Leestijd: 11 minuten

Een oude en een nieuwe helderziendheid…

De esoterische geschiedenis vertelt dat de mens oorspronkelijk helderziende was: hij kon tot ver in de geestelijke wereld schouwen. Je zou kunnen zeggen: in vroeger tijden ging de mens heel kameraadschappelijk met de engelen om en was met hen vertrouwd. De esoterische geschiedenis vertelt ook dat de mens na de definitieve ondergang van Atlantis (die zo’n tienduizend jaar voor Christus plaatsvond) die helderziendheid langzamerhand begon te verliezen: de geestelijke wereld ging langzamerhand dicht. Ook dat was een proces dat duizenden jaren in beslag nam. Maar toen de ‘gewone’ mensen uiteindelijk het vermogen om helderziend tot in de geestelijke wereld te schouwen, verloren hadden, waren er gelukkig nog ingewijden die helderziend waren en konden bemiddelen tussen de aardse wereld en de geestelijke wereld. Zij gaven leiding aan de mensen in overeenstemming met wat de geestelijke wereld bedoelde en wilde. Maar toen ook de ingewijden uitstierven en in latere tijd de herinnering aan wat zij hadden verteld, steeds meer vervaagde, werd de mens geleidelijk aan steeds materialistischer: het ging hem uiteindelijk alleen nog maar om de aarde, alleen nog maar om dit leven.
Achteraf gezien kunnen we zeggen dat de mens in die materialistische periode (die wij in onze tijd eindelijk achter ons beginnen te laten) als een blinde ronddoolde, zich niet bewust van die zoveel grotere wereld om hem heen. Tragisch genoeg zijn er nog steeds heel wat mensen die zo leven en die dus de grote wekroep van deze tijd (nog) niet gehoord en niet verstaan hebben…
In onze tijd begint de mens opnieuw helderziende vermogens te ontwikkelen. In deze tijd nog zeer beperkt, maar het is een ontwikkeling die niet meer te stuiten is en die binnen afzienbare tijd steeds meer mensen zal gaan aanspreken en bezig houden. De vraag is nu: is er verschil tussen die oude vormen van helderziendheid die de mens vroeger eigen was, en de helderziende vermogens die wij in deze tijd beginnen te ontwikkelen? En kunnen we vervolgens, als we zicht krijgen op die huidige, nieuwe vermogens, daaruit ook afleiden hoe wij daar in deze tijd mee om moeten gaan?

De oude helderziendheid was verbonden met de groepsziel

Bij volken die in de oerwouden leven en bij nomadische volken vinden we nog voorbeelden van die oude helderziendheid. Zo is van de Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australië, bekend dat zij in vroeger tijden uit hun lichaam konden treden om een stamgenoot te volgen die een bijzondere boodschap aan een andere stam moest brengen en op weg ging om die opdracht te vervullen. Ze konden dus hun stamgenoot in een soort droombewustzijn volgen en al zijn ervaringen delen, ook wat hem bij die andere stam overkwam.
Dit oude helderziende vermogen van de Aboriginals is mogelijk doordat de stamgenoten op een bepaalde manier nog een eenheid vormden. Ze waren in zekere zin nog geen individu, waren nog niet in staat voor zichzelf op te komen en een volslagen eigen weg te gaan, maar leefden vanuit de sfeer van de groep: wat de groep bezielde, bezielde hen. Wat voor de groep van belang was, ging boven alles, ook boven het belang van het individu. Daarom zeggen we ook dat de Aboriginals hierdoor tot de laatste mensen behoorden die nog in de sfeer van een groepsziel leefden. Ze hadden in wezen nog niet ‘ik’ leren zeggen en waren nog geen individu geworden waren, een mens die vanuit eigen kracht leven kan.
Terugkijkend zien we dan ook dat de mens zijn helderziende vermogens verloor juist bij dat voortgaande proces van individualisering – dat overigens al in de tijd van het oude Israël begon. Het volk Israël liep namelijk voorop bij dit proces en verloor dan ook sneller dan andere volken die oude helderziende vermogens.
We mogen zeggen: hoe meer de mens ‘ik’ leerde zeggen in plaats van ‘wij’ en hoe meer hij voor zichzelf leerde opkomen, hoe meer hij die oude, droomachtige helderziende vermogens verloor. De oude helderziendheid is dus nauw verbonden met de mens als groepswezen.

De oude helderziendheid zoekt leiding en is gericht op het voorspellen van de toekomst

Toen de mens nog in dat oude, droomachtige bewustzijn leefde en daardoor heel direct met de geestelijke wereld verbonden was, ontleende hij aan die wereld de leiding die hij zo nodig had. Hij was immers nog niet in staat op eigen benen te staan en kon daarom nog geen zelfstandige beslissingen nemen. De helderziendheid uit die oude tijden was er dan ook op gericht om de aanwijzingen van de geestelijke wezens (zeg maar: de engelen) te kunnen vernemen. In latere tijd, toen de mens langzamerhand dat droomachtige bewustzijn verloor, bemiddelden de ingewijden tussen de mens en de geestelijke wereld. Toen (de ingewijde) koning Saul van Israël in een bepaalde situatie niet meer wist wat hij doen moest, liet hij door een waarzegster de gestorven profeet Samuël oproepen om van hem te horen wat hij doen moest. Ook gestorven ingewijden konden de mensen in die oude tijden de leiding geven die zij behoefden.
Vanzelfsprekend was de oude helderziendheid ook gericht op de toekomst: wat gaat de toekomst brengen en wat moet de mens doen om zich op die toekomst voor te bereiden? Immers, zolang de mens zich nog niet zover had ontwikkeld dat hij zijn eigen toekomst kon bepalen, was hij voor die toekomst afhankelijk van degenen die in de geestelijke wereld leven, de engelen, de meesters en de ingewijde gestorvenen: zij gaven leiding aan het leven op aarde en daarom bepaalden zij dus ook de toekomst.

