Home Spiritualiteit Lichtwerker zijn in de wereld

Lichtwerker zijn in de wereld

Lichtwerker zijn in de wereld

Pamela Kribbe channelt Jeshua –

Lieve mensen,

Jezus en kindIk ben Jeshua. Ik ben jullie broer en reik jullie mijn armen. Ik houd jullie vast. In deze tijd valt het jullie soms zwaar te geloven in mij en wat ik vertegenwoordig: het Christuslicht op aarde. Jullie zijn degenen in deze tijd die dit licht in jezelf wekken, totdat het als een fontein uit jullie voort sproeit en zich vermeerdert op aarde. Velen zullen jullie volgen. Dit is de tijd van de wedergeboorte van Christus, die grote omvattende energie waarvan ik één deel, één aspect vertegenwoordigde, in mijn leven op aarde. Ik ben niet dé Christus, ik was vertegenwoordiger van de Christus energie; dit is een veel grotere energie dan één persoon kan bevatten.

Dit is een tijd van voleinding, van een cyclus die rond komt. Ik wil jullie meenemen naar het begin van jullie betrokkenheid bij de aarde. Op dit moment zijn jullie hier aanwezig als mensen van vlees en bloed. Jullie zijn geïncarneerd in mensenlichamen, hebben de gestalte aangenomen van de mens. Dit was niet altijd zo. Helemaal in het begin van jullie reis met en door de aarde heen, waren jullie engelen van licht, nog niet geïncarneerd in een materiële vorm, van een heel hoge en fijne vibratie. Jullie werden uitgenodigd deel te nemen aan het avontuur, aan het scheppingsproces dat op aarde vorm zou krijgen.

Jullie bevonden je toen in een heel etherische sfeer van zijn, een dimensie waarin je je sterk verbonden voelde met elkaar en je één voelde met het grote geheel. Stel je dit maar eens voor, misschien zie je er kleuren bij of krijg je het gevoel van een hoge en fijne vibratie waarin je moeiteloos met elkaar communiceert, omdat je geest transparant en vloeiend is en openstaat voor de energieën om je heen. En bij de anderen om je heen is dit net zo, zodat je gezamenlijk een netwerk vormt, een geheel van energieën waarin jij en je gelijkgestemden met elkaar vervlochten zijn als de draden van een wandkleed.

In het hart van dit netwerk werd op een gegeven moment een diepe vreugde voelbaar: dit was vanwege de roep die werd gehoord vanuit de aarde. Jullie werden uitgenodigd om op aarde jullie scheppingskracht uit te drukken en van jullie vreugde en schoonheid te delen. En zo begaven jullie je naar deze planeet. De aarde had toen al een materiële vorm en was bezig steeds meer een driedimensionale aarde te worden. Jullie hadden nog niet die vorm, jullie waren nog in een sfeer van eenheid.

Probeer je eens te verplaatsen in die sfeer van licht, speelsheid en moeiteloosheid, en stel je voor dat je hand in hand met je gelijkgestemden neerdaalt naar de aarde. Stel je voor dat je jouw licht laat stromen in de sfeer van de aarde en dat het licht geabsorbeerd wordt door die planeet, die een dierbare zuster is van jullie. De planeet is in haar diepste wezen een engel, net als jullie. Het licht dat jullie uitstortten, werd geabsorbeerd door de aarde en kreeg hier vorm. Jullie gedachten waren scheppend. Het waren nog geen gedachten in de huidige zin van het woord, geen mentale constructies, maar eerder voorstellingen die spontaan in je geest opwelden en die je met vreugde vervulden. Het waren fantasieën, zou je kunnen zeggen, speels en vrij. Jullie dachten eenvoudig aan het mooiste dat je je kon voorstellen, een prachtige bloem bijvoorbeeld, of een mooie plant, en dit werd dan werkelijkheid op de aarde. De materie nam jullie gedachten als kiemen in zich op en zette die om in tastbare, zichtbare vorm. Jullie waren engelen, goddelijk en kinderlijk onschuldig tegelijk. Kinderlijk blij konden jullie zijn als je zag hoe het leven onder jullie handen tot bloei kwam en zich ontplooide en ontwikkelde. Gedurende lange tijd dansten jullie op en met de aarde. Jullie bevruchtten de aarde met jullie liefde, fijne vibratie en gevoel voor schoonheid en harmonie. Deze kwaliteiten waren rijkelijk vertegenwoordigd in het engelwezen, de engel die je was.

