nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Verslag van de lezing van Sonia Bos voor Stichting “In-zicht” te Heerenveen op 15 december 2004

Thema: “De terugkeer van het Licht”.

nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Na het openingswoord van Paul las Jan een gedicht van Roelof Tichelaar voor, gevolgd door het stiltemoment waarin we dicht bij onszelf kunnen zijn, naar binnen kunnen gaan en ons onderling verbonden mogen voelen en weten met elkaar en met de geestelijke, goddelijke wereld die zo heel dicht in en om ons heen is.

Uit: “In Hem leven wij”  door Roelof Tichelaar

Zoekend in de duisternis van de aarde

naar het Licht van de hemel

als vage herinnering diep in mij verborgen

dat Licht, een groot en kostbaar geheim

Dorstend naar het levende water, water dat mijn dorheid kan genezen

levend water, gegeven in het gestolde leven van het Woord

daar, waar het leven slechts zaad kan zijn

Geest, in het Woord tastbaar gemaakt

ingekapseld als de levenskracht in het zaad

enkel op te nemen door de poort van het verstand

om neer te druppelen in het hart

Want in het denken blijkt woord slechts woord te zijn

een groot geheim, opgeborgen in de schil van de stof

gelijk die herinnering aan dat Licht

diep verborgen in mijzelf

Zoals in het zaad de boom nog niet zichtbaar is

en zijn takken nog niet tastbaar zijn

zo kan slechts in het hart het wonder zich voltrekken

dat het dode woord tot leven wordt gewekt

Daar, in de domeinen van mijn hart

kan het mosterdzaad tot boom uitgroeien

kan ik onder zijn bladeren verkwikking vinden

daar, waar Hij in mij tot leven komt.

“Een heel cruciaal moment in de wereld; de terugkeer van het Licht. Niet zomaar praten over, maar het daadwerkelijk gaan realiseren. Al het leven is geest. Uit geest voortgekomen. Vonkjes geest bent u. Uitgezonden uit de grote goddelijke geest, de Bron. De Bron van al het leven. Met een taak en een opdracht. Want gij mens, zal het leven wekken in de geest. U zult mijn Licht beërven en plaatsen in de materie. En zo begon de mens aan zijn lichtreis. Hij kreeg handen en voeten, een hoofd en een hart. Om de liefde, de geest, in te vervoeren, te dragen. En de Schepper stortte een kruik vol Licht in de mens uit. Het aquariustijdperk mocht beginnen. Ik roep je, mens! Word mij gelijk! Want jij bent geest, je bent mij gelijk! Want zo heb ik voorzegd, voorwaar, in dit tijdperk wat nu gaat komen.

De Schepper heeft besloten dat nu de lange, lange involutiereis is geweest, de mens het leven terug gaat brengen naar het Licht. De Schepper heeft de mens aangesteld als hulpschepper. Hij mag zitten ter rechterhand Gods. En waarom? Hoe kan de mens dit? Omdat in de mens het hartscentrum in de afgelopen jaren volledig werd geopend. Zijn tempel werd uitgebouwd, werd geopend. Zodat zijn hart, waar zijn bewustzijn aan verbonden is, het goddelijk bewustzijn gelijk kan worden. De mens mag de Schepper gelijk worden. En in dat proces van de Schepper gelijk worden, functioneert de mens als een hulpschepper. Hij ploegt in de materie, hij leeft, hij heeft lief, hij koopt, hij werkt, hij baart kinderen, voedt ze op. Hij doorploegt de materie, maar zijn geest kan steeds beter verbonden zijn in de eigen innerlijke kern. Want zijn bewustzijn kan het goddelijk bewustzijn dat in hem is, nu tot expressie brengen. Het bewustzijn van de mens is gemuteerd. De mens heeft sinds 1989 een bewustzijn dat het goddelijk bewustzijn kan omvatten. Waardoor het menselijk bewustzijn de goddelijke geest tot expressie kan brengen. De mens kan gewoon licht brengen. De mens kan gewoon liefde brengen. Niet een béétje warmte, niet een béétje liefde. Nee, de mens is een kanaal, is een hoorn van overvloed van de scheppingsliefde van het Licht. In de mens is het hartscentrum volledig geopend. Zijn hart kan het goddelijk hart gelijk worden. Hij kan de universele liefde openbaren door zijn hart. En de universele liefde is de Christuskracht! Daar waar de Christus al eeuwen ter rechterhand Gods zit, kan de mens door het openen van zijn hart, de Christus in zijn eigen hart geboren te laten worden, ter rechterhand Gods gaan zitten en die hulpschepper zijn, die de materie doorploegt. Dáár leeft en werkt, met een hart verbonden in de universele liefde.

De Christuskracht, de universele liefde is volledig aan het incarneren in de mens. De schepper heeft zijn zoon vooruit gezonden en tot leven gebracht in de harten van de mensen en elk mens die naar binnen keert vindt daar die universele liefde. De Christuskracht, die volledig de Christus gelijk mag zijn en zelfs nog meer dan de Christus gelijk kan zijn. Want in het tijdperk dat nu achter ons ligt, 2000 jaar, is de Christus opgestaan, zijn opstandingswaarde binnen gegaan. De Christus is nu vader en zoon tegelijk. En in de mens incarneert dus niet alleen de zoon, maar ook de Schepper. De universele Christus incarneert in de mens. En de mens kan van daaruit geven, delen.

