Er zijn vaak meerdere Wezens die de Straal hoeden, we reiken hier alleen de Meesters aan die iedereen geacht wordt te kennen.

De Eerste Straal van Wilskracht wordt beheerd door

El Morya

De Tweede Straal der Liefde wordt beheerd door

Kuthumi lal Singh

De Derde Straal van Vorm wordt beheerd door

St.Germain/Serapis Bey

De Vierde Straal der Verbinding wordt beheerd door

Paul the Venetian

De Vijfde Straal van Waarheid wordt beheerd door

Hilarion

De Zesde Straal van Toewijding wordt beheerd door

Sananda

De Zevende Straal van Voltooiing wordt beheerd door

St.Germain/Lady Portia

Meester El Morya Khan is de Chohan van de Eerste Straal van Gods Wil en Hoofd van de Raad van Darjeeling van de Grote Witte Broederschap. De buitengewone toewijding van El Morya aan Gods Woord en Zijn Werk is een krachtige stroom die door al zijn incarnaties op aarde vloeit.

El Morya heeft geleefd als Abraham, de stamvader der joden, die vanuit Ur in de Chaldeeën emigreerde om aartsvader van de Twaalf Stammen van Israël te worden.

Daarna kwam El Morya in het stof als Melchior, één van de Drie Wijzen uit het Oosten, die de Ster van Bethlehem volgden om de geboorteplaats van het Lam Gods te vinden, in wie de beloftes lagen van God aan Zijn spirituele belichaamde aspecten.

Als Koning Arthur, riep hij de ridders van de Ronde Tafel en de Dames van Camelot op om de Heilige Graal te vinden, en middels inwijdingen de Innerlijke Christus te bereiken.

Wederom op Britse grond, verschijnend als Thomas Becket zowel als Thomas More, beiden martelaars, speelde hij twee keer de rol van verdediger van het Geloof en diegene die Koning Henry ter discussie bracht, die overigens ook twee keer geboren werd in zijn rol als onderdrukker. (Henry II en Henry VIII)

In de 6e eeuw bracht zijn zielenreis hem naar het Oosten in de persoon van Akbar, de grootste Mongoolse Keizer, en in de 19e eeuw naar Ierland als Thomas More, Ierlands gelauwerde dichter.

Daaropvolgend kwam hij ten tonele als El Morya Khan, misschien wel de meest onbekende der Tibetaanse Mahatma’s. In tegenspraak met het voorgaande is er een klein beetje biografische informatie van een oud karakter beschikbaar over El Morya Khan. Het is bekend dat hij geboren werd als een Prins uit Rajaputana, binnen de Indiase klasse van strijders en leiders die gewaardeerd werden om hun moed en eergevoel. Zijn geboortedatum is niet zeker.

Wat het leven van El Morya zo noemenswaardig maakt, is zijn verstrekkende werk de oude spirituele waarheden van het Oosten met de tradities van het Westen samen te smelten. Dit was grotendeels tot stand gebracht door het stichten van de Theosofische Vereniging in het laatste gedeelte van de vorige eeuw. En het daaropvolgende onderwijs dat werd vrijgegeven via die organisatie door de Meester Morya en zijn vriend sinds lange tijd, de Meester Koot Hoomi Lal Singh. Deze leringen kwamen gedeeltelijk in de vorm van persoonlijke brieven geadresseerd aan een handvol Theosofie Studenten, persoonlijke leerlingen van de Mahatma van Himavat. Deze brieven liggen nu opgeborgen in het Britse Museum in Londen.

Wat ook binnen de literatuur van de Vereniging te vinden is, zijn imponerende verklaringen van de weinige Theosofen die bij de Meester uit de Himalaya op bezoek waren die, voor het grootste gedeelte, het liefst onbekend voor de buitenwereld blijft. De geschriften van deze discipelen onthullen dat velen er naar streefden om, al was het maar minimaal, contact te krijgen met El Morya.

In 1898 voer El Morya Khan op naar het Hart van God.

