– Pamela Kribbe channelt de aarde –

De Aarde spreekt over de relatie tussen mens en dier en de spirituele betekenis van het dierenrijk op aarde. Daarmee wil zij licht werpen op onze rol ten opzichte van dieren, wat wij voor hen kunnen doen en ook wat wij van hen kunnen ontvangen. De Aarde wil de aandacht vestigen op de mogelijkheid van een vreugdevolle samenwerking met het dierenrijk.

Lieve mensen,

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Het vervult mij met veel blijdschap om in jullie midden aanwezig te zijn en door jullie gekend te worden. Jullie zien mij, jullie Moeder Aarde, als volwaardige partner in de schepping. Je erkent mij doordat je mijn schoonheid waardeert, je bekommert om de natuur en je verbonden weet met het dierenrijk. Jij die dit hoort of leest, staat open voor een verbinding met mij. Ik dank je daarvoor want het is iets dat zowel mij als jou veel kan geven.

Tijgertje

Uiteindelijk zijn wij één. We worden gedragen door één bewustzijn: het bewustzijn van God zelf, dat op allerlei manieren zich manifesteert en ervaring opdoet. Door ons allen stroomt één bewustzijn, door het mensenrijk, het dierenrijk, het plantenrijk en het mineralenrijk. Voel dat eens. Deze eenheid maakt het mogelijk dat wij, in onze verscheidenheid, met elkaar kunnen communiceren, van elkaar kunnen leren en elkaar daardoor verrijken. Dat is het doel van deze workshop, van dit samenzijn: dat je je verrijkt voelt door al wat leeft op aarde, in het bijzonder door de dieren die jullie als trouwe kameraden omringen.

Ieder van jullie die zich aangetrokken voelt tot dit onderwerp heeft, nu of in het verleden, een diep contact ervaren met dieren. Dit contact reikte verder dan het verzorgen of onderhouden van een dier. In dit contact was er iets dat je hart beroerde en je emotioneel raakte. Wanneer deze innerlijke geraaktheid er is geweest, heb je iets waardevols gegeven aan het dierenrijk. Door jouw aandacht en openheid voor het dier dat er was of is in je leven, geef je een belangrijke energie door aan het dierenrijk.

De natuur en het dierenrijk verlangen ernaar gezien te worden door mensen, gewaardeerd te worden om wie ze zijn. Ze zijn deel van de schepping en wanneer jullie dieren respectvol en zorgvuldig behandelen, worden zij daar innerlijk blij van. Jullie maken je soms zorgen of je wel genoeg doet voor het dierenrijk, om het lijden dat er is te verzachten. Je neemt waar hoe respectloos er met dieren wordt omgegaan, en dit geeft je een zwaar en moedeloos gevoel. Sommigen van jullie kunnen daar zelfs somber en gedeprimeerd van worden.

Vandaag wil ik iets vertellen over de relatie tussen mens en dier en de spirituele betekenis van het dierenrijk op aarde. Hiermee wil ik je iets duidelijk maken over jouw rol ten opzichte van dieren, wat je voor hen kunt doen en ook wat jij van hen kunt ontvangen. Ik wil je aandacht vestigen op de mogelijkheid van een vreugdevolle samenwerking met het dierenrijk.

De betekenis van de band tussen mens en dier

Alle levensvormen op aarde hebben een bepaalde bestemming. Alles wat leeft is bezig zich te ontwikkelen en te ontplooien in een creatieve scheppingsdans. De mens onderscheidt zich van alle andere levende wezens op aarde doordat hij over een vrije wil beschikt, waarmee hij vorm kan geven aan zijn realiteit op een manier die dieren vreemd is. Dieren leven vanuit hun natuurlijk aangeboren instinct en zij zijn energetisch sterk verbonden met de soort waarvan zij deel uit maken. Ze leven grotendeels vanuit de essentie van hun soort, wat betekent dat hun individualiteit nog niet zo sterk is ontwaakt als bij mensen.