De mens kan Licht en Liefde vestigen op aarde. En als je om je heenkijkt zie je hoe gigantisch dat nodig is. Want met het opengaan van het hartscentrum en ook zelfs met het opengaan van het keelcentrum van de schepping, daalt een immens Licht over de wereld. En die aanraking van dat Licht geeft momenteel een gigantische zuivering. Nog even erbij leggen, dat de Schepper niet alleen zijn hartchakra heeft geopend, maar ook zijn keelchakra heeft geopend. Opdat de mens werkelijk de universele Christus kan openbaren, die Vader en Zoon tegelijk is. De kracht van Zijn hartcentrum, de zoon, de kracht van zijn keelcentrum, de Schepper, incarneert het als de universele Christus in de mens. En de mens mag deze kracht, vanuit zijn hart in het leven brengen. En als we terugkijken in de evolutie, en we gaan terug naar het moment van de Creatie, dan hóór je de Schepper zeggen: “Mens ik zend je nu uit, want straks als jullie volledig in de materie geïncarneerd zijn en alle andere levensvormen volledig geïnvolueerd zijn, roep ik je opdat jij, als een bijzonder instrument, mijn wezen, mijn geest in de materie zult neerzetten en daardoor een uitvoerder gaat worden in mijn grote plan van Schepping. De uitvoerder van de goddelijke wil. Maar mens ik geef je een vrije wil. Je màg dit doen, maar je moet het niet. Maar als je die vrije wil op laat gaan in mijn wil, zul je mijn werken doen. Zul je mijn Liefde openbaren, de Christus openbaren, zul je mijn Licht openbaren, de Schepper openbaren. En zul je met mij een totale nieuwe wereld gaan bouwen. Maar ik roep je op het moment, dat de involutie compleet is”. En dat is nu zo. In 1985 is de involutie afgerond en de mens is sinds 1989 geroepen. In 1989 kreeg hij dus een mutatie in zijn bewustzijn. Zijn bewustzijn werd 13-voudig, het Goddelijk bewustzijn werd in zijn bewustzijn ontsloten en de mens kon een instrument van openbaring, de Christusopenbaring, Schepperopenbaring gaan worden.

Kort en goed; de mens is een instrument geworden dat scheppen kan. De mens kan scheppen op 3 niveau’s. Vanuit het lagere zijn van de Schepper, kan hij transformeren, kan hij karma in dit leven omzetten. Van het hogere zijn van de Schepper, kan hij transmuteren, kan hij allerlei ongewenste situaties omzetten naar die goddelijke wil, naar de gewenste situatie. En kan hij uiteindelijk zelfs scheppen. Dat is een beetje een angstig gevoel, een mens die scheppen kan! Ja, de mens kan scheppen, maar de mens zal pas scheppen als hij in volledige overgave zijn vrije wil dus overstijgt, in die hoge goddelijke wil terechtkomt. Dan gaan de sluizen in zijn bewustzijn open, dan komt ‘ie in dat goddelijke bewustzijn. En haalt daar die goddelijke wil op, laat dat in zijn eigen hart-en keelcentrum binnen en die kan hij uitstralen of aan het werk zetten in het leven. In volledige overgave aan de goddelijke wil kan die mens uit vrije wil dus in volledige overgave een instrument van openbaring zijn, vanuit het goddelijke, vanuit het grote plan van de schepping. Een plan dat in de blauwdrukken van het leven is neergelegd. En in dat grote plan is alles neergelegd, wat ten tijde van de creatie door de Schepper is uitgedacht. Elk mens die heel diep inkeert, zijn eigen bewustzijn ingaat en dat goddelijke bewustzijn in hem komt, wordt een uitvoerder in dat grote plan. Kan dus met zijn scheppende vermogens werken, openbaart de Christus, openbaart de Schepper. In het aquariustijdperk is de mens het instrument van openbaring, het instrument dat Licht brengt. Vroeger in het vissentijdperk werd er in de gebeden vooral devotioneel afgewacht. Maar nu in het nieuwe tijdperk is de mens dus niet meer zo afwachtend, hij hoeft slechts naar binnen te gaan om daar in totale overgave de hoorn des overvloeds door zijn eigen chakra’s heen het leven in te laten zenden. De mens is een geweldig instrument geworden, die het Licht terugbrengt in het leven. Die de Geest op aarde manifest maakt.

