Scholen kunnen niet meer om de NIEUWE KINDEREN heen

Steeds meer nieuwetijds-kinderen laten zich zien en pikken het niet meer. De nieuwe kinderen spiege­len omgeving door ‘ander gedrag’, anders denken en vooral anders handelen. Als nieuwetijdskind, spiritueel medium en moeder van een nieuwetijdskind mocht ik een deur openen. In oudergesprekken kwam naar boven dat het ook de school is opgevallen dat mijn kind toch iets anders is dan gemiddeld. Als ‘nieuwetijdsmama’ kon ik uitleggen wat er werkelijk met mijn kind en anderen kinderen aan de hand is. Ze zijn allemaal zo verschillend en toch hebben ze zoveel overeenkomsten dat je soms de verbanden over het hoofd ziet. Wij moeten ontwaken.

©Mireille van Rijn, verschenen in Spiegelbeeld www.mediummireille.nl

Naar aanleiding van gesprekken met leerkrachten en met andere ouders en in samenspraak met school is het idee gekomen om informatie te verschaffen door middel van een informatieavond/workshop. Dit werd georganiseerd op de scholen in mijn woonplaats. De avonden waren succesvol. Ouders zitten vaak met hun handen in het haar. Het zijn nog geen bespreekbare onderwerpen op een consultatiebu­reau of bij de huisarts. Waar kunnen zij terecht? Her en der neem ik in dit artikel als voorbeeld ‘mijn innerlijk kind’ om u een dieper en beeld en belev­ing te kunnen bieden van wie deze kinderen kun­nen zijn. Mijn hart opent zich en voelt gloeiend aan om u een tipje van deze beleving te mogen bieden, zodat ook uw hart hiervan zal mogen openen.

Veel voorkomende herkennings­punten

Als ik met leerkrachten spreek over de bijzonder pure en vaak al wijze kinderen, komt er duidelijk naar voren dat sommige kinderen letterlijk zo bij je naar binnen kijken. Ouders komen ook met thema’s als: mijn kind ziet overledenen en praat er mee. Kinderen kunnen hun ouders met een mond vol tanden laten staan door ‘eigen-wijze’ opmerkingen. Ze stellen vragen en daar volgen weer diepere vragen op. Vooral het waarom van het waarom willen weten. Zij zeer gevoelig en kunnen emotioneel reageren. Discalculie, dyslexie, zijn ook voorkomende kenmerken bij nieuwetijd­skinderen. Dit is geen beperking maar een gave. Het intellect van een dislect functioneert net even anders. Het neemt de dingen anders waar, maar is daarom niet minder waardevol. Het zijn beeld­denkers. ADHD wordt snel verward met een kind dat alleen maar hoogsensitief is maar niet erkend. De diagnose is vaak te snel gesteld. Let dus goed op of het kind echt ADHD heeft of dat het wellicht veel trekjes van een hoogsensitief kind heeft. Daarnaast zijn er veel simpele trucjes om ADHD kinderen rustiger en geconcentreerder te kunnen laten werken. Wat ik opmerkte uit een gesprek en ook werkelijk voel bij verschillende leerkrachten en als heel belangrijk aan wil tippen, is dat een leerkracht naast hetgeen er als leerkracht is geleerd en wordt geacht, er naar het gevoel geluisterd mag worden.

De nieuwe kinderen zeggen rake dingen op een zeer confronterende manier. Ze doorzien veel. Vaak hebben zij een bredere interesse dan gemiddeld en gaan zij in hun beleving diep op dingen in. Ze gaan  meer in de stof op. Ze hebben ook sterk de behoefte aan diepere en bredere uitleg over de stof. Ook kunnen ze juist erg in zichzelf zijn, of enorm aan­hankelijk zijn. Tenminste, als ze zich eenmaal veilig voelen. Het mooie is dat de nieuwe kinderen vaak zelf met slimme en eigenlijk simpele, logische oplossingen komen. ‘Nee’ is een woord dat ze niet graag horen. Deze kinderen denken in mogelijkhe­den, niet in beperkingen. Ze zijn erg gevoelig voor emoties die anderen om zich heen hebben en rea­geren hierop alsof het eigen emoties zijn. Zij weten nog niet dat dit de emoties van anderen zijn. Zij voelen feilloos sferen aan. U kent het wel: u loopt een kamer binnen lopen met een bepaalde stem­ming. U voelt zich erg prettig en u loopt de ruimte binnen, proeft de sfeer en wordt daarin meegenomen. U kunt daardoor heel onrustig wor­den, of juist heel blij. U kunt feilloos aanvoelen of er bijvoorbeeld net ruzie is geweest in de ruimte, want het is maar net welke stemming er hangt. Hierdoor kunt u het ene moment nog heel vrolijk zijn en ineens omslaan naar neerslachtigheid of juist heel vrolijk in de stemming (energie) mee­gaan. Kinderen die hoogsensitief zijn, hebben dit vele malen sterker. Sterker dan onze sensitieve beleving. Hun frequentie is verfijnder afgesteld. Hun sensoren zijn zo sterk ontwikkelt, daar hebben wij volwassen geen echt idee van. Als medium en hoogsensitief persoon heb dat zelfs niet. Wel heb ik een diep vermoeden en zielsherinnering vanuit mijn ‘zielsbibliotheek’.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Huilbaby’s zijn vaak een teken van een supersensi­tief kind. Zij reageren op bijna iedere verandering en stemming van ouders en omgeving. Deze baby’s willen vastgehouden worden, tegen je aan zitten. Inbakeren lijkt dan een oplossing, of het kind in een draagdoek tegen je lichaam dragen. Ook kun je een hangmat in de box maken en het kind ingebakerd erin leggen. Ze willen je geur bij zich hebben. Dus een (schoon) gedragen t- shirt doet ook wonderen. De ontwikkeling van baby naar peuter naar kleuter, enzovoort, verloopt in een versneld proces. Ze kunnen in zeer korte tijd, kruipen, lopen en praten en hebben bijvoorbeeld heel vroeg al een grote en brede woordenschat. Maar ook van hun zinsbouw kunnen we versteld staan. Of van andere bijzonder opvallende talenten. Mijn generatie en de generaties voor mij zijn de voorlopers en pioniers van de nieuwe kinderen. Het kan ook niet anders. Hoe zouden openingen gecreëerd kunnen worden voor de nieuwe kinderen, hoe kunnen zij begrepen en erkend worden, als er geen voorlopers met die ervaringen zijn geweest?