De nieuwe helderziendheid respecteert onze vrijheid en doet geen toekomstvoorspellingen

Het zal duidelijk zijn dat de nieuwe helderziendheid die zich in onze tijd begint te ontwikkelen, heel anders van karakter moet zijn en ook is. Wij zijn geen groepswezens meer, maar zijn individu geworden en hebben ons inmiddels zover ontwikkeld dat wij nu in staat zijn onze eigen beslissingen te nemen. We zijn daarom ook niet langer alleen maar afhankelijk van de leiding vanuit de geestelijke wereld, maar zijn nu zover dat we in staat zijn onze beslissingen te nemen door na denken, door ons te bezinnen op wat we eigenlijk willen en door onze verlangens serieus te nemen.
Natuurlijk hebben we nog heel wat verborgen hulp en leiding vanuit de geestelijke wereld nodig (en na onze dood zullen we zien hoe bijzonder die hulp wel was), maar hoe meer we de verantwoordelijkheid voor ons leven op ons leren nemen, hoe meer we de vrijheid krijgen onze eigen beslissingen te nemen. Dat betekent dat de toekomst niet langer voor de volle honderd procent vaststaat: onze toekomst hangt in deze tijd niet alleen af van het plan dat de geestelijke wezens met ons hebben, maar ook van onze eigen beslissingen. En dat betekent weer dat de toekomst niet met zekerheid te voorspellen is.
Wie dus in onze tijd toekomstvoorspellingen doet, zit per definitie verkeerd, omdat hij of zij geen rekening houdt met de beginnende vrijheid die de mens zich tegenwoordig eigen maakt.zegening
Toekomstvoorspellingen nemen daarnaast onze onbevangenheid weg om onze eigen weg te gaan en beperken ons in onze vrijheid. Een boeiend voorbeeld van het gevaar van toekomstvoorspellingen geeft prof. B.C.J. Lievegoed in zijn boek Het oog van de naald. Daarin vertelt hij dat hij op zijn dertiende jaar de horoscoop te horen kreeg die een oom voor hem had gemaakt: ‘Je zult trouwen, maar je vrouw zal snel sterven en dan zul je nog een tweede keer trouwen, en dat huwelijk zal heel lang duren.’ Deze voorspelling, vertelt Lievegoed, was een domper op mijn puberteit en mijn adolescentie. Steeds, als ik verliefd werd, dacht ik: mijn god, laat ik niet verliefd worden, want dan zal het meisje sterven. Uiteindelijk vergeet hij een keer de voorspelling, wordt verliefd en trouwt. Maar een jaar later sterft zijn eerste vrouw. De horoscoop ging dus in vervulling. Bovendien duurde het huwelijk met zijn tweede vrouw inderdaad heel lang. Maar de kennis van deze horoscoop had wel een schaduw over zijn jeugd gelegd! De onbevangenheid van Lievegoed was weggenomen door de voorspelling en hij werd daardoor in zijn vrijheid van handelen beperkt.

Nieuwetijdskind Instagram
Nieuwetijdskind Instagram

Als ik op Google helderziendheid intoets, dan krijg ik allemaal mogelijkheden om mij de toekomst te laten voorspellen. Het lijkt wel, alsof bij Google helderziendheid hetzelfde is als toekomstvoorspelling! Na het bovenstaande zal het, hoop ik, duidelijk zijn dat toekomstvoorspellingen in wezen behoren tot de oude, vroegere helderziendheid en dat de nieuwe helderziendheid uit respect voor onze vrijheid en onbevangenheid helemaal niets zal zeggen over onze toekomst, zelfs als het al mogelijk zou zijn daar het een en ander over te zeggen. De helderziende die zijn begaafdheid met respect voor anderen wil gebruiken, zal het dan ook zeker nalaten ook maar iets over de toekomst van een ander te zeggen. Ook al, omdat degene, die kennis van zaken heeft, weet dat die toekomst er vanwege onze groeiende vrijheid altijd weer anders uit kan komen te zien.

Een bijzondere boodschap

Onlangs kreeg ik een mailtje, waarin iemand mij een boodschap van de engelen overbracht die hij gekregen had: De engelen nodigen je uit om naar Patmos te gaan om daar op het strand de inwijding tot meester te ontvangen die ik je namens de engelen geven mag.

patmos
Johannes schreef hier het laatste bijbelboek?

Het eiland Patmos ligt in Griekenland, voor de kust van Turkije en is het eiland waar de apostel Johannes zijn visioenen kreeg die in het laatste boek van de bijbel, de Openbaring van Johannes, staan opgetekend. Omdat ik een diepe band met Johannes heb, ben ik vele malen in Patmos geweest.
Om verschillende redenen was ik niet gelukkig met de boodschap van deze mail.
Allereerst omdat ik meteen bedacht dat de engelen, als ze mij iets willen vertellen, zich vast wel direct tot mij zelf zullen richten en zeker niet gebruik zullen maken van een onnodige omweg. Ik heb immers een sterke band met de engelen en lééf met hen. Ik verbaasde mij dus over die omweg.
De tweede reden is dat de inhoud van de boodschap niet overeenkwam met mijn eigen innerlijk weten: ik was pas naar Patmos geweest en had er bewust afscheid genomen. Daarbij had ik mij nauw verbonden gevoeld met de engelen. Het leek me dus een beetje vreemd dat ze me nu ineens zouden terugroepen naar Patmos, terwijl mijn innerlijk weten het mij juist anders vertelde.
Nu krijg ik al veel langer allerlei boodschappen en aanwijzingen toegestuurd. Hoe vaker dat me overkwam, hoe meer ik begon te denken: misschien was het beter geweest als je mij eerst gevraagd zou hebben of ik eigenlijk wel een boodschap wilde ontvangen. Want of ik wil of niet: ik begin als vanzelf over die boodschappen na te denken. Ik word dus ongevraagd aan het werk gezet, en dat vind ik op deze manier niet altijd prettig.
De vierde en misschien nog wel belangrijkste reden waarom ik moeite had met deze boodschap, was dit: deze boodschap probeerde mij te verleiden om te luisteren naar stemmen buiten mijzelf, in plaats van mij te laten luisteren naar mijn eigen innerlijke weten. Ik ben er diep van overtuigd dat we in deze tijd moeten leren om met ons eigen weten in verbinding te komen en dat we al die uiterlijke autoriteiten moeten leren loslaten. Dat betekent dat we elkaar moeten helpen om bij ons eigen weten te komen en

