india

Geschreven door Diana van Doorn.

Diana van Doorn heeft enkele jaren gelden een serie artikelen geschreven met als titel: “Is Yoga de weg?” voor het magazine Ayurveda Actueel waarvan zij ook redactielid is. De artikelen zijn geïnspireerd door de spirituele kennis die zij in haar leven heeft opgedaan. Het is een synthese van de oosterse en westerse spirituele filosofie die zij vanuit haar eigen inzichten beschrijft. De artikelen zijn verkort en bewerkt speciaal voor de Nieuwetijdskind website. Twee bewerkingen hebben eerder op de website gestaan met als titel: Karma en De Liefde.

Wie een bladzij leest uit Het Levensboek,Staat voorgoed versteld en is overweldigd door verbijstering!
Als je één moment in de klas van je Hart hebt gezeten, worden alle meesters leerling in je klas.

Djelal-oed-din Roemi

Op een dag vroeg de leerling aan de meester: “Kunt u mij een boek aanbevelen waarin de waarheid over het mysterie van het leven beschreven wordt?”

De meester liep naar zijn boekenkast, waar een paar boeken in stonden. Hij pakte een boek dat ging over de geheimen en de wonderbaarlijke vermogens die het water heeft voor het leven op aarde en de mens. Hij gaf het aan zijn leerling en zei: “Neem het tussen je beide handen en wring het uit”. De leerling, hoogst verbaasd, deed wat hem gevraagd werd. Hij kneep en wrong, maar de meester zei: “Je moet harder knijpen”. De leerling deed zijn best.

De meester riep: “Harder!”

Uiteindelijk gaf de leerling het op. Het boek was verpulverd. De meester vroeg hem: “En heb je er water uit kunnen persen?” “Nee, natuurlijk niet”, antwoordde de leerling.

“Wel”, zei de meester, “uit een boek over water komt geen water, en uit een boek over waarheid komt nooit de waarheid zelf.” (bron verhaal onbekend)

Onlangs las ik ergens dat het grootste export product van India spiritualiteit is. Inmiddels is er een minister voor Yoga zaken aangesteld ! Deze aandacht voor spiritualiteit en yoga  hier in het westen kwam tot stand door de publicaties van enkele westerlingen in het begin van de vorige eeuw. Deze werden later gevolgd door yogi’s en meesters die naar het westen kwamen om de kennis van zelfrealisatie te onderwijzen. Er zijn vele miljoenen mensen door hen geïnspireerd. Ik zal enkele van hen in het kort beschrijven.

Paul Burton was een filosoof en zoeker naar de diepere spiritualiteit. Hij was ook journalist en publicist. Zijn zoektocht bracht hem naar vele landen op de globe. In India bezocht hij vele yogi`s, wijzen en fakirs van allerlei disciplines. Maar geen ervan raakte zijn hart, totdat hij op het einde van zijn reis een bijzondere ingrijpende ontmoeting had met Sri Ramana Maharshi. Dit zou zijn leven compleet veranderen. Zijn journalistieke talent gebruikte hij om vele spirituele boeken te schrijven, welke grotendeels geïnspireerd waren door de ervaringen die hij opdeed tijdens zijn reizen en met name zijn ontmoeting met Sri Ramana Maharshi.

Hij beschreef in het boek met de titel ‘De geheime weg’, zijn eerste ontmoeting met Sri Ramana Maharshi als volgt:

“Ik heb een levendige herinnering bewaard aan onze eerste, geheel onverwachte ontmoeting. Hij deed geen enkele poging tot een formele kennismaking. Een kort ogenblik staarden die sibillijnse ogen in de mijne, in die ene seconde dat hij me aankeek, zagen zij de bezoedelde bodem van mijn verleden, waarop nu blanke bloemen begonnen te ontluiken. Deze gehurkte figuur bezat een grote, onpersoonlijke kracht, waardoor hij het panorama van mijn leven geheel kon overzien, beter nog dan ik zou kunnen. Ik had in de armen van Aphrodite geslapen, en hij wist dat, ik had de gedachtespinsels verleid om in de diepten van mijn geest te delven naar onbekend goud, ook hij wist dat. Ik voelde dat, als ik hem zou volgen naar zijn geheimzinnige wereld, al mijn ellende voorbij zou zijn, al mijn wrok in verdraagzaamheid zou omslaan en ik het leven zou begrijpen in plaats van er tegen te morren. In tegenwoordigheid van deze Wijze had men het gevoel van veiligheid en innerlijke vrede, Zijn geestelijke uitstraling was alles doordringend. Ik kwam tot de erkenning van de sublieme waarheden die hij leerde, terwijl de ongelofelijke heilige sfeer om hem heen mij een stil ontzag inboezemde. Hij bezat een Goddelijke persoonlijkheid die alle beschrijving tart.”