Op een gegeven moment kwam er een einde aan dit hoofdstuk in je geschiedenis. Andere krachten gingen zich met de aarde bemoeien. Niet alleen jullie engelenkracht was er werkzaam, maar ook de energieën van andere partijen die hun aandeel wilden hebben in het avontuur, het scheppingsproces waarin de aarde was verwikkeld. Er kwamen nu krachten in het spel die je donker zou kunnen noemen, in de zin dat ze uit waren op eigenbelang en niet die fijne vibratie hadden die jullie als engel uitstraalden. Jullie voelden je inmiddels sterk verbonden met de aarde; je trok je het wel en wee van de planeet aan, je voelde je erbij betrokken. Als hoeders van de aarde voelden jullie een haast ouderlijke binding met het leven daar. En dus konden jullie het moeilijk weerstaan om je te verzetten tegen de inmenging van deze donkere krachten, deze krachten van een lagere vibratie die opereerden vanuit het ego. Op het moment dat jullie de aarde wilden verdedigen tegen deze krachten, incarneerden jullie echter dieper in de vorm, in de materie. De strijd met de donkere krachten bracht je ertoe je eigen vibratie te verlagen, zodat je de vijand met gelijke middelen kon bestrijden. Dit betekende het einde van je leven in de engel-dimensie.

Door je betrokkenheid bij de aarde, bond je op gegeven moment de strijd aan met de tegenkrachten die er waren, en daalde je dieper in de materie, totdat je mens werd. Deze keuze is niet slecht of goed te noemen. Enerzijds vielen jullie erdoor uit jullie paradijselijke toestand van engel-zijn, anderzijds werd het nu mogelijk de materie van binnenuit te gaan beleven en verlichten. Geleidelijk aan incarneerden jullie in verschillende vormen op aarde, totdat je ervoor koos een mensenlichaam te gaan bewonen van geboorte tot dood. Hier begon de werkelijke incarnatiecyclus, waarin jullie door vele levens heen het mens-zijn van binnenuit gingen ervaren. Naarmate de tijd verstreek en de cyclus vorderde, vergaten jullie je oorsprong, het feit dat je een engel bent met magische kwaliteiten. Dit gebeurt bijna vanzelfsprekend als je keer op keer wordt ondergedompeld in de illusie van ruimte en tijd, de illusie van afgescheidenheid die door het hebben van een lichaam wordt gecreëerd. Je innerlijke zintuigen, je gevoel voor wat waar, goed en echt is, worden dan tijdelijk afgesneden. Je wordt afgeleid door de uiterlijke wereld om je heen, door de behoeftes van je lichaam, en door de ontwikkeling van het ego, het deel van je persoonlijkheid dat je angst maskeert door zich groter voor te doen dan het is. De energie van macht en controle die je tegenkwam in de donkere krachten en waartegen je je aanvankelijk verzette, ging je zelf ook ontwikkelen en toepassen. De lagere vibraties, die horen bij de driedimensionale werkelijkheid, ben je zelf gaan belichamen en van binnenuit gaan verkennen.

Dit was onontkoombaar. Angst, de daarop gebaseerde behoefte aan controle en macht, hebzucht en strijdvaardigheid….al deze facetten van het ego hebben jullie beleefd.