patmos
johannes door Bosch

dat we elkaar niet mogen verleiden om bij ons eigen weten weg te gaan om te luisteren naar wat anderen ons voorhouden… Overal, waar helderziende boodschappen tot een autoriteit worden die mij verleiden uit mijzelf weg te gaan, in plaats van mij te helpen om naar mijn diepste zelf te luisteren, behoren deze tot de oude vormen van helderziendheid die voor deze tijd, naar mijn inzicht, niet langer passend is…
Om al deze redenen was die op het oog zo eervolle boodschap van de engelen voor mij een voorbeeld van de oude helderziendheid die we in onze tijd achter ons mogen laten. En nu steeds meer mensen te maken krijgen met helderziende en spirituele ervaringen is het belangrijk dat wij leren schiften tussen de ervaringen die wij serieus moeten nemen en die ervaringen die ons terugbrengen in een levenssfeer die niet langer juist is.

Achter zogenaamde mooie boodschappen zitten soms de donkere engelen…
Ik vermoed dat de boodschap die ik ontving, op de een of andere manier op mijn ijdelheid wilde inspelen: wie wil er nu geen meester worden? Dit besef maakte mij duidelijk, welke engelen er waarschijnlijk achter deze boodschap zaten: niet de engelen van het licht, maar de Luciferische engelen die zich voordoen als lichtengelen en die ons op dit soort manieren willen verleiden om niet de weg naar binnen te gaan, maar ons te laten (blijven) leiden door stemmen, boodschappen en adviezen die vanbuiten tot ons komen… Wanneer je dit eenmaal begint in te zien, ga je ook begrijpen waarom de Luciferische engelen zo vaak succes hebben bij mensen met onvoldoende eigenwaarde: zij voelen zich meestal door boodschappen van dit soort in hun eigenwaarde gesterkt voelen. Ze hebben daarbij echter niet door aan welke engelen zij zich eigenlijk in goed vertrouwen overgeven.
Ik ben overigens mijn mailschrijver dankbaar voor de moed die hij had om mij de genoemde engelenboodschap toe te sturen: het bepaalde mij opnieuw bij een thema dat mij al langer bezig hield, het verschil tussen de oude en de nieuwe helderziendheid. Het was zijn mail die mij ertoe bracht om daar opnieuw over na te denken en nu ook over te schrijven.

Een standaardvraag

Met name in het buitenland wordt mij bij zogenaamde ‘seminars’ over engelen (zeg maar: een themadag gewijd aan de engelen) altijd wel deze ene vraag gesteld: Hoe word ik in één dag helderziende?En hoe leer ik in één dag met engelen te communiceren? Dezelfde vraag werd en wordt mij trouwens ook in Nederland wel gesteld. Veel mensen denken écht dat je dat in een dag kunt leren. Bovendien blijken ze bij navraag te denken dat dan al hun problemen zijn opgelost: als ze helderziend met engelen kunnen communiceren, geven die het antwoord op alle belangrijke vragen en redden die hen uit de problemen waarin ze op dit moment gevangen zitten en waaruit ze geen uitweg weten. Het zal duidelijk zijn dat dit verlangen in wezen een verlangen naar een oude vorm van helderziendheid is, toen wij bij alles wat we deden geleid werden door de engelen en bij alles van hun hulp en leiding afhankelijk waren. In onze tijd mogen de engelen ons niet meer op die manier leiden: ze respecteren onze vrijheid en geven ons de kans met vallen en opstaan van onze fouten te leren. En dus beoefenen de engelen de kunst van terughoudendheid – een kunst die helemaal niet gemakkelijk is. Want je inhouden terwijl je ziet dat je beschermeling de grootste fouten maakt en allerlei ellende over zich afroept, is helemaal niet gemakkelijk. Maar wel is deze terughoudende liefde een teken van ware liefde van de engelen voor ons.
De vraag om in een dag helderziende te worden en met engelen te leren communiceren is dus in wezen een verlangen naar oude vormen van helderziendheid die voor onze tijd niet zijn toegestaan en die een terugval betekenen in plaats van een verdere groei en ontwikkeling op onze weg.

De grote vuurproef

Enerzijds ben ik diep onder de indruk ván, en intens verheugd óver het feit dat we in onze tijd zo snel die stap van materialistisch denken naar spiritueel denken mogen maken. Ik ben intens verheugd over het feit dat helderziende ervaringen steeds vanzelfsprekender worden en meer en meer serieus genomen worden. Zoals ik al vaker schreef, heeft zich op dit gebied in korte tijd een geestelijk revolutie voltrokken: de meeste mensen denken, geloven en kijken totaal anders naar het leven dan zo’n dertig jaar geleden. Ze krijgen weer een innerlijk besef van de geestelijke wereld en worden zich de wereld van onze herkomst en onze toekomst weer bewust.
Maar naast die vreugde begint mij de laatste tijd ook een zekere zorg bekruipen: ik zie hoe de donkere engelen op alle mogelijke manieren proberen om de huidige golf van bewustwording onschadelijk te maken en spirituele of helderziende ervaringen op allerlei manieren van hun ware betekenis (om ons van een materialistisch denken naar een spiritueel denken te brengen) te beroven. Ze doen dat door die ervaringen óf bespottelijk te maken, óf ze te maken tot een terugval in de oude helderziendheid van voorbije tijden, óf door de hele bewustwording van onze tijd tot iets oppervlakkigs te maken. Hierboven zagen we verschillende manieren waarop dat nu al gebeurt. Steeds sterker begint in mij het besef te ontwaken dat we de komende decennia een belangrijke en beslissende geestelijke worsteling tegemoet zullen gaan, waarin het erom zal gaan deze pogingen van de donkere engelen te weerstaan.
Daartoe moeten we heel bewust en kritisch met helderziende ervaringen leren omgaan, zodat we kunnen schiften tussen wat goed is én wat ons in wezen niet goed doet. Ik hoop van harte dat de aanwijzingen in dit artikel daartoe zullen bijdragen.

door Hans Stolp

dit artikel is afkomstig uit het blad : De Verwachting , nr 49.
via de website www.Stichtingdeheraut.nl kun je je abonneren op dit kwartaalblad

Website Hans Stolp

22 REACTIES

 1. Stien,

  Dat je het kunt oplossen met juist/anders denken, staat voor mij als paal boven water.
  Wat echter jaren lang met bijv angst-denken werd opgebouwd, krijg je niet in 3 weken weg. Het kan dus tijd en geduld kosten. En steeds weer oefenen.

