Deze lezing gaat over de verbinding met onze persoonlijke beschermengel.

Hoe onze engel in ons leeft

Onze persoonlijke engel is van moment tot moment bij ons en deelt alles met ons. Het voelt heel eigen voor de engel, het is dus een intense verbinding. Onze engel was er in al onze vorige incarnaties en weet alles van ons en bewaart het in zijn hart. We kunnen toegang krijgen tot deze herinneringen bij een intensere verbinding met de engel. De engel vormt ook een verbindingslijntje met de overgeganen.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Een engel is androgyn, dus is het lastig om van hem of haar te spreken. (in dit artikel wordt vanaf nu voor hij gekozen)

Onze eigen engel heeft een naam en dat is het motto van je leven in deze incarnatie. De engel is zo op ons gericht dat hij een naam voor zichzelf kiest dat voor ons een samenvatting is van onze levensopdracht. Onze engel verbindt zich met ons denken en kan nieuwe inspiraties en impulsen in ons denken neerleggen. Hoe zuiverder je bent hoe transparanter je wordt voor de invallen van de engel, je krijgt inzicht in de lessen van je leven. Dat wordt meer en meer voelbaar. Soms grijpt onze persoonlijke engel ook in; je wordt soms gered. Je voelt soms heel concreet de hulp die de engel je geeft. Dat gebeurt m.n. als er iets dreigt te gebeuren wat niet in ons levensplan staat. Als er iets gebeurt waar we voor gekozen hebben, grijpt de engel niet in.

De engel helpt ons geestkracht te geven, zodat we in geestkracht kunnen groeien. Vraag je engel of hij je helpt om er op een goede manier mee om te gaan. Onze engel geeft ons liefde en warmte. Mediteren en bidden zorgen er voor dat je er meer ontvankelijk voor wordt. Onze engel vindt het lastig om door het “lawaai” van het ego heen te komen. Als je ruimte geeft aan je engel zal je meer gevoel van rust en vrede krijgen. Engelen hebben ons ook nodig. Onze liefde is voor hen basisvoedsel om te groeien naar liefde. Ze hebben onze liefde en dankbaarheid voor hun eigen ontwikkeling nodig. De lessen die wij leren helpen ook de engelen in hun groei. In onze oprechte aandacht voor hen bloeien de engelen op en het geeft hen diepe vreugde. In onze tijd opent de wereld van de engelen zich op een andere manier. Wij kunnen hen nu ook iets geven, in tegenstelling tot vroeger toen de engelen alleen iets kwamen brengen. Ook engelen kunnen fouten maken en kunnen scheefgroeien. De bedoeling is dat elke engel zal uitgroeien tot een aartsengel. Voor ons is het van belang om bewust te worden wat onze levensopdracht is. Op basis van gelijkwaardigheid zal de engel ook groeien door onze bewustwording, hij groeit als het ware met ons mee.

De engel bewaart alle herinneringen van vorige levens in zijn hart. Hij verbindt ons ook met andere engelen: van beschermengelen naar de allerhoogste hiërarchie van engelen: de serafijnen. Engelen zijn “mens” geweest in de vorige incarnatie van de aarde. Daar bestond geen kwaad en geen dood. Dat hebben engelen nooit meegemaakt. Door het kwaad in deze incarnatie van de aarde worden wij mensen bewust gemaakt  van het feit dat er een nieuw kosmisch wezen geboren zal worden; de mens met Christuskracht.  De engelen willen ons er graag bij helpen.

Wij beleven nu een botsing van 2 tijdperken. Wij zijn bezig inhoud te geven aan een nieuw tijdperk. Dat wil zeggen dat het denken niet het enige is. Door het denken, de verlichting, is er een idee ontstaan dat God dood is. Toch zie je in deze tijd steeds meer mensen gevoelig worden voor de geestelijke wereld. Wij mogen de eerste stappen zetten in het nieuwe tijdperk. In onze volgende incarnatie zullen we verdere stappen maken.  In de volgende incarnatie van de aarde zullen dieren “mens” worden en planten “dieren.”

Het is van belang om stil te worden en je dan te verbinden met dankbaarheid. Dan is er meer bereik met je engel. Dat ga je ervaren.

