Maria Magdalena is niet alleen een vrouw van 2000 jaar geleden, maar in haar hebben wij het over het lot van de vrouw in 2000 jaar Christendom en hebben wij het tegelijkertijd over het feit dat eindelijk in onze dagen de vrouw in gelijkheid, gelijkwaardigheid en vrijheid haar plaats mag innemen naast de man, en dat was niet zo vanzelf sprekend.

tekst: Hans Stolp

Wie was Maria Magdalena?

Maria Magdalena was de belangrijkste leerlinge van Jezus, met kop en schouders stak zij boven iedereen uit. Zij werd ook genoemd de “ apostola apostolorum “, de apostel der apostelen. Zij was de eerste apostel. Zij wordt ook genoemd een “ voltooide”, iemand die de inwijdingsweg volledig heeft afgelegd en ook daarin was zij uniek. Want alleen Johannes van de mannelijke leerlingen was vergevorderd op de inwijdingsweg en al de anderen waren nog beginnelingen. Zij was de enige die de inwijdingsweg volledig had afgelegd.

Ze is later tot hoer verklaard en vervolgens betiteld als een bezetene, getuige afbeeldingen van haar met lang haar en ontblote borsten en een glimlach op haar gezicht. Het kerkelijk Christendom heeft van Maria Magdalena een gevallen vrouw gemaakt.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Tot aan de tweede wereldoorlog werd aan huizen voor gevallen vrouwen de naam gegeven van“ Maria Magdalena”. Maria Magdalena werd door de kerk ondergeschikt gemaakt, zwijgend aan de mannelijke leerlingen, dat heeft Jezus niet gedaan.

De inwijdingsweg van zelfkennis en zelfinzicht is een weg van stap voor stap je angsten overwinnen; de muren die je om je heen gebouwd had los te laten, zodat je kwetsbaar wordt. En als iemand op die weg een stuk gevorderd was, dan gebeurde het dat je langzamerhand in verbindig trad met de geestelijke wereld. Allereerst met de aartsengel zelf, de aarstengel van het volk waar hij of zij bij behoorde en vervolgens bij een driedaagse uittreding werd zij ook echt iemand die zag met geestelijke ogen en geestelijke oren. Tenslotte, en dat is heel uniek

Maria-Magdalena
schilderij van Maria Magdalena door Myriam Schlimmer-America

Heeft deze vrouw ook nog de zevende inwijding gekregen die alleen is weggelegd voor meesters. Die wordt niet door mensen gegeven maar die wordt vanuit de geestelijke wereld zelf gegeven. (Johannes kreeg de zevende inwijding op het eiland Patmos toen hij de visioenen kreeg die wij kennen als het Boek Openbaringen).

De rol van Maria Magdalena wordt in de vier evangeliën verschillend weergegeven.

Thomasevangelie (Nag Hammadi 1945):

Maria Magdalena zegt tegen Jezus: “op wie lijken jouw (mannelijke) leerlingen?” Hij zei: “ze lijken op kinderen die zichzelf op een veld hebben neergezet dat niet van hen is “. De mannelijke leerlingen denken dat ze begrijpen wat de Meester zegt. Ze begrijpen het wel in hun hoofd maar niet in hun hart en toch denken dat ze het wel begrijpen. Als andere mensen aan hen vragen wat de Meester bedoelt beginnen ze het omstandig uit te leggen Ze lijken dus op kinderen die spelen op een veld dat niet van hen is.

Dat de mannelijke leerlingen aan het begin van hun inwijdingsweg staan kun je ook in Bijbelteksten tegen komen. Op een gegeven moment vragen de mannelijke leerlingen:

“Wie is wel de grootste in het Koninkrijk?” zij denken aan een letterlijk Koninkrijk van machthebben en aanzien, terwijl de hoogste staat van bewustzijn wordt bedoeld. In de eerste stappen van de inwijding leer je dat het niet gaat om macht, dat het niet gaat om aanzien en dat het niet gaat om rijkdom, maar dat het allen maar gaat om die groei in liefde van binnen.

Een andere keer begroet Maria haar broers en zij zegt: “Waar zijn jullie van plan de dingen te plaatsen waarover jullie de Meester gaan vragen. Wat gaan jullie eigenlijk doen met de antwoorden die de Meester geeft op jullie vragen? : Wie het vat, vatte het, wie het niet vat komt er misschien later anders later.

In het evangelie van Philippus (Nag Hammadi):

“Waarom houdt U meer van haar dan van ons allemaal? “ (typisch mannelijke vraag). De Heer antwoordde: waarom ik meer houd van haar dan van jullie: Wel als een blinde en een ziende in het donker zijn, verschillen ze niet van elkaar . Als het licht wordt, zal de ziende het licht zien en de blinde in het donker blijven

De leerlingen waren nog niet zo ver als Maria Magdalena. De mannelijke leerlingen zijn de blinden en Maria is de ziende. Hier op aarde, in de donkere kamer, zie je van buitenaf geen verschil tussen die twee. Als je de geestelijke wereld in gaat zal Maria Magdalena alles zien, want zij is zich bewust geworden. De mannelijke leerlingen, die nog niets begrepen hebben, zullen nog steeds niets zien. Je kunt in de geestelijke wereld alleen maar dat zien waarvan je je bewust geworden bent.

Maria MagdalenaPhilipus: “ Jezus kuste Maria Magdalena vaak, dit kan een spirituele kus zijn. Jezus schenkt in de adem waarmee hij kust, de Goddelijke Geest aan Maria Magdalena, zodat die Goddelijke Geest in haar tot leven kan komen. Was Jezus getrouwd met Maria Magdalena? Is hier bewijs voor? Er is een soort bewijs. Jezus werd rabbi genoemd, en wilde je als rabbi optreden dan moest je getrouwd zijn in die tijd. Als Jezus als rabbi had opgetreden zondere getrouwd te zijn geweest dan hadden ze hem daar direkt op gepakt. Ingewijden zoals Jezus en Maria Magdalena, die hebben geleerd om het zwaartepunt in hun leven niet langer in het lichamelijke te leggen maar in het geestelijke. Zij hadden in die zin geestelijke erotiek met elkaar en dat er daardoor een hele diepe verbinding tussen Jezus en Maria Magdalena was.