  Je merkt dat gedachten energie zijn en die kunnen op den duur sterker zijn dan jijzelf. Dat is volgens mij het probleem.

  2 personen kunnen wel vinden dat jij last hebt van entiteiten, maar grote vraag is wat jij er zelf van vindt. Ben je het met ze eens of niet.

  ’t Is voor mij ook nog maar de vraag of je het met vriendelijkheid kunt wegsturen. Je kunt het altijd proberen. Ben zelf voorstander van radicalere aanpak.
  Zo van: Hoepel een eind op en ga je moeder lastig vallen.

  Het idee alleen al, dat er van alles aan mij hangt en kleeft wat meereist en wat ik niet wil. Bbbrrr.
  Maar ja, zo ben ik. 😆
  Nou succes ermee!

 2. Eén van de problemen is dat zaken zoals helderziendheid, heldervoelendheid, HSP en bijv. telepathie veelal als paranormaal (en dus als iets bijzonders) worden gezien.

  Veel echter van wat er op dit gebied wordt waargenomen komt voort uit de onderste chakras (met name uit zonnevlecht) en is allesbehalve buitengewoon. De meeste mensen kennen wel die zogeheten buikgevoelens, en/of leven vanuit wat we “een goed hart” kunt noemen. Bijna iedereen is wel in staat de ander tot op zekere hoogte “aan te voelen”.
  De meeste dieren bezitten eigenschappen die wij als paranormaal betitelen. Bovendien zijn paranormale verschijnselen makkelijk op te wekken door medicijnen, drugs, tabak en alcohol.

  Het bezit van “paranormale eigenschappen” zegt dus niets over de mate van Licht en helderheid ( iemands innerlijke staat van bewustZijn). Het is geen geheim dat er in het paranormale wereldje veel bijgeloof heerst. M.a.w. paranormale vermogens staan of vallen met de bron waaruit zij voortkomen. Zolang er nog ego aanwezig is en iemand op het persoonlijke aspect is gericht, is de kans groot dat de langs paranormale weg verkregen informatie door de filter van ego wordt verwerkt en de boodschap onzuiver overkomt. De zogenaamde “gaven” worden dan misbruikt; hetzij bewust, hetzij onbewust. Persoonlijke ego-motieven om mensen te willen helpen, spelen hierbij een grote rol. Evenals het promoten van de eigen begaafdheden. Waarom willen wij zo graag de ander helpen met paranormale vermogens, en waarom zoeken wij hulp bij bijv. een helderziende? Dat zouden we ons af kunnen vragen.

  Er wordt altijd aangeraden zich simpelweg te richten op het zuiveren van ego-eigenschappen en de ontwikkeling van paranormale vermogens niet te forceren. Zij zijn namelijk slechts bijzaak.
  Werkelijk heldere vermogens en inzichten komen vanzelf tot ons als we er aan toe zijn, en dan is het ook goed. Ieder mens krijgt vanzelf wat hij/zij verdient en nodig heeft.

  • @Lia, dat vind ik interessant. geloof jij dat entiteiten zich aan mensen kunnen vasthechten? En is begeleiding in dat geval dan toch niet aangewezen van iemand die daarmee contact kan leggen om ze weg te sturen?

   • Ha Stien,

    Entiteiten: overleden personen, geesten, spoken, akelige energieën. Er kan zich van alles en nog wat aan iemand vasthechten. Punt is dat de mens het zelf naar zich toe trekt, consolideert en vasthoudt. We creëren onze eigen wereld.
    Het zijn immers onze eigen negatieve gedachten en emoties waardoor e.e.a. wordt veroorzaakt.
    In de astrale wereld krijgen gedachten ogenblikkelijk vorm. Zie bijv. je droomwereld. Daarom is het nu juist zo belangrijk om je te zuiveren van ego en negativiteit.
    Het is mijn ervaring dat je dan vanzelfsprekend de goede vruchten zult ervaren.

    1.
    Begeleiding kan helpen, maar wie geeft jou zekerheid dat die begeleiding daartoe in staat is?
    2.
    Als de oorzaak (negatief denken) niet wordt opgelost, keert het probleem al snel weer terug en kun je elk half jaar naar de helderziende. 😆

    Kortom, we moeten toch een keer met onszelf aan de slag en de eigen zaakjes oplossen.
    🙂

    Dag Lia

    • @Lia, tsja, wanneer ben je uiteindelijk rond met jezelf en zekerheid dat je rond bent, heb je ook niet. En heb je dan de garantie dat ze weg gaan uit zichzelf? Heb je dan geen begeleiding meer nodig?
     En ondertussen kan je wat energie betreft dweilen met de kraan open. ‘t is me wat.

     • @stien, en ook… kinderen hebben vaak last van entiteiten… kan je dat dan op ego en negatieve gedachten steken? Is dat eigenlijk juist geen negatieve benadering?
      Er zijn ook theorieën die beweren dat het juist de personen met de hoogste bewustzijnstrilling zijn, die er vaakst last van hebben.
      gewoon een positieve benadering 🙂

      • Stien,

       In ons dualistische, aardse bestaan heerst nergens zekerheid.