In de tijd waarin jullie nu leven, zijn jullie deze ego-matige vibraties aan het ontstijgen. Je bent aan het terugkeren naar je engel-zijn; de incarnatiecyclus wil nu voltooid worden. In veel mensen, en zeker degenen tot wie ik mij hier en nu richt, de lichtwerkers onder jullie, ontwaakt het hart en wordt een herinnering wakker aan de fijne en liefdevolle vibratie van de engel die je ten diepste bent. Jullie tot wie ik mij richt zijn de eersten die ontwaken. Jullie vormen een groep van pioniers op aarde, die als eersten een hartgedragen bewustzijn omarmen en proberen uit te stijgen boven de angst en de illusie van afgescheidenheid. Jullie zetten je momenteel uiteen met het emotionele trauma van verlatenheid en eenzaamheid dat al vele levens lang je ziel bezwaart en in de klem houdt. Je bent erop geconcentreerd dit trauma te boven te komen, zodat je je hart weer kan openen voor het gevoel van verbondenheid en de eenheid dat je je herinnert vanuit lang vervlogen tijden. Omdat jullie je laten leiden door de lokroep van het hart, in plaats van het ego, ben je geneigd af te wijken van wat als normaal, goed en succesvol wordt beschouwd in de samenleving waarin je bent opgegroeid. Je bent anders, en velen van jullie hebben dat gevoel al vanaf je geboorte.

Ik wil je vertellen dat dit anders-zijn erop wijst dat je op weg bent naar huis. Je bent bezig een lange, intense en veelomvattende cyclus van levens te voltooien. Door je hart te openen en je diepste angsten in liefde te omarmen, maak je weer contact met de engel in jezelf die je ooit was. Je verbindt de engel in jou met de mens die je bent. Door wakker te worden voor het engelwezen dat je was, helemaal aan het begin van je relatie met moeder aarde, ga je deze hoge vibratie integreren met het mens-zijn. Dit is ten diepste de betekenis van de komst van het christusbewustzijn op aarde.

De zin en betekenis achter de lange incarnatiecyclus die jullie hebben doorleefd is dat het de enige manier was om het christusbewustzijn in de materie te laten ontkiemen. Het was en is jullie bestemming om een menselijke engel te worden. Een menselijke engel is in staat het christuslicht brandende te houden in een omgeving die dit licht ontbeert. Terwijl een hoog vibrerende maar niet-lichamelijke engel weliswaar liefde en bemoediging kan geven vanuit de geestelijke wereld, kan alleen een menselijke engel het licht diep verankeren in de materiële werkelijkheid, tot in het hart van de duisternis, waarin angst en gebrokenheid regeren. Het Christuslicht kan doordringen in de duisternis omdat het geen oordeel velt over de duisternis. Als menselijke engelen hebben jullie de duisternis van binnenuit ervaren en weten jullie dat aan alle vormen van duisternis angst ten grondslag ligt. Jullie zijn in staat door destructief gedrag heen de roep te horen om liefde en verbondenheid. Het Christuslicht is enerzijds bijzonder krachtig omdat het niet wijkt voor wat zich donker en vreemd voordoet. Tegelijk is het oneindig zacht omdat het niets uitsluit van erbarmen en begrip. Het is deze zachte kracht die jou als lichtwerker in staat stelt een engel te zijn in de wereld.

In deze tijd word je ten diepste uitgenodigd de engel te worden die je bent. Echter niet de etherische engel, die als een onschuldig kind danste op de rand van de hemel, spelend met de aardse vormen zonder echt in te dalen in de materie. In deze tijd ben je een menselijke engel aan het worden. Je keert niet eenvoudig terug naar het begin, nee, de cyclus is als een spiraal die opwaarts is gericht. Je zet een stap verder in je evolutie. Als menselijke engel draag je vele ervaringen in je mee, je hebt de dualiteit van licht en donker in alle extremen doorleefd. Nooit meer word je de engel die je was, want je bent innerlijk zoveel rijker en groter geworden doorheen je reizen op aarde.