Wat heeft de kerktraditie met Maria Magdalena gedaan? In het evangelie van Lucas staan zeven woorden en die hebben tot de grootste ellende geleid. Een kort citaat uit Lucas: “Het geschiede kort daarna dat Jezus van stad tot stad en van dorp tot dorp trok, verkondigende het evangelie van het Koninkrijk Gods, en de twaalven waren met Hem en enige vrouwen die genezen waren van boze geesten en ziekten. Maria met de bijnaam van Magdela, van wie zeven boze geesten uitgegaan waren “, en Johanna enz. “Van wie zeven boze geesten uitgegaan waren is een standaardformulering uit de oude inwijdingstraditie. Als je een volgen-de stap had gezet in die inwijdingsweg dan had je geleerd een stuk van jouw ego onder ogen te zien en te transformeren en om te vormen tot een positieve kracht. En elk zo’n stap werd genoemd het uitdrijven van een duivel. Negatieve krachten heb je overwonnen, afgelegd, getransformeerd. Dus eigenlijk staat hier, die de zeven inwijdingen heeft ondergaan en dat ze daarmee een voltooide is, wat we al eerder zagen. In de kerktraditie is vanaf circa de derde eeuw na Christus is die oude inwijdingstraditie, en alle boeken die daarbij hoorden met man en macht uitgeroeid. De kerktraditie wilde daar niets van weten en als je ook maar één boek in bezit had kon het je de kop kosten. Vandaar dat al die oude spirituele geschriften, grondig en totaal vernietigd zijn. Zo totaal dat het tot 1945 geduurd heeft voor we de meeste van hen onder het zand in Egypte weer terug vonden.

Met de vernietiging van die geschriften verdween ook de kennis van die technische termen. Na een aantal eeuwen wisten de theologen niet meer wat er bedoeld werd met de zin: van wie zeven boze geesten zijn uitgegaan. Zodoende verdween de binding met de oorspronkelijke betekenis en ze zijn die woorden letterlijk gaan nemen. De kerkvader Origines heeft wel eens gezegd, dat wanneer je de Bijbel letterlijk leest, dan begrijp je er niets van en lees je hem verkeerd. Pas wanneer je in staat bent om symbolisch op geestelijk niveau te lezen dan gaan de geheimen voor je open.

Maria Magdalena zalfde de voeten van Jezus en vervolgens wordt dat geassocieerd met de zondigheid van haar zodat zij Jezus om vergeving komt vragen om al die (zeven) zonden die ze begaan heeft. Vandaar dat als je haar ziet uitgebeeld er heel vaak een zalfpot naast staat.

Als de kerktraditie spreekt over zonde is er vaak seks in het spel. Maria Magdalena wordt ook bedoeld wanneer in de Bijbel wordt gesproken over het stenigen van een overspelige, is zondige, vrouw. Zo wordt langzamerhand de hoogste vrouw een bezetene die om vergeving vraagt, vervolgens een overspelige vrouw en één die haar mond moet houden. Dan is dat  Maria Magdalena zeker die ene zuster van Lazarus, die nu eindelijk geleerd heeft wat haar plaats als vrouw echt is, je mond houden, zwijgend aan de voeten van de Meester zitten en luisteren. (De andere zus van Lazarus was Martha). Zo valt de hoogste vrouw zeer diep. Hetzelfde is overigens gebeurd met Eva.

Zoals ze met Maria Magdalena zijn omgegaan is tot de dag van vandaag doorgegaan. De Paus zegt nog steeds dat vrouwen geen priester kunnen worden.

Jezus stelt echter, dat vrouwen en mannen gelijk zijn. Dit was voor de mannelijke leerlingen te moeilijk. Met name Petrus heeft daar de meeste moeite mee. Petrus degene op wie de katholieke kerk gebouwd is, de eerste Paus.

In Het evangelie van de Pistis Sophia staat: Petrus sprak: “  Mijn Heer, laat de vrouwen op houden te vragen, opdat ook wij kunnen vragen “.  Tweede citaat uit de Pistus Sophia: “ Nadat Jezus deze woorden tot zijn discipelen gesproken had vroeg hij: verstaan jullie wat ik zeg? “

Maria-MagdalenaPetrus sprak toen: “ deze vrouw, Maria Magdalena,  is onverdraaglijk voor ons, daar zij ons de gelegenheid ontneemt om iets te zeggen, maar zelf meermalen het woord neemt

In het Thomasevangelie staat: Dat Simon Petrus zegt: “ laat Maria Magdalena bij ons weg gaan. Want vrouwen zijn het leven niet waardig”.

In het evangelie van Maria Magdalena:  Petrus nam het woord en hij vroeg hun, de mede leerlingen, over de Verlosser. Zou Hij, de Meester buiten ons om met een vrouw gesproken hebben. Moeten wij ons soms allemaal omkeren en naar haar gaan luisteren. Heeft Hij aan haar de voorkeur gegeven boven ons. Dan wordt het Maria Magdalena te veel.

In de Bijbelse evangeliën zie je iets dergelijks gebeuren.

Johannes is degene die in zijn evangelie Maria Magdalena het meest recht doet. Begrijpelijk, hij was ook een hoge ingewijde, net als Maria Magdalena, en een ingewijde moet geleerd hebben dat mannen en vrouwen volkomen gelijkwaardig zijn en dat wij allemaal van binnen man en vrouw zijn en dat ook gaat om het mannelijke en vrouwelijke in ons zelf aan het licht te brengen en tot een nieuwe eenheid om te smeden dan pas worden wij de mens die God bedoeld heeft. Dat leer je op die inwijdingsweg.

Johannes geeft in zijn evangelie aan:

“ Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder Maria, en Maria van Magdala “.

Volgens Johannes stonden de drie vrouwen aan de voet van het kruis. Daarmee de belangrijke rol van de drie vrouwen in het leven van Jezus aangevend. De andere vrouwen staan op veilige afstand tot te kijken.

Mattheus geeft aan dat er veel vrouwen waren die vanuit de verte toekeken, waaronder Maria van Magdala, en Maria de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeüs. Marcus vertelt dat Maria Magdalena vanuit de verte toekeek en meeleefde.

Lucas omschrijft het nog weer anders: “ al zijn bekenden stonden van verre, waaronder ook vrouwen, die Hem vanuit Galilea gevolgd waren ”. Geen enkele eer voor Maria Magdalena.

Maria Magdalena was de eerste getuige van de opstanding van Jezus. Bij Paulus, 1 Kor.15, staat: Hij is allereerst verschenen aan Petrus daarna aan de twaalf vervolgens aan meer dan 500 broerders tegelijk, Jacobus de apostelen en toen aan mij. Maria Magdalena wordt daar niet bij genoemd. Ook Paulus manouvreert haar weg.

Ook kerkvaders als, Augustinus en Magnus geven de vrouw er van langs. De vrouwen zijn er voor de keuken, de kerk en de kinderen Met die onzin moeten we nu voor altijd mee breken.

