Home Bewust Ouderschap Wat is een Nieuwetijdskind? Aan deze kenmerken herken je Nieuwetijdskinderen

Wat is een Nieuwetijdskind? Aan deze kenmerken herken je Nieuwetijdskinderen

nieuwetijdskinderen- nieuwetijdskind

Wat is een nieuwetijdskind?

Een nieuwetijdskind is heldervoelend, empathisch en telepathisch. Nieuwetijdskinderen pikken gemakkelijk gevoelens op van anderen. De grens tussen de zintuiglijk waarneembare wereld en de ‘onzichtbare’ wereld van gevoelens, stemmingen en energieën is heel vloeiend voor hen. Ze nemen “de binnenkant” makkelijker waar en laten zich niet misleiden door uiterlijk gedrag dat niet strookt met wat er zich innerlijk afspeelt. Hun intuïtieve waarneming is trefzeker.

Nieuwetijdskinderen zijn vredestichters: ze voelen de impuls om tegengestelde belangen te willen verzoenen, harmonie te creëren en conflicten bij te leggen. Tezamen met hun intuïtieve vermogens leidt dit er vaak toe dat deze kinderen vroeg oud en volwassen zijn: ze begrijpen hun ouders soms beter dan deze zichzelf of elkaar begrijpen en ze proberen hen vaak te helpen of een brug te slaan tussen beiden. Ze worden in hun gevoel ‘de ouder van hun ouders’ en kunnen gaan zich identificeren met deze helpende, therapeutische rol. Een deel van hun onbevangen kind-zijn kan daarmee verloren gaan.

Een nieuwetijdskind is idealistisch. Nieuwetijdskinderen zijn spiritueel, diepzinnig en fantasierijk. Ze worden geïnspireerd door idealen als gelijkheid, broederschap en respect voor de natuur. In hun aura zie je vaak dat de hoogste twee chakra’s wijd open staan: ze kunnen daardoor veel inspiratie, inzicht en enthousiasme ervaren. Maar vaak zie je ook dat deze energie niet (helemaal) geaard is, wat zich uit in zweverigheid, rusteloosheid, dromerigheid of gebrek aan realiteitszin.

Nieuwetijdskinderen zijn meer gevoelsmatig dan rationeel ingesteld. Ze hebben moeite met vooropgestelde structuren en mentale kaders die weinig ruimte laten voor intuïtie, onvoorspelbaarheid en individualiteit. Eigenlijk zijn zij hier om ons te leren breken met een traditie van overmatig denken en analyseren. Nu is het zo dat alle kinderen tot op zekere hoogte gevoelswezens zijn, maar wat nieuwetijdskinderen onderscheidt is dat het voor hen lichamelijk en emotioneel onmogelijk is zich aan te passen aan een te zeer op ratio gebaseerde omgeving. Zij worden dan letterlijk ziek of vertonen ernstige gedragsstoornissen. Zij zitten als het ware met één been al zo sterk verankerd in een hartbewustzijn, dat zij niet meer terug kunnen.

Mede vanwege dit sterke intuïtieve bewustzijn en hun onvermogen zich aan te passen, kan een nieuwetijdskind overkomen als rebels, “anders” of eigenzinnig. Feitelijk is het niet hun intentie opstandig te zijn. Zij willen gewoon zichzelf zijn. Maar als daar geen ruimte voor is, kunnen het drop-outs worden, eenlingen die aan de rand van de maatschappij leven.
Omdat zij minder door angst en zelfbehoud worden aangedreven, zijn ze minder gevoelig voor dwang, autoriteit en discipline. Toch kunnen ze intens lijden en in verwarring raken door het onbegrip dat ze ontmoeten. Ze kunnen zich daardoor vervreemd en eenzaam voelen en zich afvragen wat eigenlijk de zin is van hun aanwezigheid op aarde. Als ze echter wel hun plek vinden en hun creatieve en spirituele energie tot uitdrukking brengen, zijn ze in hun ideeën origineel en inspirerend en in hun omgang met mensen zachtmoedig, loyaal en niet-competitief. (Pamela Kribbe)

Liefde is essentieel voor een Nieuwetijdskind

Een nieuwetijdskind heeft een passie voor rechtvaardigheid, voor waarheid en voor fair play. Let er maar eens op, hoe heftig ze kunnen reageren, als iemand liegt en onwaarheid spreekt. Let op hun reactie, als iemand niet eerlijk is of vals speelt. Hoor, hoe fel ze reageren kunnen, als iemand sjoemelt met de waarheid om zelf beter voor de dag te kunnen komen: ze verdragen het gewoon niet. Deze zin voor waarheid en eerlijkheid vormt, als ik het goed waarneem, de basis voor hun uitgesproken zin voor liefde. Liefde is essentieel en onmisbaar voor een nieuwetijdskind. (Hans Stolp)

Nieuwetijdskinderen nemen geen gemakkelijke taak op zich: het zijn kinderen die niet op de materie gericht zijn, maar juist op de spirituele dimensies van het leven. En zij dragen de nieuwe spirituele energieën in hun eigen hart mee naar de aarde. Maar ze worden geboren in een samenleving die alsmaar materialistischer wordt. En dus mag een nieuwetijdskind bij dat nieuwe leven op aarde op heel wat weerstand en tegenstand rekenen…(Hans Stolp)

Problemen die nieuwetijdskinderen ervaren

In de opsomming van deze eigenschappen, wordt meteen ook duidelijk hoe de problemen eruit zien waarmee nieuwetijdskinderen te maken (kunnen) krijgen. Het grootste probleem dat zij ontmoeten is dat hun energie niet goed wordt herkend en begrepen door de omgeving, waardoor zij zichzelf onvoldoende tot uitdrukking kunnen brengen. Als hier de communicatie hapert, als er een wezenlijk misverstaan is van hun energie, kunnen er verschillende “gedragsstoornissen” ontstaan.

Kinderen kunnen opstandig, driftig en moeilijk handelbaar worden. Ze voelen zich niet gezien en gehoord en willen eigenlijk “nee” zeggen, maar weten niet precies hoe. Het ontbreekt hen nog aan expressievaardigheden. Wat er gebeurt na verloop van tijd is dat zij zelf ook niet meer snappen wat hen precies beweegt. Als hun innerlijk leven niet gespiegeld wordt door een omgeving die het benoemt en helpt tot manifestatie te brengen, raken kinderen in zichzelf opgesloten met hun “anders zijn”. Ze kunnen dan moeilijk, irrationeel of onhandelbaar lijken, en het vergt veel aandacht en inzicht om te begrijpen wat er in deze kinderen omgaat, want vaak weten ze het zelf ook niet meer.

Het kan ook zijn dat kinderen die zich emotioneel niet welkom voelen, zich terugtrekken en afsluiten voor de omgeving. Ze reageren zich niet af in druk of opstandig gedrag. Ze zitten in hun binnenwereldje en zijn moeilijk bereikbaar voor de ouders of andere personen. Er zit vaak een intense gevoeligheid in deze kinderen, die, tesamen met het onbegrip dat zij ervaren voor hun manier van zijn, uitmondt in een “dichtklappen van het gevoel”. Deze reactie wordt wel met de term autisme (of autisme-gerelateerde stoornis) aangeduid. Het is een paradox dat autistische kinderen niet-empathisch worden genoemd (d.i. niet in staat tot het zich inleven in anderen). Ze zijn zonder uitzondering zeer gevoelig. Je zou kunnen zeggen dat zij zodanig moeite hebben met het vasthouden van de grenzen van hun eigen ik, dat zij het zich niet kunnen permitteren met hun bewustzijn invoelend uit te reiken naar een ander. Zij hebben het gevoel dat hun wereld dan zal instorten, alsof alles in een chaos zal verzanden en zij zichzelf niet meer terug kunnen vinden. Aan het niet-empathische gedrag van een autistisch kind ligt juist een enorm grote gevoeligheid ten grondslag en dus juist een zeer grote ontvankelijkheid voor andermans energie. Het is in reactie hierop dat een autistisch kind zich meent te moeten beschermen en zich gevoelsmatig afsluit. Het niet-empathische gedrag dat je ziet bij een autistisch kind is dus een overlevingsmechanisme en geen wezenlijke eigenschap van de inwonende ziel.Wat is een Nieuwetijdskind

Zowel kinderen die een extraverte “oplossing” zoeken voor hun innerlijke problemen (opstandigheid, onrust, concentratiestoornissen) als kinderen die een introverte oplossing kiezen (zich opsluiten in hun binnenwereld) hebben een aantal kenmerken gemeen:

 • – Ze voelen zich niet welkom, niet echt gewaardeerd om wie ze zijn.
 • – Ze zijn niet goed geaard. Dit kun je letterlijk waarnemen doordat je ziet dat hun aura aan de onderzijde niet helemaal tot aan de grond reikt. Wat het concreet betekent is dat zij geen rustpunt in zichzelf hebben, een anker als het ware, van waaruit zij helder kunnen voelen waar ze staan. Ze weten niet hoe het voelt om rustig en ontspannen “bij zichzelf” te zijn.
 • – Ze kunnen lichamelijke klachten gaan vertonen of erg gevoelig reageren op bepaalde voedingsmiddelen of andere stoffen.
 • – Als ze tiener worden, kan het moeilijk blijken om een goede aansluiting te vinden met de samenleving (bijvoorbeeld het vinden van een geschikte opleiding of baan).

Hieronder willen wij iets zeggen over de wijze waarop je deze kinderen en tieners zou kunnen begeleiden en helpen om vastere voet onder de grond te krijgen. Maar eerst wil ik benadrukken dat het belangrijk is niet in termen van schuld te denken als we hier praten over de oorzaken van de problemen die nieuwetijdskinderen ervaren. De ouders van deze kinderen doen vaak hun uiterste best om hen goed op te vangen en voor hen te zorgen. Een aantal ouders is zich zeer bewust van de bijzondere kwaliteiten van hun kind en raakt zelf steeds dieper intuïtief afgestemd op wie zij zijn. Door hun openheid, vindt er een enorm leerproces plaats en het zijn deze ouders die, in samenwerking met hun kinderen, maatschappelijk de weg zullen banen voor nieuwe manieren van omgaan met kinderen.

De soms pijnlijke confrontatie die de nieuwetijdskinderen aangaan met de aardse werkelijkheid is bewust gekozen. Zij komen iets nieuws brengen en in hun hart weten ze dat. Dit plaatst hun moeilijkheden in een ander perspectief. Op zieleniveau nemen zij verantwoordelijkheid voor wat zij tegenkomen in hun leven, zij aanvaarden de obstakels. De maatschappij is niet “tegen hen”, maar de maatschappij slaapt in veel opzichten. Het is de slaap der gewoonte en de komst van de nieuwetijdskinderen vormt een ‘wake-up call’. De oudere generatie lichtwerkers hebben dezelfde dilemma’s ervaren als deze kinderen, met het verschil dat in deze tijd de dingen in een stroomversnelling raken. De nieuwe kinderen zijn zowel de oorzaak als het gevolg van deze versnelling.(Pamela Kribbe)

Nieuwetijdskinderen van de Nieuwe Wereld

Veel mensen zeggen dat deze kinderen speciaal zijn; ik verkies te zeggen dat alle kinderen speciaal zijn, maar dat deze verschillend zijn. Het meest opvallende is, dat deze kinderen zich herinneren wie ze zijn; ze herinneren zich andere levens en dikwijls waar ze vandaan komen. Ze weten dat ze een doel hier op deze planeet hebben.