De aanwezigheid van onze engelEngel

Bij het pasgeboren kind is de inwerking van de engel nog voelbaar en zichtbaar in de wijsheid en zuiverheid die in de ogen van het kind te lezen zijn. De weidsheid, de ruimte van de kosmos zie je in die ogen. Het kind is nog kwetsbaar, zonder enkele reserve. In die ogen zie je het wezen van haar/zijn engel, want engel en kind zijn nog één. Je voelt die wijsheid en daarom voel je ontroering. Een kind komt nooit alleen op de wereld, altijd met zijn engel.

De engel blijft voelbaar bij het kind, het kind put direct uit het hart van de engel. De liefde en licht van God werkt direct door de engel en werkt in op het kind.

Dan trekt de engel zich stap voor stap terug. Door de opvoeding en de sfeer van onze samenleving krijgt de engel weinig tijd om in te werken in de ziel van het kind. Het kind moet snel volwassen worden en krijgt weinig tijd, alleen al door ons schoolsysteem (in groep 2 beginnen ze al met toetsen, dus prestatie), om kind te zijn.

Het is van belang om het kind

1.     levende, religieuze verhalen te vertellen, daarbij beleven kinderen onmiddellijk de verbinding met hun engel.

2.     in verbinding te brengen met de natuur, het ritme van de natuur. Leer ze kijken, dan krijgen ze levende ervaringen met de natuur.

3.     sprookjes en legenden te vertellen, want in deze verhalen zit de kern van leven. Hun fantasie wordt er ook door ontwikkeld en daarmee hun empathisch vermogen.

Hiermee maak je het voor de engel gemakkelijk om aan de ziel van het kind te werken, het kind kan een beter ontwikkeld geweten vormen en krijgt een zuiver gevoel van wat goed en kwaad is. Als het kind te snel moet leren rekenen en lezen, krijgt de engel niet genoeg tijd om te helpen het geweten te vormen. Als de engel wel voldoende tijd krijgt kan het kind een gezond vertrouwen ontwikkelen in zichzelf en voor het leven. We zullen meer naar een ander onderwijs toe moeten, dat meer open staat voor deze dingen.

Als het kind ouder wordt, legt de engel bepaalde idealen neer in de diepte van zijn ziel; deze maken de jonge mens idealistisch en vormen de stille kracht bij het zoeken en volgen van een opleiding en een baan. Wel neemt de engel steeds meer afstand en zorgt er voor dat het kind zijn eigen keuzen kan maken. Als het geweten niet goed gevormd is kunnen de idealen tot geweld en chaos leiden. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij de RAF leden (Rote Armee Fraktion). Het waren idealistische studenten die er voor wilden zorgen dat geld de macht niet kreeg. Hoe kon het dan dat ze mensen gingen vermoorden om hun idealen te bereiken? Dat kwam omdat het geweten in hen onvoldoende ontwikkeld was. Engel met kind

Als we eenmaal volwassen zijn, trekt de engel zich terug om ons vrij te laten, dan werkt hij vooral van buitenaf op ons in; via anderen, een boek en “toevalligheden”. In de midlifecrisis is de engel het verst van ons weg. De engel geeft ons de vrijheid om onze eigen beslissingen te nemen. Je merkt dat de engel toch aan je werkt als een “deur dicht gaat en een andere open gaat.” Soms word je ineens bewust van een “stille wenk.” Bedank je engel dan. In de menopauze krijg je gedachten van; is dit nu alles? De engel begint dan aan je te werken. Je word je bewust van wat je allemaal hebt gekregen en wat je allemaal te geven hebt. Je gaat dan een gevend leven opbouwen. Alle eerdere antwoorden storten in. Je engel helpt je te zoeken naar een nieuwe levensinvulling. Dit is de wekroep vanuit de geestelijke wereld.

De engel kan weer dichtbij komen. Je leert dan zielenschoonheid tot uitdrukking brengen.

In de ouderdom en bij de naderende dood roept onze engel onze herinneringen wakker om alvast een begin te maken met een bezinning op het leven dat achter ons ligt. Je krijgt gedachten als: waarom gebeurde dat? Wat heeft me dat gebracht? Kijk eerlijk terug. Je maakt al vast een begin van wat na de dood verder gaat. Het is een overgang. Probeer je conclusies te trekken. Wat is de zin geweest? Word bewust van wat je hebt geleerd en wat je fout hebt gedaan. Hoe zou je het nu anders gedaan hebben?