Maria Magdalena is: het meest representatief voor de oorspronkelijk leer van de Meester; de geestelijke moeder van de spirituele kerk; doorgeefster van de geheime leer van de Meester; de vrouw die het Al kende; de gezellin van Jezus; de basis van de esotrische traditie van het Christendom.

Het evangelie van Maria Magdalena is gelukkig eind negentiende eeuw, in 1895, gevonden bij Cairo in Egypte. Ongeveer de helft van de tekst is bewaard gebleven. In 1945 werd in Nag Hamadi geschriften gevonden. Je moet de symbolische tekst leren lezen.

Maria Magdalena beschrijft daarin stap voor stap de zeven inwijdingsstappen in het leven van alledag. Datgene dat wij elke dag in ons eigen leven proberen te worden. Zuiver te worden, knokken met je eigen ego. Zij is zelf deze weg gegaan.

Jezus
Was Jezus getrouwd met Maria Magdalena?

Vijf korte notities uit het evangelie van Maria.

1:  Petrus vroeg aan Jezus. U legt ons steeds van alles uit, leg ons dan nu eens uit wat de zonde van de wereld is. De Verlosser zei: “ Er is geen zonde, maar jullie maken zonde wanneer jullie datgene doen wat met overspel kan worden vergeleken”.

Als je over zonde wil spreken, dan is dat met overspel en dat moet je niet letterlijk nemen, maar figuurlijk. Zoals al deze teksten. Overspel is wanneer je helemaal vergeet dat wij uit de geestelijke wereld komen zijn en dat wij hier op aarde gekomen zijn om liefde te leren en liefde te schenken en wijzer te worden zodat we een beetje wijzer en liever straks weer naar de geestelijke wereld terug kunnen keren. Kortom wordt wakker!

2: Jullie zijn onderhevig aan ziekte en verval en aan de dood, omdat jullie gehecht en gebonden zijn aan deze misleiding van dat overspel. Zo raakt je hele menselijke belichaming ontregelt. Kortom de wortel van ziekte, van dood heeft in feite een geestelijke oorzaak, omdat wij vergeten zijn wie we zijn en waarom we leven. Dat gaat in onze dagen weer open.

3: Pas er voor op dat niemand jullie misleidt door jullie aandacht naar dit of naar dat af te leiden. De mensenzoon is binnen in jullie, volg Hem. En wie Hem zoekt vindt Hem in zichzelf. Pas op voor al die mensen de je meeslepen en je aandacht richten op iets dat buiten jezelf is. Je moet dit doen, je moet dat doen, je moet daar heen. Pas op, ze halen je weg bij dat naar binnen leren kijken en daar van binnen leeft de Christus. En als je geduld hebt en je gaat die weg van zuivering, van groeien, rijpen aan het leven, dan zul je allemaal, ieder van ons op je eigen manier iets van die Christus in onszelf gaan ervaren. Daar heb je geduld, aandacht en tijd voor nodig, maar zo gaat het ons allemaal. En we zijn op aarde om die Goddelijke kern te gaan voelen en daar steeds meer uit te gaan leven.

Twee mensen kunnen hetzelfde zeggen. De één zegt het vanuit de Christuskracht en dan luister je ademloos, terwijl de ander het zegt vanuit de ego-motieven en dan wordt je zo moe en raak je de draad kwijt.

4: Leg geen andere leefregels op dan die ik jullie gegeven heb en vaardig vooral geen wettten zoals een wetgever dat doet, want wordt daar zelf aan gebonden. Leg geen andere leefregels op.  Je hebt vaak de neiging om tegen een ander zeggen, als iemand jou vertelt wat hem of haar dwars zit, dat hij of zij dit of dat moet doen. Maar dan leg je de ander leefregels op en dan maak je de ander onvrij. Schenk elkaar de echte vrijheid en ruimte. De vrijheid om fouten te maken, om een omweg te gaan om het eerst even niet zien wat jij allang ziet. Heb geduld en je moet je mond houden. Houd ook eens op jezelf leefregels op te leggen. Daar kun je doodmoe van worden. Veel mensen die doodmoe zijn en dan bij je komen en zeggen ik werk zo hard. Vaak zit daar achter ze moeten van zichzelf zoveel. Maria Magdalena zegt schenk nou ook jezelf eens de vrijheid. Dan kan die stilte komen waarin je de ritseling en de fluistering van die Christusgeest in jezelf kunt gaan voelen.

5: De mannelijke leerlingen voelen, het was na de Hemelvaart, dat zij de wereld in moeten gaan trekken om de boodschap van de Meester te gaan vertellen. Op dat moment schrikken ze zich rot en ze roepen allemaal Maria, we gaan misschien wel dood of misschien worden we  vervolgt zoals Jezus. De angst en de paniek slaat toe. Als ze het niet meer weten, dan is Maria Magdalena wel goed genoeg. Het antwoord van Maria Magdalena is zo: “ stop met dat gejammer, beklaag je niet zo en wees niet zo besluiteloos. Weet toch dat Zijn kracht en genade geheel en al met jullie zal zijn en dat Hij jullie zal beschermen. Laten we Zijn groot-heid loven en prijzen want Hij heeft ons hier op voorbereid en Hij heeft echte mensen van ons gemaakt.  Door zo te spreken transformeerde Maria Magdalena hun innerlijke zwakte naar de kracht van het geloof.

Het Nieuwe Christendom wat in onze tijd geboren wordt, het esoterisch Christendom, is niet meer het Christendom van Petrus, niet meer van Paulus, maar van Maria Magdalena, onze stammoeder en van Johannes. Als Maria Magdalena dat eerherstel krijgt betekent dat ook dat man en vrouw echt gelijkwaardig zijn. Als vrouwen zich in deze tijd losmaken uit de patronen van de vernederende dienstbaarheid vervullen ze daarmee de opdracht van de Meester.

