relatie-ruzie

Dit is een vervolg op het artikel De kracht van Verbinding met je Zelf.

De verbinding met je zelf in relaties

Vanuit de verbinding met je Zelf ga je de verbindingen aan ‘buiten je Zelf’: in relatie met de buitenwereld. In welke vorm van relaties dan ook: een partner, gezin, familie en vriendschappen. Des te bewuster de verbinding met je Zelf is, des te bewuster zul je je zijn van de verbindingen die je buiten je Zelf legt. En des te bewuster zul je daarin weerspiegeld zien wie jij Bent. Jouw kwaliteiten en voorkeuren worden vaak weerspiegeld en gedeeld met verschillende relaties die je bent aangegaan.

Een verbinding kan ons bekrachtigen en versterken, maar ons ook vastzetten of spiegelen in onze eigen bewuste en onbewuste patronen. Door de verbinding met de ander aan te gaan creëer je het speelveld waarbinnen voor alle betrokken partijen de onbewuste en bewuste patronen een plek krijgen om uit te spelen. In feite creëer je dus een speelveld om bewuster te worden van de verbindingen met je Zelf die nog blind of onbewust zijn.

Oude littekens kleuren ons hele wezen

Je kan je misschien ook voorstellen dat wanneer je ontdekt hoe je op onbewust niveau vanuit allerhande overlevingspatronen resoneert, dat dat voelbaar, zichtbaar en gepraktiseerd wordt (onbewust) in alles wat je neerzet in het dagelijks leven. In hoe je je leven ziet, ervaart, leeft, hoe je spreekt, handelt, denkt en voelt. Oude littekens kleuren ons hele wezen en zienswijzen, ons gedrag, onze persoonlijkheid.

Van daaruit blijven we onszelf onbewust weg houden uit de werkelijke verbinding met ons Zelf om op onbewust niveau in het oude te blijven hangen. Dat lijkt vaak veiliger, want het is bekend. Maar in feite helpt het ons niet vooruit, want het houdt het oude in stand en verhindert vernieuwing binnen te stromen in ons leven en bewustzijn.

Het houdt ons vast in overlevingspatronen van welke aard dan ook, maar helpt ons niet werkelijk bij de diepere kern van pijn en dus afgescheidenheid in ons Zelf te komen. Pas als we daarmee in contact komen, die kernpijn, kunnen we op nog veel diepere lagen in verbinding met ons Zelf treden. En van daaruit weer met de wereld om ons heen.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

De Kosmische Wet van Aantrekkingskracht

Vanuit datgene waar wij mee resoneren, trekken we ook verbindingen in de wereld om ons heen aan. We trekken dat aan waar we zelf mee resoneren en wat we onbewust uitstralen. Dat is de Kosmische Wet van Aantrekkingskracht. Dus als jij uit verbinding bent met je Zelf, trek je veelal ook mensen in je leven aan die ook uit verbinding zijn met zich Zelf, en je zult een afweerreactie (aversie of weerstand bijvoorbeeld) voelen naar mensen die wel met zichzelf in verbinding staan.

Dit, omdat de oude patronen in jou je daarmee weg houden van de mogelijkheid om dieper bewust te worden of dieper zicht te krijgen op wie jij echt bent, voorbij de oude energie en patronen, in je ware jij die vrij is van beperking. En om je uit de ware verbinding met je eigen bewustzijn te houden dus.

Dit gebeurt ook vaak in relaties met familie, vriendenkring en partner: je houdt elkaars oude patronen en met elkaar gecreëerde patronen in stand. Dit creëert een soort schijnveiligheid, een onuitgesproken afspraak waar binnen ieder zijn of haar eigen rol kent en speelt.

Met jeZelf in Verbinding te blijven

Wanneer een van die ‘spelers’ een stukje bewuster wordt en begint te veranderen, lijkt het hele ‘speelveld’ ontregeld te worden. Je ontvangt veel weerstand van de ‘medespelers’ want je houdt je niet meer aan de onuitgesproken afgesproken rol, maar stapt daar uit en doet iets anders.

De zogenaamde veiligheid wordt bedreigd, want doordat jij een andere stap dan verwacht zet, brengt dat iedereen uit balans en aan het wankelen. De uitdaging ligt er daarin om met jeZelf in Verbinding te blijven en bij je eigen bewustzijn te blijven, maar de valkuil om terug te stappen in het oude bekende zal vaak veel groter zijn. Daar wordt immers (meestal onbewust) door de ‘medespelers’ een enorme pressie op uitgeoefend.

