De 11 meest voorkomende misverstanden over autisme en HSP

Veel mensen koesteren veel voorkomende misverstanden over autisme

Ik merk regelmatig dat mensen veel voorkomende misverstanden over autisme koesteren. Ook als ze autisme op een niet-stoornisgerichte manier benaderen. Het stigma van autisme als menselijkheidsdefect is hardnekkig. Deze negatieve beeldvorming overrulet onbewust ons vermogen om nog met een open blik naar mensen te kijken. Of het omgekeerde komt voor: wanneer mensen iemand hebben leren kennen als een gevoelig, mooi mens willen ze vaak niet accepteren dat deze persoon een autismediagnose krijgt. Het is zo’n prachtig mens, dan kun je toch geen autisme hebben? Of wel? Hieronder volgen de meest voorkomende misverstanden over autisme. Een ASS-diagnose is een gedragsbeschrijving, geen karakterbeschrijving! Hang niet teveel op aan die criteria en de diagnose, want dat zegt niet zoveel. Het zegt in welke hoek je het moet zoeken, en dat is waardevol.

11 veel voorkomende misverstanden

1. Autisme bestaat niet

Hahaha! Je bent bij deze uitgenodigd om een week op mijn lip te komen zitten. Na afloop ben je er echt wel van overtuigd dat autisme bestaat. Natuurlijk zit er een grote diversiteit in mens-zijn en ieder mens is uniek. Maar binnen die diversiteit zijn er wel ‘sub-groepen’ met min of meer vaste kenmerken aan te wijzen. Elke subgroep heeft zijn eigen kwaliteiten, valkuilen en mate van gevoeligheid. Kijk maar naar de diversiteit binnen alleen al het autismespectrum. De persoon met Kanner-autisme verschilt als dag en nacht met een hoogbegaafd iemand met Asperger-autisme. Iemand met PDD-NOS kan enorm verschillen van iemand met HFA. Alleen al om die reden vind ik het persoonlijk een verschraling dat de DSM-V de onderverdeling binnen het autisme-spectrum heeft afgeschaft en alleen nog de diagnose ‘ASS’ afgeeft.De 11 meest voorkomende misverstanden over autisme en HSP

Juist het kennen van de ‘sub-groepen’  geeft veel informatie en handvatten over hoe om te gaan met iemand. Helaas hangen we een te absolute waarde aan de hokjes en bekijken we ze vanuit het perspectief ‘wat is er niet goed?’. Van die benadering hebben  gelukkig steeds meer mensen schoon genoeg. Maar om iedere onderverdeling dan maar af te schaffen en iedereen het stempel ‘uniek mens’ te geven, ben ik ook geen voorstander van. Diagnosticeren is naar mijn idee een nuttige tool om iemands sterke en zwakke punten te duiden en het intelligentieprofiel vast te stellen. Dat geeft veel handvatten om je leven te sturen.

2. Asperger is een lichte vorm van autisme

Asperger wordt gekenmerkt door een hoge intelligentie. Vaak zorgt die intelligentie ervoor dat iemand zijn zwakke punten kan compenseren, maar dat is niet altijd zo. Omgaan met autistische eigenschappen wordt vooral bepaald door de mate van ‘ziekte-inzicht’ en of je in staat bent te begrijpen waar je afwijkt van andere mensen. Dat vergt al een behoorlijk meta-overzicht van iemand die niet erg contextgericht is en zich moeizaam kan verplaatsen in de denktrant van een ander. Daar is intelligentie voor nodig. Maar het gebrek aan inzicht in ander-versus-zelf kan ook met een hoge intelligentie zo zwak zijn dat de intelligentie daar niet voor compenseert. En dan is ook iemand met Asperger niet in staat om zich op eigen kracht te handhaven in het leven of een gezond sociaal netwerk op te bouwen. Asperger is beslist geen ‘lichte’ vorm van autisme. Mensen met Asperger die het maatschappelijk goed doen en erg ‘normaal’ overkomen (zoals ik) moeten daar keihard voor werken.

