DELEN
keshe

2012 © Ir. Mehran T. Keshe2012 © vertaling: Ingmar America en Henk te Gussinklo. Dit artikel verscheen eerder op www.wanttoknow.nl

keshe
Mehran Keshe, revolutionair denker en wetenschapper

Men zou een bruiloft niet bijwonen in een clownskostuum, tenzij men nooit heeft geleerd dat er voor elke gelegenheid kledingvoorschriften en gedragsregels zijn. Wij zijn nu bezig om mensen te leren de volgende stap te maken en in staat te stellen om de echte wereld van creatie binnen te gaan, in plaats van vast te blijven houden aan hun huidige geïsoleerde thuis op aarde.

Mijn boek ‘De Ziel’, zal gepubliceerd worden als boek nummer 9 (sommige adviseurs willen liever dat dit het volgende boek nummer 4 zal worden), en zal in feite het laatste boek zijn. Zodra we eenmaal inzicht hebben in de volledige essentie van de schepping, dan pas kunnen we de mensheid begeleiden (niet alleen onderwijzen) om de echte werking van de interactie tussen alle wezens in het universum, zowel in relatie tot elkaar als tot henzelf, te begrijpen. In dit boek, dat al gedeeltelijk geschreven is, zal ik op een hele gemakkelijke en wetenschappelijke manier uitleggen hoe bewustzijn de sleutel is tot de werking van de fysieke werkelijkheid, ongeacht de entiteit, hetzij van mens, hetzij van welke andere entiteit dan ook, die beslissingen kan nemen over de interactie tussen henzelf of tussen andere entiteiten in het universum.

Bewustzijn is geen alleenrecht voor de stam der aardbewoners, maar is de hoeksteen waarop de werking en interactie van alle intellect in het universum steunt. Bewustzijn is het resultaat van de wisselwerking van beslissingen gemaakt door velden en niet door de materie. Op den duur zal de mens tot het inzicht komen dat bewustzijn geen veldsterkte-criterium heeft (zowel in principiële, overgangs-, als stoffelijke velden) en dat het eender is voor alle entiteiten in het universum. Bewustzijn is de centrale controlekamer van de fysieke werkelijkheid, of wat we tastbaar bestaan noemen, alsmede het niet-tastbare.

Als de fysieke werkelijkheid de Zon zelf is, dan is de Ziel het veld dat de Zon onvoorwaardelijk uitstraalt. Wanneer deze velden op elkaar en op de velden van andere entiteiten met een magnetisch en zwaartekrachtsveld inwerken, ontstaat door de wisselwerking van deze complexe velden de creatie van licht, oftewel de gewaarwording van het bestaan van de ander. In deze wisselwerking vormt de observatie van het licht het bewustzijn van het bestaan van de fysieke werkelijkheid van de oorspronkelijke entiteiten, alsmede hoe de interactie zal worden en wat de uitkomst hiervan zal zijn.

Als men eenmaal het licht van de interactie van de velden ziet, wordt men zich op dit punt gewaar van de entiteit zonder de aanwezigheid van zijn fysieke werkelijkheid. Dit is, bijvoorbeeld, zoals de interactie tussen de Magravs van de Zon en van de Aarde; de wisselwerking van vier velden leidt tot de creatie van daglicht, en in dit licht wordt een mens zich op zijn punt van observatie bewust van het bestaan van alle velden van de Aarde en de Zon en hun wederzijdse interactie, en wordt zich daarmee gewaar van het fysieke bestaan van beide bronnen.

Als anderzijds de velden van de Aarde en de Zon in andere richtingen zouden reizen en nooit op elkaar in zouden werken, zou de mens zich niet gewaar worden van de beide entiteiten, en van hun positie en sterkte ten opzichte van elkaar op deze punten in het universum, ondanks het feit dat hij van beide onafhankelijk de velden ontvangt. Maar waar hij wel de interactie van deze velden binnen zijn bestaan ziet, wordt hij zich gewaar van de positie van deze twee entiteiten binnen het domein van het universum.
Op dit moment ziet de mens vanwege zijn kennis van de materiële wereld alles door de bril van de fysieke werkelijkheid. Dit is het drogbeeld dat hem heeft verblind voor de ware essentie van de schepping. “Oh mens van het bestaan, sluit je ogen voor de fysieke werkelijkheid om de werkelijkheid van het bestaan in alle domeinen van het universum te kunnen zien.”