Meester Kuthumi lal Singh van de Tweede Straal der Liefde leidde zo’n afgezonderd bestaan, dat de er weinig over hem bekend is. Hij werd als Mahatma Kuthumi geboren in het begin van de 19e eeuw in een Punjab familie die zich in Kasjmir had gevestigd. Hij studeerde in 1850 aan de Oxford Universiteit, en er wordt algemeen aangenomen dat hij omstreeks 1854 “The dream of Ravan” publiceerde in het Dublin University Magazine, alvorens naar zijn vaderland terug te keren.

Deze Brahmaan uit Kasjmir verbleef lange tijd in Dresden, Wurzberg, Nurnberg en aan de universiteit van Leipzig, waar hij in 1875 Dr. Gustav Fencher, de stichter van de moderne psychologie, bezocht. De rest van zijn leven bracht hij door in zijn Lamaklooster in Shigatse, Tibet. Zijn contact met de buitenwereld bestond onder andere uit didactische leringen die hij per post aan zijn meest toegewijde leerlingen stuurde. Die brieven worden nu bewaard in het British Museum.

Een van de belichamingen van Kuthumi was Tutmoses 3. Dit was een Farao, Profeet en Hogepriester in het Nieuwe Koninkrijk omstreeks 1460 v. Chr. Deze Farao breidde het Egyptische Rijk uit tot ver in het Midden Oosten. Zijn meest beslissende overwinning vond plaats op een slagveld in de buurt van Mount Carmel, waar hij zijn hele leger in ganzenpas door de uiterst smalle Megiddo Pas leidde om een alliantie van 330 Aziatische prinsen te verrassen en te verslaan. De slag om de Har Megiddo kreeg later de bijbetekenis van Armageddon…

Kuthumi was ook op Aarde als Pythagoras, de Griekse filosoof in de 6e eeuw voor Christus, die als de “Blonde Samian” (iemand van Samos) werd beschouwd als een zoon van Apollo… Zijn zoektocht naar de synthese van een Hogere Waarheid leidde hem naar Palestina, Arabië, India en tenslotte naar de tempels in Egypte, waar hij het vertrouwen won van de priesters van Memphis en stap voor stap werd ingewijd in de mysteries van Isis in Thebe.

Elke ziel in een nieuwe belichaming gaat ooit naar landen en plaatsen waar hij hogere energieën heeft achtergelaten in een vorige incarnatie. Als Pythagoras kon deze incarnatie van Tutmoses 3 dus heel gemakkelijk de inwijdingen van Isis weer ontvangen.

Pythagoras, de onvermoeibare meester, was negentig toen Cylon, een geweigerde kandidaat voor de mysterieschool, een gewelddadige vervolging op touw zette.

Hij las, in het park van Crotona, hardop voor uit ‘Hieros Logos’, een geheim boek van Pythagoras, en maakte de stellingen belachelijk door de woorden te verdraaien. Hieros Logos betekent zoveel als het Heilig Woord. Toen Pythagoras en veertig leden van de Raad samenkwamen om te vergaderen, stak Cylon het gebouw in brand, waarbij – op twee Raadsleden na – iedereen omkwam. Dit resulteerde in de verwoesting van de School en veel van de oorspronkelijke Leerstellingen ging hierbij verloren. Desalniettemin heeft de ‘Meester’ vele grote filosofen beïnvloed, waaronder Plato, Aristoteles, Augustinus, Thomas van Aquino en Francis Bacon.

Kuthumi was ook Balthasar; een van de Wijzen uit het Oosten die de Ster van Bethlehem volgden. Deze Ster is in feite de “IK BEN Aanwezigheid” van het Kind dat Maria ter wereld bracht. Er wordt aangenomen dat Balthasar de Koning van het land Punt dat nu Ethiopië is, de schat van zijn Rijk met zich meebracht: wierook voor de Christus, de Eeuwig Hoge Priester.