Bij onze dood vinden we onze engel terug; door zijn ogen kijken we terug naar ons aardse leven en beginnen we het waarom er van te doorzien. Als je met je engel hebt geleefd zal je je engel herkennen en een diepe vreugde beleven aan dit weerzien. Soms zie je mensen stralen als ze overgaan, ze zien dan hun engel. Dan word je weer één met je engel. Door de ogen van de engel kijken we terug naar ons voorbije leven. We krijgen inzicht. Sluiers worden weggenomen, we begrijpen oorzaak en gevolg. Ons ego kan dat niet begrijpen. We kunnen het wonder zien als het ego losgelaten is.

De engel in onze tijd

Sommige mensen zien hun engel niet, omdat ze hem niet hebben leren kennen. Die mensen hebben zich niet wakker laten roepen in hun midlifecrisis, ze gaan door met hun materialistische levenswijze. Ze hebben niet teruggekeken en geen wonder ervaren en dankbaarheid. Dankbaarheid is een belangrijke voorwaarde om je engel te leren kennen. Als je opgesloten zit in je ego, kan je alleen over jezelf praten en vanuit jezelf denken. Dat zie je bij mensen die verbitterd zijn. In die verbittering is het moeilijk om je engel te zien. Voor die mensen is het ook moeilijk om na de dood hun engel te zien. Ze kunnen zich daarom eenzaam voelen en dat is een impuls om in beweging te komen door iets in zichzelf te veranderen.

Behoed je eigen kindzijn, want dat is de loopplank om bij je engel te komen.

Een uitvaart van een kind is een mis van engelen. Het kind en de engel zijn dan weer één. Het gestorven kind roept alle mensen wakker om het licht te gaan vinden. Na hun dood zijn het vaak spirituele leiders om hun familie naar een weg van spiritualiteit te leiden. Ze proberen hun familie bij de les te houden. (zij zijn dan gids voor een familielid)

Wat beleeft de engel aan ons?

 • De engel blijft voortdurend dichtbij ons, welke weg wij ook gaan. Daarom kan hij intens lijden als wij onze mogelijkheden vergooien en onze opdracht missen. Als we niet genieten van leven, als we ons verslingeren aan het materialisme, als we teveel in ons hoofd zitten en het geheim geen kans krijgt om ons hart open te stellen. Een dergelijke les is zwaarder voor de engel dan menselijk leed. Het is zwaar, maar ook een leerschool voor de engel, waar hij van kan groeien. Onze engel verovert op dat verdriet de kracht van dulden en dragen.
 • Onze engel heeft een eindeloos sterk vertrouwen in ons en bewaart dat vertrouwen ook als wij dat voortdurend beschamen.
 • Hij houdt het oog gericht op onze toekomstige mogelijkheden, ook al brengen wij daarvan op dit moment niets terecht
 • Onze engel loopt het gevaar met ons in de sfeer van verharding en duisternis terecht te komen. Hij kan zich dan niet meer verbinden met het Licht. Dit kan gebeuren door heel veel harde leven van ons. Een engel is niet onaantastbaar en kan een gevallen engel worden, zo kan het in de duistere gebieden terecht komen De engel ziet ons met open ogen in de val lopen. Toch blijft de engel ons trouw, ook al sleuren we hem mee in de diepste diepten.
 • Een groot geschenk voor onze engel is onze oprechte kinderlijkheid. Jezus zegt in Mattheus 18:10;

Ziet toe dat gij niet één dezer kleiner veracht. Want ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het gezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.
Als wij onze kinderlijkheid verliezen, komt een engel in een donkere sfeer terecht, omdat hij de directe verbinding met God verliest.

aartsengel gabriel
Aartsengel Gabriel (klik voor vergroting)
 • Onze engel kan de innerlijke Christus in ons geboren zien worden en dat is voor hen een grote vreugde. 200 jaar geleden zagen ze de afdaling van de liefdesgeest en dat deze liefdesgeest zich verbond met de mens Jezus, zo kon hij een aardewezen worden. Vanaf dat moment zoekt die Geest een manier om in ons hart geboren te worden. Daardoor blijven we niet meer hangen in de astrale wereld. Hierdoor wordt de verhouding tussen ons en de engelen anders. Het goddelijke gaat in ons geboren worden, er staat een transformatie aan te komen die bewerkstelligt dat de mens een Christusmens wordt. Onze engelen beleven dit intensief mee en groeien hier door hun eigen geestelijke groei.
  Dit geheim van dood en opstanding van Christus kan onze engel alleen op aarde, in verbinding met ons ontdekken, beleven en eigen maken. Het Christusgeheim begint voor onze engel namelijk op te lichten wanneer wij dat geheim ons eigen beginnen te maken.

