DELEN
De nul

Geschreven door Diana van Doorn.

Diana van Doorn heeft enkele jaren gelden een serie artikelen geschreven met als titel: “Is Yoga de weg?” voor het magazine Ayurveda Actueel waarvan zij ook redactielid is. De artikelen zijn geïnspireerd door de spirituele kennis die zij in haar leven heeft opgedaan. Het is een synthese van de oosterse en westerse spirituele filosofie die zij vanuit haar eigen inzichten beschrijft. De artikelen zijn verkort en bewerkt speciaal voor de Nieuwetijdskind website. Drie bewerkingen hebben eerder op de website gestaan met als titel: Karma, De Liefde en India/Bharat.

De vier grote cycli: Yuga’s

  1. deel 1
  2. deel 2
  3. deel 3
  4. deel 4
  5. deel 5

Deel 4: Het kosmische mysterie

Het is de Wet der Liefde
dat Zij
vanaf het eerste moment
van Haar bestaan
niet kan voortleven
dan op voorwaarde
steeds te mogen
groeien. (A.P)

In de voorgaande afleveringen beschreef ik de droom van de koning van Babel en zijn betekenis in het licht van de Yuga”s. De vier grote planetaire cycli binnen de Manvantara. De grote cyclus van Openbaring. Zo ook het verhaal over de verloren zoon. Dit verhaalt over de weg van de ziel/jiva. Tevens gaf ik een beeld over de bevruchting en ontwikkeling van de foetus naar een menselijke gedaante.

Met dit laatste beeld ga ik verder om iets van het kosmische mysterie zichtbaar te maken. Ik probeer dit zo eenvoudig mogelijk weer te geven. Ieder esoterisch, metafysisch, filosofisch en religieus systeem heeft, binnen de verschillende culturen en in de verschillende tijdperken, zijn eigen begrippen en taal gebruikt om het mysterie van het Leven duidelijk te maken. Dit mysterie wordt veelal beeldend gemaakt door verhalen, gelijkenissen en parabels. De diepere en meer esoterische kennis werd mondelinge doorgegeven aan zielen die een zekere rijpheid hadden om deze te begrijpen en te doorgronden. In de tijden dat dit nog niet op schrift werd gesteld, vond deze diepgaande en verheven kennisoverdracht mondeling plaats tussen de leraar (guru) en leerling (discipel). Het is geen kennis in intellectuele zin, doch geheel gebaseerd op de levendige ervaring. Deze kennis is universeel en zonder dogma’s.

Jezus zei tot zijn discipelen: ”In beelden heb ik tot jullie gesproken, maar er komt een moment dat ik vrijuit zal spreken over de Vader” (Joh.16:25).
Krisna sprak tot Arjuna: “Deze kennis en wijsheid zal ik jou volledig mededelen; als jij deze hebt leren kennen, blijft hier niets meer over om te kennen”. (Bhagavad Gita, zevende gesprek)

Wat was de eerste Oorzaak?

De overlevering en de geschriften spreken over het grote mysterie dat niet gekend wordt. Men spreekt over het Absolute, Onkenbare en onpersoonlijke Beginsel, Tat (Vedisch) of Parabrahma (Vendanta). De ene Werkelijkheid, Bewustzijn, Sat. Dit Beginsel heeft geen eigenschappen of kenmerken waardoor het gekend kan worden. De Onbekende wortel is zonder begin of einde. De twee aspecten van dit Ene beginsel, Parabrahma en Mulaprakriti, zijn geslachtloos, eeuwig en onvoorwaardelijk. Uit deze Onbekende wortel kwam de eerste Zaad. Dit zaad ontkiemde in Brahmâ; de eerste voorkosmische Oorzaak.

“Mijn schoot is het grote Brahmâ, daarin plaats Ik een kiem, hieruit is de oorsprong van alle wezens. In welke schoten ook gestalten worden geboren, daar is Brahmâ de schoot. Ik ben de zaadgevende Vader daarin.” (Bhagavad Gita, viertiende gesprek). In strikte zin komt alles voort uit de schoot van Brahmâ. Zowel in het voorkosmische gebeuren als in manifestatie, de aanvang van de Dag van Brahmâ, die het begin van deze Manvantara inluidt.