Daar deze “Kinderen van de Nieuwe Aarde” niet geboren werden met de zogenaamde sluier die niet-nieuwetijdskinderen hebben, kunnen ze dikwijls de kleuren rond levende dingen zien, alsook levensvormen die de rest van ons niet kunnen zien. In de ogen kijkend van een nieuwetijdskind, is het alsof men een wijze oude ziel ziet. Inderdaad, veel van hen zijn oude zielen op deze planeet, maar er zijn ook sommige nieuwetijdskinderen die hier voor de eerste keer zijn. Ze komen met specialiteiten; wijsheid die naar voren komt op de gepaste tijd. Deze kinderen komen als “systeem krakers”. Dat is hoe ze zijn bedoeld en daardoor passen ze niet altijd in vastgestelde systemen, dat is de reden waarom velen van hen gewoonweg weigeren om mee te doen. Traditionele linker hersenhelft gerichte onderwijsinstituten voldoen niet aan hun behoeften. Daar zij dikwijls een groter geheel zien, ze zien meer in een creatieve aanpak om problemen op te lossen, ze weigeren in de rij te staan, en wensen niet op een papagaaien manier hun leraren na te bootsen. Omdat een nieuwetijdskind zich herinnert wie hij/zij is, hebben ze niet dezelfde zelfbewustzijn waarden die andere hebben. Ouders en leraren kunnen hen niet schuldig doen voelen of hen manipuleren. Ze kijken er dwars doorheen en roepen de volwassenen op appèl. Daarom kunnen ze eenvoudigweg niet opgevoed worden zoals hun ouders vroeger. Dit kan leiden tot veel frustratie aan beide kanten. Het is daarom sterk aan te raden deze kinderen altijd met het respect dat hun toekomt te behandelen. Het is belangrijk om ons te herinneren dat ze nog altijd mensenkinderen zijn, en daarom nog leiding nodig hebben en leeftijdsgebonden beperkingen hebben. Zelfs dan moeten ze aangesproken en behandeld worden met respect en waardigheid. Een nieuwetijdskind keuzes aanbieden, indien ze aanwezig zijn, is een zekere manier om hun medewerking te verkrijgen. Ze willen erkend, gehoord, en in het nemen van beslissingen gekend worden. Verklaar hen (zonder neerbuigend te zijn) hoe je je voelt en wat je van hen wilt en waarom. Behandel ze niet als kinderen.Wat is een Nieuwetijdskind

Over het opvoeden van een Nieuwetijdskind

Wij moeten nog leren accepteren dat kinderen van onze tijd anders in elkaar zitten.

De enige manier waarop je een nieuwetijdskind kunt helpen is door te beseffen dat zij O.K. zijn juist zoals ze zijn. Dan ben je misschien bereid om jezelf hetzelfde geschenk te geven. Dan zou je beseffen dat jij O.K. bent juist zoals je bent. Je hoeft niets te veranderen. Dat zal jou naar vrijheid leiden. Je hoeft nergens naar toe te gaan of ook maar iets te doen. Dat zal jou naar verlichting leiden. Wanneer je je geest toestaat met licht gevuld te worden, geef je je nieuwetijdskind toestemming hetzelfde te doen. Herbert van Erkelens  

Nog vaak is het zo in de maatschappij dat er in de opvoeding en het onderwijs vanuit wordt gegaan dat een kind niks weet, dat het een onbeschreven blad is dat van alles bijgebracht moet worden, dat het klein is, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Dit is een grote vergissing. Nieuwetijdskinderen zijn rijpe, volwassen zielen. Op innerlijk niveau zijn ze net zo oud als hun ouders.  Snap je dat dit bijzonder is? Alleen al dit besef heeft een krachtig effect op de manier waarop je met deze kinderen omgaat. En dit effect laat zich niet alleen gelden binnen het eigen gezin, maar het beïnvloedt ook het collectieve bewustzijn op aarde. Hoe meer ouders zo gaan kijken naar hun kinderen, hoe meer er open wordt gestaan voor de nieuwe energie die de kinderen komen brengen. Daardoor zullen veranderingen op gang worden gebracht in de geneeskunde, in de psychologie en in het onderwijs. (Pamela Kribbe)

De verbinding met een ongeboren nieuwetijdskind

Vaak legt een nieuwetijdskind al voor hun geboorte een verbinding met de moeder en soms ook met de vader. Meestal gebeurt dat op zo’n stille manier, dat ouders het zich niet bewust worden, maar even vaak worden ouders het zich wel bewust. Zo geven sommige nieuwetijdskinderen tijdens de zwangerschap van hun moeder alvast de naam door die ze (willen) hebben. Dat doen ze in een droom, maar bijvoorbeeld ook zo, dat een ouder plotseling vanbinnen een naam hoort/voelt/weet, en tegelijk meteen weet: dát is de naam van mijn kind.
Andere keren laten ze hun moeder alvast iets van hun wezen ervaren en dat is iets dat op vele moeders een diepe indruk maakt. Weer andere moeders voelen zich in de tijd van de zwangerschap als het ware ‘opgetild’, alsof ze in een andere sfeer, in een ander bewustzijn verheven worden. (Hans Stolp)

Verheerlijking van het `speciale kind`

Een storende trend is de verheerlijking van het ‘space-achtige’, speciale, en ondertussen ‘ongegronde’ kind. En dit wordt als iets speciaals en wonderbaarlijks gezien. Wel, een kind dat zich buiten de realiteit begeeft of onverbonden is, is een ongelukkig en miserabel kind en het beste dat je kunt doen voor het kind is het te helpen gronden en snel ook.

De behoeften van deze kinderen bestaat uit het zich veilig genoeg voelen om volledig gegrond te kunnen zijn en hier, om zich te verbinden met andere mensen en andere kinderen en volledig van het leven te genieten. Niet om rond te drijven en zich buiten de realiteit te begeven, zonder verbintenis.

Laten we stoppen ‘speciaal’ en ‘anders’ zijn te verheerlijken en aanvangen te zien wat deze kinderen ons werkelijk zeggen. De boodschap van het Hart is Bekrachtiging voor Allen. Laten we aanvangen te werken aan de bekrachtiging van onze kinderen, zij zijn de toekomst. En we bekrachtigen ze door liefde en onvoorwaardelijke acceptatie van ALLE kinderen. Celia Fenn

Kenmerken, zoals ze eind jaren 90 verschenen :

dit zijn kenmerken van het nieuwetijdskind  zoals ze al in de eind jaren 90 voor het eerst verschenen op het internet. Ik geef zelf de voorkeur aan bovenstaande, maar deze kenmerken zijn zeker nog vaak van toepassing:

 • Ze huilen vaak als baby
 • Ze doen wijze uitspraken voor hun leeftijd
 • Ze benaderen alles vanuit hun emotie
 • Ze leven vanuit de eigen wijsheid
 • Ze zijn gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen en nemen deze soms over
 • Ze kennen een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Ze hebben moeite met bedrog, liegen en onechtheid
 • Ze zijn druk (ADHD) of juist teruggetrokken
 • Ze hebben moeite met de motoriek
 • Ze zijn dromerig
 • Ze komen vaak met originele oplossingen waaraan niemand had gedacht
 • Ze reageren sterk intuïtief
 • Ze hebben soms paranormale ervaringen
 • Ze hebben soms dyslexie of dyscalculie
 • Ze hebben vaak voedselintoleranties
 • Ze hebben eczeem, allergieën of andersoortige huidaandoeningen
 • Ze hebben soms astma
 • Ze hebben een sterke binding met de natuur en vaak zijn ze vegetariër uit overtuiging
 • Ze hebben vaak verschil in ontwikkelsnelheid tussen taal en rekenvaardigheden, motorische en intellectuele en sociale vaardigheden.
 • Ze kunnen soms zeer driftig zijn als ze niet begrepen worden
 • Ze zijn soms heel bang voor dingen die wij niet kunnen zien of begrijpen
 • Ze hebben regelmatig slaapproblemen en zijn verdrietig en/of angstig
 • Ze zijn soms hoogbegaafd Nieuwetijdskind.com-nieuwetijdskinderen

Gewenst gedrag naar Nieuwetijdskinderen toe:

 • Behandel ze met respect, erken hun rol in de familie
 • Help ze om hun eigen disciplinaire oplossingen te creëren
 • Geef ze altijd keuzes, in alles
 • Betuttel ze nooit en lach ze nooit uit
 • Leg altijd uit waarom ze dingen moeten doen. Als het voor jezelf belachelijk klinkt dan doet dit het ook voor hen. Verander het dan, ze zullen dit respecteren. Ze weten direct wanneer je eerlijk bent dus probeer geen dingen te verzinnen en zeg gewoon dat je er vandaag geen zin in hebt omdat je moe bent
 • Word partners van ze in hun eigen opvoeding
 • Vanaf baby, leg alles uit wat en waarom je het aan het doen bent. Ze zullen je niet direct begrijpen maar voelen wel dat je hun bewustzijn respecteert. Het helpt ze enorm wanneer ze gaan praten
 • Als er toch problemen ontstaan ga dan ook naar iemand die ze begrijpt voordat je ze medicijnen geeft
 • Alle Nieuwetijdskinderen reageren bijzonder goed op Homeopathie, Bach-remedies en Reiki. Als dit door therapeuten wordt gedaan waar ze zich thuis voelen kan men in korte tijd verbijsterende resultaten zien
 • Geef ze onder alle omstandigheden hulp en voorkom negatieve kritiek. Laat altijd weten dat je ze ondersteunt in hun proces. Ze zullen je vaak direct tegenspreken of hun commentaar laten weten. Geniet en vier de successen. Laat ze dingen doen zonder overdreven aanmoediging
 • Vertel ze niet wie ze nu zijn of wat ze later zullen worden. Ze weten al precies wat ze gaan doen. Laat ze zelf beslissen waar ze in geïnteresseerd zijn. Forceer ze niet in een familiebedrijf. De kinderen zijn beslist geen volgers.
 • Behandel ze gelijkwaardig en wees als een goede vriend(in) voor ze.

Anderen lazen ook:

89 REACTIES

 1. hoi,
  ik ben svenne (12 jaar)
  en bijna alle kenmerken die er bij staan heb ik en ben ook nog paranormaal begaafd. Hoe moet ik daar dan mee omgaan?
  asjeblieft reageer hierop als je weet hoe,

  gr. svenne

  • Mensen die er niet meer zijn begeleiden je met de weg naar harmonie EN LIEFDE VAN BINNEN. Er is een manier om contact te hebben, Ik ben 77 en loop tegen het einde dat voelt als begin.
   Het werken voor kinderhulp heeft mijn hele leven beheerst en maakte mij nu sterk. Ik kan daardoor nog even doorgaan wat niet zou kunnen,,,
   Ben nu bezig met mijn lied over pesten en nieuwe boek “Gepest door de rest.”
   Dat haat niet bestaat want agressie is een ziekte. Daarmee lukte het veel kinderen te genezen, ook nu nog.

   Lied: Muzikaal intro
   Geen vrienden, zo eenzaam en stil.
   Mijn leven is kil.
   Ze vinden mij stom. Ben ik zo dom?
   Met veel verdriet,
   omdat geen mens mij nog ziet.
   Niet fijn, wel pijn.
   Komt er ooit nog een dag
   met een spontane lach,
   omdat iemand mij mag,
   Muzikaal tussenspel

   Als vergeten kind, door niemand bemind.
   Door spanning in huis moest ik uit ons huis.
   Ik droom van een leven
   waar mensen om mij geven.
   En me bevrijden van zinloos lijden
   Muzikaal tussenspel

   Geen vrienden, zo eenzaam en stil.
   Mijn leven is kil.
   Ze vinden mij stom. Ben ik zo dom?
   Met veel verdriet, omdat geen mens mij nog ziet.
   Niet fijn, wel pijn. Komt er ooit nog een dag
   met een spontane lach, omdat iemand mij mag,

   Wat men ook vindt maakt mij niet blij,
   Want ik, ja ik, ben een vergeten kind.

 2. Ik denk dat ze overbelast zijn. Ze moeten zoveel, ze krijgen zoveel prikkels op alle zintuigen, voeding, er zoveel te doen, te veel van alles. Overdaad schaadt.
  Klinkt ouderwets maar dat is mijn ervaring met mijn eigen kids.
  Rust hebben ze niet, doordat er in de klassen ook kids zitten met wel degelijk afwijkingen.
  Die werden in mijn tijd uit de klas gehaald en naar byzonder onderwijs gestuurd.
  Nu zit dat allemaal door elkaar.
  Wat voor effect heeft dat op de rust in de klassen?
  En al dat mobiele gedoe.
  Nieuwe tijdskinderen? Enzo Knol? Bijv? Nee, aandachtzoekers door diverse redenen in hun jeugd.

 3. Op het avonturijn (middelbaar speciaal onderwijs) wordt er meerdere malen per dag iemand zo boos dat het levensbedreigend is. Dan moeten leraren op een rode knop drukken en dan komen er 2 sterke, getrainde mannen en die houden het schreeuwende kind stevig vast. Dat was echt verschrikkelijk! Hoe komt het dat die indigo’s zo boos kunnen worden? Wordt er niet naar hen geluisterd zoals zij dat willen?

