dimensies

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA.

Geliefde meesters, de gestructureerde, materiële wereld die de mensheid in de voorbije eeuwen heeft gecreëerd brokkelt snel af. Afgedwongen, beperkende grenzen en beperkingen worden achtergelaten en vervangen door tolerante concepten van rechtvaardigheid en gelijkheid.

dimensies

Tegenstrijdige overtuigingen, vervormde wetten en dogmatische religieuze leringen worden herijkt en schieten te kort naargelang de massa’s de ketenen van beperking afschudden en autorisatie via verlichte waarheid en ZelfMeesterschap nastreven.

Het verdriet, de opoffering en folterende pijn die gesymboliseerd worden door de kruisiging zijn horen in het verleden thuis. Triomf, vreugde en kracht wachten je op het spirituele pad, en de zegen van de hogere rijken zal beschikbaar zijn voor hen die de gave bereiken in de verfijnde bewustzijnsniveaus van de hogere vierde en vijfde dimensies te functioneren.

Wat jullie in deze verheerlijkte rijken te wachten staat, lieverds, gaat je wildste voorstellingen te boven. Bezieling met Liefde/Licht zal jullie bijstaan je emotionele aard in harmonie te brengen, opdat jullie de multi-niveaus van de vierde dimensie met Ease & Grace kunnen oversteken.
Geconcentreerde intelligentie en toegankelijkheid tot je Heilige Geest zijn nodig om de subniveaus van de vijfde dimensie met succes binnen te gaan en er door te reizen. Het is belangrijk dat jullie regelmatig oefenen om je geest leeg te maken via de hogere Lichtfrequenties. Houd je zelf vaak voor: “Wat heeft het voor zin om oude wrevel en pijnlijke incidenten vast te houden?”

Er is nu een veelvoud aan werkelijkheden waaruit je kunt kiezen. Vroeg of laat moet een ieder zich bewust worden dat ze multidimensionele Wezens zijn. Accepteer de waarheid dat jullie onsterfelijk zijn en begin het Leven ten volle te leven in het Eeuwige Nu. Het ontwikkelen van Zelfbewustzijn vergt gerichte aandacht, en dat leidt naar het pad van hoger bewustzijn.

Jullie moeten je kracht om binnen het geaccepteerde en smallere spectrum van Licht en Schaduw bewuste keuzes te maken ontwikkelen en vervolmaken. In de toekomstige, meer verfijnde werkelijkheid van de mensheid zal vrede prevaleren, en conflicten zullen opgelost worden via diplomatie aangezien iedereen leert het hoogste en meest weldadige gevolg na te streven.

In de eerste plaats moeten jullie bewust een positief alternatief kiezen voor een negatieve reactie uit gewoonte. Visualiseer tijdens je nachtelijke nabeschouwing van je dag een hoger frequentioneel alternatief, de negatieve gewoonten zullen dan geleidelijk aan verdwijnen.

Alle facetten van manifestatie beginnen binnen in jullie. Concepten of abstracte ideeën die het licht moeten zien, dienen door een incubatie fase gaan voor ze in de wereld van vorm gerealiseerd kunnen worden. Besef dat alle ervaringen in dit leven het gevolg zijn van de dissonante of harmonieuze frequenties die je projecteert. Bewust of onbewust, jullie zijn scheppers van je materiele realiteit.

Terwijl jullie vorderen in het claimen van je gaven en talenten in meesterschap, zullen Julie ontdekken dat eenzaamheid een illusie is, een impuls van het ego, waarin stimuli buiten je zelf en communicatieve uitwisseling met anderen wordt gezocht om vreugde of bevestiging van zelfwaardering te verkrijgen. Het verlangen naar rust/eenzaamheid wordt een grote stimulans voor de spirituele aspirant.

Jullie moeten eenzaamheid ervaren om te ontdekken wie jullie echt zijn. Het is van levensbelang dat jullie je afstemmen op je eigen gedachten en die beheersen, want de constante, willekeurige gedachteruis wordt potente gedachtevorm als het de kans krijgt lang te blijven hangen.

eenzaamheid ervaren om te ontdekken wie jullie echt zijn
eenzaamheid ervaren om te ontdekken wie jullie echt zijn

Het is te vergelijken met een geestelijk ‘herhalen’ knop, en het onderbewustzijn, of het ego zal uiteindelijk die gedachteruis als je eigen waarheid aannemen. Elk mens is uniek, en tijdens het ontwaken van jullie goddelijkheid zullen jullie de beperkende vermomming van je ego-wenslichaam geleidelijk los laten op je eigen tijd en op je eigen wijze.

De mensheid ervaart drie bewustzijnsdimensies gelijktijdig, hoewel de meeste mensen zich hier niet bewust van zijn.

Drie lagere chakra’s.

  1. Het fysieke en mentale lichaam: Hier beïnvloeden krachtige astrale en collectieve geloofsovertuigingen de persoonlijkheid.
  2. Het emotionele lichaam: Hierin domineren geconditioneerde prikkels uit het verleden en voorouderlijke DNA coderingen.
  3. Het ego-wenslichaam: Hier is een combinatie van vorige en huidige levensconditioneringen de drijfveer van het ego.