Het oeroude overlevingspatroon van de (schijn)veiligheid dient gehandhaafd te blijven, vinden zij (onbewust), omdat dat bekend is. Misschien niet altijd prettig in samenspel met elkaar, maar het ego weet wel wat het kan verwachten. En het ego of Persoonlijk Zelf houdt het liefste vast aan het oude bekende, want het is bang voor verandering en vooral voor confrontatie met het Zelf.

Dus daar waar je dieper in verbinding treedt met je Zelf, binnen je oude verbindingen buiten je Zelf, zullen veranderingen optreden en kunnen zich daaruit uitdagende groeiprocessen ontwikkelen. Want wanneer je buiten de gebaande paden van oude patronen, in relatie met de ander treedt, verandert er niet alleen iets in jou, maar ook in je relatie tot de ander.

Het herkennen van patronen

Vanuit de steeds dieper wordende verbinding met je Zelf zul je ook in samenspel met de ander steeds meer patronen gaan herkennen die je met elkaar opgebouwd en onuitgesproken gecreëerd hebt. Patronen resonerend op jouw pijn en die van de ander(en) die oude overlevingsmechanismen, verwachtingspatronen, onbewustzijn, emoties en/of angst in stand houden. Patronen die schijnveiligheid binnen het samenspel met elkaar creëren en in wezen niet bevrijdend maar veelal juist beperkend werken.

Juist daarom ook ontmoet je zoveel weerstand wanneer je zelf dieper in verbinding treedt met je Zelf en daarmee heel het opgebouwde ‘speelveld’ van patronen met elkaar op de grondvesten laat schudden. Dat brengt verandering en dat nodigt ook de ander(en) uit tot nieuwe groei en zienswijzen.

Als er een sterk ontwikkeld ego of overlevingssysteem aan het stuur staat op onbewust niveau, zal dat zich daar heftig tegen gaan verzetten. Zoals dat ook in je Zelf het geval kan zijn, gebeurt dat ook in verbinding met de ander. Pijnlagen, angsten, oude patronen, overleving, zienswijzen, afweer, verwachtingen… daar kan van alles door getriggerd worden. Niet alleen in je Zelf, maar ook in de ander.

Afhankelijk van het soort relatie kunnen andere soorten patronen met elkaar opgebouwd zijn of worden. Dat gebeurt altijd onbewust en in onbewust samenspel met elkaar. Reagerend en resonerend op de aanwezige pijnlagen, karmische verbindingen, persoonlijke Zielenleerlessen, afweermechanismen, emoties, angsten en noem maar op. Werkelijk alle onbewuste lagen kunnen hierin een bijdrage doen.

Daar waar je samen met andere mensen dezelfde afweer of overlevingspatronen hanteert, daar worden deze door elkaar meestal versterkt, omdat je een groter veld creëert met elkaar, waarin die patronen juist in stand zullen blijven. Daar waar je tegengestelde overlevingsmechanismen of afweerpatronen hebt, kunnen deze ook met elkaar verweven en uitgespeeld worden. Patronen waarbij je elkaar binnen het speelveld dus ‘aanvalt of verdedigt’, ontkracht of dieper in je patroon helpt settelen.

Overleving en afweer mechanismen

Alle afweer en overlevingspatronen die aan de orde zijn en zo ruimte krijgen binnen het speelveld van de relatie (van welke orde dan ook) zijn er onbewust op gericht je uit de werkelijke verbinding met je Zelf te trekken. En daarmee dus ook niet in de werkelijke verbinding met de ander te brengen.

Afweer en overlevingsmechanismen dienen te allen tijde om ons onbewust vast te zetten en ons weg te houden van de oude pijnen. Ze zetten of houden ons in de afgescheidenheid en verhinderen ons om onze blinde vlekken, diepste kernpijnen of diepste angsten onder ogen te zien. Al deze patronen komen namelijk voort uit de 3D en 4D realiteit die resoneert op afgescheidenheid en dualiteit en die resoneren op oude pijnervaringen in die velden. In je Zelf speel je dat ‘spel’ al, en in verbinding met elkaar wordt dat nog verder uitvergroot en neergezet op het aardse vlak van dagelijks leven.

Relaties kunnen dus enerzijds zeker zeer versterkend zijn voor de oude patronen en het erg lastig maken om werkelijk in onze diepere kern te komen. Anderzijds werken relaties, als je ze vanuit een bepaalde mate van bewustwording of bewustzijn bekijkt, juist uitermate krachtig als spiegel om exact te kunnen gaan zien waar oude patronen aanwezig zijn en hoe deze in jou resoneren, waar ze vandaan komen, welke triggers aanzet geven om vanuit het oude te reageren, hoe dat samenspel van oude patronen met elkaar werkt, welke patronen daarin meespelen en elkaar steeds opnieuw ‘bevechten’ in jou en de ander(en), etc.

