Zelfgenezing 

1.0 Inleiding

bloem4aEén van de grondprincipes van de holistische gezondheidswijze is, dat we onze fysieke gezondheid niet kunnen scheiden van onze emotionele, mentale, geestelijke zijnstoestanden. Alle zijnsvlakken zijn onderling verbonden, want besef dat je een drieledig energiewezen bent dat uit een ziel, een geest en een fysiek lichaam bestaat.

Een fysieke kwaal in het lichaam bijvoorbeeld weerspiegelt dan ook altijd een conflict, een spanning, een bezorgdheid, of een disharmonie op andere zijnsvlakken. Wanneer we dus een kwaal hebben, is dit voor ons onvermijdelijk een aanduiding om onze emotionele en intuïtieve gevoelens – onze gedachten en herinneringen; onze overtuigingen of standpunten – eens grondig te onderzoeken. Te kijken wat we er zelf aan kunnen doen om het natuurlijk evenwicht en harmonie in ons bestaan te herstellen.

We doen er goed aan om te leren luisteren naar wat er zich innerlijk in ons afspeelt en niet wat er om ons heen gebeurt! ‘Kijk naar binnenin’ is het advies om weer gezond te worden.

‘We zijn cirkel in een cirkel ……….. zonder begin of einde’.

2.0 Het chakrasysteem

bloem9aHet chakrasysteem is een oud metafysisch systeem, dat het onderlinge verband tussen verschillende aspecten van ons multidimensionaal universum schetst. Wij, als deel van dit universum, zijn ook multidimensionaal. Wij hebben een lichaam, emoties, gedachten, ideeën, daden. We leven in een wereld met bevolkingen en regeringen, technologie en geschiedenis, en we denken na over de geheimen van aarde en hemel, geest en stof. We zijn net zo complex als de wereld – de levensenergieën – om ons heen.

Chakra’s zijn centra van activiteit met behulp waarvan levensenergieën worden waargenomen, geassimileerd en overgedragen. Elke chakra of bewustzijnsniveau stelt dan ook een aspect van het bewustzijn voor, dat kenmerkend is voor óns leven; het zijn centra van vitale levenskracht!

3.0 Wat is een chakra?
‘De nieuwste inzichten’

In je lichaam bevinden zich energiecentra die chakra’s worden genoemd. Chakra’s zijn onderdelen van een bio-psychisch energiesysteem!bloem2a
Het chakra-systeem is in wezen een bewustzijnsmodel! Bewustzijn is energie in de vorm van herinneringen en gedachten aan opgedane (levens-)ervaringen die in alle lichaamscellen zijn opgeslagen, zowel van het heden als vorige levens! Informatie van het heden als het verre, vorige verleden liggen soms diep verscholen in het onderbwuste! Soms moeilijk ‘grijpbaar’ en te bevatten.
De smeltkroes van gedachten, herinneringen en levenservaringen – wat leidt tot onze overtuigingen – bepalen uiteindelijk ons gedrag en geven op die manier een directe- of indirecte sturing aan ons levenspad! Op die manier creëer je bewust of onbewust in ieder leven een uniek, persoonlijk energiesysteem! Een goed, of minder goed of een slecht functionerend charka- en aurasysteem.

Je persoonlijk energiestelsel bevat energiepatronen – chakra’s – die bepalen |wie-je-bent|, doordat ze regelen hoe jij jezelf in en door je lichaam doorbrengt. Deze energiepatronen bevinden zich bij alle mensen op dezelfde plaats. Ieder mens is verschillend, maar toch in de kern van ons bestaan gelijk. ‘Jij bent een energiewezen, dat bestaat uit een ziel [1], een geest en een lichaam ………. maar de buurvrouw, de buurman, de christen, de moslim, de jood, de hindoe ook’.
Je individualiteit komt tot uiting doordat je vrij bent te kiezen welke energie-kwaliteit (bijv. de kosmische en/ of chakra-energieën) je door je lichaam en het energiesysteem laat stromen. De vraag die zich dan ook permanent in ieder leven voordoet, is: ‘Open of sluit jij bewust of onbewust de energiestromingen in het energiesysteem voor nieuwe, onbekende levenservaringen af?’ Sommige mensen noemen de manier waarop je deze energieën door die patronen laat stromen je persoonlijkheid.