Kosmisch bewustzijn
Kosmisch bewustzijn is de bevestiging van de onlosmakelijke verbondenheid met Al-dat-Is.

 

In werkelijkheid is de mens materie, welke met bewustzijn een ‘wezen’ wordt, en niets meer. Dit is de reden dat alle profeten uit het verleden spreken, zich verbinden en communiceren door middel van de concepten van vuur of licht, naargelang het intellect van hun volgelingen en het begrip van dat moment. Zoals licht oprijst uit de wisselwerking van het veld van de ziel met de velden van de schepper, zo wordt onder invloed van de onthulling van het licht aan de ziel van de profeet geopenbaard hoe het beleid van de toekomst zal moeten zijn.

Men ziet de schepper niet, maar dat wat geschapen is bezit de velden die in kunnen werken op de aanwezigheid van de velden van de schepper. Dit is wat leidt tot verlichting, of het zien van het licht van de schepping. Indien we ons bewust zijn van onze gedachten, zonder aandacht te besteden aan wat ons fysieke deel beslist met zichzelf te doen, worden we ons ervan gewaar dat het bewustzijn in principe de bestuurder is van ons fysieke lichaam.

Anderzijds kan het eigen bewustzijn inwerken op de entiteiten in het universum zonder in te hoeven werken op de fysieke werkelijkheid van deze entiteiten en zonder dat deze entiteiten zeggenschap hebben in de manier waarop de interactie plaatsvindt. Dit is de juiste manier voor de interactie van de Ziel met andere wezens in het universum, omdat hierbij geen behoefte is om de fysieke werkelijkheid te onderhouden, die een bedreiging kan vormen voor de ontplooiing van het ware en juiste pad met anderen in het universum.
Mettertijd zal de mens gaan begrijpen dat bewustzijn het juiste middel voor communicatie met alle besluiten-makende entiteiten in het universum is, en van daaruit zal hij leren het fysieke voorkomen en optreden van het lichaam te corrigeren, door te begrijpen dat het bewustzijn de werking van het menselijk lichaam meer bespeelt dan enig ander veld.

De mens beseft echter nog niet hoezeer zijn eigen lot bepaald wordt door zijn eigen bewustzijnsvelden, welke kracht gelijk is aan de kracht van zijn eigen fysieke, stoffelijke velden. Wanneer de mens dit zal begrijpen, zal hij de wetten van feilbaarheid begrijpen, en zal daarmee nooit gedwongen zijn, en zal ook nooit doen, wat verkeerd is voor hemzelf, of zelfs voor een ander. Eigenlijk hadden de profeten van weleer de mens eerst moeten onderwijzen, vanaf het begin der tijden tot aan zijn intellectuele volwassenwording, over de werking van de ziel en het bewustzijn, alvorens hem te onderwijzen over zijn gedrag in de stoffelijke wereld in fysieke relatie tot elkaar.

Gij zult niet stelen..
Bijvoorbeeld, om te leren wat ‘Gij zult niet stelen’ nu echt betekent, in termen van de werking van velden in het universum? Dit betekent, indien men ongeoorloofd neemt van andermans velden, dat, ongeacht de verschillende Magravs sterkten, iemands eigen veld dan een kracht bereikt zonder dat deze velden eigenlijk gegeven zijn, overeenkomstig het doel van hun beweging in het universum. Door deze nieuwe incorrecte veldsterkte, verworven door degene die zich de velden heeft toegeëigend, verandert zijn eigen veld in sterkte, waardoor hij andere velden op zijn pad van beweging door het universum zal aantrekken of afstoten. Aangezien deze velden niet de zijne zijn, verandert zijn pad van beweging en bereikt hij niet de juiste en gewenste bestemming.

