Kind zijn in deze tijd is geen gemakkelijke opgave; er wordt immers veel van de mens van nu gevraagd. We leven in de overgang van het vissentijdperk naar het aquariustijdperk. Om de aquariusvernieuwingen van het leven te kunnen laten ontstaan, moeten er hele diepe keuzen worden gemaakt. En de eerste keuze wacht al direct bij de incarnatie op de mens.

Een artikel van mystica Sonia Bos†

De aquariusblauwdruk is reeds in de jaren negentig bekrachtigd. De vissentijdperkblauwdruk heeft echter van hogerhand nog 200-300 jaar de tijd gekregen om langzaam te desintegreren. Daarom kan de mens van nu kiezen hoe hij incarneren wil: op de vissentijdperkmanier via het Wiel van Karma of op de aquariusmanier via het Wiel van Liefde en Eenheid. In het eerste geval zal zijn leven gehoorzamen aan de blauwdruk van het vissentijdperk met zijn wetten van oorzaak en gevolg; in het tweede geval zal zijn leven gestuurd worden door de aquariusblauwdruk met zijn wetten van Liefde en Eenheid.(1) Hierdoor worden momenteel twee basistypen kinderen geboren: de vissentijdperkkinderen en de aquariuskinderen.

Het vissentijdperkkind

De wat minder bewuste mens kan de aquariusimpuls nog niet herkennen. Hij resoneert dan automatisch mee op de nog aanwezige vissentijdperkblauwdruk, waardoor hij via het Wiel van Karma als ‘vissentijdperkkind’ geboren wordt. Zijn leven wordt dan geregeerd door de wetten van oorzaak en gevolg. Dat betekent dat zijn karma de plaats van zijn incarnatie heeft bepaald en  ook zijn ouders. Ouders en kind zijn dan karmisch met elkaar verbonden. Omdat ze veel karma met elkaar moeten uitwerken, vormen zij niet altijd de meest ideale combinatie, zeker niet wat betreft de opvoeding van het kind.

Het leven van het vissentijdperkkind volgt het oude, ons reeds bekende patroon. Er is echter één groot verschil: in de aquariusblauwdruk komt het begrip karma niet meer voor. Daarom erkent deze blauwdruk karma niet meer; hij wil de lijdensweg die uit het karma voortkomt juist doorbreken. Door de krachtige uitstraling van de aquariusblauwdruk wordt het karma momenteel dan ook uit het fluïdum van het leven verdreven. En het arme vissentijdperkkind dat onder de wetten van oorzaak en gevolg functioneert, krijgt met een grote versnelling in het terugspiegelen van zijn karma te maken. Het vissentijdperkkind en zijn ouders volgen daarom absoluut geen gemakkelijke route, maar één die hen met grote kracht, aangezet door hun karma, bewust maakt!

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Het aquariuskind

Het aquariuskind behoort tot de groep van mensen met een (heel) hoog bewustzijn. Aquariuskinderen kiezen zelf bewust om te incarneren en ook dat zij dat via het Wiel van Liefde en Eenheid zullen doen. Zij kiezen ervoor om op een nieuwe wijze aan het leven deel te nemen. De keuze van hun ouders wordt niet meer door hun karma bepaald, maar er wordt naar ouders gezocht die qua genen goed met hen overeenkomen. Zij krijgen zo ouders die hun kunnen bijstaan om hun, zelf gekozen levensdoel te bereiken. Zij hebben bovendien zelf gekozen voor hun plaats op aarde en de levenszetting die zij voor hun kosmische opdracht (zielenopdracht) nodig hebben.

Onder de aquariuskinderen vinden we heel bijzondere mensen. Het zijn kosmische leermeesters, die in het vroege aquariustijdperk de mens de weg komen wijzen. Zij hebben een enorme draagkracht en zijn tot grote taken geroepen. Zij leggen het fundament waarop het leven en de maatschappij zich zullen vernieuwen. Ze zijn gekomen om de aquariusvernieuwing te initiëren en uit te werken. Er wordt uiterst veel van hen gevraagd. Daarom hebben zij ouders gekregen die vroeg in hun jeugd helpen hun weg te banen, zodat hun aquariustaken tot ontwikkeling kunnen komen.