Kuthumi heeft verder een leven gekend als Sint Franciscus van Assisi; de ‘goddelijke armoedzaaier’ die zijn familie en rijkdom de rug toekeerde en “Vrouwe Armoe” omhelsde in zijn omgang met armen en leprozen. Hij vond een onuitsprekelijke vreugde in de imitatie van het mededogen van Christus. Tijdens de Mis van het feest van de Heilige Matthias in 1209, hoorde hij de pastoor het Evangelie van Jezus voorlezen, waarin het gebod van de Heer ”Ga en preek!” aan zijn discipelen was te horen. Franciscus verliet onmiddellijk het kerkje en begon het Evangelie uit te dragen.

Kuthumi als Sjah Jahan: een keizer uit de Mogul dynastie van India, die in de 16e eeuw de corrupte regering van Jahangir, zijn vader, er uit gooide en voor een deel de nobele ethiek van zijn grootvader Akbar de Grote in ere herstelde. Gedurende zijn verlichte regering, bereikte de heerlijkheid van het Mogul hof zijn hoogtepunt, en India ging haar gouden tijdperk m.b.t. kunst en architectuur tegemoet.

Sjah Jahan maakte niet alleen royaal gebruik van zijn schatkist voor muziek en schilderijen, maar vooral om ontzagwekkende monumenten, moskeeën, tempels, en tronen door geheel India te bouwen, waarvan enkele heden ten dage nog te bewonderen zijn.

De wereldberoemde Taj Mahal, het wonder boven wonder, of in de huidige taal: “De Moeder van alle Wonderen” werd gebouwd als graftombe voor zijn geliefde vrouw, Mumtaz Mahal, die 1631 stierf bij de geboorte van hun 14e kind. Sjah Jahan spaarde kosten noch moeite om de tempel ‘net zo mooi te maken als zij was’. De Taj Mahal vertegenwoordigt het Moeder Principe, en is de schrijn van zijn eeuwige liefde voor zijn Tweeling Vlam.

Verrezen Meester Kuthumi.

Kuthumi was tot voor kort Chohan (Heer of Meester) van de Tweede Straal van Goddelijke Verlichting, en maakt zich thans, samen met Jezus, dienstbaar als Wereld Leraar. Hij is de opperpriester van de Natuur Kathedraal te Kasjmir in India, en hoofd van de Broeders van het Gouden Kleed. Kuthumi houdt tevens residentie te Shigatse in Tibet, waar hij gewijde klassieke muziek speelt van Oost en West. Hij speelt composities van zowel de Hemelse Heerscharen als de vroegste Wortel Rassen van de Aarde, op een orgel dat afgestemd is op de muziek van de Sferen, en hij haalt met het gewijde geluid van God zielen uit de astrale wereld naar de etherische wijkplaatsen van de Broederschap.

Meester Serapis Bey is de Chohan van de Derde Straal en Opperpriester van de Hemelvaart Tempel in Luxor, Egypte. Bekend als de Grote Strenge Leermeester beoordeelt en traint hij de kandidaten voor de Hemelvaart; hij leefde ook als hoge priester in de Hemelvaart Tempel op Atlantis meer dan 11.500 jaar geleden.

In de 19e eeuw werkte Serapis Bey nauw samen met El Morya, Kuthumi, Djwal Kul en andere Meesters om de Theosofische Vereniging te stichten.

Hij was de Egyptische farao Amenhotep III, die leefde van ongeveer 1417 – 1379 v. Chr. en hij werd the Magnificent genoemd. Hij bracht Egypte naar diplomatiek aanzien, voorspoed en vrede. Zijn manier van het bouwen van monumenten, paleizen en tempels was vérstrekkend, waaronder het bouwen van de tempel in Luxor die gebouwd was in overeenstemming met de omtrek van het menselijke skelet. Voorzichtige studies aangaande de architectuur hebben ontsluierd dat de gehele tempel veel geheime functies van de organen en de zenuwcentra verklaren.

Serapis was ook in incarnatie als Leonidas, Koning van Sparta. Rond ongeveer 480 v. Chr. weerstond hij de opmars van Xerxes schrikwekkend grote Perzische leger, met zelf slechts driehonderd soldaten, als een heldendaad in Thermopylae. Hoewel uiteindelijk verslagen, is hun gevecht tot op de laatste man gevoerd in de literatuur als een verslag van heldhaftigheid tegenover zulk een verpletterende overmacht.