Voorbeeld van mijn eigen innerlijk kind

Om u levende voorbeelden te geven van wat er in een nieuw kind om kan gaan, geef ik u een voor­beeld uit mijn eigen ervaring. Ik was een dromer met duim in de mond. Ik vond school tot wat nu groep 3 heet, wel aardig. Daar was het onderwijs voor een deel spelend, er was een lichte vrijheid. Maar alras moest ik een structuur in. Ik voelde mij van mijn vrijheid beroofd. Ik wilde spelen, buiten zijn, het echte avontuur beleven. Ik vond het zonde van mijn tijd en vroeg mij af waarom school bestond, wat de functie van school moest zijn. In groep 4 werden wij in groepjes geclassificeerd. In groep 1 waren de leerlingen die, zoals het genoemd werd, ‘zwakker’ waren. Groep 2 was ‘gemiddeld’ en in groep 3 zaten de ‘toppertjes’. Ik hoorde net niet bij groepje 3. Balen als kind, want we willen allemaal graag presteren en iemand zijn. Tenminste, ‘hsp-ertjes’ (hoog sensitieve persoont­jes) hebben sterkere behoefte aan erkenning. Ze hebben duidelijk een eigen wil en weten hun eigen weg. Dat weten we nu. Wat deed de leerkracht van mijn groep? Zij gaf de meeste aandacht aan groep 3, althans zo was mijn beleving. Wat deed ik als hoog sensitief kind, dat zag hoe iets in elkaar stak en die waarheden en niet waarheden zag? Ik dacht bij mezelf: als dat spelletje zo werkt, doe ik er niet meer aan mee! Bekijk het maar!

Dislecten zijn beelddenkers

Als kind besefte ik niet wat de consequenties hier­van zouden kunnen zijn. Jammer, dat ik op die leeftijd nog niet kon verwoorden hoe ik dit beleefde. Maar zo werkt het brein van een jonge hsp-er. Vooral jammer was dat de leerkracht, de school en ouders dit niet wisten of in de gaten had-den dat mijn gedrag een stil protest was. Zo bordu­urde ik in mijn eigen wereld door op de vraag van mijn leventje: wat doe ik hier? De les was veel te uitgebreid, er was herhaling na herhaling. Het was saai en ik hield de concentratie niet vast en droomde steeds verder weg.

kind-in-boom

Roep om herkenning

De nieuwe kinderen vertellen vanuit met hun gedrag in reacties naar jou waar jij in zit of mee zit en hoe jij in je vel zit, de kunst is dan om dit te kun­nen en durven spiegelen. Zij spreken als oude wijze mensen. Zij vervelen zich snel in de lessen. De lessen gaan voor hen te langzaam, ze zijn snel toe aan nieuwe stof en vooral uitdagingen. Veel van deze kinderen zijn hoogintelligent, zij dit niet is wat wij hoogbegaafd noemen. Wat ook weer niet wil zeggen dat als een kind hoogbegaafd is, het geen nieuwetijdskind is. Met hoogintelligent wordt bedoeld dat de intelligentie een vorm heeft die je niet standaard voor ogen hebt. Haal het talent op speelse wijze naar boven, bekijk welke talenten het kind heeft en waar het kind plezier in heeft. Laten we het zo stellen: erken hun intelligentie en hun haarscherpe intuïtie. Bekijk eens hoe slim iets eigenlijk bedacht is? Heb je daar zelf al eens aan gedacht? Of zit je nog vast in je oude patroon. Wat een genot eigenlijk en een geschenk dat wij van hen zoveel mogen leren en ontvangen. De nieuwe kinderen laten eigenlijk alleen maar zien wie wij (ook) zijn. Het enige wat zij terug vragen is dat ze serieus worden genomen, erkend worden en stim­ulans en begeleiding krijgen in wat wij door leefti­jd al weten. We zijn met elkaar een nieuw systeem aan het ontwerpen terwijl we het misschien nog niet helemaal doorhebben. Zij weten vaak zelf ook al heel goed wat ze willen. Hebben behoefte aan veel informatie, stellen diepgaande vragen en daar stellen ze ook weer vragen over, hebben een brede nieuwsgierigheid.

Meervoudige intelligenties

De nieuwe kinderen laten zich niet in de maling nemen. Die zien, voelen, beleven en ervaren alles in waarheid. De waarheid weten zij vanuit hun ziel. De ziel is onze bibliotheek. De bibliotheek van hoogsensitieve kinderen is meestal behoorlijk gevuld. Daaruit is ook deels de meervoudige intel­ligentie ontstaan.

Volgens de Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner zijn er negen verschillende intelligenties :

1. Verbaal-Linguïstische intelligentie: de persoon is ‘woordknap’.
2. Logisch-Mathematische intelligentie: ‘rekenknap’
3. Visueel-Ruimtelijke intelligentie: ‘beeldknap’
4. Muzikaal-Ritmische intelligentie: ‘muziekknap’
5. Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie: ‘beweegknap’
6. Naturalistische intelligentie: ‘natuurknap’
7. Interpersoonlijke intelligentie: ‘mensenknap’
8. Intrapersoonlijke intelligentie: ‘zelfknap’
9. Existentiële intelligentie: ‘knap’ op het gebied van de kosmos, het bestaan en de zin van het leven.

