Dualiteit en Yin en Yang in de westerse wereld

De meesten onder ons hebben wel eens van yin en yang gehoord, Chinese termen die de twee tegengestelde krachten symboliseren waar heel het universum van doordrongen is. In China zijn yin en yang al eeuwenlang bekend, en is het zelfs vrij normaal om er in het dagelijks leven rekening mee te houden.

Wij Westerlingen schenken daarentegen weinig of geen aandacht aan dualiteit. Jammer, want het principe speelt een belangrijke rol bij onze geestelijke ontwikkeling.

Dualiteit als beginsel wil zeggen, dat wij bij alles in de zichtbare vormenwereld geconfronteerd worden met polariteiten: begin en einde, voorspoed en tegenslag, zwart en wit, oost en west, zomer en winter, eb en vloed, vroeg en laat, links en rechts, ingang en uitgang, hier en daar, en ga zo maar door. De mens is eveneens een dualistisch wezen. Hij bezit een linker en rechter hersenhelft, gevoel en verstand, en leeft bij de gratie van in -en uitademing. Hij kent leven en dood, gezondheid en ziekte. Zelfs onze emoties en gedachten zijn dualistisch. Liefde en haat, vreugde en verdriet, goed en kwaad, sympathie en antipathie, aantrekken en afstoten, staan tegenover elkaar en wisselen elkaar af. We zijn dik of dun, rustig of druk, positief of negatief ingesteld, introvert of extrovert. We kunnen winnen of verliezen, en vaak is het alles of niets.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Dualiteit vormt de basis van de manifeste wereld. Zelfs de bijbel schenkt er aandacht aan. Om precies te zijn waar het onderwerp thuishoort, namelijk in het boek Genesis. Dus aan het begin van de schepping.

Op nogal symbolische wijze wordt er verteld dat God achtereenvolgens hemel en aarde, licht en duisternis, dag en nacht, zon en maan, man en vrouw, Adam en Eva schiep. Daarmee aangevend dat polariteiten zich in alle facetten van het leven hadden geïnfiltreerd, hetgeen noodzakelijk was om de formatie (de schepping van de zichtbare wereld van beelden en vormen) verder uit te kunnen bouwen.

Zoals opgemerkt, oefent dualiteit invloed uit op onze geestelijke ontwikkeling, en het is hierdoor dat met name godsdiensten, filosofische en spirituele stromingen zich voor het onderwerp interesseren. Dualiteit is immers tegengesteld aan eenheid, dat wil zeggen aan eenheids -of goddelijk bewustzijn. Wil de mens goddelijk bewustzijn realiseren, dan zal het ervaren van polariteit plaats moeten maken voor eenheid, wat neerkomt op een omvangrijk en diepgaand proces van transformatie en bewustwording.

Globaal zijn er drie niveaus te onderscheiden, waarop wij dualiteit kunnen benaderen.

Wie onbewust omgaat met tegenstellingen en er geen aandacht aan schenkt, loopt het risico er op negatieve wijze door te worden beïnvloed.

Meest in het oog springend is een dualistische wijze van denken. Wij denken “gespleten”, hetgeen tweestrijd en afgescheidenheid te weeg brengt tussen partijen. Bijvoorbeeld waar het rivaliteit betreft tussen man en vrouw, blank en zwart. Vooral veroorzaakt dualiteit afgescheidenheid tussen ik en de ander. De ik-beleving (ego) ontstaat uit dualistisch denken en andersom.

Dualiteit speelt eveneens een rol op emotioneel gebied. Onze stemming kan sterk wisselen. Wie kent niet de uitdrukking “Jantje lacht, Jantje huilt”?

Ook kan dualiteit veel twijfel veroorzaken. Dan is het moeilijk om een keuze te maken tussen het één óf het ander, tussen dit óf dat.

Tot slot moet gezegd, dat we geneigd zijn op één been te hinken. Daarmee is bedoeld dat we alleen datgene accepteren wat als positief wordt ervaren. Van gezondheid en ziekte bijvoorbeeld, wordt alleen gezondheid geaccepteerd. Hetzelfde geldt voor leven en dood en vele andere verschijnselen, waar we etiketten  “goed of kwaad” en  “positief of negatief” op plakken.

De conclusie is hier dat

 • a) dualiteit ons aanzet om een subjectief en eenzijdig oordeel te vellen, en
 • b) we uit evenwicht raken door op één been te lopen.

Door in te zien dat tegengestelde krachten bij elkaar horen, veranderen onze waarneming en gedachtewereld.

We overzien een groter geheel. We zien zowel de positieve zijde als de negatieve kant van iets. Het is niet langer dit óf dat, maar dit én dat. Het is niet ja óf nee, maar Ja met een hoofdletter, namelijk acceptatie van beide polen. Inzien dat beide polen functioneel zijn.