Serapis Bey ascendeerde rond ongeveer 400 v.Chr.

Paul de Venetian, Chohan van de Vierde Straal der Verbinding. Zijn toewijding is de ziel te perfectioneren door middel van sympathie, fysieke moed, toewijding, snel van intellect en waarneming, tolerantie, artistieke intuïtie, mededogen, geduld, begrip en zelfdiscipline.

Op Atlantis diende hij in de regering als Hoofd Culturele Zaken. Voor dat het continent zonk, ging hij naar Peru om daar een brandpunt van de Vrijheidsvlam te vestigen, die er later voor zorgde dat de Inca’s in staat waren hun florerende beschaving te doen ontstaan. Later incarneerde hij in Egypte als Meester van Esoterische Architectuur en werkte samen met El Morya, de Meester der Vrijmetselarij, in het bouwen van de piramides.

In zijn laatste incarnatie als Paolo Veronese, werd hij één van de grootste kunstenaars van de Venetiaanse School. Geboren in 1528 ontving hij een weinig formele training in de kunst, alvorens hij begon aan zijn vruchtbare carrière. Zijn vroege stijl was simpel, degelijk en zuiver. Al snel werd hij eminent als decorateur van grote bouwkunsten en kerken en kreeg de naam Painter of Pageants.

Het prachtige werk van Paolo Veronese is in essentie Christelijk van thema, groots en rijk van kleur en zijn onder andere, De Verzoeking van de Heilige Antonius De Kroning van de Maagd Neerhalen van het Kruis Avondmaal bij Emmaus De Heilige Familie en Verrijzenis van Lazarus, ieder op zich een belangrijke inwijding in het Christen Zijn. Welke tot aan deze dag de essentie van de Liefde van de Opgevaren Meester Jezus uitdrukt.

De schilderijen in de St. Sebastiaan kerk, genomen uit De Geschiedenis van Esther, wekte zoveel bewondering op zodat Paolo al snel gelijk in gradatie kwam te staan met Titian en Tintoretto. In 1562 kreeg hij de opdracht voor zijn fameuze Bruiloft in Kana welke tegenwoordig in het Louvre hangt. Buiten zijn grootsheid als schilder, is er maar weinig bekend over zijn leven.

Paul de Venetian, ascendeerde op 19 April 1588. Zijn verblijf, het Chateau de Liberté, ligt in de etherische vlakte boven de rivier de Rhône in Zuid Frankrijk. De stoffelijke tegenhanger is een kasteel dat privé-eigendom is van een Franse familie.

Allen die het Woord van God willen horen, hoeven maar aan hun Hogere Christus Zelf en aan hun beschermengelen te vragen om hen naar zijn verblijf te brengen in het Chateau de Liberté. “… en ik zal je bij de hand nemen en je mijn kasteel laten zien. Ik zal je de door Meesters gemaakte kunstwerken laten zien, en we zullen wandelen door vele kamers. En als laatste zal daar zijn een kamer, en daar zal een lege lijst hangen; de lijst van de identiteit van je ziel…”

Meester Hilarion is de Chohan van de Vijfde Straal. Hij vergroot de kwaliteiten van genezing en heelheid, muziek en wetenschap en de visie van het Derde Oog. Zijn verblijf is in de etherische octaaf boven Kreta, Griekenland.

Hilarion had een belichaming als de apostel Paulus. Als St. Paulus was hem de Wet onderwezen aan de voeten van Gamaliel, de grootste leraar die er ooit leefde. Hij was een man die groter was dan Josephus of één van de andere leraren die in de tijd van Jezus leefden of kort erna. Gamaliel kende de Wet werkelijk en Paulus beroemde zich op het feit dat hij onderwezen was aan de voeten van Gamaliel, de grootste leraar van de Wet in die tijd.

Paulus schreef brieven en hield preken in een klein gebied in Azië en het Middellandse Zeegebied gedurende dertig jaar. Bovendien ontving hij innerlijke leringen van Jezus Christus in Jezus verblijf in Arabië.

