Proclamatie voor het integreren van het Christusbewustzijn in je dagelijks leven

De meesters introduceren het begrip ‘oerverwachting’

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Lieve mensen, welkom op de kerstviering 2009. Kerst, zijnde het geboortemoment van Jezus Christus, staat symbool voor het ontwaken van de Christus in ons eigen hart. Het kind in ons neemt ons bij de hand om de onvoorwaardelijke liefde in ons hart wakker te maken. Het doen ontwaken van het Christusbewustzijn in ons hart impliceert het sluiten van vrede met onze ongewenste kanten en het liefhebben van wat we in onszelf en in ons leven afwijzen. Dit betekent dat we onze reis door de Aardse dimensie, om de mens te worden wie we zijn, met liefde en mededogen bekijken. Om het Christusbewustzijn in ons hart te doen ontwaken, is het nodig dat we in contact zijn met de Aardse dualiteit van bijvoorbeeld goed en kwaad, liefde en haat, binnen en buiten en man en vrouw.
Jullie gebruikelijke relatie met de dualiteit is, in een vroegere fase van jullie menselijke ontwikkeling, hoofdzakelijk polariserend geweest. Dat betekent dat jullie de neiging hadden om je voornamelijk op één van de twee polen te richten en levenservaringen te scheppen die de gekozen pool je konden bieden. Later, in mogelijk hetzelfde of in een volgend leven, wilden jullie ook de tegenpool volledig ervaren. Uiteindelijk, door herhaaldelijk de verschillende vormen van tegenpolen mee te maken en te ervaren, zijn jullie boven deze dualiteit uitgestegen en aan een integratieproces in jullie bewustzijn toegekomen om in wezen eenheid in alles waar te nemen en te doorvoelen.”

Een natuurlijk proces op weg naar eenheidsbewustzijn

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “We hebben jullie er eerder op geattendeerd dat er momenteel een integratie plaatsvindt tussen enerzijds je menselijk leven in de Aardse dualiteit, dat jullie vanuit je persoonlijkheid waarnemen, en het leven vanuit eenheidsbewustzijn, dat door jullie vanuit je ziel en je hogere bewustzijnslichamen wordt ervaren. De openingen van 09-09-09 hebben deze integratie, die nog een tijd in beslag zal nemen, in beweging gezet. Jullie bevinden je nu in een overgang in bewustzijn waardoor je steeds meer in staat zult zijn om je Goddelijkheid op Aarde bewust te ervaren.
In het bijzonder op 09-09-09 en in het algemeen in de huidige tijd op Aarde werden en worden jullie met een aantal diepgaande vragen hieromtrent geconfronteerd. De eerste vraag is: ‘wil ik eenheidsbewustzijn in mijn leven integreren?’ En zo ja, dan is de tweede vraag: ‘hoe doe ik dat?’ Gebeurt dat vanzelf of moet ik daar zelf ook nog iets voor doen?
Aan de ene kant is het ervaren van eenheid een natuurlijk en onomkeerbaar proces. Van nature komen jullie, door je eigen ontwikkeling, steeds meer in je hart en omarmen jullie stap voor stap je minder geliefde kanten. Naarmate jullie een bepaalde verzadiging van zelfafkeuring hebben bereikt, gaan jullie door een omkeerpunt heen. Jullie laten dan je belemmerende overtuigingen en je zelfveroordeling los en komen steeds meer in je hart waardoor onvoorwaardelijke liefde ontstaat, je hartskwaliteiten zich openen en het Christusbewustzijn ontwaakt. Het Christusbewustzijn is daarbij in wezen het eenheidsbewustzijn dat ontstaat nadat jullie met de dualiteit van goed en kwaad op Aarde geconfronteerd zijn geraakt en als gevolg daarvan uiteindelijk je hart geopend hebben naar het ervaren van onvoorwaardelijke liefde. Uitgaande van ‘De Maria Magdalena Code’ is het Christusbewustzijn het eenheidsbewustzijn dat ontstaat wanneer de dertien kwaliteiten van je hart zijn ontwaakt.”

Een bewuste keuze voor onvoorwaardelijke liefde maken

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Alhoewel dit een natuurlijk proces is, hebben jullie ook de mogelijkheid om bewust voor het integreren van eenheid in je dagelijks leven te kiezen. Dat betekent dat je zelf actie onderneemt om vanuit onvoorwaardelijke liefde aan je leven vorm te geven. De keuze hiervoor impliceert het nemen van verantwoordelijkheid en het aanvaarden van je scheppingskracht als de Schepper van jouw eigen leven. De keuze voor onvoorwaardelijke liefde in je leven intensiveert je bewustwordingsproces en maakt helder waar de integratie van eenheid in de praktijk van het dagelijks leven voor jou precies over gaat. Echter, om hier achter te komen dien je er eerst wel voor te kiezen. Om jullie bij deze keuze te ondersteunen geven we jullie hier de volgende proclamatie:

Proclamatie voor het integreren van het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde in je dagelijks leven

Ik ….(voornaam en naam) ben een incarnatie van God op Aarde

Als God heb ik gekozen om te ervaren hoe het is om als mens op Aarde te leven

Als God heb ik gekozen om mijzelf dieper te leren kennen door de dualiteit van het leven in de materie te onderzoeken

Ik bedank en erken mijzelf voor deze keuze

Als mens ben ik door dieper in mijn leven in de materie te gaan, vergeten dat ik God ben

Zelfs als ik als mens mijn bewuste verbinding met mijn Goddelijke bron vergeten ben, ben ik voortdurend door deze bron geleid en gevormd.