 4. Volgens mij zijn die kinderen gewoon hooggevoelig en geen hooggevoeligen. Ze hebben duidelijk geen oude zielen en pure energie

  • Nou ja, ik ben een nieuwetijdskind én hooggevoelig. Ik zit laat in de jonge ziel level (late young soul). Bij sterrenkinderen en kristalkinderen spreek je wel over een oude zielen. Regenboogkinderen daarentegen zijn nog nooit eerder geïncarneerd. Bij indigo’s en mensen met autisme zijn ze vaak geen oude zielen

 5. Ik herinner me dat ik op de basisschool in groep 7 op de Kornalijn (speciaal onderwijs), onderdeel van driespan, heb gezeten. Daar had ik een hartsvriendin (nieuwetijdskind) die ALTIJD tot huilen toe werd gepest door een groepje nieuwetijdskinderen. Waarom zou een nieuwetijdskind dat doen? Naar mijn zeggen waren het jonge zielen

  Ps. Pesten werd daar “zeer streng in de gaten gehouden”. Nou blijkbaar niet dus!!

 6. Ik zit hier op speciaal onderwijs waar alle of bijna alle kinderen nieuwetijdskinderen zijn. Maar bijna geen enkel nieuwetijdskind heeft ooit gehoort van de term nieuwetijdskinderen en de meeste geloven niet eens in aliens! Kort gezegd, ze weten niet dat ze nieuwetijdskinderen zijn! HOE KAN DAT?

 7. Als je verdiet en pijn voelt van anderen, dan kan je dat dus ook weghalen. Simpelweg door met je hand over de gloeiende plek te blijven hangen tot die niet meer gloeid.
  Ikzelf ben eigenlijk ook een heel nucher karakter; maar ik heb nu onderhand wel leren herkennen dat ik door de gave heb om anderen aan te voelen, diegene ook kan helpen! En dat is een mooie en speciale gave! Wees daar trots op! Vertrouw op jezelf en help er anderen mee! Zeg niet teveel want dan verklaren ze je voor gek!
  Maar ik denk dat voor de meeste van ons nu geldt dat anderen dit in ons zien zonder dat wij hier ooit iets over gezegd hebben!

  Mooie gave om te kunnen helpen! Wees er trots op en twijffel niet aan jezelf!
  Leer omgaan met je kunnen en ook om met alle gevoelens van anderen te herkennen. Ook onzekerheid en verdriet net als blijdschap en euforie zijn vaak gevoelens van anderen.. Leer voelen wat je eigen gevoel is en wat niet..

  Ik ben dat ook nog aan het leren, dus ik weet hoe verwarrend het is!
  Maar succes voor iedereen die dit voelt/ ervaart!
  Het is een hele mooie gave om anderen te kunnen voelen en helpen!
  Wees er trots op en leer er mee omgaan! Zoek iemand die het je kan helpen leren.

  Liefs catharina

 8. Mijn doel is altijd geweest mensen helpen en beschermen. Ik was als kind al iemand dat overal tussen kwam om te bemiddelen en om ruzies te vermijden. Het is het laatste jaar pas echt duidelijk geworden na een ontmoeting met mijn tweelingziel (waar ik trouwens nu afstand heb moeten van nemen of hij van mij liever) Ik heb zo zware emoties ervaren het voorbije jaar ook omdat er nog andere zaken speelden… ik ben er ook pas achter dat ik hoogsensitief ben (wat anderen al lang wisten…) Maar dit is een tweede golf van bewustzijn…ik heb al eentje gehad in 2000, toen ik op het nippertje gered ben van de dood. Ik wist toen zelf dat er iets niet juist was en was op tijd in de kliniek. Toen ben ik mij al vragen beginnen stellen. Dan ben ik het weer verloren een paar jaar en nu is het terug, het spirituele…. Ik merk dat ook aan mijn vrienden die veranderen. Ik heb het gevoel dat ik nu de mensen zo aantrek die ook spiritueel en bewust zijn…
  Sorry ik kom zo verward over maar wil te veel ineens zeggen maar ik kan het niet ordenen.
  Bedankt voor deze site!

 9. Aan de ene kant vind ik dit een interessant artikel waar ik veel van mezelf in terug zie, aan de andere kant heb ik zo mijn twijfels.
  De lijst met kenmerken is mijns inziens een mix van 'speciale' kenmerken en kenmerken die zo'n beetje ieder kind wel heeft.

  Natuurlijk moet je je kind respecteren zoals hij/zij is, maar ik ben bang dat bovenstaande het een beetje te makkelijk maakt voor de ouders om alles maar op 'het is een nieuwetijdskind' te gooien.

  Als je als ouder zijnde hebt geoordeeld dat jij zelf hoogsensitief bent, dan begin je dat zeer waarschijnlijk ook direct op je kinderen te projecteren. Een baby die vaak huilt kan een nieuwetijdskind zijn ja… maar het kan ook gewoon een koemelkallergie hebben, een oorontsteking hebben, of jouw eigen stress aanvoelen (ook 'niet-sensitieve' babies kunnen dat prima).

  Als papa en mama nogal eens ruzie hebben…is het kindje dan hoog sensitief als het gedragsproblemen ontwikkelt…of verbergen papa en mama die ruzietjes en rotsfeer gewoon wat minder goed als ze zelf denken. Spanning aanvoelen kunnen de meeste kinderen prima.

  Als het kind hyperactief is…is dat dan omdat het een nieuwetijdskindje is…of hebben ze gewoon een gebrek aan bepaalde vitamines en mineralen en zijn ze wellicht overgevoelig voor bepaalde voedingsstoffen?
  Voedselintolerantie staat zelfs in de lijst van kenmerken. Hoog-sensitief of teveel suiker/kleurstoffen/geurstoffen/smaakstoffen? En te weinig B-vitamines, vitamine D etc. Wie zegt het.

  Is jouw nieuwetijdskindje chaotisch en druk omdat het een nieuwetijdskindje is…of omdat jij zelf als ouder niet in staat bent om rust en regelmaat in huis te creëren?
  Ben je als je bij je kinderen bent wel daadwerkelijk MET je kind bezig, of ben je alleen maar in de buurt van je kind terwijl jijzelf lekker zit te internetten? Aanwezigheid is niet hetzelfde als aandacht.

  Als je er als ouder alles aan het gedaan om een liefdevolle, betrouwbare omgeving te creëren met duidelijke grenzen waar ze van op aan kunnen EN je hebt er voor gezorgd dat het met jouw eigen geestelijke gezondheid ook goed gesteld is…EN je geeft volwaardige voeding, zonder alteveel chemische troep, EN je raakt niet in paniek over iedere bacterie waar je kind misschien mee in aanraking komt… Dan vind ik het prima als je je kind als nieuwetijdskind beschouwt.
  Maar voordat je dat label op je kind plakt en aanneemt dat sommige karaktereigenschappen er nou eenmaal bijhoren hoop ik dat je eerst heel erg kritisch naar je eigen rol in het leven van je kind kijkt en alles verbetert wat er te verbeteren valt.

 10. Als kind heb ik me altijd buitengesloten gevoeld. Ik had hele andere interesses, ideeen, opvattingen dan mijn leeftijdsgenootjes. Hierdoor had ik niet echt vriendjes en velen vonden me dan ook maar raar. Als kind van 3 wist ik b.v. welke mensen er op bezoek zouden komen en hoe laat ze zouden komen en wanneer dat zou gebeuren. Ook al waren het familieleden die aan de andere kant van de wereld woonden. En het kwam altijd uit. Ik voelde energiestromen door mensen, zag hun gloed (aura bleek later) en kon in hun ziel kijken. Ik ben nooit bang geweest omdat ik een moeder had die ook bepaalde gaven had en hier relaxed mee omging.

  Ook ben ik altijd erg gevoelig geweest voor de stand van de maan. Vooral bij volle maan. Dan voelde ik alsof er stroom door heel mijn lichaam ging en dat ik als het ware opgeladen werd. Natuur is altijd mijn grote liefde geweest dan had ik altijd het gevoel dat ik daar echt hoorde. Als tiener ontwikkelde zich iets anders, als iemand pijn had en ik masseerde ze dan ging het vervolgens stukken beter met ze. Met mij ging het dan minder want ik nam, als het ware, die pijn van ze over. Met het laatste heb ik leren omgaan zodat ik die pijn kan wegleiden.

  Ik heb veel dingen meegemaakt die eigenlijk, vanuit redenering, niet te verklaren zijn. Iedere dag wordt mijn leven nog steeds verrijkt. Ik loop er niet te koop mee. Ik leef eigenlijk twee levens, althans zo voel ik het. Toch wordt het altijd wel op een bepaalde manier opgemerkt. Als ik bijvoorbeeld een praatje maak met mensen op straat (die ik niet ken). Sommige huilen zelfs omdat ik schijnbaar iets in hun geraakt heb, anderen zeggen dat ik iets over me heb en dat ik een mooi mens ben. Ik reageer daar altijd een beetje verlegen op want voor mij is het allemaal doodnormaal. Hoewel mijn jeugd er een was van isolement omdat ik geen vriendjes had, voel ik me de laatste tijd beter dan ooit. Het is goed zo. Ik ben nu eenmaal zo.

 11. Ik vind het HEEEEEEEEEEL moeilijk om mensen niet te zien denken. Ik voel zeer veel negativiteit, onzekerheid, maskers, … Ik verwijt de mensen dat ze liegen dat ze zich anders voordoen dan wat ik aanvoel. Dat gevoel dat me bekruipt vergt veel energie. Ik trek daarom het liefst op bij de enkele mensen die uiten wat ze voelen, zonder dit door een roze filter te duwen. Ik weet ook wel dat mensen zelf vaak niet beseffen dat ze niet authentiek reageren of spreken, maar ik voel dit wel heel sterk aan. Het is heel moeilijk om je dan nog menselijk te gedragen. Ik voel me zeer sterk aangetrokken tot kinderen, daar voel ik me vrij. Ik weet nu waarom, een kind doet zoals hij zich voelt. Ik heb ook behoefte dit te doen. Ik ben een speciale … vroeger zag ik dat negatief… maar ondertussen kan ik dat positief bekijken alhoewel het me toch moeilijk maakt om men weg te vinden tussen dit alles…

  • WOW… Wat een herkenning wat ik ook constant ondervind. Het liegen en bedriegen van de mensen om mij heen en via proframma's op de televisie, dat ik bij mijzelf denk als ik naar iemand áandachtig luister 'Geloof jij jou eigen woorden nu écht zelf'!' Moeilijk om mensen te vermijden, terwijl ik op z'n tijd mij zelf ook graag onder de mensen begeef. Kinderen en dieren, heb ik op het moment het liefste om mij heen, zij zijn zuiver en puur en winden er geen doekjes om, om hun oprechte vriendschap te tonen als jij zelf even oprecht bent als zij zijn, in je doen en laten. Op het moment leven wij in een wereld, die maakt mij als volwassenen in ieder geval niet vrolijk en blij. Welkom nieuwe tijdskinderen, voel jou zelf vrij om te zijn zoals jij geboren bent en blijf alsjeblieft ZO. Ik troost mij zelf met de gedachte, dat op een dag, deze nieuwe tijdskinderen ook volwassen zijn en dan zijn wij hopelijk al in de Nieuwe wereld aan het leven. Alleen GOD weet of ik deze nieuwe wereld ook nog daadwerkelijk mee mag maken, wat ik in het diepste van mijn ziel op hoop. Zodat mijn kleine bijdrage daar naar toe, niet in tijd is verspilt wat ik steeds opnieuw inversteer in de mensen. Een hartelijke groet, voor ieder…