Mensen beschikken over een hoge mate van individualiteit en vanuit die individualiteit zoeken ze vorm te geven aan hun levensweg. Daarbij gebruiken mensen veelal hun hoofd en hun wilskracht om hun ideeën om te zetten in de materiële werkelijkheid. De vrijheid om te scheppen is aan de ene kant een gave en een krachtbron, behorend tot het mens zijn. Aan de andere kant kan dit vermogen ook leiden tot disbalans en zelfs geweld en vernietiging. Als je als mens teveel leeft vanuit het denken en willen, als je teveel wilt sturen en ordenen, raak je het contact kwijt met het geheel waarvan je deel uitmaakt. Je ervaart de verbondenheid hiermee niet meer en bevind je in een vacuüm. Zoals de geschiedenis laat zien, stelt de mens zich dan eigenmachtig op boven de natuur en wil hij de natuur onderwerpen ten dienste van zichzelf. Dit heeft een gewelddadig effect gehad op de natuur, op de dieren, planten en mineralen. De mens zelf lijdt er ook onder. Hij is vervreemd geraakt van zijn eigen natuur, zijn spontaniteit, zijn gevoel.

De spirituele betekenis van het dierenrijk op aarde (1)

Geen ander levend wezen op aarde kan zich zo eenzaam en verloren voelen als de mens. Dieren en de rest van de niet-menselijke natuur voelen instinctief een verbinding met het geheel. Dit is voor hen vanzelfsprekend, ze twijfelen daar niet aan en kunnen zich daarom makkelijker overgeven aan het leven. Dieren leven in het nu, ze denken niet na over de toekomst. De mens heeft zijn natuurlijke verbinding met het leven verloren. Wat is de bedoeling van zijn weg op aarde?

Het zelfbewustzijn en de scheppingskracht die horen bij het mens zijn, vormen niet alleen een krachtbron en een gave. Deze vermogens kunnen ook een valkuil worden en in die valkuil is de mensheid overduidelijk gevallen. Dat neemt niet weg dat de mensheid tóch een belofte in zich draagt, die heel bijzonder en verrijkend is voor alle levende wezens op aarde. Het dierenrijk heeft op onderbewust niveau weet van deze belofte. Er is vanuit het dierenrijk nog steeds respect voor de mensheid en de mogelijkheden die de mens in zich draagt.

Wat is nu die belofte, die spirituele bestemming van de mens? Als de mens bereid is zijn scheppend bewustzijn te gebruiken in verbinding met de natuur, vanuit een wederzijds geven en ontvangen, kan het leven op aarde zich werkelijk ontplooien tot een creatieve scheppingsdans. De natuur kan de mens voorzien in zijn levensbehoeften en hem inspireren door haar schoonheid en evenwicht. De mens kan ook de natuur iets geven. Wat de mens aan de natuur geeft door zich in respect en openheid met haar te verbinden, is bewustzijnsgroei. Ik wil dit graag nader uitleggen.

De geboorte van individualiteit in dieren

In alles wat leeft op aarde is bewustzijn aanwezig, ook in een plant, ook in een steen. Dieren zijn voor mensen het meest herkenbaar als bewuste wezens omdat zij het meest als individu in de wereld staan. Je kunt een dier doelgericht zien bewegen door de werkelijkheid, afwegingen makend en reagerend op zijn omgeving. Bij planten en stenen is dit minder zichtbaar. Hun bewustzijn is dromeriger en passiever van aard. Het is voor mensen makkelijker zich te verbinden met dieren vanuit een bepaalde herkenbaarheid.

Als je een dier benadert vanuit liefdevolle aandacht, dan geef je het dier het besef dat het uniek is, dat het bijzonder is, dat het een individu is. Niet zo maar een exemplaar van een soort, maar een individu met een eigen binnenwereld, een eigen beleving van de wereld. De mens draagt bij aan de geboorte van individueel bewustzijn in dieren. Het dier voelt in het contact met de mens zijn bewustzijn groeien. Op het moment dat jij het met aandacht en liefde omringt, wordt het wakker voor zichzelf. Dit gebeurt heel duidelijk in de relatie die jullie aangaan met huisdieren. Je ontwikkelt een unieke band met zo’n dier. Deze verbinding werkt breder door in het dierenrijk, het vergroot niet alleen het zelfbewustzijn van dat specifieke dier, maar het vergroot ook het bewustzijn van de soort waarvan het dier deel uitmaakt. Door jouw menselijke bewustzijn in zich op te nemen, maakt het dier kennis met een andere belevingswereld dan die hij kent vanuit zijn dierlijke natuur. Het dier staat hiervoor open, wil deze ervaring opdoen om zelf het domein van het voelen en beleven dieper te verkennen. Huisdieren pikken vaak de emoties op van hun baasjes, en ook al zijn deze negatief, het is iets waarvoor dieren vanuit hun ziel kiezen omdat zij iets willen leren van het soort bewustzijn dat mensen bij zich dragen.