3. Autisme is niet hetzelfde als HSP

Weer zo’n ‘gevalletje etikettenmaffia’. Het is erin geslopen dat HSP ‘lief, leuk en hemels’ is en ASS ‘drama, probleem en stoornis’.  In het geval van HSP laten we ons dan leiden door new age-beunhazen die alleen het licht en de liefde willen zien en de moeizame kant van het leven uit de weg gaan. Iedere HSP’er zal kunnen beamen dat HSP echt niet alleen maar leuk en lief is. Dat je, om jouw kracht te gronden, vaak door slopende episodes van persoonlijke groei heen moet. In het geval van ASS zien we alleen hoe de psychologie autisme beschrijft (aan de hand van gedrag) en de diepere laag van mensen komt, althans in de reguliere psychologie, mondjesmaat aan bod. Het is beide ten hemel schreiend oppervlakkig waardoor we van beide gesteldheden alleen het oppervlak zien en de diepere lading totaal missen. Autisme is een vorm van HSP. Zie voor meer informatie mijn artikel ‘De yin- en yangvorm van HSP’.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

De 11 meest voorkomende misverstanden over autisme en HSP

4. Mensen met autisme snappen helemaal niets van contact

Omdat autisme een pervasieve ontwikkelingsstoornis is, loopt iemand met ASS in zijn kindertijd flink achter op bepaalde terreinen van zijn ontwikkeling, waaronder de sociale ontwikkeling. Martine Delfos heeft dit mooi beschreven met haar MAS1P-theorie (Mental Age Spectrum within 1 Person). Volgens haar is het niet zo dat iemand met autisme het helemaal niet kan, maar zich op een ontwikkelingsleeftijd bevindt die jonger is dan zijn kalenderleeftijd. Bijvoorbeeld een kind van 7 met ASS speelt nog niet met andere kinderen, maar zit naast de andere kinderen met zijn eigen speelgoed te spelen. Voor een tweejarige is dit heel normaal gedrag. Dit kind zal zich sociaal wel enigszins ontwikkelen, maar het tempo en het eindpunt kan tussen personen met ASS erg verschillen en is lastig te voorspellen. Veel mensen op het spectrum, vooral met Asperger, krijgen vaak in de puberteit of de jongvolwassenheid een groter inzicht in sociale situaties. Er is dan een natuurlijke rijping opgetreden die zich echter later heeft voltrokken dan gebruikelijk. Het heeft geen enkele zin om een kind met autisme te pushen om socialer te worden, of om ze te gaan ‘trainen’. Als ze nog niet rijp zijn voor een ontwikkeling, dan zal die zich niet voltrekken.

Sommige mensen met ASS ontwikkelen zich zo ver dat ze uiteindelijk niet meer binnen de diagnostische criteria van het autismespectrum vallen, al zullen ze altijd een duidelijk autistiforme persoonlijkheid houden. Anderen hebben hier veel meer moeite mee en kunnen eigenlijk niet op een bevredigende manier contact aangaan. Als dat ertoe leidt dat iemand zich eenzaam voelt en zich tegelijk niet kan handhaven in contact, mag je dat wel een sociale handicap noemen. Misschien stoort iemand met ASS zich er niet zo aan en leeft als een kluizenaar. Heeft zo iemand een handicap? In de ogen van zijn omgeving wel. Naar zijn eigen idee niet.

5. Alle mensen met autisme weten heel veel van één onderwerp

Vaak wel, maar niet altijd. Soms blijft iemand zijn hele leven met één onderwerp bezig, soms heeft iemand wisselende passies.  Deze eigenschap is min of meer synoniem geworden met autisme en is onderdeel van de diagnostische criteria van de DSM-V. Het is zeker bij de meeste mensen met autisme een in het oog springend iets, maar is niet 100% zeker een teken van autisme. Ook hoogbegaafde, creatieve mensen kunnen zich zeer sterk op iets focussen. Bij vrouwen komt de zgn. preoccupatie minder vaak voor, een reden waarom ze soms niet worden herkend als autistisch. Een zeer sterke interesse in één onderwerp is een eigenschap van een geest die sterk ‘yang’ is georiënteerd, en niet automatisch een kenmerk van autisme, al valt het wel vaak samen.

6. Mensen het autisme hebben geen enkel gevoel voor context

Het gevoel voor context is een eigenschap waarmee mensen met autisme zich onderscheiden van empaten. Empaten hebben een sterk gevoel voor context. Mensen met autisme scoren daar zwak op tenzij… het om hun preoccupatie (ik noem het liever passie) gaat. Dan weten ze opeens álles. Binnen het onderwerp van hun passie zijn wel ze wel in staat de context te begrijpen. Het lijkt wel alsof ze híer een talent hebben opgegeven om dáár iets heel goed te kunnen.