Zo daalde de Schepper als het ware van zijn troon af, ging zijn trap af en opende zijn eigen poorten in de mens, in de materie. Om van daaruit de materie te gaan verlichten. Althans als de mens dat voor Hem wil doen. En de mens wordt momenteel bewust gemaakt, opdat hij ook werkelijk een bewustmakende cel, een opbouwende cel, een cel van opbouw van het leven zal worden. Als je kijkt naar de strijd, die zich hier op aarde afspeelt, bijvoorbeeld de strijd tegen terrorisme. Hoe hard de mensen zeggen: “Wij willen dit niet meer, wij willen geen destructie meer, wij willen kiezen voor opbouw”. En deze strijd, die je nu momenteel in het leven ziet afspelen, heeft als diepste kern de inzet, dat de mens zegt: “Wij moeten niet meer kwaadwillend zijn, wij moeten niet meer afbreken, wij moeten niet meer kiezen voor geweld en destructie. Wij moeten kiezen voor opbouw van binnenuit, de Liefde laten stromen, het Licht laten stromen. Wij kunnen zelf cellen van opbouw worden. Ik kan als ik naar binnen ga, de genezende Liefde ophalen, het genezende Licht ophalen. Dat kan ik overal in het leven heenzenden. Overal in het leven kan ik situaties transmuteren, kan ik karma transformeren. Kan ik zelfs scheppend zijn, binnen het grote plan van de schepping”. Want de goddelijke wil is hier in alles omarmend, wij zijn slechts hulpschepper. Wij hebben een hart gekregen, wij hebben een keel gekregen, wij mogen openbaren volgens zijn plan. Dit betekent direct dat het tijdperk der openbaringen is begonnen. Als je naar de Bijbel kijkt is het boek wat nog niet geopend was het boek der Openbaringen. Nu dat boek is wel geopend, de openbaringen zijn begonnen. Want de mens is begonnen, de Schepper, de Christus te openbaren. Het is de mens die Licht over de wereld gaat brengen, omdat in elk mens de Christus geboren wordt. Dat is waarom we het ook juist in deze tijd plaatsen, de Christusgeboorte herdenken wij in deze tijd, maar wij moeten nu gaan zien dat deze geboorte dagelijks in elk mens plaatsvindt. Als wij daar tenminste voor kiezen, dan kunnen wij die Christusgeboorte in onszelf laten plaatsvinden. Dan kunnen wij zelf een Christus gaan worden. Dan zal die Christus heel langzaam in ons incarneren en door onszelf tot expressie worden gebracht.

Dat gaat heel geleidelijk met de groei van ons eigen bewustzijn, want in 1989 is de groei van het bewustzijn van de mensheid ingezet. De mensheid groeit niet meer in zijn brein, niet meer in zijn verstand. Nee, de vlam van de evolutie is niet meer op de zonnevlecht gericht, is niet meer op het brein gericht. De drijfkracht van de evolutie is gericht op het hart en ook nu op de keel. Op het hele hart-keelgebied en de thymus die daartussen ligt. Daar werkt de perpetuum mobile van opgang en groei. De mens wordt aangesproken op ontwikkeling van zijn bewustzijn, om in het tijdperk van Openbaringen als een instrument mee te gaan werken om het licht de geest over de materie te brengen. Anders gezegd om de hemel over de aarde te laten gaan. Of gewoon gezegd om de goddelijke wil ten uitvoer te laten brengen. Door jou zelf als instrument. Nu zul je zeggen, praktisch als de mens is: “Wat heb ik daar nou aan, wat brengt het dan voor m’n leven? Wat brengt het op? Hoeveel knikkers krijg ik ervoor?” Lieve mens, als je deze weg opgaat is dat meestal noodgedwongen. Want als je nu ziet hoeveel ellende er door die zuivering van licht, die aangezet is, die aquariuszuivering, hoe ontzettend veel ellende daardoor ontstaat, want al dat karma dat gezuiverd wordt, wordt allemaal omhoog gebracht, word uitgewerkt. En de Schepper leert ons dat we dat karma niet meer om hoeven te zetten in lijden, dat we dat karma kunnen transformeren, door de scheppingskracht daarop te richten vanuit ons hart. En dat we dan niet hoeven te lijden, dat we dan aan een nieuwe wereld bouwen, zonder te hoeven lijden. Een heel vissentijdperk lang werden we bewust door lijden, zo lag dat in de evolutie. In het aquariustijdperk worden we bewust door de scheppende kracht van transformatie te gaan gebruiken. Als er iets in ons leven is, wat gewoon bere vervelend is, dan kunnen wij inkeren in ons eigen bewustzijn en daar de scheppende krachten (er zijn er 13 in totaal) in ons leven ontmoeten en op de verschillende niveau’s aan het werk zetten. Wij gaan dan de scheppingskracht hanteren, om ervoor te zorgen dat dat karma geen lijden creëert. Om te zorgen dat er niet nog meer oorlogen zijn. Door als er knelpunten zijn, naar binnen te gaan, de scheppingkracht op te halen en deze knelpunten in de Liefde te bedden .

(muziek “Jeruzalem”- Mieke Telkamp.)

Gaat u maar mee in het nieuwe Jeruzalem, die opstanding brengt. En overstijg het lijden! Laat het nieuwe Jeruzalem maar Zijn. Open uw tempel, open uw Jeruzalem. Laat het klinken over de wereld!

Kerstmis 2004 zal de mensheid zijn eigen Jeruzalem binnenvoeren. Maar niet zijn kruisiging wacht, maar de opstanding door de mens gebracht, vanuit zijn eigen innerlijk Jeruzalem. Ik dank u.”

Vragen na de pauze:

Vraag 1: “De herverkiezingen in de Oekraïne, wat zeggen deze ons?”