Soms kan het aanvoelen van de stemmingen van hun baasje dieren belasten. Het kan zelfs lichamelijke klachten of gedragsproblemen veroorzaken. Toch nemen zij dat op de koop toe. Zij willen graag bij jullie zijn. Dit is vanuit een verlangen om zelf tot bewustzijngroei te komen én ook omdat ze zoveel van jullie houden. Zoals velen van jullie weten, hebben huisdieren een ongelooflijke trouw en dienstbaarheid naar mensen toe. De liefde en aandacht die je hen geeft, retourneren zij in veelvoud. Het contact met dieren kan spiritueel ook veel betekenen voor mensen. Dieren kunnen de mens herinneren aan de oerverbondenheid van elk levend wezen met het geheel. Dieren kunnen je door hun aanwezigheid stimuleren meer los te laten, uit je hoofd te komen, te vertrouwen op het leven. Dieren kunnen je rust, aarding en ontspanning brengen. De pure liefde van een dier kan je doen realiseren dat er van je gehouden wordt, ongeacht wat je presteert of hoe je eruit ziet. Dieren kunnen je terugbrengen bij je kern.De spirituele betekenis van het dierenrijk op aarde (1)

Energetisch gezien kan er een prachtige wisselwerking zijn tussen mens en dier. Jullie stimuleren de geboorte van individualiteit in dieren en dieren stimuleren in jullie een gevoel van verbondenheid.

Wat dieren willen en waar eigenlijk alle leven op aarde innerlijk op is gericht is bewustzijnsgroei: je meer bewust worden van jezelf en toegroeien naar de vorming van een vrije wil en individuele zelfexpressie. Met de geboorte van zelfbewustzijn, ontstaat individualiteit en vanuit individualiteit ontstaat ware creativiteit. Wanneer je een bewust scheppend, individueel wezen bent, kun je buiten de wetmatigheden van de natuur treden en iets nieuws scheppen. Iets nieuws scheppen kan alleen als je kunt afwijken van aangeleerde gewoontes en aangeboren instincten. De geboorte van individualiteit in een levend wezen is iets heel groots op zijn ontwikkelingsweg. Het staat gelijk aan de geboorte van de ziel. Dieren zijn levende wezens die bezig zijn als individuele ziel geboren te worden, in een lang proces van innerlijke ontwikkeling. Mensen hebben al een individuele ziel, zijn zelfs al zover dat ze ook de uitwassen, de valkuilen hebben ervaren van een te sterk ontwikkelde vrije wil. Mensen kunnen dieren helpen tot zelfbewustzijn te komen en dieren kunnen mensen thuis brengen op aarde, in verbondenheid met de natuur.

Het lijden van dieren verzachten

Tot slot wil ik graag ingaan op de vraag hoe je het lijden van dieren kunt verzachten. Velen van jullie worden in je hart geraakt door de respectloze omgang met dieren in de wereld. Sommigen van jullie raken daarvan zelfs uit balans en voelen een zware pijn en machteloos verdriet in de confrontatie met dit lijden. Ik wil je een paar suggesties aan de hand doen waardoor het omgaan met en bijstaan van dieren een vreugdevolle samenwerking kan worden, waar jullie allebei geïnspireerd door raken.

– Je doet al heel veel door hier te zijn op aarde

Realiseer je dat jij in je diepste wezen een healer bent, een hoeder van de aarde. Je bent diep verbonden met mij vanuit je ziel. Er bestaat een oude afspraak tussen mij en jou. Jij wilde als ziel hier incarneren om de aarde te verrijken en te bevruchten met jouw liefdevolle bewustzijn. Ook wilde je hier komen om te genieten en je verbondenheid te ervaren met de rijkdom aan leven die zich op aarde manifesteert. Door hier te zijn, de schoonheid en harmonie in de natuur te waarderen, en jouw natuurlijke trilling uit te stralen waar je ook gaat of staat, help je al mee om heling te brengen aan de dieren en de aarde.