       Ik ben eigenlijk nooit bezig met entiteiten (negatieve energieën). Ik heb er zelf geen last van. Alleen al door er aan te denken, er mee bezig te zijn geef je er voeding aan. Dat is tenminste mijn idee erover.

       Dus mochten ze in iemands wereld bestaan, realiseer je dan dat het enkel beelden (projecties) zijn die je zelf hebt geschapen door op een bepaalde manier te denken. Ze lossen vanzelf op door er geen aandacht meer aan te schenken en opbouwend (positief) te denken.

       Hetzelfde geld voor kinderen. Wanneer zij akelige beelden waarnemen, zit daar iets negatiefs achter. Dat kan bijv. angst zijn of onzekerheid. In het ergste geval zou ik met zo’n kind naar de psycholoog gaan om iets aan de angst te doen.

       Ik kan mij herinneren als kind wel last te hebben gehad. Zo zag ik soms groene mannen (reuze eng) en andere rare wezens.
       Puur uit angst.
       Boeltje is vanzelf opgelost.
       Je hoeft dus niet altijd in te grijpen, en met hulpverleners op de proppen te komen.
       Veel dingen gaan vanzelf over.

       Fijne dag!

      • @lia, en of ik dat weet dat niks zeker is 🙂 Ik ben er ook nooit mee bezig geweest, maar nu zeggen twee verschillende personen dat ik er last van heb 🙂 Ik denk dus niet dat (als ze er al zijn) het klopt dat ze vanzelf oplossen door er geen aandacht aan te geven en positief te denken of vriendelijk vragen: ga maar weg naar het licht.
       Enfin, ik zoek het verder uit!

 3. Helderziendheid en heldervoelendheid mag je gebruiken om mensen in hun proces, te helpen. Dáár gaat het om.
  Mijn ervaring is, dat mensen die bij een psycholoog hulp krijgen, vaak niet zover komen hierin. En wanneer ik situatie’s zie vanuit het verleden, hoef ik ze dat niet te vertellen, want dat weten men al, maar de hulp kan veel specifieker en diepgaander gegeven worden.
  Dát is het mooie ervan.

 4. Hallo Yvonne.

  Ik heb al jaren contacten met overleden familieleden
  En vrienden die over zijn gegaan.
  Dus ik weet er zelf genoeg van om door te hebben wie
  De waarheid benaderd. En wie uit zijn dikke duim zuigt.
  Die kromme tenen krijg ik ook als men in het wilde weg
  Mensen verteld dat ze paranormaal zijn.
  Laatst werd ik nog aangehouden door een vrouwtje die met luide
  Stem op straat vertelde dat ze paranormaal was.
  Dat was haar verteld door een vrouw die zo nu en dan
  Voorspellingen doet.
  Inplaats dat ze dan gelijk zegt tegen de vrouw dat ze naar ontwikkelings
  Avonden moet gaan. Om verder te kunnen.
  Maar nee hoor ze heeft haar zo weggestuurd.
  Ik heb haar toen maar verteld dat ze het niet rond moest bazuinen.
  Dat er soms mensen zijn die daar negatief op kunnen reageren.
  Ik hoop dat zij het red. Dit doe je toch niet.
  Daarom blijf ik allert. En achterdochtig.
  Ik wens jou veel succes met alles.

  Groeten Jannie

 5. Helderziendheid heb ik altijd anders ervaren.
  Ikzelf ben helderziend, -voelend, -wetend, -proevend.
  Ik zie helder in het lichaam van een cliënt die ik behandel (d.m.v. mijn handen), en bij een behandeling op afstand, krijg ik wél een stukje toekomst te zien, over het verloop van de genezing.
  Of het tegenover gestelde.
  Ik zie helder wat betreft kinderen, wat zij voor invloed hebben naar hun ouders.
  En nog veel meer heldere inzichten, -voelende en -wetende.
  Maar…….allemaal ten behoeve van het proces waar de persoon op dát moment in zit.

  Toch, is het me overkomen dat ik wel een stukje toekomst mag zien en door mag geven en tot nu toe, is dat ook allemaal zo gegaan.
  Ik blijf allert in mijn zuiverheid, want de duistere kant is inderdaad sluw.
  Hoe meer je energetisch opruimt voor jezelf, des te zuiverder je bent en hoe meer Hogere Energieën je kunnen bereiken. Dát is een enorm grote bescherming.
  Dat is werken aan jezelf.
  Voordat men kan werken met deze talenten of gaven, is het dus zéér van belang eerst eigen werk te gaan doen.

  Ik zit veel op paranormale (spirituele) beurzen en er wordt vaak tegen personen gezegd, dat zij ook “iets” kunnen en ermee aan de slag moeten gaan.
  Wel, mijn tenen krommen zich spontaan, bij zo’n uitspraak. En gelukkig mag ik ook velen aangeven, dat eerst zijzelf belangrijk zijn en dán komt vanzelf wel die dienstbaarheid naar voren (want zo is dat) en kan men kiezen of men het wil aangaan of niet.
  Want het is niet altijd leuk om helder te kunnen zien, voelen, weten en ook niet proeven.
  Ik proef wel letterlijk de artikelen in de supermarkt als ik ze vast houd (dat is erg handig), ook de versheid en de zuiverheid ervan.
  Maar ik proef ook de afvalstoffen van een cliënt die ik behandel en dat is minder.

  Dus….weet wat je vraagt, het kan je gegeven worden.

