Openbaring van Maria Magdalena, Jezus en Maria over 2012

“het einde van het kapitalistische systeem en het aanvaarden van de eenheid tussen alle mensen als basis voor een nieuwe wereldorde”

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Lieve mensen, we richten ons nu tot jullie om de betekenis van het jaar 2012 en in het bijzonder van de datum 12-12-2012 met jullie te bespreken.

Hoewel in vele actuele interpretaties van de Maya Kalender de datum 21-12-2012 centraal wordt gesteld, is eigenlijk 12-12-2012 als dag het belangrijkste activeringsmoment voor jullie mensen. Allereerst willen we jullie echter aangeven dat we het hier niet alleen over één dag, maar in wezen over een gehele transformatieperiode hebben die al eerder in werking is getreden en wel tijdens de door jullie zo gevierde overgang van 31-12-1999 naar 01-01-2000. Om precies te zijn op 00 uur en 00 minuten. Dit moment nu vormde de overgang naar een periode waarin de integratie van eenheidsbewustzijn in het dagelijks leven van de mens op gang is gekomen. Deze belangrijke indaling van eenheidsbewustzijn zal zich verder voltrekken in het nieuwe millennium waarin jullie je nu bevinden.


Op 12-12-2012 begint de laatste fase van de overgang naar wat in ‘De Maria Magdalena Code’ omschreven staat als de ‘Vijfde Opstijgende Subfase’ van de Tweede Incarnatiecyclus van de mens op Aarde. Een fase waarin grote groepen mensen in staat zullen zijn om bewust het eerste contact met de eigen Goddelijkheid te maken en wel op zo’n intense manier dat het hun dagelijks leven op Aarde voorgoed zal veranderen. Deze bijzondere fase in de geschiedenis van de mens op Aarde correspondeert met de integratie van jullie eerste zielelichaam, het ‘Lichaam van Hoge Energie’, met je Aardse persoonlijkheid.”

Dertien activeringsmomenten
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Sinds de millenniumovergang naar het jaar 2000 zijn er tot nu toe negen momenten geweest waarop jullie bewustzijn steeds krachtiger en intenser werd geactiveerd en ontwaakt. Deze bewustzijnsprocessen werden en worden ondersteund en begeleid vanuit je eigen Hogere Zelf en wel in overeenstemming en samenwerking met hoge spirituele bewustzijnskrachten die verantwoordelijk zijn voor het harmoniseren van de Aarde en de mensheid op Aarde met de rest van de Kosmos en de Schepping.
Deze activeringsmomenten zijn tot nu toe 01-01-01, 02-02-02, 03-03-03, 04-04-04, 05-05-05, 06-06-06, 07-07-07, 08-08 08 en 09-09-09 geweest. 10-10-10, 11-11-11 en 12-12-12 zullen nog volgen. Volgens ‘De Maria Magdalena Code’, die gebaseerd is op het getal 13, bestaat ook er echter ook een dag met de aanduiding ‘13-13-2013’. Deze dag geldt als het moment van krachtig ontwaken van het vrouwelijke principe, het principe dat door dat het getal ‘13’ wordt vertegenwoordigd. Omdat jullie evenwel geen kalenderjaar met dertien maanden kennen, is er ogenschijnlijk geen officieel moment om 13-13-13 te vieren.
In wezen correspondeert het ontbreken van deze fictieve datum met de essentie van het vrouwelijke principe waarbij leegte en transformatie ruimte scheppen om een oude fase los te laten en een nieuwe te beginnen. Het is een uitdaging van de mensheid om niettemin een evenement te creëren waarop jullie aandacht kunnen geven aan dit bijzondere ontwakingsmoment.”