Je twijfelt er misschien aan of dit wel genoeg is, maar besef dat bewustzijn altijd scheppend is. Als jij op aarde een bewustzijn kunt vasthouden van liefde voor de natuur en warmte en respect voor dieren, wordt dit bewustzijn gevoeld en waargenomen door dieren en door mij. Het is mensen eigen zich af te vragen of ze wel genoeg doen en je kijkt dan naar concrete, zichtbare resultaten. Echter, de trilling van jouw bewustzijn verandert iets, harmoniseert iets, zonder dat je iets doet of zegt.

– Zie dieren niet als slachtoffer, eer hun weg

Realiseer je daarnaast dat dieren een eigen bewustzijn hebben. Zij hebben gekozen voor hun leven op aarde om hiervan te leren en te groeien in bewustzijn. Dieren zijn innerlijk bereid veel te geven in dienstbaarheid aan de mens. Zeker is het zo dat zij gevoelsmatig lijden onder een respectloze behandeling. Maar het helpt hen niet als je in die pijn meegaat, als je met hen gaat meelijden. Eer hun weg. Het helpt hen meer als jij bij jezelf blijft en nagaat bij jezelf wat jij positief kunt bijdragen aan hun welzijn. Dieren zijn met weinig al blij. Vertrouw op de kracht van een klein gebaar.

– Respecteer je grenzen en houd balans tussen geven en ontvangen

Stem je innerlijk af op het dier of de dieren die je wilt helpen. Voel aan wat mogelijk is, wat voor jou blij en vreugdevol aanvoelt en waar ook jij geïnspireerd van raakt. Dat is jouw weg. Onthoud: jij bent hier om jouw unieke zielelicht gestalte te geven. Doe wat je gevoel je ingeeft, doe wat je vreugdevol stemt, laat je van binnenuit inspireren. Volg het ritme van jouw hart. Ook waar het gaat om bewustzijnsverandering op aarde ten behoeve van de dieren, is er een plaats en tijd voor alles.

 

Dieren helpen zou iets vreugdevols moeten zijn waarin je geeft én ontvangt, waarin je wederzijds geïnspireerd wordt tot bewustzijngroei. Vanuit jullie drang om lijden weg te nemen, kun je teveel gaan geven en je grenzen uit het oog verliezen. Dieren hebben een goed ontwikkeld gevoel voor grenzen. Om uit te vinden of je teveel wilt geven, kun je een dier innerlijk raadplegen en vragen wat het van je verlangt. Dit is vaak iets anders dan je verwacht. Je kunt ook vragen om een innerlijke gids in de vorm van een dier. Laat een dier in je verbeelding bij je komen en vraag het om een boodschap. Zie het omgaan met dieren als tweerichtingsverkeer; zie jezelf als gever én ontvanger.

– Laat je hoofd los en vertrouw op je gevoel

In het intuïtief contact maken met dieren komen jullie veel zelftwijfel tegen. Voel ik het wel goed, verzin ik het niet allemaal, is het geen projectie van mijn kant?De spirituele betekenis van het dierenrijk op aarde (1)

Zie dit proces van contact maken als een ontdekkingsreis. Op deze reis word je gevraagd je hoofd als kompas los te laten, en te gaan varen op je gevoel. Als je merkt dat je vaak wordt gehinderd door je denken, door je hoofd, oordeel er niet over. Het is een groot probleem van de mensheid als geheel dat mensen teveel in hun hoofd leven. Je voelt je mede aangetrokken tot communicatie met dieren omdat je het mentale meer wilt loslaten, dieper wil zakken in je gevoel, om bij je innerlijk weten te komen.

Als je merkt dat je twijfelt aan jezelf, onzeker bent over je vermogen tot communiceren met dieren, zie het als een kans om de angst in jezelf aan te zien, en om jezelf te bemoedigen. De dieren willen je hier graag bij helpen. In hun ogen maak je niet snel fouten. Zij voelen de oprechtheid van je intenties en dat betekent al heel veel voor hen.