Dit gehele pakket aan intelligenties wordt ‘meer­voudige intelligentie’ genoemd. Wanneer we het over intelligentie hebben, denken de meeste vol­wassenen in eerste instantie aan de eerste en/of de tweede intelligentie uit het rijtje hierboven. Maar de andere intelligenties die Howard Gardner benoemd heeft zijn óók intelligenties. Heel vaak ligt de intelligentie van de nieuwe kinderen juist op die gebieden. En zeker de negende vorm is bij hen vaak aanwezig. Gelukkig kent men in het onderwi­js inmiddels deze term en hebben steeds met leerkrachten in de gaten dat kinderen op verschil­lende vlakken intelligent kunnen zijn. Het onder­wijs heeft inmiddels door dat kinderen steeds sneller alles begrijpen, dingen razendsnel oppakken. Er is door de vernieuwde systemen meer ruimte voor het individu gekomen. Daar mogen de scholen die dit door hebben echt mee op hun borst slaan.

Existentiële intelligentie

Deze intelligentie is er nog niet zolang geleden aan het rijtje toegevoegd. Existentiële intelligentie heeft te maken met de kosmos, maar ook met de zin van het leven. Filosofen en spirituele leiders zouden deze intelligentie bezitten en mensen met belang­stelling voor religie. En hier hebben we een heel belangrijk punt mee. Als kind werd ik diep geraakt door de verhalen van de pastoor die op school kwam vertellen. Nu kon hij uitstekend vertellen en ons helemaal meenemen in zijn verhalen. Toch was ik uitzonderlijk geïnteresseerd in de Bijbelse ver­halen over vroeger en Jezus. Over de boodschap­pen die hierin werd uitgelegd dacht ik dieper na dan ieder ander normaal kind. Ik kon er in op gaan en beleefde het op mijn manier helemaal mee. Ik kon er weken mee bezig zijn, iets dat als 8 of 10- jarig meisje niet echt standaard of normaal wordt gevonden lijkt me, zeker niet in de begin jaren ’80. Ik was ontsteld van de verhalen. Dat iemand gestorven was aan het kruis! Ik begreep de logica niet en vond het zo ontzetten dom, dat de wereld nog steeds zo dom was als in de tijd van Jezus Christus. Er is iemand voor onze zonden gestor­ven? We weten de boodschappen achter de ver­halen, hoe kon dit? In de wereld was nog steeds geen vrede? Trouwens wie doet dat, waarom sloeg hij niet terug? Waarom vocht hij niet? Nu besef ik

dat er niets sterkers en krachtiger is dan wat hij deed. Er is geen spreker die een zwijger overtreft, alvorens hij overal gesproken heeft, overal zijn woorden heeft gezaaid, zijn boodschappen heeft gezonden. Er zat niets anders op dan zich over te geven aan zijn missie, te sterven aan een kruis, niet te vechten maar geestelijk krachtig vol in vertrouwen te zijn. Dan heb je wel lef! De nieuwe kinderen van nu zijn niet veel anders dan ik was. Ze hebben onze steun en rechtvaardigheid nodig.

Ze hebben een boodschap

De groepering nieuwetijdskinderen met nummer 9 in het rijtje is een heel belangrijke erkenning voor ons allemaal. Deze kinderen hoeven niet per se een spiritueel leider, boodschapper of wat ook te wor­den. Laat ze vooral puur zichzelf zijn, zichzelf ontwikkelen. Help ze zichzelf te zijn in vol vertrouwen in de mensheid die zij in hun dichte omgeving hebben. Biedt hen de geborgenheid, de gelegenheid zichzelf te kunnen ontplooien, te ont­dekken en zich te mogen ontwikkelen met al hun talenten in de meest mooie combinaties met al die bijzondere intelligenties. Veiligheid en geborgen­heid, emotionele veiligheid is hun basis. Leer ze dat ze zich wapenen vanuit respect, vanuit een respect voor zichzelf opkomen, vanuit respect in groepen zijn, in samenlevingen zijn. Probeer individueel te ontdekken wat hun talenten zijn, wie ze zijn, en wat ze nodig hebben. En vooral hoe we ze dat kun­nen bieden. Als onderwijs, als ouders, als vrienden als voorlopers en volwassenen. Wat heel belangrijk is. Zij hebben een boodschap. Als je als kind op de aarde gelanceerd wordt en je vanuit je diepe zielsh­erinnering mee mag doen aan het leven, begrijp je niet wat er gebeurt. Dit klopt niet, denkt zo’n kind. Dit is niet hoe het hoort, dit is niet hoe ik het mij herinner. Daardoor worden deze kinderen angstig. Wat klopt er dan niet?

nieuwe tijdskind-aarde
ze hebben een boodschap!