Eerst was je engel, toen werd je mens, en nu sta je op het punt een menselijke engel te worden. Geïncarneerd op aarde, in een realiteit die in veel opzichten een lage vibratie heeft. Het is jouw doel om je licht vast te houden temidden van deze niet verlichte, op ego gebaseerde vibratie. Dat je je “anders” voelt te midden van deze vibratie is precies je redding en je bestemming. Dit is niet iets dat je moet overwinnen, het is iets dat je het beste omarmt en beschouwt als het meest authentieke deel van jezelf. Velen van jullie hebben het moeilijk in deze tijd, juist met je anders zijn. Doordat je hart is open gegaan, zijn jullie gevoelig en kwetsbaar. In jullie hogere chakra’s staan jullie open en zoeken jullie de verbinding met je kosmische oorsprong, je engel zijn. Velen van jullie verlangen ook naar huis, en jullie associëren dit thuis met de sferen van licht waar ik verkeer, aan gene zijde van de aarde. Thuis kan niet op aarde zijn, zo denken velen van jullie.

Toch zijn jullie hier op aarde, op dit moment in de geschiedenis, omdat je ziel dit wilde. Jouw ziel heeft ooit besloten om de vibratie van de engel in jezelf, de vibratie van thuis, hier op aarde te belichamen, te midden van vibraties die daar (nog) niet mee overeenstemmen. Het is je zieleplan om je “anders zijn” vast te houden terwijl je in deze wereld staat. Zo breng je het “thuis” waarnaar je verlangt hier op aarde. Dit is je missie, dit is de wedergeboorte van het christuslicht op aarde. Jij bent de nieuwgeborene en als je dit proces hebt volbracht word je vanzelf vroedvrouw voor anderen.

Als je het aandurft je werkelijke kracht te belichamen, de zachte maar doordringende kracht van het christuslicht, word je wakker voor je eigen schoonheid en goedheid. Door oordeelloos en open je eigen licht uit te stralen, zul je steeds meer mensen aantrekken op je weg die ook “naar huis” verlangen en in jou de energie van thuis ervaren. Deze mensen zul je aanraken met jouw licht, en je zult hen bemoedigen met je woorden, je ogen en je lach. Het is werkelijk waar, jullie zijn de pioniers in deze tijd. Juist jullie, die zo kwetsbaar en gevoelig lijken, zo anders, eenlingen die niet goed passen in de bestaande maatschappelijke structuren. Ja, jullie zijn de leraren, de voorbeelden, de pioniers van een nieuwe tijd.

Het is van groot belang dat jullie het belang van je missie erkennen. Het is belangrijk dat jij hier bent op aarde, op dit moment. Ook al is het kleed waarin jij als één draad vervlochten bent met andere gelijkgestemde zielen niet meer zo duidelijk voelbaar als het ooit was in de sfeer van licht waaruit je komt, ook al zijn de energieën nu niet meer zo transparant en vloeibaar als toen, nog steeds ben je opgenomen in dit netwerk. Je bent verbonden met andere mensen op aarde die jouw gelijkgestemden zijn en die net als jij naar huis verlangen. Jullie allen hebben je voorgenomen in dit leven die energie hier op aarde neer te zetten. Jullie zijn diegenen waarop onze hoop is gericht. Ontvang nu onze bemoediging, het licht wat wij jullie zenden vanuit onze kant van de werkelijkheid. Jullie zijn diegenen die het nu belichamen op aarde. Ontvang onze gaven, wij willen jullie steunen, want ook wij, ik Jeshua, en vele lichtdragers met mij aan deze kant, zijn deel van het netwerk waarin jullie thuishoren.

