DELEN
De nul

Geschreven door Diana van Doorn.

Diana van Doorn heeft enkele jaren gelden een serie artikelen geschreven met als titel: “Is Yoga de weg?” voor het magazine Ayurveda Actueel waarvan zij ook redactielid is. De artikelen zijn geïnspireerd door de spirituele kennis die zij in haar leven heeft opgedaan. Het is een synthese van de oosterse en westerse spirituele filosofie die zij vanuit haar eigen inzichten beschrijft. De artikelen zijn verkort en bewerkt speciaal voor de Nieuwetijdskind website. Drie bewerkingen hebben eerder op de website gestaan met als titel: Karma, De Liefde en India/Bharat.

De vier grote cycli: Yuga’s

Deel 1: De droom van de koning van Babel

Spreken is begrijpen
Stilte is verstaan.

Voordat ik wat dieper in ga op wat Yuga’s zijn, begin ik met een universeel verhaal om het één en ander duidelijk te maken. De Veda’s (oudste boeken na de Atlantische periode) beschrijven deze cycli. In de Bijbel worden deze meer in een verhullende tekst beschreven.

Het verhaal gaat over het koningschap. Ik gebruik een oudtestamentisch verhaal om dit te illustreren. De context van dit verhaal gebruik ik om de universele waarden en niet zozeer om religieuze redenen.
Het verhaal kan in zijn horizontale versie gelezen worden, d.w.z. binnen de grenzen van tijd en ruimte of vanuit de verticale beweging die een universeel karakter heeft en tijdloos is.

Het verhaal

Er was eens een koning genaamd Nebukadnessar, koning van Babel. Aan de overste van zijn hovelingen gaf hij het bevel om uit het land Israël enige jongelingen te laten toe treden aan zijn hof. Die werden gekozen uit een hoogstaand geslacht van edelen. Deze jongelingen waren zonder enig gebrek, zeer geleerd en van uitzonderlijke schoonheid. Alle jongelingen die toetraden tot het hof van de Koning kregen gedurende drie jaar les in de geschriften en taal van de Chaldeeën. Als eer kregen zij dagelijks voedsel en wijn van de koning. Onder deze jongelingen bevonden zich er vier, genaamd Daniël, Chananja, Misael en Azarja.
Daniël verzocht aan de Overste of hij en zijn metgezellen zich mochten onthouden van de spijzen en wijn van de koning. Ze leefden n.l. slechts op groenten en water. De Overste had hier bezwaar tegen. Hij zei tegen Daniël dat als zij de spijzen en wijn van de koning niet zouden eten zij er minder welvarend uit zouden zien. Daniël stelde de Overste voor om een proef van tien dagen te mogen doen en hun in die periode van het voedsel van de koning te onthouden. Zij zouden in die tijd hun eigen voedsel nemen en dan zou de overste hen kunnen vergelijken met het uiterlijk van de andere jongelingen van het hof. Hij kreeg toestemming. Na de tien dagen levend op groenten en water bleek dat het uiterlijk van Daniel en zijn vrienden nog schoner was dan die van de andere jongelingen. Zo werd zijn verzoek ingewilligd.

Op een nacht kreeg de koning een droom die hem hevig verontrustte. Hij liet al zijn geleerden, magiërs en astrologen naar het hof komen om hem uitleg te geven over deze droom. Na een lange beraadslaging konden zij geen van allen de droom verklaren. De koning werd woedend en beval dat alle wijzen uit Babel ter dood gebracht zouden worden. Daniël hoorde hiervan en was bezorgd dat dit hem en zijn vrienden in gevaar kon brengen.

Hij richtte zich tot de overste van de lijfwacht, Arjok, en vroeg op gepaste wijze waarom dit bevel was gegeven. Arjok vertelde Daniël wat er gebeurd was, waarop Daniël vroeg de koning te mogen spreken. Hij verzocht de koning hem enige dagen de tijd te geven om zich op de droom te bezinnen. Hij kreeg toestemming en vertrok naar huis. Daar maakte hij het aan zijn drie vrienden bekend en zei hen te bidden en God te vragen hem de droom te openbaren.