Begrip

Moet u zich voorstellen, of wellicht herkent u zich hierin. Kom je uit een gelukzalige energie op ziel­sniveau, dan krijg je een cadeautje, dat is dat je naar de aarde mag. Je mag hier jouw taak volbrengen en ervaren in alle materie hoe de aarde is en wie zij zijn in menselijk lichaam. Je vergeet tijdens je zie­lenreis onderweg wie je was en waarom je hier komt. Maar jouw zielsbibliotheek weet het nog wel. Je wordt ontwaakt en groeit op. Dan mag je op een bepaald moment naar school. Mensen leren jou hoe alles werkt en toch klopt het niet met wat jij vanuit je ziel weet. Het is niet in waarheid, het is niet de gelukzaligheid die jij beleefde uit de energieën waarvan jij kwam. Dan bezit je een bepaalde mate van intelligentie en je hebt de nieuwe manieren van denken al in je systemen en blauwdruk ontwikkeld. Jouw zintuigen zijn al velen malen verder ontwikkeld dan een generatie

voor jou. Vinden wij het gek dat zij in angst zullen verkeren. We leggen hen iets uit wat een leugen en illusie is. Ons is gevraagd ons aan te passen aan een systeem. Wij vragen dit opnieuw aan hen. Misschien is het een idee om ons aan te gaan passen aan hun systeem? Hoe kun je dan van hen verwachten dat zij het nog begrijpen? Je raakt toch compleet gehersenspoeld? Deze wereld is niet vre­delievend, terwijl waar je op zielsniveau vandaan komt, de energie wel zo is. Deze kinderen weten heel goed hoe het zit wanneer mensen niet in waarheid zijn. Ze kunnen er al helemaal niet tegen als er ‘gelogen’ wordt, als ze zoet gehouden wor­den uit gemak en het lastig vinden van al die vra­gen die ze stellen en betutteld worden met kletspraatjes. Al zij niet serieus genomen worden door ouders, leerkrachten en begeleiders, raken zij in de war. Het is de omgedraaide wereld.

Oproep

Vraag eens door wanneer u een nieuwetijdskind tegenkomt. Er lopen er meer rond dan u bewust bent. Vraag dan door op wat u vraagt. Onderzoek de logica en de gedachtegang van het kind. U kent het spreekwoord: dronken mensen en kinderen spreken de waarheid. Deze kinderen dragen straks onze wereld, dragen de nieuwe maatschappij. Het is een gunst, het is een cadeau dat wij volwassenen wakker geschud worden door deze pure wijze kinderen ieder uniek in zijn of haar zijn. Hun gereedschap en hun ‘wapen’ is hun veelzijdige intelligentie. Hierdoor kunnen wij theoretisch ook niet meer om hen heen. Dit is onze kans de wereld mooier te maken: Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome zoals in de hemel? Hoe lang zeggen we dat al tijdens gebed? Weet u wel wat u zegt? Het is nogal een ‘mantra’! Hoe bijzonder en logisch zit de natu­ur en schepping toch weer in elkaar. Het is zo ver­fijnd en afgestemd tot in de diepste cel en energie, dat het volgens plan en proces loopt. De voorlopers en pioniers hebben al diverse paden bewandeld. Zij hebben hun aardse ervaringsinformatie ver­gaard om te kunnen weten, te kunnen vertellen en begeleiden. De kinderen met deze brede intelligen­ties waar we niet om heen kunnen, nu is aan ons de invulling en het doel! Dus wat gaan we doen? Vrienden worden met onze nieuwe kinderen en op naar de nieuwe aarde. We grijpen deze uitdaging en gaan ermee aan de slag…. Wat wij zaaien zal op een dag worden geoogst.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

32 REACTIES

 1. Erg mooi stuk. Kom graag in contact met je want ik wil h
  Dit bewustzijn met zoveel mogelijk mensen delen. Wil je contact met me opnemen?

 2. Wat een ongelooflijk wazig verhaal! Ik heb vaak met plezier artikelen op Nieuwetijdskind.nl gelezen, maar dit is werkelijk hemeltergend (no pun intended).
  Ik heb me nog even afgevraagd of dit eigenlijk de keerzijde is van dezelfde domheid is waarmee hoogbegaafdheid als stoornis wordt gezien. Hier wordt het als een buitenaardse magische kracht gezien ….

  • Ik vind het ook inderdaad erg wazig en zweverig. Ik denk dat de auteur het op deze manier ervaart en niet zo bedoeld.

   • de term nieuwetijdskind is misschien wat metafysisch , al heeft het een zeer aards aspect, maar ik zou durven zweren dat de auteur het 100% "zo bedoeld" Niet alle artikelen zijn voor iedereen denk ik dan. Helemaal goed overigens.

 3. Hoi Mireille, Toppie toppie, toppie!!!!!
  Super hoe je het verleden en heden verbind, vanuit je beleving het mooi verwoord en deze belangrijke info deelt met als doel te zaaien! Hier een gelijkgestemde met dezelfde ervaringen……

  Zelf man van 44 jr, ben ik begenadigd met alle 9 bovenstaande intelligentie omschrijvingen welke ik door de jaren heen heb mogen ontwikkelen door de levensschool te bewandelen n niet het gegeven te volgen van een aanname zonder begripskader!

  Uit ervaring blijft het toch een behoorlijk eenzaam innerlijk bestaan (proces) als je een onneembare vesting vormt voor je omgeving n je zelf vind dat j mag zijn n uit liefde handelt! Onbegrip, houding, gedrag, onwetendheid zijn iedere dag weer mijn aandeel en een uitdaging voor een beter samen zijn op onze planeet!
  In wezen is in mijn verleden door protest gedrag, betweterigheid, drang om te delen of niet gezien voor wie ik nu werkelijk ben of wil zijn, een kloof ontstaan die in stilte word geslecht!
  Zo herkenbaar je verhaal en die weg, die ook ik moest bewandelen!

  Dat ik regelmatig in mijn leven ontmoedigd werd door mijn omgeving heeft me niet weerhouden om mezelf te ontwikkelen op alle intelligentie vlakken (sterke innerlijke wil) maar helaas ben je dan voor vele mensen een bedreiging.
  Zeker als je geen blad voor je mond neemt na alle aanpassingen in het communiceren die je daarvoor al uitgeprobeerd hebt om de mensen om je heen te bereiken! Wauw wat zijn veel mensen door aanzien geconditioneerd en onbewust van hun emotionele gevoelshuishouding n hun gedachtes daarbij ….. als ze toch is wisten hoe het is om te zijn!!