  Warme groet,
  Yvonne

 6. Hoi Hans,

  Eindelijk iets waar ik wat aan heb! Geweldig! Iedereen weet je te vertellen wat goed is voor je, alsof je het zelf niet weet. Ik weet zwz dat je altijd bij jezelf moet blijven en naar jezelf hoort te luisteren omdat je lichaam alles goed aangeeft. Als je naar een ander luistert dan kom je bekocht uit. Iedereen gaat tegenwoordig ook overal in mee, alle hype s nu weer met al dat superfood. Dat heeft ons lichaam nooit ervaren, honderden jaren andere voedingsmiddelen gehad en nu zou dat ineens niet meer goed zijn. Laat een ieder vooral doen wat hij/zij gewend is te doen, vooral als je je er goed bij voelt. En zo niet krijgt je aangeboden wat wel goed voor je is, tenminste als je goed luistert en anders verzin je daar een Engeltje voor om je te helpen, bedank die Engel en je wordt geholpen. Wedden dat dat werkt! Ik heb er zelfs een poes die sproeide en niet lekker in haar velletje zat, weer de oude mee gekregen. Ook door met haar te praten, waarvan iedereen zei dat het niet zou werken. Geef haar maar pillen om rustig te worden ofzo. Van die feromonen enzo. Nou dat werkt dus echt niet. Gewoon zeggen wat je wil en wat van toepassing is en dat je van haar houd natuurlijk en het is goed.

  lieve knuffels van Jootje

 7. Wat ben ik blij met dit geschreven stuk van Hans Stolp. Ben al een tijd met engelen bezig en begin me nu af te vragen of dit te goede engelen zijn waar ik contact mee maak. Ben mn engelen dankbaar dat ik geen toekomstvoorspellingen heb gedaan voor anderen. Dit gevoel had ik dat het niet goed is om andere mensen te beïnvloeden. Ze hebben tenslotte een eigen wil en keuze en die kan anders zijn dan wat ik hun zou vertellen. Heel hartelijke dank voor deze eye-opener, Dina Hunia