Antwoord:

De boodschap die hier in ligt is, dat de machtsstructuren op aarde aan het afbrokkelen zijn. Vroeger was de kracht van de evolutie gericht op de zonnevlecht, op kracht ontwikkelen van het ego. En daardoor ontstonden ook sterke machtsstructuren. Nu die kracht van de evolutie gericht is op het hart, brokkelen de machtsstructuren in de wereld langzaam af. De zuivering brengt dus machtsmisbruik naar boven. En dit is nu zichtbaar voor de hele wereld geworden. De rechtvaardiging, de liefde heeft gezegevierd. En als we gaan verder kijken over de wereld, zult u hier op dit moment nog heel veel voorbeelden van zien. Dat steeds die zuivering, die macht, afbrokkelt. In voorkeur voor het licht, het licht gaat zegevieren over de wereld, hoor!

Vraag 2: “U had het over de geboorte van de Christus in de mens. Wat vindt u van het Maitreya verhaal?”

Antwoord:

Ik voel me niet geroepen om te oordelen, maar ik ga kijken of ik iets kan zeggen zonder te oordelen.

Oordelen vind ik ook van een andere tijd.

Benjamin Creme heeft in zijn beginjaren steeds gezegd dat, als het ware de Christus geboren werd. In diezelfde tijd mocht ik lezingen gaan geven: “Het Christusbewustzijn gaat over de aarde”. En dat was m’n eerste lezing in 1982. En dat Christusbewustzijn daalde op aarde in en dat kon alleen maar omdat de mens geroepen was om het Christusbewustzijn te beërven. De Christus komt dus niet weder, er is geen Messias die komt. Nee, de Christus manifesteert zich in onze harten. Er is een hele duidelijke bewustzijnsmutatie geweest. De mens heeft een kosmisch, 13-voudig bewustzijn gekregen i.p.v. een 7-voudig bewustzijn en daardoor kan ‘ie dus contact maken met die scheppende kracht, de Bron van het leven, de Christus, de schepper in hemzelf. En die incarneert dus nu gewoon in zijn hart. In uw hart in mijn hart, in alle harten. Dus de wederkomst van de Christus komt dus niet als een Messias, maar komt dus als een Christusgeboorte in alle mensen. Dat is dus de nieuwe kerstboodschap en ik zei u al, daar hoort dus ook die verstrooiing van de volkeren, vermenging van de religies in, opdat de mens gaat herkennen dat in hemzelf de eenheid ligt. Dat hij daarin dus zelf die Christus kan gaan openbaren. Een waarschuwing wil ik uitspreken. Dat ontzettend veel mensen, die dit in zich voelen geboren worden zeggen: “Ik ben kennelijk de Christus!”. De inrichtingen zullen heel veel mensen gaan opnemen, die denken dat zij de Christus zijn, doordat het ego ermee aan de haal gaat. Deze mensen krijgen het dus erg moeilijk en er zijn er de nodige die dat dus niet zullen bolwerken, de zwakkere figuren. Dat is nu wat elk mens gaat krijgen, je voelt de Christuskracht in je geboren worden, je mag de Christus gaan openbaren, de Schepper gaan openbaren, en nu is het zaak om de benen op de grond te houden. En zeggen: “Ik ben maar een hulpschepper”. Ik ben maar 1 van de 6 miljard mensen die dit mag doen. En zoals ik van de week ook iemand schreef: “Lieve mens, zet je benen eens op de grond en deel alles eens door 6 miljard! Want Hij was zo groot en zo geroepen, dat rechtvaardigt een enorme inspanning van mij, want Hij was zo geweldig. Nee, wij zijn allemaal geweldig. Nee, wij zijn helemaal niet geweldig, wij zijn gewoon mens. Het meest goddelijke wat er is, is een gewoon mens te durven zijn. Mens met de mensen te durven zijn! Met je hart open en van daaruit die liefde te brengen, daar waar het nodig is. Niet schallend en brullend op de podia, maar gewoon de w.c. boenen voor een ander. Een kopje koffie zetten voor een invalide, op bezoek gaan in het bejaardentehuis en daar je liefde laten stromen. Daar waar al die mensen met die handjes zitten te hunkeren, daar even te zijn en daar de Christuskracht te laten stromen. Dan ben je een waarachtig mens. Zoals het is bedoeld.

Dus wij zijn niet geroepen om geweldig groots te gaan worden, om iets wonderbaarlijks te worden. Nee, wij gaan een werkelijk diep doorleefd mens worden, met een gigantische capaciteit van Liefde en Licht. Die heel veel in het leven kan gaan omzetten. Daar gaat het heen, de Christus wordt in ons geboren. Er zal dus ook niet direct een nieuwe wederkomst zijn. En ieder die die wederkomst predikt en zeker degene die zegt: “Ik ben die Messias”, zal het nog moeilijk hebben. Omdat over de hele wereld juist elk mens de Christusvlam in zichzelf moet herkennen en niet ergens meer devotioneel achteraan gaat hollen. Al die ashrams van Sai Baba, al dat soort ashrams zullen allemaal gaan afbouwen. Want dat is allemaal nog van het vorige tijdperk, dat is functioneel geweest, daar spreek ik geen oordeel over uit, dat is niet negatief, maar het zal allemaal gaan afbouwen, ten gunste van de mens. Die dat wat deze mensen hebben gebracht, gaan herkennen in zichzelf. Zij zijn de voorlopers, die hebben laten zien dat de mens heel veel kan. Maar nu de mens ook heel veel màg, brokkelen dat soort structuren ook af. Elk mens wordt bij zichzelf gebracht.