  Helaas heeft dat menselijke aspect in het leven het hoofd moeten bieden voor tijdelijk geluk n een vluchtig bestaan waardoor de begripskaders tussen de verschillende generaties steeds verder uit elkaar lijkt te groeien…….waar verdeeldheid n onbegrip ons ten deel valt!
  Dan heeft vrijheid maar een beperkte betekenis n ligt de angst voor het onbekende op de loer…..

  Ik weet dat er vele goeie mensen zijn die minstens zover in bewustzijn zijn als ik en moedig jullie aan om op te staan net zoals Mireille haar steentje bijdraagt, om deze zucht naar erkenning kracht bij zetten! Het plukken is al begonnen……..dus laat je niet meer ontmoedigen!!

  Met een liefelijke hartelijke groet,

  Patrick

  • Hoi Patrick,

   Hoe herkenbaar jouw verhaal! Ik ben er pas achter dat ik HSP er ben, begin mezelf nu pas te begrijpen ben er jarenlang doodziek van geweest.
   Het is wel zwaar, als de omgeving je toch steeds weer als bedreiging ziet, zo ervaar ik het ook.
   Ik werk in het basisonderwijs, ben nu keuzes vanuit mijn hart aan het maken, voel heel goed hoe en wat ik met n zogenaamd probleemkind
   Moet ondernemen.
   Toch wordt ik niet begrepen, het woord HSP is n soort van raar buitenaards zweverig woord, ik heb geprobeerd iets aan te geven.
   Maaar ik voel heel goed aan dat ik dan als raar wordt weggezet daar.
   Ik wordt omschreven als ADHDer daar……….dat ben ik niet!!!! Ik ben wel n beeelddenker, ben zeer spitsvondig en supercreatief….
   Gelukkig werk ik met de 4 jarigen, zij staan heel erg open ……ik deel vanuit mijn hart met hen en pas mijn onderwijs aan , aan hun behoeften.
   Maar , hoe dan ook, ik weet niet hoe dit zich verder ontwikkelt, mijn kracht wordt steeds sterker nu, ik moet rustig blijven, maar pfffffffffffffff
   Ik voel me zo miskend daar. Ik kan niet weg daar en wil ook niet weg, heb vaak moeten wisselen vanwege de persoon die ik ben, kan dit niet meer aan! Ik wil mijn pensioen ook krijgen , duurt nog 9 jaren! Van lucht kan ik niet leven, daar is gewoon droog gezegd, geld voor nodig.
   Misschien heb jij nog tips ??? Of zo???????
   Ik kan op de werkvloer hier niets over delen………………………..

   Groetjes, Ineke

 4. Zijn leven was nu een 3 zei de speciale oogarts, zijn ogen waren goed, hij kon zelfs de kraters op de maan zien, maar hij had gewoon ADHD en met Ritalin zou het leven weer een 8 worden…..!

  De school vond hem druk, zijn grove motoriek was slecht, hij kon zich niet goed concentreren en er werd veel over ADHD gesproken. Sven, nu 15 jaar, was en is anders. Na veel trainingen onder andere door een fysiotherapeut, motorisch remedial teacher en uiteindelijk een orthopedagoog kwamen wij erachter dat Sven hoog sensitief is en daarbij ook nog hoger begaafd. Vanaf dag 1 op school heeft hij zich verveeld in de klas. Hij had het er niet naar zijn zin. De Erasmusklas, een klas voor hoger begaafde kinderen, bood uitkomst. Helaas was dit maar 1 dag per week maar daar werd materiaal aangeboden waar hij wat mee kon. Uitdagingen en anders leren en kijken dat is wat hem boeit, nu in 3-VWO nog steeds. O ja en hij gaat iets moois uitvinden voor de wereld, later… ;-))!

  Onze tip als ouders: ‘Luister goed naar de soms hele wijze uitspraken van je kind(eren) en vertrouw op hun intuïtie! Het helpt en verrijkt ons enorm’.

  O ja en zonder Ritalin gaat het heel goed met hem! Hij is gelukkig!

  • jaa ik zelf heb toen ik jonger was ook ritalin ( methylfenidaat ) toegedient gekregen
   toen ik een jaar of 11 was heb ik tegen me ouders gezegt dat ik die pillen niet wou uiteindelijk gelukkig met de 14 gestopt
   en heb op n technisch instituut in belgie gezeten en netjes me school afgemaakt

   GEEF JE KINDEREN GEEN PILLEN!!! daar gaan ze van ten onder

 5. Even heel snel; dyslectie en beelddenken gaat niet 1 op 1 hand in hand samen. Woorden zijn ook beelden! Codes! Ik ben een beelddenker, en mijn dochter is een absolute beelddenker en visueel zeer sterk; en als je zo visueel bent dan kunnen woorden ook beelden worden!

  Ik zie veel omschrijvingen voor hetzelfde; autisme wordt tegenwoordig bijna gelijk getrokken aan hoogbegaafdheid of beelddenken (er zijn tegenwoordig verklaringen voor autisme waarbij ik eerder aan hb zou denken).

  Ik zie in nieuwetijds kinderen ook een verklaring.