Door de uitstraling van hun hoge bewustzijn leiden de aquariuskinderen zelf hun ouders op. Hun bewustzijn brengt dermate veel in beweging dat hun ouders zich zo ontwikkelen dat zij deze kinderen door de groei van hun bewustzijn de juiste opvoeding kunnen geven. De aquariuskinderen zetten tevens een grote bewustwording in hun omgeving aan. Daardoor zal deze zich ook zo plooien dat zij de voor het aquariuskind benodigde lering zullen krijgen. Hun ouders, maar ook hun omgeving, zijn daar immers op uitgezocht!

De weg van het aquariuskind

In zijn vroege jeugd is het aquariuskind vaak het sociale middelpunt van zijn omgeving. In de puberteit maakt het echter (meestal) een moeilijke periode door. Dan begint voor hem de afzondering van de groep, waardoor het zich eenzaam en onbegrepen zal voelen. Het aquariuskind wordt immers voor andere zaken dan de materie geroepen en gaat voor hogere doelen in het leven. Het vissentijdperkkind zal in de puberteit ‘slechts’ zijn ego (persoonlijkheid) hoeven te verkennen en zich een plekje in de maatschappij hoeven te verwerven. Het aquariuskind daarentegen zal, gezien zijn hoge bewustzijn, zijn ego gelijktijdig moeten overwinnen. Hij zal daardoor al op zeer jonge leeftijd zijn kosmische opdracht herkennen, om deze in zijn levensopdracht te integreren!(2)

Het vissentijdperkkind zal in de puberteit naar zijn levensopdracht zoeken en zal met het vormgeven ervan minstens tot zijn vijfendertigste levensjaar bezig zijn. Tussen zijn 35e en 42e jaar zal het voor meer dan materiële zaken open beginnen te staan. Tegen zijn 42e jaar zal het vissentijdperkkind de impulsen van zijn kosmische opdracht gaan herkennen en er eventueel gehoor aan geven. Het aquariuskind zal echter reeds vanaf de puberteit voorrang verlenen aan zijn kosmische opdracht, waardoor het al heel jong zijn kosmische taken op zijn schouders zal nemen. Tijdens zijn studie of bij het vestigen van zijn gezin zal het al direct zijn kosmische opdracht beginnen te vervullen.

De aquariuskinderen zullen zo al heel jong de rest van de mensheid bijstaan om hun lijdensweg te doorbreken. Zij zullen onderwijzen hoe de mens de kracht van zijn geest voor het neutraliseren van zijn karma kan aanwenden, waardoor hij genezen zal. Verder zullen zij de mensheid begeleiden in het vernieuwen van het leven en de maatschappij. Waar oude instituten afbreken, zullen zij nieuwe vestigen. De aquariuskinderen zijn de wereldvernieuwers die de nog onbewuste mens door de aanraking van hun bewustzijn tot bewustzijn brengt. Zij zijn de katalysatoren waarop het leven heeft gewacht. Zij zullen daardoor het liefdevolle antwoord zijn op het verlangen van een mensheid die worstelt en lijdt. Zij zullen haar een uitweg bieden en deze komen onderwijzen!

Het nieuwetijdskind

Uit het vissentijdperkkind is nog een derde type kind ontstaan: het nieuwetijdskind. Dit kind is geboren via het Wiel van Karma en heeft daardoor een vissentijdperkstructuur. Doordat het echter ruimer bewust is dan het doorsnee vissentijdperkkind, voelt het nieuwetijdskind de roep van de aquariusblauwdruk aan zich trekken. Het zoekt een weg om er gehoor aan te geven en tracht zich daardoor aan zijn vissentijdperkgenen (de werking van de wetten van oorzaak en gevolg) te ontworstelen. Het hunkert naar de meer liefdevolle, barmhartige levenszetting van de wetten van Liefde en Eenheid.

