DELEN

Geschreven door Diana van Doorn

Het is de leegte in het raam

dat het raam bruikbaar maakt. ( Lao Tze)

Hanumân, de god met het apengezicht wordt vnl. in de Vishnu tempels van zuid-India geëerd. Hij wordt in de Ramayana beschreven als sterk en wijs. Zijn kwaliteiten zijn intelligent, devotioneel, moedig en zeer verfijnd. Opmerkelijke kwaliteiten die je bij een aapachtige niet zou verwachten.Hanumân

Maar Hanuman is een beeld dat een heel verhaal vertelt. Beelden spreken tot de verbeelding. Verbeeldingen kunnen aanzetten tot inspiratie maar ook misleiden: waanbeelden. Het is niet het beeld maar het woord dat gestalte geeft in deze wereld. Woorden kunnen bemoedigen, inspireren of “dodelijk” zijn. De geschiedenis van de Ramayana, Purâna’s en andere heilige geschriften zijn allegorische verhalen. Deze verhalen illustreren de Kosmische geschiedenis van de immense planetaire veranderingen die hebben plaats gevonden en zullen plaats vinden met betrekking tot de evolutie van de mens naar zijn Goddelijkheid.Alle goden representeren kosmische principes en hoedanigheden die deel uitmaken van de Manvantara = tijd ring van deze universele openbaring.

Hanumân, die gelijktijdig incarneerde met Rama en Sita, in een tijd waar de mens nog verkeerde in wat men noemt dierlijke staat die bedreigd werd te worden verslonden door de “demonische” krachten. De mensheid was overgeleverd aan zijn animale driften en zou ten ondergegaan zijn als er geen verbinding zou komen tussen het dierlijke en geestelijke bewustzijn.

Rama de Avatar.Rama

Rama, de Avatara, die op verschillende momenten incarneerde als mens, had de opdracht om de mensheid te verbinden met zijn goddelijke natuur. Dit door de verbinding te leggen welke Manas (mind) wordt genoemd. Iedere periode waarin een nieuwe ontwikkeling / hogere bewustzijn naar voren komt, kent een lange weg in de evolutie eer deze volledig geïntegreerd wordt in het collectieve bewustzijn. Deze veranderingen werden/worden begeleid door de vele Arahts, dat zijn wijzen, leermeesters en Avatars. Avatars incarneren op cruciale momenten in de evolutie om de mensheid te behoeden voor het verval naar een onbewuste staat.

De drie incarnaties van Rama zijn:

1)Parashurâma met de bijl, als zesde Avatara. Para betekent: het verhevene, het Hogere dat wat nabij is, maar nog niet bewust in de mens.

2) Râmachandra: de zevende Avatara van Vishnu.

Deze incarnatie wordt beschreven in de Ramayana. In deze fase wordt het Manipûra (navelchakra) geactiveerd die het dierlijke en de menselijke staat verbindt door de schakel Manas; het denkend en onderscheidend vermogen in de mens: Klank Ram.

3) Balarâma. De “oudere” broer van Krishna (achtste Avatara).

Bala betekent vermogens die verkregen zijn door Raja yoga, niet te verwarren met de hatha yoga. Deze resulteert in kwaliteiten als geestkracht, geheugen, wijsheid en inzicht.

Vanuit het Manipûra (navelcentrum) ontwikkelt de weg verder naar het Anâhata (geestelijke hartcentrum) klank Yam en het Ânjâ centrum (derde oog gelegen tussen de wenkbrauwen), klank A, die het Vishudda (keelcentrum) verbinden met o.a. taal/mantra en juist spreken, Klank; Ham.

De periode van Rama/Hanuman vond lang geleden plaats voordat Rama opnieuw incarneerde als Krishna/Rama aan het begin van de Kali yuga, vertaald: het ijzeren of zwarte tijdperk. Momenteel zijn we over het diepte punt heen. Zoals de ochtendschemering een nieuwe dag aankondigt. Maar vergeet niet dat alle yuga’s tegelijkertijd aanwezig zijn!

De geschiedenis van Rama/Hanuman.

De koning van Lanka, (een deel daarvan heet nu Sri Lanka) zoals het land toen heette, werd geregeerd door Ravana, de koning van de Râkshâsa.

Beeld van Ravana_in het British_Museum
Beeld van Ravana_in het British_Museum

Het volk dat geboren was uit de nacht van Brâhma. Volgens de overlevering was dit een prachtig land met grote rijkdommen en werd bewoond door Râkshâsa’s, reuzen, sommige afzichtelijk en anderen met mooie schoonheid. Zij leefden in onwetendheid en waren dierlijk en zelfzuchtig van aard. Zij hielden zich bezig met magie en tovenarij. Er was geen verbinding met hun spirituele aard die verduisterd was. Om die reden moest Lanka ten onder gaan. Zo kon de weg vrij gemaakt worden om een nieuw ras te ontwikkelen dat beter geschikt zou zijn om de verbinding tussen Goddelijke Bewustzijn en de stoffelijke werelden te herstellen.

