geluidsoverlast

door Henk en Mia Leene

geluidsoverlastWij hebben het in de vorige lezing met u gehad over het magnetische niet-zijn, over het rust zoeken in een magnetisch veld, waarbinnen geen schadelijke stralingen ons straffen, en dit magnetische niet-zijn is gelijk aan het persoonlijke geleide-veld, dat de ziel tot ontplooiing moet brengen.

U zult waarschijnlijk in de pers wel gelezen hebben dat geluid, lawaai de mens dermate schade toebrengt dat hij er lichamelijk en geestelijk ziek van kan worden.

Geluidshinder is schadelijker dan welke invloed ook!

Storende geluiden kunnen voor het ongeboren kind reeds belemmerend op de groei en het zenuwgestel werken, terwijl het embryo toch verborgen ligt in een beschermd magnetisch veld, een eigen sfeer.Ieder mens is een ontvanger en uitzender van elektrische golven, hij is verfijnder van structuur dan de radio of T.V. apparaat. Dit heeft tot gevolg dat de mens trillingen kan ontvangen die hij zelf niet bewust behoeft te kennen.

U hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van helderhorendheid: wel, zulk een mens is uiterst gevoelig in zijn gehoor en verneemt die fijne trilling golven die een ander niet bij machte is te ontvangen.Deze sensibiliteit is echter geen verdienste, slechts een dispositie, waarbij het ontvang-apparaat op een andere golflengte is afgesteld. Ieder mens kan zijn eigen ontvang- en zendkracht versterken, dan wel doen afnemen.Een overmaat aan geluidsgolven (ook die wij niet in staat zijn bewust te registreren) brengt ons apparaat in onbalans, waardoor zenuwstoringen ontstaan.

Zenuwstoringen zijn niets anders dan een onderbreking, een storing in ons uitzend- en ontvangstapparatuur.

Een mens, die gespannen is, is hypergevoelig en heeft ook dikwijls last van haarpijn, die vreemde pijn aan de wortels van de haren. Als u nu weet dat de haren de meest individuele antennen zijn die er bestaan, dan kunt u begrijpen dat storingen in het elektrische stralingsveld van de mens haarpijn veroorzaken.Een te veel aan geluid brengt de mens in een staat van nerveuze wanorde, doch dit heeft hij toch aan zichzelf te danken! Wanneer u bedenkt dat, gezien de proeven, de gedachteconcentratie van een mens, opgeroepen door de wil een lamp kan doen branden, kunt u zich voorstellen dat gedachte-uitzendingen, mits zeer geconcentreerd, invloed kunnen hebben op iedere omgeving en op ieder mens.

De elektrische golven, die van de mens uitgaan staan nauw in verband met de chemische verbindingen in het lichaam. Men heeft dit kunnen bewijzen. Gevoelens, gedachten, verlangens brengen chemische verbindingen voort, die hun invloed uitoefenen op de uitstraling van de mens.Iedere gedachte die u koestert brengt een trilling voort en zelfs uw gezondheid roept trillingen op, en straalt die uit.Wij zijn, als onderdeel van de mensheid, de gevangenen van de mensheid als geheel, van dat stralingsveld dat zij heeft opgebouwd, en waaraan wij dus meewerken.

Het is een genade, dat wij niet in staat zijn al die trillingen te registreren, die om ons heen zijn. U zou binnen de kortst mogelijk tijd krankzinnig worden.

Niettemin zijn zij er en ons wezen absorbeert ze, dan wel stoot hen af, is er steeds mee bezig. Deze activiteit is vermoeiend voor ons gehele gestel en daarom is een rust binnen een leeg magnetisch veld noodzakelijk.Het is natuurlijk mogelijk dat men een stille omgeving zoekt, doch men ontkomt toch niet aan de trillingen, die in heel de atmosfeer aanwezig zijn en die uw apparaat moet opvangen. Er is – verborgen in onze hersenen – een zend- en ontvangst-apparaat aanwezig waarover wij slechts wat te vertellen hebben wanneer wij steeds bewust en wilskrachtig het hoofd- (de hersenen) beheersen.