Door de publicaties van Paul Burton is Sri Ramana Maharshi bekend geworden over de gehele wereld en met name in het westen, als gerealiseerde meester in de Advaita, dat is  de leer  van het non-dualisme (‘a-duaita’).

Helena Blavastky, is de grondlegster van de Theosofische Vereniging, waarvan het hoofdkwartier in India gevestigd is. Zij heeft heeft vele diepgaande geesteswetenschappelijke boeken geschreven. Zij ontving deze kennis via het telepathische contact met hoogstaande meesters die voornamelijk oosters waren. Deze publicaties waren een dringende noodzaak en wel om de volgende reden. Er heerste aan het einde van de 19 eeuw een sterk materialistisch denken onder de wetenschappers, filosofen en de elite. Dit was ontstaan onder de invloed van het Darwinisme en de industriële revolutie. De kerk was gezagdragend over het morele en godsdienstige leven van de mens. Het was een instituut dat zeer dogmatisch was. Zij predikten hel en verdoemenis als de mens zich niet aan hun leer hielden. Door de wetenschap ontstond het idee van een maakbare samenleving en het uitbannen van de natuurkrachten die de mens bedreigen. De diepere kennis over het ontstaan van de kosmos en het leven verdween steeds meer naar de achtergrond in het collectieve geheugen. De natuurwetten konden bedwongen worden, daar ging het toen (en nog steeds) om.

Dat was een noodzakelijke ontwikkeling in de evolutie van de mens. Met de wetenschappelijke uitvindingen en de toepassingen ervan, werd het materiële leven voor de mens beter. Door goede hygiëne, zuiver drinkwater, antibiotica, vaccinaties enzovoort, werden bedreigende ziekten uitgebannen. Vervoer, infrastructuur, elektriciteit enzovoort, waren belangrijke middelen om het leven van mensen ruimer en aangenamer te maken. Doch door dit vernuft werden er ook de meest vernietigende wapens ontwikkeld. Welke zouden leiden tot 2 wereldoorlogen.

India was in die tijd bezet door de Britten. India werd geplunderd, beroofd van haar bodemschatten want die had Groot Brittannië nodig voor zijn industrie. De Britten voelden zich superieur aan de Indiase bevolking, die zij als hun mindere en vaak zelfs als slaven behandelden. Enfin, je kent de geschiedenis van  de onderdrukking, de opstand geleid door Ghandi en het afwerpen van het Britse juk.

Ondanks alle vooruitgang op het materiële vlak, was de zuivere spirituele kennis hier in het westen teruggedrongen en dreigde verloren te gaan. Ze dreigde te verzanden tot droog geformuleerde dogma’s en rituelen en door de wetenschap opzij geschoven te worden. Maar Waarheid/Sat is de grond van het bestaan. Ze is inherent aan het leven en onvernietigbaar. De bloem sluit bij het invallen van de duisternis en opent zich bij de eerste zonnestraal. Zelfs als een storm haar vernietigt, zal haar zaad vallen op aarde en als een nieuwe bloem verschijnen.

Helena Blavatsky was Russin van geboorte. Een grote persoonlijkheid en diepe ziel die vele gaven had. Haar belangrijkste opdracht was het naar buiten brengen van alle geesteswetenschappelijke kennis. Zodat deze niet verloren zou gaan en de mens tot slavernij van het materialisme zou vervallen. Haar monumentale geschriften getuigen van een diepe geesteswetenschappelijke kennis. In openbaringen werd haar getoond dat alle leven is voortgekomen uit de Ene Bron. Een bron die zich gedifferentieerd heeft in de vele lagen van het bestaan. Blavatsky’s werken hebben voor velen een doorbraak betekend in het enge en bekrompen denken van de vorige eeuw en ze hebben nog steeds hun waarde voor de huidige meer ontvankelijke generaties.