Voel ons licht, voel onze warmte, wij bewonderen jullie moed. We zien hoe je in deze tijd onder druk staat, hoe je gevoeligheid je soms doet wankelen. Je weet dan niet meer weet wat je te doen staat. Misschien ben je je passie, je hartstocht kwijt en is het niet duidelijk waar jouw bestemming ligt, of dit nu is op het gebied van werk, of van relaties, of anderszins. Jullie gaan vaak een eenzame weg op aarde. Om je staande te houden en het doel van je missie vast te houden, herinner je wie je bent. Je bent één van de hoeders van de aarde, één van de scheppende engelen die mede gestalte gegeven heeft aan deze planeet, aan haar bloei en groei. Geloof je nou werkelijk dat jij niet thuis hoort op deze aarde, dat jij hier niet welkom zou zijn? Jullie zijn zo diep verbonden met het hart van deze planeet, van deze engel, de engel Gaia. Voel maar hoe zij haar hand naar jou uitreikt, en je welkom heet. Je hebt haar al zoveel gegeven van jouw liefde, van je gevoel voor schoonheid en harmonie, toen in die oude tijden. Maar misschien heb je haar nog wel het meest gegeven toen je besloot mens te worden en af te dalen in de materie. Wat een donkere, moeilijke reis is dat geweest! Kun je je indenken hoe dankbaar Gaia jullie is, hoe dankbaar de aarde jou is? Dat je deze reis bent aangegaan om het licht van je ziel niet alleen van bovenaf – zoals wij nu doen – over haar uit te storten maar ook van binnenuit met haar te delen, door volledig in te dalen in de aardse materie. Zoveel houd je van de aarde.

Hoe denk je dat moeder Aarde deze gift wil beantwoorden? Ze heet jou van harte welkom en wil je alles geven wat je nodig hebt om jouw leven op aarde vreugdevol te maken, fijn en liefdevol en comfortabel. Je bent hier welkom, meer dan ooit ben je hier welkom, en dit te voelen kan je helpen sterker in je schoenen te staan. Realiseer je dat jij hier iets buitengewoon waardevols komt brengen.

In het begin zei ik dat jullie hier gestalte komen geven aan het Christusbewustzijn, het Christuslicht, waarvan ik één vertegenwoordiger was. Dat is de betekenis van jullie aanwezigheid op aarde hier en nu. Jullie zijn door de uitersten van dualiteit gegaan, in de vele levens die je hier op aarde hebt geleefd. Je hebt levens geleid van licht en levens van duisternis. Je bent slachtoffer en dader geweest; je hebt angst en vreugde gekend. Je weet hoe het is om mens te zijn, met alle uitersten die dat met zich meebrengt qua gevoel en emotie. Hierdoor is je bewustzijn enorm gegroeid en uitgebreid; het is weids en groots geworden.

Op deze reis kom je op een gegeven moment op een punt dat je voelt dat je met je mentale geest het leven niet kunt besturen. Meestal besef je dit ten volle in een moment van crisis, waarin je het niet meer weet en geen richting kunt vinden. Je realiseert je dat alles open ligt en je met je verstand het leven niet kunt regelen.… je moet je oordelen, verwachtingen, meningen loslaten en je overgeven aan het leven zelf. Op het moment dat je los laat en je overgeeft aan de levensstroom die door jou heen wil bewegen, draag je de leiding over aan je ziel. Als mens heb je dan even helemaal geen houvast meer, maar dat is juist goed, ook al voelt het als beangstigend en onvoorspelbaar. Juist dan ontstaat de openheid waarin het Christusbewustzijn kan doorstromen en zich ten volle kan ontvouwen.

Velen van jullie voelen je op dit moment onzeker, angstig en verward. Je lijkt je innerlijke leiding kwijt te zijn. Maar ik zeg je: juist nu staat het Christusbewustzijn op het punt geboren te worden in jou. Het gaat misschien anders dan je dacht, want het voelt niet meteen vreugdevol en het gaat gepaard met veel angst, onzekerheid, moeheid en overgevoeligheid. Dit zijn de geboorteweeën. Het oude ego-gebaseerde bewustzijn, dat controle wil houden over het leven, spartelt tegen en hapt naar adem, terwijl de rivier van je ziel een bedding uitslijt in je persoonlijkheid om toegang te vinden tot je aardse zijn.

Zo wordt het Christuslicht geboren. Het geboorteproces is voltooid wanneer je geen oordeel meer velt over het leven op aarde, over jezelf of de mensen om je heen. Als je je echt overgeeft, dan bén je eenvoudig. Je laat het leven zijn. En wanneer je niet meer oordeelt, vindt of verwacht, dan wordt je opgetild door een stroom van vreugde, die je met gemak en op een eenvoudige manier aanwijst wat je te doen staat in jouw leven. Als je meebeweegt met die stroom, de stroom van het Christus bewustzijn, wordt alles helder en klaar.