Dit is de grote opdracht in onze tijd en daardoor is de verhouding tussen mens en engel verandert. Het is het grote kosmische geheim, waar in deze tijd een begin wordt gemaakt door het te ontsluieren.

 

Onze engel als onze (levens)inwijder

In 7 stappen brengt onze engel ons tot inzicht in het leven:

1.     De beoefening van dankbaarheid
Dit is de basisoefening. Kijk terug op je leven en verwonder je; ontdek de betekenis van geluk, het verdriet, de tegenslag en de successen die je beleefde. Wanneer je dat doet, kom je op een weg van geestelijke groei terecht, die wel de levensinwijding wordt genoemd. Het gaat er om dankbaarheid vanuit je hart te ontwikkelen en niet vanuit je hoofd.
Stel je zelf de vraag: als je vandaag zou moeten sterven, heb je dan iets geleerd, heb je inzicht gekregen, heb je daarin stappen gemaakt?

2.     Het verwerven van vertrouwen
Uit waarachtige dankbaarheid vloeit als vanzelf een groeiend vertrouwen voort. Vooral in de ervaring dat als je terugkijkt hoe je geholpen bent, hoe je kracht hebt gekregen.

3.     Leven in geduld en overgave
Durf het maar te laten gebeuren. In verbinding met je engel, put je krachten uit de geestelijke wereld. Je engel helpt je er door heen. Durf kwetsbaar te zijn.

4.     De leiding van het de engel in het leven van de ander op het spoor komen
Ontdek de verborgen leiding bij hun levenslessen, ontdek hun heel eigen weg om hun idealen en de inspiratie van hun engel tot uitdrukking te brengen. Kan je dat bij de ander ontdekken? Dan ga je zien: niemand staat er alleen voor, ook als de tocht door het donker gaat, de verborgen leiding van de engel is er.

5.     Zie hoe verschillend de engelen zijn en hoe verschillend ze op ons inwerken.
Een musicus wordt anders geïnspireerd dan een moeder, een politicus of een kunstenaar. Zie je de verschillen? Kan je benoemen hoe die engel inspireert? Dan ga je dieper kijken.

6.     Leer je engel te geven wat hij nodig heeft
Besef wat je engel nodig heeft: je dankbaarheid, je moed om je eigen weg te gaan, je enthousiasme, je vertrouwen. Spreek dit eens naar je engel uit voordat je gaat slapen. In de nacht heb je een ontmoeting met je engel. Ons geheugen blijft op bed liggen. In onze volgende incarnatie zullen we die ontmoetingen mogelijk wel herinneren. Je dromen kunnen wel de realiteit weergeven.

7.     Leer door de ogen van je engel naar andere mensen te kijken en houd je hart open voor hun mogelijkheden.
Een engel ziet altijd mogelijkheden. Deze ervaring zal je veel opleveren. Kijk hoe het nu gaat met Haïti, die door een aardbeving is getroffen. Hoe de wereld daarop reageert: op een manier die ongekend is!
Concentreer je niet op het negatieve in de ander, maar ontdek wat voor begaafdheden er in de ander in de kiem besloten liggen. Door zo te kijken word je één met je engel

Je kunt niet gelukkig zijn als niet iedereen gelukkig is.

Door het vast lopen van de politieke partijen komt er een wereld waar geen partijen meer zijn, maar een eenheid. Het nieuwe kan verwerkelijkt worden dwars door de duisternis heen.
Een bedankje dat uit je hart komt is een weldadig bad voor je engel.

De uitstraling van de engelen

De Duitse dichter Rilke zei (in de Duineser elegieën die omstreeks 1920 geschreven werden over de ontmoeting met een engel:

Wie, toen ik riep, hoorde mij uit de engelenrijen? En zelfs als er plotseling eentje mij aan het hart drukte: ik zou vergaan bij zijn sterkere aanwezigheid. Want het schone is niets dan het verschrikkelijkste begin, wat we nog net kunnen verdragen, en wij bewonderen het zo, omdat het gelaten versmaadt ons te vernietigen. Elke engel is verschrikkelijk.