Het nieuwetijdskind is het kind dat bij uitstek de oproep die het aquariuskind uitzendt, verstaat. Het wordt hierdoor aangeraakt en meegezogen en verlaat – via door hemzelf gezochte bewustwording – zijn oude vissentijdperkzetting. Door de aanraking van het aquariuskind ondergaat het een grote transformatie. Daardoor zullen de vissentijdperkcoderingen in zijn genen worden omgezet en de aquariusgenen zullen erin worden bijgetekend. Zo wordt het nieuwetijdskind langzaam een aquariusmens, die volgens de aquariusblauwdruk met zijn wetten van Liefde en Eenheid denkt, leeft en handelt.

De weg van het kind in deze tijd

Opvoeding

In het vissentijdperk werd de drijfkracht van de evolutie gericht op het brein. Nu het aquariustijdperk zijn intrede heeft gedaan, richt deze drijfkracht zich op het bewustzijn. Bewustzijnsontwikkeling zal daarom in alle facetten van het leven centraal komen te staan. Bij de opvoeding van het huidige kind zullen we dus steeds van zijn bewustzijn moeten uitgaan. Zijn opvoeding zal dan ook niet meer gericht worden op het bereiken van de hoogste plaats op de maatschappelijke ladder, de grootste bevestiging of de meest riante materiële beloning. Zijn opvoeding zal gericht worden op hoe zijn bewustzijn zo goed mogelijk tot ontwikkeling gebracht kan worden. In elke beslissing over het kind zal dus bewustzijnsgericht moeten worden gedacht, maar ook gehandeld.

Bij een opvoeding die gebaseerd is op bewustzijn helpt de indeling in de hiervoor genoemde archetypen u op weg. Daarin wordt het kind immers ingedeeld naar bewustzijn. Zo zien we dat het vissentijdperkkind meestal nog onbewust is van de bewustwordingsweg. Het zal dus gewekt moeten worden om deze essentiële stap in zijn ontwikkeling te gaan maken. Ook zal het anders begeleid moeten worden dan het nieuwetijdskind dat door zijn wat hogere bewustzijn van nature al heel open voor de bewustwordingsweg staat. Het is daarop vaak zelfs al gevorderd. Het aquariuskind heeft de bewustwordingsweg al lang en breed achter zich gelaten. Het bevindt zich op de inwijdingsweg van de mens, waarop het reeds een (hoge) graad van meesterschap heeft bereikt. Dit maakt duidelijk dat aan zijn opvoeding weer totaal andere eisen zullen moeten worden gesteld. In deze tijd zijn er helaas geen vaste richtlijnen voor opvoeding te geven. Bij elk opvoedingsprobleem zal het kind volledig individueel benaderd moeten worden vanuit het bewustzijnsniveau waarop het functioneert!

Onderwijs

Voor het onderwijs geldt dat er – naast lesstof waardoor het kind zich een plaats in het leven kan verwerven – ook leerstof aangeboden moet worden waardoor het kind zijn bewustzijn kan ontwikkelen en zich op het spirituele vlak staande kan houden. Hoe jonger een kind met bewustwording kennismaakt, des te opener zal het hiervoor staan. In de vroege jeugdjaren is het kind namelijk zeer sensitief, intuïtief. De basiskennis van bewustwording zal dan makkelijk bij hem aanslaan. Het is bovendien goed om te beseffen dat het bewustzijn de intelligentie voedt en openlegt. Door bewustzijnsgroei wordt er bovendien meer rendement uit de bestaande intelligentie van het kind gehaald; zijn leerprestatie komt dan beter tot zijn recht!

In de komende tijd zullen we werkelijk revolutionaire ontwikkelingen in het onderwijs zien: scholing van het bewustzijn en van het brein zullen samengaan! Want de bewustzijnsimpuls zal niet alleen het I.Q. (de intellectuele intelligentie) voeden, maar ook het E.Q. (de sociale, emotionele intelligentie) wekken. Deze zal bovendien het S.Q. (de spirituele intelligentie) tot ontwikkeling brengen. Een vak als Spiritueel Besef zou ook moeten ontstaan. De stormachtige ontwikkelingen die het leven doormaakt, kunnen immers alleen worden verklaard vanuit een nieuw levensbeeld dat ruimer is dan het traditionele denken. Een levensbeeld dat verdergaat dan de vissentijdperkblauwdruk, dat beantwoordt aan de impuls van de aquariusblauwdruk en aan wat deze in ons werkzaam maakt.