 12. Hallo Lieve mensen. ben op advies van een vriendin even aan het kijken naar Nieuwe tijds kinderen.
  Kan me in heel veel vinden, al denk ik dat het misschien te maken heeft dat mensen die veel ellende mee gemaakt hebben veel gaan denken en door ellende meer empathisch vermogen hebben. Moet zeggen dat ik mijzelf heel veel heb geleerd, waar het weg komt weet ik niet maar als heel jong kind kon ik me zelf haast opvoeden zeg maar, wist heel goed wat goed en fout was,, Mijn ouders waren te makelijk in opvoeding en dat zie je in mijn zus terug, maar ik heb elke keer als ik iets fout deed dat ik dacht,, dit is fout, niet weer doen,, heb extreem onrechts gevoel en voor mijn gevoel kan de politie en rechters mij niks leren, hekel ook de wet want die zijn onrecht vaardig en benemen mensen vrijheid. Wil heel graag mensen geestelijk helpen, mensen laten leren,, ben ook veelal een spiegel voor mensen, ik behandel mensen hoe ze mij behandelen, dat moet omdat anders mensen die fout met de mede mens omgaan niks leren.. Ik zie mijn doel in deze wereld mijn kinderen op te voeden zo het hoord, heb giga goeie band met mijn kids,, ze luisteren heel goed naar hun pa maar hebben ook zeker hun eigen ik,, en dat moet,, ik bereid ze voor op de wereld die komen gaat, we gaan een zware tijd tegemoet,, vreemd is dat ik verschillende malen een, tja hoe noem je dat,,, een wakkere droom gehad,, verschijningen, dromen terwijl ik wakker was dat het met mij en mijn kids goed af gaat lopen. dat dit uitgaat komen, geen idee, kan er geen feiten aan vast knopen,,, heb in mijn hoofd heel veel oplossingen bedacht voor een gezonde economie, hoe we alle mensen in de wereld harmonisch en met respect kunnen laten funktioneren, Ik zie het kwade van de EU en USA en dat de wereld elite foute mensen zijn,, een ander soort.. ik bulk altijd van gedachten maar heb ook manieren om mij zelf het zwijgen op te leggen.. Heel veel mensen praten heel makkelijk tegen me, ze opennen zich heel makkelijk naar mij toe,, sommigen zijn daar heel verrast van, hebben soms een angstmoment omdat ze me alles vertellen maar stel ze gerust en weten dat ik niet oordeel en discreet ben. Ik kan ook inderdaad (denk ik, maar mijn ervaringen bevestigen het) heel makkelijk mensen lezen,, hun blokades zien en oplossingen aan bieden, zoek antwoorden hoe alles ontstaan is, en heb daar beelden van,, over de universe,, de onzichbare materie en wat voor mogelijkheden ontstaan van het bestaan van die materie,, ik zoek verbanden hoe en waarom de bijbel is ontstaan,,, ik geloof niet in god maar wel in mensen met een heeeeeeel hoog bewustzijn.., hahah hoe lang moet ik hier schrijven,, zelfs als ik dingen beknopt op scchrijf ben ik hier nog wel even, elk geval iedereen aan genaam kennis maken,, Laat je altijd leiden door het goede , Gegroet

 13. Ik heb het idee dat ik ze alle drie ben..
  En ik wil hiermee niet opscheppen of zeggen ik ben ze alledrie, maar ik zie eigenschappen die mij alledrie raken, maar weet het niet zeker, ik kom er wel uit.
  Ik ben altijd iemand geweest die mijn gevoel volgde, en ja, mijn familie vond mij anders. Ik was ”te” rustig, ”te” stil, ik kon goed leren, en ik heb tijd gehad in mijn kinderjaren nu nog steeds dat ik uit het niets door mijn knieën zak, daar had ik iets over gelezen, dat ik verbonden ben met aarde wezens. Ik probeer altijd het goeie in iemand te zien. Ik had ook extreme angst voor onbekende mensen als jong kind. En als baby wilde ik nooit bij mijn tweelingzusje liggen, ik vond onweer geweldig

 14. halo
  ik ben elwin en ik ben 16 jaar oud. ik heb al vanaf jongs af aan het gevoel dat ik veel ouder ben en wil zijn. ook ben ik erg hoog gevoelig ik kan precies aanvoelen hoe iemand zich voelt. maar ik ben ook erg gevoelig voor kritiek pesten of als mensen boos op mij zijn. hier kan ik erg van overstuur raken. ook heb ik het gevoel dat ik kwa ontwikkeling al veel veder ben dan alle anderen kinderen. ik begrijp al heel veel dingen die anderen kinderen of volwassenen nog niet doen. hierdoor voel ik mij toch vrij alleen en vaak niet. ik heb het gevoel dat ik al heel wijs en oud ben.

  • Heey Hallo ik heb dat al van kinds af aan al ik heb mijn hele leven al anders gevoelt dan andere mensen je voelt je niet begrepen en ga zo maar Door en ik ben zelf 22 jaar oud maar ik heb een gevoel dat ik wel ouder kan zijn mensen zeggen wel is tegen mij van je bent te wijs voor je leeftijd en dat is altijd wel heel raar omdat te horen en dan voel ik me ook gelijk heel anders dan andere mensen

 15. Hallo,

  Ík ben nu al weer 19 jaar! En ik weet het niet zeker of ik een nieuwetijdskind bent, omdat ik eigenlijk werd benaderd door iemand die zij tegen mij, dat ik dat misschien zou kunnen zijn. Dus keek ik op Google en kwam ik hier terecht en las de kenmerken! Het vervelende is dat ik niet weet wat ik hiermee moet doen.

  Ik weet van mezelf & mijn ouders, dat ik al sinds dat ik een jaar oud was al een heel groot empathisch vermogen had en goed kon mee voelen en leven met andere, veel meer dan andere op mijn leeftijd! En eigenlijk in mijn jonge jaren van 7 tot 17 jaar heb ik gedacht dat andere mij vreemd vonden en ik weet niet of dat komt vanwege mijn PDD-NOS (Ik zeg dit even omdat dit misschien wel kan helpen) dat ik dat dacht of gewoon vanwege vervelende omstandigheden.

  Ik weet niet of dit al een beetje kan helpen om mij te helpen. Want sinds de afgelopen jaren ben ik meer frustrerend en geïrriteerd gaan raken naar de omgang van zaken in de wereld op verschillende terreinen en onderwerpen(Maak niet uit of het in NL of in andere landen is)! En heb ook steeds meer de gedacht van; is het nou allemaal zo moeilijk om dit of dat te doen! En ben er ook steeds meer ziek van gaan worden btw.

  Ik hoop echt dat er wat is dat mij af kan helpen of leren om te gaan met deze problemen.

  Vriendelijke groeten,
  Victorio-Amigo

 16. hallo,

  ik heb een vraag mijn dochter is net als mij een nieuwetijdskindje maar hoe zit het als je geboren bent in mei 2004? kan iemand mij helpen hiermee?

  dank jullie wel

 17. Ik had al van toen ik klein was
  Het gevoel dat ik anders was dan anderen,
  Ik ben heel gevoellig van binnen
  Toen ik klein was heb ik in een diepe depressie gezeten
  Dankzij mijn vader, want hij gebruikte veel afbrekende woorden
  Waardoor ik vaak heel erg verdrietig werd.
  En het duurde 7 jaar lang totdat mijn ouders uit elkaar gingen

  Al van kind afaan was ik heel eenzaam want voor hun was ik iemand
  Raar omdat ze wisten dat ik anders was maar ze konden mij
  Niet begrijpen en dus hebben ze mij ontoerecht een stempel
  Op mijn hoofd gekregen waardoor ze hadden doorgegeven
  Dat ik autisme heb (omdat die syntomen hard op elkaar leken)
  En dus werd ik (ontoerecht) naar naar een school gestuurd voor mensen met een handicap gestuurd.

  Waardoor ik een eenzame kindertijd had

  Maar met dat ik groter werd, werd ik ook wijzer en verstandiger
  Ik ben nu bijna 18 ,maar ik heb in mijn leven veel harmonie gebracht
  En mijn verleden is nu maar een verwonding
  Die dat ik voor de rest van mijn leven moet meesleuren
  Maar ik vindt dat mijn verleden ook een ervaring was waar ik veel van heb kunnen leren. Ik ben er alleen sterker van geworden
  En ook mijn intuitie is sterker geworden

  Ik blijf verder leven en ga mijn lot achterna.

 18. Nieuwe tijdskinderen…..Beetje komedie…In alle tijden zijn er natuurlijk kinderen geweest die aan bovenstaand profiel beantwoorden. Ik ben wel blij dat deze overdreven waslijst voor 80% aan mij is voorbij gegaan als kind, allemachtig wat een toestand! Wat voor zin heeft het om steeds weer een nieuwe naam te bedenken voor iets dat al duizenden jaren een bekend fenomeen is onder de wereldbevolking? Ik keur al die blitse benamingen zwaar af, je bent niets bijzonders als je dit hebt.Als je die gedachte vasthoud hoef je je ook niet in te beelden dat ‘er iets met je is’ of ‘dat je van alles moet’. Er zijn in de wereldgeschiedenis al miljarden als jij voorbij gekomen….
  Wat ik hierboven lees grijpt me natuurlijk wel aan dames en heren. Wat ik jullie hulpzoekers zou willen aanraden is om de hele zaak zo nuchter mogelijk te benaderen, wanneer je gebukt gaat onder het automatisch opvangen van allerhande indrukken, dan moet je jezelf aanleren om deze te blokkeren, een medium moet geen willoos ontvangststation zijn dat via zijn antennes alles maar opvangt, nee, hij moet die antenne onder controle krijgen. Hoe doe je dat zal de vraag zijn van een aantal, door te oefenen, geen enkel woord of mens kan daarbij realiseren wat jij zelf kan en moet gaan doen. JIJ bent de baas over jouw gave en jij stelt eisen om het zo in te richten dat er mee te leven valt. Geen geleuter gewoon je wil richten op je plan, op je wensen. Met vallen en opstaan. Ja of nee, jij maakt het uit. Overschat het verschijnsel ook niet, er is geen perfectie in te vinden, er zijn ook ‘geesten’ of hoe je het noemt die gewoon slap ouwehoeren, het sensationeel vinden dat iemand ze kan opvangen. Wees gerust het blijft niet altijd zoals het nu is,(ik ben nu waar jij zal zijn) ontwikkel jezelf door eerlijk tegen jezelf te zijn, lees bv niet alleen maar artikelen die alles verheerlijken en geloof niemand, ook mij niet, als je er niet mee kan leven, dwz nog niet.Bouw je eigen wereld en deel die strak in, streef niet naar volmaaktheid maar naar een voor jou aanvaardbare situatie. Denk niet dat iedereen die zich paragnost/medium noemt dat ook is, er zitten selfkickers bij die de klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt, en terug komende op de term ‘nieuwetijdskinderen’…. Vermijd al die termen die onnodig druk op je leggen, want wat heb je nou echt aan zo’n woord? Je voornaam is genoeg! You are somebody, thats it.
  Sommige mensen beweren bv in contact te staan met engelen, ik denk dat die engelen wel wat belangrijkers te doen hebben als met een paragnost te praten, zeker die dwazen die idiote bedragen vragen, pure oplichterij! Blijf bij jezelf en gebruik alleen woorden die je altijd al gebruikt, zoals: ik ben de baas, de rustige baas, ik ga dit naar mijn hand zetten. Punt uit!

  • @Bart de Bruin,

   Hey Bart.

   Ik ben het gedeeltelijk eens met je visie, waarin je o.a aangeeft dat je verantwoordelijk bent voor je eigen werkelijkheid en dat men niet zomaar alles van mediums en paragnosten voor zoete koek moet slikken, alleen omdat zij het zeggen. Maar tjee.. wat klink jij hier afgestompt en verzuurd! Je zegt dat jij bent waar anderen zullen zijn… nee, daar pas ik zeker voor! Voor jouw is de term nieuwetijdskinderen negatief geladen, iets dat volgens jou druk legt op mensen. Je wijst dingen af, sluit je ervoor af, omdat je het te absurd op je overkomt, maar waarom? Waarom ben je zo hard voor jezelf en anderen? Vraag je dat eens serieus af. Bijvoorbeeld je stelling: ‘sommige mensen beweren in contact te staan met engelen, ik denk dat die engelen wel wat belangrijkers te doen hebben als met een paragnost te praten’ Hoe kom je tot deze conclusie? Waarom heb jij dit beeld van engelen dan? Dat klinkt alsof het een stel hoge piefen zijn in een of ander groot bedrijf die geen tijd hebben om relaties te onderhouden met hun personeel. Die, wat veel mensen engelen noemen zijn juist het tegenovergestelde van dat concept. Het is deels hun taak om mensen te ondersteunen als men daarom vraagt. Deze werkelijkheid heeft een dieper doel dan wat je nu kunt waarnemen. Wij mensen zijn zeker belangrijk, ook al lijkt dat vanuit ons aardse perspectief voor velen niet zo. Het is precies die illusie waar we ons in deze tijd los van gaan maken! Stem jezelf af op groei en liefde, want dat is je voorrecht!