Sri Hazrat Inayat Khan, de grote Soefi mysticus en muzikant heeft velen geïnspireerd met zijn leer over de eenheid van religies en het mystieke leven. Hier in Nederland staat een prachtige Soefi tempel in de duinen van Katwijk, die onder zijn aanwijzingen (pas na zijn stoffelijke heengaan) is gebouwd.

Sri Vivekananda, de leerling van de grote Heilige Sri Ramakrishna, kwam naar Amerika en moest in het begin onder erbarmelijke omstandigheden het Licht van Inzicht verspreiden. Totdat hij werd (h)erkend en vele volgelingen kreeg.

Sri Paramahansa Yogananda de leerling van Sri Yugawastar kwam naar Amerika, en richtte de stichting Self-Realization Fellowship op. Hij reisde ook door Europa. Zijn belangrijkste opdracht was om de Kriya- yoga, die de voorbereiding is naar de hogere yoga, te onderwijzen. Door zijn publicatie van het boek: De Autobiografie van een Yogi, werden groten groepen mensen geïnspireerd. Opvallend was dat na zijn heengaan, het lichaam drie maanden niet in takt bleef en niet verging.

De lijst kan nog veel verder uitgebreid worden. Het wil niet zeggen dat alle leermeesters uit India jiva-mukta’s/bevrijde zielen zijn. Sommige beschikken over een zekere kennis, hebben psychologisch inzicht, waardoor de schijn gewekt wordt dat zo iemand tot Zelfrealisatie is gekomen. Hun ego speelt nog steeds een rol en zoekt erkenning, roem en glorie. Maar een ware meester zoekt geen leerlingen, zij worden tot hem/haar aangetrokken zoals bijen vliegen naar de nectar van de bloem.

India, haar oorspronkelijke (Sanskriet) naam is Bhâratavarsha. Dit betekent; Het Oorspronkelijk land. Men noemt haar ook Bhârata wat betekend; onderhouden. Eén van de belangrijkste literaire epossen van India heet de Mâhabârata. Mâha betekent groot en bhârata betekent dus onderhouden, (groot onderhoud!). Dit epos vertelt over de (tragische) ervaringen en morele worstelingen van de jiva (ziel) die uiteindelijk leiden naar Bhâratavarsha, het oorspronkelijke land. Men kan dit epos lezen in zijn historische context maar misschien nog meer om de intrinsieke waarde die zij vertegenwoordigt. In de complexiteit van de verhalen ligt de sleutel die de deur opent naar de zuivere morele waarden (Dharma). Het laat de strijd en morele dilemma’s zien, die iedere jiva tijdens de verschillende incarnaties ontmoet. Hoe meer de ziel tot bewustzijn komt hoe complexer de rollen die hij-zij te vervullen krijgt. Dan komen zijn/haar keuzen en beslissingen meer in de nuance van de subtiliteit te liggen.

Van oudsher hebben veel Rishi´s, Avatar´s, Heiligen, Mystici en Yogi’s binnen de geografische grenzen van India, Bhârata hun geboorteplaats gevonden. Iemand die er gevoelig voor is en in India heeft gereisd, voelt deze heilige en mystieke energie op vele plaatsen in de atmosfeer. Voor vele westerlingen die in India zijn geweest, is het een land dat zij als heel bijzonder ervaren. Mede door de enorme contrasten in heiligheid en devotie, rijkdom van de cultuur welke op gespannen voet lijken te staan met de armoede, sociale discriminatie, corruptie en vervuiling. In India wordt dit contrast gevoeld als in geen enkel ander land ter wereld. Dit komt omdat zij de spiegel is voor de rest van de wereld. Pas na haar zuivering  wordt zij de natie die de wereld spiritueel gaat leiden.