Voel eens, op dit moment in deze ruimte, de aanwezigheid van de dieren met wie jullie op één of andere manier in verbinding staan, zowel levende als overgegane dieren. Ook gestorven dieren blijven met jullie verbonden. Hun trouw gaat zo diep dat het over meerdere incarnaties heengaat en de eeuwen trotseert. Voel hun aanwezigheid. Ze zijn hier verzameld om je heen.

Laat hen aan jou vertellen waar zij gelukkig van worden, wat zij graag van jullie ontvangen. Zij spreken niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het grotere geheel van het dierenrijk. Zie eens, voel eens hoe enthousiast ze zijn. Ja, sommigen van hen dragen wonden met zich mee, emotionele wonden, maar kijk eens hoeveel blijheid er in hen is! Zij voelen zich vereerd met de verbinding die je maakt met hen. Zij voelen zich gezien door jou.

Sta nu ook open voor wat zij jou willen geven. Voel hoe zij jou op hun eenvoudige manier uitnodigen te geloven in jezelf en gewoon jezelf te zijn. Te voelen wat je voelt, te zijn wie je bent. Het simpel te houden. In het nu te zijn.

Zie de kracht en de volwaardigheid van de dieren. Voel hun levenslust en kracht, hun trouw, dienstbaarheid en liefde. Geniet van die positieve kracht! Beantwoord hun roep om met hen samen te werken als gelijkwaardige partner in het aardse scheppingsavontuur.

© Pamela Kribbe

Bewaar voor later op Pinterest:

De spirituele betekenis van het dierenrijk op aarde

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

14 REACTIES

 1. Mooi artikel. Ik ben dankzij jou weer terug gecatapulteerd naar mijn ‘roots’, die ik door deze ‘negatieve gedachten-maatschappij’ weer helemaal kwijt was.
  De kracht en schoonheid herontdekken in immers altijd intense verbinding met al ‘mijn’ (huis)diertjes. Oprecht ontroerd, maar opnieuw wakker geschud. Wat een waardevol kado, enorm bedankt!

 2. Dank voor dit artikel. Ik ben een beginneling in het begrijpen van dit soort processen. Heel fijn dat er woorden voor zijn om het te beschrijven. Het heeft mij weer een stapje verder gebracht.
  Tijdens het lezen was onze kitten van 8 weken me continu kopjes aan het geven. Tot aan de alinea over dat de dieren zelf aangeven wat ze nodig hebben. En dat ze kunnen helpen om de connectie met het alles (opnieuw) te ervaren. Toen ging hij al spinnend rustig liggen op de plek waar m’n hart zit. Zegt genoeg

 3. Dieren zijn super hoge wezens, ze horen bij moeder aarde, ik houd van alles wat leeft en heb respect
  voor alles wat bij de aarde hoort, behandel onze dieren goed en liefdevol dat verdienen ze!
  Mooie site dank u wel!

  lieve groet,
  Elise

 4. Mooi stuk, alleen het niet meegaan in hun lijden van de dieren, vind ik heel moeilijk te begrijpen. Veel kun je doen om dieren te helpen, o.a. veganist worden. Als je respect en liefde voelt in je leven, geldt dat ook voor alles wat leeft, dus eet je ze niet op, in deze industrie is een vreselijk dierenleed, waar ik althans niet aan mee wil doen.

 5. Uit respect voor de dieren en ook het lijden, heb ik gekozen voor een leven als vegetariër, waar ik iedere dag nog meer bewust word van wat het universum kado heeft gegeven❤ ❤❤❤

 6. Waarom zijn sommige diersoorten zelf nog zo wreed dat ze bijv hun zwakste jonkies zelf doodmaken of niet beschermen.ALs wij spiritueel beschermd worden, waarom deze dieren dan nog niet, of mensenkinderen in oorlogsgebieden?

 7. Mededierenvrienden,
  Ik heb van zolang ik weet oneindig veel van dieren gehouden en voelde me als kind één met de natuur, waar ik vaak in speelde of zomaar verwonderd rondkeek…
  Ook zit ik al heel erg lang met een vraag waarop ik het antwoord nergens weet te vinden :
  Waarom, spiritueel gezien, lijdt het éne dier heel zijn leven (door wrede mensen of zelfs in de natuur) terwijl anderen het goed hebben (zoals bv. onze geliefde huisdieren..)???
  Hebben zij net zoals mensen ook een les te leren in dit leven? En kunnen zij dit, gezien ze niet nadenken?? Is het karma dat aan het werk is : mensen die dierenleed veroorzaken komen dan terug als dier dat ook moet lijden?? Weet iemand waar ik dit antwoord zou kunnen vinden?