Hanuman, als principe, vertegenwoordigt deze tussenschakel: Manas. Zijn afbeelding is half aap half mens. Zijn leven laat zien hoe Manas geleid door het spirituele zich ontwikkelt in kwaliteiten als zuivere intelligentie, wijsheid en uiterste verfijning.

Door zijn leven en devotie laat hij zien hoe deze schakel, Manas, onvoorwaardelijk is verbonden met het Buddhi-Atmâ, wijsheid-waarheid. Onmiskenbaar had dit tot gevolg dat manas/mind onderdeel werd van de instinctieve en onbewuste zijde van de mens en hierdoor verduisterd werd/wordt. Door een lange weg van reïncarnaties, ervaringen en bewustwordingsprocessen, zal het onbewuste en instinctieve getransformeerd worden. En zich door de instroom van (Atmâ) Buddhi door middel van Manas ontwikkelen in kwaliteiten als intuïtie, wijsheid en intelligentie. Door Manas onderscheidt de mens zich van het dier. Met deze gestadige instroom zal de realisatie van het Goddelijke Bewustzijn de mens verheffen tot het Goddelijke Zelf. Dan zal de dood niet meer bestaan.

Hanuman’s opdracht was om Sita te bevrijden uit de handen van Ravana. Het vrouwelijke aspect in de vorm van Sita-shakti. Zij vertegenwoordigt het creatieve en vormgevende van het Goddelijke in de mens en kosmos. In ieder tijdsgewricht of hoedanigheid heeft de Shakti een andere naam en betekenis. Zolang Sita-shakti nog in de handen van onwetendheid en  duisternis was, verpersoonlijkt door Ravana, kon Rama geen koning worden, oftewel Dharma in de mens herstellen.

Hanuman, het principe van Manas, denkvermogen en rede, moest vorm krijgen in de mens om verder te evolueren. De mens is tenslotte een steeds veranderend wezen, ontwikkelingen en transformaties gaan door tot het einde van deze Manvantara.

De verhalen typeren de obstakels die overwonnen moesten en nog steeds moeten worden om het denkvermogen te verbinden met het Buddhi-Atmâ.

Toen de verbinding met Sita was hersteld, kon Rama het principe van Dharma vóórleven. Dit betekent de “juiste weg” in het leven vinden die tot inzicht leidt. Na de vernietiging van Lanka bleef een kleine groep gespaard die geschikt was om nieuwe continenten te gaan bewonen.

Zij zijn de “voorouders” (in principe zijn wij allen afkomstig uit de ene Bron!) van het huidige ontwikkelende  5de ras op aarde. Het ras dat het denkvermogen/manas verder zal ontwikkelen. Iedere grote omwenteling waarin een nieuw ras tot ontwikkeling komt, gezien vanuit het psychische -fysieke standpunt, zal het Zelf- bewustzijn uitbreiden om het Goddelijke/Atma te realiseren. De ziel/jiva, die onsterfelijk is, zal dit doormiddel van de vele reïncarnaties gaan manifesteren.

In een verre toekomst zal door het 7de ras Budhhi-manas gerealiseerd worden.

Parallel met deze bewustzijnsveranderingen zullen er grote geologische veranderingen plaats vinden, die mede door de draaiing van de poolassen zullen veroorzaakt worden. Dit was ook het geval in de vorige rassen. Atlantis ,4de ras werd verzwolgen door het water.

Krishna/RamaKrishna

Krishna ,zoals beschreven in de Bhagavad Gita, zegt in hoofdstuk 10: “De  zeven grote rishi’s,(de vier voorgaande Manu’s oftewel de 4 grote menselijke rassen zij die vooraf gingen aan het huidige 5de ras) zijn deel van Mijn essentie en werden uit Mij geboren: uit deze Manu´s ontstonden en ontstaan  mensenrassen en de wereld”.

Krishna in  dialoog met Arjuna (de mens die naar inzicht streeft) geeft hem raad/inzicht om de mensheid in de huidige Kali yuga / het ijzeren of zwarte tijdperk heen te helpen. Met het heengaan van Krishna, meer dan 5000 jaar geleden , begon de Kali yuga. Zoals ik al schreef staan we aan een nieuwe dageraad.

De hoogste vorm van Manas, het mentale, drukt zich uit in Hanuman. Op een van de afbeeldingen staat hij met Rama-Sita in zijn hart geplaatst.

Op dat niveau is Manas, het mentale, een helder kanaal van Licht en Wijsheid geworden en niet meer onderhevig aan de dualiteit en onwetendheid van het ego. Als het mentale tot rust is gekomen en geheeld dan ontwikkelt zich in de mens de onvoorwaardelijke liefde en smelt Sita, het aardse zelf met de ziel/jiva Rama tot eenheid.