Op een nacht kreeg Daniël een visioen waarin hem alles uitgelegd werd. Daarop loofde Daniël God en zei: ”Geprezen zij de Naam Gods want Hem behoort alles toe! Hij verandert de tijden en uren. Hij zet koningen af en benoemt ze. Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij weet wat in de duisternis en in het licht woont. Ik dank U voor dit inzicht!”

Daniël vertrok de volgende dag naar het hof van de koning. Hij vroeg de koning zijn droom te vertellen. De koning vertelde dat hij in zijn droomgezicht een enorm beeld had gezien dat prachtig glansde en schitterde maar ook weerzinwekkend was. Het beeld had een gouden hoofd, zijn borstkast en armen waren van zilver, zijn buik van koper en zijn benen van ijzer. De voeten waren van ijzer en leem. Terwijl hij het beeld bekeek brak er, zonder toedoen van mensenhanden, een grote steen los van een berg die het beeld aan de voeten trof. Deze steen verbrijzelde het hele beeld en deed het in stof veranderen. Dit stof werd door de wind meegevoerd tot er geen spoor meer van over was. De steen die het beeld had getroffen werd een grote berg die de gehele aarde vulde.

Daniël legde de koning de droom als volgt uit.
“U koning der koningen, het gouden hoofd dat bent u. God heeft u gegeven al het land en de mensenkinderen, het gedierte der aarde en het hemelse gevogelte. Alle macht en heerschappij heeft Hij u gegeven. Maar na uw koninkrijk verschijnen er nog drie grote koninkrijken, doch zij zullen in volgorde steeds minder zijn. Het vierde ijzeren koninkrijk zal hard en koud zijn, zoals ijzer is. Bij het einde van dat vierde rijk zal het zijn als ijzer en leem.
Zoals u zag waren de voeten deels van ijzer en leem. Dat betekent dat het laatste rijk hard en broos zal zijn. U zag dat het ijzer zich had vermengd met het leem. Wat betekent dat er in die tijd hardheid en kwetsbaarheid zal zijn. Niets zal met elkaar meer samenhangen. Er zal huwelijksgemeenschap zijn in die dagen maar niets zal meer een samenhangend geheel vormen. Zoals ijzer zich niet met leem vermengt. Doch in die dagen zal God een hemels koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal vergaan. Zoals u zag dat zonder het toedoen van mensenhanden een steen losraakte van de berg om het beeld te verbrijzelen. Dat betekent dat in die dagen de koningrijken en alle heerschappijen vernietigd zullen worden. Er zal dan niemand meer heersen over een ander volk”.

De koning was zo blij met deze uitleg dat hij Daniël en zijn vrienden beloonde met geschenken en aanzien.

In zijn hoogmoed beval de koning een groot gouden beeld te maken naar zijn gelijkenis en midden in zijn rijk te plaatsen. En allen moesten het beeld aanbidden. Hij beval dat alle landen en volkeren zodra zij het geluid van een hoorn of enig ander muziek instrument hoorden zij zich op de aarde moesten neerwerpen om het gouden beeld te aanbidden.