Vishnu, het vrouwelijke aangezicht van Brahmâ, is de levenbrengende kracht die al het leven stuwt en voedt. Zoals elektriciteit de lamp voedt. Elektriciteit kan niet gedefinieerd worden en toch word deze energie opgewekt en getransporteerd door de negatieve en positieve polen. Dit principe is van toepassing op al het leven, dat uit een negatieve, vrouwelijke, en positieve, mannelijke, pool bestaat. Het derde aspect is Shiva, ook wel de zoon genoemd, de lamp die het licht verspreidt.

Uit Brahmâ komt alles voort dat evolueert en zich ontwikkelt. Brahmâ wordt ook wel voorgesteld als een gouden Ei. Het ei dat voortgebracht wordt door Parabrahmâ, die door Zijn Adem Leven in het Ei wekt. Het gouden Ei van Brahmâ bevat alle levensvormen. In dit Ei ontstaat een differentiatie, die men Mulaparatri (S) (oersubstantie) en Purusha (S)(geest) noemt. Uit de oersubstantie worden alle levensvormen gecreëerd die door de geest, adem, tot leven gebracht worden. Als dit Leven tot manifestatie komt in dit Heelal klinkt het scheppende Woord AUM en alle wezens komen tot “geboorte”. De Goden, elementen, zonnestelsels, planeten, planten, dieren, mensen, enz.

Tegelijk met het scheppende Woord AUM trad Shiva, die het Licht brengt in de duisternis, tevoorschijn. In het beginne was het Woord (Joh.1.). Zoals een foetus die gevormd wordt uit de zaad- en eicel van de vader en moeder waarna het zich ontwikkelt in het duister van de baarmoeder. Bij de voltooiing, als het kind wordt geboren, is de eerste klank een huil, waarna het kind zelfstandig kan ademen. Dan neemt dat leven op aarde zijn aanvang.

Als het AUM/Woord door de schijnbare leegte klinkt, komen alle geestelijke entiteiten, jiva’s tot manifestatie. Deze geestelijke zielen, jiva’s komen uit de Ene voort, waarin zij rusten. Deze zielen/jiva’s zijn gelijk aan Brahman. (Brahman is het Absolute Bewustzijn en Brahmâ de Universele Geest). De jiva/ziel begint bij de openbaring van de Kosmos, die de aanvang inluidt van deze Manvantara, aan een verplichte pelgrimsreis. Deze reis gaat door de a-loka’s en loka’s (S), de subjectieve en objectieve werelden die zich ontvouwen gedurende de evolutie. De zielen/jiva’s worden gehuld in de verschillende gewaden, rupa’s. Die gewaden worden tot stand gebracht door Maya; de grote Illusie. De ziel/jiva begint zijn reis op de neergaande boog van in-volutie, diep de materie in. Daarbij “verliest” het zijn Goddelijke Bewustzijn. Door middel van allerlei ervaringen en ondervindingen in de werelden van dualiteit moet de ziel, in weerwil van allerlei obstakels en uitdagingen het eerste Licht, Shiva, zien terug te “veroveren”. Deze weg moet men niet beschouwen als een rechte lijn maar als een spiralende boog. Want met de in-volutie beweegt ook de evolutie, de opgaande boog, tegelijkertijd.

Bewustzijn differentieert zich in Geest/Purusha en de kosmische substantie/ Mulaprakriti (S), dat is de substantie waaruit al het gemanifesteerde bestaat. Uit de wortel van Mulaprakriti komt de gehele fenomenale Natuur, Prakriti (S), voort. Haar drie fundamentele eigenschappen zijn: Satva (harmonie, evenwicht), Rajas (beweging, werkzaamheid) en Tamas (traagheid, weerstand en standvastigheid). Deze drie eigenschappen komen in alle elementen van de natuur voor. Zonder deze drie eigenschappen kan niets tot manifestatie gebracht worden. Prakriti betekent: vooruitgaan, doen, beweging.