Dit is de bedoeling van de wilsconcentraties, en de meditaties. Een mens kan zijn gevoelige ontvangst-apparaat bewust afstellen op een bepaalde elektrische trilling, die ergens anders in de wereld wordt uitgezonden.Hij kan iedere boodschap ontvangen door zijn instelling.

Zenuwstoringen zijn niets anders dan een onderbreking, een storing in ons uitzend- en ontvangstapparatuur.
Zenuwen in ons hoofd

Daarom kan ieder mens met een bepaald zendstation verbonden worden en daarvan niet meer loskomen, indien hij zichzelf opgesloten heeft in een elektrisch spanningsveld van een bepaalde trillings-snelheid.De vrijheid, die wij zo vóór staan, is altijd betrekkelijk, want er zijn zo enorm veel zendstations om ons heen, dat het een gevecht is op leven en dood om daaraan te ontkomen. Een mens die voor zulk een vrijheid vecht is altijd nerveus, gespannen, iedere trilling, iedere gedachte van anderen, ieder geluid irriteert hem.Voor deze Electro-magnetische vrijheid kan men niet vechten, omdat onze innerlijke geaardheid ons reeds aan een bepaald zendstation bindt, of we dit willen of niet.

Het heelal bevat ronde planeten- en sterren-lichamen bolvormige sferen, waarbij men een magnetische rust (kosmisch gezien) heerst.

Iedere sfeer is bolvormig en bezit slechts aan zijn oppervlakte elektrische trillingen. Iedere planeet is gelijk aan een ruimte in een piramide, waarbinnen het magnetische niet-zijn heerst. Ieder bolvormig lichaam op aarde, is als een eigen, beschermd magnetisch veld, dat trillingen neutraliseert. Uw hoofd, is ook bolvormig, met daar om heen een stralingsveld, dat in sterkte afhankelijk is van uw innerlijke geaardheid, van uw chemische harmonie. De chemische herschepping van het hemelse zout, is niet anders dan het herstel van de chemische formule van het individu, waardoor de Electro-magnetische bescherming, onze privé van Allen-gordel, wordt voortgebracht.

Een sterke verbinding met de maan b.v., zoals bij vrouwen soms het geval is, brengt zulk een verstoring van het negatief en positief evenwicht in de mens, dat hij een gevaar is voor de arbeid in een fabriek met elektrische proefnemingen.

MAAN

Een magisch mens kan, als hij kwaad wil, zijn medemens de grootste schade berokkenen door zijn magnetische evenwicht te verstoren. Iemand die daardoor beschadigd is geworden, is als een kapot ontvangst- en zendtoestel, die niet meer juist reageert. Ieder ziek mens, ook als hij slechts nerveuze afwijkingen vertoont, heeft een beschadiging opgelopen, of door zelf opgewekte schadelijke trilling, zoals gedachten en gevoelens, of door ontvangen en geabsorbeerde schadelijke trillingen, door een disharmonisch spanningsveld, of door invloed van een heersende persoonlijkheid. Maar ieder ziek mens ligt tevens besloten in die disharmonische elektrische golven, die rond en vanuit zijn hoofdheiligdom bewegen. ..De vorm van het hoofd bewerkt ook dat wij onszelf kunnen opsluiten in een harmonisch, dan wel disharmonisch stralingsveld, er kan een isolement ontstaan, dat weer zekere gevolgen geeft.