bloem3aOns geloofssysteem is de essentie van onze persoonlijkheid en bepaalt de manier waarop onze chakra’s werken. De wijze waarop ons chakra-systeem functioneert en vanuit ons bewustzijn (denkproces; overtuigingen) geactiveerd wordt, bepaalt in grote mate de wijze waarop wij zelf onze werleld scheppen. Omdat de manier waarop het gebeurt, bepaalt hoe je overleeft, jezelf voelt, bemint en liefhebt, communiceert, begrijpt, waarneemt, vertrouwt en schept. En ….. hoe en op welke wijze jij uiteindelijk je innerlijke, goddelijke liefde ten toon spreidt die vanuit je hele chakrasysteem in je eigen aura-veld wordt geprojecteerd. Het uiteindelijke fysieke doel van dit unieke chakra-aura energiesysteem is dan ook om onbelemmerd (vrij van angsten, onzuivere emoties, etc.) vrije energiesgtromingen te creëren die in alle windrichtingen energieën kunnen uitzenden én ontvangen. Hierdoor ben je in staat om vrij en onbelemmerd met de buitenwereld te communiceren.
Het aura-systeem zal – ook wel het elektromagnetische energieveld of lichtlichaam genoemd – zich tijdens ieder levenservaring dan ook maximaal proberen te ontplooien door je energiegeschiedenis [2] keer op keer in het systeem rond te ‘pompen’, totdat de ‘oude’ negatieve levenservaringen – je energiegeschiedenis – zijn verwerkt. Wanneer het ‘maximale levensrendement ‘wordt gerealiseerd, zal het elektromagnetisch energieveld of aura uiteindelijk een helder, fris en een constant lichtgevende kleur (een wit-licht) vertonen; volledig vrij van blokkerende, onzuivere gevoelens en gedachten.

Als dus alle chakra’s of bewustzijnsniveaus geopend en onderling met elkaar verbonden zijn – vrij kunnen stromen -, dan hebben we een brug geslagen tussen ziel, bewustzijn (de geest) en lichaam, en dan begrijpen we dat wij zelf die brug zijn. We zijn dan een drie-eenheid geworden; ziel, geest en lichaam werken als een eenheid samen in het scheppingsproces. Het chakra-systeem is dan niet meer een passief systeem, maar een zichzelf scheppend proces geworden!

[1] De ziel het mysterieuze zintuig dat we allemaal bezitten en vertegenwoordigt onze intuïtie; het zesde zintuig.
[2] Je energiegeschiedenis; je overgeleverde patronen, overtuigingen en herinneringen uit vorige levens.

4.0 Omschrijvingen van een chakra

 • Chakra’s kun je ook omschrijven als de ‘organen van het menselijk energieveld’ [aura], die de energie(stroming) voor het lichaam én het etherlichaam (lichtend lichaam of aura) verzorgen.
 • De belangrijkste kruispunten, energiepoorten of energiecentra worden als ‘hoofdchakra’s’ gedefinieerd, die het aura-veld voorziet van de benodigde levensenergie bloem7aof -kracht!
 • Op het fysieke vlak corresponderen de chakra’s met de zenuwknopen, waar de activiteit van de zenuwen sterk geconcentreerd is, én met de endocriene klieren. De chakra’s zijn de zenuwcentra van energiecentra langs de wervelkolom of energiezuil van zuiver Licht in het fysieke en het elektromagnetische energieveld of aura.
 • Chakra’s hebben op het bewustzijn eenzelfde uitwerking als een draaikok op het water. ‘Ze draaien als een draaikolk dingen af of trekken ze aan’. Dit is beeldspraak die ook nu nog steeds van toepassing is, echter de werking van de chakra’s – het functioneren – is anders dan tot nu toe werd aangenomen.
 • De chakra’s worden in verband gebracht met de zeven kenmerkende bewustzijnsniveaus; de zeven (meest bekende) hoofdchakra’s gelokaliseerd in ons fysiek lichaam.
 • We kunnen een chakra óók beschouwen als een psychische computerschijf die specifieke programma’s bevat over hoe we verschillende aspecten van ons leven aanpakken. De schijf die alle informatie bevat uit alle (vorige) levens, maar ook uit het heden!
  De computerschijven zijn – denkbeeldig – op één centrale verticale ‘as’ gemonteerd en kunnen allemaal met verschillende rotatiesnelheden ronddraaien. Op die manier wordt de opgeslagen informatie (oude gedachten en herinneringen) per computerschijf permanent geactiveerd, wat er uiteindelijk voor zorgt dat een chakra ‘werkt, minder werkt of niet-werkt’, belast of overbelast is, excessief of deficiënt is!

5.0 De belangrijkste functies/ kenmerken van een chakra

De allernieuwste inzichten over de wijze waarop een chakra in het fysieke lichaam en het aura-veld functioneert.