De brug naar een hoger bewustzijn is het hart.

De drie bewustzijnsdimensies evolueren als volgt:

  • Het emotionele lichaam neemt waar via het Ziels/Heilig Hartchakra.
  • Het bewustzijn van het mentale lichaam evolueert via de Heilige Geest of Zielsbewustzijn.
  • Spiritueel bewustzijn wordt de derde component via de Ziel en de Overziel of Hoger Zelf.
chakra's

Aangezien jullie afgestamd worden op de hogere Lichtfrequenties, raken jullie gewend aan de stroom van de Heilige Vuur Ademhaling, die de Rivier van Leven/Liefde/Licht genoemd werd. Er is een verborgen, krachtige, schitterende stroom van kennis in deze Levende (actieve) LevensRivier gecodeerd.

Het is een code van creatieve genialiteit; maar jullie moeten je wel afstemmen op de Heilige Geest om toegang te krijgen tot deze ingeboren kracht. Wij willen jullie er ook aan herinneren dat je handen een van de meest hoog ontwikkelde schakels zijn met je brein, want er zijn etherische generator kristallen in de palm van je handen verankerd. Je handen zijn ontworpen om een van de sterkste, elektromagnetische stimuli van je fysieke voertuig te zijn.

Daarom zijn zij die de helende krachten in hun handen hebben ontwikkeld zo effectief in hun healing vaardigheden. In de toekomst hebben jullie de potentie om de geheugencellen in je vingertoppen opnieuw te ontwikkelen zodat je bewust en/of onbewust informatie krijgt door simpele aanraking.

Het zou een goede oefening zijn om een kristal die je geprogrammeerd hebt als generator healingkristal in een van je handen te houden terwijl je focust op de Healing talenten in de palm van je handen.

Via de Lemniscaat Ademhalingsoefening concentreren jullie je op het sturen of voelen van Adamantine Partikels van Licht in je handpalmen. De handpalmen kunnen dan erg warm worden of beginnen te tintelen.

Het kan even duren voor je dat gevoel krijgt, maar jullie zullen gaandeweg het vermogen krijgen om SchepperLicht naar bepaalde locaties in je lichaam te sturen. Toekomstige healing omvat VerLichte, dynamische healers met de gave om laserachtige helende stralen van Goddelijk Licht naar hun cliënten te sturen. Reiki en andere energiebehandelingen berusten op deze oude, esoterische kennis.

Jullie, SterrenZaden, ontwaken voor het besef van je goddelijke erfgoed, dat gecodeerd was in de atoom zaad kristallen die in jullie Heilige Geest zijn bewaard.

Besef eveneens dat er een magnifieke geschiedenis van onverschrokkenheid en uitnemendheid verweven is met de gewelddadige en vaak langdradige reis van de menselijke evolutie.

Jullie ervaren thans een opleving van buitenzintuiglijke vermogens en hoger bewustzijnsvaardigheden die eeuwenlang hebben gesluimerd. Het vergt echter toewijding en inspanning op de verzegelde deur naar innerlijke wijsheid, de Heilige Geest, te openen. Het is van vitaal belang dat jullie je eigen innerlijke leiding weer gaan vertrouwen.

Een liefdevol en dankbaar hart zuivert het bewustzijn en schept kalmte en vrede in de geest. Het ontwikkelt zich tot een constante staat van Bewust Zijn; het blijft niet bij een gelegenheidservaring. Het moge duidelijk zijn dat in elk facet van het aardse bestaan de mensheid ontwaakt uit de droom van de vorige eeuwen omdat het verfrissende Licht van GodBewustzijn tot de ganse Schepping doordringt.

Elke ziel heeft een uniek bewustzijn in haar Diamanten God Cel Kern. Die code bevat de perfecte weergalm of boventoon voor elke belichaming. Een van de wonderen van het opnieuw afstemmen van je Energetische Signatuur met je ZieleLied is dat de afgestemde frequenties met de stroom Levend Licht begint te resoneren wat je ziel verbindt met de vele andere aspecten van je Hoger Zelf.

Dan begint jullie Verlichtingsproces pas echt. Jullie kunnen nog niet bevatten dat jullie enorm verbonden bent met alle aspecten van je Hoger Zelf. Een van de grootste, verbazingwekkende momenten van ontwaken is wanneer jullie beseffen dat je een aspect bent van een heel groot, Multi-dimensioneel Licht Wezen.

Eens te meer willen wij jullie herinneren aan dit belangrijke feit: De Hele Schepping beweegt zich voortdurend in en uit specifieke frequenties die wij energetische signaturen noemen of Octaven, dan wel Energetisch Geluid. Jullie worden geïdentificeerd aan de hand van je energetische signatuur en je ZieleLied wat de Licht schittering van je aura bepaalt.