Dan spreken we van Paren van Tegenstelling die elkaar aanvullen, en van elkaar afhankelijk zijn. Het één ontstaat uit het ander. Als het enkel licht was zouden we het licht niet herkennen. We nemen licht waar door zijn tegenstelling duisternis. We kunnen ons enkel een beeld van het goede vormen, in relatie tot het kwade.

Het overzien van beide polen levert een neutrale houding op en vooral innerlijk evenwicht. De slinger van de klok slaat gestaag naar links én naar rechts en staat in het midden stil.

Bij de derde fase ontstaat er synthese van Eenheid. Bewustzijn van dualiteit verandert in bewustzijn van eenheid. Er bestaan geen tegenstellingen meer, want alles is Eén en Eén en Dezelfde. Jij en ik zijn dezelfde. Logisch dat deze situatie zich niet langer op het niveau van de vormenwereld afspeelt, maar in geestelijk Zijn.

Afgezien van bovenstaande heeft dualiteit nog meer gevolgen, die overigens vrij makkelijk te herkennen zijn.

DUALITEIT EN VERANDERING

Bij sommige verschijnselen zoals dag en nacht, ochtend en avond, eb en vloed, in -en uitademing, de vier jaargetijden, en de maanfasen is een duidelijk ritme te constateren waardoor een en ander voorspelbaar is. In zekere zin zijn leven (geboorte) en dood eveneens voorspelbaar. We weten in ieder geval dat we allemaal een keer geboren zijn en weer dood zullen gaan. Andere zaken, zoals gezondheid en ziekte, oorlog en vrede zijn helemaal niet te voorspellen. Desondanks was men in de Oudheid van mening dat elk tij een keer zou veranderen in haar tegengestelde. Alleen het moment waarop, dát was de vraag waar sterrenwichelaars, profeten en andere wijze mannen zich hoofdzakelijk mee bezighielden.

BEWEGING

Naast verandering en afwisseling zorgt het dualiteitprincipe voor actie en beweging. De slinger van een klok beweegt zich van links naar rechts, waarna het proces omkeert. Op een wipwap bewegen kinderen zich van hoog naar laag en andersom. Een té veel stroomt over naar een té weinig. Door linker en rechter been te bewegen kunnen we lopen. In schijnbaar cyclische beweging komt de zon op en gaat weer onder om vervolgens weer op te komen. Aldus zet dualiteit de kringloop van bestaan (het levensrad) in beweging en verschijnt er zoiets als tijd (verleden en toekomst).

EVOLUTIE

Bij evolutie, groei en ontwikkeling speelt dualiteit eveneens een rol, echter niet door middel van kringloop.

Bij kringloop – bijvoorbeeld de schijnbare beweging van de zon – is geen sprake van groei. De zon komt op en gaat weer onder, en zo gaat het alsmaar door zonder dat er sprake is van enige ontwikkeling of vooruitgang.

Evolutie verloopt dan ook volgens een spiraal, waarbij iemand zich naar het centrale middelpunt toe ontwikkelt of juist daarvan af.

Richting geest (involutie) bewegen we centripetaal.

Richting stof (evolutie) bewegen we in centrifugale richting.

HET KRUIS

Bij het dualiteitprincipe kunnen we twee niveaus onderscheiden, een horizontaal en een verticaal niveau.

Op het horizontale pad (het aardse vlak) worden we met de vele bekende tegenstellingen geconfronteerd.

Bij het verticale pad komt het dualiteitprincipe als zodanig tegenover heelheid en eenheid (Eén-ZIJN) te staan.

De verticale weg is tevens de verbinding tussen stof en geest, aarde en hemel.Familie

DUALITEIT EN EVENWICHT

Hoe meer de slinger van de klok naar links of rechts uitwijkt, hoe extremer we denken. We wikken en wegen, maar in het midden staat de slinger stil. Daar komen de Paren van Tegenstelling in evenwicht.

In het oude Egypte was het de godin Maät die de Paren van Tegenstelling in de gaten hield, en zorg droeg voor het kosmisch Evenwicht. Zij speelde eveneens een rol tijdens het dodengericht, waarbij het hart van overledenen op de weegschaal werd gewogen. Volgens de Egyptenaren was het hart de zetel van het geweten. In de Oudheid had rechtspraak dus niets te maken met een subjectief oordeel tussen goed of kwaad, maar werd er verantwoording afgelegd of men wel overeenkomstig het kosmisch Evenwicht had geleefd.

Tot slot nog dit.