 • De chakra’s – de chakra-knooppunten – zorgen voor de doorstroming van energieën tussen de verschillende niveaus; de opwaartse en de neerwaartse bloem10aenergiestromingen ofwel de manifesterende- en de bevrijdende energiestroom én niet te vergeten de horizontale energiestromingen die het ‘communiceren’ met de buitenwereld mogelijk moet maken. Je hebt je chakra’s nodig om te ‘leven’, om te functioneren in deze wereld. Je hebt de wereld en de medemens en dus je chakra- en aurasysteem nodig om te ervaren |Wie-je-werkelijk-bent| op dit unieke NU-moment! Zonder dit unieke energiesysteem kun je niets wezenlijks ervaren en dus kun je niet innerlijk groeien; ontwikkelen of evolueren. ‘Je staat dan stil in je spirirtuele ontwikkelking’ [Tekening nr.1]
 • Het nieuwste inzicht is gebaseerd op de nieuwste visie op het aardmagnetisme, waarin het hart van de chakra of de kern van de energiebron wordt voorgesteld als een energie-generator die permanent een achtvormige lus-patroon van de twee afzonderlijke spiraalsgewijs bewegende energieën teweeg brengt. Een permanente energiestroom in en door de oneindige achtvormige lus creëert.
 • Iedere chakra kan worden voorgesteld als een ‘donut-energievorm’ (het basisprincipe van iedere charka-bewustzijnsniveau); een generator of de energievoorziening van ieder bewustzijnsniveau. [Tekening nr.2]
  Het fysieke hart is bijvoorbeeld de sterkste generator van elektromagnetische energie in het menselijk lichaam, die het grootste elektromagnetische veld van alle organen in het lichaam creëert. De buikstreek en het hoofd zijn de andere twee sterke energievelden. Dit generator-principe is op en rondom ieder chakra-niveau te vinden en wel als een energievorm die een oneindig grote ‘donut-energievorm’ omschrijft, waarbinnen dit energieprincipe van uitwisseling van informatie middels de aanwezigheid van achtvormige lus-patronen, geldt. Dit is de kernactiviteit van iedere chakra-knooppunt; uitzenden en ontvangen van informatie van de buitenwereld!
 • Een tweede herkenbare stroompatroon binnenin deze ‘donut-energievorm’ is de horizontale, achtvormige lus-patroon die vanuit ieder bewustzijnsniveau (chakra) zowel aan de voorkant, de zijkanten en de achterkant van het lichaam herkenbaar, voelbaar en zichtbaar aanwezig zijn. Dus ieder chakra-niveau kent vier horizontale stroomrichtingen – het noorden, zuiden, oosten en het westen; de vier windrichtinten! [Tekening nr. 2, 3]
 • Mijn persoonlijke mening omtrent dit generator-principe – de ‘donut-energievorm’ – is, dat deze unieke energievorm in en rondom iedere chakra-knooppunt nog uitgebreid dient te worden met twee essentiële energiepatronen, namelijk de twee verticale achtvormige lus-patronen in verticale stroomrichtingen; in de richting van de noord- en de zuidpool [Tekening nr.2]
 • Samengevat: Ieder chakra-knooppunt kan worden voorgesteld als een energie-generator met vier horizontale én twee verticale stromingspratronen.bloem11a
  Iedere horizontale stromingsrichting kan worden voorgesteld als een oneindige enerige-lus die energie aantrekken of afstoten uit zijn directe omgeving. Alle verticale achtvormige (energie)lus-patronen zijn daarentegen met elkaar verbonden en vormen op die manier de Noord-Zuid lijn; de kolom van Kosmische Energieën waardoor de opwaartse- en neerwaartse energieën vrij kunnen stromen.
  We kunnen onszelf als een buis beschouwen die aan beide uiteinden energie ontvangen en ontladen. Op die manier zijn de chakra-knooppunten met elkaar verbonden, mits ieder chakra-niveau optimaal functioneert! Dus géén ‘plaatselijke’ energieblokkades; géén chakra-blokkade of defecten! Als een chakra deficiënt of excessief is, veroorzaakt ze een stremming in de centrale energiestroom die door het lichaam gaat, wat leidt tot ziekten!
  afb. chakra-aura 004           afb. chakra-aura 003

 

 

 

 

 

 

 

Tekening nr.1

 

 

 

              afb. chakra- aura 001

                                   afb. chakra-aura 002

 

 

 

 

 Tekening nr. 2 + 3      

 

 

 

 

 

6.0 Wat is een aura?
‘De nieuwste inzichten’

bloem12aOnder de aura of het menselijk energieveld wordt enerzijds iemands uitstraling verstaan, anderzijds het elektromagnetische spanningsveld dat het lichaam als een fijnstoffelijke huid omgeeft. Het menselijk energieveld kan als een lichtend lichaam worden beschouwd dat het fysieke lichaam omgeeft, het fysieke lichaam doordringt en zijn eigen karakteristiek uitstraling (een ‘lichtshow’) heeft.

Als we nu het menselijk energieveld definiëren als het geheel van velden of uitstralingen van het menselijk lichaam, dan zien we dat vele bekende aspecten ervan – zoals elektrostatische, magnetische, elektromagnetische, sonische, thermische en visuele aspecten – te meten zijn in bijvoorbeeld een laboratorium. Al deze gemeten verschijnselen hangen samen met de normale fysiologische processen van het lichaam en bovendien voorzien ze ons van een ‘voertuig’ van ons psychosomatisch functioneren. M.a.w. dit energieveld staat in nauw verband met onze gezondheid!
Als iemand niet gezond is, is dat in zijn energieveld of aura zichtbaar als een onevenwichtige energiestroom, (zwarte of donkere) vlek of kleurverandering. De aura of het menselijk energieveld is dus te beschouwen als een weerspiegeling van zijn of haar (psychische) gedachten en (fysieke) gevoelens.