Zielenafspraken

De aard van de relatie speelt daarbij ook een essentiële rol. De ene relatie is de andere niet. En binnen elke vorm van relaties worden er meestal andere patronen met elkaar verweven en ‘uitgespeeld’. Dat is afhankelijk van de aard van verbinding met elkaar, de kracht van de verbinding met elkaar, de hoeveelheid hartconnectie die daarin besloten ligt, de rollenpatronen binnen de relatie met elkaar en de mate van karmische ballast die daar tussen kan hangen.

Het is ook afhankelijk van de betrokken personen en hun verwachtingspatronen, onbewuste overlevingspatronen en afweermechanismen. Welke patronen met elkaar gecombineerd en uitgespeeld mogen worden, wordt bepaald door de Zielenafspraken met elkaar (op hogere levels van bewustzijn, en veelal bij lange na niet meer herinnerbaar in het aardse hier en nu).

De patronen die je ontwikkeld hebt met je ouders zijn bijvoorbeeld van een heel andere orde dan de patronen met je partner. Natuurlijk kunnen en zullen er overlappingen inzitten, maar er zullen ook verschillen zijn. Patronen met je familie of ouders zullen ook anders ‘ingesleten’ zijn, omdat deze vaak ook op familiestructuren (karma en bloedlijnen) resoneren en daarnaast van kinds af aan al opgebouwd zijn met elkaar.

Dat is anders dan met een liefdespartner of een vriendschap. Daarin spelen andere ‘belangen’ en dus andere verbindingen mee. Daarbij gaat het over andere lagen van liefde, dan wanneer het gaat om familie. Ook in vriendschap is de verbinding uiteraard anders dan bij een liefdesrelatie-verbinding. En op deze wijze kunnen verbindingen buiten je zelf, je steeds andere patronen voorspiegelen.

Een golf van bewustwording

In verbinding met elkaar kan en mag je eigen onbewuste patronenpakketje steeds meer ontrafeld en zichtbaar worden. Mits je de bereidheid hebt er naar te willen kijken vanuit bewustwording!

Momenteel vindt er hierin weer een golf van bewustwording plaats, en vele relaties wankelen of stranden. Dit heeft alles te maken met de innerlijke bereidheid en drive om alles wat ‘klein houdt’ aan een nader onderzoek te onderwerpen. Daar waar je je niet vrij ervaart, waar lucht ontnomen wordt, waar je je niet tot je recht voelt komen, waar het oude patroon verstikkend gaat werken, daar ontstaat meer en meer weerstand.

Wanneer een diepere bewustwording (door trillingsverhogingen op aarde) plaatsvindt, wordt je je steeds bewuster van oude patronen, die mogelijk niet langer passend zijn. Er kan een conflict of meningsverschil ontstaan. Maar in feite worden we wakker uit het onbewuste patroon.

Wanneer slechts één van de deelnemende personen binnen het speelveld wakkerder wordt kan dat behoorlijke wrijving geven bij de ander(en). Het zijn opnieuw de triggers van uit het bekende gecreëerde (schijn) veiligheidspatroon stappen. Een proces wat allereerst innerlijk doorlopen wordt, voordat het pas in relatie tot anderen zichtbaar en voelbaar gaat worden. Innerlijk zul je daarbij al op de nodige eigen weerstanden gestuit zijn, op oude triggers, onzekerheden en vertwijfelingen. Egolaagjes, oude overlevingspatronen en pijnen die je in het ‘oude bekende’ willen laten hangen. Of je er nu gelukkig in bent of niet.

Dieper wakker te worden in de grotere realiteit

De energie van deze tijd echter stimuleert de Ziel om dieper wakker te worden in de grotere realiteit van wie we zijn en wat we ‘onszelf aandoen’ en op een gegeven moment komt daar dat omkeerpunt waarna we niet langer de ogen kunnen sluiten. Er is een punt van no return.