  Zelf zie ik HB+sensorisch; slim en gevoelig. En ik snap nu wat men met telepathie bedoeld 😉 Het is weten en voelen, buiten alle poespas van de verbale taal. Is het nieuwe? Ik ben van mening dat het ook een stukje roots is; onze biologie; contact met het hart; het zijn. Misschien zijn dieren wel veel intelligenter dan ons en kiezen ze voor in het nu leven omdat dat uiteindelijk minder puinhoop geeft dan wij mensen doen met al ons denken 😛

 6. @Moeder wat een heerlijke en eerlijke reactie van jou. Je hebt het prima geformuleerd. Ik geloof absoluut dat er veel beelddenkers onder ons zijn (ik ook, rekenen was een crime) maar ik heb het geleerd en datzelfde geldt voor lezen. Zolang immers nog niet de hele wereld in bezit is van telepatische gaven, zullen we het moeten doen met de aardsere manier van communiceren te weten het lezen en schrijven. En nee (of mag ik dat woord niet zeggen omdat ze daar een hekel aan hebben?), dat vind een kind vaak niet leuk om te leren maar daar zijn nieuwetijdskinderen geen uitzondering in vrees ik haha. Gewoon als ouder de koe bij de horens vatten en doorzetten dus. Ik heb wat middagen gespendeerd met rekentaakjes afmaken. Maar het is gelukt, ik ben prima terechtgekomen, zonder trauma’s. Ik ben blij dat mijn ouders inzagen dat dit dromertje een dosis nuchterheid wel kon gebruiken. Geen enkel kind wil speciaal zijn.

 7. NieuweTijds kinderen, of hoe je ze ook wil noemen…leven vanuit hun hart en handelen daarnaar. Ze gebruiken hun denken uitsluitend om hun hartewens vorm te geven.
  Bij de meeste mensen werkt dat andersom: de rede wint het van het hart. Ze denken zich suf, vullen zich met tweestrijd en creëren daarmee hun eigen angsten. Wil je een NieuweTijds kind begrijpen, bekijk dat kind dan ook vanuit je hart. Dat lost ook problemen op want je laat zien dat je het kind begrijpt en er komt ruimte voor een andere, betere interactie. Ben je misschien zelf een NieuweTijds kind of Bruggenbouwer (dan ligt jouw taak in het bieden van veiligheid aan deze kinderen en begrip tov de maatschappij) werk ook dan vanuit je hart. Meditatie en vaak de stilte opzoeken helpen daarbij. Vergeet het denken dat vóór het hart komt, denken heb je alleen nodig om een hartewensen vorm te geven of uit te drukken. Kinderen zoeken hun ouders bewust uit en worden niet toevallig bij iemand geboren. Je kunt hierin meer van je kind leren dan het kind van jou!
  Kies bij twijfel altijd voor je kind i.p.v. de maatschappij (school, werk, vrienden etc…) Het kind daagt je uit wakker te worden en ook vanuit je hart te gaan leven. Dat is nodig want deze kinderen komen in grote getale in carnatie en zullen weldra de heersende generatie worden. Een generatie die ons op positieve wijze laat zien waar wij verkeerd zijn gegaan. Leef vanuit je hart! Namasté!

 8. Hallo,

  Bedankt voor dit artikel, we herkennen veel punten die je beschrijft bij onze dochter van 4,5jr oud, maar ook bij ons zoontje van 1jr (meerdere mensen hebben het al bij hem gezien, hij heeft een oude ziel).

  Mag ik a.u.b. jullie aandacht vragen voor de onderwijskeuze die wij hebben gekozen voor onze nieuwetijds kinderen.

  Thuisonderwijs…
  Als je meer wilt weten over wat thuisonderwijs nu eigenlijk is, kijk dan op http://www.ditisthuisonderwijs.nl/

  Mag ik jullie a.u.b. ook nog even vragen om de petitie te tekenen, voor ons betekend dat nl. erg veel!
  Donderdag zal deze worden aangeboden.
  http://petities.nl/petitie/stop-verbod-op-thuisonderwijs

  Groetjes
  2 trotse ouders die hun kindren zo goed mogenlijk proberen te volgen

 9. http://www.celebratecreatiefleren.nl/
  Georganiseerd door ouders van kinderen die nu het centrum bezoeken omdat het centrum in deze tijd onder druk staat. Lees bezuinigingen

  Deze dag is voor de stichting Centrum voor Creatief Leren, die werkt met de intelligenties van Gardner. Mijn kinderen zijn daar beiden geweest, omdat zij niet in het “perfecte” schoolplaatje vielen. Veel van de kinderen die daar zijn geweest en zijn komen weer in hun eigen kracht.

  Het centrum opende in 2001 zijn deuren.

  Meer weten over het centrum? http://www.centrumvoorcreatiefleren.nl
  Zegt het voort!

 10. Een hoop tekst voor het benoemen van wat je kind wel of niet heeft.
  Ik noem het gewoon een kind en ieder heeft z’n eigen kwaliteit .
  Door de tijd heen zijn we gewoon opzoek naar een oplossing wat je kind heeft of niet.
  Laat t gewoon kind zijn.

 11. Weer zo’n fijne herkenning…. 11.11
  Vandaag de dag loopt het storm met vele boodschappen van de groep die voorop lopen…. kennis en ervaring delen.
  Opvallend is dat wij allen het zelfde vertellen en stuitte op weerstand.
  Ook ik zet voort…. mijn kijken en voelen…. horen, zien en zwijgen….is voorbij.
  Horen, zien en doen!
  Als autodidact, geef ik gehoor aan mijn doelen en wat zo fijn is, met mij zo velen.
  Laat de storm maar (weer) komen en waai niet met alle winden mee… sta in je eigen kracht, de aanhouder win(d)t!

  Loetje

 12. Enorm bedankt voor het plaatsen van dit artikel! Het is voor mij een feest van herkenning. Als moeder van twee HSP kinderen, beiden Beelddenkers, ben ik al heel tegen heel wat zaken aangelopen met name op school. Op de lagere school kun je door veel te praten met de leerkracht duidelijkheid en begrip kweken en in het meest gunstige geval goede begeleiding. Maar op de middelbare school blijkt dit een stuk lastiger, zucht. Vooral Beelddenken blijkt voor velen nog onbekend fenomeen, met name hoe dit nou echt in de praktijk werkt en hoe je iemand op een positieve manier kunt ondersteunen. Gelukkig heb ik mijn eigen weg hierin ook al gelopen waardoor wij hier als bewuste ouders onze kinderen blijven ondersteunen. Fijn dat middels dit soort artikelen er weer even de aandacht op wordt gezet. “Wie zaait zal oogsten ;-)”
  En een enorme pluim voor de leerkrachten die in de “spiegels” van deze kinderen durven en kunnen kijken.