De ene calamiteit na de andere volgt zich maar op. Elke keer is er weer een nieuwe ramp, het leven is heftig op dit moment. En waarom wordt het zo verschrikkelijk heftig? Het wordt zo heftig om je te zeggen, mens stop met je te identificeren met het lijden! Stop met het identificeren met leed! Ga in dat stille hart, ook in dat stille hart van die orkaan, roep de scheppingskracht te hulp en bed je in die Liefde in. Moet je eens kijken wat er voor een rust om je heen gaat komen! En hoe ongelooflijk veel mensen hiervan zullen profiteren, als je in je eigen Zijn durft te zijn. Bouw het leven om! Ga niet als een geslagen hond met je leven verder. “Alwéér een ramp”. Ik heb ze ook hoor, er kwam alwéér een ramp, maar ik heb besloten dat ik alleen hier gecentreerd in wil zijn en de rampen de rampen wil laten zijn. Om bij dat diepe stille hart te komen. Daar de kracht op te halen en die naar al die rampen die ik om me heen zie zend. Ik hoef alleen maar een stille batterij van kracht te worden die overal waar het karma uitwerkt, de rampen dus voltrekken, dat karma gaat neutraliseren met die Christusliefde. Met dat grote Licht. Daarom voltrekt zich zoveel in onze levens, om ons wakker te schudden en te zeggen: “Ga werken als instrument en laat al die chaotische lijdende verdrietige trillingen eens los. Identificeer je niet meer met dat lijden, trek je emoties daar wat meer uit terug en kom in je Zijn terug”. En dat betekent een aai over je bol, iemand tegen je aan, een flesje wijn brengen, een w.c. boenen. Even er zijn voor de mensen, met een stil hart. En dat zet in het leven gigantisch veel om. Dus niet die grootheid van “Ik word de Messias” en als de Messias overal genezend rondlopen. Trek je maar terug in je meditatiekamer 5 minuten per dag desnoods, een kwartiertje, meer hoeft niet. Maar alles wat die dag gepasseerd is, breng er die Liefde heen. Visualiseer een gouden hart, je eigen scheppende gouden hart. En laat die kracht in je opbouwen en geef die kracht van dat gouden hart aan al die ellendige situaties in jouw leven, in je buurman’s leven, in de wereld, overal heen en maak aanspraak op opstanding. Op Liefde. Dat zet alles om. Dan ga je werken als een instrument, dan ben je zo’n instrument waar ik net over verteld heb. En dat word je omdat het leven zich zo heftig aandient. Waarom zat ik daar? Omdat ik dat ook zien móest, me bewuster móest worden. Maar ik had er helemaal gek in kunnen worden. Maar als je je centreert en in je kracht gaat zitten, bouw je op. In dat verhaal kun je zien dat het me de ene keer lukt, de andere keer echt niet lukt, dat ik fáál, dat ik verdrietig ben, maar dat ik toch elke keer weer verder kom in dit proces, dat toch steeds verder gaat begrijpen, om dat stille hart te zijn, om me heen. In alles wat er om me heen gebeurt en met elkaar te zeggen: “Verdikkeme, we stoppen er mee, met ons helemaal in dat lijden te dompelen. Wij brengen daar alleen maar Liefde in, wij hoeven niet aan dat lijden te gaan hangen. Wij hoeven geen lauwerkrans van het zielig zijn, wij hoeven slechts de Liefde daar te brengen. Wij hoeven slechts te Zijn”. Dan dempen al die chaotische trillingen van lijden om ons heen. Dan maak je een cirkel van rust om je heen en cirkels brengen cirkels in de cirkels totdat ‘ie de oever raakt en de cirkel weer terugkomt bij jezelf, waardoor jouw eigen leven tot rust gaat komen.