Jullie beoordelen jezelf vaak in termen van goed of fout. Je bent eraan gewend kritisch en veroordelend naar jezelf te zijn. Dit schept onvrede en spanning in jezelf. Sta open voor het Christuslicht dat door je heen wil stromen. Dat kan je de kracht geven jezelf te omarmen zoals je bent, je emoties en je gedrag te begrijpen in plaats van te beoordelen. Het Christuslicht kan je ook bemoedigen je anders-zijn te aanvaarden en erop te vertrouwen, want het is je leidraad naar de Nieuwe Tijd. Je zult je dan vanzelf niet meer zoveel aantrekken van alles wat er om je heen gebeurt. Als anderen jou kritisch of vanuit onbegrip benaderen, kun je dat in perspectief plaatsen: zij verstaan de vibratie die door jou heen stroomt, het ritme waarop jij beweegt, nog niet van binnenuit – en dat is okay, want ieder mens heeft zijn eigen weg te gaan, en het past niemand daarover te oordelen. Ieder mens heeft zijn eigen ervaringen nodig om de bedding in zijn persoonlijkheid te laten uitslijten, zodat er een opening ontstaat voor het Christuslicht in zichzelf. Wanneer je dit ten volle beseft, en je je eigen positie in dit proces met liefde en compassie kunt bezien, voel je je niet meer zo veroordeeld en anders in deze wereld.

Sterker nog, je wordt zelf een bron van licht en warmte voor anderen. Wanneer jij je oordelen over jezelf laat varen, voelen anderen die vibratie van liefde in jou, en willen ze bij jou zijn, omdat ze ergens ook verlangen naar “huis”. Hun vibratie is nog niet zo licht en fijn als die van jou, maar ze voelen dat ze daar naar toe willen. Dat waarin jij ánders bent, je onderscheidt, wordt nu juist de bron van aantrekkingskracht die je uitoefent op andere mensen. Zo kom je in je werkelijke kracht, zo ga je zijn die je wilt zijn in dit leven op aarde: een menselijke engel met een open hart naar jezelf en naar anderen. Je bent niet meer bang voor mensen die het nog niet helemaal, of het helemaal niet verstaan. Je laat je niet meer wegvagen door hun oordeel, mening of verwachting ten aanzien van jou. Je bent veilig in je eigen hart, omringd door je eigen energie van rust en innerlijk weten.

Je wordt dan werkelijk een scheppende engel, een scheppende mens, want je reageert dan niet meer op je omgeving, maar creëert vanuit jezelf. Jij zet in jouw leven de toon, jij bepaalt het ritme, en op die manier kun je hier zijn vanuit je diepste intentie om licht te brengen op aarde. Dankzij je oordeelloosheid en compassie, die je hebt ontwikkeld door vele levens heen, kun je nu een engel op aarde worden, een menselijke engel zijn, die een hoge vibratie van licht neerzet in de wereld. Het is een wereld die daar grotendeels nog niet in meegaat, omdat ze nog in de beginfase is van het loslaten van ego-gebaseerd bewustzijn. Wel is het zo dat er nu zoveel mensen op aarde zijn die verlangen naar een andere realiteit, naar een leven vanuit het hart, naar een nieuwe verbondenheid met je medemens, dat jullie je plaats als lichtwerker kunnen innemen in deze maatschappij. Je hoeft je niet meer te verstoppen en te verbergen. Het is tijd om je licht te laten schijnen en je niet meer te schamen voor jezelf en wat jou beweegt. Je kunt nu lichtwerker zijn in de wereld.