Daarom is het zo belangrijk dat we ons niet blindstaren op het functioneren van mensen met autisme in relatie tot hun omgeving, maar hen bezien binnen hun eigen, unieke context (die ze helemaal zelf scheppen, knap he?). Mensen met autisme hebben een ik-gerichtheid die geen egoïsme, geen egocentrisme en geen narcisme is. Ze hebben ‘autos’.  Ze leven voor zichzelf. Ze leven in een binnenwereld die even groot en rijk is als de buitenwereld voor een extravert persoon. Een extraverte ziet zoveel interessants in de buitenwereld dat hij weinig prikkel heeft om zijn binnenwereld te verkennen. Bij mensen met autisme is dat andersom. De diepgang, gelaagdheid en nuance die ze in de relatie met de buitenwereld ontbreekt, vinden ze in zichzelf.

Mensen die zich identificeren met het ‘hokje’ (daar gaan we weer…) ‘kristalkind’ lijken vaak een sterke ‘autos’ te hebben en hebben daardoor autistische trekken en worden daardoor ook nogal eens gediagnosticeerd met ASS. Zij hebben echter weer niet de scherpe, intellectuele geest die bijvoorbeeld Asperger kenmerkt. Kunnen we dan stellen dat de ‘kristalkinderen’ dan géén autisme hebben? Zij voldoen nogal eens aan de diagnostische criteria van het autismespectrum. Dat ze daarnaast een geheel ander persoonlijkheidstype hebben dan de ‘klassieke’ Asperger, doet daar niets aan af.

De 11 meest voorkomende misverstanden over autisme en HSP

7. Autisme is een diagnose, HSP een eigenschap

Minder stress betekent automatisch minder autismesymptomen.

Dat is een zeer arbitrair standpunt. Je kunt alles diagnosticeren, alleen hebben we bepaald dat het ene een probleem is en het andere niet. Alles wat aan bepaalde eigenschappen voldoet, kun je in principe diagnosticeren. Autisme is een palet aan eigenschappen, maar wel zo uitgesproken dat er problemen kunnen ontstaan in de omgang met anderen. Een empaat/HSP’er heeft problemen die niet zozeer in de buitenwereld manifesteren, maar die daarom niet minder belastend zijn. We kiezen ervoor om niet op te merken wat in het dagelijks leven geen probleem is voor onderwijs en werk. Maar is het dan ook echt geen probleem?

8. Autistische mensen kúnnen zich niet inleven, HSP’ers sluiten zich alleen maar af

Mis! Het geen-gevoel-fabeltje dat aan autisme plakt, conditioneert ons om autistische terugtrekking te labelen als asociaal en empaten-terugtrekking als overspoeld-zijn. In werkelijkheid zijn mensen met autisme ofwel ‘in autos’ (de staat van intense concentratie waarin zij zich in hun binnenwereld bevinden) ofwel net zo overspoeld als empaten wanneer zij zich terugtrekken. Autistische terugtrekking kent dus twee oorzaken.De 11 meest voorkomende misverstanden over autisme en HSP

Het is inderdaad waar dat mensen met ASS de sociale interactie minder goed kunnen inschatten maar het is een misvatting dat zij die niet energetisch zouden waarnemen zoals empaten dat doen. HSP is HSP, alleen de accenten liggen anders. Mensen met ASS voelen de energetische interacties tussen mensen evengoed aan, alleen kunnen zij die niet zo goed duiden als empaten, waardoor het nog verwarrender wordt en de drang om je eruit terug te trekken nog groter.

9. Autisme is psychiatrisch

Er zit onmiskenbaar een psychiatrische tak aan het autismespectrum. Mensen met autisme kunnen psychoses ontwikkelen, leven ontwrichtende dwangneurosen en angststoornissen hebben en hebben een kleine kans om schizofreen te worden. Het probleem met de psychiatrie is, dat in tegenstelling tot de somatische geneeskunde geen enkel psychiatrisch ziektebeeld echt begrepen wordt. Daarnaast is de grens tussen psychische aandoeningen, psychische stoornissen en psychiatrische aandoeningen niet heel duidelijk. Ook comorbiditeit (bijv. autisme en ADHD, autisme en psychose, autisme en OCD, autisme en depressie) is een grijs gebied. Is de comorbiditeit een gevolg van het autisme, of heeft iemand ‘toevallig’ gewoon beide, is er een relatie met een onveilige jeugd (niet ondenkbaar bij autisme, veel psychiatrische ziektebeelden zijn te herleiden tot afwijkingen in de hersenen die te relateren lijken te zijn aan onveiligheid in de jeugd)? Het verschil tussen psychologie en psychiatrie is dat de eerste probeert gedrag te duiden en eventueel te sturen. De tweede gaat op zoek naar de medische oorzaak van een ziektebeeld. Alleen de psychiatrie maakt gebruik van medicatie. In de meeste gevallen is autisme niet psychiatrisch van aard. Al kunnen de problemen zo groot zijn dat behandeling van enige aard nodig is.