Krachtig blijven staan, geloven in het leven, geloven in die kracht in je eigen Zijn, en van daaruit elke dag in die stilte. Alles wat zich passeert eventjes inbedden in dat gouden hart, bijvoorbeeld. Of een witte roos, als je dat gouden hart nog wat een sterke energie vindt. Twee symbolen zijn zo geschikt. Een witte roos voor de wissewasjes en een gouden hart voor de hoofdwassen. Begrijpt u? Die buikpijn en de pijn in je teen gaan in de witte roos, maar de situatie in het Midden-Oosten, in Irak, in de Oekraïne, gaan in het gouden hart. Moet je eens kijken hoe die machtsstructuren ‘es een keer gaan afbreken. Het is een triomf van de gewone mens, de gewone mens die is blijven staan. En z’n eigen diepste innerlijke kracht heeft geloofd. Die heeft gezegevierd. En dat ziet u op dit moment overal in de wereld. Overal word een appèl gedaan op, jongens, wij mogen anders leven, jongens, waar zijn we mee bezig. Laten we de verschillen tussen ons niet zo benadrukken. Laten we kijken wat ons bindt, waarin we gelijk zijn. En die gelijkheid eens gaan richten. Niet zeggen: “Jij bent moslim, ik ben christen”. En maar de angst voeden, de media er bovenop en ‘lekker’ nieuws. Dan maak je cirkels van haat, cirkels van pijn. Maar als je in je hart gaat zitten en zegt: “Ik wil dit gewoon niet meer, ik kies voor de Liefde”, dan breng je die rust in dit collectief van haat, die ophitserij, want dat is het toch op dit moment. Dan bouw je aan een nieuwe wereld, dan breng je het Licht terug in de wereld. Dan ga je mee met de stroom van de terugkeer van het Licht. Die heel duidelijk zich gevestigd heeft. De mens heeft een mijlpaal bereikt. Hij zal dit proces winnen! Juist als ‘ie de strijd eruit terugtrekt en zegt: “Ik hoef alleen maar te Zijn”! En dat betekent dat ik elke dag alleen maar doe wat mijn hand te doen vindt. En wordt het me te gortig, dan val ik stil, visualiseer ik de witte roos of het gouden hart en breng de kracht van de Christus, de kracht van de Schepper, via mijn wezen in de benauwenis van de aarde of van mijn medemens.

Zo demp je dus de zware trillingen langzaam uit. Ook niet te overijverig zijn, een dagje niksen en in je bed blijven liggen is ook goed, als je het dan maar later weer oppikt en mee verder gaat. Begrijpt u, want je blijft wèl mens! Doodgewoon mens. Ingebed in een grote Liefde. En soms hoe minder je doet, hoe meer je kunt Zijn! Als je maar niet in alle negatieve spinsels in je hoofd zit. “Ik zal Piet eens even zeggen en zus of zo….”. dan ben je niet in je Zijn, dan lig je rustig in je bed, maar je verspreidt een enorme chaos. Maar als die gedachten, emoties, allemaal tot rust gaat brengen, kom je bij je eigen diepste innerlijke Liefde aan. En is dat moeilijk, visualiseer dan weer die witte roos. Om je eigen geest ook tot rust te brengen. Want denken is scheppen, negatief denken is negatief scheppen. Is weer meer ellende voor jezelf creëren. Kom terug bij je eigen innerlijke kern en zeg: “Alles wat in mijn leven geschiedt is o.k., heeft een diepere bedoeling. Ik ga van binnenuit alles wat op m’n weg komt veranderen. Ik zaai, ik ben een zaaier. Overal zaai ik bloemen van Liefde en Licht. En leven voltrekt zich aan mij en brengt mij alles waar ik zaaien mag.” Zo werkt het leven, zo worden de discipelen, de instrumentjes, de bewustmakende cellen, de mens dus, aan het werk gezet. De aquariuszuivering voltrekt zich gigantisch aan ons leven. We kunnen er alleen buiten blijven, als we in ons Zijn gaan leven. En wil je daar komen, eerst die witte roos visualiseren, rust laten brengen in het gouden hart. Dan heb je een geweldig wapen om vrede in je hart te zaaien. Rust in je geest en overal Liefde en een stukje genezing. Zo simpel is het. Je hoeft er niet voor naar therapeuten, je hoeft het niet te betalen, het zit doodgewoon in jezelf. Gratis. Dag en nacht aanwezig. Als je eenzaam bent, als er niemand voor je is. Dan begeleidt het je. Dan is het in je. Dan is het om je, dan is het met je. En het duwt je vooruit. Met de perpetuum mobile van opgang en groei vooruit naar het Licht. Je komt dan langzaam op je bestemming uit. En die bestemming zal duidelijker worden. Je hoeft alleen maar mee te gaan, geholpen door je eigen leven.

Vraag 3: “Wat betekenen de graancirkels voor de wereld?”

Antwoord:

De graancirkels behoren tot de wereld der fenomenen. De bovennatuurlijke verschijnselen. Positieve, liefdevolle bovennatuurlijke verschijnselen zijn nù nog in het leven aanwezig, maar worden binnenkort verleden tijd. Omdat de mens dan van binnenuit volledig geleid wordt. En nu in de wereld der fenomenen wordt hij nog van buitenaf geleid. En probeert dus van buitenaf bepaalde invloeden, de mensheid dus, lering te geven. Doch het is de Schepper ernst, de Schepper wil dat de mensheid zèlf zijn lering van binnenuit gaat ophalen uit het eigen diepste bewustzijn. Dus de boodschappen uit de wereld der fenomenen zullen steeds minder gaan worden, doch zijn nu nog gewenst om de mens dus bewust te maken, dat er meer is in het leven. Net zo goed als we dus ook het leven na de dood hebben leren kennen door het spiritisme, is ook dat eigenlijk niet meer nodig, omdat de mens eigen innerlijke gaven ontwikkelt en straks zelf over de grenzen van leven en dood heen zal kijken. De Schepper maakt de mens dus volledig selfsupporting.