De mens moet dus de realiteit van zijn gedragingen doorzien en zich bewust zijn van hetgeen een interactie zal voortbrengen. Dit besef van de wijze waarop het juiste pad gehandhaafd kan worden en wat gedaan moet worden om de eindbestemming te bereiken, wordt op deze manier het bewustzijn van de mens.

comic-caveman-raising-consciousnessZodra wij de universele gemeenschap binnentreden, zullen onze gedachten, gewaarwordingen en hun controlerende ‘bewustzijn’ als een open boek zijn voor iedereen in het universum, aangezien zij niet kijken naar de fysieke werkelijkheid, maar naar de wisselwerking tussen de inwendige velden van het brein en de velden die het brein uitzendt als antwoord op wat het zou willen behalen of de doelen die het zou willen bereiken voor het lichaam.
Deze andere entiteiten zullen de mensheid vrijelijk toegang geven tot hun velden, zodat wij voort gaan op ons juiste pad, of zij trekken hun velden terug uit het bereik van onze gedachten, zodat ze ons wederom niet hinderen in onze lijn van beweging, en de mensheid haar juiste eindbestemming kan bereiken.

Wanneer de mens zich in de nabije toekomst onder zijn universele familie begeeft, zal hij in de open spanwijdte van het universum worden beoordeeld en veroordeeld op grond van zijn gedachtevelden en niet op grond van de reflectie van zijn fysieke gedrag. De fysieke werkelijkheid heeft behoefte aan verschijning, maar bewustzijn heeft geen fysieke werkelijkheid nodig om aanwezig te zijn in alle domeinen van de schepping in het universum. Dit betekent dat de gedachten van de mens in beginsel een Magrav-veld zijn, welke uitstraalt vanuit de werkzaamheid van zijn stoffen, en dit wordt op zijn beurt een reflectie van velden zonder enig tastbaar deel. Bewustzijn is een deel van de communicatie van leven tussen alle entiteiten die hun gedachtegang beide kunnen ontvangen en verzenden als antwoord op het gedrag en de gedachten van anderen.

De mens die de werking van gewaarwording en bewustzijn begrijpt, is de mens die het koninkrijk van de schepper is binnengetreden. Er zijn mensen die beweren dit niveau te hebben bereikt door meditatie, en er zijn mensen die dit niveau van begrip en gedrag hebben bereikt zonder zich dit te realiseren; door middel van hun natuurlijk correcte gedrag vanaf hun opvoeding en door geen angst te hebben voor straf, zoals er mee is gedreigd door de profeten van destijds. Bestraffing is het controlesysteem van de fysieke werkelijkheid, terwijl bewustzijn actie is zonder straf. Bestraffing is voor de fysieke mens, terwijl gewaarwording en bewustzijn attributen zijn van de ziel van de entiteit.

Aldus is dit het punt dat we de spanwijdte van dit universum en daarbuiten hebben geopend voor de mens. Tegelijkertijd zullen we de mens leren dat er geen straf is in het universum. Van hier af aan is deze stok van controle (bestraffing) verwijderd uit het instrumentarium voor het onderricht van de mens. Vanaf dit punt zal de mens leren dat zijn gedrag en zijn bewustzijn de middelen zijn voor zijn eigen controle, en dat hij volwassen genoeg is om vanaf heden zijn eigen gewaarwording en bewustzijn te zijn. Zodoende zal er niet langer de behoefte bestaan aan de fysieke leermeesters van weleer en hun controle methodes van onderwijzen gebaseerd op het fysieke lichaam, via de dreigementen dat de mens op de ene of andere manier gestraft wordt als hij het ene of het ander doet.

In het universum zijn oorlogen noch hebzucht, maar een duidelijk pad vrij van de belemmeringen van tastbaarheid. Zij die de werking van het bewustzijn begrijpen zullen een wonderbaarlijke tijd beleven in de werelden die wij als een geschenk voor de mens hebben opengesteld en hun ruimte die in vrijheid mag worden gebruikt. Zij die dit echter niet begrijpen zullen een zware tijd meemaken, totdat zij zich realiseren dat gewaarwording en bewustzijn en hun interactie met andere gelijkwaardige entiteiten de loop zal bepalen van hun bestaan in het universum.

Dit zal de weg zijn waarop de mens zijn evenwicht op het juiste pad in alle rijken van creatie zal vinden,
volgens de ware leer van de schepper.

Gezegend zijn de zielen die de gedachten begrijpen en niet alleen dat wat is geschreven.