  • @Bart de Bruin, Bart bakt ze Bruin! Met materialistisch causaal redeneren zijn ‘we’ weer terug bij af! Bart, je hebt nog een hele weg te gaan: Leven is Spiritueel en individueel. Leven in het Moment zonder ego. Er is Niets, er is alleen wat je ‘denkt’ dat er is. Geluk zit in het Niets; wie het Niets vindt, vindt Alles.

 19. Ik zit bijna te huilen, omdat bijna alles wat ik gelezen heb gewoon een beschrijving van mezelf lijkt. Ik dwaal al jaren over de aarde, wetend dat ik anders ben. Ik heb altijd al een aparte kijk op alles wat je als mens ziet en ervaart gehad. Het is teveel om uit te leggen en ik heb daar op het moment ook helemaal geen zin in want dat trekt me compleet leeg, omdat jezelf puur uiten veel energie kost en ik doe het al haast heel de dag. In ieder geval vreselijk verschrikkelijk bedankt voor deze wijsheid. Het geeft me weer een stukje meer rust in deze levenslange zoektocht naar waarom jij op aarde staat en wat alles is.

 20. Hallo. ik ben kevin en eris mij vertelt dat ik een indigo/nieuwetijdskind ben.
  ik weet dit niet zeker en ik wil graag weten of het wel zo is.

  ik hou van gamen elke dag heel lang. en dat noemt mijn moeder in mijn zelf gekeerd en een of andere magneetisuur
  ofzo heefd mijn moeder vertelt dat ik een indigo ben.
  ik doe het slecht op school heb er een hekel aan

  ik weet niet of ik dingen van anderen voel.
  ik ben vroeger ook heel veel gepest enzo.
  en eris mij dus vertelt dat ik een indigo ben

  help mij alsjeblieft te zoeken naar of dat waar of niet waar is

  • @Kevin,

   Hallo Kevin,

   Ik kwam jou bericht tegen en wie weet kan ik je helpen.
   Als je je ineens misselijk en of zwak voelt kan het gewoon zijn dat je niet lekker bent, dit is niet hè voelen zo als jij bedoelt, maar als je het gevoel hebt of dat je stijl naar bene de gaat in de achtbaan en de zelfde dag of moment gebeurd er iets erg (terwijl het gevoel er spontaan was) en je hebt dit vaker dan kan het inderdaad zo zijn. Als je je spanning voelt van mensen die ruzie hebben in de buurt of je word ineens uit het niets betreft omdat je vriendin of vriend dit ook is al een hij laat het niet merken dan is het ook de gevoelens van een nieuwtijdskind. Vaak hebben deze mensen ook een paragnostische ervaring gehad zo als: plaatjes, kleuren, stemmen, spirit (geesten) soms zie je ineens een plaatje en weet je 2 of 7 weker later wat er was.

   denk het niet te snel maar laat het een paar keer kloppen dan is er inderdaad een kans dat je het bent.

   Succes !!!!

 21. Heey Marleen, toen ik nog in het onderwijs werkte had ik ergens( ik weet niet meer of het uit een boek kwam of dat ik het had gehoord) iets gelezen en ook daadwekelijk toegepast op de kinderen. Ik kan wel zeggen dat het een heel positief effect had op de kinderen. Hier de oefening die ik toen deed. Kijk maar of het wat voor je is.

  We doen onze ogen dicht. We halen diep adem in door de neus en blazen zachtjes de adem uit door de mond. Dit doen we een paar keer achter elkaar. Adem in adem uit. adem in en adem uit en nog een keer adem in en adem uit. adem in en adem uit.
  Stel je nu voor in je gedachten dat er bij je voeten roze toverlicht is dat helemaal om jullie lichaam heen gaat. Het geeft niet als jullie het roze toverlicht niet kunnen zien want het is ook goed als je er gewoon aan denkt. Stel je maar voor dat dit roze licht kan toveren en jullie als een warme deken omhult. Terwijl jullie omringd zijn met het roze toverlicht doen jullie allemaal in een wens. Adem in en adem uit en nog een keer adem in en adem uit. Jullie mogen nu je ogen weer open doen. Doe mij maar na. Armen lekker uitstrekken en zeg maar. DIT WAS HEERLIJK!

  Succes ermee he, liefs sabine

 22. Ik heb een spiritueel gezondheidscentrum, met na schoolse activiteiten.Ik schrijf zelf workshops en cursussen,nu wil ik voor indigo kinderen en andere gevoelige kinderen een cursus samen stellen.Dus met oefeningen en zo, hebben jullie leuke tips voor mij?

  • Hallo Marleen,

   Op deze site staan verschillende soorten oefeningen voor kinderen. Oa technieken om de energie van je kind te gronden en in balans te brengen, maar ook Tien Eenvoudige Stappen om de Energie van je Kind te Kalmeren etc. Onder dit trefwoord vind je er al wat: jan-yordy Groetjes, Gordon

 23. hallo,

  ik wil graag deze tip geven
  als je iets met je gaves wilt doen kom je verder in je ontwikkeling als je je persoonlijkheid verder ontwikkeld ontwikkel je ook je 6de zintuig verder maar niet door een opleiding te doen je hebt je gaves vanaf je geboorte of je hebt het niet

  en als je het hebt dan kun je verder komen als je vertrouwen hebt in je gave

  en aan yoga en tai chi kun je er mee leren omgaan yoga voor meer je lichaam aan te voelen dus je bewust bent van je lichaam
  en tai chi om om te gaan met energie van andere en nog andere dingen

  ik hoop dat er iemand er iets aan heeft
  want ik vind het fijn om andere mensen te helpen

  met vriendelijke groet nienke

  • Dat is de waarheid Nienke, je kan bepaalde dingen niet leren door een cursus, je krijgt die Gave gratis, van je Eeuwige Schepper.
   Dromen, visioenen, uittredingen, het hele Hoge Gebied,komt daar bij kijken, de droom is de Koninklijke Weg van de Ziel, die laat je alles al zien.
   Het is al belangrijk dat kinderen hun dromen leren onthouden, in een speciaal dromen boek, dat is iets van hun zelf, van daar kan je verder werken .
   Klein beetje vasten en mediteren,is ook erg belangrijk.voor je energie, toen ik 6 jaren oud was,dacht ik al, Hoe ben ik er toch uitgekomen ,bij de bevalling, dat had ik toch moeten onthouden ,je denkt al dieper, omdat je al met Aardse ,en geestelijke ogen geboren bent, je kan zien in de nacht.de oude zielen komen je bezoeken, om je iets te laten zien.zo ook Helderziende dromen.zelfs het geestelijke dieren rijk, leeft verder na de aardse dood, ze zijn daar al hoger ontwikkeld, en geven je raad, ze praten daar.ik zei tegen mijn gestorven kat, ik hield zoveel van jou, ze sprak, dat wist ik.Dan zie je naderhand ,in wat voor een puinhoop wij hier leven, Hier op de aarde draait alles om Geld.Ego. en Hoogmoed.

 24. Hallo,

  Lang heb ik het gevoel gehad dat er iets mis was met mij. Ik reageer vaak anders op dingen en ik kan moeilijk mijn visie en gevoel uitleggen; ik weet of voel het gewoon. Ook ik heb een moeilijke jeugd gehad met een alcoholist als vader. Het is jammer dat ik geen band heb met mijn vader, maar zie wel enorm veel positieve dingen uit de gehele situaties. Ik heb er van geleerd en ben er door gegroeit. Het mooiste is nog dat ik het hem kan vergeven.
  Ik weet nog niet zo lang dat ik in een nieuwetijdskind ben en ben nu nog aan het ontdekken. Na mijn gesprek met een paragnost kwam er een deken van rust over mij heen toen ik wist wat ik ‘mankeerde’.
  Op dit moment probeer ik te onderscheiden wat mijn gevoel is en wat het gevoel van een ander is. Ik merk namelijk dat ik erg veel gevoel absorbeer. Dit merkte ik vooral op de begrafenis van onze buurman. Door de muur heen werd ik steeds nerveuzer; acheraf voelde ik het verdriet en de nerveusiteit van de buurvrouw. Ik wil dit graag leren loslaten, weet alleen nog niet goed hoe. Dit zelfde heb ik ook een met verschillende leraren gehad. Ik voelde mij gewoon niet goed bij hen. Uberhaupt vond ik naar school gaan niet fijn, de middelbare school al helemaal niet. Zo veel drukte, zoveel info die ik vaak nutteloos vond.

  Ook probeer ik nu te praten met mijn engelen. Wanneer ik nu spreek in gedachte voel ik een soort tinteling langs mijn ruggewervel gaan: zo bevestigen ze denk ik dat ze er zijn.
  Verder heb ik altijd al het gevoel gehad dat ik hier ben om goed te doen. Ik plaatste het altijd in het hokje: een opleiding/baan waarin ik echt iets beteken voor een ander, omdat het gevoel met een reden hier te zijn steeds terug kwam/komt.
  verder ben ik na 1 min al verveeld als iemand zijn problemen verteld, omdat ik al vrij snel snap of weet hoe het komt en wat diegene ermee moet doen. Alleen kun je het niet altijd zo uiten als dat je zou willen.
  Nu nog weet ik niet wat ik moet doen, waarom ik hier ben en pas ik totaal niet tussen de materialistische mensen van nu. Geld, huizen, werk, auto’s, het boeit me allemaal niet. Het voelt soms zo nutteloos.
  Ik zit dus nog steeds een beetje in de knoop, maar de knoop zal er ongetwijdeld ooit uit komen. Ik probeer zoveel mogelijk info te vinden en wellicht vind ik een goede begeleider hierin.

  Liefs,

  Kim

  • Hoi Kim. In deze link heb ik een verhaaltje geschreven over mezelf. Het is uit 2010 en minder zuiver verwoord dan hoe ik er nu voor sta. Ik schrijf net onderaan me eigen verhaal een reactie over hoe de afgelopen 2 jaar waren. Ik voelde me aantrokken tot de site vandaag en spot jou berichtje net.

   Misschien zou je willen aftasten of ik een begeleider voor je mag zijn?

   Warme groet,

   Greg

 25. Ik ben sinds een week erachter gekomen dat ik een indigo ben. Dat verklaar naar mijn gevoel naar een heleboel.Ik voelde me helemaal alleen op de wereld totaal onbegrepen. Het schoolsysteem was voor mij een spiraal systeem om naar mijn doel te komen. Ik begreep maar niet waarom ik en andere kinderen iets moesten leren wat door iemand anders was bedacht …. want we denken toch allemaal anders? Dit gevoel had ik al toen ik in de eerste klas was (6 jaar).Ik heb altijd geholpen boodschappen doen voor de ouderen,schoolkampen voor de gehandicapten,hulpeloze dieren redden. Ik was bang om in het donker te slapen. Heb last van voedselallergie en had astmatische bronchitis . Ben vroeger als kindzijnde zwaar mishandeld geweest. Het leven was een zware levenspad voor me . Het enigste wat me op de been hield was en is mijn doel. Mensen helpen. Helpen in een zin van voelen. Goed doen. IK kan niet te lang in drukte zijn teveel prikkels,mensen die negatief zijn maken me letterlijk ziek. Dan krijg ik een gevoel dat ik moet overgeven.Maar toch ik dat gevoel krijg kan ik het relativeren en dan bekijk ik het van een positieve kant waarom iemand zo is. MIJn empatisch vermogen is ontzettend hoog.Ik ben zelf een vrolijke type die altijd lacht. Het doet me pijn als ik verdriet zie en ik wil het ook gelijk fixen zodra ik de kans krijg. Ik doe niets ongevraagd ga er met liefde en respect mee om. Ik ben bijna klaar met mijn opleiding als sociaal agogisch werkster. Het was een zware taak als een ondergeschikte op te stellen als stagiare terwijl meedere levels boven je medecollega’s staat. Gelukkig heb ik die inzicht en begrip en soms moet je eigen grenzen verleggen om je doel te bereiken. Het is me allemaal dubbel en dwars waard. Op mijn 40ste kan ik de meeste dingen een plekje geven goed verwoorden maar toch staat het niet los dat ik weet dat ik anders ben dan anderen. Zoals anderen behoeften hebben met anderen te socialiseren trek ik mezelf terug door te mediteren,sporten en researchen en zelfstudies.Ik rook en drink niet. Als ik een glaasje wijn drink heb ik een hele week nodig om te herstellen.Dus dat is niet voor mij. Ik functioneer het beste als mijn lichaam gifvrij is van alle stoffen. Dan kom ik niet alleen tot mijn recht maar zo ben ik beter in balans om mensen te helpen.Door me af te bakenen laad ik mezelf op .Ik heb gaves en daar kan ik alleen gebruik vanmaken als ik zelf alleen puur ben. Het lijkt netalsof de “bron” mij alleeen op deze manier toestaat om mensen te helpen,zonder enige negatieve onvloeden. Het is ontzettend hartverwarment als mensen echt en oprecht zijn.Daardoor voel ik me krachtiger en gevoed. Zodat we sterker staan in onze missie.