Maar wat willen ze dan met die graancirkels, ook al is dat straks niet meer nodig? In de graancirkels worden DNA-structuren neergelegd. DNA-structuren, waarin het mysterie van het leven ligt. En als de mens ze gaat bekijken als zijnde DNA-structuren kan hij dus meer van het mysterie van het leven ontraadselen. In de DNA-structuren ligt het persoonlijk leven van de mens gecodeerd, ligt het zielewezen van de mens gecodeerd, ligt het goddelijke in de mens gecodeerd. En de coderingen in de graancirkels zijn altijd 3-delig. Laten altijd zien de structuren van de persoonlijkheid, van de ziel en de structuren van het goddelijke. Ze laten de mens iets zien van het mysterie van het leven zoals het in zijn genen is neergelegd. Zou de mens deze gaan bestuderen, zou de mens dus dieper het mysterie van het genetisch materiaal gaan bekijken. Ze brengen ook veranderingen in de genetische structuur van de aarde. Door bepaalde genetische coderingen in die aarde te printen. Gaat dus het genetisch materiaal van de aarde zich langzaam conform deze graancirkels bewegen. Het zijn dus ook energiepunten om het energetisch materiaal op aarde dus op hogere bestemming van leven te richten. Ze zijn dus kosmische signalen die het leven op aarde richten naar omhoog. Ze helpen de aarde mee te gaan in de strijd. Maar ook de mens zal uiteindelijk de aarde helpen mee te gaan op deze weg. Uiteindelijk zal de mens van binnenuit het totale raadsel van het leven ontwarren en ook de taal van zijn genen volledig verstaan.

Vraag 4: “Ik begrijp dat het keelchakra in deze tijd heel belangrijk is. Nou heb ik al een aantal jaren heel veel keelklachten, zo erg dat ik een aantal keren bijna gestikt ben. Kreeg daardoor heel veel angst- en paniekaanvallen en ben onder behandeling bij de psychiater. Ik gebruik daarbij reguliere medicijnen. Hoeveel invloed heeft dit op mijn transformatieproces?”

Antwoord:

Het keelcentrum is het centrum van de goddelijke expressie. Vroeger was de keel uitsluitend het centrum van de persoonlijke expressie “Ik druk mij uit, ik communiceer”.

Nu het aquariustijdperk is begonnen en de mens de Schepper mag openbaren, openbaart hij via de keel die schepper en word hij dus het expressiemiddel om het goddelijke tot expressie te brengen. En dat is wat jij niet durft. Je vindt jezelf niet waard dit te mogen doen, daarin stik je als het ware. Zo eng vind je dat, omdat je daar een behoorlijk trauma hebt liggen naar het goddelijke toe en het zelf niet waardig vinden, als het ware voor Zijn troon te staan, in Zijn aandacht te staan. Je wijst jezelf op dit punt dus af als kanaal om die goddelijke doorstroming in het leven te brengen. Dit kun je controleren door medicijnen, maar genezen kun je het niet. Genezen kun je het alleen als je in die diepte jezelf toestemming gaat geven. “Ik ben het waard mezelf te laten zien. Persoonlijke expressie, maar ook het hoge, ware, diepe, goddelijke wezen tot expressie brengen. Ik ben het waard, ik neem mijn plekje in het leven in”. En die medicijnen die zullen je transformatieproces niet tegenhouden, ze zijn slechts een lapmiddel, een brug, waardoor je op dit moment functioneren kan. Genezen zullen ze niet, genezen kun je alleen vanuit de geest, door tegen jezelf te zeggen “Ik hoor er hier bij, ik deel het door 6 miljard, dan is mijn opdracht niet zo erg groot. Dan ben ik maar een gewoon mens onder de mensen en dat durf ik gewoon wel. Ik neem mijn plekje in, ik durf mezelf te zijn, ik durf mezelf tot expressie te brengen en ik durf zelfs te onderkennen dat ik meer ben dan mijn persoonlijkheid alleen.” Als je daarin met jezelf aan het werk gaat, zul je je keelklachten volledig overstijgen. Ik wens je er heel veel succes mee.

Vraag 5: “Ik zie heel veel mensen met longproblemen.. Zou je daar iets over kunnen zeggen?”

Antwoord:

Keel en longen zijn met elkaar verbonden. Het keelchakra is ook verbonden met de longen. De longen zitten op het grensgebied van hart en keelchakra. Longen is ook een gevoelsorgaan, ondanks dat het dus bij het keelchakra hoort. Waarom hebben zoveel mensen het op dit moment zo gevoelsmatig benauwd? Omdat met het wekken van het hartcentrum van de mens, alle gevoelsmatige trauma’s gezuiverd gaan worden. En gezuiverd betekent, dat deze gevoelsmatige problemen uit het bewustzijn geworpen moeten worden en dat gaat dan via de chakra’s naar buiten. En aangezien op dit moment zowel het keelcentrum als het hartcentrum volledig worden geopend, is er een gigantische zuivering in het hartgebied en in het keelgebied en met name in het orgaan wat daar eigenlijk tussenin verbonden ligt. Deze grote reiniging, die aangezet is door het openen het hart-en keelcentrum van de schepping en het inzetten van het openbaren van de Christus en de Schepper, maakt dus dat het bewustzijn gereinigd moet gaan worden op dit gebied. En reinigen van dit bewustzijn gaat via de chakra’s naar buiten in klachten en kwalen en in dit geval met name dus extra veel op het longgebied.

Vraag 6: “Wat is het doel van met name die mensen, die door drugsgebruik in psychoses raken?”