Be Mindful!

Hanuman, wat betekent gebroken kaak, slaat op de altijd rusteloze en actieve geest die in de mens aanwezig is. Door de in daling van het mentale vormde het gebit en skelet zich. Het is niet zozeer de mind maar de mindbubbels die de onrust veroorzaken. Het zijn deze bubbels die, als zij te groot worden en zich vastzetten in het psychische/fysieke, (welke nog deel uitmaken van het dierlijke instinctmatige) de mens tot mentale stress en in sommige gevallen tot waanzin brengen. Dwanggedachten, neurosen en psychosen, noemen we dat. Het gaat niet om het beheersen van gedachte bubbels, maar om het zien waar zij vandaan komen en ze dan elimineren of negeren. Hierdoor kan het Licht van Manas-Buddhi indalen in het bewustzijn van de mens. Be mindful is het hedendaagse motto!mindfulness

Er zal een tijd komen dat voedsel en het gesproken woord niet meer via de mond gaat. De menselijke gestalte, dit parallel lopend met een ruimer  bewustzijn en de kwaliteiten die daarin besloten liggen, zal evolueren tot een steeds meer plastische vorm. De organen zullen op een andere manier gaan functioneren of verdwijnen. Telepathie als overdracht en opnemen van hogere Licht frequenties als levensenergie zodat men geen vast voedsel meer behoeft. Het zal natuurlijk ook grote gevolgen hebben voor de aarde, fauna en flora! Dit zal zich over een lange periode, na vele veranderingen en transformaties, voltrekken.

Het grootste conflict heden ten dagen in de mens is dus zijn mentale overtuigingen. Dit komt omdat deze nog gevoed worden door niet getransformeerde instincten en emoties (compassie en wijsheid zijn o.a. de getransformeerde kwaliteiten). Dit heeft tot gevolg dat zij  kunnen ontaarden in manipulaties, zowel in het religieuze, economische, culturele en politieke interacties. Dit ondanks de o zo goede bedoelingen.

We kennen bv. de uitdrukkingen: “De kaken stijf op elkaar houden” (koppigheid)en “De zaak aan de kaak stellen” (ophelderen/ontmaskeren). Alleen de wijze weet wanneer te spreken of te zwijgen. Speak less, gain power.(Sri Aurobindo)

Dromen over het verlies van tanden betekent heel vaak het opgeven van mentale overtuigingen!

Tot slot. Bewustzijn stroomt gelijk het water naar alle diepgelegen plaatsen toe. De harde rotsen aan de kust zullen uiteindelijk met het beuken van het water door erosie aangetast worden en uiteindelijk verdwijnen in de zee. Alle leven is doordrongen van het Ene Bewustzijn! .

7 REACTIES

 1. Hallo Leonoor

  Het zal nog wel even duren…. alvorens de evolutie zover is dat de mens leeft in zijn lichtlichaam. Maar zoals de Akasha geschiedenis schrijft zijn er altijd voorlopers/pioniers, in allerlei gradaties en kwaliteiten, die voorafgaan aan nieuwe ras ontwikkeleingen op de aarde.
  We zitten in een belangrijke overgangs tijd!
  Ik zal t.z.t.nog over dit onderwerp schrijven vanuit deze ontwikkelingen.
  Het lijkt me leuk om jullie eens te horen spelen?!

  Hartegroet Diana

 2. De halfgod Hanuman (half aap, half mens) is de personificatie van de wijsheid en intelligentie.
  Daarmee lijkt hij op de Egyptische god Thot, eveneens een aap die de wijsheid vertegenwoordigde.

  Het komt er op neer dat de mens in een dierlijke staat verkeert, maar kan evolueren en zichzelf op een hoger plan kan brengen door wijs en intelligent op te treden.
  Zijn lagere dierlijke emoties zijn namelijk door de hogere mentale vermogens (rede, wijsheid) te beteugelen.

  En daarmee vormen de mentale vermogens de brug of het kanaal tussen onze dierlijke driften en het geestelijk bewustzijn.
  Dit denkvermogen wordt in India “manas” genoemd.
  Het valt te onderscheiden in lager en hoger manas.

  Richting dierlijk niveau zal het lager denken zich uiten in ik-gedachten, overtuigingen, stress-gedachten en dualistisch denken. Dit is lager manas.

  Richting geestelijk bewustzijn is er sprake van hoger denken of manas (intuitie, wijsheid).
  Met name dit hoger manas drukt zich uit in de halfgod Hanuman.