AA

Wij kunnen de dichtbije aanwezigheid van een engel nauwelijks verdragen. Engelenenergie is heel heftig. De energie van een aartsengel is nog heftiger.

Ook de bijbel staat vol van dit soort verhalen.

Als in de verhalen van de bijbel een engel verschijnt, zegt deze vaak: “Vrees niet”, zoals bij Hagar en Ismaël die een engel in de woestijn bij de bron ontmoeten.

Toen de priester Zacharias een offer bracht in de tempel en hij in aangezicht kwam met de engel, beving hem een grote vreze. De engel stelde hem gerust door te zeggen: ‘Vrees niet Zacharias, ik breng je een blijde boodschap”.

De uitstraling van een engel is schokkend en kan ons uit evenwicht brengen. Begrijpelijk, want in onze engel komt de weerschijn van Gods stralende en werelden omvattende kracht tot ons…..

Ook in de hedendaagse omgang met engelen is iets van die eerbied onmisbaar. Waar die ontbreekt, kan van echte omgang met engelen geen sprake zijn.

Opvallend is dat steeds meer mensen open staan voor engelen.

De duistere wereld staat ook op door tegenkracht te geven. Elk gevoel en begrip van engelen is in die duistere wereld niet te vinden. Hier is gevoel voor heiligheid verdwenen.

Laten we die heiligheid behoeden!!!

Engelen bereiden in ons de toekomst voor

De oude traditie vertelt: elke tijd heeft zijn eigen levenslessen. Wij hebben voor die lessen zelf gekozen.

De engelen inspireren ons in deze tijd tot 3 lessen:

 1. Het gevoel niet gelukkig te zijn als niet iedereen gelukkig is. Dit is een nieuw menselijk vermogen. We groeien van egoïsme naar altruïsme.
 2. Het verlangen om het verborgen goddelijke in de mens te mogen ontwaren. Je herkent iets groots in de ander. Je kunt tot tranens toe bewogen worden.
 3. Het verlangen om te komen tot een denken met het hart, i.p.v. denken met je hoofd. Dat hoor je doorklinken in een zin als: Ach, ik heb genoeg aan Christus, die engelen hoeven voor mij niet.” Dan schiet je in je hoofd.

Kijk alleen al naar de sterrenhemel en zie hoe groots de wereld is. We zijn een korreltje op een korreltje….Er is heel wat nodig om de Christuskracht in te doen stralen, met behulp van engelen is dat mogelijk.De kerkvaders streden in de Middeleeuwen hoeveel engelen er konden zitten op een punt van een naald. Dat hoorde bij het denken van die tijd, die toen in ontwikkeling was.Nu is het de tijd dat we leren denken met ons hart.Alle wetenschappelijke theorieën zullen omgevormd worden tot het denken van het hart i.p.v. denken met het hoofd.Aartsengel Metatron

 

Een geniaal mens is een geïnspireerd mens…

Beschermengelen vind je in alle tradities.

De Romeinen kende de genius, een helpende geestelijke kracht, die wij onze beschermengel zouden noemen. Ze brachten offers aan de genius en vereerden hem. Van het woord genius is het woord geniaal afgeleid; een geniaal mens is iemand die doordrongen wordt door de ingevingen van zijn engel en vandaar uit handelt.

De Grieken kenden de daimon. De beroemde filosoof Socrates vertelt hoe hij praat met zijn daimon, raad van de daimon krijgt en hoe hij in alle situaties op de daimon vertrouwt.

De Griekse dichter Meander zegt dat een daimon ieder mens vanaf de geboorte bijstaat als een goede inwijder in de mysteriën van het leven!

Daimon betekent; grote inwijder. Later is daar het woord demon van afgeleid….

Bij de Germanen noemde men de vrouwelijke wezens die je naar de lichtwereld brachten: walkuren. Het waren vrouwelijke wezens, die glimmende borstpantsers droegen met zwanenveren.