Mannen durf te stappen vanaf die troon en gelijkwaardigheid ook echt durven vormgeven in eigen leven en in al de relaties waarin je staat en durf de vrouwelijke kanten in zichzelf toe te staan, het voelende, het intuitieve, dan kunnen mannen en vrouwen de weg gaan waarbij we allemaal geheelde echte mensen kunnen zoals Maria Magdalena bedoelde. Dat ieder van ons op die weg gezegend mag worden.

vraag:   Jezus zegt er is geen zonde, wat moet de protestantse kerk dan met Pasen? waar toch gezegd wordt Jezus die gestorven is voor onze zonden.

antwoord: Als je leert het woord zonden te vertalen in of onwetendheid of Karma want zo wordt het bedoeld, met altijd één van beide aspecten. Zonden is altijd opgevat in de vorm van schuld en straf. Maar het gaat van oudsher om Jezus die ons helpt die weg te vinden waarbij we ons stap voor stap van ons Karma bevrijden en van onze onwetendheid overgaan in weten.

vraag:  Welke zijn de zeven ego-neigingen die overwonnen dienen te worden?  Heb je een Meester nodig op die weg?

antwoord: Die zeven inwijdingsstappen worden in verschillende tradities op een verschillende manier benoemd. Dat laten we nu even. Het bijzondere van onze tijd is dat we in onze tijd nu in het volle leven leren die verschillende inwijdingsstappen te doen. Niet alles keurig op een rijtje maar alles door elkaar. Als je er voor open staan brengt elke dag je een nieuwe les, waarbij je in een spiegel kijkt, waarbij iets wordt aangeraakt in jezelf, iets opengaat en waarbij zo doende weer iets kunt transformeren. Soms is dat iets van de eerste graad en soms iets van de zesde graad. Dat loopt in onze tijd wat door elkaar. Maar het gaat om zelfkennis, zelfinzicht, het verbinden van de dualiteiten, het loslaten van angst en schuldgevoel, en dan langzamerhand in een open verbinding staan met de geestelijke wereld. Kortom voelen, weten, geloven dat je geleidt wordt stap voor stap en dat alles wat op je weg komt een diepere betekenis heeft. Dan leer je geestelijk kijken, geestelijk schouwen en zo wordt het bedoeld.

Heb je een Meester nodig op die weg? Dat hoeft niet, tenminste in een lichaam hier op aarde.

Want de meeste van ons hebben wel een Meester in de geestelijk wereld die ons vanuit de geestelijke wereld stap voor stap helpt bij die weg. Die Meester in de geestelijke wereld, dat kan Maria Magdalena zijn, dat kan Jezus zijn, dat kan Johannes zijn, dat kan Boedha zijn of Lao Tse, al naar gelang die Meester, met wie we in vorige levens een diepere verbinding gekregen hebben. Dat heeft met een langere lijn in je leven te maken en die is dan vaak in stilte op de achtergrond nu onze Meester die ons leidt op onze weg.

Je kunt het zelf te weten komen wie het is als je van binnen voelt bij welke naam wordt je warm van binnen? We dienen te leren in vrijheid op eigen benen te staan en niet langer bang te zijn voor onze fouten.

vraag: Ik merk dat ik emotioneel reageer op het gegeven dat zo’n belangrijke voorbeeldvrouw als Maria Magdalena zolang ontnomen is; wat had de wereld en het vrouwbeeld er heel anders uitgezien wanneer haar vanaf het begin recht was gedaan.

antwoord: Dat is ook zo. Maar het is adembenemend boeiend dat deze tijd de eerste is in heel de evolutie van de mensheid waarin we eindelijk de stap zetten naar echte gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. We hebben altijd geleefd of in patriachaat, de mans de baas of in matriachaat, de vrouw de baas (een korte periode). Dus altijd geleefd in machtsverhoudingen.

Nu breekt de tijd aan waarin we denken in macht eindelijk los leren laten en gaan leven en denken in liefde en gelijkwaardigheid. Dat zit in onze genen en het heeft te maken met karmisch leven en denken waarbij je de ene keer man bent en in een volgend leven vrouw.

En van die machtspolen kun je los komen. We hebben er allemaal mee te maken.

Jezus heeft dat destijds al aan geven. In die tijd konden de mensen dat gewoon niet vatten. De Farizeeën vragen aan Jezus: “ Meester mag een man zijn vrouw weg sturen?

Een slimme vraag, want als Jezus zou zeggen nee dat mag niet dan breekt hij met de wet van Mozes en dan is hij de doodstraf schuldig; zegt hij ja dat mag dan is hij zijn imago van vrouwvriendelijkheid kwijt. Wat antwoord Hij ook geeft Hij zit in de val. Jezus zegt: “ weet je hoe de Schepper de mens gemaakt heeft?;als man en als vrouw, want wat God heeft samengevoegd scheidde de mens niet. Mozes heeft dat echter gezegd vanwege de hardheid van jullie harten, maar vanaf dan beginne is het niet zo geweest. De kosmische wet was anders, die was van gelijkwaardigheid. Petrus en de andere leerlingen konden dat niet vatten.

vraag:  Als Maria Magdalena door al deze inwijdingen is heengegaan is zij dan zelf ook niet een Meester?

antwoord: Ja, dat is ze. Eigenlijk zou je haar moeten noemen een Meesteres, maar dan denken wij aan iets anders, aan sex. Een Meester wordt in het verheven, het weten geplaatst, het vrouwelijke wordt in de sfeer van sex geplaatst. Zelfs de taal laat die ongelijkwaardigheid nog zien.

vraag:  Met betrekking tot dienstbaarheid. Met open hart en geest, zonder oordelen goed bedoelde ongevraagde raad. Dit vraagt nederigheid en aan de kant zetten van eigen belang, wat ook weer voort komt uit ego. Daar sprak je over tijdens de lezing maar zei je later we ophouden met dienstbaarheid.

antwoord: Ik bedoel die negatieve dienstbaarheid die ons opgesloten houdt. Er is ook een hele hoge vorm van dienstbaarheid die je bereikt als je werkelijk je ego overstijgt. Het belangeloos klaar staan voor anderen en daar mogen we allemaal toe uitgroeien. Maar het negatieve, met het voorbijzien van jezelf, altijd maar moeten klaar staan voor een ander, dat is negatief en dat was de dienstbaarheid waarin heel veel vrouwen werden opgesloten.

vraag:  Is het een vorm van levenskunst of was het onmacht dat vrouwen eeuwenlang onder het juk van minderwaardigheid hebben geleefd?

antwoord: Het was onmacht van mannen en vrouwen waardoor de vrouwen dat juk van minderwaardigheid kregen opgelegd. Onmacht van ons allemaal. Ook wij mannen, die in het ene leven hoog te paard zaten, in die machtspositie, schoten dus als we in het volgend leven als vrouw terugkeerden van daaruit automatisch in die rol van dienstbaarheid. We deden het zelf en dat deden we net zolang tot we ontdekken maar het hoeft niet. Je kunt je zelf los maken van enerzijds die machtspositie en anderzijds van die dienstbaarheidspositie en ergens het zuivere midden vinden en daar zijn we nu mannen en vrouwen mee bezig. En daarom kan de vrouwenemancipatie een plek krijgen.

vraag: Is er een esoterische bijbelvertaling?

antwoord: Wel stukken, de Greberbijbel, Ogylvi (niet makkelijk), vanuit antroposofische zijde het Johannesevangelie, maar het hele gebied is in opmars en in onderzoek.

vraag:  De zevende inwijding, hoe moeten wij die driedaagse inwijzing zien, raken wij bijvoorbeeld drie dagen in coma?

antwoord: Dat is de zesde inwijding. Alleen voor hen aan wie dat toegestaan was, Johannes, Maria Magdalena, dat was een driedaagse uittreding onder leiding van de priester of de priesteres. Het lichaam lag op de grond of op bed en de priester maakte de geestelijke lichamen los en dan maakte iemand een uittreding van drie dagen door de geestelijke wereld.