De ziel van Hilarion incarneerde later als St. Hilarion die rond 371 na Chr. stierf. Hilarion was een grote heilige. Hij was gedurende zijn hele leven een genezer maar ook een kluizenaar. Hij bracht de eerste twintig jaar door in de woestijn, zich op zijn missie voorbereidend. Hij dreef slechte geesten uit, en genas duizenden mensen. Ze wilden hem niet met rust laten, en achtervolgden hem dwars door de woestijn en over zee. Het is fascinerend te horen hoeveel Jezus van hem hield en hem Kracht bijzette met Zijn Mantel der Genezing.

Aan het einde van dit leven in 371 na Chr. ascendeerde Hilarion.

Meester Sananda is Chohan van de Zesde Straal. Als Yeshua wandelde zijn planetaire bewustzijn rond het meer van Galilea. In die hoedanigheid ontmoette hij zijn Twin Ray die haar frequentie eenmalig op 3D niveau had gebracht. Er staat geschreven dat Yeshua en Mirjam de Magdala 4 kinderen kregen, en dat hun nageslacht tot in onze dagen is blijven voortbestaan.

Als Yeshua was hij hogepriester in de orde van Melchizedek, en voor die belichaming was hij zuiver en zonder Karma aanwezig op Venus. Yeshua is het archetype van de Goddelijkheid in de mens, en noemde zich herhaaldelijk zowel de Zoon van God – een titel die aan alle Melchizedeks is voorbehouden – en Zoon der Mensen! Yeshua vertegenwoordigt dat deel van de Heilige Drie-eenheid dat in elk mens ligt besloten.

Sananda is het solaire bewustzijn dat Yeshua ontving toen de Maitreya hem op zijn Vierde Inwijding overlichtte. Als Sananda vertegenwoordigt hij het ultieme rolmodel voor het gedrag dat we moeten leren op onze spirituele reis. Zijn Hemelvaart en Hereniging met onze Vader/Moeder God is een model of blauwdruk voor onze eigen ascensie. Het is de Hereniging van onze ziel met de IK BEN Aanwezigheid.

Edgar Cayce ‘droomde/zag’ dat Yeshua op Aarde is geweest als Adam, Enoch, Jezus. Hij was ook Joshua, bevelhebber van de troepen van Mozes en Jozef de Onderkoning van Egypte. Er staat ook geschreven dat hij Elisa was de enige getuige van de Hemelvaart van de profeet Elijah/Eliyahu in een Chariot of Fire. Tijdens de laatste drie jaar als Yeshua van Nazareth deelde hij zijn bewustzijn inderdaad met de Maitreya, de Maha Chohan van de Spirituele Hiërarchie en de Grote witte Broederschap. Negen jaar na zijn Vierde Inwijding, het Hologram dat de wereld kent als de Kruisiging, incarneerde hij als Apolonius van Tyana, één der grootste meesters die ooit op Aarde verscheen.

Op 1 januari 1956 kreeg Jezus de positie van Wereld Leraar.

Saint Germain leeft tegenwoordig in de spirituele wereld als de Chohan van de Zevende Straal. Zijn wezen is zo ‘meesterlijk’ dat hij onlangs het aanbod kreeg om binnen de Spirituele Hiërarchie de functie op zich te nemen van Maha Chohan van de Derde Straal, waaronder de stralen 4, 5, 6 en 7 vallen.

Hij heeft deze baan nog niet aangenomen omdat hij nog heel hard werkt aan zijn huidige missie als beheerder van de Zevende Straal; het brengen en aarden van de New Age op Aarde. Het belang van die missie wordt duidelijk als je beseft dat de Zesde Straal van Jezus Christus met het overgaan van het Vissentijdperk van Aarde wegtrekt, en de Zevende Straal die plaats inneemt.