Mr. M.T. Keshe

www.keshefoundation.com

 

8 REACTIES

 1. Ja, Robert,

  daar heb je helemaal gelijk in. het is inderdaad het ont-wikkelen. Het geduld hebben als ziel om naar je mens deel te luisteren en het uit leggen en aan de andere kant dat de mens zijn ziel toelaat en ook de ziel gaat begrijpen.

  Mijn hoofd is leeg, dat heb ik jaren geleden wel al geleerd hoe je dat doet. maar om elkaar te begrijpen en in balans te brengen en te houden met een glimlach en geduld valt niet altijd mee, zeker als je behoorlijke pittige opdrachten mag gaan uitvoeren….;) maar ook dat wend…
  als menselijk wezen met oude patronen die uitgezuiverd mogen worden….getransformeerd naar een nieuw positief en verlicht geheel….is het ook voor mij soms moeilijk om uit te leggen….om anderen en mezelf te helpen ont-wikkelen…ook ik heb het geluk dat ik vele leraren heb mogen ontmoeten die mij allen een stukje op weg helpen, verlichten dus. en dat is per persoon inderdaad verschillend en dát is het em nu net. hoe ga je het uitleggen zodat iedereen je begrijpt….dat lukt niet….hoeft ook niet…ieder doet het op zijn eigen tempo en eigen manier en ontwikkeld zo; eigen-wijsheid. mooi hé? ik vond en vind het leuk om met jouw en de anderen te communiceren en zo helpen we elkaar…puntjes op de i zetten noem ik dat. of en hier sluit ik mee af; een foto-rolletje dat ont-wikkeld wordt met licht en water en chemische stofjes en dan als het klaar is,stap voor stap, samengevoegd ..zie je de plaatjes duidelijk en helder…mits je geen overbelichting of helemaal geen lichtflits hebt gebruikt! hahaha 😉

  liefs, Henriëtte 🙂

 2. Henriëtte en Nele,

  Dat soort zaken worden duidelijk door de ontwikkeling zelf. En dat is niet iets dat je kunt DOEN. Dat gebeurt van binnenuit. Dat redt een mens echter nooit allemaal in zijn eentje. In dit leven ervaar ik de moeilijkste weg en dat is ‘alles zelf voelen’. Maar om dingen te begrijpen heb ik ook veel gepraat met degene die mij op die hele weg op weg heeft geholpen en heeft gesupport. Dan ga je wel herkennen wat er gezegd wordt. En dat is ook belangrijk als mens, dat er herkenning is in wat je zelf ontwikkelt, zodat het ook begrepen wordt. Begrijpen doe je alleen door de eigen ervaring maar de herkenning in anderen maakt het dan ook tastbaar voor je zelf.

  Het zijn heel wezenlijke verhalen maar zo ben je nooit 24 uur pr dag. Zeker tegen het einde van de ontwikkeling, wat als een laatste moeizame stap kan velen, heb je ook wel eens het gevoel van ‘godgloeiende tyfus tering’. Maar dan gaat het niet om de woorden maar om hoe het velt. Als we werkelijk continue i verbinding zouden zijn, zijn we hier niet meer als mens. Die menselijke zaken blijven dus ook gewoon gestaan. je kunt evengoed nog in je hoofd zitten maar dan is alles wel vrij en leeg. Dan oordeel je niet meer, heb je geen verwachtingen meer etc. En dat is wat ik ook ben gaan zien door de persoon waar ik mee gewerkt heb, je blijft altijd ook gewoon mens en wat je ook zegt en doet, het blijft altijd menselijk omdat verder alles vrij is. Dan hoor je niet zozeer de woorden maar dan kijk je daar doorheen en zie je de persoon. Zelf ben ik gaan ervaren dat je je dan gaat uiten zoals het voelt ( in plaats van OVER je gevoel te praten). En DAT is dan juist het menselijke.

 3. Nou Robert, ik vind dit een klasse uitleg hoor!!

  Ben heel blij dat je dat hier zo hebt neergezet! dank je wel

  Nu is het allemaal wat duidelijker, op alle gebieden die door iedereen op zijn eigen manier is beschreven.

  voornamelijk bedoel ik dan hoe ieder het op Zijn eigen manier ervaart. en probeert in woorden om te zetten.

