens van 30 jaar die de hoogste kosmische geest in zich op kon nemen. De Zonnegeest is de hoogste kosmische geest van de liefde. De zon was zijn lichaam. Hij besloot om af te dalen in het lichaam van een mens, zodat deze door zijn dood heen de aarde kon bevruchten met zijn geest. Deze kracht moet zo groot geweest zijn om te dragen! Welke mens kon dat? Dat is het geheim.

 

Mattheus en Lucas vertellen in hun evangeliën over de geboorte van de mens Jezus, dat doen Marcus en Johannes niet, zij beginnen met de doop van Jezus in de Jordaan, de geboorte van de Christus in de mens Jezus.

Mattheus en Lucas vertellen ieder van een Jezuskind, dat samen één kind werd.

Er zijn ook twee Maria’s, een koningin Maria, de moeder der aardse wijsheid, een Maria die vele malen geïncarneerd was om het Jezuskind in zich te kunnen dragen en een Geestelijke Maria, de moeder der hemelse liefde, die nooit eerder is geïncarneerd en die de heilige kracht in zich droeg.

Moeder Maria werd uit deze twee wezens opgebouwd.

Het gaat om een oud geheim

Waarom komen we daar nu pas achter?

Eerst moest er een bewustwording geschieden m.b.t. karma en incarnatie. Je moet er weet van hebben dat we meerdere lichamen hebben gehad. Dertig jaar geleden was 5 % van Nederland hierin geïnteresseerd, nu is het meer dan 50 %. Dit besef moest geboren worden, want het geheim van de twee Jezuskinderen heeft deze basis nodig om te begrijpen. In onze tijd moet het geopenbaard worden. Je ziet dat er tegelijkertijd meerdere mensen deze openbaring binnen krijgen.

Op zich is het geen nieuw geheim. In 1909 bracht Rudolf Steiner dit geheim al in openbaarheid.

Terugkijkend zien we dat Leonardo da Vinci het geheim van de twee Jezuskinderen al kende, net als Rafaël en Michelangelo bijvoorbeeld.

Madonna met kind-geschilderd-door-Rafaël

Ook was het bij de Essenen ( Dode Zeerollen, 1947) bekend: ze spreken over een koninklijke Messias die komen moet en een priesterlijke Messias. De koninklijke Messias was de wegbereider en de priesterlijke Messias heeft zich opgeofferd.

Daarnaast blijkt dit geheim ook bekend in het vroege christendom ( Nag Hammadi 1945, zie ook kerkvader Hippolytus); Er staat geschreven dat Jezus Christus zal voortkomen uit twee verlichters, als de twee één geworden zijn. Dan pas kan het heil in de wereld komen.

Vanaf de 4e eeuw echter ging het ondergronds, omdat het door de kerk tot verboden kennis werd verklaard. Ook wordt verteld dat er behalve deze Messiassen in die tijd ook een grote profeet zou opstaan; in deze profetie herkennen we Johannes de Doper.

Er wordt in de apocriefe Evangelie van de Egyptenaren verteld dat het heil in de wereld zal komen als de twee één worden.

 

Er is een Mattheuskind en een Lucaskind.

Het kan niet anders dan dat het over twee verschillende kinderen gaat.

Lucas heeft het over het koningskind en Mattheus over het priesterkind.

De verhalen spreken elkaar steeds tegen.

 

Mattheus

Lucas

De stamboom begint bij Abraham. De stamboom gaat terug tot Adam
Er staan 15 koningen in genoemd. Alleen koning David wordt genoemd.
Daarnaast koning Herodus en de 3 koningen uit het Oosten Daarna staan er onbekende namen in beschreven.
De grootvader is Jacob De grootvader is Eli
Woonde in Bethlehem, de geboorteplaats van Koning David, stamhuis van Isaï Woonde in Nazareth, een nederzetting, (vergelijkbaar met een klooster) van de Essenen
Vader Jozef is de ongekroonde koning. Hij neemt de leiding en krijgt tot drie keer toe een boodschap van een engel in zijn droom Vader Jozef is een bescheiden teruggetrokken timmerman, hij komt uit de eenvoudige burgerij en speelt nauwelijks een rol. Maria treedt hier meer op de voorgrond.
Hier staan de koningen centraal en het Jezus kind is dan ook een afstammeling van David en Salomo, dus een koningskind Hier staan de tempel en de priesters centraal. Zacharias is in de tempel en Jezus die elke dag in de tempel leert.Ook de leerlingen keerden terug naar de tempel in Jeruzalem. Het gaat dus over een priesterlijk kind. Na David komt Nathan in beeld , dit is de priesterlijke lijn
Jezus wordt geboren voor de dood van Herodus. Jezus wordt na de dood van Herodus geboren.
Mattheus vertelt over de kindermoord en de vlucht naar Egypte Maria, Jozef en Jezus hoeven dus niet te vluchten
Het gaat over een koningskind, een Salomonisch kind Het gaat over een priesterkind of het Nathanische kind
Er wordt hebreeuws gesproken en Jezus heet hier Jeshua Er wordt Grieks gesproken en Jezus heet hier Jezus