 8. Jarenlang voelde ik een onbestemd gevoel in mezelf, ik wist dat ik de kaarten kon leggen, de pendel zou kunnen gebruiken, of gewoon vanuit mezelf zou kunnen vertellen, maar iets hield me tegen…als ik erover na dacht,zag ik meestal meteen in, dat het mij geen voldoening zou geven, ik vond het zelfs saai, en o zo voorspelbaar…
  Het "zien" is altijd aanwezig geweest, al vanaf mijn geboorte,maar het werd eerst niet door mijzelf begrepen, en later ook niet door de buitenwereld natuurlijk.
  Toen ik in mijn vroege twintiger jaren was, leerde ik vertrouwen op mezelf, en mijn innerlijk weten…maar mijn omgeving zag mij als altijd negatief, of ik nu op bezoek was bij iemand, of op een feestje…ik zag altijd iets anders dan de anderen om mij heen, ook mijn toenmalige vriendin, zag het allemaal als iets negatiefs, ik begreep dat niet, ik dacht toen nog, dat iedereen het kon zien…
  Ik maakte bijvoorbeeld kennis met een goede vriendin van mijn partner, en haar vriend, op het moment dat die jongen iets zei tegen zijn vriendin, zag ik in haar ogen, dat de relatie het niet lang meer zou maken…ik vertelde dit later thuis aan mijn vriendin, en ze keek me verbaasd aan..hoe kom je daar nu bij..zei ze boos, ze zijn al vijf jaar samen, en wonen al samen…jij altijd met je negatieve gedachten zei ze nog…
  Zes weken later was de relatie van haar vriendin met die jongen beeindigd, zij had een eind aan de relatie gemaakt.
  Toen ik tegen mijn vriendin zei: zie je wel, ik zei het toch…kreek ik een verbale uitbrander, en liep ze boos weg.
  Dit waren voor mijn gevoel geen toekomstvoorspellingen, maar het waren dingen, die in feite al aanwezig waren…ik legde ze alleen bloot…Die vriendin had ook de keuze kunnen maken, om haar probleem met haar vriend te bespreken, en zo tot een oplossing komen, in plaats van de relatie ineens te beeindigen, waarschijnlijk heb ik daarom meestal mijn mond gehouden altijd…omdat ik wist dat niks vastligt, er is altijd nog de vrije wil, ik zei eens tegen iemand: als ik jouw voorspel dat je om zult komen bij een vliegtuigongeluk…wat doe je dan?
  Nooit meer vliegen zei die persoon…toen zei ik tegen hem, het kan ook gebeuren dat je in je auto rijd,en er ineens een vliegtuig neerstort op je auto…
  Ja, hahaha, zo kan die wel weer zei hij, maar ik zag in zijn ogen dat het hem raakte, en hij innerlijk precies wist wat ik bedoelde…als iets moet gebeuren…gebeurt het toch wel, hoe je ook probeert een andere uitkomst te forceren.
  Vanaf 2010 begon ik door te krijgen hoe het werkte…de "nieuwe" helderziendheid, is meer gericht op mezelf…het is de dialoog die ik met mijn hogere zelf voer zeg ik meestal tegen mezelf haha…
  Ik voel totaal niet de behoefte om iemand te vertellen wat zijn of haar toekomst is…maar wat ik wel voel, is de behoefte, om soms te vertellen wat ik ervaar, en wat ik zie en voel, maar ik heb gemerkt dat als mensen hier niet voor openstaan, of het gewoonweg niet kunnen begrijpen…je totaal niet kunnen volgen, en je vaak heel vreemd overkomt.
  Een ander voorbeeld is iets wat ik meemaakte met mijn dochtertje, ze zat in het laatste jaar van de basisschool, en het was zomer vakantie,ze was enkele weken bij mij op vakantie, en we vulden onze dagen met zwemmen, shoppen en relaxen op de bank, met een leuke film erbij.
  Het was een spannende tijd voor haar, na de vakantie zou ze naar de " grote " school gaan, en dit is natuurlijk een grote stap, in het leven van een kind.
  Op een middag, zaten we op de bank, mijn dochter zat op de laptop, en ik was televisie aan het kijken…ineens zei ze..papa, kijk, deze poppen wil ik gaan sparen, ik stond op, en liep naar haar toe,toen ik op het scherm keek, zag ik dat ze op de site van een speelgoedwinkel zat, de poppen die ze bedoelde waren 25,- euro per stuk, en je had er zes verschillenden van.
  Ik keek haar aan en zei…ben je daar nu niet wat te oud voor denk je…je speelt al niet meer met poppen, en ze zijn best wel duur, als je ze alle zes wilt kopen.
  Ze keek me een beetje verdrietig aan, en zei…nee hoor dat vind ik nog steeds leuk…oke zei ik…
  Nu zal ik vertellen wat ik in die 10 seconde zag en ervaarde…
  Ik zag een meisje dat een beetje moeite had met de overgang van het echt kind zijn…naar tiener zeg maar…ik zag dat de poppen kopen…een poging van haar was…om zich vast te klampen aan het onschuldige kind in haar…ze zat op een tweesprong in haar leven, van binnen wist ze goed, dat dit loslaten nodig was om verder te kunnen gaan…maar ze deed toch een poging om "klein" te blijven…de poppen waren haar houvast daaraan…meteen wist ik dat ik dit niet moest vertellen aan haar, maar haar gewoon haar gang moest laten gaan, dit hoorde erbij…ze heeft uiteindelijk vier van die poppen gekocht, en daarna heb ik ze nooit meer gezien, haha.
  Ik ben in het verleden ook enkele keren bij verschillende helderzienden geweest, en bij meerdeer van hun zag ik meteen dat ze mij niet mochten…ik snapte er eerst niets van…het leek wel of ze angst voor me hadden of zo…
  De laatste zei dat hij dit nog nooit meegemaakt had, toen ik vorig jaar bij hem zat, om een behandelijn voor mijn moeder te regelen die een beroerte had gehad…ik zei hem dat ik in de ruimte kon kijken, en beschreef wat ik op dat moment zag…nu weet ik voor mezelf waarom deze mensen zo op mij reageerden altijd…zij zijn van de zogenaamde oude helderziendheid…vragen geld om toekomst voorspellingen te doen en zo…terwijl de toekomst helemaal niet vastligt, die bepaal je grotendeels zelf nu…en dit werkt niet meer in de nieuwe energie.
  Hoe ik de zogenaamde nieuwe helderziendheid zie is ongeveer zo: je gebruikt het meer om jezelf te helpen verder te komen…en niet op de eerste plaats de anderen,
  Ik open mij slechts aan diegenen, die erom vragen, of die willen weten hoe en wat ik zie en ervaar…anders houd ik mijn mond, en praat over andere dingen.
  Wat een "oude" helderziende doet, is "inloggen" op jouw hogere zelf, en zij vertellen je in feite dingen die al in je zitten…die jezelf zou kunnen weten, als je jezelf naar binnen zou keren…
  De laaste keer dat ik dit inzag, was toen ik op een para beurs was, om wat leuke spullen te kopen, edelstenen en zo…
  Ik zag een mooie blonde vrouw aan een tafelje zitten, en aangezien ik nogal vatbaar ben voor mooie vrouwen, besloot ik haar maar eens wat te laten vertellen over mezelf…
  ze pakte de kaarten, schudde ze, en begon met de legging…
  Ik zat een beetje met verbazing daar aan dat tafeltje, want wat ze vertelde, was precies wat ik met mezelf besproken had die week…over relaties, werk en vakantie…toen wist ik meteen hoe en wat ze deed…ik dacht nog…dat weet ik allemaal al…ze doet niets anders dan "inloggen" op mijn hogere zelf, en verteld wat ik zelf al weet, toen begreep ik ook waarom anderen dit niet kunnen vaak…je moet in contact staan met je hogere zelf,als je wilt losbreken uit de oude wereld…
  Maar ik heb de laatste paar jaar gemerkt, dat het merendeel van de mensheid om mij heen…nog steeds bezig is met de "oude" manier zeg maar…en dat is vastklampen aan wat ze hebben…proberen zoveel mogelijk zekerheid in te bouwen in hun leven…die in principe niet bestaat.
  Het klinkt misschien wat egoistisch voor anderen, maar ik heb niet de behoefte om anderen constant te helpen…te proberen mensen wakker te krijgen…te vertellen wat iedereen fout of goed doet…want dat is voor iedereen anders…het is ieders taak nu…om verantwoording voor je eigen leven en beslissingen te nemen, zelf te bepalen wat goed of slecht voor je is…maar het zal niet gemakkelijk zijn…we worden constant gehersenspoeld en gemanipuleerd hier op aarde, en dat alles om ons maar onbewust en volgzaam te houden…ik hoorde altijd van veel mensen vroeger…ach, dat nadenken over alles helpt je toch niet…dat heb ik ook gedaan, en daar kom je toch niet aan uit,en dan geven ze het op…
  De meesten kunnen er niets aan doen…er is zoveel rotzooi en troep om ons heen, dat het voor de zoekende zowat onmogelijk gemaakt word…om zichzelf te vinden…
  want alles word in hokjes gedeeld en benoemd als een afwijking of ziekte.
  Dit is mijn waarheid, en hoeft de jouwe niet te zijn,
  Groeten Maarten.

  • @Maarten,

   Hallo Maarten

   Dat is juist wat u geschreven heeft. Ik kan mij er geheel in vinden.

