DELEN
karma

Geschreven door: Diana van Doorn

Twee vleugels.

Weten heeft twee vleugels,
denken vliegt op één.
Een vogel met één vleugel
vliegt fladdert, loopt struikelend.

Schuif achterdocht en denken
aan de kant.
Transformeer denken tot weten.
De tweede vleugel zal zich aan je hechten
wat de wereld ook van je zegt.

( Rumi.geb.1207.overl.1273.)

karma
karma

Karma is de Kosmische wet van harmonie. Karma is een Sanskriet zelfstandig naamwoord dat afgeleid is van de wortel kri. Dit betekent o.a. maken, doen en handeling.
In een vorig artikel schreef ik dat Karma bij de de Eerste Oorzaak van Manifestatie van de Manvantara in werking treed.
Karma brengt in de Chaos de wetmatige ordening in alle levensvormen: de atomen, moleculen, elementen, sterrenstelsels, seizoenen, hemelen , hellen enz.
Iedere verstoring zal door de wet van Karma hersteld worden. Karma is de uitvoerder die al het geopenbaarde Leven binnen bepaalde grenzen houdt.

Zij heeft niets te maken met de menselijke wetten die op een bepaalde tijd en plaats heersen. Deze veranderen naar willekeur en tijdsgeest. Deze wetten hebben tot doel een land te voorzien van een rechts- en economisch systeem. Karma is universeel en niet gebonden aan plaats of tijd.

In de oosterse filosofische- en religieuze stelsels wordt karma toegelicht als de wet van oorzaak en gevolg ,wat ook zo is maar geïnterpreteerd als iets ten goede of ten kwade. In strikte zin bestaat er geen goed of kwaad. Beiden zijn de keerzijde van dezelfde munt. De geopenbaarde manifestatie is dualistisch. Doch in zijn wezenlijke aard harmonisch. Zoals de nacht en dag tot een etmaal behoren.
In het westerse denken spreekt men over genade, zonde en of noodlot.
Karma is veel mysterieuzer en diepgaander dan men over het algemeen interpreteert.

Als men over wet spreekt dan gaat het over rechten en plichten. Zo kan een land geregeerd worden en een onderlinge gemeenschap functioneren.

Karma betekent ook rechten en plichten. Zo wordt de gehele natuur door deze wet geregeld. Ieder levend wezen is gehouden aan deze wet. Men spreekt dan over Dharma.

Dharma is metafysisch gezien de grondslag waarop de universele wet van de natuur berust. Individueel leidt deze tot bewustzijnsontplooiing.

Een boom b.v. groeit het beste op de grond/omgeving waarin deze door de wet van Karma geplaatst is. En deze boom groeit in overeenstemming met Dharma. Een Spar gedijt het beste in een koud klimaat. Maar zal nauwelijks groeien in een woestijn. Een olifant zal niet op de Noordpool kunnen overleven.

Het menselijk leven is meer complex, daar deze door een grotere bewegingsvrijheid en keuze zijn leven vorm kan geven. En dus niet gehouden is aan een bepaalde plaats of omgeving. Toch is universeel de mens gehouden aan de wet van karma.
Het menselijk leven wordt, naar zijn maatstaven, beoordeeld als fortuinlijk en onfortuinlijk, gelukkig of ongelukkig enz.
We oordelen vaak: “dat is iemands karma, of (nood)lot!”
Maar hoe kan men weten wát de werkelijk oorzaak is?

Ik zal het illustreren met de volgende verhalen. Eén uit het leven van Jezus . Tevens over een gebeurtenis uit het dagelijks leven.

Jezus liep met zijn discipelen langs een blinde man die bedelde voor zijn eten. De man was vanaf zijn geboorte blind. Zijn discipelen vroegen: “Rabbi (Meester) wie heeft er gezondigd, hijzelf of zijn ouders?”
Jezus antwoordde: ”Noch hij, noch zijn ouders, maar het werk Gods moet in hem geopenbaard worden. Het werk (karma) moet verricht worden zolang het dag is (Manvantara *).In de nacht (Pralaya *) kan niemand werken. Zolang Ik (de belichaming van het Goddelijke) in de wereld ben zal er Licht zijn.”
Na dat Jezus uitgesproken was spuwde Hij op de grond en maakte met het zand er slijk van en legde dit op de ogen van de blinde. Jezus zei tot de man een bad te gaan nemen in de rivier. De man ging heen en waste zich en kwam ziende terug.