Huidige maatschappelijke systeem voldoet niet meer
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Er is veel gezegd, voorspeld en gespeculeerd over de gebeurtenissen die in 2012 zijn beslag zouden moeten krijgen. Allerlei catastrofes zouden zich op die ene bewuste dag 21-12-2012 voltrekken. Het is echter voor jullie niet echt nodig om verder in de toekomst te kijken om reeds nu heftige maatschappelijke transformaties te zien die al gaande zijn.
Het is mogelijk confronterend voor jullie om te beseffen dat jullie maatschappelijke systeem, zoals jullie het nu kennen, niet langer houdbaar is. Jullie huidige kapitalistische systeem, dat de basis vormt voor jullie wereldwijde functioneren, beheerst het overgrote deel van jullie activiteiten en menselijke creaties. Het kapitalistische systeem is gebaseerd op een verouderd beeld van de mens en de samenleving, een beeld dat jullie bewust of onbewust met grote sprongen aan het loslaten zijn. Het is het een verouderd beeld dat nog betrekking heeft op de klassieke vorming van het menselijke individu en de menselijke individualiteit. Het is een beeld van de mens en van de maatschappij dat gebaseerd is op ontkenning van de kracht van de onvoorwaardelijke liefde van jullie Goddelijk hart. Toch is er reeds nu beweging. Zo heeft het ene land meer dan de ander de principes van het hart in het eigen maatschappelijk systeem weten te integreren. Er zijn evenwel nog belangrijke sprongen voor de mensheid als geheel te maken om deze liefde als basis te nemen voor de opbouw van jullie dagelijks leven op Aarde.”

Nog gebaseerd op angst en ongelijkheid
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “De Maria Magdalena Code laat jullie zien dat na het Collectieve Omkeerpunt van de mensheid tijdens de Tweede Wereldoorlog jullie je zijn gaan openen naar het ervaren van eenheid met elkaar en nog later naar hogere niveaus van je eigen bewustzijn. Jullie financiële, economische en maatschappelijke systeem is evenwel nog gebaseerd op een mensbeeld dat jullie doet vasthouden aan het bewustzijn van dualiteit en van ontkenning en afgescheidenheid van je Goddelijke essentie. De vorm en het functioneren van dit systeem heeft jullie weliswaar ondersteund bij het doorgroeien naar jullie huidige bewustzijnsontwikkeling. Toch zal dit verouderde systeem jullie volgende ontwikkelingsstap niet wezenlijk meer kunnen ondersteunen.
Het huidige kapitalistische systeem dient jullie niet meer op de manier waarop het dit tot nu toe heeft gedaan. Het systeem heeft jullie tot een punt helpen komen waarop jullie het nu dienen te transformeren en wel om je als mens en als samenleving verder te kunnen ontwikkelen.
Jullie huidige systeem is namelijk nog voor een belangrijk deel gebaseerd op angst en ongelijkwaardigheid. Dit uit zich bijvoorbeeld in onderlinge concurrentie en voorwaardelijkheid en wantrouwen naar elkaar. Het traditioneel kapitalistische systeem resulteert in de samenballing van macht en welvaart voor een kleine groep mensen die leiding aan het geheel proberen te geven. Een groot deel van de mensheid leeft evenwel niet in overvloed. Veel spanningen en agressie ontstaan omdat de basisbehoeften van velen niet vervuld kunnen worden. Het vormt nog steeds een voedingsbodem voor criminaliteit en terrorisme.”