   Gisteren avond naar een avond geweest waar een bekend medium sprak.
   Op een gegeven moment pakten zij een ketting van mij met een elf en een paar stenen.
   Bij de rest van de zaal die ze al had gehad. Sprak ze honderd uit. Over opa’s en overleden
   Oma’s en vooral dingen die in mijn ogen op iedereen konden slaan.
   Bij mij stond ze eigelijk met een mond vol tanden. Ze wist even niet goed wat te zeggen.
   Ze zag gelijk dat ik niet alles voor zoete koek aannam.
   En brabbelde wat over dat ik meer moest zeggen als iemand bepaalde dingen tegen mij zei.En ik
   Vaak niet goed wist te verwoorden wat ik voelden als de persoon mij kwetsten.
   Daar zat een kern van waarheid in. Maar ik was niet onder de indruk.
   Eigelijk over al die boodschappen niet.
   Toen begon ze dat ze een man zag die sigaren rookten maar een trekje en dan in een blikje
   Terug deed.zuinig dus.
   Of ik wist wie er sigaren rookten. Ja zei ik mijn vader.
   Nee nee het is u vader niet. Het is u opa.
   Mijn opa overleed dat drie was ik weet zeer weinig over hem.
   En hij zou bij mij zijn zei ze.
   Ik geloof daar niks van. Want ik weet wel dat mijn vader jarenlang bij ons thuis aanwezig was.
   Heeft u nog vragen. Nee hoor zei ik . Ten eerste weet ik dat de overleden Famleden
   Het goed maken. dat weet ik gewoon.
   Omdat ik soms zelf contact kan leggen.
   En toekomst voorspellingen dat wist ik natuurlijk al. Kan ze gewoonweg niet maken.
   dus ze zag wel dat ik eigelijk niet openstond voor verhaaltjes waar ik zelf al antwoord
   Op weet. Ze kon geen kant op bij mij.
   Van de mensen die ze al gehad had. Hield ze het Bij mij dus heel kort.
   Ik ga naar deze avonden om wat ervaring op te doen. En om er wat van te leren.
   Jammer genoeg was dit een enorme show die hier neergezet werd.
   ze had beter bij het toneel kunnen gaan.
   Jammer. Maar hier leer ik toch weer van.
   Ik heb ook geleerd om het kaf van het koren te scheiden.
   Er zijn wel heel veel zuiveren medium’s dat zeg ik er wel bij.
   Die werken ook op een geheel andere manier.
   Die vertellen ook geen persoonlijke dingen tegen de mensen in de zaal
   Beknopt laat maar zeggen. Ze nemen heel discreet de mensen in de pauze apart
   Om het een en ander toe te lichten.
   Dit was mijn ervaring van gisteren avond.
   En veel wijzer werd ik er niet van. Een mens heeft zelf meer wijsheid in zichzelf.
   Als we dit maar eens meer gaan beseffen.

   • @Jannie,
    Dag Jannie,

    Ik schrijf vanuit mijn eigen standpunt, want ik ben ook een medium.
    En ik weet dat héél veel mensen die denken enigszins iets te kunnen oppakken vanuit de andere zijde, dat zij ook maar berichten moeten gaan doorgeven.
    Weet je, ik ken heel veel mediums die wél goed zijn.
    Ikzelf wordt soms wel eens overgenomen, maar niet helemaal zodat ik mijn bewustzijn kwijt ben.
    Ik spreek soms wel en eigenlijk moet ik zeggen: Mijn Gids spreekt wel via mij. En omdat ik Hem goed ken, weet ik dat het zuiver is. Ik voel direct als het anders mocht zijn.
    En ik schrijf Hem met een hoofdletter, omdat hij een Hogere Meester is.
    Wanneer je dan berichten krijgt, kan het astrale er niet meer bij komen, dat is voor hen te hoog in trillingsgetal.
    Dus…….wees allert en niet altijd achterdochtig.
    Het is niet altijd show.

    en voor mij is het ook niet van de ene dag op de andere dag ontstaan. Het is wel iets wat bij mij hoort, maar de ontwikkeling hierin duurde vele, vele jaren.

    Een warme groet,
    Yvonne

  • @Maarten,
   Dag Maarten,
   Inloggen op iemands energie is niet helderzien of -voelen.
   Het is een hogere gevoeligheid.
   Wanneer iemand de energie van het verleden en heden kan voelen of beelden zien, dan doe je dat op een heel andere wijze, heel bewust via achterzijde van de chakra’s. Ieder chakra krijgt een andere informatie.
   Natuurlijk vang je veel op van de persoon, maar je kan inderdaad onderscheiden of iemand echt Helder is of niet.
   Zomaar bij een mooie dame zitten was dus jouw valkuil. Je mag naar je Hogere Zelf luisteren i.p.v. naar je Lagere zelf.

   Groetjes
   Yvonne

 9. Hans stolp heeft weer heel wat wakker bij mij gemaakt.
  Hij verteld over de aboringinals en over hun droom bewustzijn
  Waar in ze konden verkeren.
  Ik heb op blote voeten door Australië gelezen en weet al
  Een aantal bijzonderheden over dit volk.
  Oude helderziendheid en het verschil bij hoe
  Het nu gaat begrijp ik heel goed.
  En gaan schiften wat wel en niet goed is
  Vat ik ook.
  Ik neen niet alles klakkeloos aan door welke helderziende dan ook
  Ik weet en voel zelf ook.
  Hij spreekt over de donkere engelen. Die proberen om
  Om ons spirituelen denken te beïnvloeden.
  Daar was mij wel meer over bekend.
  Mooi dat hij dat onder de aandacht brengt.
  Ik heb in de Loop van 25 jaar. Al velen helderziende gezien.
  Er zijn er bijna Geeneen die toekomst voorspellingen doen.
  Wat ik hier las over prof. B c j lievegoed. En hoe dat zijn leven heeft
  Beïnvloed. Kan ik begrijpen dat als iemand de toekomst voorspeld
  En dat is op die manier zoals bij hem. Je niet prettig ga leven.
  Totaal fout.onnodig.
  Ik blijf ook gewoon kritisch wat men ook zegt.
  Ik kan zelf ook wel een voelen wat juist is en wat
  Nergens op slaat.
  Heel veel helderziende beginnen toch met dezelfde dingen
  Van ik zie een oud vrouwtje met een krom ruggetje.
  Ze woond in een huisje langs een dijk of iets soortgelijks.
  kan het u oma zijn.? Had ze veel pijn op het laatst.
  Negen van de tien keer zegt men ja. Dat kan mijn oma
  Weleens zijn.
  Te makkelijk zo kan ik het ook.
  Maar ik ben niet de enige in de zaal die sceptisch is hoor.
  Niet alles neemt men voor zoete koek.
  Maar ik vindt dat Hans stolp dit prima onder de aandacht
  Heeft gebracht.
  Alles is gewoon veranderd.
  We moeten gewoon bewust zijn wat wel goed is
  En wat Hans stolp zegt en wat ons in wezen niet doet.

  Bedankt Hans stolp voor dit indrukwekkende verhaal.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in