De bedoeling van evolutie is, dat de mens zich weer bewust wordt van zijn goddelijke aard, namelijk heelheid -en eenheidsbewustzijn. De aarde met haar dualiteitbewustzijn is daarvoor de geschikte leerschool. Immers men kan zich alleen van eenheid bewust worden door middel van tegenstelling.

In feite wordt dit ook uitgelegd aan de hand van het paradijsverhaal.

In het paradijs leefden Adam en Eva in eenheid, maar omdat zij “kennis hadden verkregen van goed en kwaad” (namelijk toen het dualistisch denken zijn intrede deed), werden zij uit die paradijselijke eenheid verdreven. In het vervolg zouden zij een aards bestaan leiden. Door op aarde te leven in dualiteit en duisternis ontstaat de behoefte zich naar het Licht en Eenheid te keren. Dit keer volledig bewust. Deze weg terug leidt langs de gulden Middenweg. Eerst het horizontale pad. Daarna het verticale pad.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

25 REACTIES

 1. Hoi Lia,
  Een duidelijk artikel over dualiteit. Zou iedereen moeten lezen.
  Ik heb als psychiatrisch verpleegkundige gewerkt.
  Een bekend fenomeen daar is psychopathie.
  Dat komt aardig overeen met de satan, duivel of slang in Genesis.
  Slangen hebben een gespleten tong!
  Psychopaten doen hun “werk” daar waar tegenstellingen zijn.
  Een van hun doelen is macht. En dat veroorzaakt onmacht.
  Tegenstellingen zijn voor hen koren op de molen, daar spinnen ze garen mee.
  Zij hebben veel invloed op de mens en dus ook op het sociale en wereldgebeuren.
  Dat lukt hen steeds omdat de mens, meestal onbewust, geneigd is om zich te laten verleiden tot het denken in tegenstellingen.
  Oorlog, discriminatie, racisme, politieke strijd en meer, wordt aangewakkerd door dit soort figuren.
  Wanneer de mens niet meer zo gemakkelijk zou laten verleiden tot dualistisch denken, dan zou de mens persoonlijk en in het algemeen iets terug kunnen van het aards paradijs. Er is nog veel werk aan de winkel.
  Hoewel ik Genesis als een symbolisch verhaal zie, zit daarin toch een belangrijke les.
  M.v.g.
  Jan-Willem (1945)

 2. Even een correctie over de slinger die in het midden stil zou staan. Dat is niet het geval, de slinger staat twee keer stil, beide keren
  aan het einde van de slingerslag, links zowel als rechts. Aan die uitersten staat de slinger stil om naar zijn uitgangspunt terug te keren.
  Als hij in het midden stil staat, staat ook de klok stil.

 3. Dank. Wat is het duidelijk en helder geschreven. Ik heb er mijn ochtend aan gewijd. De middag zal ik zien de avond door te brengen

 4. Pas op hier komt spuit 11.

  Dualisme bestaat enkel in de mind/het denken.

  In de werkelijkheid bestaat dualisme niet.

  Het is iets bedachts.

  Zwart is gewoon zwart en wit is wit.

  Goed is gewoon goed en fout is gewoon fout.

  Trouwens goed en fout zijn ook maar bedachte termen vanuit eigenbelang/machtsmisbruik.

  Dingen hebben simpelweg hun gevolgen.

  Als ik nu de letter ‘a’ in wil toetsen en in plaats daarvan de letter ‘s’ intoets dan is dat niet fout. Er staat enkel een ‘s’ ipv een ‘a’.

  Dat wat de mens tegenstellingen is gaan noemen zijn simpelweg enkel geheel op zichzelf staande dingen.

  Enkel dat denken heeft uit eigenbelang dualisme geschapen.

  • @Aart, Ik vind niet dat goed en fout enkel termen zijn, bedacht om eigenbelang te dienen.
   “Zuiverheid en goedheid valt niet volgens aardse maatstaven te meten of te labelen. Het wordt gevoeld met het hart…het is als een stil weten, een kalm besef. (art. zien en laten zien wie je bent)”
   Ik denk dat ze dat in de volksmond geweten noemen.

 5. Ha Peter,
  Je zult best gelijk hebben.
  Ik weet niet beter dan dat de omschrijving is: twee naast elkaar en/of tegenover elkaar staande entiteiten.
  Het zou dus allebei mogelijk zijn.
  Ik heb in ieder geval aangegeven dat de beleving per niveau verschillende kan zijn. En inderdaad de werkelijkheid is 1.
  🙂

  Dag Lia

 6. Wie een dualistisch wezen wil zijn moet dat zelf maar weten, maar het gaat wel een beetje ver om ‘de mens’ en ‘de aarde’ dualistisch te noemen. “Yin’ en ‘yang’ vormen in de oude taoïstische levensbeschouwing geen dualiteit maar een polariteit; zij zijn niet tegengesteld aan elkaar maar vormen samen één geheel, Tao. Je kunt iets of iemand beter alleen maar ‘dualistisch’ noemen als er sprake is van een tweespalt en eventueel van strijd. Naar mijn gevoel zijn vooral sommige wereldbeelden dualistisch – de werkelijkheid is één en dualisme is alleen maar één van de manieren waarop je de werkelijkheid kunt beleven. Happy word je daar niet van, trouwens!