7.0 Wat zijn de nieuwste kernmerken van een aura?
‘Diamanten solaire lichtlichaam’
‘Het nieuw menselijk energieveld’

Op grond van observaties hebben onderzoekers in de 60 -70′ er jaren theoretische modellen ontworpen die de aura in verschillende lagen of niveaus verdelen. Deze opeenvolgende niveaus of lagen (ook wel schillen genoemd), die elkaar doordringen en omgeven, worden ook wel ‘(energie-)lichamen’ genoemd. Elk volgend ‘lichaam of schil’ is samengesteld uit weer fijnere substanties en hogere vibraties dan het lichaam dat het omgeeft én doordringt.

bloem13aHeden ten dage is deze kennis van de energielagen of de energielichamen met verschillende ‘dichtheden’ niet meer up-to-date, omdat het menselijk energieveld te beschouwen is als een deel van een veel groter universeel energieveld. Anders gezegd: het menselijk energieveld of aura is niet opgebouwd uit wezenlijke, ‘gescheiden van elkaar, afzonderlijke aan te wijzen’ energielagen, gekenmerkt door een specifieke, afzonderlijke ‘uitstraling of dichtheid’ of een bijzondere kleurintentie. Neen, het is een wezenlijk deel, een energiedeel of energielichaam dat deel uitmaakt van het oneindig universum waar géén grenzen zichtbaar en nodig zijn.
Ook wij staan dus permanent in verbinding met dat onnoemelijk Universele Energieveld, van waaruit wij onze ‘Levenskracht of Levensenergie’ (mogen) putten of ontvangen. Wij zijn een ‘wezenlijk deel’ van dit Oneindige Energieveld. Simpel gezegd: ‘Zo Boven, zo Beneden’.

In deze tijd heeft zich dus een nieuw multidimensionaal organiserend energieveld om de mens ontwikkelt, dat permanent ‘gevoed’ wordt met de Kernenergie, de Kosmische Levensenergie, de Energie van God ofwel dit energieveld is verbonden met een oneindig Universele Rasterstructuur.

Nieuw inzicht 1.
Het menselijk energieveld bestaat dus – zo blijkt nú uit recentelijk wetenschappelijk en paranormaal onderzoek – uit een grote hoeveelheid kristalllijnen structuren die gezamenlijk een rasternetwerk – een zgn. 1e hyperveld – vormen. De menselijke aura is driedimensionaal. Géén lagen of gestapelde schillen zoals een ui!
Alles wat een atomaire structuur heeft, heeft een omhullend energieveld. Ieder atoom van elke stof bestaat uit elektronen en protonen, die onafgebroken in beweging zijn. Deze elektronen en protonen zijn elektrische en magnetische energietrillingen.

Nieuw inzicht 2.
Het aura-veld of energieveld staat in wisselwerking met de auravelden van anderen; ook in wisselwerking met dierlijke, plantaardige, minerale en andere energievelden.bloem 6
Met de sterke elektromagnetische eigenschappen van de aura, geeft en absorbeert je voortdurend energie. Iedere keer wanneer je met een ander mens in contact komt, kan er een energieruil plaatsvinden. Je kunt die andere energie geven (‘het elektrische aspect’) en je kunt energie van hem of haar onttrekken; opnemen (‘de magnetische eigenschap’).
De aura – en veranderingen erin – weerspiegelen emotionele, geestelijke en spirituele aspecten van de betrokken person. Een niet te verwaarlozen factor hierbij is: hoe langer en persoonlijker het contact, des te groter is de energieruil, des te meer je van die ander kunt voelen of ervaren!

Nieuw inzicht 3.
Het menselijk energieveld of rasternetwerk maakt deel uit van een oneindig energieveld, die ook wel de Ziel van God wordt genoemd. Dit Universeel Rasterstructuur van waaruit de hoofdstraal van SPIRIT of het Goddelijke Zelf, middels impulsen (frequentiepatronen; regelmatige frequentie-impulsen ook wel de SPIRIT-Referentie-Energeistraal) de knooppunten van de rasterstructuur van het menselijk energieveld (1e hyperveld of elektromagnetisch energieveld) sterk zal beïnvloeden …. uiteraard als je dat wenst!
Op die manier treedt er een permanente interactie op tussen mens en de kosmos, tussen God |Alles-Wat-Is| en de mens. Besef dat je nooit alleen bent. Je bent nooit afgescheiden van dit Universele Rasternetwerk, van de kosmos. Er bestaat dus ook géén uiterlijke, fysieke grens (uiterste schil, laag of rand) aan je aura of het elektromagnetisch energieveld!