Wanneer dat punt innerlijk bereikt is, en je definitief niet meer in en met het oude overlevingspatroon of pijnlaag kunt leven, er ten diepste doorheen gaat waardoor deze stapsgewijs kan helen, dan komt daar ook dat punt dat je dieper met je dieper gelegen Zelf (voorheen verstopt achter het patroon) in verbinding komt.
Dat is een moment van intense groei en loslaten van het oude, waarbij je binnen stapt in een nieuwe verbinding en realiteit in je Zelf. Op dat punt wordt het ook zichtbaar en voelbaar voor anderen in je ‘speelveld’ dat jij niet meer de ‘oude jij’ bent, maar dingen ineens anders doet of een andere mening of gevoel hebt. Dan begint het stukje vernieuwing in je Zelf en verbinding met je Zelf ook manifester te worden in je relaties met de buitenwereld. En gaat het ‘spel’ van groeien in verbinding met je Zelf in dat speelveld verder.

Daar waar anderen namelijk getriggerd raken door jouw innerlijke verandering wordt ook jij Zelf uitgedaagd op alle mogelijke manieren. Terug stappen in de oude rollen en patronen, in zoverre dat nog ten dele lukt, pogingen tot aanpassen, zwijgen, welke rollen en patronen je maar hanteerde ook binnen die relatie(s).

In de nieuwe jij te groeien

Je persoonlijkheids- en overlevingslagen zullen van alles uit de kast gaan trekken om je opnieuw aan het wankelen te brengen. Verwachtingspatronen, oordelen, inkleuringen, misverstanden. Van alles zal de revue passeren. Allemaal testen en uitdagingen die het je heel lastig zullen maken en die je zullen willen verleiden om weer in het oude patroon te stappen met elkaar.
Maar uiteindelijk zullen deze je ook helpen om steeds sterker in de nieuwe jij te groeien zodat je de oude patronen niet alleen in je Zelf, maar ook in relatie tot anderen leert ompolen en helen.

Afhankelijk van de relatie(s), bereidheid tot groei en bewustwording ook van de ander(en) om naar eigen patronen binnen het gezamenlijke speelveld te kijken, karmische bedoelingen en Zielsafspraken zal een dergelijke relatie voortgezet worden, afbreken of gaandeweg uit je leven stromen.
Wanneer de transformatie van het oude naar het nieuwe in de Verbinding met je Zelf steeds steviger verankerd en geïntegreerd raakt, zal ook dat steeds steviger in de relatie(s) met anderen naar voren komen. De Kosmische Wet van Resonantie en Aantrekkingskracht gaat dan opnieuw op. Dat wat niet langer met je resoneert, zal verdwijnen uit je leven en nieuwe relatie(s) zullen worden aangetrokken in een resonantie die nu door jou wordt uitgestraald.

Des te dieper de relatie met je Zelf, des te dieper jouw relatie met de ander

In elke vorm van relaties en verbindingen met de ‘buitenwereld’ is de bewuste verbinding met je Zelf een essentieel onderdeel en aansturende factor. Wanneer we geen of weinig bewustzijn op de verbinding met ons Zelf hebben, zullen we niet in staat zijn überhaupt onderscheid te maken op wat van jezelf is en wat van de ander. Laat staan dat we ons er bewust van zijn dat er met elkaar een ‘speelveld’ gecreëerd wordt waarbinnen we al onze eigen onbewuste patronen met elkaar verweven en uitspelen.

Hoe dieper je in contact staat met je Zelf, des te dieper zul je in relatie met de ander kunnen treden. Des te meer dat gebeurt vanuit bewustzijn op de verbinding met je Zelf. Des te bewuster ook zal de verbinding met de ander zijn en resoneren op steeds diepere lagen van werkelijk verstaan, respect, Eenheid en gelijkwaardigheid. Waardoor de vormen van relatie met de buitenwereld, van welke aard dan ook, een krachtige bijdrage in de vorm van spiegelingen en groei worden. Dus daartoe wordt elke vorm van verbinding met een ander, anderen of de buitenwereld een krachtig ‘speelveld’ voor bewustwording.

©  Willemien Timmer

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

13 REACTIES

 1. Begin met na te denken over je grenzen.Wat wil je anders en wat wil je absoluut niet meer.Luister naar jezelf en geef je grenzen vanaf nu aan(op een respectvolle manier).Als je dit doet zul je ervaren dat je in je eigen kracht komt te staan.Dan zul je de kracht gaan vinden die je nodig hebt om dit aan te kunnen.
  Het allermooiste is als je partner deze verandering bij jou opmerkt en het ook wil ervaren.Dan kun je gelijk opgaan en kan de relatie stand houden maar dit hoeft niet.Het kan ook zijn dat je partner er niet voor openstaat en liever in de oude patronen wil blijven hangen.Dan zul jij genoeg hebben aan je eigen kracht om verder te gaan.