Je ziel verlangt ernaar zich thuis te voelen op aarde. Je hebt een heel oude band met deze planeet. Je bent diep met haar verbonden, en niet alleen met haar, ook met de mensheid. Diep in je hart houd je van de mensen op aarde. Dit geloof je misschien niet, maar net zo diep als je verbonden bent met het hart van de aarde, ben je verbonden met het hart van de mensheid. Er is een oude afspraak tussen Gaia en de mensheid. Gaia, de ziel van de aarde, heeft haar hoop gevestigd op de mensheid. De mensheid heeft veel duisternis veroorzaakt op aarde, in de vorm van verwoesting en agressie. Toch draagt de mensheid ook de kiem in zich van een enorme bewustzijnsgroei en scheppingskracht die alle leven op aarde kunnen verrijken. De aarde vestigt haar hoop hierop. Jullie, tot wie ik spreek, hebben je in zeer oude tijden verbonden met de aarde. Herinner je deze band en maak de cirkel rond in je leven. Word weer de engel die je was, en nu één van vlees en bloed, die midden in de wereld staat en daar in volle kracht haar licht uitstraalt.

Houd moed. Omarm jezelf, zie je eigen schoonheid, en dat is genoeg. Je opent je dan voor het licht dat wij voortdurend naar jullie toesturen en waarmee de aarde jullie vanuit haar hart omgeeft. Weet je gedragen door een stroom die groter is dan jouw persoonlijke wil, en je zult moeiteloos aantrekken wat je nodig hebt in je leven. Vertrouw, houd moed! Richt je ogen op de horizon en verlies je niet in de details, de problemen van alledag. Richt je ogen op de horizon, want daar gloort een nieuwe tijd, en jullie zijn de wegbereiders, de pioniers die het pad effenen naar een nieuwe aarde. Wij danken jullie daarvoor en houden jullie in ere. Voel onze eerbied nu, en neem het in ontvangst.

Dankjewel.

Lees hier deel 2

© Pamela Kribbe 2010
www.pamela-kribbe.nl

14 REACTIES

 1. Tranen met tuiten heb ik gehuild om deze brief…van blijdschap en ontroering en dankbaarheid en trots en vervulling en bevestiging, werkelijk bekrachtigd is mijn hart nu zo vol dat het overstroomt van liefde en zaligheid.
  Dank je wel voor het delen.

  Chetan

 2. Nou zeg, ik heb hier wat zitten lezen en ‘t omschrijft precies hoe ik de laatste tijd in ‘t leven sta, als iemand mij zou vragen hoe het met me gaat, zou ik ze hiernaartoe verwijzen. Van deze woorden op zich krijg ik inderdaad ‘n beetje heimwee van, maar weet tevens dat ik hier nog lang niet klaar ben, moet nog velen om me heen “wakker schudden”…. O.k. dat was dus ‘n keuze van mezelf en wie A zegt moet ook B zeggen.
  Hoppa, vooruit dan maar weer…………….krijg er stiekum ook steeds meer zin in, terwijl m’n vriend vorige week zonder werk is komen te zitten en ik nog steeds positief over alles denk, snap daar eigenlijk niets van, blijf gewoon doorhuppelen….
  Kreeg trouwens ook leuk nieuw te horen: m’n dochter krijgt ‘n kindje, ze is 32 nu en ik word voor de eerste keer oma. Heel bijzonder is dat ze kan gaan “aftellen” vanaf 11-11-’11, als dat geen klein engeltje gaat worden….?
  Dat wordt me toch ‘n dosis liefde bij elkaar!! ha ha, we gaan ervoor 2012!!

 3. Grote herkenning, grote ontroering. Ik wist (al) ik ben geen menselijke engel (of in wording) ik ben een engelmens, een gereincarneerde engel. Warme groet, Jeanine En ik mis mijn leven voor dit leven.

  • @janice,
   Tja wat kan ik nog toevoegen, joepie of wat fijn?
   Ook mijn hart ging sneller kloppen na het lezen, en mijn lichaam kwam weer tot leven.
   Ik kwam, zag niets meer en nu lijk ik iets te hebben hervonden ofzo?
   Kortom nog even doorzetten en je niet van de wijs laten brengen.
   Ter illustratie voor mijzelf, ik ben zelf 32 en ben wel nieuwsgierig of dat dit verhaal aanslaat bij zowel oudere en jongere?