Men kan storende trillingen ontlopen, maar men kan nooit de reeds geschapen disharmonie in de eigen elektrische golven te niet doen, zonder zich positief, d.w.z. bewust in te stellen op een spirituele zender. Deze kan zich dan in uzelf bevinden, als een Bron, een oase in uw innerlijk, maar hij kan zich ook buiten u bevinden. De spanning en de zenuwstoornissen, die de mens heden beheersen zijn niet anders dan de reactie op o.a. 2000 jaar spirituele leugen, hetgeen disharmonie veroorzaakt, en enkele tienduizenden jaren natuur-prostitutie, waardoor de natuurlijke sfeer zijn zo weldadige rust verliest.De vrouw, als wezen, is sterker ontvankelijk dan de man, die meer uitzendt, vandaar dat de wisselwerking tussen man en vrouw de basis vormt voor de opbouw binnen deze natuur.De gehele natuur is erop gericht dat er een ontvangst èn een uitzendapparaat is, waar doorheen trillingen zich kunnen voortplanten. Via dit apparaat wordt ook de ziel, in eerste instantie bereikt, want de toestand van het magnetische veld des mensen bepaalt zijn ontvankelijkheid voor verschillende trilling snelheden.

Iemand die slechts op de materie is ingesteld, is ongevoelig voor spirituele trillingen, die altijd van een subtielere aard zijn en zeer snel van frequentie. Een gespannen, reeds gestoord of ziek mens wordt door hoge trilling snelheden geïrriteerd, deze jagen hem op en brengen hem in nog sterkere spanningen. Anders is het wanneer de reeds disharmonische mens luisteren wil, gericht wil zijn op spirituele dingen, want dan komt er een positieve gerichtheid bij, die de disharmonie in het hoofd reeds kalmeert. De natuur is zo ingericht dat de mens zijn natuurlijke evenwicht kan herstellen door zich te richten op een groen landschap, de kleur groen is een ontspannende kleur.

 St. Sophia
Fresco van St. Sophia in de Kathedraal van de heilige Wijsheid in Kiev, in één van de 13 koepels,
symbolisch voor haar positie in de 13e aeon.

Groen is de kleur van de ontvankelijkheid, als tegenstelling tot rood, dat de kleur is van de overspannen positiviteit.De ziel, als gevangene van het Electro-magnetische apparaat: mens, is afhankelijk van het samengestelde trillingsveld rond haar.De trilling krans rond ons hoofdheiligdom bepaalt wie wij zijn en met wie en wat wij in aanraking willen zijn en komen. De uitstraling van het gezicht, u verstaat dat, is een reflex van de stralingskrans rond het hoofd.Dit aureool is doorlopend in beweging, het kent de rust niet waarover Jezus spreekt in de dertiende Aeon uit het Evangelie van de Pistis Sophia:

“en ik zond haar een stralenkrans rond haar hoofd.”

Juist door de instabiliteit van het trillingsveld, van de sfeer rond het hoofd, wordt de mens het slachtoffer van zijn eigen ontvankelijkheid en van zijn eigen overspannen uitzending. Wij zijn, als organisme, één onscheidbare samenstelling van trillingen en van chemische verbindingen, die wederom trillingen uitzenden. Alles wat wij doen, denken, gevoelen, vindt zijn reactie in ons organisme en daarom is het onmogelijk een ander mens de eigen mening, de eigen spirituele opvatting op te dringen, daarmee grijpen wij in in zijn trillings-samenstelsel en brengen wanorde. Individuele vrijheid is: de medemens vrij laten om zijn eigen magnetische sfeer, zijn rust veld te scheppen, zonder dat een positieve gerichtheid van zijn medemens hem daarin forceert.

De mens komt dan pas tot spirituele werkzaamheid wanneer hij in staat is de eigen innerlijke Bron, het elektrische veld rond hem, in evenwicht te brengen.

Zulk een arbeid is blijvend, reinigt denken en gevoelen en herstelt de gezondheid.

Hulp die van buitenaf komt is altijd tijdelijk, een springplank. Ieder mens moet van binnen uit het magnetische niet-zijn herstellen.