Antwoord:

Dan moeten we eerst naar verslaving en drugsgebruik gaan kijken. Door de lange involutie is de mens dus héél erg op de materie gericht. Het licht ging naar beneden, dat gaat nu omdraaien, dat weet je, daar heb ik over verteld. Dan krijg je dat we heel erg ten prooi vallen aan die materie en dat verslavingen welig tieren. Alcohol, sigaretten, TV, medicijn, seks, er zijn er genoeg op te noemen. Nu gaat dat veranderen, het hele verslavingsprobleem gaat dus heel langzaam oplossen. Dat is de achtergrond van verslavingen. Nu de link met psychoses. Wat doet nou een drug? Een drug grijpt in op je fijnere spirituele weefsels. De mens heeft 13 lagen bewustzijn, heeft 13 etherische lichamen, 13 lichtwezens op een bepaalde hoogte, later zijn er nog meer. Maar we houden het even hierbij, de mens heeft dus 13 bewustzijnsvelden, lichtwezens en dat zijn is zijn spirituele structuur. Als je daar een drug inspuit dan gooi met een knal je veilige ei open, je prachtige lichtstructuur. Zodat je er uit kan, aan je eigen realiteit kunt ontsnappen. Als je geluk hebt kom je in een hogere realiteit, maar meestal kom je in een lagere astrale realiteit. Je gaat dus allerlei trips maken. Je krijgt spleten, gaten, in je eigen lichtstructuur en op dat moment word je psychotisch. Dus op het moment dat je fijnere lichtstructuur wordt aangetast. Dat kan door drugs, maar ook als de mens heel erg weinig zelfvertrouwen heeft. Een heel laag zelfbeeld heeft. En dat grijpt weer naar die drugs, want drugsgebruikers willen eigenlijk van zichzelf af, willen aan zichzelf ontsnappen, willen de wereld ontsnappen, want ze denken zich niet te kunnen manifesteren in de wereld. Ze hebben meestal een laag zelfbeeld. En mensen met een heel laag zelfbeeld zijn al bevattelijk voor psychoses, want als je jezelf maar kleinmaakt, dan ga je uiteindelijk maar in een heel klein schilletje leven. Want alles wat dààr is, is te groot en te mooi en te hoog voor jou. En nu wij allemaal zo groot, zo mooi en zo hoog mogen worden, gaan al die mensen die zo verschrikkelijk bang zijn en klein voelen, die gaan alsmaar terug in dat kleine schilletje. Maar de Schepper wil dat de grote schil gebruikt gaat worden, er komt een discrepantie van wat de evolutie, de Schepper wil, wat die mens nog maar kan en dan krijg je dus scheuren in de aura. Dan heb je dus geen drugs gebruikt, maar kan je ook die scheuren in je aura krijgen en daarom hebben we zo ontzettend veel psychoses, schizofrenie, manisch depressieven, enz. Al of niet geholpen door die drugs. Heel veel mensen met weinig zelfvertrouwen, die dit al doen, spuiten er nog eens in en dan is de ellende na een tijdje echt niet meer te overzien. En ook het gebruik van softdrugs, het blowen, doet dit absoluut. Het maakt je gewoon stuk, het beschadigd je spiritueel weefsel, je lichtei. Waarin je de Schepping gelijk kunt zijn. Je spuit je eigen mogelijkheden omdat te manifesteren gewoon kapot.

Vraag 7: “Wat zegt het als iemand al jaren niet kan slapen?”

Antwoord:

Als je gaat slapen dan laat je even de persoonlijkheidscontrole los. Je geeft je even helemaal over. Op dat moment kom je in een andere dimensie. Want je herinnert je maar heel weinig van je slaap. Er zijn in de sferen bijvoorbeeld scholen waar het bewustzijn word getraind. Dus als je niet kunt slapen dan beroof je je ook van wat er in de slaap gebeurt. Een deel van de slaap is het normale herstel, maar er is ook het andere, hogere, stuk waarin je dus oplaadt, onderricht krijgt, verbonden bent met je sferen. Als je aan slapeloosheid lijdt betekent het dat je die persoonlijkheidscontrole niet los kunt laten. Je wil het leven helemaal in die greep houden, je piekert je suf, je blijft maar draaien, je kan niet slapen, je durft niet te slapen. Je durft het niet los te laten. Je durft je niet over te geven in dat grote geheel dat leven heet. Het antwoord op slapeloosheid is: overgave en vertrouwen. Dat het leven meer is, dat het leven veiligheid biedt, dat het leven je omarmt, dat het leven zoveel groter is dan jouw eigen kleine bolwerkje. Dat je er vertrouwen in mag hebben, dat het leven mooi is. Dat het oneindig veel groter is en dat je in alle vertrouwen je overgeven kan. Omdat de Liefde in je is, met je is, om je is, en door je heen gaat werken. Als je dat stukje van het leven niet durft te gaan aanvaarden, dan ontneem je jezelf o.a. bijvoorbeeld het kunnen slapen. Het antwoord is: overgave en veilig voelen in het leven.

De avond wordt afgesloten met een geleide meditatie.

Tekst: Jenny Lahuis.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat een reactie achter
vul je naam in