  Deze uitleg van jouw kan ik me helemaal in vinden, dus bedankt voor deze prachtige en duidelijke uitleg, ik vind het heel mooi en ik moet zeggen dat ik een paar keer dacht tijdens het lezen, oooh ja, zo is het ook en zo zeg je het in woorden.

  nogmaals bedankt! nu kan ik het ook beter verwoorden 🙂 wat ik voel en denk als ziel en mens. ben helemaal blij! 🙂

  liefs, Henriëtte 🙂

 4. Als je vanuit bewustzijn gaat leven dan is alles ineens heel simpel. Wat je dan ontdekt is dat je een ziel bent en een lichaam hebt. Alles wat dan werkelijk bestaat is wezenlijk en je kunt het op een menselijke manier uit drukken. Dat wezenlijke, en de ziel, heeft alleen een lading die verwerkt moet worden. Alles in het universum is energie. Materie is alleen de meest dichte vorm van energie. Energie stroomt maar wat verwerkt moet worden is energie die niet meer stroomt. dat ervaren wij als mens als spanning, vastzittende of bevroren energie. Net als ijs, dat is gewoon bevroren water wat weer kan ontdooien. Zo is dat met spanning hetzelfde. Als die energie eer volledig ontdooit is en stroomt ben je vrij. Ik heb in mijn vorige reactie niet het hele overzicht van mens-zijn beschreven. Dus hier het hele overzicht.

  We zijn een ziel en we hebben een lichaam. De eerste vrag is ‘hoe leg je uit wat de ziel is’? Het is de essentie van het hele universum met alles erin, in alle vorm en zonder vorm’. Die essentie is energetisch. Maar dan is het een bewustzijn en niet alleen een stroom van deeltjes. dan kun je je afvragen wat de ziel of het bewustzijn in houdt. Dat zijn alle aspecten die wij als mens kennen. Energetisch zijn dat de chakra’s. Die staan voor gronding, seksualiteit en creativiteit, kracht, liefde, communicatie, inzicht en wijsheid. De gronding is alleen om te aarden in het aardse leven. Als je alle andere aspecten in een blender zou stoppen krijg je één bewustzijn en DAT is de ziel. De ziel is dus een bewustzijndat al die aspecten bevat. Menselijk hebben al die aspecten een locatie in het lichaam. Dat zijn de chakra’s. Alles wat een mens is, kan en doet is in feite wezenlijk, niet lichamelijk. Wetenschap, psychologoe, filosofie, religie, tantra en ga zo maar door. Alles is in de kern, de ziel, aanwezig en is daarmee wezenlijk. De mens is er alleen vanuit zijn hoofd, zijn ego, mee bezig.

  Menszijn is de verbinding va lichaam en ziel. Maar daarvoor moet eerst die bevroren energie weer ontdooien. In die zin gebeurt alles van binnen. De energie, en de chakra’s, moeten zich dan ook ont-wikkelen. De relatie tussen man en vrouw is gebaseerd op spanning maar dat eenbeeld over het innerlijk. Van binnen is er manlijk en vrouwelijk. Ofwel denken en voelen. Die worden gescheiden door de spanning. Als die spanning wordt verwerkt komen ze weer met elkaar in contact. Denken en voelen zijn de twee tegengestelden in de mens maar de ziel is de eenheid van die twee. Alle chakra’s of aspecten zijn ook de verbinding van denken en voelen. Al die aspecten zijn dus ook weer aspecten in de verbinding van manlijk en vrouwelijk van binnen. De ziel is dus de eenheid van manlijk en vrouwelijk met al die aspecten in zich. Maar de ziel is een deel van het universum, als bewustzijn. Als mens kunnen we ook in verbinding komen met het universum. In feite is het lichaam ook deel van het universum, alleen op het materiële vlak. Maar als energetisch alles hersteld is, staan we vanuit ons lichaam ook energetisch met alles in verbinding. Dan hebben we het mens-zijn bereikt.