10. Autisme is definitief

Gelukkig niet! Mensen met autisme zijn absoluut  in staat tot persoonlijke groei. Het is het negatieve stigma van ‘robotmens’ dat ons verhindert een vermogen tot leren en groeien aan autisme toe te schrijven. Veel mensen met autisme hebben een lange weg afgelegd van non-acceptatie en depressie naar acceptatie van zelf en het vinden van hun plek in de wereld.

Ook de stereotiepe autismegedragingen kunnen sterk fluctueren al naar gelang de omstandigheden en later in het leven afvlakken of zelfs verdwijnen. Zij zijn het gevolg van stress en dus niet een onderdeel van de persoonlijkheid. Dat wordt vaak niet begrepen. Minder stress betekent automatisch minder autismesymptomen.De 11 meest voorkomende misverstanden over autisme en HSP

Autisme is een laag die als het ware onder de persoonlijkheid ligt en her doorheen schemert. Daarom kan per persoon ook zo verschillen welke autisme-eigenschappen hij/zij vertoont.

11. Er is verschil tussen ASS en autisme-achtig gedrag bij HSP’ers

Onduidelijk. Ik weet niet in hoeverre empaten de ervaring van ‘autos’ hebben omdat ik hun beleving niet ken. Maar als introverte mensen met een diep innerlijk leven en een grote creativiteit kan ik me voorstellen dat zij zich best diep in zichzelf terugtrekken om te kunnen scheppen, al zullen zij dat dan vanuit een yin-pool doen in plaats van een yang-pool. De kern van ‘autos’ is een intuïtieve ontvankelijkheid (die in de reguliere benadering van autisme niet wordt opgemerkt!) waarbij de eigen geest een antenne is voor ideeën. Het terugtrekkende gedrag bij overprikkeling heeft bij ASS en empaten wel absoluut dezelfde reden: ze trekken het niet meer.

Wanneer val je binnen de diagnostische criteria van het autismespectrum (ASS)?.

Om even wat duidelijkheid te geven: ook de diagnostische criteria van het autismespectrum zijn niet absoluut. Ze beschrijven het gedrag van de buitenkant en gaan niet in op de diepere oorzaken van dat gedrag. Hier ontstaat de verwarring van ouders met een sensitief kind dat een diagnose ASS krijgt, terwijl zij zoveel meer in hun kind zien dan het vermeende stigma. Klopt, want naar die ‘diepere kant’ van het kind wordt helemaal niet gekeken. Er wordt gekeken naar: ‘voldoet aan bepaalde kenmerken ja/nee’ en [SMAK]  diagnose ASS. Je kunt het ermee eens zijn of niet, maar criteria stellen kan de wetenschap wel. De zienswijze is veel te oppervlakkig, maar ze leggen wel haarscherp de vinger op waar de essentie van het probleem (je komt niet bij de GGZ terecht omdat alles fantastisch gaat, toch?) ligt.

Diagnostische criteria volgens DSM-V:

A) Blijvende tekorten in sociale communicatie en interactie:

 • – tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid (m.n.: niet reageren op roepen van de naam, deelt geen ervaringen met anderen, gaat geen contact aan of interpreteert toenadering verkeerd)
 • – tekorten in het voor sociale omgang gebruikelijke non-verbale communicatie en gedrag (m.n.: weinig/geen oogcontact, weinig begrip van gebaren en gezichtsmimiek van anderen, weinig gezichtsmimiek)
 • – Tekorten in het aangaan, onderhouden en begrijpen van relaties (m.n.: geen of weinig fantasiespel, moeite met eigen bezigheden aanpassen aan anderen, moeite met vriendjes maken of geen interesse in leeftijdsgenoten)

Een kind dat sterk in zichzelf is gekeerd, weinig lichaamstaal en gezichtsmimiek vertoont, weinig behoefte heeft om met andere kinderen te spelen, voldoet aan deze criteria van het autismespectrum. Of een kind ‘moeilijk bereikbaar’ is omdat het dromerig is omdat het zich de voorgeboortelijke wereld nog herinnert, achter een ‘waas’ zit omdat het een verstandelijke beperking en epileptische aanvallen heeft of vanuit een rijpingsstoornis nog gedrag vertoont dat bij de babytijd hoort, daar wordt geen onderscheid in gemaakt.