Kapitalistisch systeem komt tot een einde
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Jullie persoonlijke en collectieve ontwikkeling doet jullie stap voor stap verlangen naar het ervaren van eenheid en onvoorwaardelijke liefde in jezelf en met elkaar. Jullie groei in bewustzijn heeft jullie tot hier gebracht.
Alhoewel het huidige systeem zich reeds in een diepe transformatie bevindt, zijn jullie bewust of onbewust al een tijd bezig met het creëren van een basis voor jullie toekomstig maatschappelijk functioneren. Het kapitalistische systeem, zoals jullie dit nu kennen, komt in wezen tot een einde. Dit proces gaat in etappes, in golven. Elke nieuwe golf, waarbij het oude en bekende in een bepaalde maatschappelijke discipline ten val komt, veroorzaakt nieuwe impulsen die aanzetten geven tot vernieuwing. Als gevolg daarvan gaan jullie wel door vele onzekerheden en loslatingprocessen heen.
Bij die maatschappelijke veranderingsprocessen, en de impact die deze op individueel niveau hebben, worden jullie door je Ziel en je Hogere Zelf geleid om de aandacht op jezelf te richten en zo je zelfvertrouwen te baseren op je eigen Goddelijkheid en de kracht van de onvoorwaardelijke liefde van je hart.
Het nieuwe systeem wordt namelijk gebaseerd op de onvoorwaardelijke liefde van je hart en de kracht van je liefdevolle intentie. In dit nog door jullie te scheppen maatschappelijk systeem zal de eenheid tussen alle mensen centraal staan. Dat er landen zijn waarin de mens niet gerespecteerd wordt of waar de basisbehoeften van de mens niet vervuld zijn, zal voor jullie niet langer acceptabel zijn. Jullie zullen elkaar behandelen als broeders en zusters. Het welzijn van een ieder zal centraal komen te staan en hogelijk gewaardeerd worden. Het wordt de tijd van het hart. De vervulling, creativiteit en vrijheid die jullie in deze komende tijd gaan ervaren, zal veel intenser en dieper zijn dan wat jullie tot nu toe hebben meegemaakt op Aarde.
De vorm en structuur van onder meer jullie relaties, werk, gezondheidzorg, economie, politiek, maar ook industrie, voeding, architectuur en alle andere disciplines en aspecten van jullie samenleving zullen in dienst van het hart en van het ervaren van eenheidsbewustzijn komen te staan. Het is een onontkoombaar en geleidelijk proces.
Toch kan het stuiten van de val van het huidige systeem jullie zo nu en dan eerst zorg en onzekerheid bezorgen, maar jullie later ook tot inkeer brengen. Om de noodzakelijke transformatie te kunnen ondergaan kunnen jullie je aandacht op je hart richten en je laten leiden door de onvoorwaardelijke liefde die in je hart is.
Op die manier stellen jullie je open voor de leiding die je Ziel en je Hogere Zelf aan jullie bieden. Deze verbinding met jullie hogere niveaus van bewustzijn geeft jullie de mogelijkheid om vanuit liefde, mededogen en eenheid naar de omstandigheden te kijken waarin jullie je op dat moment bevinden. Die houding maakt het mogelijk om aan het leven nieuwe vormen te geven, vormen die afgestemd zijn met eenheidsbewustzijn. Op die manier slaan jullie een brug naar de nieuwe tijd waarin jullie dagelijks leven en jullie maatschappelijke structuren vanuit eenheid geschapen zullen worden. In dit pittige proces zijn wij, Maria Magdalena, Jezus en Maria voor jullie beschikbaar om jullie je te helpen verbinden met eenheidsbewustzijn en het jullie mogelijk te maken om vanuit dit bewustzijn jullie leven en samenleving te mogen scheppen.”

Hoogwaardige vormen van energie
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “De groei van grote bevolkingsgroepen naar een hoger niveau van bewustzijn heeft een momentum gecreëerd waarin de Aarde met al haar bewoners zich naar een hogere trillingszone en bewustzijnsniveau verplaatst. De Aarde als planeet, samen met jullie en al haar andere bewoners, komt steeds meer in de trilling van eenheidsbewustzijn.
Het vertalen van deze nieuwe trilling in een concrete en gangbare vorm voor jullie samenleving zal versneld worden wanneer de regeringen van de leidende landen in de wereld de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige vormen van energie toelaten en op de markt brengen. Deze nieuwe vormen van energieopwekking zijn al aan een selecte groep mensen bekend, maar zijn nog niet verder tot ontplooiing gebracht, omdat ze het oude systeem niet dienden. Deze nieuwe energievormen zullen het ontvouwen van een meer progressief en gelijkwaardig maatschappelijk systeem sterk bevorderen. Dankzij deze nieuwe energiebronnen, die ook vanuit eenheidsbewustzijn en onvoorwaardelijke liefde zullen worden aangewend, zal overvloed voor iedereen en voor alle landen in de wereld beschikbaar zijn.

Deze nieuwe maatschappij zal zich in de loop van meerdere jaren zodanig verfijnen dat de vergroting van macht door kleine groepen mensen niet langer aantrekkelijk, vervullend of noodzakelijk wordt. Het nieuwe maatschappelijke systeem zal jullie ondersteunen bij het neerzetten van je eigen Goddelijke liefde en kracht op Aarde, zodat iedereen onvoorwaardelijk van zichzelf kan houden en zijn of haar eigen Aardse Goddelijkheid als mens kan omarmen.
Jullie toekomstige samenleving zal verder gaan en meer ontwikkeld zijn dan jullie huidige kapitalistische en het oude communistische systeem. Het zal een grotere verdeling van macht en welvaart met zich mee brengen als uitdrukking van een evenwicht tussen het vrouwelijke en het mannelijke principe. Respect voor en samenwerking met de natuur zullen centraal staan. De samenwerking tussen landen zal zich op basis van waardering en gelijkwaardigheid ontwikkelen en zal vorm krijgen in de uitwisseling tussen een wereldregering en kleine gemeenschappen, zoals reeds eerder beschrijven werd in Deel I over ‘De Goddelijkheid van Mens’ waarin wij aandacht besteedden aan het ‘Christus Project’.”