 2. Het onder ogen zien van het thema en het verbreken van de koorden bij een healer, zal al veel schelen mijn lichaam begon te trillen van de energie bij het verbreken

 3. De rode link naar voorgaand artikel werkt wel, alleen het artikel bestaat niet meer. Helaas.

 4. Ik zit in een huwelijk met oude patronen. Maar durf geen stappen te zetten…pure angst.
  Maar groeien lukt me niet in deze relatie.
  Inderdaad een innerlijke strijd….lastig

 5. <a href="#comment-248710" rel="nofollow">@Aart</a>, :-)knuffel terug. Ja, met anderen heb ik er geen moeite mee, maar heb ik ook moeten leren. Gaat nu vrij natuurlijk, komt ook door de cursussen, workshops, biodanza, wat ik allemaal gedaan heb afgelopen jaren…

 6. <a href="#comment-248668" rel="nofollow">@Aart</a>, die open energie zal bij mij denk ik niet zo open en spontaan zijn als ik er al over na moet denken. Daar zal 't 'm misschien in zitten. Als iets in een flow zit, dan doe je het gewoon…

 7. <a href="#comment-248649" rel="nofollow">@Sterre</a>, klopt wel dat ik bij mijn ouders niet helemaal mezelf ben, ik voel mezelf vaak in 'oude patronen' schieten, hoe ik me altijd gedroeg bij hun. Gaat wel steeds beter om mijn vernieuwde ik mee te nemen, maar zit nog wel wat remming op. Hand op de arm heb ik een keer geprobeerd inderdaad, zelfs dat voelt onwennig. Wel raar dat dit zo'n blokkade vormt bij mij, terwijl het bij anderen zo vanzelfsprekend kan gaan. Maar goed, oefening baart kunst misschien..

 8. <a href="#comment-248560" rel="nofollow">@Lenny</a>,

  Hoi,
  Ik heb hier ook wel een beetje ervaring mee, maar ik heb ook niet de behoefde om mijn ouders te knuffelen, soms gebeurt het weleens spontaan, maar heel sporadisch. Ik vind het goed zoals het is.

  Ik kan mij voorstellen als je verwacht dat ze zouden schrikken van een omhelzing, dat dit je blokkeert om je gevoel te volgen. Of zou het meer zijn dat je bij je ouders niet echt helemaal jezelf kan zijn, dus ook niet je gevoel kan volgen?

  Ik zat te denken, liefde en genegenheid geven aan je ouders hoeft niet in een omhelzing te zitten. Het kan ook gewoon even een gebaar zijn, bijv. een hand op de arm en vanuit je hart laat je de liefde via je hand stromen, dit gaat min of meer vanzelf, als je je hart open zet. Misschien voelt dit als een goed alternatief?

  Groetjes

 9. Erg herkenbaar, vooral dat stuk over de patronen die in stand gehouden worden in familie. Ik 'worstel' al heel lang met het al dan niet omhelzen/zoenen van mijn ouders als ik bij ze kom of vertrek. We zijn dat binnen ons gezin niet gewend om te doen en ik ben er niet mee opgevoed. Maar vooral het laatste jaar voel ik steeds dat ik ze een knuffel wil geven, maar ik kan het niet.. Ik heb het er een tijd geleden wel even over gehad en toen zei mijn vader dat we dat nooit hebben gedaan en dat we op andere manieren laten blijken dat we om elkaar geven. Met mijn moeder lopen energetisch in mijn systeem nog steeds issues merk ik als sessies doe. Misschien kan ik deze issues (karma) doorbreken door anders met haar om te gaan, haar een knuffel te geven. Maar het gaat gewoon niet. Als ik wegga, voelt het zo 'kaal' als ik alleen gedag zeg en zwaai. Ze zullen schrikken als ik ze ineens omhels. Wie heeft hier ervaring mee?

 10. gewoon, dank u. "ik weet dat wel", zoals velen. Het lezen in een duidelijke, verhelderende, woorden tekst, doet deugd en brengt me nog wat dichter bij me zelf en me Zelf. Vooral nu, in deze veranderende Tijd waar alle steun en verheldering welkom is.
  Ik deelde jouw tekst op facebook, uit harte.

 11. prachtig uitgelegd en verwoordt…..en zo waar, vooral in deze tijd is dit erg gaande door de veranderende energie….kan ook zeer pijnlijk zijn als je veel vriendschappen gaat verliezen" maar na een poosje zie en voel je dat deze "vriendschappen"niet meer bij je passen en niet echt goed voor je waren, achteraf…Tja, in deze tijd komt alles boven water en wordt het transparant voor wie zien wil….