 8. Prachtige tekst. Bij het lezen kwam een rust en vrede over me. Ik begrijp in één keer weer mijn missie als dierentolk: mensen laten zien hoe een wezenlijke, aandachtige verbinding met de dieren hen helpt bij hun bewustwording als mens. Mooi hoe ook de dieren daar baat bij hebben. Maakt me heel blij, dit.

 9. Ik heb 8 jaar voor een zwervertje gezorgd, die ik moest laten inslapen, helaas. Dat is de reden waarom ik nu 4 britse korthaar poezen heb. Mama Dunja en haar oudste dochter Britsy B. alsook haar 2 jongste dochters, El Diablo en Miss Peggy Sue. De mannetjes van beide nestjes hebben het niet kunnen navertellen. Ik krijg zoveel liefde van deze beestjes. Ieder heeft zijn eigen persoonlijkheid. Ik ben gezegend met deze bolletjes van liefde, noem ik het maar en bevoorrecht dat ik voor ze mag zorgen. Ik ben een dankbaar mens. Ik merk dat de kater die is overleden, mijn lieve Pookie, zich af en toe laat zien, zo van, ik hou een oogje in het zeil.

  Ik wens iedereen heel veel dierenliefde en katteknuffels toe!

  vr gr Jolanda

 10. Prachtig dit stukje over het dierenrijk.
  Ik heb het mogen ervaren hoe het is
  Om een dier te mogen verzorgen.
  Ik ben er ontzettend blij van geworden
  Dat intense contact wat ik had met onze
  Schrandere teckel.
  We communiseerden met elkaar.
  Ze begreep zo veel.
  Ze gaf ontzettend veel liefde aan mij
  En ik op mijn beurt weer veel liefde aan haar.
  Ze troosten mij als ze ook maar iets van verdriet
  Voelden. Ze ging mij dan aan kijken met een
  Intense blik van ik leef met je mee hoor.
  Het is bijzonder dat je met dieren zo een mooie band
  Kan op bouwen.
  En dan heb ik het niet alleen over mijn eigen hond.
  Vogels zijn ook vaak heel gevoelig voor de omgeving.
  In de natuur films zie je hoe fantastisch de dierenwereld in
  Elkaar steekt.
  De wreedheden tegen dieren daar breekt je hart van.
  Onlangs nog in het nieuws. Hier ook in nederland
  150 labradors zouden worden gebruikt als proefdier voor een
  Medicijn tegen hartfalen. Ik zal maar niet verder in detail gaan
  Want het is te erg voor woorden.
  Al begrijp ik best dat alles getest moet worden.
  Gelukkig is het afgeblazen.
  Ach het hele dieren rijk wordt bedreigt.
  Waar gaan wij naar toe.
  Dieren verrijken je leven. Je leerd veel van ze.
  En zij weer van jou.
  Ze zijn van onschatbare waarden voor ons allemaal.
  Laten wij hun koesteren. Het zijn de schatten der aarden.

  Liefs Jannie.

  • Mooi artikel, maar vind het incompleet. Ik wil nog een belangrijke tip meegeven als grote dierenvriend. Het aller belangrijkste is hier jammer genoeg niet beschreven…Waar je het meest de dieren mee kan helpen en een plezier mee kan doen, is het weigeren deel te nemen aan het leed die veroorzaakt word door de vleesindustrie onder andere. Hoe kan men in balans geraken, met een dier op je bord? Daar is héél veel leed vooraf gegaan…Alsook neem je deze negatieve energie met je mee, vandaar is voeding erg belangrijk voor je spirituele ontwikkeling en groei.

   We besteden veel te weinig aandacht, aan ‘alle’ dieren, maar kiezen eerder voor een specifiek dier, zoals huisdieren maar eten nog steeds vlees … Wat zéér hypocriet is. Dus ik hoop dat de schrijver van dit artikel, op zijn minst vegetariër is.

   Veganisme is de beste keuze, voor jezelf, de aarde, en het dierenrijk…

   Veel liefs,
   Elisa

   http://www.veganisme.org/veganisme/waarom/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in