 

Walkuren
Walkuren

De weg: samen naar de aarde, samen weer terug… 

Een blik op het komende leven dat in het teken van een groei naar ware liefde zal staan…

De weg van je beschermengel en jij begint in de geestelijke wereld waar de engel je voorbereid om je toekomstige leven. We hebben zelf het plan gemaakt. In beelden krijgen we het komende leven te zien en je begrijpt dan de zin en de betekenis. We krijgen met name de allerbelangrijkste gebeurtenissen te zien en we begrijpen waarom we die moeten meemaken. Ook krijgen we te zien wie we in dat komende leven (weer) ontmoeten zullen en wat we met hen zullen beleven. Soms herken je die ander in het leven op aarde.

We kunnen daar naar luisteren vanuit onze goddelijke ik. Zeg ja op wat je allemaal in dit leven doormaakt, ook al begrijp je het waarom niet. In de geestelijke wereld wist je het antwoord.

Daarnaast bereidt onze engel ons in een laatste gesprek voor op de gevoelens van eenzaamheid en angst, die de meeste van ons in dit leven te doorleven krijgen. Druk die gevoelens niet weg en ontdek dat je sterker bent dan angst.

Ariman (satan) maakt ons bang, we sluiten ons daarom af van de lichtwereld, we sluiten ons op in ons ego. De Christuskracht kan dan niet binnen komen.

Ariman werkt met angst d.m.v. de angst voor terrorisme. 50 jaar geleden werkte hij met de angst voor 1 vijand, denk maar aan de angst voor Rusland. Terrorisme kan je niet makkelijk lokaliseren. De angst gaat dan regeren.

Sta dat niet toe en leer open te blijven, kwetsbaar te zijn.

De eenzaamheid is nodig om op eigen benen te leren staan. Dan pas ga je de weg naar binnen. Daarom zijn er zoveel echtscheidingen. Door naar binnen te gaan ga je je goddelijke ik ervaren en aanspreken.

Angst en eenzaamheid zijn gevoelens die behoren bij de beslissende transformatie die de aarde in deze tijd doormaakt. Het is een voorrecht om erbij te mogen zijn, voor een God die ons nodig heeft.

We krijgen een blik op de 2 grote levenslessen van onze tijd;

 • De les van gelijkwaardigheid, dit is voor het eerst op deze aarde mogelijk.
  Durf daarom uit de rol van dienstbaarheid te stappen als je vrouw bent. En voor de mannen is het mogelijk uit hun rol van macht te stappen; kom van je troon af. Hierdoor krijgt de religieuze wereld opnieuw vorm.
  Ook zullen alle instituten omver geworpen worden. De les is om uit de rol van dienstbaarheid en macht te stappen. Als we 2 stappen vooruit zetten, zullen we daarna weer 1 stap terug doen. Dit om anderen mee te krijgen. Dit offer komt van degenen die de 2 stappen voorwaarts overzien en ook begrijpen dat er een stap terug moet worden gezet, om meer mensen mee te krijgen.
 • De les van zelfstandigheid, op je eigen benen kunnen staan door
  • je gedachten vrij te maken van wat anderen je willen laten denken, zodat er ruimte komt voor wat onze eigen engel inspiratief in onze ziel naar boven wil laten komen
  • je gevoel vrij te maken van negatieve invloeden, zodat we voelend leren kijken tot voorbij de buitenkant
  • je wilskracht vrij maken, zodat we in staat raken in de geest van onze engel de aarde om te vormen

 

Aartsengel-Anael (klik voor vergroting)

De afdaling

De laatste vraag die de engel aan je stelde voor je naar dit leven afdaalde is; ben je bereid om te gaan? Wil je meewerken? God heeft je nodig, omdat je iets van zijn Goddelijke plan mag realiseren.

De sluier van de vergetelheid valt gaandeweg over ons heen. Daarbij komen we steeds meer in ons ego terecht en verliezen we meer en meer de levende verbinding met onze engel. Soms willen mensen onmiddellijk terug omdat ze het hier op aarde niet zien zitten en er tegen op zien wat ze allemaal moeten meemaken. Ze zijn vergeten waarom dat allemaal nodig is.

Samen op aarde

Als kind ervaren we onbewust nog de inwerking van onze engel, maar als we volwassen worden kan onze engel alleen nog van de buitenkant af op ons inwerken. Dan zullen we er zelf moeite voor moeten doen om de verbinding met deze engel weer bewust te worden. Dat doen we door zogenaamde toevalligheden op het spoor te komen, onze gevoeligheid te ontwikkelen, terug te kijken op ons leven, dankbaar te worden en verwonderd te raken.