Licht

Dat moest op eigen kracht en als je uittreedt en je gaat de geestelijke wereld binnen begin je eerst in de donkere astrale wereld waar alle negatieve schimmen enz. zijn en dan moet je eigen kracht door die wereld heen naar de lichtwereld reizen. In onze tijd horen wij van mensen die bijna dood ervaringen hebben. Als die mensen, als zij eenmaal uit hun lichaam zijn, door een donkere tunnel gaan naar de lichtwereld, die donkere tunnel dat is de beschermde doorgang door de astrale wereld, naar de lichtwereld. Degene die de zesde graad werd ingewijd die ging niet door een tunnel, die moest laten dat hij zoveel lichtkracht in zich-zelf en zuiverheid veroverd had dat hij op eigen kracht dwars door die donkere wereld naar de lichtwereld kon reizen. Dat was het begin, daarna door de lagere lichtwerelden, vervolgens naar de hogere lichtwerelden, dan zagen ze daar een hoog Goddelijk lichtwezen, zeg maar de Christusgeest. Dan kregen ze met deze Christusgeest even een terugblik op de hele reeks van hun eigen vorige levens en op heel het ontstaan van de aarde en de mensheid en de hele ontwikkeling tot nu toe en vervolgens kregen ze een vooruitschouw van eigen toekomstige levens en ook nog van de verdere ontwikkeling van de mensheid. Als dat klaar was, de voorschouw, dan werden ze door de priester of priesteres op aarde teruggeroepen om in hun lichaam terug te keren. Vanaf dat moment waren ze wetenden, zij die met eigen geestelijke ogen gezien hadden en met eigen oren gehoord haddenzoals Johannes en Maria Magdalena.

Iemand met een bijna doodervaring komt terug ook als een wetende die met eigen ogen gezien en met eigen oren gehoord heeft. Dat is de moderne vorm van die oude zesdegraads inwijding, Ook iemand met een bijna doodervaring komt nu terug als een wetende, die met eigen ogen gezien heeft, met eigen oren gehoord heeft.

In het boekje van Betty Eady: Geleid door het licht, een Amerikaanse indiaanse, die ook een bijna doodervaring heeft gehad waarbij zij een terugblik en een vooruitblik. Als ze weer terug in haar lichaam is dan weet ze het niet goed meer. Dat gebeurde vroeger ook. Als je bij de zesde inwijding had gezien en je kwam weer terug dan wisten ze dat ze het wisten en verder konden ze niet komen. Onze hersens en ons hart zijn te klein om dat te bevatten. Maar als de zevende inwijding kwam dan waren mensen zo ver gereisd dan kregen ze van de geestelijke wereld zoveel geestelijke krachten dat ze nu in staat waren, terwijl ze in hun lichaam waren, het toch nog te vatten. Zowel de terugblik als de vooruitschouw. Daarom kon Johannes op Patmos in die grot, bij deze zevende inwijding, die visioenen van het bijbelboek Openbaring-en opschrijven die in feite een voorschouw zijn van de hele verdere ontwikkeling van de mensheid. Nou was hij zo ver gereisd dat zijn hersens en zijn hart dat kunnen dragen.

vraag:  over karma en reincarnatie; wat God heeft samengevoegd scheidde de mens niet.

antwoord: Veel mensen die in deze tijd gingen scheiden hebben vanuit kerkelijke zijde te horen gekregen, wat God heeft samengevoegd scheidde de mens niet, en werden al weer met schuldgevoel beladen. Zo is die tekst niet bedoeld.  Jezus bedoelde die woorden toen, wat God heeft samengevoegd scheidde de mens niet, als een veroordeling van de totale rechte-loosheid van de vrouw in die tijd. Het enig wat de vrouw toen kon was naar haar eigen familie terugkeren in de hoop dat ze daar nog verdragen werd en als ze daar verdragen werd dan kon ze de rest van haar leven als voetveeg vegeteren in de schoot van haar eigen familie.

Die woorden van die tijd moet je niet in deze tijd zo gaan toepassen.

Als je het gaat vertalen en bekijken op esoterisch niveau wat Jezus bedoeld heeft. Wijzelf zijn allemaal man en vrouw, en wat God gegeven heeft als eenheid moeten wij niet gaan scheiden.

Mannen wat doe je met het vrouwelijke aspect? en vrouwen wat doe je met het mannelijke aspect? Oude tradities zeggen, en niet alleen de Christelijke, maar ook Jung zei dat prachtig, het gaat om het heilig huwelijk. Daarmee wordt bedoeld dat er een moment kan komen in je leven waarop en het mannelijke en het vrouwelijke in jou zo volgroeid is, allebei, dat die twee eindelijk met elkaar kunnen gaan trouwen en een eenheid vormen. Wanneer dat gebeurd dan wordt jij een heel nieuw mens, de mens zoals die bedoeld is door God. De oude uitdrukking, gedoopt worden met de geest , daarbij wordt eigenlijk deze mens bedoeld.

Op het eind van zijn leven kwam Jung in het ziekenhuis terecht en daar op grens van leven en dood vertelt hij in zijn eigen autobiografie dat hij visioenen heeft gekregen o.a. van het Heilig Gods Lam op de berg Sion. Het hemelse en het aardse worden één. Hij zegt dat hij die visioenen heeft beleeft als het moment waarop hij zelf dat heilig huwelijk mocht beleven. Die heelwording van die beide aspecten in hemzelf en dat hij na die ziekte een nieuw mens geworden is. Dat werken aan jezelf aan die beide aspecten is een hele klus, maar een Goddelijke opdracht, met een veelbelovend perspectief om echt mens te worden.

Als tweede nog een paar opmerkingen over de Islam. Verkijk je niet alleen op wat wij tegenwoordig van de Islam en de ayatolla’s te horen krijgen. Elke godsdienst dus ook de Islam die kent een esoterische kant en een exoterische kant, of te wel een richting waarbij alles verinnerlijkt wordt of alles veruiterlijkt wordt. Als ik zeg Jezus bloed zal mij redden van al mij  zonden dan wordt ik dus gered door iets buiten mijzelf dat is de exoterische traditie.