Jullie energetische signature is samengesteld uit de frequenties van je fysieke voertuig in jullie derde – en vierde dimensionale omgeving. De uitgebalanceerde frequenties van de hogere vierde – en vijfde dimensies zijn opgeslagen in je ZieleZelf en gaan deel uitmaken van je ZieleLied.

Geliefden, prent dit stevig in je geest. Er is een onmetelijk aantal verenigde velden van bewustzijn. Jullie zijn bezig je te verbinden met de magnetische krachten van ontelbare verenigde bewustzijnsvelden. Jullie beginnen je af te stemmen op de frequenties van Goddelijke Wil, Goddelijke Wijsheid en Goddelijke Liefde.

God Ray

In de nabije toekomst zullen wij meer zeggen over de God Stralen voor dit Sub-Universum en hoe het Goddelijke Plan opgewaardeerd en dramatisch veranderd wordt voor de toekomstige vooruitgang van de mensheid.

De Goddelijke Blauwdruk verschuift nu van een experiment in afscheiding en dualiteit naar een Nieuwe Werkelijkheid van Hereniging, integratie en expansie.

Vergun het ons je geheugen op te frissen met deze belangrijke informatie met betrekking tot de drie voornaamste God Stralen en de vier substralen omdat zij in het verleden uitgestraald werden binnen dit subuniversele experiment.

  1. Met de energie van de Eerste Straal komen frequenties van Goddelijke Wilskracht van onze Vader God eerst de aura in, en activeren vervolgens de vitale hoofdcentra en chakra’s voordat ze doorfilteren naar de rest van het fysieke lichaam.
  2. Met de energie van de Tweede Straal stromen frequenties van Liefde en Compassie va onze Moeder God eerst de aura in, en stromen dan naar de Keel -, Thymus -, en Hartchakra’s voordat ze heel het fysieke lichaam binnen stromen.
  3. De energieën van de Derde Straal en haar vier substralen, de zoon/dochter, actieve intelligentie frequenties, vloeien door de aura en zijn gericht op de activering van de Zonnevlecht voordat ze op weg gaan naar de rest van het chakra systeem.

De Zonnevlecht zou je het verstand kunnen noemen zijn van het fysieke lichaam. In de derde – en vierde dimensionale omgeving is het een ‘stofzuiger’ voor de emoties. De vier substralen zijn de kenmerken, deugden en kwaliteiten die nodig zijn om jullie missie als medescheppers op het materiële vlak te volbrengen.

De integratie en harmonisatie van de Zeven Stralen van GodBewustzijn zijn de meest belangrijke stappen in het Verlichtingsproces. Jullie moeten bewust je eigen Licht Centrum bouwen om je ZonneSchip te claimen. De Triade van het ZonneSchip omvat de schittering van je Diamanten God Cel Kern plus het Licht va je Ziel en het Licht van je Heilig Hart, en deze combinatie schept de glans van je Aura van Licht

Ondanks dat jullie nog niet in staat zijn toegang te verkrijgen tot de krachtiger, verfijndere frequenties van de hogere rijken, beïnvloeden niettemin de levendige frequenties van alle Stralen van GodBewustzijn jullie allemaal en de Aarde op ieder moment van je leven.

Het chakrasysteem heeft zowel aantrekkende als uitstralende vermogens. Des te hogere frequenties je kunt integreren, des te sneller en volmaakter je chakra’s zullen draaien om zo een grotere kracht en hogere frequenties via jouw lichaam de wereld van vorm in te sturen. Energie is altijd in beweging. De Schepping is altijd in beweging. De enige pauze is het Stil Punt van een Nieuwe Schepping.

In de paar afgelopen jaren is de term Aarde Engel een gewoon begrip geworden in spiritueel gerichte berichten en gechannelde epistels. Om dit te verduidelijken; het kan iedere ziel zijn die standvastig ernaar streeft ZelfMeesterschap te verwerven opdat hij/zij zich onder de Wereld Dienaren kan scharen.

engelachtige

Er zijn vele gezegende zielen die er in toe stemden op Aarde te incarneren als vertegenwoordigers van de Aartsengelen, die de Twaalf Grote Stralen van GodBewustzijn in deze subuniversele ervaring uitstralen.

Besef dat het een deel van jullie missie op Aarde is om te helpen het Licht van de lagere dimensies te intensiveren!

Wij van de Engelen Rijken zijn hier in groten getale om je te helpen deze tijden van evolutie en grote verandering met Ease & Grace door te komen. Toch moet je onze hulp vragen omdat wij jullie Vrije Wil niet willen schenden.

Herclaim je rechtmatige plaats als Meester van Licht, geliefden, en herinner je, terwijl jullie de kennis van de Geest en de Verlichte Waarheid integreert, dat wij jullie vragen voort te blijven gaan en je wijsheid te delen.

Wij zijn immer nabij om je te leiden, te beschermen en te inspireren, maar vooral om van jullie te houden.

Ik Ben Aartsengel Michael.

bron: ArjunA – http://www.assayya.com/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in