Mijn Goddelijke bron leidt mij tot het omarmen van mijn tegenpolen, mijn gewenste en ongewenste kanten, als een weg om Haar te herkennen

Door het omarmen van alles wat ik ben, claim ik mijn bestaansrecht als mens op Aarde

Ik kies er bewust voor om voor onvoorwaardelijke liefde in alle aspecten van mijn leven te gaan staan

Ik kies er voor om, in bewuste verbinding met mijn Goddelijke bron, aan mijn leven vorm te geven

Ik omarm mijn Goddelijkheid als mens

Ik ben God!

Samen zijn we ÉÉN!

Samen zijn we God!”

Je basishouding in je relatie met jezelf en met anderen

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Nadat jullie gekozen en uitgesproken hebben om aan je leven vorm te geven vanuit het Christusbewustzijn, betekent dit dat mededogen en onvoorwaardelijke liefde in je leven centraal komen te staan. Mededogen voor jezelf en voor anderen.
Je basishouding in je leven wordt meer ontspannen. Je vindt een balans tussen het resultaat en het proces dat daar naar toe leidt. En boven alles wat je in je leven doet, staat de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf centraal. In de praktijk betekent dit dat je jezelf niet veroordeelt als je fouten maakt. Je opent je hart naar jezelf en met begrip en erkenning ga je voelen wat er de oorzaak van is dat dingen anders zijn gegaan dan wat je je voorgesteld had. Je innerlijke kind heeft mogelijk geleerd om zichzelf te veroordelen en af te keuren wanneer hij of zij een ‘fout’ maakte. Dit nu heeft een basis in jezelf gevormd voor het je afgescheiden voelen van je Goddelijke bron. Nu als volwassene kun je dit verscheurde gevoel helen door liefdevol met jezelf om te gaan en je toe te staan om ‘fouten’ te maken. Als je, wanneer je niet lijkt te ‘deugen’ of iets ‘verkeerds’ lijkt te hebben gedaan, toch trouw aan jezelf en in liefde met jezelf verbonden blijft, dan open jij je hart om onvoorwaardelijk van jezelf te houden.
Je krijgt dan ook inzicht in de redenen waarom dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan en jij leert jezelf steeds beter kennen. Je relatie met jezelf ontwikkelt zich tot een innige relatie waarbinnen je zelfvertrouwen groeit. Jij gaat voelen dat jij jezelf onder alle omstandigheden kunt vertrouwen en in liefde voor jezelf kunt blijven. Op die manier ontwaakt doorgaans het Christusbewustzijn in de relatie met jezelf.
Het mededogen dat op deze wijze ontstaat, breidt zich uit naar je relatie met je medemensen, dierbaren en onbekenden. Jij maakt langzamerhand contact met de Goddelijke bron achter elke menselijke creatie. Jij gaat steeds meer beseffen dat alles in jouw leven en in het leven van anderen een zoektocht naar liefde en een uiting van hun Goddelijkheid is.”

Je mag vrij van je ‘oerverwachting’ scheppen

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Het ontwikkelen van mededogen lost de pijn in je leven op. Je laat langzamerhand je zelfveroordeling los en je hoeft niet meer vanuit pijn je leven vorm te geven. Dit betekent dat in dit proces alle creaties in je leven de revue passeren als gevolg waarvan jij je bewust wordt of je deze creaties vanuit pijn of vanuit liefde geschapen hebt. Jij realiseert je ook voor welke verlangens, behoeften en vraagstukken je, door middel van deze levenscreaties, een bevredigende voldoening of een passend antwoord probeert te vinden. Naarmate de liefde voor jezelf zich ontwikkelt, realiseer jij je dat al je vraagstukken in wezen allemaal op één punt gericht zijn, namelijk om jezelf te accepteren en te omarmen zoals je bent. Ze zijn in wezen alleen gericht op het sluiten van vrede met je besluit om ooit vanuit het Absolute niveau van God mens te worden en het uiteindelijk omarmen van hetgeen dat jij door je scheppingskracht van jezelf gemaakt hebt.
Het gegeven dat je in wezen spiritueel gezien altijd deel uitmaakt van het Absolute niveau van God en daarnaast de vaak onbewuste verwachting om als geïncarneerde mens de grootsheid van de Absolute God ook op Aarde te kunnen reflecteren, heeft jou ertoe gebracht om onder zeer grote druk aan deze zelfopgelegde verwachting, je ‘oerverwachting’, te kunnen voldoen. Het ontwaken van het Christusbewustzijn in je hart impliceert het loslaten van deze ‘oerverwachting’ en het volledig omarmen van je menszijn. Jij laat je loyaliteit aan de grootschaligheid van de Absolute God even los en je omarmt volledig en onvoorwaardelijk de ‘kleinschaligheid’ van je Godzijn als mens. Op die manier kunnen jullie de ‘grootsheid’ van je menszijn herontdekken zonder dat jullie er nog langer specifiek naar op zoek zijn of er nog meer naar verlangen.
Je menselijke creaties zijn dan een uiting van liefde voor jezelf en voor anderen en zij zijn niet langer meer een reflectie van pijn en onvervuld zijn. Wanneer je vanuit je hart aan je leven vorm geeft, ondersteunen deze creaties het verder openen van je hart en het bewust ervaren van je Goddelijkheid.
Wij, Maria Magdalena, Jezus en Maria houden onvoorwaardelijk van jullie in welke vorm jullie dan ook gekozen hebben om jezelf als mens te manifesteren. Met liefde en erkenning, Maria Magdalena, Jezus en Maria.”

Uit nieuwsbrief ‘Follow Your Heart’ door Gabriela en Reint Gaastra van 9 januari 2010.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in