De esoterische traditie zegt nee kom, gered worden kan alleen wanneer ik de weg naar binnen ga en zelf de weg ga waarop heelwording zich voltrekken kan, dat bedoelt de Meester. Alle godsdiensten hebben die twee kanten, zo kent ook de Islam die beide kanten. Zij kent bijvoorbeeld een hele prachtige mistieke traditie o.a. bij de Soennieten en daar in die mistieke traditie hebben ze teksten zo prachtig die zou ik meteen wel willen voorlezen en je zou zeggen o, prachtig dat is het, die heel herkenbaar zijn. De Islam kent ook een exoterische kant

Een volksgeloof, alles veruiterlijken, regels maken, dat is afschuwelijk, maar dat is net zo afschuwelijk als het Christendom van de Veluwe. Dat is met elkaar te vergelijken, maar ik vindt het niet eerlijk om Staphorst en Urk tot voorbeeld te maken tot het Christendom van onze tijd, er is gelukkig meer. Zo is het met de Islam ook alleen dit aspect van de Islam krijgt in onze tijd helaas wat veel aandacht.

vraag:  Er worden hoge namen genoemd als Meesters, Jezus, Boeddha maar volgens mij kan iedereen mijn Meester zijn, de hond op straat, het kind van de buren, de vervelende winkelier enz. Iedereen kan mijn Meester zin.

antwoord: Daar ben ik het volledig mee eens en ik denk pas dat je wijzer op het moment dat je gaat inzien dat je voortdurend van anderen leert. Iedereen is mijn Meester, dus volkomen mee eens. En het is ook voortdurend zo: ik geef niet alleen jullie nu wat, jullie geven mij ook veel, ik leer op dit moment ook van jullie. Het is altijd voortdurend een heen en weer gaan, wanneer je dat beseft dan begint het echte groeiproces pas te komen. Ook degene aan wie ik de pest heb, en met wie ik ruzie heb, die kan bij uitstek mijn leermeester zijn en die rol op zich genomen hebben. Er komt hopelijk een moment in je leven waarop je kunt zeggen, o, dank je wel, ik vond het niet makkelijk de les die je me te leren gaf, maar zie ik wat ik er van leer, dank je.

Michelangelo - Maria Magdalena en Jezus - Pieta
Michelangelo – Maria Magdalena en Jezus – Pieta

Wat is er met Maria Magdalena gebeurd na de dood van Jezus?

Zeer waarschijnlijk, alle tradities wijzen daarop, is ze naar Zuid-Frankrijk vertrok-ken en heeft ze geleefd in ieder geval in de buurt van Marseille als kluizenaar en is ze later in de buurt van Aix en Provence gestorven. En daar in Zuid-Frankrijk heeft zij ook geleefd als een Meester, die in stilde de mensen die bij haar kwamen heeft opgeleid, verder geholpen. Ze kon dat niet in het openbaar doen, zoals Petrus dat wel kon, omdat de kennis die zij te geven had in die tijd, konden de mensen niet begrijpen, alleen degenen die al op die inwijdingsweg zaten. Dus daarom werkte zij daar in stilte, zoals in wezen Johannes dat voor een deel ook gedaan heeft. Zij is daar gestorven en er is nu nog steeds een kerk te vinden waarbij haar graf te vinden zou zijn. Het is ook niet voor niets dat de beweging van de Cartharen die in de 12 e en de 13 e eeuw in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië ontstaan is, want de toen in het geheim doorgegeven kennis van Maria Magdalena is in de beweging van de Cartharen weer helemaal open gegaan en meer bewust geworden, vandaar dat je zou kunnen zeggen, Maria Magdalena is ook de moeder van de Kathaarse beweging en dan begrijp je ook waarom zij de moeder genoemd wordt van het esoterisch Christendom. In Zuid-Frankrijk vindt je met name haar sporen. Er zijn verschillende boeken verschenen over Maria Magdalena, o.a: “het heilig bloed en de heilige graal” en daar staat een groot stuk in over Maria Magdalena en haar verbinding in Zuid-Frankrijk met de graal en het oude weten.

Hans sluit de avond af met de wens:

Ik ben begonnen met de wens dat ieder van ons vanavond in stilte zou mogen worden aangeraakt door Christus zelf. Door zijn wamte, zijn liefde, zijn troost, zijn kracht. En nu wens ik jullie toe, dat wat hij in stilte  vanavond in jou heeft aangeraakt, dat het mag rijpen, dat het je verder mag helpen, dat het je kracht mag geven om je eigen weg te gaan, en als het kan een klein beetje humor daar bij. Ga dan nu gezegend je weg verder. Bedankt en tot ziens.

Tekst: Paul Caron

Met dank aan Jan van Setten

website Hans Stolp

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

24 REACTIES

 1. Op vragen van de apostelen wie de belangrijkste was, gaf Jezus aan dat niemand van zijn leerlinge belangrijker was dan de ander.
  Waar haalt u de kennis vandaan dat Maria Magdalena de belangrijkste zou zijn. Is hier de wens de vader van de gedachte?

 2. Maria Magdalena wordt door, met name mensen die zelf hun tweelingziel gevonden hebben, als de tweelingziel van Jezus gezien. Hans Stolp spreekt hier van geestelijke erotiek, maar ik denk dat het lichamelijke aspect er ook bij hoorde. Waarom zou Jezus geen sex gehad hebben? Ik denk dat het celibaat een grote vergissing geweest is in de katholieke kerk, kijk maar naar wat er met al die kinderen gebeurd is.

 3. Dag Marie, ik voel dat zeker niet als een vreemde opmerking, we zijn allemaal op een of andere manier wel met een variant Cavinisme ingeënt. De ouderen wat meer dan de jongeren. Maar je schrijft het heel goed en helder: het zit in je denken, zolang je het allemaal vanuit het denken blijft benaderen, zal twijfel je ervan afhouden om te voelen wat echt is, want dat kun je alleen in je hart. Het denken heeft daar niets mee uit te staan, die is daar niet fijngevoelig genoeg voor. Wat ‘waar’ is en echt, kun je alleen in je hart voelen. Leer meer op je gevoelens te letten die zullen je de weg wijzen. Dat is de eerste stap: voel en vertrouw op wat je voelt. Je lichaam geeft signalen af waar het voelen zich bevindt, angst in je maagstreek ( zonnevlecht) je uit willen spreken, maar terughoudendheid of angst voelen, je keel enzo verder. Heel veel inzicht gewenst

 4. Wellicht voor velen een vreemde opmerking. Ik ben streng religieus opgevoed. Alles wat anders is naast de bijbelse leer is satanisch en houdt je af van God. Dit is er zo ingeslepen dat het moeilijk is om hier af te komen. Ik ben er anders over gaan denken en lees veel en ontwikkel mijn eigen denkpatroon. Toch blijft die gedachte in mijn achterhoofd knagen. Ik weet dat het niet waar is maar hoe kom je er af?