B) Door herhaling gekenmerkte gedragspatronen (minstens 2 van de 5 criteria om in aanmerking te komen voor diagnose):

 • herhaling en stereotypie in motorisch gedrag, spreken, voorwerpgebruik
 • overmatig en star vasthouden aan routines
 • geritualiseerde patronen
 • beperkte en gefixeerde belangstelling
 • over- of onderreageren op zintuiglijke waarnemingen

C) De verschijnselen zijn aanwezig vanaf de vroegste kindertijd

D) De verschijnselen veroorzaken klinisch relevante verstoring van het huidige functioneren

E) De stoornissen worden niet beter verklaard vanuit intelligentiestoornis of globale ontwikkelingsachterstand. De sociale communicatie moet minder zijn dan het cognitieve niveau van het kind.

Oftwel: je krijgt een diagnose ASS als je duidelijk achterloopt of tekortschiet in je sociale functioneren, minimaal 2 van 5 klassieke autismegedragingen vertoont, de symptomen heel vroeg waarneembaar waren en niet verklaard kunnen worden vanuit een ontwikkelingsachterstand of een intellectuele beperking. Naar de toedracht van deze gedragingen wordt eigenlijk niet gekeken en nieuwetijdskind-lezers weten dat er achter zo’n stempel een heel spectrum aan gevoeligheid schuil kan gaan. Heb je dan ASS? Volgens de officiële criteria wel. Maar begrijp dan alsjeblieft wel dat die zéér oppervlakkig kijken! Veel nieuwetijdskinderen zijn sociaal onconventioneel, hechten aan routines, zijn prikkelgevoelig, hebben weinig aansluiting met leeftijdsgenoten, zijn zeer intelligent en waren altijd al ‘anders’.  Die passen moeiteloos binnen het autismespectrum, zij het aan de ondergrens. Zelf heb ik gemerkt dat autisme-achtige symptomen te herleiden zijn tot een aardingsprobleem en dat je tot een beter functioneren kunt komen door te gaan aarden. Al zal je persoonlijkheid daar niet door veranderen. Je intense vermogen tot ‘autos’ zal niet verdwijnen.

Het ‘hoogsensitiviteitsspectrum’

De 11 meest voorkomende misverstanden over autisme en HSPIk geloof zelf dat hoogsensitiviteit geen strak gedefinieerde eigenschap is (‘empaat’), maar een spectrum van gevoeligheid en begaafdheid dat zich uitstrekt tussen een yin- en een yang pool. De empaat zit dan helemaal links aan de yin kant, die-hard autisme zit uiterst rechts aan de yang-kant en daartussen is alles mogelijk. Laten we vooral niet te hard schrikken van een labeltje en het zien als wat het is: een gedragsduiding.

Ik zie hoogsensitiviteit persoonlijk als een eigenschap die als het ware over de persoonlijkheid heen ligt. HSP lijkt de kerneigenschappen van de persoonlijkheid uit te vergroten: een zeer mensgericht iemand voelt gedachten van anderen alsof ze van hemzelf zijn. Een conceptueel ingesteld iemand haalt de meest geweldige idee uit het luchtledige. Iemand met een sterke ‘autos’ is zeer in zichzelf gekeerd en leeft vanuit het universum in zijn binnenste.

HSP wordt vaak opgevat als een persoonlijkheidstype (‘de empaat’), maar ik zie het meer als een eigenschap die een aanvulling is op je basale karakter. Net zoals er een spectrum van persoonlijkheden is, is er naar mijn idee ook een spectrum aan manieren waarop HSP tot uitdrukking kan komen.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

30 REACTIES

 1. Nou, nou, dat is wel een beetje kort door de bocht. Ik ben hsp en ik kan je verzekeren dat ik niet alleen bezig ben geweest met mijn eigen gevoeligheid en overprikkeling. En dat het leven enorm ingewikkeld was voor mij, juist door mijn bezorgdheid voor anderen en het aanvoelen van anderen. Zodat ik juist niet goed stil kon staan bij mezelf, mijn behoeften en wat goed was voor mij. Gelukkig gaat het nu beter ( de leeftijd speelt een rol). Ken je HSP’s? Heb je ze wel eens gevraagd naar hun worstelingen? Zie je hun mooie kanten? Misschien een idee om daar eens naar te kijken? Iedereen heeft mooie kanten….

 2. Wat een mooi artikel. Niet alleen versterkend voor mij in mijn privéleven maar ook voor de GGZ praktijk waar ik werk. We doen geen onderzoek naar bijv. autisme of ADHD. We kijken wie iemand is, waar hij tegenaan loopt en wat hij nodig heeft om te groeien. Mooi om wat ik al wel ongeveer zo voelde zo goed verwoord te zien. Dankjewel!