 13. Zo mooi dit om te herkennen en tegelijk zo vreselijk jammer.
  Ik was/ ben een Nieuwetijdskind, alleen van een generatie eerder!
  Mijn tijd op school was een drama, een woordkind en daarmee een oen met rekenen, afgunstig bekeken bij Nederlandse en Engelse les.
  Altijd buiten elke groep en klas.
  Het enige kind dat met schoolreisjes alleen zat.
  Mijn enige vriendje was mijn kat.
  Ik begrijp nu pas waarom ik huilend thuis kwam nadat mijn juf over hongerige kindjes in Afrika vertelde.
  Ik zag en voelde en kon hier nooit met mijn ouders of broers over praten.
  Alleen, alleen, altijd alleen.
  En toch, weet ik nu, was ik niet alleen.
  Altijd was er die stem die tegen mij sprak en raad gaf.
  Niet altijd wijze of goede raad helaas.
  Anno nu, nu ik weet ben ik nog steeds Nieuwetijdskind, ik leer nog elke dag en hoop, als ik kinderen tegen kom hun uit te leggen waarom ze anders als alle kinderen zijn.
  Ik heb tanwninmijn ogen al ik denk aan al die kideen in de jaren 1800 en begin 1900 , zo duidelijk Nieuwetijdskind en met geduwd gedwongen in het keurslijf van normaal zijn.
  Wie weet was Hitler nooit de gruwel van zijn tijd geweest als hij begrip had getroffen met zijn anders zijn.
  veel kinderen, die met wapens zich willen wreken op wat hun is aangedaan, zouden nooit zo erg gepest zijn en zeker beter begrepen zijn als het begrip Nieuwetijdskind eerder bekend was.
  Als, als, als.
  Wat dan ook, is gebeurd en daar moet je niet bij stilstaan maar verder gaan en vooral met hoog geheven hoofd naar de toekomst kijken.
  Ik ben die ik ben.

  • Petra: de opmerking over Hitler vind ik misplaatst. Als Hitler een nieuwetijdskind was geweest had hij geredeneerd vanuit zijn hart en heeft hij kunnen voelen wat voor leed hij aanrichtte.

 14. helemaal mee eens ,herkenbaar .
  voel mij de voorloper van deze tijd .
  zonder mijzelf bijzonder te voelen,
  zie vele kinderen ,ze kijken mij aan en zie erkenning
  van baby tot kleuter,en tieners ..
  mooi om een bevestiging te krijgen .
  er vallen vele puzzelstukjes samen (9)
  dank je wel lieve Marielle .
  Tonny

 15. En Mireille, Dank je! dank je! dank je! Het is dank zij jou en de vele anderen, de moed die zij op brengen om te spreken volgens hun hart dat de natuurlijke stroom of beweging weer op gang kan komen! Doe zo verder !8

 16. Zo herkenbaar, ben nu bijna 30 en begin nu pas een beetje duidelijk te krijgen waarom ik altijd anders was. Heb nog wel een weg te gaan, maar heb in ieder geval de angst weer achter me kunnen laten en weet dat ik door liefde verder geholpen zal worden. Nu langzaam maar zeker de omgeving weer aanpassen.

  Ben zo blij met deze site, heeft al vele positieve indrukken gegeven in het hoe / waarom ik doe/ben zoals ik doe/ben.

  • @Gerard, Fijn Gerard! Hou het gevoel vast. Vertrouw er op en verken het stilletjes. Iets dat je mogelijk kan helpen. Is dat er 4 types van kinderen zijn: Ik kan nog niet helemaal lezen welke, maar ik voel het al. Het heeft met natuurlijke frequentie the maken. Sommigen hun hartslag ligt in de rechterbovenhoek van het wheel of life, anderen in de rechterbenedenhoek, nog anderen in de linkerbenedenhoek en nog anderen in de linkerbovenhoek. Mogelijk begrijp je deze geschreven woorden niet omdat je op de rechterzijde van je lichaam gefocust bent. Google dan eens op afbeeldingen van the wheel of life en kijk wat deze van gevoel bij je oproepen. Als je het voelt warm of koud worden in je lichaam ter hoogte van je hart dan dan weet je dat communiceren via beelden en gedachten dichter bij je natuurlijk ritme ligt. Verken het ga er mee spelen. Via deze weg zal je ook de andere regionen van het wiel kunnen leren begrijpen.
   Heel veel liefde 8888888888

   • @Love,

    Wat mooi, weer een stukje van mijn taartpunten uitgevogeld, ook dit heeft dus een naam, bijzonder!
    Vrijdag middag nog een tekening gemaakt voor iemand, die vroeg mij uit te leggen in een cirkel waar ik stond en wat ik wilde bereiken…puur om te kijken waar we stonden, om krachten te bundelen.
    Het werden de taartpunten, en daar doorheen kris kras dikke stippen en deze werden door mij verbonden… en daar doorheen kwam de spiraal die uitvloeide uit de cirkel met een lange staart. Liefs, Loetje