 5. Ik heb niet de bedoeling om iemand zwart te maken maar als je wetenschappelijk uit wilt leggen wat het Zelf is ben je onbewust van wat het werkelijk is. Dat kun je alleen beleven vanuit een ontwaakt en wakker bewustzijn. Dat ontwaken gebeurt vanuit de kern, de ziel. Als dat gebeurt ga je ervaren hoe je in elkaar steekt. Het is mij duidelijk dat ik een ziel BEN en een lichaam HEB. Het is echter de bedoeling om een mens met een ziel te worden. De ziel en het Zelf zijn twee verschillende dingen. De ziel is het ZIJN en in dat zijn is alles aanwezig waar de mens zich mee bezig houdt. De mens pikt als het ware één aspect uit die ziel en gaat er vanuit zijn hoofd mee bezig in de buitenwereld gericht, op zoek naar bewijs, tastbaarheid etc.

  Een overzicht wat mens-zijn is. Het lichaam is manlijk OF vrouwelijk. Van binnen is er manlijk EN vrouwelijk. Gedachten zijn manlijk en gevoel is vrouwelijk. Alle chakra’s en hun betekenis zijn de verbinding van manlijk en vrouwelijk van binnen. Als al die aspecten helemaal ontwikkeld zijn zijn manlijk en vrouwelijk met elkaar verbonden, kunnen ze één zijn. Dan kun je een WETEN ervaren en dat is energetisch. Het Zelf is in het onderlichaam, onder de navel. Als alle chakra’s helemaal ontwikkeld zijn kun je in de stroom terecht komen die door je lichaam heen gaat. Dan is de weg vrij om vrij tussen je hoofd en je Zelf te bewegen. Dus als manlijk en vrouwelijk één kunnen zijn kun je je Zelf ZIJN. Maar wat houdt het Zelf precies in? Het Zelf IS een verbinding en wel de verbinding van hemel en Aarde. Energetisch komen die twee in het Zelf bij elkaar. vanuit die verbinding kun je je verbonden voelen met al het leven. Zodanig dat de energie van een ander, een dier, een boom en alle leven en materie via eigen lichaam en energie ervaren kan worden. DAT kan voelbaar zijn vanuit het Zelf. Vanuit het Zelf is het mogelijk alles energetisch te voelen wat belangrijk is in je eigen leven. Op dat soort momenten heb je dan 4D ervaringen.

  Met het oog op 2012 en veranderingen die er over bewustzijn worden geschreven in sommige verhalen, gaat het (als het om bewustzijnsverandering) dan soms over het verruimen naar een 5D werkelijkheid. Als dat zo is dan GAAN we niet naar die dimensie maar die wordt voor ons als mens toe gevoegd. Punt daarbij is dat er in de mens heel oude zaken kunnen zijn die geheeld moet worden om ineens die 5D werkelijkheid aan te kunnen. Als die 5de dimensie er tenminste werkelijk komt. Maar als het om een bewustzijns-verruiming gaat moet je als mens wel eerst bewust ZIJN. Als je dat werkelijk bent dan ervaar je al 4D en heb je innerlijk dat verleden geheeld. Als dat niet het geval is dan ben je onbewust en zit je in je hoofd. Als dan die 5de dimensie er ineens komt terwijl je onbewust bent, krijg je ineens met twee extra dimensies te maken en ga je ineens ook alles voelen wat nog geheeld moet worden. Dan wordt je dus ook ineens volledig met jeZelf geconfronteerd. En DAT zal dan de chaos zijn die ervaren wordt als het ego nog de controle heeft over wat er in het lichaam om gaat. Je gaat dus ineens van onbewust en 3D naar een 3,4 en 5D werkelijkheid. Als je al bewust bent heb je al een 3 en 4D werkelijkheid en ben je innerlijk geheeld. Dan is de toevoeging van de 5de dimensie veel gemakkelijker. Om die 5de dimensie erbij te ervaren als mens zal er een verandering moeten plaats vinden in ons lichaam. Dan komt automatisch ook de 4de dimensie erbij. Dan wordt je als het ware ineens helemaal door gelicht en ga je ook alles ervaren wat niet geheeld is. WAT er geheeld moet worden kan veel verder gaan dan alleen ons eigen leven. Dat kan per persoon vrschillend zijn. Dat zou kunnen variëren van mensen die het niet aan kunnen en overlijden tot mensen die al heel zijn en nergens last van hebben. Er kunnen mensen zijn die echt een enorme ‘lading’ dragen en er kunnen mensen zijn die een kleine lading dragen. Voor de één kan het gemakkelijk zijn en voor de ander weer moeizaam. Alles is mogelijk.