 3. Verschil HSP en Autisme is helaas ook dat er voor de diagnose Autisme allerlei al dan niet financiële- en coachings- laatjes opengetrokken kunnen worden terwijl de HSP het maar zelf moet zien te rooien, ook al lukt dat duidelijk niet. Je valt dan ‘ gewoon ‘ in de categorie ‘ moeilijke mensen , zondebok voor van alles en nog wat…Best wel onrechtvaardig maar je hoort er niemand over.

 4. Geweldig, deze poging om in woorden te vatten dat het functioneren van het brein, karakter, besef, gedrag, intelligentie, en al die termen die we aan het wezen van een mens proberen toe te wijzen, slechts leiden tot het plakken van labels.
  Wij kunnen kennelijk alleen begrijpen als er een handvat aan zit waaraan wij houvast vinden en zijn niet in staat te accepteren dat ieder mens een unieke entiteit is met zijn eigen innerlijke kwaliteiten. Wij hebben behoefte aan herkenning en maken dus modellen, profielen en prototypen.
  Laat het los en probeer je open te stellen voor het (on)begrip dat je de ander nooit helemaal kunt doorgronden en maar op enkele punten kunt herkennen. Zoek niet naar een beeld; accepteer wat je ziet en voelt, want dat is wat die ander is.
  Mijn filosofie: een mens is nooit af; ieder moment kan mijn beeld of begrip van de ander veranderen omdat mijn perceptie niet klopt met de realiteit.
  Oordeel niet omdat de ander niet in je “plaatje” past, maar pas je “plaatje” aan!

 5. het elastiek tussen lichaam en ziel van hans lemmens is ook een zeer interessant boek over dit onderwerp. de subtitel luidt: verkenningen in het grijze gebied tussen hooggevoeligheid en autisme. een aanrader voor iedereen die het allemaal niet zo zwart wit ziet.

 6. mijn zoon (17) heeft “klassiek autisme”. ik heb zelf ,toen hij op de peuterspeelzaal zat , aangestuurd op onderzoek en een “stempel”. niet zo zeer voor mij, maar wel omdat er dan iig meer acceptatie en begrip is ,dat er op een andere manier met hem moet worden omgegaan.
  ik heb me bewust niet ingelezen over autisme. ons contact is perfect zoals het is. hij is perfect zoals hij is. hij is mijn middelste en binnen ons gezin is hij de gene die rust en stabiliteit brengt. en als we iets willen weten (feiten) is hij de gene die het graag opzoekt maar meestal al weet. (en als er iets niet kwijt mag raken geven we het ook aan hem. hihi)
  mijn dochter is een sociaal en emotioneel vlindertje en een jaar jonger dan mijn zoon. ik zie dat het sociale leven van m’n dochter een positief effect heeft op mijn zoon. maar hij heeft zelf niet de behoefte om contacten te leggen of vriendschappen te sluiten. bij het lezen van dit stuk /jou visie voel ik me gesterkt in mijn vertrouwen dat ik heb over zijn toekomst. even dreigde ik daarin te gaan wankelen door de zorgen die anderen lhebben over zijn toekomst.
  dankjewel! ik vertrouw!!

 7. Mensen geven op verschillende manieren uiting aan hun liefde. Volgens Gary Chapman zijn er vijf algemene ’talen’ van liefde.
  We kunnen onze liefde laten blijken
  – door het geven van het beste deel van onze tijd;
  – door bemoedigende woorden;
  – door cadeaus;
  – door hulpvaardigheid;
  – door lichamelijke aanraking.

 8. Lees je artikelen graag omdat je je visie neer durft te zetten. Ongeacht wat een ieder daarin als ‘waar’ ervaart of niet , het er mee eens is of niet. Je vaak kritische noot in wat je schrijft is verfrissend. Het opend de deuren naar een dialoog (dat zie je ook aan de vele reacties die komen op je artikelen). Je weet dus een gevoelige snaar te raken en reikt daardoor een spiegel aan. Dank daarvoor.