 

Conclusie: het lijkt in het Evangelie van Mattheus en Lucas om twee totaal verschillen kinderen te gaan…..

 

Madonna van de Rotsen
Madonna van de Rotsen (1495) geschilderd door Leonardo da Vinci

Het verhaal van het koningskind Jezus

(ook wel het Mattheuskind of het Salomonischekind genoemd…)

Vader Jozef, de ongekroonde koning van Israël, woonde in Bethlehem, in het stamhuis van David, van Isaï.

Hij stond in nauw verband met de Farizeeërs en Sadduceeërs. Zij wisten dat de Messias snel geboren zou worden en een telg zou zijn uit het huis van David en dus een kind van Jozef moest zijn. Vaak herinneren zij Jozef aan de tekst van het Oud-testamentische boek Micha: Uit u zal de leidsman voort komen die mijn volk Israël hoeden zal…

Jozef was hogepriester, een oudere man en weduwnaar, hij had geen zoons. Daarom zochten de priesters een vrouw voor hem en zij kozen de tempelmaagd Maria als zijn toekomstige vrouw. Maria was 15 jaar en ze was de dochter van Joachim en Anna; een kinderloos echtpaar van voorname afkomst, dat op hoge leeftijd als door een wonder alsnog een kind kreeg: Maria. Joachim en Anna waren vrome mensen. Maria werd opgedragen aan God. Op 3 jarige leeftijd brachten ze haar naar de tempel waar ze verder zou opgroeien. Ze had als meisje iets stralends, iets bijzonders. Ze liep als jong meisje al met een gang van een volwassene en ze bad met zoveel overgave alsof ze 30 jaar oud was.

Als 3 jarige kind klimt Maria de trappen van de tempel op en loopt zelfbewust de tempel binnen. Ze is duidelijk een oude ziel. Waarschijnlijk zelfs de oudste, want ze was een reïncarnatie van Eva! In de tempel leert ze rituelen en de geheime leer van de tempel kennen en ze kreeg een sterke band met engelen. Ze kreeg veel inzicht en voedende krachten van hen aangereikt, zodat ze tijdenlang zonder lichamelijk voedsel leven kon.

Op 15 jarige leeftijd (in die tijd kende men geen puberteit) wordt ze uitgekozen als bruid voor de veel oudere Jozef en het huwelijk wordt door de priesters in de tempel voltrokken op een traditionele manier; in een andere staat van bewustzijn. Zij werden ook fysiek, in een tempelslaap gebracht, dit is een diepe slaap waar je uit het lichaam kan treden. Andere wezens konden daardoor intrekken in hun lichaam en verwekten een kind zonder hartstochten. De Heilig Geest stond aan de basis van deze verwekking. Dit is dus de onbevlekte ontvangenis, zoals die in de bijbel wordt beschreven.

Jozef wist niet wat er tijdens de tempelslaap in zijn lichaam had voltrokken en schrok toen hij begreep dat Maria zwanger was. Een engel heeft hem uitgelegd wat er was gebeurd.

Hun zoon Jezua werd 9 maanden later in een paleis in Bethlehem geboren.

Ze krijgen al snel bezoek van drie priesterkoningen uit het Oosten, het waren magiërs en astrologen. Ze wisten dat hun geestelijk leider Zarathoestra of Zoroaster (= gouden ster) zou incarneren in een koningskind en geestelijk leider zou worden in Israël.

Geleid door een ster gaan ze op zoek en komen eerst bij Herodus en vinden bij hem niet dit koningskind. Als ze het koningskind in Bethlehem vinden vonden ze in hem hun grote ingewijde terug. Zarathoestra schouwde 5000 jaar voor Christus dat hij naar de aarde zou afdalen en geboren zou worden. De mensen begrepen toen dat de aarde belangrijk was om op te leven en in Mesopotamië, de Perzische cultuur, gingen ze vanaf dat moment de aarde bewerken en paarden en leeuwen temmen, die hen ten dienste werden.