De nachtelijke verbinding

Vooral ’s nachts, als we slapen en uit ons lichaam treden, werkt onze engel op ons in, met name vanuit de inspiratie van de aartsengel Michaël, de leidende aartsengel van deze tijd. Daarbij legt hij, als we daarvoor open staan, de volgende impulsen in ons neer die steeds meer op ons bewuste, alledaagse leven gaan inwerken:

 • het verlangen naar vrijheid
 • het verlangen naar echte ontmoetingen
 • het verlangen de samenhang tussen deze wereld en de geestelijke wereld te gaan begrijpen
 • het verlangen om de zin (van ons eigen) leven te begrijpen.

Hulp bij het leren van de aardse lessen

Onze engel helpt ons bij het doorleven van de les van het loslaten en bij de conflicten en breuken met de mensen in je leven. Ook inspireert hij je vanuit het inzicht wat je voor je familie, je volk en de mensheid mag betekenen. Ook verbindt hij je met de hogere engelen, met Michaël en met Christus. Bij dit alles groeit je engel ook zelf door alles wat hij meemaakt. Je ontvangt vooral zijn hulp bij het gaan van de inwijdingsweg.

Elkaar terugzien bij de dood.

Als we sterven, staat onze engel ons liefdevol op te wachten. Als we ons van hem bewust geworden zijn, zullen we hem daar ook zien staan en ons in vol vertrouwen aan zijn leiding toe vertrouwen. Dan worden we weer één met elkaar.

Als verbittering gaat wijken,

Komen de tranen.

Komen de tranen,

dan komt de verrijking.

Website  Hans Stolp

Alle boeken van Hans Stolp bij Bol.com

 
Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

25 REACTIES

 1. Ik blijf het een fijn verhaal vinden van Hans stolp.
  Het geeft een veilig gevoel dat er een engel
  Over je waakt.
  Al diverse keren ben ik gered door mijn engel.
  Omdat het nog niet mijn tijd was.
  Ook bij mij gingen er weleens gedachte’s door mij heen
  Als is dit nu alles.
  De moeilijke jaren die ik had. Maar ik merkte toch dat ik niet
  Alleen was. De begeleiding die ik kreeg moest wel een engel zijn
  Zo sterk zo krachtig. Kom op Jannie er is nog zo veel mooi ‘s
  Er was een sterke verbinding met de engel zonder twijfel.
  Er is mij weleens gezegt dat ik mijn kindszijn niet moest verliezen
  Omdat dat mijn charme was. Het was tevens mijn redding.
  Dit is een prachtig verhaal van Hans stolp nogmaals.
  Heel mooi en duidelijk omschreven.

  Bedankt voor het plaatsen. Warme groet Jannie.

 2. Ik voel mij zo aangetrokken van mijn engel maar soms voel ik mij dat hij ontglipt alhoewel ik hem zo graag zie misschien ben ik niet duidelijk over zijn werk dat hij doet voor mij.

 3. Ik wik mij er graag in verdiepen, het is een troost een Engel te hebben die mij helemaal kent, mijn verdriet, mijn angsten mijn vragen. Ik geloof ook in Engelen, al heb ik geen enkele ervaring. Alleen heb ik een vraagje..Hoe komen jullie aan deze informatie?

 4. Hallo, ik heb een vraagje
  Aan het begin word gezegd, dat je eigen beschermengel een naam heeft, en dat, dat het motto van je leven is. ..
  Maar hoe kom je achter die naam dan?
  Bedankt voor dit prachtige artikel.
  Ik ben blij dat er eindelijk wat meer over engelen verteld wordt.

  Groetjes Alex

  • ik heb een engelen cursus gedaan om de naam te weten komen, en dacht op het eind, mislukt!!!
   maar op een moment stelde de jonge dame die het leid of ik een naam had gekregen en ik zei van nee, en dan opeens dacht ik wat is dat Ismaël, dus ik vroeg er gaat steeds Ismaël door mijn gedachten en toen keek ze me aan en zei, dat is een engelen naam.
   vond het wereldvreemd, want ik had nog nooit gehoord van Ismaël dus ben het meteen op gaan zoeken, en nu is het voor mij zeker, mijn beschermengel heet Ismaël, ben hem ook zeer dankbaar, want ik heb altijd geluk, wat ik vraag krijg ik, val heel vaak en mankeer dan bijna niks, alsof ik altijd opgevangen wordt, heb overal heel veel geluk mee, dus ben ik een dankbaar en blij kind,