 5. Ik herinner me dat ik als kleuter met mijn vingers in mijn oren in de kerk zat. Er was een diep bewustzijn dat het helemaal niet klopte wat de dominee verkondigde als hij het over de erfzonde had. Ik wilde het niet horen, niet gehersenspoeld worden. Tegelijk was ik een diep devoot kind. God was alles voor me.
  Rond mijn 7e kreeg ik nachtmerries over de wereld die verging en dat ik de enige was die de wereld kon redden door de sleutel te vinden. Het is een lange weg door het leven geweest om de sleutel te vinden. Uiteindelijk vond ik ‘m heel dichtbij in ‘mijn’ hart, het grote hart van God dat we allemaal delen in het collectieve bewustzijn.

  Ik besloot ongeveer op diezelfde leeftijd dat ik de wereld wilde redden door alle zonden voor de hele mensheid te gaan dragen. Als Jezus dat kon, dan kon ik dat ook. Als niemand anders het deed, dan ik maar… Zo ben ik met mijn heldervoelendheid enerzijds steeds dieper in een put neergedaald, anderzijds overvleugelde ik mezelf met alle kracht die ik in me had. Toen ik rond de 30 was zag ik in mijn visioenen dat ik de wereld bevrijd had. Ik had de bodem van de put bereikt, ik hoefde niet dieper te duiken want er bleek geen bodem te zijn. Wat wel gebeurde was dat er niets meer op te lossen viel. Alles wat ik om me heen ‘zag’ loste op en alles waarvan ik dacht dat het ‘werkelijkheid’ was liet zich zien als een illusie… Een verlichtend moment in een feitelijk troosteloze en bijna kansloze situatie.

  Ik besloot dat het tijd was om weer naar het licht terug te keren. Dat is een hele klus geweest. Mijn zenuwstelsel was finaal opgebrand en ik heb zo’n 16 jaar met geduld en beleid een nieuwe balans moeten vinden tussen de polen van het mannelijke en het vrouwelijke in mezelf. Mijn lichaam en het leven hebben me daarbij geholpen, niet zozeer de mensen. Ik was namelijk zo ver over de grenzen gereisd van wat mensen voor mogelijk houden dat velen vonden dat ik nooit zonder medicatie zou kunnen leven. Ik was in hun ogen gedoemd om bi-polair te blijven.

  Ik kon maar weinig delen over de avonturen die ik beleefde in mijn dialoog met het leven. Niemand kon me volgen. Ik had mezelf tot zulke abstracte hoogtes gewerkt om God te kunnen bereiken in mijn wens voor de wereld dat mensen me doorgaans niet begrepen. Sterker nog, ik ontdekte dat er machten en krachten door mensen heen bewegen die grote weerstand hebben tegen meer openlijk delen van geheime informatie.
  Het leven in deze tijd geeft voor ieder mens een persoonlijke inwijdingsweg. Ik leerde dat ik nooit de wereld heb hoeven redden. Het was mijn eigen persoonlijke belevingswereld die ik moest redden. Ik heb moeten oefenen om me niet meer te veel te bemoeien met de levensscripts van anderen, hoe vervelend ze soms ook voor ze zijn. Als er geen vraag is om hulp, dan mag ik vaak niet helpen van mijn spitiuele gidsen waar ik naar heb leren luisteren. Iedereen heeft het recht op zijn of haar eigen worsteling, zijn of haar eigen script.
  Ieder huisje heeft zijn kruisje, het is nooit de bedoeling dat je het kruis van anderen overneemt. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid te dragen voor zijn of haar scheppingsverhaal.

  De symbolieken van sprookjes en verhalen en vooral ook de verbinding met de wijsheid van de natuur, vele wonderlijke situaties waarin het leven me lessen leerde, ontmoetingen die vaak bijzonder passend bleken, hebben me beetje bij beetje weer teruggefluisterd naar een gezonde begrenzing tussen ik en de ander.
  Het is sinds een paar jaar dat ik voel dat ik lekker in mijn vel zit en ik merk dat de balans in mij steeds krachtiger en vitaler wordt. Het mooie is dat ik nu door alle levenservaringen juist heel fijn anderen kan ondersteunen om hun lasten te verlichten en andere keuzes te maken dan dat het patriarchaat ons voorgeschoteld heeft.
  Er zijn gelukkig steeds meer mensen die vrij in het leven staan. Mensen die de intentie hebben en het pad lopen om thuis te komen in hun eigen ziele-essentie in plaats van in hun ego-structuur bevangen te blijven. Heerlijk is dat.

  Ik kan me voorstellen dat de Katholieke kerk vrouwen niet toestaat als priester. Ze hebben zelf door hun manier van denken het heilige vrouwelijke uit het verband gerukt, verdeeld in ‘goed en kwaad’ terwijl het vrouwelijke eigenlijk ‘alles en niets is’. Het mannelijke in ons is de waarnemer die door zijn eigen oordeel en denkraam de lichte of donkere kant kiest. Het glas is halfvol of halfleeg. Hou je vast aan je oordelen? Dan zet je jezelf steeds meer klem. Heb je veel behoefte aan bevestiging en zekerheid van buiten? Dan komt er steeds minder leefruimte waarin het leven vrij kan stromen en ademen. Oorzaak en gevolg, we zijn allemaal zelf verantwoordelijk.
  Gelukkig komt er in deze tijd veel informatie vrij over hoe wij als mensen zijn verbonden in de goddelijke matrix van het leven. Er komen steeds meer mogelijkheden om oude inprintingen in ons energieveld op te ruimen en daarmee weer steeds vrijer in het leven te staan.
  Meer en meer mensen ontdekken dat de dualiteit vanuit een heel nieuw licht gezien kan worden. Het is niet een erfzonde maar een spel tussen uitersten. Alles is mogelijk in het leven, als je het maar voor mogelijk acht. Veel mensen zijn bang om dit onder ogen te zien en te doorvoelen en dat snap ik best wel. Om je ziel steeds meer vrijheid te geven in dit lichaam moet een mens misschien wel meer dan duizend doden sterven om uiteindelijk thuis te komen in een veld waar alles ‘nu’ is. Dat heet dan zelfgerealiseerd.