Uit deze Perzische cultuur is onze westerse cultuur voort gekomen.

De 3 priesterkoningen namen geschenken mee:

Goud, als symbool van het denken, het versterkt de denkkracht

Wierook, als symbool voor de wilskracht

Mirre, als symbool voor het voelen

Het denken, het willen en voelen werden hiermee op een hoger plan getild.

Dit is de Ster die zou verrijzen in Israël.

De koningen worden gewaarschuwd om niet terug naar Herodus te gaan. Jozef kreeg een droom om te vluchten, want het leven van Jezus was in Israël niet meer zeker.

Jozef, Maria en hun kind vluchten naar Egypte, naar Heniopolus, wat zonnestad betekent. Hier bevond zich een tempel die aan de zon was gewijd, de geest van de hoogste liefde.

Na 3 jaar krijgt Jozef een droom dat Herodus is gestorven en zo kan hij weer terugkeren. Hij gaat met zijn vrouw en kind naar Nazareth, naar de nederzetting van de Essenen.

Ze leven daar stil en onopvallend. Hun Jezuskind lijkt op zijn moeder; intelligent, vragenstellend, wakker en bewust. De priesters hadden al snel het gevoel dat hij hun leermeester was.

Hier in Nazareth, ontmoeten ze het andere gezin; de Jozef en Maria van het Lucasevangelie.

image

Het verhaal van het priesterkind Jezus

(ook wel het herderskind, het Lucaskind of het Nathanische kind genoemd..)

In Nazareth, in gemeenschap van de Essenen, leven een zekere Jozef en Maria (haar geheime naam was waarschijnlijk Sophia) als leken. Centraal in de leefwijze van de Essenen stonden eenvoud, dienstbaarheid, bescheidenheid, het bewaren van onschuld en kinderlijkheid. Maria straalde alles uit: ze was een engelachtig wezen, zuiver, onschuldig, puur en vol echte liefde. Van deze Maria zijn geen berichten, legenden en verhalen over haar afkomst bewaard; kennelijk is haar hemelse afkomst belangrijker dan haar aardse.

De Essenen verwachtten ook de Messias, maar een andere dan die van de Priesters, die dachten dat hij een aardse koning zou worden. Volgens de Essenen zou de Messias de geest van de mens vernieuwen.

Het was gebruikelijk dat de Essenen via orakels en geestelijke inspiratie wisten wie met wie zou trouwen.

Maria was ongerept en puur en ze had een diep vertrouwen in dat wat gebeuren moest. Ze leefde vanuit haar ziel en was helderziend. Zij is nooit eerder geïncarneerd. Ze is de vrouw der vrouwen, de wereldziel is in haar belichaamd.

Ook wordt deze wereldziel wel Isis genoemd of Sophia en in het christendom de Heilige Geest. In Maria belichaamde zich het hogere zelf van Eva van voor de zondeval, want de hogere wezens van Adam en Eva hadden zich in de hemel teruggetrokken na de zondeval.

Maria trouwde op ongeveer haar 12e jaar met Jozef, de timmerman. Galilea is in de sfeer van het lentefeest als de aartsengel Gabriël haar komt bezoeken en haar zegent. Hij kondigt de geboorte aan van een zoon, die wereldheil zal brengen. Hij zegt haar dat haar nicht Elisabeth een half jaar zwanger is. Maria gaat naar Judea, naar haar nicht Elisabeth. Als Elisabeth haar nicht ziet springt haar kind op in haar schoot van vreugde. Na de geboorte van Johannes de Doper keert Maria weer terug naar Nazareth.

Maria en Jozef moeten zich in Bethlehem melden voor de volkstelling. Ze verlaten Galilea en komen langs Jeruzalem om zo in Bethlehem alle nakomelingen van David te ontmoeten. Er is geen plaats in een herberg om te bevallen en daarom gaan ze naar een rotscomplex, waar de bevalling plaats vindt. Daar wordt Jezus geboren De herders die vlak bij zijn met hun kudde, worden verlicht door het licht van de engelen en bezoeken Maria, Jozef en het kind. De Bhoeddha werkte door de engelen heen naar de herders, hij sprak men hen over vrede en schonk zijn vredeskrachten aan dit kind.