Nieuw inzicht 4.
afb. engelen 8Wij zijn elektromagnetische lichtwezens (koolstof-chemisch-elektrisch) en maken dus deel van dit supergrote elektromagnetisch Spectrum. Het foton is het kleinste kwantum van dit energieveld en het is ook de ‘boodschapper’ die de communicatie tussen de deeltjes van het elektromagnetisch veld – de oneindig aantal knooppunten van dit energieveld – tot stand brengt.
Ons energieveld (aura) is dus een energiestructuur met een unieke cellulaire blauwdruk (persoonsgebonden structuur, aan niemand gelijk!), dat permanent onderlinge interacties met elkaar heeft en structureel met haar omgeving vibreert.
De golven die door het netwerk bewegen, zijn informatiegolven die verband houden met het bewustzijn. Vanuit ieder bewustzijnsniveau of chakra-niveau worden achtvormige, oneindige lus-patronen waargenomen die permanent in verbinding staat met het hele aura-veld of specifieker gezegd met de knooppunten in het oneindige netwerkstructuur dat aura heet. Deze achtvormige horizontale lus-patronen die uit alle chakra’s in de vier windrichtingen als het ware ‘uitsteken’, fungeren als een soort feedback-lus; antennes! Op deze bijzondere wijze is het mogelijk om met het aura-veld én de medemens te communiceren!

‘Je hebt je omgeving – de wereld – nodig om te communiceren; om te ‘leven’, om te ervaren |Wie-je bent|’.

Nieuw inzicht 5.
In tegenstelling tot de (kern)gedachte van Peggy PH. Dubro [ULC®] die beweert dat het aura-veld ingekapseld wordt door lange ‘energievezels of krachtlijnen’ (twaalfafb. engelen 11 hoofdvezels, die een multidimensionale netwerkstructuur vormen) aan de voorkant, de achterkant en de zijkanten in de buitenste ‘rand of schil’ van het aura-veld, ben ik van mening dat het aura-veld géén uiterste begrenzing of géén buitenste schil of rand kent, heeft of ooit heeft gehad!
De aura zal in haar verst mogelijk bereik een steeds minder fijne, minder dichte gestructureerde energievorm – superfijne substanties en hogere vibraties – vertonen, dan dicht bij en rondom het fysieke lichaam waar het een zeer compacte, hechte energiestructuur vertoont! Deze compacte energiestrucuur is voor paranormaal begaafden of ‘zieners’ dan wel waarneembaar in de vorm van kleuren of energieflisten! (Kirlian- of aurafotografie). De energiestructuur die het verst van het fysieke lichaam is verwijderd, is niet meer waarneembaar voor de geestesoog maar bestaat wel degelijk!
De ‘reikwijdte’ van een aura-veld is dus in wezen onbeperkt! Maar niet iedere aura-veld is even ‘krachtig’ genoeg om die grote reikwijdte – de energetische uitstraling – te realiseren, zoals Jezus die bijvoorbeeld had. De gemiddelde nog waarneembare ‘begrenzing’ ligt op 60 á 70 cm – de gestrekte armlengten, links en rechts – van je lichaam.

Nieuw inzicht 6.
Het nieuw menselijke energieveld is dus opgebouwd uit een persoonsgebonden, uniek geometrische vorm die aan verandering onderhevig is.
Mijn personlijke gedachte is, dat geometrische, harmonische vormen in het vacuümruimte of hyperruimte of 1e hyperveld gerelateerd zijn aan een persoonsgebonden DNA-structuur én een persoonsgebonden rasterstructuur van een bepaalde geometrische vorm (viervlak, achtvlak,etc.), hoewel dit wetenschappelijk nog niet is onderzocht of bewezen is.
Hierbij kun je bedenken, dat ieder menselijk energieveld gebonden is aan een persoonlijke ‘opgebouwde’ trillingsfrequentie tijdens of uit zijn/ haar (vorige) levens, geformeerd uit de SPIRIT-Energiestraal én de persoonlijke (levens)Intenties. Iedere aura heeft dus een unieke trillingsfrequentie!

Nieuw inzicht 7.
Er is een energetische Kolom van zuiver Licht die recht omlaag door het midden van je lichaam en het aura-veld loopt. Deze energiekolom van zuiver Licht ‘voedt’ de verschillende chakra’s of bewustzijnsniveaus constant met levensenergie. Hoe groter de energiestroom hier is, des te groter de vrijgave van spirituele kennis van binnenuit – de bewustzijnsniveaus – is!
De elektrische lading van je (energie)geschiedenis – je overgeleverde patronen, overtuigingen en herinneringen uit vorige levens – en de lading van je toekomstig potentieel komen allemaal in het Nu samen en zijn in je aura-veld op die manier ‘leesbaar’ geworden! ‘Je draagt je verleden als het ware bij je; op je rug’.