Medische verzorging

Bij bewustzijnsgerichte opvoeding en onderwijs hoort ook een bewustzijnsgerichte medische verzorging. Natuurlijk zal de basale reguliere geneeskunde, die geënt is op het verstand, blijven bestaan. Haar schoenen zullen echter al gauw te nauw blijken te zijn. Niet voor niets zijn er alternatieve geneeswijzen ontstaan en deze tak van medische zorg is duidelijk nog in ontwikkeling. Hierin onderscheiden we reeds: de natuurgeneeswijzen, de paranormale, de spirituele en de holistische geneeswijzen. In genoemde volgorde zullen de totaliteit van de mens en zijn bewustzijn steeds vollediger worden aangesproken. Er zal steeds dieper gekeken worden naar de bedoeling van het leven van de mens, het verloop van zijn voorgaande levens en zijn eerste moment van creatie. Er kan nu zelfs genezing worden gebracht in de oertrauma’s die zijn ontstaan bij de allereerste incarnatie! De ontwikkelingen op spiritueel en alternatief gebied zijn niet tegen te houden. De mens kiest er immers voor, van binnenuit door de aquariusimpuls geroepen. Zo ontstaat de alternatieve zorg voor de kinderen die met een duidelijk hoger bewustzijn geboren worden en dus andere eisen aan hun lichamelijke en geestelijke gezondheid stellen.

Nieuwe ziekten

De komst van nieuwetijds- en aquariuskinderen brengt echter niet alleen positieve ontwikkelingen mee. Door hun specifieke opdrachten brengen ze ook nieuwe blokkades en dus ook nieuwe ziekten mee. Aangezien klachten en kwalen afhankelijk zijn van het bewustzijn van de mens, zullen er met het groeien van het bewustzijn ook nieuwe kwalen komen. Denkt u hierbij maar eens aan de ziekte ME. Ook kunnen reeds bekende kwalen flink de kop opsteken. Wat denkt u bijvoorbeeld van dyslexie, ADHD, voedselintolerantie en allergie? Waarom nemen psychosen zo toe en fobieën? Horen we tegenwoordig niet vaak over autisme? De ‘mode’ in onze klachten en kwalen heeft duidelijk een relatie met de huidige ontwikkelingen in het bewustzijn van de mens. Deze kwalen vragen juist nu om aandacht omdat de drijfkracht van de evolutie de daar achterliggende bewustzijnsblokkades aan de orde wil stellen.

Het dyslectische (aquarius)kind vraagt via zijn dyslectie aandacht voor zijn grote oerheimwee naar de Bron. Het (nieuwetijds)kind met ADHD laat juist zijn angst voor de Bron zien, waardoor het door de beweging van de dualiteit gegrepen wordt. Het psychotische (vissentijdperk)kind drukt met zijn psychosen zijn fikse zelfafwijzing uit; de schizofreen zijn levensangst. En wat heeft ME met de omschakeling van het vissentijdperk naar het aquariustijdperk te maken?

De aquariusmystiek

Op deze en vele andere nieuwe vragen wordt er naar een antwoord gezocht en dat wordt nu ook gegeven. Zo mag ondergetekende al sinds 1992 nieuwe mystiek ontvangen: de aquariusmystiek. Daarin wordt veel inspiratie opgetekend over de aquariusbenadering van ziekten en de specifieke ziektebeelden die de vernieuwing van het leven met zich meebrengt. De aquariusblauwdruk geeft zijn geheimen prijs om de nieuwe generatie, die met heel specifieke eigenschappen geboren wordt, bij te staan. Dit vraagt dan wel om ouders die de impulsen van de aquariusblauwdruk willen begrijpen en open willen staan voor de basismystiek die momenteel wordt vrijgegeven.