Dit heeft niets te maken met geluidshinder, de obsessie van onze tijd. Hij, die werkt aan het magnetische niet-zijn, stelt zijn apparaat zodanig af, dat hij niet meer ontvangt hetgeen hij niet wil ontvangen, maar daar tegenover zendt hij ook niet meer datgene uit dat disharmonie kan veroorzaken. Geëmotioneerde gedachten, egocentrische gedachten en gevoelens veroorzaken een gevoeligheid voor trillingen, die dezelfde bewogenheid bevatten.

Daardoor wordt de mens die zichzelf reeds vergiftigt, tevens nog eens aangevallen door de atmosferische disharmonie. Een spiritueel mens kan dat niet verdragen. Hij wordt ziek. Er ontstaat een wisselwerking tussen uitgezonden en ontvangen trillingen, die een kolkende beweging veroorzaken in het aura – stralingsveld. Is het niet logisch dat zulk een mens ziek wordt? Daarom: niet ontvangen en niet uitzenden, onbewogen blijven als een oceaan, die de stromen niet bemerkt. U kent uw gevoelige apparatuur, u weet dat u uit uw evenwicht geraakt bij disharmonische trillingen, zowel ontvangend als uitzendend.

Waarom verbindt u zich daar dan nog mee?

De mens die op zoek is en op weg is naar het magnetische niet-zijn – om zijn ziel de kans tot ontwikkeling te geven – houdt zich niet bezig met onreine, a-spirituele trillingen! Hij tracht zichzelf rein te houden, door neutraliteit! En hij zoekt hulp binnen een neutraal magnetisch veld om zichzelf wederom te herstellen van de opgelopen schade. Slechts zulk een mens bewijst het serieus te menen met de ziele-ontplooiing. En hij die zoekt, en waarachtig poogt door middel van zijn bewuste neutraliteit, zàl vinden. Want hij die via zijn Electro-magnetische trilling op de Deur des Hemels klopt, zal worden opengedaan!

Hij, die zoekende was, kan dit bevestigen!

website http://henkenmialeene.org

bron

 

 

6 REACTIES

 1. zojuist las ik jullie reacties, apparaten + oorsuizen,

  het is inderdaad een frequentie, energie, alles bestaat uit energie, zoals ieder van jullie vast wel weet,

  wat betreft apparaten; een paar jaar geleden zei iemand mij eens; jij hebt iets met apparaten…? om een lang verhaal kort te houden; zoals jullie weten is het zo dat wij ons met alles kunnen verbinden…afstemmen op….wat heel belangrijk is voor iedereen is om te begrijpen…bewust te Zijn van wie je bent en wat je kunt….op een bepaald moment natuurlijk want álles is een fase waar je door gaat en dan besef je dat je energie is versterkt…je kan dus meer…maar hoe zit dat dan? ik zal mijn best doen om het zo goed mogelijk uit te leggen;