De drie metgezellen van Daniël gaven hieraan geen gehoor. Toen de koning dit vernam werd hij woedend en beval hen naar het hof te komen. De koning zei hen dat als zij niet aan de verordening voldeden zij in de vuuroven geworpen zouden worden. Waarop de drie vrienden antwoordden dat zei geen gehoor konden geven aan het bevel. De koning werd nog woedender en zei hun dat het vuur zeven maal heter gemaakt zou worden zodat ze volledig vernietigd zouden worden. Toen zij geen gehoor gaven aan het bevel van de koning werden zij gebonden en in de vuuroven gegooid.
De koning kwam kijken en zag tot zijn ontsteltenis vier mannen in het vuur. Het vuur brandde hevig doch de mannen bleven ongeschonden. De koning riep zijn raadslieden en zei: ”Zie ik nu vier mannen vrij wandelen in het vuur zonder letsel? En heeft die vierde man het uiterlijk van de zoon der Goden?”.
Daarop opende hij de deur van de oven en beval de drie vrienden naar buiten te komen. En iedereen zag dat ze ongeschonden waren. De koning loofde hun God en sprak het bevel uit dat een ieder die de God van de drie vrienden zou beledigen in stukken gehakt zou worden. De drie vrienden kregen als dank het gewest van Babel.

De Betekenis

In deze geschiedenis ligt een diepere betekenis. Degenen die bekend zijn met de Veda’s en andere geschriften lezen natuurlijk in de droom van de koning de openbaring van de vier yuga’s of tijdringen die in dit planetaire stelsel besloten liggen. Deze worden in zijn geheel een Manvantara (Sanskriet) genoemd.
In het gehele kosmische stelsel zijn er zeven van deze Manvantara’s. Deze worden afgewisseld door een pralaya. Een pralaya is het moment wanneer het tijdperk of activiteit ten einde loopt, uitblust en oplost. Zowel in de gehele kosmos als in een mensenleven tot in de kleinste cel spelen deze cycli zich af.

Deze cycli worden ook wel Nitya (onafgebroken) genoemd. Omdat in de gehele natuur de inwonende ziel/jiva dezelfde blijft, doch in steeds verschillende vormen van uitdrukking, ook wel rûpa’s (vormen) genoemd, voortdurende veranderingen ondergaat. Totdat door alle ervaringen heen het vermogen verworven wordt om het Goddelijke/Atma volledig tot uitdrukking te brengen.

Er zijn dus, zoals de geschriften melden, zeven van deze cycli, genaamd: de Dag en Nacht van Brahmâ. Welke de gehele Maha-Manvantra zijn. De dagen en nachten duren even lang. Dat betekent veertien maal 4.320.000 jaar. Zoals de diverse geschriften aangeven zijn er drie dagen en nachten van Brahmâ verstreken. Nu zijn wij in het vierde deel van de planetaire ontwikkeling beland.
Menselijker wijs gesproken kunnen we er ons niets bij voorstellen wat er is geweest en wat er nog gaat komen. En dat is misschien maar goed ook want we kunnen dit (nog)niet (ver) dragen. Toch is het goed om dit als hypothese in ogenschouw te nemen en voor je zelf te onderzoeken. Het geeft in ieder geval de enorme tijdsvakken die het Leven tot uitdrukking brengt aan.

Zoals de schriften melden zijn we nu in de vierde Dag van Brahmâ terecht gekomen. Zoals een dag vier fasen kent; ochtend, middag, avond en nacht, zo is deze Dag verdeeld in vier perioden. Men noemt deze yuga’s. Je kunt die zien als een lijn me
t een neergaande boog, involutie, en opgaande lijn, evolutie. Beide perioden zijn er tegelijkertijd. Je kunt ze zien als een door elkaar spiralende beweging.

Deze vier yuga’s kun je herkennen in het verhaal van de koning. In het Sanskriet worden deze genoemd:

Krita of Sathya Yuga (Goud) een periode van 1.728.000 Jaar.

Tretâ Yuga ( Zilveren) 1.296.000 Jaar

Dwâpara Yuga (Koperen) 864.000 Jaar.

Kali Yuga (IJzeren) 432.000 Jaar.

Je moet deze getallen niet als absoluut beschouwen.
Momenteel bevinden we ons in het Kali Yuga of ijzeren tijdperk.

Hierbij laat ik dit omvangrijke onderwerp voor wat het is en ga verder in het volgend artikel over de betekenis van de koning en Daniël.

Diana van Doorn

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in