Wij mogen op een totaal andere wijze gaan leven. Dat brengen de kinderen van deze tijd ons aan het verstand. Zij roepen ons op en dagen ons uit om mee te gaan in de vernieuwing. Zij hebben ons immers hard nodig om de weg voor hen te banen en de oplossingen voor hun specifieke noden aan te dragen. Wij ouders (ouderen) van deze tijd mogen voorop gaan om het grote geschenk dat ons wordt aangereikt uit zijn verpakking te nemen. Wij mogen de gebruiksaanwijzing bestuderen om dit geschenk een plaats in ons leven te geven – en in dat van ons kind!

Sonia Bos

Artikel van Sonia Bos (15 oktober 1946 – 11 januari 2009) (website: http://www.aquariusacademie.nl/sofia-healing-aquariusmystie/boeken-van-sonia-bos)

voor het plaatsten van dit artikel is toestemming verkregen

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

8 REACTIES

 1. Lees het boek eens “De Gave van leren”van Ronald D. Davis
  Daarin laat Davis zien hoe je met dergelijke problemen met behulp van mentale en fysieke oefeningen en een verzameling speciaal “leergereedschap”in staat bent om dit probleem te corrigeren, en deze gave te erkennen en vreugde te vinden in leren.

 2. Ah ok 🙂 dankje. Dat heb ik inderdaad, slecht kunnen rekenen, lang problemen gehad met de klok lezen, ik kon het pas toen ik bijna 13was. En ook dat probleem met inzicht als het aan komt op wiskundige zaken tenminste. Op vlak van gewoon problemen oplossen heb ik vreemd genoeg wel een goed inzicht in zaken.

 3. @Maaike en Evelyn:

  Nog even opgezocht. Het heet dyscalculie
  Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn betekent:
  slecht kunnen rekenen.

  Het voorvoegsel ‘dys’ komt uit het Grieks en betekent ‘slecht’.
  ‘Calculie’ komt van het Latijnse ‘calculare’, dat ‘rekenen’ betekent.
  Dat woord ‘calculare’ komt weer van ‘calculus’, dat ‘kiezelsteen’ betekent of ‘steentje’ op het rekenbord.

  Dyscalculie is een rekenstoornis die dikwijls samengaat met nog
  een aantal andere beperkingen, zoals ruimtelijk inzicht,
  klokkijken, slechter geheugen, spellingproblematiek, gebrek aan inzicht.

  Er zijn aanwijzingen dat het een aangeboren erfelijke stoornis is,
  met een neurologische achtergrond.

  ~ Dilemma’s ~ Chaos ~ Survival ~
  dat is wat je kunt voelen als je dyscalculie hebt.

  http://www.dyscalculie.org/

  (Discalculatie is het ongedaan maken van een berekening 😉 )

 4. Zover ik ‘t begrepen heb is discalculatie een vorm die onder (de overkoepelende term) dyslexie valt.
  Ik heb er in mindere mate ook last van, draai cijfers soms om en lees ze dan in de goede volgorde.
  En ik heb moeite met het uitspreken/weten wanneer het een miljoen of meer is en heb dan eerder de neiging het getal als een cijferreeks op te lezen.
  Ik was altijd wel heel goed in wiskunde a en b op school door simpelweg mijn logica te volgen.

  Sonia Bos heeft ook stukken speciaal over ADHD, Autisme en nog meer gerelateerde onderwerpen geschreven. Best interessant omdat ze daarin ook ingaat op de kern(problematiek) van deze en vele andere diagnoses.

 5. Kheb het al gezocht op google, je vind er niet zo veel over en zo ben ik er zelf ook op gekomen dat het bestond. Dat is het zelfde als dyslexie maar dan inderdaad met cijfers. Dan heb je dus problemen met simpele dingen zoals vb het uur lezen, rekenen een vaak een stukje inzicht in vb vraagstukken enzo.

 6. Er word vaak gesproken over dyslexie maar zelden hoor je wat over discalculatie wat ook voor komt. Wel jammer want ik ben ondertussen wel overtuigd dat te hebben al is vroeger nooit iemand ooit op dat idee gekomen, die bleven maar pogingen wagen me er wijs in te maken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in