Dit kind Jezus lijkt op zijn moeder: engelachtig, dromerig, als verdwaald op aarde, vol pure onschuld en waarachtige liefde. Nooit eerder geïncarneerd. Als mensen dit kind zagen liepen de tranen over hun wangen van ontroering. De legenden vertellen erover dat dieren die gewond waren naar dit kind trokken om genezen te worden. Dit kind was niet vertrouwd met de aardse wereld. In dit kind was het Hogere Zelf van Adam geïncarneerd. Het Hogere Zelf werd belichaamd. (daarom gaat de stamboom van deze Jezus terug tot Adam)

In dezelfde grotten had Herodus zijn demonische praktijken uitgeoefend door kinderen te offeren. In dit complex van diepste duisternis werd het Licht geboren, het Hoogste Inzicht.

Na 14 dagen wordt het kind opgedragen in de tempel, waar de profeten Anna en Simeon Maria en Jozef begroeten en het geheim van hun kind doorgronden en bevestigen. Ze zegenen het kind.

Simeon is een incarnatie van Ashita, een Indische wijze uit de tijd van de Boeddha: Siddartha Gautama: “Dit kind zal een Boeddha worden.”

Dit kind verbindt de religies van Zarasustra en de Boeddha.

Door de ontmoeting met Anna en Simeon wordt voor Maria voelbaar dat haar kind heel bijzonder is.

Na 40 dagen gaan ze terug naar Nazareth.

Dan komt er een nieuwe familie wonen in Nazareth en er ontstaat een diepe vriendschap tussen de beide jongens en de beide ouderparen.

 

Het dispuut in de tempel, geschilderd door Defendente Ferrari

De twee families in Nazareth

Voor de koninklijke familie uit Bethlehem was het, na hun verblijf in Heliopolis, niet eenvoudig om zich aan te passen aan het eenvoudige leven in Nazareth, ze behoorden immers tot een aanzienlijke koninklijke familie en moesten zich nu aanpassen aan de eenvoud van een kloosterleven en dienstbaar leren zijn. In Egypte is een broer van Jezus geboren: Jacobus en in Nazareth worden nog 5 andere kinderen geboren. Ze spreken Hebreeuws en Aramees.

De Lucasfamilie kreeg geen andere kinderen, ze waren eenvoudig en dromerig. Zij spraken Grieks en Aramees.

Het klikte tussen de beide families, er was een sterke aantrekkingskracht tussen hen.

De twee Jezuskinderen werden diepe vrienden. Jesua, het koningskind, wilde de dromerige Jezus beschermen. Jezus neemt op zijn beurt Jesua de velden in en maakt de verbinding tussen natuur en geestelijke wereld. Hiermee begon de hartenkracht te ontwaken bij Jesua. Ze hadden een sterke inwerking op elkaar. Waarschijnlijk was de koninklijke Jesua 3-5 jaar ouder dan Jezus, het herderskind.

Als Jezus 10 jaar oud is sterft de vader van Jesue. De koninklijke Maria blijft achter met 7 kinderen.

Als Jezus 12 jaar oud is besluiten Jozef en Maria en Jezus naar Jeruzalem te gaan en nemen de koninklijke Maria en Jesua mee. Maria, de timmermansvrouw heeft voorgevoelens en is gespannen, ze voelt dat er iets bijzonders ophanden is.

Na drie dagen, als het feest voorbij is, gaan ze weer weg. Na een dagreis ontdekt Maria dat haar zoon, de jongste Jezus, er niet is. Als ze hem niet vinden, keren ze terug naar Jeruzalem en vinden Jezus uiteindelijk in de tempel, temidden van theologen, priesters en geleerden.

Als Maria haar zoon ziet, schrikt ze intens; haar stille, dromerige, teruggetrokken zoon discussieert met de geleerden op voet van gelijkheid. Hij gebruikt moeilijke woorden en heeft inzicht die hem vroeger ontbrak. Voor Maria lijkt het alsof Jesua door hem heen spreekt; die is immers de geleerde, de wetende van beiden! Jezus zegt dan tegen haar: “Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moet zijn!” Maria ziet dat er andere krachten meespreken.

Wat is er gebeurd?

duifDe koninklijke Jesua, was altijd gericht op de Zonnegeest; zijn wezen, zijn energie was wat hij zocht. Nu voelde hij hoe de heilige energieën van de Zonnegeest , zijn vriend Jezus omspeelde. Jezus moest de Zonnegeest in zich opnemen. Het was zo’n sterke energie dat alleen in een sterk lichaam kon leven, een lichaam zonder karma. Alleen het zuiverste moest het zuiverste opnemen. Jesua trok met zijn verlangen naar zijn vriend en met heel zijn wezen ging hij op in diens wezen. Uiteindelijk werd het verlangen zo sterk dat hij zijn lichaam verliet en zich verenigde met het wezen van zijn vriend. Zo kon het koningskind Jesua vanaf dat moment door zijn vriend Jezus heen spreken.