Ook India is niet ontkomen aan het verval dat plaats vond sinds het begin van de Kali-Yuga. Vele malen is India bezet en overheerst geweest door andere mogendheden. Haar hoogstaande kennis, cultuur en spirituele leven is behoorlijk op de proef gesteld en heeft vele verliezen geleden, maar is nog steeds aanwezig. Ook de onderdrukking en miskenning van het vrouwelijke, heeft tot onevenwichtigheid geleid. Op grote schaal worden foetussen van het vrouwelijke geslacht geaborteerd. Vanaf de geboorte wordt de vrouw gediscrimineerd en onderdrukt in haar talenten en ontwikkeling. Het is pas sinds een paar jaar dat de Indiase overheid onderwijs verplicht stelt voor ieder kind. Op dit moment ontstaat er meer bewustwording bij de jongere generaties, waardoor het stof van vastgeroeste overtuigingen teniet gedaan zal worden en de vrouw haar rechtmatige positie terug krijgt.india-bloem

Een ware Bhârata, is niet iemand die persé in India geboren is, maar iemand die bezig is het Oorspronkelijke land c.q. het Zelf/Atma, bewust te worden. Het is iemand die zijn weg gevonden heeft en die weg onderhoudt door zijn/haar discipline (discipel) en na een lange scholingsweg, door de vele reïncarnaties heen, uiteindelijk tot Zelfrealisatie komt.

De drie grootste obstakels op die weg zijn: De sluiers van Maya die onder de wet van Narada, (karma) zijn opgelegd. Deze sluiers zijn een voorwaarde, om zich te kunnen verhouden met de objectieve schepping en tevens de grootste uitdaging die een Bhârata op de weg naar Zelfkennis gevangen kunnen houden.

Om enkele voorbeelden te noemen:

1) Op het lichamelijke vlak: de sterke begeerte die uitgaat van stoffelijk gemak, overdaad, geslachtsdrift, geld en een overdreven aandacht voor het lichaam. Dit houdt de mens gevangen op het stoffelijk niveau.

2) Op het gebied van de emoties: angst, haat, eerzucht naar macht, bezitsdrang, gevoelens van onwaardigheid en zelfbeklag.

3) Op het mentale gebied: hoogmoed, wreedheid, afgescheidenheid en egoïsme.

Hij/zij zal zijn gelijk een Hercules, die twaalf opdrachten kreeg (de twaalf sterrenbeelden) om zich te bevrijden van allerlei vormen van illusie. Ook Arjuna werd hiermee geconfronteerd in een iets andere context. Maar met behulp van Krishna kwam hij tot Inzicht. Ieder mens die het pad van Zelfkennis betreedt, ontkomt niet aan dit soort opdrachten. Maar de mens staat nooit alleen en wordt geholpen door de Guru.

Als Zelfkennis zich stevig gevestigd heeft in de ziel/jiva zal deze, na vele re-incarnaties, tot bevrijding en Zelfrealisatie komen. Daarna komt het laatste obstakel: de dood, Yama, die zijn heerschappij heeft over het tijdelijke stoffelijke lichaam en wereld. Dit is de grootste illusie die velen (nog) een grote angst inboezemt. Dit is fysiek gezien een realistisch gevoel Dat een plek zal krijgen in de steeds terugkerende strijd welke wordt uitgevochten op de grens van dood en leven. Dit Leven zal zegevieren als de wet van karma is ingelost en de illusie van de dood is overwonnen.

Zoals beschreven staat in Korth.15:54: Zodra het vergankelijke plaats zal maken voor het onvergankelijke en het sterfelijke voor het onsterfelijke, zal het Woord (AUM) werkelijkheid worden. De dood is verzwolgen in de overwinning van het Woord (AUM).

Het was Jezus van Nazareth, de belichaming van de Christusenergie, die deze zware opgave als eerste op aarde tot manifestatie bracht. Hij liet zien dat de dood een illusie is die overwonnen kan worden. Door Zijn overwinning is de weg vrij gemaakt voor alle zielen. Vergeet niet dat iedere Avatar in zijn incarnatie een bepaald kosmisch principe vertegenwoordigt, dat tot manifestatie komt in deze wereld en vervolgens de mensheid leidt op het pad van Zelfkennis en bevrijding!

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in