 17. Heel mooi en duidelijk artikel! Ik heb laatst een gesprek op school gehad over een van mijn kinderen die heldervoelend en ziend is, ik heb haar al meerdere keren van school moeten halen omdat ze “zag”en daar erg van in de war was, nu weet ik wel hoe ik met haar om moet gaan en er zijn leerkrachten,, die mijn verhaal over haar begrijpen en er open voor staan, maar nu heeft ze een leerkracht, die ik dus ook over haar hoog sensitiviteit heb ingelicht en die denkt volgens mij dat ik hartstikke gek ben, maar goed, we gaan stug door! 🙂

  • @Leonie Jolly, Ik kan mij indenken dat je het zo ervaart, en sta er zoiezo boven en kijk er met mededogen aar,misschien een tip.. op mijn site kun je het orginele artikel uitprinten, wellichtkun je ditop school achterlaten,.. geef je mij maar de schuld;-) ben ik ook gek…een collega gaf mij en anderen de tip om op die manier informatie te geven… ps voor je dochter een tip… geef haar een kristal mee, en leg uit dat deze magie heeft… met de kristal kun je uitspreken dat je op school moet leren en geen tijd hebt voor bezoekjes… en als ze helemaal geen bezoekjes wil, mag ze dat ook uitspreken.. bij mijn zoontje heeft de “toversteen”geholpen, je geeft ze het gevoel van önmacht”terug…;-) dank voor je reactie!

   Lieve Groet,
   Mireille

   • @Mireille, dank je voor je reactie! Ik sta er ook boven en het belang van m’n dochter gaat voorop. Ik ben zelf energetisch therapeut en ben mediamiek. Ik heb me hier jarenlang niet over uit gesproken, maar ben al een tijd “uit de kast”, met als gevolg dat er mensen zijn die me compleet voor gek verklaren en anderen staan er weer open voor, je kent dat wel! Ik heb me laatst ook verkiesbaar gesteld voor de MR van de school en in mijn “verhaaltje” begonnen over mijn werk en hoogsensitieve kinderen, geweldig wat een positieve reacties ik hier op kreeg van een aantal ouders en die er ook meer over wilden weten! Het liefste zou ik mijn dochter het “anders”zijn en alles wat daar bij komt kijken besparen, maar ze zal toch haar eigen weg hierin moeten vinden. regelmatig wil ze “normaal”zijn en mag ik ook niets met haar doen. Ik weet wel door mijn eigen ervaring hoe ik met haar om moet gaan gelukkig, ze kan zichzelf nu aarden en ik maak haar schoon en ook werken we met stenen natuurlijk, (even een aanvulling op je tip, een robijn werkt ook goed bij veel kinderen, houd ze goed geaard)Ik ben nu bezig om workshops voor te bereiden voor leerkrachten en mensen die met kinderen werken, over hoogsensitieve kinderen, hoe ze met simpele oefeningen, deze kinderen verder kunnen helpen en uiteraard om ze voor te lichten. Gelukkig zijn een aantal leerkrachten hier enthousiast over en ben nu ook in gesprek hierover met iemand die hier in het UMCG met kinderen werkt, alhoewel zij denkt dat ze daar er nu nog niet aan toe zijn, probeert ze dingen uit bij kinderen die ernstig ziek zijn,met resultaat! Dus dit geeft hoop voor de toekomst! Maar ik vind het een goed idee om je artikel eerst maar eens te verspreiden onder wat leerkrachten, met jou’n toestemming! Groetjes Leonie

 18. Met belangstelling dit artikel gelezen. Geldt uw oproep in dit artikel niet voor elk kind wat je tegen komt; ‘onderzoek de logica en gedachtegang van dat kind’? Terecht zegt u dat diagnoses vaak te snel en onterecht worden vast gesteld. Maar is de term ‘nieuwetijdskind’ ook geen ‘diagnose’, het ‘classificeren’ of in een hokje plaatsen van personen? Ik zou willen dat de tekst van uw artikel op alle kinderen van toepassing wordt verklaard en dat leraren eindelijk eens gaan kijken naar ‘het kind’ in plaats van het systeem.

  Met hartelijke groet,

  Ton

  • @Ton, Dank voor je belangstelling en kritische noot! Het is idd een term, zoals we voor alles namen en termen creeeren om iets te kunnen benoemen wat we bedoelen.. Iedereen is sensitief, echter de een heeft het sterker dan de ander, of mag zijn en de ander niet… en je opmerking : “Ik zou willen dat de tekst van uw artikel op alle kinderen van toepassing wordt verklaard en dat leraren eindelijk eens gaan kijken naar ‘het kind’ in plaats van het systeem.” ben ik helemaal met je eens! ik hoop dat deze biojdrage weer een paar nieuwe deuren mag openen.. dank voor je mooie reactie!

   Harte Groet Mireille

  • @Ton,

   Ik zou juist niet willen dat deze tekst op alle kinderen van toepassing wordt verklaard. Want Nieuwetijdskinderen zijn juist anders dan de meeste kinderen.
   Het zou hen absoluut geen recht doen als hun eigenschappen worden veralgemeniseerd.
   Wat is dat toch dat ‘men’ alles wat anders is of afwijkt zo graag wil veralgemeniseren?
   (Mijn antwoord: angst).

   • @JiskaBeste Jiska,
    Ik denk niet dat Ton het zo bedoelde. Hij zegt heel duidelijk ‘kijk naar het kind in plaats van naar het systeem’. Daarmee bedoeld hij volgens mij, neem alle kinderen zoals ze zijn. Kijk naar ze zonder te oordelen. Luister naar ze, zonder te oordelen. Dit heeft niks te maken met veralgemeniseren. Je zou helemaal niet hoeven spreken van ‘afwijken’ dit woord bestaat alleen maar binnen het systeem. Als je buiten het systeem kunt zien, dan ontdek je dat het woord ‘afwijken’ helemaal niet bestaat. Je kunt alleen maar afwijken van iets als je dingen classificeert.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in