Vanaf dat moment was Jezus krachtig genoeg om de Christuskracht te ontvangen, want die kracht was zo groot dat alleen een sterk lichaam hem kon ontvangen.

Dan kwijnt Jesua, de koningsjezus weg en eenmaal thuis in Nazareth, dooft zijn levenslicht en sterft hij.

Maria, de koningin-moeder had toen geen man en oudste zoon meer. Jacobus werd toen troonopvolger.

Maria, de timmermansvrouw heeft er 2 jaar over gedaan om echt te begrijpen dat het wezen van Jesua in het lichaam van haar zoon Jezus was gekomen.

Na twee jaar stierf Maria de timmermansvrouw, ze was op en uitgeleefd.

Jozef de timmerman bleef over en hij trouwde toen met de koninklijke Maria. Zo gingen ze verder als één familie. Maria vond in haar stiefzoon haar eigen zoon terug en er ontstond tussen hen een band van begrip. Hij sprak met Maria over zijn lijden, hij zag hoe egoïstisch de mensen waren. De machten van het kwaad; Ariman en Lucifer probeerden voortdurend de mensen te verleiden en te bewegen tot het kwaad.

Dan overlijdt ook Jozef, de timmerman.

 

2 Jezus kinderen
Er zijn al aardig wat boeken over geschreven. Toch is het niet zo heel bekend, hoe kan dat eigenlijk?

Het geheim van de doop in de Jordaan

Tussen zijn 12e en 30e jaar lijdt Jezus steeds intenser; hij ziet hoe de mens steeds verder wegglijdt in de verlorenheid van zijn onwetendheid. Zozeer zelfs, dat alleen de komst van de Zonnegod hem kan redden. Een steeds intenser verlangen om kanaal te mogen zijn voor de Zonnegod, de Christus, vervult hem.

Hij gaat naar de Jordaan en laat zich door Johannes de Doper dopen. Opnieuw daalt de Zonnegeest, de Christus, op hem neer en vervult hem. Nu wordt hij de drager van de Zonnegeest, Jezus de Christus: Christoforus. Het Licht belichaamde Jezus tijdens de doop. Dit is het grootste geheim van de Christuskracht. In de loop van de volgende 3 jaren incarneerde de hele Christuskracht in het lichaam van Jezus. “Het is volbracht” riep Jezus uit aan het kruis.

Eindelijk is het lichaam gereed dat God voor Christus toebereid heeft…

Eindelijk kan de hoogste Liefde daardoor voet op aarde zetten.

Eindelijk kan nu de eerste der mensen door de ware liefde herschapen worden.

Maria te Efeze, is de koninklijke Maria, na de eenwording.

Ze heeft lang met Johannes van Patmos samen geleefd. Johannes had pas op zijn 90e jaar zijn evangelie klaar, daar zijn de verborgen geheimen in beschreven.

 

Op 25 december is de geboorte van het Lucaskind

Op 6 januari is de geboorte van het Mattheuskind.

Daartussen liggen 12 heilige nachten: het getal 12 is de symbolische betekenis van de hele kosmos.

 “Scherp de ogen van je ziel, in deze tijd wil de Christuskracht in ons geboren worden”

website hans stolp: http://www.hansstolp.nl/

Bron

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

2 REACTIES

 1. Ik weil graag twee verbeteringen in de tekst aanbrengen.
  1.Er staat: Goud, als symbool van het denken, het versterkt de denkkracht. Wierook, als symbool voor de wilskracht.
  Mirre, als symbool voor het voelen. Dit moet zijn:
  Goud denken (denkkracht)
  Wierook voelen
  Mirre willen (wilskracht)

  2. Lucas heeft het over het koningskind en Mattheus over het priesterkind.
  Dit moet omgedraaid, bij Lucas het priesterkind en bij . Mattheus het koningskind

 2. Interessante visie die ik ook vanuit de antroposofie ken. Maar wel even een paar correcties:

  In de bijbel wordt nergens het aantal wijzen genoemd, alleen dat er drie geschenken werden gegeven

  De onbevlekte ontvangenis heeft helemaal niets te maken met de wijze waarop Maria zwanger werd. Maria was zelf onbevlekt geboren, hetgeen betekent dat zij een reine ziel, vrij van erfzonden was en daardoor zo rein was dat zij de moeder van Gods zoon kon worden,

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in