 6. Dank u voor uw mooie wetenschappelijke woorden meneer Keshe,

  ik heb het met mijn gevoel gelezen en trachten te zien wat u wilt duidelijk maken. Ik ben mij ervan bewust dat gedachten krachten zijn en als ziel je met je lichaam communiceert dmv gevoel, door licht tot stand gebracht. volgens mij is dat wat u duidelik wilde maken, en daar naast kun je met je ziel, via licht gedachten uitzenden naar alle rijken en entiteiten die er zijn, al wat is en er altijd is geweest. dit doe je met licht. die alle kleuren bevatten en dat wordt terug gestuurd en via het gevoel begrepen en dat wordt weer in woorden omgezet.
  zodat wij hier in woorden met elkaar kunnen communiceren.

  het licht communiceert met liefdeslicht wat onvoorwaardelijk is, er wordt altijd van ons gehouden, en we mogen leren, kiezen, dus creëren, zodat “dingen” tot stand worden gebracht. zoals uw verhaal, zodat er beelden onstaan en we kunnen zien wat er wordt bedoeld. en wat de bedoeling is….ook ik hoop dat ik het in mijn versie duidelijk heb kunnen maken dat ik het heb begrepen met mijn manier van spreken, via mijn mensdeel het lichaam, waarmee ik als ziel ben verbonden.
  Als laatste zou ik willen toevoegen; zonder lichaam, spreekt iedereen dezelfde taal….mét lichaam…spreekt ieder zijn eiegen taal…die op één lijn gebracht kan worden, via het gevoel…zodat we ons als mens bewust worden dat we veelal hetzelfde bedoelen…maar ons anders uitdrukken. waardoor verwarring kan ontstaan. door ons te richten op liefdeslicht met onze ziel en angst kunnen uitschakelen…komen we allen tesaam en worden we ook weer één met onze licht lichamen, de ziel, met de mens….en met al wat is. ik voel en weet dat u helemaal gelijk heeft…maar om dit in woorden te vatten…valt niet mee…

  kan me wel de vorige reactie voorstellen van Werner….
  Maar lieve Werner…er is geen sprake van een bedreiging…
  Het is alleen lastig om in woorden dit uit te leggen….
  Dat is ook de reden dat ik nu hier op reageer en misschien dat je mijn versie beter begrijpt? want on-voor-waardelijk lief hebben..betekent; lief hebben ongeacht hoe je denkt of schrijft…we doen allen ons best….zie het met onv liefde en voel het met onv liefde…onv liefde veroordeelt niet…
  dit komt vanuit de ziel…het onzichtbare deel van ons mensen…die wel met ons is verbonden….en sluit jij je mensen-ogen..zie je het licht…van je ziel…die wordt gevoed door licht…en die voeding= informatie…zo leren wij….als ziel maar ook als mens, dus samen.
  om dit te begrijpen is een proces….net zoals je eerst het abc mag gaan leren aleer je woorden kunt maken=creëren.

  Laten we ons best doen om onv lief te hebben en elkaar zo leren begrijpen zonder ons aangevallen te voelen….want dat is echt niet de bedoeling….het is hard werken…ook voor mij…maar ik heb deze keuze gemaakt omdat ik het in het diepst van mijn hart en ziel me wens om onv lief te hebben, te geven en te ontvangen, voor al wat is….niemand uitgezonderd….

  Liefs, Henriëtte xxx

 7. Ik vind het altijd boeiend om te lezen. Toch het gaat mijn pet te boven. Ik richt mijn leven op het bewustzijn van mij zelf. Hoe helderder mijn bewustzijn is hoe beter ik het ego kan scheiden en het ego de plaats terug krijgt waar het hoort. N.l als ondersteuning van het bewustzijn. Persoonlijk houd ik niet zo van die dreigementen dat mensen die begrijpen gezegend zijn. Alsof het een prestatie is om inzicht te hebben. Inzicht /bewustzijn is niet iets dat nagejaagd kan worden. Het overkomt je door het leven te leven.

  groetjes
  Werner

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in