   Houd Moed!! Gij die het licht verstaat, het donker verslaat en het Chrituspad gaat.

   Met liefde gegroet,

   Herman

  • @Peter, dat wordt dan nog meer huilen als je meer gaat lezen van de artikelen op deze site 😉 ; maar serieus: ik ken het gevoel. Het raakt iets wat heel diep zit he? gek genoeg zit het meteen ook aan de oppervlakte… Warme groet, Gordon

   • @Gordon, De herkennig is zo groot dat het eng is het lijkt op /voelt als antwoorden die ik heel me leven heb gezocht. Alle twijfel en het gevoel van een taak die ik had en moest volbrengen vanaf me vroege jeugd. het oneerlijke en onbegrijpbare van me levenslessen en met mijn spirituele ervaringen van de laatste 10 weken vallen er veel dingen op hun plaats. De twijfel van het “zweverige” en onwerkelijke zit in me hoofd maar me hart heeft het begrepen.

 4. Dankzij de boeken ‘Jeshua’ en ‘Bezield leven’.. ‘Contact met je Gidsen’ van Pamela Kribbe , vond ik mezelf eindelijk terug .
  Haar boeken waren een openbaring voor mij !

  Monsoon

 5. Het raakt me wel lekker ja. Had ik niet zelf eens eenzelfde boodschap achtergelaten elders hier op de site?

  DH omschrijft feitelijk wat ik ook aan het doen ben. Bewust worden, vertrouwd raken met wat je bent, vervolgens ga je je opstellen zoals je moet doen maar altijd ontweek omdat je dan kwetsbaar wordt, en vervolgens kom je erachter dat dat wat je verborgen hield vele malen machtiger is dan wat je was.
  Of ik een engel ben….nee.
  Maar toch.
  Als je kinderen ziet reageren.
  Mensen groeten je zonder voorkennis.
  Een agressieveling bedaart in je bijzijn en je zit tot aan je kruin vol met energie om anderen mee te motiveren en te begeleiden.
  En je moet en zal onderwijzend en corrigerend zijn, maar kan dat doen zonder dat iemand het als dusdanig ervaart. Omdat je verder doordringt dan het gehoor.
  Mensen voelen in hun hart wat je tot hen spreekt.
  Luisteren wordt horen.
  En als je dat doet, dan voelt het alsof je zelf in een helder licht staat.
  Zo’n ongeloofelijk mooi en krachtig licht.
  Zo vetrouwd voor jou, realiseer je je op dat moment hoe anderen je ervaren en kan ik zelf een lach niet onderdrukken.

  DH, als het mag zijn, zal het zijn. Als je iets herkent hierboven, zoals ik van mijzelf omschrijf, komt het vast wel helemaal goed. Als je leeft en spreekt vanuit je hart is een goed mens opgestaan welke kan handelen als een engel.

 6. Heel mooie tekst !
  Ik wil ook terug naar huis, ik voel me op aarde wel thuis in de natuur en als ik in de tuin bezig ben, maar nu achter de pc ben ik gewoon thuis maar voel ik het niet zo.
  Ik ben anders mn hele leven al, en ik ben er trots op, ik geef er helemaal niks meer om hoe anderen over me denken, eerst wel, probeerde me altijd aan anderen aan te passen, maar nu niet meer.
  Ik wil weer de engel worden die ik was, en kan niet wachten tot het zover is !

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

We gebruiken verschillende cookies op onze website, om u een optimale ervaring te bieden.


Deze website maakt gebruik van de software Wordpress. Wordpress plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Deze cookies kunnen daarom niet uitgeschakeld worden.
 • wordpres_gdpr_allow_service
 • wordpress-gdpr-cookies-allowed
 • wordpress_gdpr_cookies_declined


We gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website (geanonimiseerd) bij te houden.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Liever niet
Accepteren
Mobiele versie afsluiten