  Uiteindelijk overwint liefde alles.
  Hoe groot de uitdaging ook is, zo lang je leeft en ook daarna draag je jouw godsvonk, jouw christusbewustzijn in je. Het is aan jezelf de keuze of je deze godsvonk wakker wilt kussen. Die mogelijkheid is er altijd, zodra je die intentie hebt zal het leven je ondersteunen jezelf vrij te maken. Prachtig is dat.

  Ik wens iedereen toe dat hun ontwaken met plezier en gemak mag gaan. Dat kan in deze tijd. Als je vertrouwt op de kracht van SAMEN.

  • @Annemieke, heel mooi wat je zegt over: “terwijl het vrouwelijke eigenlijk ‘alles en niets is’. Het mannelijke in ons is de waarnemer die door zijn eigen oordeel en denkraam de lichte of donkere kant kiest.”

  • @Annemieke,

   Heb zojuist jouw verhaal gelezen…. mooi hoor!! 🙂

   Ik voel en heb exact hetzelfde zo ervaren… fijn dat je het hier zo hebt neergezet, echt heel mooi, dank je wel. 🙂

   Liefs, Henriëtte <3 xxx

  • @Annemieke, wat een prachtige reactie Annemieke, zo oprecht, je bent een lange weg gegaan, maar zo te lezen heeft het je een mooi mens gemaakt, dank je wel voor het delen……

  • @Annemieke,

   Beste anemieke

   Wat een verhaal. Je heb een lange weg moeten gaan.
   Ik heb veel respect voor je. Je heb een goede kijk op het geheel.
   Zonder medicatie. Heel bijzonder. Want meestal wordt je platgespoten.
   Je bent een bijzondere vrouw. Heel veel wijsheid in je.
   Dank je wel dat je dit wilden delen met ons.

   Een warme groet Jannie.

  • Heel mooi gezegd en herkenbaar – de uitersten en alles en niets – en het mannelijk denkraam -die bij mij kiest voor positief 😉 En de verbondenheid van Al – sprookjes, “werkelijkheid”.. De woorden vinden lukt niet altijd – maar bi polair zit ook in mij en niet als “ziekte”. Wat is ziekte anyway? woorden zijn creaties met interpretaties en woordspel wordt in ieder context een ander geheel .. Fijn je tekst te lezen – Dank

 6. Dank jullie wel…voor het vertellen en hier plaatsen.. 🙂

  Met een glimlach en hier en daar met een uitspraak, dacht ik
  ach..zo komen ze op die “vreemde” ideeën… waar ik moeite mee had om te volgen…wat ik ook niet gedaan heb juist omdat het gevoel zei: dit klopt niet.. Maar NU begrijp ik het! 😀
  En dat vind ik weer helemaal geweldig 😀
  Woorden…. ik glimlach en zeg, dank jullie wel 🙂 <3 xxx

  Ik ben opgelucht….. dit werpt een mooi en liefdevol licht
  op het geheel als mannelijk en vrouwelijk…heel Mooi! 😀

  Liefs, Henriëtte <3 xxx

 7. Prachtig, wat een verrijkend en ontroerend verhaal. Als kind voelde ik altijd al dat wat de kerk ons wilde doen geloven niet klopte. Ik stelde al heel jong ‘lastige’ vragen, maar kreeg nooit een antwoord waarvan ik voelde ‘dit klopt’. Later hebben de inmiddels vele boeken over Maria Magdalena en het vroege Christendom me diep geraakt en ontroerd. Ook deze lezing met vragen en antwoorden doet dat. Vanbinnen weet je eigenlijk altijd feilloos wat echt is en wat niet. Daarop leren vertrouwen is iets wat ik eerst heb afgeleerd onder dwang en later weer heroverd, en wat me nu ‘leidt’. Maar het is ook wat ik nu mijn kleindochters leer. Dank je wel Hans voor deze bijzondere lezing…

 8. Diverse lezingen van Hans bijgewoond en boeken gelezen, hoewel deze info niet nieuw voor mij is, toch nieuwe inzichten gekregen

 9. Bedankt Lia .

  Ik heb nooit geweten dat Maria magdelena een volledig
  Ingewijde apostel was.
  Aposta apostolorum.
  Wat een andere kijk heb ik op het verhaal nu zeg.
  Ik heb het you tube filmpje gezien. Mooie informatie.
  De kerk heeft alles uit zijn verband gehaald zeg.
  Nog steeds vandaag de dag.
  De paus blijft bij zijn besluit dat vrouwen geen priester
  Mogen worden.
  Belachelijk. Het wordt volgens mij de ondergang van de kerk.
  Maar wie ben ik om dat te zeggen.

  Hans stolp ik bedankt u voor dit mooie verhaal.
  En Lia nog een fijne dag.

 10. Tja, wat is er niet allemaal mis gegaan door die Kerk en haar leiders?

  Dankzij de ontdekkingen in Nag Hammadi, niet te vergeten de Dode Zee Rollen en vele andere oude geschriften uit de regio rond Israël, zijn we steeds beter in staat het ware verhaal te reconstrueren en ons een beeld te vormen van de eerste christenen en hun leer.

  Gelukkig krijgen we meer inzicht in het esoterisch en gnostisch christendom, dat in de Bijbel verscholen ligt achter een omhaal van woorden. Het blijkt behoorlijk af te wijken van hetgeen de Kerk ons eeuwenlang voorhield.

  Wat betreft Maria Magdalena:
  Voor wie meer wil weten, zie het boek van Jacob Slavenburg met titel “het evangelie van Maria Magdalena”.

  Verder zijn er ook interessante filmpjes op Youtube.

  http://www.youtube.com/watch?v=Yh9FOgK737s

  Dank u wel Hans Stolp voor het plaatsen!

 11. Wat een prachtige lezing. Het wordt inderdaad tijd dat het bedrog van de Kerk bekend wordt. Er is net een inspirerend boek verschenen van Danielle van Dijk over Maria Magdalena, waarin de ware feiten nog duidelijker aan het licht gebracht worden: en absolute aanrader!

 12. Werd ontroerd en geraakt door dit artikel over Maria. Ik ben zelf conventioneel grootgebracht en wist alleen het gebruikelijke over Maria Magdalena. Ben nu in opleiding tot kunstzinnig therapeut. Esoterie, bewust worden en leren terughouden is een belangrijk onderdeel van deze studie. Ik ben heel blij en dankbaar dat ik deze site heb gevonden. Vind het een verrijking en het voelde als een heelwording, genezing van mijn hart.
  Liefs Janna

 13. Hele boeiende lezing! Ik voel boosheid bij het zo rigoreus en lang weggooien en verstoppen van waarheid. De zeven boze geesten compleet verdraaien …

  Dank voor de tekst,

  Marijke

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in