  wij Zijn allen zielen( onzichtbare energie)die hier zijn gekomen om te leren(fases waar we doorgheen gaan), maar ook om te helpen hier op aarde te veranderen, door ons licht energie te verspreiden door het uit te zenden via jouw hart, dus met hart en ziel je leven een wending te geven die liefdevol en vreugedevol is…maar doordat het van binnenuit naar buiten toe moet gebeuren…gaat het liefdeslicht via je hart, door je ziel bewerkstelligt….naar buiten toe…als een soort magneet, trek je aan wat je op dat moment nodig hebt om te kunnen leren, begrijpen dus…deze magneet werkt ook op apparaten: als je emotioneel uit balans bent…je zendt op dat moment negatieve gedachten uit door pijn en verdriet wat je aan het verwerken bent….werkt het negatief op een apparaat…het kan gaan storen of of tilt springen…zie het als een spiegel…verwelkom het als een les die je mag gaan leren…jaren geleden ondevond ikzelf dit door een pijnlijke scheiding waar ikzelf doorheen moest…mijn waterkoker tikte om de haverklap en er tikten nog wel meer apparaten, het werkte zelfs op lampen…het is je eigen energie…op het moment dat je die disharmonie kunt los laten doordat je het begrepen hebt( je kunt ook altijd vragen aan Engel Michael en st germain om hulp) wordt deze energie vervangen door; onvoorwaardelijke liefdeslicht energie…je kunt dan als een magneet dingen juist weer IN balans brengen…oook apparaten…voorbeeld; diezelfde vriend had een kopieermachine…hij werd er gek van…ik had ergeen last van…ik legde mijn hand erop en zei dan, werk aub gewoon zoals het bedoeld is…en dat gebeurde dan ook. Het is gewoon zo dat deze vriend weinig geduld had en opgejaagd, emotionele dingen die hij moest uitwerken…dat werkte op dit apparaat.
  ik hoop dat het wat duidelijker is.
  wat het oorsuizen betreft; ik hoor het 24-uur per dag 4a5 tonen wat ik zo even kan regitreren tegelijkertijd…ik heb het geaccepteerd…wat ik doe is; doppen erin doen om me af te kunnen sluiten voor alle geluiden om me heen…want ik hoor álles! ik kan me er niet voor afsluiten en heb een moment gehad dat ik dacht door te draaien…ik doe een laagje watten in en daar bovenop een waxdopje, die kneed ik in vorm en dikte zodat het prettig voelt en dan kan ik goed functioneren en concentreren. Bij mij is het een combinatie van een beknelling (door een ongeluk) en helderhorendheid. voor mijn vriendin helpt een laagje watten al. Ik hoop dat ik heb kunnen helpen…( voor degenen die graag wax dopjes willen; ik haal ze bij de drogist Ohropax is de naam, is een klein geel doosje met rose dopjes) om s’nacht te kunnen slapen heb ik alleen een waxdopje in beide oren,,,rust. ander schrik ik wakker van elke auto die voorbij komt enz.

  Als laatste zou ik willen zeggen; Op het moment dat je in staat bent om alles te kunnen accepteren zoals het is, zonder de behoefte te voelen dat je zou moeten vechten of je verdegigen, wordt je al wat rustiger en zullen je de dingen wat makkelijker afgaan..wat begrijpen betreft…jezelf begrijpen…jezelf accepteren. 😉
  Vertrouw op jezelf( je ziel) waar je ook vandaan komt 🙂
  Wij Zijn allen één als brengers van het liefdevolle onvoorwaardelijke licht met ieder onze frequenties en fases

  door meditaties zul je beter kunnen afstemmen…vraag om hulp van de Engelen of je gidsen zo je wilt. 🙂 Ze Zijn er
  om ons te helpen met hun onvoorwaardelijke liefdeslicht en hun Engelen geduld….ik kan het Nu en dat kunnen jullie ook

  Liefs, Henriëtte knuffel van mij… <3 xxx

 2. Ik ben sinds twee jaar bewuster gaan leven, en heb sindsdien last van een soort suizen in mijn oren vooral als ik de stilte opzoek. Niet dat ik er last van heb het is een soort verbinding. Heel veel electrische apparaten gaan kapot of werken niet goed meer in mijn nabijheid. Naar een dokter gaan geloof ik niet in, mijn gevoel zeg dat de oplossing in mij zelf zit en ben daarom blij dit verhaal gevonden te hebben.Hoop dat ik de deur kan vinden.

 3. “Helderhorendheid: wel, zulk een mens is uiterst gevoelig in zijn gehoor en verneemt die fijne trilling golven die een ander niet bij machte is te ontvangen.Deze sensibiliteit is echter geen verdienste, slechts een dispositie, waarbij het ontvang-apparaat op een andere golflengte is afgesteld.”