8.0 Het versterken van je energieveld is spirituele revolutie
‘Het uitzuiveren van emoties’
‘De ziel vertegenwoordigt het zesde zintuig; je intuïtie’

afb. engelen 16Uit talrijke wetenschappelijke onderzoeken is reeds bewezen, dat er een duidelijk verband bestaat tussen onze geestelijke en emotionele toestand én onze gezondheid. Ook heeft men aangetoond, dat onze emoties onze DNA programmeren [1] en de samenhang van ons immuunsysteem sterk beïnvloeden. Emoties [2] als woede, schuldgevoelens, bezorgdheid, angst, depressiviteit en ongeduld zijn toxisch – ze hebben een nadelige invloed op het immuunsysteem, het spijsverteringssstelsel, de bloedsomloop en het hormoonstelsel. De nieuwste aanpakmethode [TV-berichten, 20 dec. 2013] van kankerbestrijding is dan ook het immuunsysteem versterken, i.p.v. alleeen maar de tumor te bestrijden.
Ook is uit de onderzoeken gebleken, dat personen die niet in staat zijn om uitdrukking te geven aan hun boosheid en ‘hun hart te luchten’ het grootste gezondheidsrisico lopen. Als vanwege onopgeloste emoties delen van het lichaam ‘bevroren’ zijn, kan het lichaam niet op het optimale niveau functioneren! Dan ontstaat er de stituatie dat delen van het lichaam ‘dode zones’ worden waar géén boodschappen (= energie, gedachten en herinneringen) meer kunnen worden ontvangen.

De mens bestaat uit licht en energie. Naast een fyisek lichaam hebben we een aura-veld dat we kunnen beschouwen als het ‘verlengde van ons bewustzijn’, maar dat op bepaalde gekwantificeerde niveaus uit hogere frequenties bestaat. Anders gezegd: je emoties – je energiegeschiedenis [3] – zijn leesbaar en voelbaar in je aura-veld. Het subtiele emotionele energielichaam (de ziel) is een energieveld, dat ons fysiek lichaam omgeeft én doordringt en onze gevoelsaard is er een attribuut van.
Door nu te leren hoe we energie door ons fysieke en ‘emotionele energielichaam’ – het elektromangetisch energieveld of lichtlichaam – kunnen bewegen, wordt het gemakkelijker om ons op een harmonieuze manier te ontwikkelen. Vandaar, dat het van wezenlijk belang is onze gevoelsaard te cultiveren. Leer spreken en denken vanuit het zuivere gevoelsleven, want het zuivere gevoel (emotie) is de taal van de ziel die tot je spreekt.

De ziel communiceert met de geest [het bewustzijn] via het gevoel. Het gevoel en emotie is de taal van de ziel! We zeggen wel, dat de ziel spreekt tot je via het hart en dat de afb. engelen 10verbinding(s)(brug) is tussen de ziel en de geest. In de ziel zit je intuïtie! Je intuïtie zit niet in je hersenen; niet in de geest of het verstand! Je geest is niet het zesde zintuig. De intuïtie is te beschouwen als het ‘gehoor van de ziel’.
De ziel is dan ook het enige instrument dat gevoelig genoeg is om de lichtste trillinen van het leven ‘op te pikken’, om die energieën  te ‘voelen’, om de golven in het (energie)veld waar te nemen en ze te kunnen interpreteren. Op die manier communiceert de ziel via het chakra- en aurasysteem met de buitenwereld; met de medemens! De wijze waarop de ziel met het bewustzijn (de geest) communiceert, is in het aura-veld en het chakra-systeem ook zichtbaar als lichtflisten, oplichtende energieknooppunten in het aura-veld. Maar realiseer je, dat de geest (het bewustzijn) in grote mate het effect van deze interne communicatie bepaalt.

Ziel schept het idee of concept (‘ik kan mezelf genezen’), de geest met haar overtuigingssysteem accepteert het idee in volle overgave of verwerpt het idee en geeft er een eigen draai aan! Met als gevolg dat vaak de onderliggende angsten en onzuivere emoties de bovenhand hebben in het scheppingsproces; bijvoorbeeld het geneesproces. Je luister dan naar de geest (het verstand, niet de breinmassa) in plaats van je hart; je zuivere ingevingen, je zuivere gevoelens, je intuïtie ……… je ziel! Op die manier blijf je de ‘oude’ levensomstandigheden aan het herscheppen. Misschien wel duizenden keren zonder dat je dit zelf beseft. Je verandert niet wezenlijks aan je ‘oude’ gezondheidssituatie; aan je ‘oude’ energieschiedenis [3].

