Home Winactie: Win twee tickets voor de workshop zelfliefde van Elisa Namaste in december 2018

Winactie: Win twee tickets voor de workshop zelfliefde van Elisa Namaste in december 2018

Win twee ticketsDe Deense wereldburger Elisa Namasté is een spirituele lerares wiens grootste hartsverlangen is om de mensheid te helpen om weer verbinding met hun hart te maken, en te laten zien dat ze een keuze hebben om vrij te worden in zichzelf. Zoals ze zelf zegt: ” Ik geloof dat het hart JOUW sleutel is tot JOUW eigen pad en geluk. Als je het hart volgt, kom je altijd thuis” .
Elisa’s belangrijkste boodschap is opnieuw verbinding maken met onze ware essentie van liefde.

Actievoorwaarden Instagram winactie ‘Win twee tickets voor de workshop zelfliefde van Elisa Namaste in december 2018”

De Actie & de prijs

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Instagram winactie ‘Win twee tickets voor de workshop zelfliefde van Elisa Namaste in december 2018 (verder te noemen: “de Actie”) Nieuwetijdskind Magazine (verder te noemen: “de Organisator” of “Nieuwetijdskind Magazine”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Delftseschans 7, 3432 TD te Nieuwegein, Nederland.
 2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.nieuwetijdskind.com/?page_id=87717
 3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op twee tickets voor de workshop zelfliefde van Elisa Namaste. Winnaar mag kiezen uit locatie Amsterdam of Eindhoven
 4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door een reactie op de Instagram post te plaatsen, Nieuwetijdskind te volgen en een vriend(in) te laten weten dat ze ook mee kunnen doen.
 5. De winactie is van 9 november 2018 t/m 18 november 2018 (verder te noemen: “Actieperiode”).
 6. Maandag 19 november 2018 vindt de trekking van de winnaar plaats en op Instagram maakt de Organisator winnaar bekend.
 7. Er wordt in totaal twee tickets voor de workshop weggeven.
 8. De winnaar wordt per reactie op Instagram bekendgemaakt.

Deelname & uitkering prijs

 1. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedoen.
 2. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
 3. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Nieuwetijdskind Magazine en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 5. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
 6. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
 7. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
 8. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
 9. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
 10. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 11. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten

 1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 2. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
 3. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
 • de website van de Organisator (www.Nieuwetijdskind Magazine.com); en/of
 • de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
 1. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
 2. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 3. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan hallo@Nieuwetijdskind Magazine.com

Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
 3. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Instagram of Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
 4. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
 • enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
 • onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen

 1. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 2. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
 4. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 5. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan Nieuwetijdskind Magazine via hallo@Nieuwetijdskind Magazine.com . De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
 6. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
 7. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.