Mulaprakriti is de actieve pool van Brahman. Prakriti is de voortbrenger van de elementen. Vishnu is die kracht die al het leven stuwt en onderhoudt. Shiva brengt het Licht en bouwt de werelden met zijn uitdrukkingsvormen welke dienst doen om het Goddelijke te manifesteren. Shiva breekt die vormen en werelden af als deze niet meer voldoen om als voertuig voor de ziel/jiva te dienen. Men kan deze afbraak zien op ieder niveau van bestaan: materieel, ideëel, spiritueel, enz. Daar de ziel/jiva in haar diepste wezen Goddelijk is, wordt zij niet beroerd door deze veranderingen.
In de gehele Kosmos is het een komen en gaan van werelden, stelsels enz. die bewegen van onwetendheid, gevangen in de sluiers van Maya en illusies, naar het Licht van Bewustzijn.

Het eerste element, ook wel de vijfde genoemd, is ether/Akasâ (S). Dit eerste ijle element is de oersubstantie van de gemanifesteerde kosmos. Deze (kosmische) ether, is niet de ether van de wetenschap, hooguit de beperkte materiële uitdrukking daarvan. Akasâ betekent ondermeer schittering, lichtgevend. Akasâ staat nauw in verband met geluid, Shabda (S), het scheppende Woord Aum. Dit manifesteert zich in de mens als het gehoor en de spraak. Het fysieke gehoor neemt allerlei geluiden waar die uit de omliggende wereld worden voortgebracht en is noodzakelijk is om ons te oriënteren. Maar in zijn diepste wezen staat zij in verband met het AUM. Dan wordt het helder horen, het juiste horen. Dit heeft niets te maken met het horen van stemmen of andere psychische fenomenen, maar bijvoorbeeld met het vermogen op afstand te horen, van alles wat beweegt en groeit onder de zon, de symfonie van de kosmos.

Het tweede element Lucht/Vâyu (S) is gasachtig en vluchtig. De eerste nevelen waarin het beginnende leven gehuld is. De wind, “Niemand weet waarvan zij komt of naar toegaat” zegt het Heilige Boek. Lucht is de drager van de boodschappen der Goden en Engelen. Zij zijn de medebouwers en behoeders van het kosmische drama.

Onlangs zag ik een foto die door de NASA verspreid werd over de geboorte van een nieuw sterrenstelsel. Het bestond uit allerlei gasachtige nevelvlekken met in het midden een cirkel waarin een “oog”, knop, op uitbarsten stond. Deze foto deed me sterk denken aan een bevruchte eicel in een baarmoeder die ook in nevelen ronddraait alvorens de celdeling begint. Lucht staat in nauw verband met het gevoel en de tastzin. De eerste levensvormen leefden in een schemerachtig bestaan en door de evolutie ontwikkelden zij de tastzin.

Vuur, Tejas (S). Door warmte komt alles tot leven. Zij geeft de beweging en brengt het zicht en licht in de zintuigen.

Water, Apas (S), is vloeibaar en bevrucht het leven, zowel fysisch als metafysisch. Staat nauw in verband met de smaak en de uitwerpselen.

Aarde, Prithivi (S), is het meest verdichte element en staat in nauw verbinding met de voortplanting. Zij geeft het leven vorm. Geur- en reukzin behoren tot haar zintuigen.

De gehele manifestatie wordt verdeeld in zeven werelden die elk weer uit zeven werelden bestaat.

In het Bijbelboek spreuken staat:
De Wijsheid heeft haar huis gebouwd
Zij heeft haar zeven pilaren uitgehouwen.

In het volgende deel ga ik nader in op de zevenvoudige mens. D.w.z. de sluiers en voertuigen van Atma, het Ondeelbare Beginsel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in