afb. engelen 12Als we zuivere gevoelens (afkomstig van de ziel, niet van de geest) hebben en die uitspreken, dan ontstaat er een intercellulaire resonantie die de samenhang vergroot. Dit heeft een positief effect op ons DNA, dat sterker wordt en preciezer gecodeerd kan worden, zoals door het Institue of HearthMath is aangetoond. Het versterken van het menselijk energieveld in de eerste plaats en het chakra-systeem betekent dan, dat we naar een grotere mate van evenwicht toe groeien. Dat we als het ware de elektromagnetische energie die in ons energieveld onevenwicht is verdeeld opnieuw moeten gaan ordenen; herschikken!
Maar helaas, de meeste mensen ervaren een negatieve reactie zodra we labels beginnen te geven aan onze gevoelens. Dit zorgt er heel vaak voor dat we ons afsluiten (het vernieuwende idee of het veranderend concept van de ziel wordt niet geaccepteerd door de geest) en dat we hierdoor onze vooruitgang blokkeren wanneer we een emotionele gebeurtenis doormaken. Dit is anti-evolutionair; er stroomt géén energie naar het deel van het lichaam waar de emotie is ‘vastgezet’. Uiteindelijk zal er in dat deel van het fysieke lichaam een probleem ontstaan. Maar helaas, emoties kunnen we niet ‘operatief’ verwijderen. Aangezien een emotie energie-in-beweging is, dienen we een energiekwestie of – onbalans met (nog) meer energie onder handen te nemen, met de intentie het in evenwicht te brengen. Dus ‘vuur met vuur’ bestrijden door gericht energie te sturen naar de plek des ‘onheils’.
Massages, heilzonetherapieën, chelatie (het opladen en schoonmaken van de aura van de patiënt), het ‘schoonmaken’ van de ruggengraat, chakra-knooppunten in alle stroomrichtingen activeren tot spirituele healing [4] en energetische reininging van lichaam en aura-veld en spirirtuele genezing [5] zijn daar enkele voorbeelden van.

Mensen zijn emotionele energiewezens en het werken met onze emoties helpt ons om af te stemmen op hogere bewustzijnsniveaus en nieuwe evolutionaire pieken te bereiken. Meesterschap gaat over flexibiliteit, wat betekent dat we emotionele pieken en dalen kunnen beleven, maar ons weer snel stabiliseren en voortdurend naar hogere bewustzijnstoestanden gaan. Dan ‘onderdrukken’ of negeren we ons aura-veld of het emotioneel energielichaam niet, maar stabiliseren we het naar wens.
We zullen tijdens het stabilisatieproces van ons uniek energieveld een fysieke overgang doormaken; we zullen een uitbarsting van stralend kosmisch licht in iedere cel van het lichaam activeren die je wezen op een diep niveau zal transformeren. We zullen ……… het ‘meester(schap) meester worden’.

[1] DNA programmeering: lees meer in Nieuwsbrief ‘Epigenetische Heelkunde’
[2] Gevoelens en emoties zijn reacties op situaties die zijn gebaseerd op een interpretatie van de gebeurtenissen. Ze zijn spiegels die je energetisch in staat stellen teafb. engelen 15 reageren en je bewust te worden van je eigen kalibratie op een gebeurtenis of een ervaring.
[3] Je energiegeschiedenis: je overgeleverde patronen, overtuigingen en herinneringen uit vorige levens.
[4] Spirituele healing is een herschikking van de microdeeltjes waar alle deeltjes uit bestaan. Het lichaam is niet wat het zo op het oog lijkt te zijn. Het is geen solide massa. Het is eigenlijk een systeem van kleine deeltjes of energiepunten die door de ruimte en tijd van elkaar zijn geschieden en op hun plaats worden gehouden door een in elektrisch opzicht gebalanceerd veld. Als deze deeltjes zich niet op de juiste plek bevinden, manifesteert zich ziekte in het lichaam. Spirituele healing is een manier om deeltjes weer in een harmonieue verhouding te brengen – wat gezondheid betekent. [Ambrose Worall]
[5] Spirituele genezing is het kaliberen van energie naar een ontvanger vanuit het universele Energieveld [de Ziel van God] dat de gehele schepping gemeen heeft. Ieder individu is omgeven door emanaties die worden veroorzaakt door elektrische stromen die door het fysieke lichaam stromen. Er zijn de geluidsgolven van de verscheidene fysieke organen en de gedachtegolven van de geest, evenals de trillingen van het spirituele lichaam. De energie van het universele energieveld staat de healer ter beschikking doordat hij zijn persoonlijk energieveld afstemt op een harmonische relatie met het universele Energieveld, zodat hij op deze manier als geleider tussen het universele energieveld en de patiënt fungeert. [Barabara Brennan]

9.0 Het spiritueel genezen

bloem1aHet spiritueel genezen is het afstemmen van het energiesysteem van healer, patiënt en gidsen, of het scheppen van een perfect afstemming tussen ziel, geest en lichaam!
‘Jij bent in staat om jezelf te genezen’, want …….. er is géén scheiding tussen ons hart en ons hoofd; géén scheiding tussen ons hoofd en ons innerlijke zelf, géén scheiding tussen ons en het universum, géén scheiding tussen ons en God; wij zijn een goddelijke expressie van het creactieve principe op dit vlak van het bestaan!