 9. Mooi artikel , alleen jammer dat een aantal dingen echt niet klopt, naar mijn visie, opgebouwd uit kennis en een berg ervaring . Het brein van iemand met autisme ziet er anders uit dan van iemand die hooggevoelig is.
  Bij iemand met autisme ontbreekt inderdaad de empathie , al lijkt dat soms van niet, vooral bij volwassenen. De empathie die ze tòch lijken te hebben, zijn dingen die mensen met autisme geleerd hebben in het leven. Ik zal een voorbeeld geven : in de periode dat ik overspannen was, zei een vriendin ( gediagnosticeerd met autisme) heel lief dat ze me steun wilde geven. Dat waren prachtig mooie woorden , maar wel aangeleerde woorden. Hoe dan dan moet iemand steunen…..?daar kan ze niets mee. Echt iets doen voor de ander is er wel maar enkel na een concrete vraag en dan gaat het om praktische steun, zoals boodschappen voor me doen. De arm , de knuffel, zoen en echt invoelen / meevoelen met de ander ontbreekt.
  Ik vind het inmiddels heel logisch dat autisme vaak verward wordt met HSP ; er is immers ook een aantal raakvlakken. Wat ik ook nogal eens tegenkom de laatste tijd ( en dat is niet gek) , dat mensen met zeer duidelijke autistche kenmerken , zichzelf HSP noemen. De stempel “Asperger” wil je liever niet hebben, om maar een voorbeeld te noemen.

 10. Is je man niet toevallig hoogbegaafd??? Dat gaat vaak ook samen met HSP en Asperger.. Kenmerkend is dat hij geen opleiding heeft afgemaakt. Niet vreemd, mensen met Asperger die ook nog eens hoogbegaafd zijn, leren heel anders. Daar is het onderwijs tot op de dag van vandaag niet op ingespeeld.. (Ik zeg dit omdat mijn vriendin een man en een zoon heeft met Asperger en hoogbegaafdheid). Wellicht een onderzoekje waard. Succes en haal het beste uit het leven

 11. Wat een mooi artikel. Zo ga ik nog meer met andere ogen naar mijn heerlijke zoon van 7 kijken.

 12. Mooi artikel,

  Iets wat ik me steeds afvraag is het mogelijk dat iemand asperger en hsper kan zijn. Ik herken nl mijn man hierin.
  Zijn vader heeft een vorm van asperger is mijn vermoeden. Zijn moeder is een echte hsper. Hij heeft van beide genen wat. Hij lijkt een combi te hebben. Nooit gediagnostiseerd. Wel onze bevindingen gedeeld met een psycholoog. Zij gaf aan dat een asperger anders was. Hij zelf heeft zich in zijn jeugd altijd anders gevoeld. En heeft geen opleiding afgemaakt. Terug kijkend heel veel spijt. Maar daar tegen over staat hij dichtbij de natuur. Hij zegt zelf altijd, ik weet ook niet hoe ik het weet maar ik heb een zesde zintuig ofzo. Toen onze oudste werd geboren zei hij: och nee die jongen gaat het moeilijk krijgen. Ook toen hij een paar maand ouder was en in zijn wiegje lag zei hij; och nee hé wij hebben weer een homo. Ik zei hoe kom je daar nu bij. Ik zie het aan zijn gevoeligheid. Let maar op. Nu is hij 14. Komt thuis en zegt: ik denk dat ik op jongens val, maar ik weet het nog niet want ben nog niet verliefd geweest.

 13. Ik ben het niet helemaal eens wat je hier zegt!.Ik ben ook HSP maar ben zeer zeker niet alleen maar met mezelf bezig! Was dat maar waar…..dan was alles veel makkelijker geweest voor mij.

 14. Mooi opgeschreven. Ik ben blij dat iemand hierover en op deze manier erover schrijft. Geeft me een veilig gevoel dit soort wijsheden en wakkere mensen in het algemeen ☺.

 15. Heel leuk artikel in positieve zin over autisme. Een opmerking:
  Ik vind het redelijk bizar dat je de autist als niet empaat maar op zichzelf ( autos) en de hsp-er als Empaat neerzet… weinig hsp-ers zijn empathisch, ze zijn vooral bezig met hun eigen gevoeligheid en overprikkeling.
  HSP=autisme en vice versa. Verschillende uitingsvormen wellicht.. beide zijn empatisch c.q. niet empatisch.