Zijn en Doen in evenwicht
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Jullie huidige maatschappelijke systeem is ook nog gebaseerd op een disbalans tussen het vrouwelijke en het mannelijke. Beide principes dienen in harmonie met elkaar te functioneren om aan een evenwichtig systeem vorm te kunnen geven. Een systeem waarin ‘geven’ en ‘ontvangen’ in balans zijn.
Het vrouwelijke principe is zich bewust van het ‘Zijn’. Dit uit zich bijvoorbeeld in de waarde van en respect voor het leven, liefde, open communicatie, overvloed en ontwikkeling. Het respecteert het bestaansrecht van elk mens en elke levensvorm en is zich bewust van de samenhang tussen alle levensvormen en bewustzijnsniveaus. Het functioneert holistisch.
Het mannelijke principe is zich bewust van het ‘Doen’. Het is in staat om de waarden waar het vrouwelijke voor staat vorm te geven. Het kent de spelregels van de materiële dimensie en kan grenzen stellen en randvoorwaarden scheppen zodat de waarden van het hart en van het ‘Zijn’ zich op Aarde kunnen manifesteren.
Beide principes zullen in harmonie met elkaar de basis vormen voor een nieuwe maatschappelijk systeem dat overvloed, gelijkwaardigheid, liefde en respect tussen alle mensen en alle levensvormen op Aarde bevordert. Het evenwicht tussen en de gelijkwaardigheid van het vrouwelijke en het mannelijke principe zullen een basis vormen voor het bewust ervaren van de eenheid tussen alle mensen.”

Barensweeën
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Er wordt door jullie veel gesproken over het mogelijk ontstaan van rampen van allerlei kaliber en zelfs over ‘het vergaan van de wereld’.
De wereld en de mensheid zullen echter niet vergaan. Wel zal jullie huidige systeem overgaan naar een nieuwe wereldorde. Jullie vragen je wellicht af of hier rampen en catastrofes voor nodig zijn. We kunnen hierover zeggen dat er verschillende gebeurtenissen plaats zullen gaan vinden die, met behulp van spiritueel hoog ontwikkelde krachten, de mensheid helpen transformeren bij het geboren worden in een hogere vorm van bewustzijn.
De vorm en intensiteit van deze barensweeën hebben als doel om het merendeel van de mensheid, en in het bijzonder bepaalde groepen in machtsposities die het oude systeem nog willen handhaven, met de onvoorwaardelijke liefde van hun hart te helpen verbinden. Dankzij deze gebeurtenissen zal de mensheid de verbondenheid met haar spirituele essentie en met de rest van de Schepping niet meer in twijfel trekken. De gebeurtenissen die plaats mogen vinden zullen elk geïncarneerd mens op Aarde duidelijk maken dat jullie in wezen diep verbonden zijn met een alom aanwezige Goddelijke dimensie en dat jullie bij de gehele Schepping horen. Alhoewel velen van jullie hier op verschillende niveaus al bewust van zijn, is er in het kader hiervan sprake van een op handen zijnd collectief evenement waarbij de mensheid haar verbinding met God en met een Kosmische orde massaal gaat doorvoelen en aanvaarden. Deze ervaringen zullen de focus van jullie bewustzijn verplaatsen van de Persoonlijkheid naar de Ziel en het Hogere Zelf. Daardoor zal jullie zelfbeeld en jullie identiteit sterk groeien. Als gevolg daarvan gaan jullie grotere niveaus van liefde, eenheid en verbinding met elkaar, met de Schepping en met God ervaren.
Toch liggen deze ervaringen nog niet vast. De mate van transformatie die de mensen bereid zijn om aan te gaan om het hart te openen naar zichzelf, naar elkaar, naar de Aarde en naar de Schepping zullen uiteindelijk bepalen welke ervaringen zij voor zichzelf willen scheppen om het hart te kunnen openen. Er zal jullie daarbij niet iets opgelegd worden dat de leidende en scheppende kracht van je Hogere Zelf te boven zal gaan. Het is jullie individuele en collectieve bewustzijn die, door jullie eigen keuzes, aan deze transformatiefase vormgeven. Belangrijke aspecten hiervan zijn onder meer:

• Jullie bereidheid om je hart te openen naar de totaliteit van je zijn, het omarmen van je Aardse vorm met je gewenste en ongewenste kanten.

• Het afronden van de cyclus van slachtoffer- en daderschap door verantwoordelijkheid te nemen voor al je levenscreaties.

• Het overstijgen van de polariteit van ‘goed en kwaad’ door, zoals Jezus en Maria Magdalena deden, je hart te openen naar onvoorwaardelijke liefde en mededogen.

• Je hart openen naar je deelname aan de rest van het Universum en aan hogere niveaus van bewustzijn.

• Je hart openen naar respect en erkenning voor de Aarde en voor alle levensvormen op Aarde.

• Het afschaffen van pijn als middel om enig doel te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld politieke beslissingen ten koste van bepaalde bevolkingsgroepen of het mishandelen van dieren voor menselijke doelen.

• Het aanvaarden van de eenheid tussen alle mensen als basis voor jullie samenleving en voor al jullie relaties en creaties.”

Eenheidsbesef basis voor een nieuwe wereldorde
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Jullie zijn ÉÉN! Als mensheid zijn jullie één. Toch aanvaarden jullie dit nog niet helemaal. Het is een ‘weten’ dat nog niet of niet helemaal in je hart verankerd is. Sommige mensen weten het op intellectueel niveau, maar de meesten voelen het nog niet echt. Jullie leven en jullie onderlinge relaties zijn hier dan ook niet of slechts gedeeltelijk op gebaseerd. De keuzes die jullie voor jullie particuliere en zakelijke deelname aan de maatschappij maken zijn veelal gebaseerd op basis van een relatie met een bepaalde groep mensen. En dan vooral die mensen met wie jullie iets gemeenschappelijks hebben. Mensen die op jullie lijken, mensen met wie jullie iets uit te werken hebben, mensen waarmee jullie hetzelfde interesses delen.
In de meeste gevallen, uitzonderingen daargelaten, handelen jullie nog niet vanuit een besef dat alle mensen één met elkaar zijn. De bewustwording van de eenheid tussen alle mensen is een van de fundamenten van de nieuwe tijd. Dit besef zorgt voor een stevige basis voor het creëren van een nieuwe wereldorde. Het effect van het aanvaarden van deze eenheid is verbluffend. Het transformeert de onderlinge verhoudingen tussen landen, rassen, religies, groeperingen, families en allerlei relaties tussen mensen over de hele wereld volledig.

Deze eenheid impliceert het volgende:

• Alle mensen zijn een manifestatie van God op Aarde. Elk mens is Goddelijk en perfect. In jullie Goddelijkheid zijn jullie ÉÉN.

• Alle mensen van elk ras, geslacht, land en elke leeftijd, religie en seksuele geaardheid hebben recht op zijn of haar bestaan en op het vervullen van zijn of haar fysieke, psycho-emotionele en spirituele basisbehoeften. In jullie bestaansrecht en jullie behoeften zijn jullie ÉÉN.

• Jullie mogen allemaal Zijn en je eigen ruimte op Aarde innemen. In jullie Zijn, zijn jullie ÉÉN.

•Alle mensen zijn gelijkwaardig aan elkaar op alle niveaus. In jullie eigenwaarde zijn jullie ÉÉN.

• Alle mensen delen een genetische basisinformatie in hun DNA die door de eeuwen heen gevormd en geactiveerd is. Jullie zijn fysiek en genetisch ÉÉN.

• Elk mens is een manifestatie van Goddelijke liefde. In jullie manifestatie zijn jullie ÉÉN.

• Alle mensen delen een gemeenschappelijke zoektocht naar hun eigen Goddelijkheid. In jullie doel zijn jullie ÉÉN.