 7. Heb trouwens eens een practige channeling beluistert va Pamela Kribbe hierover, sluit er ook heel goed bij aan, jij bent trowrns ook lekker op dreef, goed stuk, bedankt

  • Ha Elles,
   Dank je wel voor je aanvulling.
   Ik ben ervan overtuigd dat crises-situaties in wezen te wijten zijn aan onevenwichtigheid tussen yin en yang (en bovendien door ego).
   Trouwens, grappige naam met die oma’s. 🙂 Ik zou er niet zo 1,2,3 een thema als yin en yang achter gezocht hebben.
   Groet van Lia

  • @stien, aart en Lia zijn 1.

   Al ervaart Lia nog we dualiteit en die zot van een aart niet.

   Maar vandaar dat ze 1 zijn, ze heffen elkaar zo namelijk geheel op.

   Lia wil niet met aart in bad en aart wel met Lia.

   Kijk weer zo`n voorbeeld van Jing en Jang.

   Volmaakte eenheid.

   • Hi Aart,
    Ik weet niet of de eenheid wel zo volmaakt is.
    Was je niet een beetje te veel aan de jingel en jangel?
    Ach, het was natuurlijk koningsdag, gisteren.
    Zeker te veel koek gehapt?
    Soms ook WC-potten gegooid?
    Wat maakt het eigenlijk uit.
    ’t Is toch allemaal 1 pot nat. 😆
    Dag Lia

 8. Hoi Lia,

  Mooi stuk… geeft weer andere inzichten.
  Ik vind het zelf ook erg mooi om te schrijven over dit soort zaken en bewegingen; Ik verdiep me dan ook regelmatig in de theorieën van Albert Einstein, die ik vergelijk met mijn eigen levenservaringen en de inzichten uit de Bron.

  Opmerkelijk is dat je stelt dat beide tegenstellingen juist bestaan… Albert Einstein stelde dat de ‘Tegenhanger van Licht’… ofwel donker / duisternis ‘niet’ zou bestaan.
  Zijn visie: Licht kun je meten, in lichtsterkte. Donker kun je niet meten, maar bestaat alleen in je Geest. Hij noemt dat dan afwezigheid van Licht.

  Anderzijds… Ik ben een voorstander van Acceptatie, dus inderdaad. JA met hoofdletters tegen beide tegenstellingen.
  Ik heb zojuist in zeer korte periode Lymfeklierkanker weten te genezen. Niet door er tegen te strijden, of ziek zijn te ontkennen, maar door te accepteren en welkom te heten.
  Daarom mag ik nu weer meer ervaren tussen ziekte en gezondheid en JA! ze mogen er beiden zijn, want dat wat wij ‘ziekte’ noemen is alleen maar een springplank naar een gezonder leven; een leermoment van de onderliggende oorzaak

  Een kleurrijke hartegroet,
  John

  • John,
   Dank je wel John voor je interessante reactie.

   Beide tegenstellingen bestaan…ja binnen het dualiteitbewustzijn kunnen mensen het zo ervaren.

   Maar je hebt gelijk, duisternis is slechts de afwezigheid van licht. Kou is de afwezigheid van warmte. Wat als tegenstelling wordt ervaren, berust slechts op een verschil in graden.

   Wij denken dat de zon om de aarde draait en daardoor dag en nacht ontstaan. In werkelijkheid draait de aarde om de zon.

   Dit soort voorbeelden laten zien hoezeer men zich kan vergissen met die tegenstellingen. De Werkelijkheid is Eén-Zijn, dualiteit is begoocheling.

   Geweldig dat je genezen bent!
   Ik wens je alle goeds toe. 🙂

   Hartegroet van Lia

 9. Goeiemorgen Lia,
  dank je wel voor de mooie en zo wijze tekst. Deze tekst steunt me om verder te gaan op het nieuwe pad dat ik sinds kort waarachtig kan bewandelen, hoe onwennig en soms wat angstig dat ook is. Een hartvolle groet en zonnige dag toegewenst van mij, Edith

  • @Lia, mooi stukje, met hele mooie voorbeelden.
   Schitterend en treffend stukje over dualteit.
   was vanochtend een beetje flabbergasted, wilde je nog wat vragen.
   zegt renova jou iets?

   Groetjes,

   Soulspeaker

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in