We zijn in de kern allemaal spirituele wezens. Ieder van ons is een volmaakte uitdrukking van de Universele Zuivere Geest of het God-Bewustzijn dat binnenin ons is; de ziel. Het is daarom ons natuurlijk geboorterecht stralende gezondheid, schoonheid, grenzeloze energie en vreugde door ons hele leven heen te mogen ervaren. De enige barrières aan onze gezondheid, schoonheid, vitaliteit, energie en vreugde komen door onze zelfgeschapen barrières die op angst en onwetendheid zijn gebaseerd.

Ons lichaam is gewoonweg een fysieke uitdrukking van ons bewustzijn (de geest). Hoe meer we ons bewustzijn in één lijn brengen met onze hoofste spirituele verwezenlijking – de allerhoogste wensen van de ziel – des te meer zal ons lichaam uitdrukking geven aan onze eigen volmaaktheid.

10. Kernboodschap van jezelf genezen

‘Blijf wandelen in het Licht!’ …….’Mediteer!’…… ‘Bid!’

afb. engelen 26De meest elementaire ‘basisregel’ voor het creëren van een goede gezondheid is: stel je – het liefste dagelijks – in verbinding met de Kosmos (de Universele Kosmische levensenerige, de Ziel van God, het Universele Rasternetwerk) zodat het innerlijke of hogere Zelf permanent gevoed wordt met goddelijke Liefde (de frequentie-impulsen, ook wel de SPIRIT-Referentie-Energiestralen genoemd) die door alle chakra- of bewustzijnsniveaus in alle vier windrichtingen op sublieme wijze verspeid kan worden.
Alle chakra’s zullen als bloemenfonteinen hun (levens)energieën in alle denkbare richtingen spuiten. Je bent dan een lichtshow geworden, omdat door middel van de regelmatige frequentie-impulsen alle chakra’s een overeenkomstige, gelijkwaardige trillingsfrequentie uitzenden. De chakra-knoopppunten in het fysieke lichaam zijn dan in harmonie met elkaar!

 

Hans Zevenboom

bron:www.millennium-visie.org/

lees ook van Hans Zevenboom: Hoe zijn de zielen eigenlijk ontstaan?

 

7 REACTIES

 1. Beste Hans, zeer indrukwekkend stuk schreef je hier. Ik heb een vraag aan je. Zo je zult weten ontwikkelt ieder mens iedere dag weer kwaadaardige kankercellen. Wij als mens merken daar weinig van omdat het immuunsysteem deze neutraliseert. Wat denk/weet/voel jij hierbij; vindt deze neutralisering plaats op basis van het doden/verwijderen van deze cellen of door het veranderen van de moleculaire samenstelling van die cellen qua trillingsniveau? Of een andere gedachte die jij hierbij hebt. Dank voor je reactie, met vriendelijke groeten, Paul. Paulvanstapele@gmail.com.

 2. Goedemiddag en dank voor de enorme informatie … Ik denk dat ik het zo ongeveer begrijp, Hans.
  Een zonnige middag gewenst en hartvolle groet, Edith

 3. Wauw Hans,
  IK heb dit met aandacht en heel veel interesse gelezen.
  Nu begrijp ik ook beter hoe het allemaal in zijn werk gaat,heel fijn.
  Alleen spijtig dat ik de afbeeldingen niet kon zien.
  Waar kan ik hier meer over vinden want ik kan het helaas niet afdrukken en zou dit allemaal graag bijhouden in een map.

  Dank je wel Hans!

  Liefs Nancy

 4. We kunnen onszelf als een buis beschouwen die aan beide uiteinden energie ontvangen en ontladen. Op die manier zijn de chakra-knooppunten met elkaar verbonden, mits ieder chakra-niveau optimaal functioneert!

  Juist. De uiteindelijke bedoeling is dat de chakra’s zich oprichten, zodat zij hun energieën doorgeven aan het erboven gelegen centrum. De lotusbloemen of draaikolken verspreiden hun energie niet langer aan de voorzijde van het lichaam, maar in verticale richting.

  Er ontstaat een open “buis” en dan kan punt 7 (indaling lichtkolom) geschieden.

 5. Goede morgen.
  Ik heb met veel plezier deze toelichting gelezen . Het maakt voor mij veel duidelijk hoe het werkt ,al tweifelde ik niet aan het bestaan er van.
  Bedankt . Vriendelijke groet Evert

 6. Heel mooi en interessant stuk, ik ben het alleen met een ding niet eens, wij, onze ziel leeft niet in een cirkel, maar in een spiraal.
  Een cirkel is afgesloten, blijft altijd hetzelfde.
  Ik heb te horen gekregen dat wij meer als een schelp zijn. Een spiraal die klein begint, maar net als een tornado steeds groter groeit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in