St. Germain heeft een aantal interessante belichamingen gehad op Aarde. We hebben hem o.a. gekend als Jozef, de ‘vader’ van Yeshua. Hij was ook Columbus, de ontdekkingsreiziger, en hij was Francis Bacon, die wij beter kennen als William Shakespeare. Ook werd St. Germain bekend als Merlijn, de wijze tovenaar aan het hof van Koning Arthur. Hij was Samuël de Hebreeuwse profeet, en Prins Rakoczy…

Zijn ascensie/verrijzenis deed zich werkelijk voor in zijn leven als Graaf Saint Germain, in welk leven hij ‘slechts’ 350 jaar werd! Keizer Frederick de Grote noemde hem: “De man die nooit sterft.” Hij heeft derhalve de voorkeur voor die benaming en de eraan gerelateerde fysieke vorm. Vorig jaar – 2003 – ‘verscheen’ hij zomaar op een zitting van het Internationale Gerechtshof in Den Haag, om de afkondiging van NESARA te bepleiten. Volgens mijn herinnering was hij in het paars gekleed op een manier zoals je een ouderwetse graaf zou beschrijven. Met glanzen rijlaarzen, en een korte baard. Een flamboyante verschijning die zich met hart en zaligheid inzet voor de herverdeling van welzijn over de hele wereld.

Omdat St. Germain zo ongelooflijk lang leefde speelde hij voortdurend toneel, zo moest hij zelfs meermalen zijn eigen dood simuleren om te voorkomen dat zijn werk als adept van de Grote Witte Broederschap opgemerkt zou worden. Zijn ware naam was Francis Tudor, want hij was een zoon van Koningin Elizabeth de eerste. Er zijn ongelooflijke verbindingen tussen het nageslacht van Yeshua/Maria Magdalena en diverse Europese vorstenhuizen.

Er wordt aangenomen dat de belichaming met de naam St. Germain in 1561 werd geboren. Naarmate hij opgroeide maakte hij zich alle Europese talen eigen, en sprak ze vloeiend zonder enkel accent. Behalve Duits, Engels, Italiaans, Portugees, Spaans, Frans, Grieks en Latijn sprak hij vloeiend Sanskriet, Arabisch en Chinees! Hij was een van de beste schermers van zijn tijd, en een meester op de viool. Hij toonde buitengewone geestkracht en had een fotografisch geheugen. Hij kon tegelijkertijd zo snel en nauwkeurig met links en rechts schrijven, dat als men de beide bladen tegen het licht hield ze exact hetzelfde waren! Frederick de Grote noemde hem een van de meest raadselachtige personen van de achttiende eeuw.

St. Germain was een Meester Alchemist; er werd gefluisterd dat hij in staat was gewoon metaal om te zetten in goud. Hij was tevens in staat de kwaliteit van diamanten en edelstenen te verbeteren, waarmee hun oorspronkelijke waarde vele malen werd overtroffen.

St. Germain voorspelde de Franse Revolutie, en was in feite een van de belangrijkste organisatoren ervan. Hij heeft zijn aristocratische vrienden gewaarschuwd van wat hen te wachten stond, maar ze weigerden hem te geloven.

St. Germain bracht veel later nog eens 85 jaar door met het Trans -Himalaya Broederschap, welke bestond uit o.a. El Morya, Kuthumi, Djwal Khul en wellicht ook nog andere Meesters.

Geloof het of niet, St. Germain leefde als Francis Bacon van 1561 tot 1626 in welk jaar hij zijn dood fingeerde.

Daarna leefde hij in Duitsland en schreef onder de naam Valentine Andreas van 1626 tot 1670, in welk jaar hij alweer ‘stierf’, om in 1687 in Venetië op te duiken als Signor Gualdi. In 1710 verscheen hij weer in Venetië als St. Germain. Dit hield hij vol tot het jaar 1784, waarin hij nogmaals zijn dood simuleerde, om de 85 jaar in Tibet door te brengen.

Ondanks het aanbod om zeer hoge functies te bekleden in andere zonnestelsels koos hij voor de aarde om het werk te VOLTOOIEN dat hij al eeuwenlang zo moedig voortzet.

Eyeh Asher Eyeh,

ArjunA©

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in