  Opmerkelijk in het verhaal is dat er een tijd zal komen dat voedsel niet meer door de mond gaat. In die zin lijkt manas (denkvermogen) op het bijbelse manna.
  Tijdens de woestijnreis van de Israëlieten daalde het manna (brood des levens) uit de hemel op aarde neer. D.w.z. het vormde zo de verbinding of brug tussen het aardse (duister) en het hemelse (licht, bewustzijn).

  Er zal een tijd komen dat voedsel en het gesproken woord niet meer via de mond gaat. De menselijke gestalte, dit parallel lopend met een ruimer bewustzijn en de kwaliteiten die daarin besloten liggen, zal evolueren tot een steeds meer plastische vorm. De organen zullen op een andere manier gaan functioneren of verdwijnen. Telepathie als overdracht en opnemen van hogere Licht frequenties als levensenergie zodat men geen vast voedsel meer behoeft.

  • @Lia,
   Hallo Lia

   Even ter aanvulling.De menselijke vorm is de brug tussen de Goddelijke ziel en de aardse rijken. Het lichaam en de instinkten zijn deels uit deze aardse componenten opgebouwd.De mens ook wel manas genoemd is in eerste instantie overgeleverd (mede door karma)aan het lichamelijke. Doch door de inerente kwaliteiten, o.a.onderscheidingsvermogen,wijsheid e.d., die door bewustwoording aangesproken worden,kunnen de instinkten getranformerd worden tot intuitive kwaliteiten.

   MANNA.
   Manna was de nectar die voortkwam uit een struikgewas die in de woestijn groeide,groeit.Deze bracht bloemen voort die in een nacht bloeide,De bloemen hiervan produceren in een nacht zoveel nectar dat dat in korreltjes opde grond valt.
   De Israelieten waren niet op de hoogte van dit fenomeen op hun door tocht.De woestijnbewoners wel.
   Bij het ontwaken dachten zij dat deze nectar korrels uit de hemel waren gevallen en zo is het een mythe geworden.

   In het nw.testament spreekt Jezus over manna als volgt;
   ÜW vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven.Ik Ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald en wie dit eet zal het eeuwige leven hebben”.

   Wat is hier het verschil,wel alles dat op de aarde groeit bloeit zal vergaan.Dus ook het voedsel behoort daar toe.
   Dus manna,nectar behoort tot die keten.
   Het brood waar Jezus op doelt is het onvergangkelijk,Bewustzijn/Atma,die in de mens tot realistatie zal komen.
   Wanner dit gebeurt zal de dood niet meer bestaan.
   Jezus,als de drager van de Christus/Krishna energie was de eerste Avatar die de dood overwon en de weg vrijmaakte voor alle zielen omdat pad te gaan.
   Maar goed dat is weer een ander verhaal,Het wordt te uitgebreid anders.

   Hartegroet Diana

   • Ha Diana,

    Volgens mij betekent manas toch echt denkvermogen en geen mens.

    Manas of denkvermogen vormt ook de brug tussen het aardse en het goddelijke. De brug kan niet de menselijke vorm zijn, immers de menselijke vorm (het lichaam) behoort tot het aardse.
    (Wellicht een andere traditie?).

    Mijn interpretatie aangaande Jezus is als volgt:
    Het manna (manas of denkvermogen) vormt wel de brug naar het goddelijke, maar met het denkvermogen is de daadwerkelijke sprong naar bewustzijn (Atma, hoger Zelf) niet mogelijk.

    Vandaar dat Jezus eeuwen later zegt: niet het manna (manas) is het levensbrood, maar Ik Ben het brood des levens. Hij gebruikt hier de bekende ik-Ben bewoording en verwijst daarmee naar Gods Naam: Ik Ben die ik Ben (Ex.03:14).
    Jezus stelt hier dus op als het “grote Zijn”, waarmee de mens zich moet identificeren.
    En identificeren is zoveel als eten/voedsel.

    Voor de rest ben ik het met je eens, hoor.
    🙂

    Groet van Lia

 3. Hallo Diana,

  Een mooie tekst!! Ik ben benieuwd waar je het vandaan hebt. Het doet me denken aan het bewustwordingsproces wat ik in 2000 heb opgeschreven op een A4, het pad van onwetendheid naar bewustzijn, inzicht en wijsheid. Erg leuk dat je schrijft dat we ook voeding gaan loslaten en communicatie telepathisch wordt. Ik hoopte al een tijdje dat ook andere mensen daar iets over zouden zeggen of schrijven.

  Wij zijn bezig om als woongroep Contact & muziek, langzaam eten los te laten. We zingen en maken muziek op een heel geconcentreerde, meditatieve manier, door steeds alles wat onzuiver is zuiverder te maken en alle negatieve patronen met elkaar te doorbreken, daar zijn we nu 8 jaar dagelijks mee bezig. Het muziek maken wordt ook steeds telephatischer. Synchroniciteit en gedachten worden steeds duidelijker als communicatiemiddel.
  liefs
  Leonoor

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in