  • Lieve Greetje,
   uit ervaring weet ik dat je ook te goed kan zijn voor mensen. Hoe voel jij je zelf bij deze situatie. Raakt ze je, kwetst ze je. Kan je er iets aan veranderen? Je mag best voor je eigen gezondheid grenzen stellen aan je partner (en andere). Soms kan je mensen niet helpen door er te zijn voor hen. Soms help je ze meer door ze tegen de muur te laten lopen. Met vallen en opstaan. Het is een gezegde waar veel waarheid in zit. Je leert uit je fouten. En ook al kan je partner er misschien niets aan doen dat hij zo is. Hij is en blijft nog steeds verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt. Ik geloof dat er in het boedhisme zo een gezegde is dat je soms meer liefde geeft door neen te zeggen, maar kan er niet juist op komen. Hoe dan ook heel veel liefs en sterkte.
   Nele

   • Graag gedaan. En zie het niet als een fout eerder als een leerproces. Je mag best lief zijn voor jezelf hoor. 🙂 En het heeft mezelf ook jaren gekost voor ik tot dit inzicht ben gekomen hoor. En het grappige is dan denk je. Ja ik heb het door en dan kom je een situatie tegen, waarbij je na verloop van tijd bij denkt, gosje, hier doe ik ook. 🙂

 5. Bedankt Hans Stolp voor het schrijven van dit prachtige artikel en Gordon voor het publiceren! Ik deel hem eventjes. Liefs!

  • Dat is zo .
   Ze beschermen je .
   En ze staan te springenom je hulp te bieden .
   Ik heb in mijn auto 2 op hun buik liggende engeltjes geplakt.
   Als ik instap begroet ik ze .
   En als ik stop met rijden (als ik op mijn bestemming ) ben .
   Bedank ik mijn engeltjes .
   Bedankt voor me vijlig naar bestemming te brengen .
   Engelen bestaan sta voor hen open .
   En vragen gerust Hulp .
   Je krijgt het zeker.
   Spirituele groeten .
   Erik

  • @Janna,

   Je kan ze over op internet vinden , heb zelf een photobucket account met een map, kijken of ik de url hier kan plaatsen:

   Even scrollen door de mappen heen en er zijn 3 mappen met engelen.

   Heel veel plezier ermee.

   Liefs, Yvonne

 6. Dank u wel mijnheer Stolp voor de inspirerende en heldere uitleg over hoe engelen met ons samenwerken. Ik voel ook dat ik geholpen word door mijn beschermengel en andere engelen maar heb veel nieuwe inzichten gekregen door uw artikel. Warme hartegroeten Janna

 7. Beste meneer Stolp.
  Ik werd ontzettend blij bij het lezen van uw artukel. Ik vind dat ik ook gezegend bent omdat ik voel en weet dat de engelen in mijn leven zijn.
  Dank u dat u uw weten wilt delen met ons.
  Gr ilse

 8. Mooi mooi mooi en zo herkenbaar. Als kind voelde ik de aanwezigheid al, vooral als iets niets goed voelde. Mijn laatste workshop met Channelen met Engelen maakte mij vooral ook duidelijk dat er miljoenen werkloze engelen om ons heen staan omdat ze pas echt in actie kunnen komen als ze gevraagd worden.
  Helaas hangt er nog altijd iets zweverigs omheen, wat de meeste mensen weerhoudt om zich werkelijk te durven verbinden. Terwijl spiritualiteit niets meer en minder is dan de bereidheid om naar jezelf te durven kijken.Niks zweverigs aan lijkt mij. Ik wens eenieder dit contact vanuit het hoger bewustzijn toe.

 9. Mooi en herkenbaar stuk over engelen in onze hedendaagse tijd. Ik merk ook dat steeds meer mensen voor engelen openstaan, geweldig. Doet me goed!

  • Hoi Carmen, dank je wel voor je reactie.De Engelen komen ineens weer meer voor in literatuur en ook films. Waar de afgelopen jaren vampieren een rol speelden in films staan er nu een aantal op stapel met engelen. Ik denk enerzijds uit liefde en anderzijds uit angst voor alle veranderingen; dat men zich dan graag aan het “goede”vasthoudt. Warme groet, Gordon

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in