 16. “Het heeft geen enkele zin om een kind met autisme te pushen om socialer te worden, of om ze te gaan ‘trainen’. Als ze nog niet rijp zijn voor een ontwikkeling, dan zal die zich niet voltrekken.”
  -Van de kleuterschool weet ik nog heel goed dat ik wel heel graag met andere kinderen wilde spelen maar gewoon niet wist hoe ik dat klaarspelen moest. Dat neemt niet weg dat pushen geen zin heeft want pushen had mij destijds ook volledig geblokkeerd. Maar het was wel handig geweest als (een kind zoals) ik bij de juf of een (kleuter)schoolpsycholoog had kunnen uiten dat het contact leggen voor mij erg moeilijk is maar dat ik wel heel graag met de andere kinderen wil spelen. Als juf/psycholoog mij destijds nadrukkelijk hadden gevraagd wat ik niet leuk of moeilijk vind of wat ik heel graag zou willen dan had ik dat wel gezegd.
  Ik ben een man, 53 jaar oud, diagnose Asperger/ADD

 17. Wat een verhelderend verhaal Merel. Dank je wel!
  Zo kijk ik er ook naar, en ik kom er steeds meer achter dat ontbrekende veiligheid/geborgenheid een oorzaak zou kunnen zijn voor het 'anders' in het leven te staan. Vanuit prenataal trauma (Alleengeboren Tweeling/Meerling) en/of ander trauma, is er een gebrek aan veiligheid en vertrouwen.
  Ook vanuit de wetenschap dat er steeds meer kinderen (en nu ook al volwassenen) met een andere trilling hier op aarde zijn gekomen, om ons allemaal in evolutie naar een hoger plan te tillen. En niet iedereen staat hier open voor, getuige het beschreven diagnostiekcriteria uit de DSM-V handboek.

 18. zo denk ik er ook over emmy en marijke, ik denk dat we allemaal eens in onszelf moeten kijken ze zijn een echt voorbeeld,
  ze mankeren niets en zijn perfect, waarop alles steeds naar de hand zetten van ouders en leerkrachten en maatschappij, het zijn zij die het voorbeeld zijn van de verandering

 19. fantastische inzichten, dank je wel hiervoor.

  Zelf ben ik me meer en meer aan het verdiepen in deze materie daar mijn zoontje van bijna 6 ASS heeft (nog niet officieel bevestigd). Ik stel wel steeds meer en meer vragen bij wie ik ben of hoe ik functioneer en merk op dat ik ook wel mijn 'kantjes' heb. Zelfdiagnose is gevaarlijk, i know, maar toch heb ik het gevoel een beetje het tegengestelde te zijn van mijn zoon in het yin en yan verhaal. Dit maakt het natuurlijk niet makkelijker voor hem, maar ook niet voor mij. Heb je hier meer info over?

 20. Prachtig artikel. Ik lees nu ook het boek: "anders kijken naar autisme" Geweldig dat jij woorden kunt koppelen aan dit alles wat is!

 21. Mooi wat je schrijft, Merel. Vooral in de laatste allinea waar je de link legt tussen nieuwetijdskinderen en de diagnose autisme. Dit ben ik zelf ook aan het onderzoeken. En ik ben blij dat meer mensen deze heldere kijk met mij delen.

 22. (H)erkenning Marijke… Ik vraag me ook vaak af: is dit niet gewoon evolutie?
  Als zij constant moet ´vertragen of aanpassen´ omdat wij het niet snappen dan ga je je toch afsluiten of afzonderen? Ik zie ook zoveel kwaliteiten bij deze groep die zelden benoemd worden omdat er alleen gekeken wordt naar wat er niet is….een gemiste kans.

 23. Dank je wel voor dit mooie artikel. Mijn zoon is gediagnosticeerd met PDD-NOS ( uit de DSM-IV). Maar ik heb toch altijd mijn twijfels gehad en geuit. Ik herken veel van wat je in dit artikel schrijft. Fijn dat ik niet de enige ben die deze relatie legt tussen HSP kenmerken en de diagnose ASS.

 24. Zijn mensen die wij autistisch noemen niet de oudste zielen op aarde? Ze staan reeds zo ver in ontwikkeling dat ze zijn waar we allemaal naartoe gaan; met hen zelf bezig, leven vanuit hun hart,…? Als we niet in onze spiegels kijken, zijn er nog duidelijkere spiegels nodig en dat zijn zij? Maar wij zien dit nog steeds niet, want nu zeggen we net dat autisme 'anders', 'abnormaal' is…
  Nu zijn we bezig met hen structuur te geven en dingen voor hen aan te passen…? Onszelf vergeten we weer…

 25. Wat een helder stuk. Strak geschreven n herkenbaar. Met 3 jongens met een ass diagnose herken ik veel, vooral de verschillen!!

 26. heel vernieuwend! bekeken vanuit heel ander en ruimer perspectief! knap! mijn complimenten! (y)

 27. Interessant artikel! Ik heb het boek gekocht 'Anders kijken naar autisme' en vind het erg goed geschreven. Veel dingen die ik miste in andere boeken over autisme, zoals het gender-aspect en anders voelen en genieten op het gebied van intimiteit en aanraking vind ik hierin terug.