Dit is het eerste gedeelte van de gebeurtenis. Het laat zien dat de blindgeborene niet door eigen schuld noch door zijn familie blind was. Zijn geboorte had als taak om het kosmische werk te dienen.
Je zou kunnen zeggen dat zijn rol in het kosmische drama was om de mensheid te laten zien dat er een hogere wet is dan die mensen bedenken over de schijnbare mislukkingen in het leven. Deze wet, karma, is van een veel diepere wijsheid en mededogen dan de meeste mensen kunnen bevroeden.

Het verhaal gaat verder. De mensen die hier getuigen van waren, reageerden met ongeloof en ontzag.
De schriftgeleerden en Farizeeën (lid van streng Joodse sekte) uit die tijd hoorden dit en riepen de genezen man bij zich en ondervroegen hem. Ze zeiden: “Hoe kan dat nu je bent een zondaar en nu kan je zien.” Ze waren zeer verbolgen en scholden naar de man en zeiden dat hij ook een discipel van Jezus zou worden, terwijl zijzelf discipelen van Mozes waren. Ze zeiden: “Wij weten niet wie die Jezus is en waar hij vandaan komt.”
De man zei: “Vreemd dat jullie dat niet weten maar Hij heeft mijn ogen geopend.” De Farizeeën en schriftgeleerden zeiden: ”Je bent in zonden geboren en wil jij ons iets leren? Vooruit weg met jou.” En ze gooiden hem de tempel uit.
Jezus vernam dit en sprak tot de man en omstanders: ”Ik ben naar de wereld gekomen omdat blinden ziende worden en ziende blind worden.”
Enkele Farizeeën die dit hoorde vroegen Jezus: “Zijn wij ook blind?” Hij antwoordde hun: ”Indien je blind bent, zou je geen zonde hebben,maar jullie zeggen: ”Wij zien”. Daarom blijven jullie in zonden.”

Zonde betekent breuk, iets dat gebroken is. In dit geval waren de schriftgeleerden en Farizeeën zo overtuigd van hun leer volgens de letter, dat zij hun hart gesloten hadden voor de diepere wijsheid.
Door hun blindheid ontstond er een breuk, zonde, tussen hun ego en ziel.

de weg van Dharma
Dan betreden we de weg van Dharma

Een heel ander verhaal. Ik zag dit op de BBC. Het was een interview met een vrouwelijke arts. Ze vertelde dat haar zoon in de leeftijd van 5 jaar een gevaarlijke nierziekte kreeg. Hij moest een paar maal per week een nierdialyse ondergaan. Als arts had ze alles onderzocht en kwam tot de conclusie dat haar zoon niet oud zou worden. Haar wanhoop,als moeder was nog groter omdat zij als arts ook niets kon doen. Ze was tenslotte opgeleid om mensen beter te maken.
Op een avond stond ze in de kamer en hoorde haar zoontje boven huilen van de pijn. Ze kon het bijna niet meer aanhoren en in haar wanhoop bad ze tot God. Ze kon niet meer en gaf het over.
Plots werd het volledig stil in haar, die stilte was absoluut en massief.
Ze voelde in die stilte een rust, die ze nog nooit eerder had ervaren. Deze stilte liet haar doorvoelen dat alles goed zou komen.
Na verloop van tijd herstelde het kind volledig. Haar dankbaarheid was ongekend. Men noemt zoiets een wonder. Vanaf die tijd veranderde ze als mens. In haar werk als arts ontstond meer diepgang Ze zei dat ze een diep gevoel van compassie en begrip had voor alle patiënten die ze moest behandelen en met mensen die wanhopig waren.

Hierin ziet men hoe de ziel van dit kind de rol vertolkt van een zieke. Dit gaf de vrouw de gelegenheid om in contact te komen met het Goddelijke in haar ziel.
Ze vertelde de interviewer dat zij als mens en arts gegroeid en completer was geworden,

Zo zijn er vele verhalen en gebeurtenissen te vertellen. Het laat ons zien dat we nooit zwart-wit kunnen oordelen over het leven van ons zelf of die van anderen. Pas als de innerlijke mens meer en meer naar voren komt, zullen de ogen geopend worden. Dan betreden we de weg van Dharma. Dat wil zeggen in overeenstemming gaan leven met de grote wet van Karma.

Toelichting:
*Manvantara=Tijdskring van openbaring. De Yuga’s
* Pralaya = Oplossing en uitblussing van een tijdskring . uitblussing

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in