 26. ik ben 16 jaar bijna 17
  ik voel dat er iets gaat komen ik voel me aangetrokken naar het helal de ruimte naar iets wat gaat gebeuren . ik voel me anders ik heb elke dag dejavu’s als ik vooruit kijk zie ik beelden van wat gebeuren kan. ik voel me anders dan de rest.

  reactie?
  groetjes

  • Lieve Ang, Angel, jou intuïtie, is heel erg sterk,luister daar altijd goed naar, het komt vanuit jou eeuwige ziel, als je
   Beelden ziet, dan ben je Helderziend, er staat ook veel te gebeuren in de toekomst, en dat zal vanuit het universum gebeuren.
   allicht voel jij je anders dan de rest.omdat die nog met de aardse dingen bezig zijn.jij bent al hoger ontwikkeld.veel dingen zal jij saai vinden.
   maar ook dat hoort bij het leven.en vooral met 17 jaar.

  • @M. Visser, bedankt voor de tip. Je kunt ze ook visualiseren , wel zo handig qua kleding keuze 😆 . Overigens is alleen rode sokken dragen voor de meeste mensen niet voldoende. Voor meer tips zie het trefwoord aarden of energetische bescherming. Warme groet, Gordon

 27. Lieve allemaal,
  Er moet mij iets van het hart. Ook ik ben een nieuwetijdskind geboren begin jaren 80. Hoewel ik opgevoed ben in een spirituele familie maakte de buitenwereld het mij moeilijk mezelf te zijn. Ja ik was anders en ja ik ben scheefgegroeid door mijn drang om op te gaan in de menigte. Een burn out en een zwaar auto-ongeluk hebben mijn leven op z’n kop gezet en kan ik zijn wie ik ben.

  Op dit forum lees ik dat mensen zich herkennen in de kenmerken, in de verhalen, in de reacties en dat is ontzettend mooi! Maar hier komt de ‘maar’: Ik wil een ieder op het hart drukken om goed te blijven aarden! Ga met die beide benen in de wellicht harde maatschappij staan. Alleen dan kan je straks het verschil maken. Verschuil je niet in boeken over spiritualiteit, nieuwetijdskinderen etc. Leef! Op straat, tussen de mensen is waar het moet gebeuren en waar we nodig zijn. Gewoon in de kroeg, in de stad tussen al die mensen, in de natuur om de schoonheid daarvan te zien en op te nemen.
  Aarden.. heel goed aarden. Wellicht kan dat onderwerp wat meer benadrukt worden. Kom uit je hoofd en in de wereld, hoe moeilijk dat ook voor ‘ons’ is. Uit ervaring kan ik vertellen, het is meer dan de moeite waard!

  • @Iris,

   Hi Iris,

   Ik weet niet of je nog op dit forum komt, maar ik probeer het ook steeds meer. Het gaat wel steeds wat beter, maar misschien heb je nog wat tips? Aarden doe ik ook dmv meditatie. Ik ben 23 en ik kan mijn levensdoel, maar niet vinden.

   Kim

   • Wat een prachtig artikel en ik heb ontzettend veel aan de website!

    Ikzelf heb het gevoel dat ik misschien wel een nieuwetijdskind zou kunnen zijn. In elk geval voel ik heel sterk aan dat ik hier een doel heb op aarde. Ik ben een leerkracht en heb sterk het gevoel dat ik met kinderen zal blijven werken omdat ik zowat een kindermagneet ben en kinderen erg goed kan aanvoelen.Het liefst zou ik werken met nieuwetijdskinderen maar tot nu toe heb ik nog geen kansen gekregen op mijn pad om dit daadwerkelijk te doen.

    3 maanden geleden heb ik afstand gedaan van al het materiële. Ik heb mijn job opgezegd, spullen verkocht,…ik voel me zo vrij!
    Ik ben nu in Azië om vrijwilligerswerk te verrichten. In die 3 maanden tijd ben voortdurend geconfronteerd geweest met moeilijkheden, die ik wel overwonnen heb.
    Ik ben benieuwd waar mijn hart me naartoe zal sturen want mijn reisplannen veranderen voortdurend.

    Wat zou het fijn zijn om andere nieuwetijdskinderen te leren kennen…waar zijn jullie toch allemaal? 🙂 Ik vind in mijn eigen omgeving niet direct gelijkgestemden.
    Ben dan ook volop op zoek naar jullie.

    Als je graag in contact komt, laat het me zeker weten!

    Warme groet,
    Wendy

 28. Welkom.

  Nu kan je proberen, je reden waarom je op aarde bent & je vrolijkheid niet te verliezen! Wat een uiterst chille truc van de mensen op oudere leeftijd is geworden, hun kind kracht weg te laten zakken, weg werken, weg roken, weg drinken etc… Hun gezichten zeggen: Serieus zijn, het leven is hard en moeizaam! Dat vind ik heel soms maar waar, meestal niet. Ze weigeren eigenlijk gewoon verder te kijken dan hun drama-ego neus lang is.

  De wijsheid komt van binnen en die lacht en is liefdevol, kinderlijk vrolijk en krachtig naar buiten treden hoort daarbij. Vaak zijn anderen meer jaloers op die kracht dan werkelijk oprecht geinteresseerd in jou als persoon. EN ze zuigen die energie van je af met hun goede adviezen en meelevende boodschappen. Pas op met dat valslicht en vertrouw op je de speelse en vrije intuitie die je altijd al had. De maatschappij is inderdaad vaak de vijand, maar die kruipt over tijd ook in mensen hun zielen, intellect, gedragspatronen, morele & emotionele staat van zijn en meer van dat soort dingen. Ook sterk in depressieve nieuwetijdspersonen die hun taak enigszins met de negatieve wind hebben laten gaan. Sneu, maar niet percee je taak om op te knappen! En/of dus over tijd je vrolijkheid aan te verliezen. Of te acteren dat je hem nog hebt door moeite te moeten doen voor je glimlach.

  Om de maatschappij echt te snappen en tegelijkertijd zeker te weten dat je kracht bewaard blijft in Nederland, in het westen met weinig vrije ‘beschikbare’ natuur (alles is maatschappelijk met elkaar verbonden)… Denk ik, dat het voor het ongetrainde oog, jou oog, je niet te snel hoort te geloven dat je er ben, als je een volle herkenning van de maatschappij. Het is best wel een heel erg lelijk wezen in en op zichzelf met veel zuigende armen. Onderwerpen als mindcontrol, samenzweringen, het occulte en alles wat in plekken van macht afspeelt, blijft voor de nieuwetijdsjeugd op hun ouders hun kamertje een raadsel, maar toch zal op een goede dag je proberen te komen verleiden tot meedoen met hun structuren. Demoontjes doen zich maar al te graag voor als engelen en produceren valslicht. Wees het voor en waak op je schoonheid.

  Binnenkort ga ik een lang blog op deze site zetten over de invloeden van mindcontrol & negatieve energie op het gedrag van nieuwetijdskinderen. Echt super veel relevante info is wel te vinden op verschillende site, zoals deze: http://www.ascentie.nl. Ik raad aan alle info altijd met mate tot je te nemen en vooral ook bij de herkenning van binnen te blijven. Succes op je pad.

  Ons & creatie.

 29. Hallo!

  Eindelijk is duidelijk wie ik ben. En dat ik hier niet alleen ben. Wat een opluchting om dit te lezen.
  Het lijkt wel of ik hier helmaal bescheven sta.

  Mijn ouders heben altijd mijn spirutueelen kanten bewonderd en nooit geremd. Het is meer de maatschapij die mij remt.

  Maar nu ik dit leez word ik helmaal vrolijk. Dat ik hier op aarde ben voor een reden heb ik altijd al geweten. Maar dat meer mensen dit zo vinden, had ik nooit gedacht.

  • hoi Eva, leuk dat je ons gevonden hebt~! welkom…Niet te beschrijven he? de 1e keer dat gevoel van weten wie je bent (wat je bent)Die verbinding maken met je eigen energie… Warme groet, Gordon

 30. Mooie site heb het met bewondering zitten lezen. Vanaf kinds af aan ook altijd andere kindjes aan het helpen en er proberen voor iedereen te zijn. Vaak emotioneel als ik kritiek kreeg over het overgevoelig zijn. Altijd bezig zijn met het hierna en een giga gevoel van liefde voor alles wat leefd. Ben nu 31 en heb al hier en daar gehoord dat ik een nieuwetijdskind ben. Is eigenlijk een opluchting dat je jezelf terug vind in alle beschrijvingen.

  Groetjes Patrick

  • Hoi Patrick, dat ken ik, die opluchting. Ik had dat vooral toen ik over hooggevoelige kinderen las. Bij het “volwassen stuk” had ik zo iets van ‘bekend, weet ik al”. maar bij het gedeelte over kinderen realiseerde ik me voor het eerst dat ik die grote gevoeligheid als kindje al had. Dat gaf me echt iets wat ik vergeten was/ weg gedrukt had. Warme groet, Gordon

 31. Beste,
  Ik bezit niet alle kenmerken (bv. als baby was ik als de zon) maar zeer veel en ik begrijp mezelf nog beter door dit te lezen.
  Bedankt,
  Katrien

 32. Zeker wel,

  Je kan me een mailtje sturen met een aantal concrete vragen… daar antwoord ik makkelijker op en uitgebreider. gregorhoukes@hotmail.com. Dan kan ik concreter persoonlijk ingaan op je situatie (en je een aanbod van ideeen doen). In plaats van, via deze site een reading geven (met liefde) van je situatie & je gevoel 😉

  Misschien kan je bij je vragen in die mail, een context voor je vragen geven, met erin, waar je zoal behoefte aan heb. Dan kan ik me beter inleven en je meer helder antwoorden. Ik kan je via de mail daarna of erbij me contactgegevens en adres sturen en dan meer menselijk elkaar in persoon energie laten voelen (als dat gewenst is).

  Eigen keuzes, ik sta open.