• Alle mensen zijn op Aarde om de onvoorwaardelijke liefde van hun hart te doen ontwaken.

• Alle mensen bezitten de Goddelijke scheppingskracht van waaruit ze vorm aan hun leven geven. Jullie zijn allemaal Scheppers.

• Alle mensen scheppen zichzelf en zijn een uitdrukking van hun eigen creatie. Jullie zijn allemaal een Geschapene van jezelf.

• Alle mensen incarneren herhaaldelijk op Aarde, in verschillende geschiedenisfasen, om allerlei vraagstukken met elkaar uit te werken, zodat zij hun hart verder kunnen openen. In jullie vraagstukken zijn jullie ÉÉN.

• Alle creaties van alle geïncarneerde mensen hebben invloed op het totale bewustzijn van de mensheid. In jullie creaties zijn jullie ÉÉN.

• Alle gedachten, gevoelens, woorden en daden van elk mens hebben invloed op het totale bewustzijn van de mensheid. In jullie bewustzijn zijn jullie ÉÉN.

• Alle mensen zijn verantwoordelijk voor al hun individuele creaties.

• Alle mensen zijn verantwoordelijk voor al hun collectieve creaties.

• Alle huidige geïncarneerde mensen, zonder uitzondering, hebben de polariteit van goed en kwaad in allerlei vormen en rollen en in verschillende geschiedenisfasen uitgebreid met elkaar verkend en belichaamd. In jullie relatie met goed en kwaad zijn jullie ÉÉN.

• In de tegenwoordige tijd zijn alle mensen in de gelegenheid om zich te openen om het niveau boven goed en kwaad, van eenheidsbewustzijn en mededogen, te verkennen en te omarmen. In je relatie met eenheidsbewustzijn en mededogen zijn jullie ÉÉN.

• Alle creaties en identiteiten van de mens hebben als einddoel het openen van het hart en het bewust ervaren van de eigen Goddelijkheid.

• Jullie zijn ÉÉN, jullie zijn liefde, jullie zijn God!”

Eenheid in de praktijk
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Hoe vertaalt de eenheid tussen alle mensen zich in de praktijk van alledag? Wat voor invloed heeft dit besef op jullie activiteiten?

• Op het moment dat jullie vanuit eenheid met elkaar handelen, zijn jullie levenscreaties op Aarde in harmonie met het bestaansrecht en behoeften van alle mensen.

• Jullie creaties worden ondersteund door de kracht van de onvoorwaardelijke liefde van je hart.

• Jullie creaties ondersteunen het bewustzijn van eenheid met elkaar en met de Schepping.

• Jullie creaties zijn gebaseerd op vertrouwen in jezelf en in elkaar.

• Jullie creaties komen voort uit het besef dat je eigen zelfwaardering niet in strijd is met de waarde van andere mensen.

• Jullie creaties zijn gebaseerd op het besef dat de eigenwaarde en zelfexpressie van anderen niet bedreigend zijn voor jouw eigenwaarde en zelfexpressie.

• Jullie worden je bewust dat de eigenwaarde en zelfexpressie van anderen jullie eigenwaarde en zelfexpressie zelfs bekrachtigt en stimuleert.

• Jullie worden je bewust dat het vervullen van je eigen behoeften en verlangens een bron van inspiratie voor anderen is bij het vervullen van hun behoeften en verlangens (en andersom).

• Door vanuit eenheid met elkaar te communiceren en elkaar te behandelen kunnen jullie uitgebreid van de stroom van onvoorwaardelijke liefde van je hart, die zich in actie manifesteert, genieten.

Net zoals jullie nu hebben wij, op onze manier, een vergelijkbaar proces tijdens onze Aardse levens ondergaan. We voelen onvoorwaardelijke liefde en respect voor jullie en we beschouwen jullie als onze broeders en zusters. We zijn beschikbaar voor jullie bij je individuele en collectieve transformatieprocessen. Roep ons te allen tijde op om jullie hierbij in elke nodige vorm te ondersteunen en te assisteren. In liefde en eenheid, Maria Magdalena, Jezus en Maria.”

Uit: nieuwsbrief Follow Your Heart van 18 november 2009 van Gabriela en Reint Gaastra

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in