  Ik ben helderhorend, en heb hier behoorlijk last van ervaren, ik kon niet meer in slaap komen want elk geluid werd geregistreerd. Ik hoor computers met elkaar praten op kantoor, ik hoor de pieptoon die bij bushaltes afgespeeld worden om hangjeugd tegen te gaan, ik hoor het ruisen van airconditioning, en het tikken van een polshorloge aan de andere kant van de vergaderkamer.
  Door mindfullness oefeningen heb ik de rust gevonden om de geluiden, die nog steeds binnen komen, te accepteren als onderdeel van wie ik ben en wil zijn. Ik heb momenten gehad dat ik knetter werd van geluid, geluid wat voortdurend binnen kwam….
  Door de mindfullness heb ik ermee leren omgaan, en ben ik in staat om het geluid af en toe ‘uit’ te zetten… Mijn frequentie is ingesteld en ik voel mij bevrijd, de hooggevoeligheid laat mij een andere dimensie zien, waar ik heel bewust in leef en ik zie het als een verdienste en als een gift dat ik helderhorend ben.

 4. Mooi artikel.
  Wij staan niet los van onze omgeving, en dus ook niet los van de invloeden van deze omgeving, of we dat nou beseffen of niet.
  Er is altijd een relatie tussen jou en de omgeving(invloeden). Wanneer jij je Zelf verandert, verandert jouw omgeving met je mee. Ofwel verbeter de wereld begin bij jezelf.

 5. Bedankt voor het schrijven en voor het plaatsen hier.

  Het was een behoorlijk pittig stukje hoor maar wel een waar
  verhaal. ik had hier en daar even moeite om te begrijpen wat er precies bedoeld werd. en dat komt omdat iedereen zijn eigen “woordenboek” hanteerd. maar via mijn gevoel, met hart en ziel gelezen, lukt het dan wel. en het klopt inderdaad allemaal.:)
  Als we ons afstemmen op het positieve en positieve liefdevolle gedachten uitzenden…komt dat ook bij je terug

  mijn “radiozender” golflengte staat afgestemd op deze gedachten en op de Engelen…Allen helpen ze mij met mijn vragen als ik niet begrijp…en daar ben ik heel dankbaar voor. dit was en is een bewuste keuze van mij, het was af en toe pittig en moeilijk te begrijpen maar hé, waar een wil is, is ook een weg…
  bovendien heb ik 2 gezegdes al die jaren en nog gebruikt om mezelf te bekrachtigen…
  De aanhouder wint..en dat ben ik! en Liefde overwint álles! en zo is het ook.
  Dit is mijn persoonlijke ervaring…gebaseerd op mijn persoonlijke keuzes…;)
  Hierdoor voel ik mij een zeer gelukkig en gezegend kindje, spiritueel mens…en dat wil ik ook zo houden…ik ben zielsgelukkig!
  Het was en is hard werken…maar dat maakt me niet uit, anders verveel ik me toch maar zeg ik dan! hihi mijn vriendin moet dan altijd lachen als ik dat zeg.
  Maar lieve mensen, geloof me, het werpt Zijn vruchten af!

  Iedere fase waar ik doorheen ben gegaan, was pittig, heb best veel gehuild, gefrustreerd geweest( niet kunnen begrijpen, geduld leren hebben) mezelf accepteren gewoon zoals ik ben, met al mijn “menselijke handicaps” en uiteindelijk op een liefdevolle manier vriendschap sluiten met al wat ik ben en kan Zijn….en das best veel!
  dit alles is positief en liefdevol denken en handelen….
  Ik hou nu, zonder bang te zijn voor.., van al wat is en al wat er altijd al was…het liefdevolle liefdesenergie…
  Het Goddelijke, de Engelen…mezelf…Wij Zijn…allen één
  Ik dank ze allen iedere dag….dus ook jullie, wie dit leest en voelt…mijn dank..ik ben..er..hier…en ik hou van al wat is…<3 🙂

  liefs, Henriëtte xxx

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in