  Groet,

  Greg

 33. Wauw, wat werd dit tijd dat ik dit heb gevonden,
  Ik ben net 18 geworden, maar mijn leven is al een hele achtbaan geweest.
  Ik begreep nooit de reden waarom ik hier op aarde ben, (nogsteeds niet) Maar ik voel dat er iets speciaal is.
  ik heb zoveel gevoel en gedachtes dat ik soms in mezelf verzuip !! vaak ook nare, voorspellende dromen, of flitsende gedachten. Maar weet niet goed hoe ik ermee ommoet gaan, vooral het gevoel van emoties oppikken heb ik sterk, ik voel me heel blij, en plotseling krijg ik vage gedachten wat toaal niet bij me hoort !soms krijg ik het gevoel dat ik een slecht persoon ben, somds den ik zelf dat het de geesten wereld is dat me gek maakt om de weg naar god te vinden.
  Ik hoop dat er hier iemand is die me kan helpen, zoals ik al zij ik ben net 18 dus het is al een hele ervaring.
  Maar ze hebben me ookal verklaard voor borderline, ze wouden me laten opnemen in psychiatri, maar ik weiger medicatie want ik voel dat dat niet mijn probleem is,

  hulpeloos meisje

  • @Vanity,

   hoi Vanity,

   ik begrijp wel wat je bedoelt. Ik ben zelf net 19, maar ik kwam er al rond mijn 14 achter dat niet al mijn emotie’s ook echt van mij waren. Dat was een enorme ontdekking, waar ik eerst ook niet goed mee om ben gegaan. Ik heb mezelf geleerd hoe ik anderen kan “afsluiten” van mijn eigen hoofd, en dat was ook een hele aangename gedachte. Toen ik dat nog niet goed onder controle had, had ik ook last van “achtbanen”

   ik weet zelf ook niet goed hoe ik je kan helpen, maar ik wil je wel laten weten dat je net de enige bent die hiermee grote problemen heeft(gehad) en ik wens je heel veel succes, liefde en harmonie.

   groetjes,

   Arjan

   • @Arjan,

    Hoi Arjan,

    Kun je mij vertellen hoe je dat gedaan hebt, jezelf geleerd hebt, hoe je anderen kunt “afsluiten” van je eigen hoofd, zodat dat niet allemaal meer binnen komt en je verschoont blijft v.d. emoties van anderen, die binnenkomen in je hoofd en in je gevoel – wat heel verstorend is – omdat je daar dan ineens weer mee moet dealen, terwijl het niet iets van jezelf is…….wat je niet altijd direct i.d. gaten hebt, waarom je van een relaxt gevoel ineens in een heel dippy gevoel kunt schieten, terwijl daar geen enkele aanleiding voor is…….maar veroorzaakt wordt door de emoties v. ‘n ander.
    Wat een lange zin……
    Maar hoe doe jij dat, dat afsluiten, ben zelf steeds op zoek naar zoiets, misschien kan ik iets leren/hebben aan jouw methode – of met die gegevens een methode voor mezelf maken.
    Wil dit heel graag van je horen……popeldepopel………

    Ik ben ook van jongs af aan al anderen aan het helpen, maar wil niet hun narigheid “in” mij overnemen, dat is veel te belastend voor mijzelf.

    Ben heel blij met deze site en de herkenning en erkenning die ik hier vind.
    En de hulp en adviezen van anderen, die ervarings-deskundigen zijn, doordat wij hetzelfde zijn. Fijn te leren v.d. ervaringen v. anderen en ervaringen en adviezen door te kunnen geven…….dit sterkt me enorm.
    Voel dat ik zo o.d. goede weg kom en ben, op naar een mooie toekomst voor ons allemaal………..

    Groet-je, Lelie-Anne.

    • @Lelie-Anne,

     He Lelie-Anne wat fijn voor je dat je in ieder geval nu deze site hebt gevonden om iets meer te weten te komen.

     Wat het “afsluiten” betreft, dat kan ik je niet heel duidelijk uitleggen. Ik kan je wel vertellen wat ik doe, dat is namelijk het volgende:
     ik heb eigenlijk veel meer een soort besef dat wat ik voel niet alleen “van mij” is. Door dat besef kan ik me dus ook concentreren op alleen mijn eigen gevoel, waardoor ik al het andere eigenlijk negeer, of buiten sluit.

     Wat ik vooral heb gemerkt, is dat het besef belangrijk is. Hierdoor kun ik steeds zeggen dat het niet “van mij” is, waardoor ik er afstand van kan nemen.

     Ik hoop dat ik je hiermee in ieder geval een beetje heb geholpen, en dat je er snel achter komt wat goed voor jou werkt.

     heel veel liefs,

     Arjan

     • @Arjan, bedankt voor je lieve reactie. Wat fijn dat jij bewust beseft wat niet van jou is, maar van een ander. Ik ben zo’n (naief ?) intuitief vanuit mijn hart levend mens, dat ik het niet i.d. gaten heb, wel als het ineens een heel heftig verschil maakt in hoe ik me voel en ineens van o.k. naar een stevig rotgevoel, of ineens onverklaarbaar heel emotioneel wordt terwijl daar totaal geen aanleiding voor is – DAN heb ik het door – maar voor de rest………heel lastig.
      Ik krijg zelfs energieen van mensen binnen, die ik ken en in een heel andere woonplaats wonen een paar uur reizen verderop , ze zijn dan helemaal niet in mijn buurt, maar omdat ze dan iets heel heftig emotioneels meemaken (wat niets met mij te maken heeft overigens) dan willen ze me bellen/spreken enzo – en dan komt dat zo “out of the blue” binnen, terwijl ik niet eens weet dat er iets met ze gaande is!!!!
      Dat is schrikken!! en zie er dan maar achter te komen en eruit te komen.
      Ingewikkeld om me daar voor te beschermen.
      Of ik loop gewoon in een winkel me helemaal o.k. te voelen en voel me ineens heel akelig. Mij werd verteld dat ik met mijn hooggevoeligheid net een spons ben, die de ellende v. anderen opneem…….
      Omdat ik zo lekker naief opensta en eigenlijk ieder mens o.k. vind en altijd help als ik voel dat dat nodig is – maak ik er voor mezelf wel een “woelige spaghetti-bende” van. Wil nog steeds graag mensen helpen, daar denk ik trouwens niet over na – dat ontstaat “gewoon” – ik voel en reageer……….. maar ik wil zelf daar niet zo door leeggezogen worden, universele energieen doorgeven is toch ook o.k. – mijn eigen energie mag bij mij blijven……..wie weet wordt ik me ook eens bewust, zoals jij.

      Mijn zoontje is een Indigo, mijn aurakleur is Magentha is me verteld (heb laatst ontdekt, dat die kleur ook in het violette vuur zit – op mijn zoektocht wat deze kleur voor eigenschap heeft.)Weet niet precies wat deze kleur voor mij betekent. Als ik op deze site lees, dan herken ik me het meest in een combi Kristal-/Indigo las een tijdje geleden op deze site dat dat ook bestaat. (dan heb je eigenschappen v. beide in je)

      Ik ga stoppen, het wordt wel een hele grote lap tekst zo.

      Veel liefs en veel succes met een mooie liefdevolle weg voor jouzelf te vinden en van te genieten,

      Lelie-Anne.

  • @Vanity, mij hebben ze ook borderline verklaard en ik ben wel in psychiatrie geweest en ik neem medicatie. Nu ben ik 31 en nu pas begrijp ik iets van mezelf. Goed dat je zo vroeg al iets van jezelf ontdekt! Het zal je heel veel helpen in dit leven. Totnutoe was mijn pad heel moeilijk, maar ik zie nu het licht achteraan de tunnel 🙂

   Katrien

   groetjes van de zon

  • Vanity, de psychiatrie begrijpt het Hogere Ik nog niet, ze denken dat je crazy bent, en geven je medicatie plus een Stempel.
   het Hogere Ik komt vanuit je Ziel, dat is een Eeuwig lichaam, je bent hier maar voor een korte tijd op de aarde, dit is de Aardse Leerschool, leren van je fouten, je Geloof in je Schepper zoeken, dan ben je al ver geslaagd in dit leven, Het aardse pad is zwaar en moeilijk, maar je moet daar door heen, om te slagen, Stel je eigen een doel, en Vergeef de mensen die jou iets hebben aan gedaan, dan zal je Vrij worden, weg met die ballast.je bent een waardevol mens, Haal uit jezelf al het goede.

 34. Ik heb altijd binnen mijn famillie het etiket ‘lastig’ gekregen, terwijl ik eigenlijk helemaal niet slechte dingen deed. Ik was op jonge leeftijd al bezig met rechtvaardigheid en andere helpen maar ook pleitte ik er altijd al voor dat ik vond dat iedereen zich zelf moest zijn. Ik was toen ik klein was al bezig met het dood en het leven. De zin van waarom hier te zijn. Als klein meisje vroeg ik aan mijn vriendinnen. ‘vind je het niet gek dat we hier zijn en dat we elke dag weer wakker worden als dezelfde persoon’ maar niemand die mij begreep. Ik heb lang gedacht dat ik aan een laag zelfbeeld leed en dat ik overemotioneel was.En sinds ik dit weet is er heel veel voor mij duidelijk geworden. Iedereen komt altijd naar mij toe om ‘te praten over dingen waar ze mee zitten’ Ik heb inmiddels geleerd om hier beter me om te gaan, zodat het mij niet energie kost. Want ik wil mensen juist helpen. Ik heb relaties gehad met mannen die indigokinderen zijn. Maar meestal met diegene die er niet mee wisten om te gaan. Je connect op een heel ander level maar vaak ook vanwege de eenzaamheid die het met zich meebrengt. je herkent het bij elkaar dat je het ‘van elkaar weet’ al voordat je een woord gewisseld hebt. Heel mooi en bijzonder.

  Kranten en het nieuws probeer ik niet elke dag te volgen want dan ben ik vaak een hele dag van slag. Het belangrijkste is, is dat jonge indigo children moeten weten dat ze bijzonder zijn. En dat ze niet jarenlang zoals ik gaan denken dat er iets mis met ze is. Ze horen creatief bezig zijn en lief te hebben, dat waar ze goed in zijn.

 35. @arjan, er zijn verschillende spirituele plekjes en groepjes mensen waar je aansluiting op kan vinden (misschien) en zodoende minder verdwaald zal voelen, als dat je orientatie punt en doel van je post is. (in tegenstelling tot enkel melden hoe je je voelt bijvoorbeeld).

  Dat verdwaalde gevoel ontstaat waar je in brede zin op doelt in mijn ogen, door de leugens, gebrek aan liefde & gebrek aan natuurlijke dimensionele inhoud van de maatschappij in ze geheel. De meer je je daar nog mee blijft associeren, de meer je gevoel zich ook niet kan aarden en/of waarde of richting geven.

  Zelf geloof ik sterk in de beeldvorming en thuis voelen in de natuur, vrouwelijk bewustzijn, nieuwetijdscontacten en hulp/reflectie momenten, dat je je gewoontes naar liefdeloze kunstmatige maatschappelijke normen loslaat en zodoende ruimte maakt voor het natuurlijke. Het natuurlijke, wat in en op zichzelf, de neiging heeft naar je toe te komen wanneer je er ruimte voor maakt.

  Valkuil daarna kan zijn dat je het 1e wat je ruimte geeft om je natuurlijk te orienteren, meteen aan vastklampt als je redding, terwijl het slechts een onderdeel is, aan wat je als mens nodig heb. Het is om die reden, dat ik niet veel posts hier schrijf en/of vol open sta voor iedereen om zo’n stuk te schrijven.

  Ik heb een sterk vermogen nieuwetijdsmensen te begeleiden, omdat ik liefdeloze beelden en scheef gegroeid moraal van hun te bufferen door aan te geven dat ik er niet van onder de indruk ben. Dit maakt meer ruimte voor liefde, aangezien die reflectie via me, ze schijnbaar doet wakker schudden dat ze het van zichzelf niet ok meer vinden dat ze zo liefdeloos en lafjes nieuwetijdsgeorienteerd zijn.

  Met het groepje wat ik heb ontwikkeld over de laatste jaren, trekken we binnenkort meer de natuur in, om blijvend en gezond, deze overvolle en liefdeloze omgeving te vermijden. Ik zie dit niet als vluchten en ik kom zeer zeker terug om verdwaald volk een mooie site & woonplek aan te bieden. Dit proces staat helaas nog in zijn kinderschoenen, maar meldingen van verdwaalde individuen raken me altijd wel.

  Maar ok, vrijheid blijheid. Inderdaad succes gewenst, dat je kan leren voelen dat je situatie niet uniek is en dat andere mensen zich ook verdwaald hebben gevoeld en daarna door zijn geevolueerd naar een energetisch actieve levensstijl om dat gevoel te verminderen. Iedereen kan dit aanleren.

  Zelf ben ik niet in de valkuil getrapt hier mensen teveel mee te helpen, ik doe dat ook niet op de professionele manier. M’n input van mij naar jou is ook, op je eigen benen leren staan door overzicht te houden wat er allemaal aan de gang is in de wereld en niet enkel je eigen persoonlijke gevoel. Met dat overzicht zijn namelijk rustige stappen te zetten naar en veel nieuwetijdsvriendelijkere omgeving en zodoende een einde aan de verdwaalde jaren.

  Groet,

  Greg
  gregorhoukes@hotmail.com

 36. Hallo Gordon,

  Ik dank je voor je website, en je informatie. Ik ben denk ik ook een indigo-kind.
  Ik zou graag ook andere willen ontmoeten.

  ik ben verdwaald.

  • dag arjan, ik ben luc en vind het hier ook moeilijk een plaats te vinden waar ik gelukkig zou worden, soms lukt het en dan weer niet,ik hoop dat het jou ook zou lukken om uit die doolhof de geraken, ik wil je gewoon zeggen dat ik jouw steun en dat je niet alleen bent, ik wens je veel liefde en kracht, groetjes luc

   • @luc,

    hai luc, dank je wel voor je bericht. Dat stel ik zeer op prijs, en het is een
    hele prettige gedachte.

    ik wens jou ook veel kracht en liefde.
    groetjes,

    Arjan

 37. Ik was als klein meisje al gevoelig voor stemmingen . Ik 3 maanden geleden hulp gaan zoeken. Ik was me er niet van bewust dat ik een indigo kind ben of nieuwetijdskind. Maar toen het me verteld werd ging er een wereld voor me open. Alle puzzelstukjes vielen ineens op zijn plek. Wat een opluchting was dat. Ik had altijd het gevoel gehad dat ik anders was. Als vriendinnetjes een fout vriendje hadden was ik degene die ze vertelde dat ze moesten oppassen. Dan werden ze boos, maar uiteindelijk bleek toch dat ik gelijk had. Ook had ik vriendinnetjes die zo veel energie van me vroegen, ik begreep dat nooit. Toen me verteld werd dat mijn aura zo ruim is dat ik gevoelens van andere mensen op pik begreep ik het allemaal ineens. De man bij wie ik hulp heb heeft toen mijn aura weer “leeg gehaald”. Aan een sessie was niet genoeg, twee wel. Tijdens de tweede sessie had hij veel energie afgeleid naar mijn voeten. Dat voel je dan in je linker helft. De linker helft is namelijk je gevoelens helft. Zo vind ik het dus nooit fijn als ik met iemand moet praten die aan mijn rechter zijde staat of zit. Op een gegeven moment leek hij wel in een soort trance, heel geconcentreerd. Toen voelde ik uit mijn linker voet een soort golf weg gaan, heel emotioneel. Dat waren emoties die zo lang in mij zijn geweest, die niet van mezelf waren. Dat was een opluchting. Stel je voor je wordt ‘s ochtends wakker, zo emotioneel en zo boos en je weet niet waarom. Zo ervaar ik het dus. Dat heb ik als ik in de stad winkelen ben. Als ik opstap ben geweest. Als ik in een drukke ruimte ben. Nu moet ik er nog mee om leren gaan en dat is moeilijk. Ik heb nu in ieder geval geleerd om mijn mond te houden als ik bepaalde dingen voel. Uiteindelijk komen mensen er zelf achter, en het bespaard mij een teleurstelling.

  • @anoniem, place lett me know hoe wat en waar dat kan ik heb zelf ook enorm hier last van. ik vermijd zelfs liefst alle contact met mensen omdat ik dag in edag uit moe ben van ze

 38. oh, mijn god letterlijk 1 van die dingen past niet bij mij (hoogbegaafd) en alles klopt 😮 mijn moeder had voor mij gekeken en heb er gewoon geen woorden voor :0.

  Groeten M

  Mooie duidelijke omschrijving

 39. Yaikes, voel bijna alsof je exclusief en enkel mij adresseert met die vraag! Ik specialiseer al 8 jaar bewust enkel op dat deel waar je over vraagt. Je vraag kan ik dus heel veel mee, ik zou bijna direct willen zeggen, als je hier veel mee zit ik je graag eens zou willen ontmoeten.

  Een introductie hoe ik je situatie zie, is dat de alternatieve, spirituele, energetische, nieuwetijdsgebonden en andere disciplines over de patronen van menselijke gedrag, in mijn ogen veel te veel het duistere en sluimerende aspect van het duister weglaten of onder belichten. In mijn ogen komt door een sterk staalt maatschappelijk mindcontrol & trance van je onwaardig en angstig voelen, waardoor mensen niet in staat zijn woord bij daad te zetten. Of woord & daad bij lichaamstaal in dit geval.

  Ik neem aan dat je begrijpt waarom de staat & kerk voorstander zijn van mensen dubbel en angstig gedrag laten vertonen en afspiegelen op elkaar wanneer ze goed proberen te doen?

  Dit gebied hoe je dat kan doorbreken, doorzien, dat dialoog bewust en krachtig leert neutraliseren, zal je erg sterk komen te staan in je professie, al zullen je in den beginnen wel jou de schuld willen geven van die scheve verhoudingen van energie in henzelf. Ik zou je graag in de praktijk hierover advies geven, zodat je wat ik claim direct zelf kan testen.

  Ik hoop van je te horen.
  Groet,

  Gregor

 40. Hallo,
  Ik lees dit en moet zeggen dat ik nog in de twijfelzone zit wat er met me is. Ik ben sterrenbeeld vis en zeer gevoelig voor stemmingen en gevoelens van anderen. Dit is niet altijd eenvoudig daar ik werkzaam ben in de hulpverlening. Mijn doel hier op aard is volgens mij anders communiceren. Dit heb ik altijd al heel sterk ervaren. Echter is mijn eigenwaarde de laatste jaren niet meer zo stabiel en merk ik dat iets mij tegenhoudt in communicatie, voornamelijk een gevoel van angst. Dit belemmert mij daar dit juist een kwaliteit van me is. Ik heb een super idee voor professionalisering in mijn werk, ook in relatie tot communicatie echter ook hierin lijk ik niet verder te komen dit geeft onrust en angstgevoelens.
  Soms zit ik als hulpverlener in een gesprek en dan val ik compleet stil, het is dan net of ik blokkeer achteraf is het vaak dat mensen in het gesprek iets anders zeggen dan dat ze in lichaamstaal uitstralen of sociaal wenselijk zijn. Na dergelijke gesprekken ben ik uitgeput.
  Herkend iemand dit? Heeft iemand tips hoe ik meer in balans kan komen en blijven.
  Met dank.

 41. Ik heb veel lichamelijke klachten, gewrichtsstijfheid, hou snel vocht vast, spier en zenuwpijnen, extreme vermoeidheid, zelfs misschien wat donker in gedachten en verdrietig op zn tijd. Kan dit ook te maken hebben met de fase waar ik mij in bevind? Uiteraard heeft geen enkele dokter een oorzaak gevonden, maar ik vraag me af welke spritiuele lading er voor staat. Soms heb ik zelfs gedachten gehad, dat ik mijn zoon niet kan begeleiden in dit leven, omdat ik vrijtijdig wordt teruggeroepen, dat maakt me erg verdrietig.

  Het is nu tijd om te absoberen…. Ik heb altijd geroepen op mijn 40e ben ik op mijn plek van bestemming en ik moet zeggen, dat ik dat nu ben.

  Lieve groet

 42. Doet me goed dit stukje eens terug te lezen.Ik kan begrijpen waarom het een van de meeste gelezen posts is. Er zit een goede eerlijke energie in die ook sterk met mij resoneert.

  Gregor

 43. Hallo, wat Jeanette verteld herken ik ook in mezelf, hoe is het als ‘mens’, totale ervaring/leren over het mens-zijn. Zo spreken alsof wij dat nooit eerder geweest zijn. Heb het ook vaak over deze wereld, hier, alsof ik me niet teveel verbinden wil met deze wereld, om het feit dat, waar ik vandaan kom, totaal niet overeenkomt met deze wereld. Begin me nu wel steeds meer mens te voelen, doordat ik alles heb doorlopen wat nodig was om ook echt hier te kunnen zijn, alleen gaat wel gepaard met veel pijn/verdriet. Door zelfgenezing die ik geleerd/herinnerd heb kan ik het ‘dragen’ doorlopen en loslaten.

  Ariën

 44. Hallo Gordon,
  ik ben 44 en ik ben ook een indigo. Ik weet het al een poosje. Ik ben een boek aan het schrijven over hoe ik mijn hele leven eigenlijk beleef als ‘mens’. Ik heb de taak om de mensen te laten weten dat je ook succesvol kunt zijn zonder diploma’s, dat je zonder hulp van buitenaf kunt genezen; zolang je je gedachten maar kunt ordenen. Ik leefde mijn leven eigenlijk andersom, net alsof ik al een oudere persoon was die over de zin van het leven nadacht en in boeken zat te neuzen terwijl leeftijdsgenoten zich met veel oppervlakkerige dingen bezig hielden die mij totaal niet konden boeien. Na eerst gewoon aan het verwachtingspatroon van de maatschappij te hebben meegewerkt en ervaring te hebben opgedaan als ‘mens’, ben ik er eindelijk aan toe om mijn leven helemaal om te gooien en te laten zien wat er gebeurt wanneer ik mijn ego geen hoofdrol meer laat spelen. Ik laat eindelijk los.
  Dank voor deze site.
  Jeannette

 45. Hallo Daphne,

  Welkom!
  Mijn gevoel begrijpt prima wie je bent. Dit stukje is speciaal voor jou geschreven! Je bent een indigo, een nieuwetijdskind.
  Je hebt met veel liefde en zonder daar bewust over na te denken je omgeving willen helpen. Ik ken dat uit mijn jeugd, mijn gezin.
  Wat knap dat je dat harde om je heen als een les kunt beschouwen.

  Veel willen leren past precies bij de Indigo’s die voelen dat ze als ziel
  hier zijn om ervaringen op te doen.
  Ik vraag me trouwens af of je tijd niet al gekomen is? (“en nu lees ik dit”, begrijp jij wie ik ben?) waarom denk je dat je hier bent beland? 😉

  Wees welkom bij je ziels-genoten. De groep die Indigo genoemd word.

  Het is al jouw tijd, onze tijd.
  De indigo’s zijn hier al met zovelen, en zoveel zijn al “wakker”, bewust van wie ze zijn, en dat we wat te doen hebben hier op aarde. Dat we daar ooit zelf voor hebben gekozen. Ik ben heel benieuwd of je al bewust contact hebt gemaakt met jouw opdracht, je missie.Of je al een idee hebt wat die is.

  Alle indigo’s voelen diep van binnen al heel lang dat ze hier zijn met een reden, een opdracht, een missie, een persoonlijke maar ook een gezamenlijke missie. Bij jou heeft dat gevoel je misschien wel hier gehouden, je geholpen door je zware jeugd heen te komen.
  Fijn , en knap van je, dat je nu op dit punt bent gekomen.
  Ja, ik begrijp wel wie jij bent, Daphne. Je bent mijn zuster, ook al ken ik je niet persoonlijk.

  zondag 13 december,van 13u tot 17 u, In Utrecht, is er een ontmoetingsdag voor nieuwetijdskinderen zoals jij. Heb je zin en tijd om ook te komen? hier staat het op deze site:

  ontmoeten-andere-nieuwetijdskinderen

  Liefs,

  Gordon

  • @Gordon,

   Het is alsof je dit voor mij hebt geschreven. Na jaren durf en kan ik mij uit mijn overlevingscocon bevrijden en terugkomen bij mijn doel wat ik als kind zo heb ervaren en waar ik nu daadwerkelijk mee aan de slag kan.
   Ik herken heel veel van mezelf in de kenmerken en ben net als Daphne nieuwsgierig naar de wereld om mij heen en ik ‘spaar ervaringen’. Zoveel dingen die op zijn plek vallen…

   Dank je.

   Elanka

 46. Hallo,

  Ik probeer al vanaf toen ik klein was mijn omgeving voor de mensen daarin “beter”te maken. Heel lang niet bewust want het zat gewoon in mij. Ik dacht dat iedereen het zo voelde. Ik groeide op in een gezin met veel geweld, gescheld en geschreeuw. Een harde les. Maar wel een les. En het is mijn redding geweest dat ik altijd graag wil leren en dat ik altijd gevoeld heb dat ik hier ben met een opdracht. Een opdracht die ik ooit geheel vrijwillig op me genomen heb. Ik zou niet anders willen, sterker nog, ik kan niet anders. Mijn tijd komt steeds dichterbij, ik voel het.
  En nu lees ik dit. Begrijp jij wie ik ben?

  Groeten,
  Daphne de Jonge

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

We gebruiken verschillende cookies op onze website, om u een optimale ervaring te bieden.


Deze website maakt gebruik van de software Wordpress. Wordpress plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Deze cookies kunnen daarom niet uitgeschakeld worden.
 • wordpres_gdpr_allow_service
 • wordpress-gdpr-cookies-allowed
 • wordpress_gdpr_cookies_declined


We gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website (geanonimiseerd) bij te houden.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Liever niet
Accepteren
Mobiele versie afsluiten