Leestijd: 11 minuten

De bekwaamste healers komen uit families met veel karma. Deze bewering lijkt een contradictie te bevatten, maar toch is het blijkbaar zo. Die bekwaamste healers legden zelf al een hele weg af. Je kan stellen dat zij hun sjamaneninitiatie niet in mysteriescholen kregen, maar vandaag gewoon ‘door het leven zelf’. Door vallen en opstaan.

Het was voor elk van hen zeker een hele zoektocht om bij de juiste info te geraken. Niet zelden kregen zijzelf zelfs te maken met misbruik. Of hun nichtjes en neefjes. Dan stelden ze zich deze vragen: “Hoe komt het toch dat er altijd zoveel fout loopt in onze familie? Waar heb ik (of hebben zij) dit alles dan aan verdiend?” Vaak beschikken ze over grote helende gaven, maar geraken ze er niet aan. Sommigen onder hen kwamen het zelfs niet te weten tijdens hun leven en vertrokken weer.

Het is geen dwaling, hun gaven worden ook echt tegengewerkt. Zo geraken ze niet aan de info die hen leidt naar het inzicht ‘hier is zwaar familiekarma in het spel’. En zelf ondervinden zij daar ook de gevolgen van, ook al is hun ziel vast erg gaaf en sterk. Toch nestelt de zware energie zich sluipend ook in hen. Meestal via gevoelens zoals ‘wrok, frustratie of zelfs aangeleerd gedrag of aangeleerde negatieve gedachtegangen’. Maar het is wel degelijk zo, dat van hen verlangd wordt (of ze kozen voor hun incarnatie zelf voor die opdracht) dat deze zware energie IN DEZE TIJD wordt omgezet naar een fijne en veel gezondere energie.

Ja oké, maar hoe dan? Je kan starten met het uitzoeken van de oorzaak van dit zware familiekarma. Sommigen kunnen dat voor je uit de doeken doen. Wees dus niet te trots (trots kan je daarvan weerhouden) en daarna… schrik ook niet te hard.

Vergeving is de sleutel tot verandering

Wat is vergeving? Vergeving gaat niet om schuld en boete, noch om bestraffing of een goddelijke kwijtschelding van straf. Het is ook niet je hart luchten en ondertussen toch blijven wijzen naar die anderen. Ook dit beschuldigend gedrag moet dan ophouden.

Misschien hebben we door onze religieus-culturele achtergrond niet eens een goede term voor deze mooie intentie want onze cultuur vertaalt zich natuurlijk ook in ons taalgebruik. Maar inderdaad, het Nederlandse woord ‘vergeving’ staat er wel het dichtste bij.

Door energieën aangetast

Wanneer een bepaalde energie zich settelt in een bepaalde familie, is helaas iedereen onderhevig aan die energie. Zowel in negatieve zin als in positieve zin. Men handelt er dan vanuit die impulsen, als een soort onweerstaanbare drang. Er bestaat zoiets als materiële vererving (huizen, gronden, goederen), maar de grootste vererving in families is immaterieel van aard, want vele gedragspatronen worden immers onzichtbaar doorgegeven door opvoeding en net daardoor beschouwt men ze in bepaalde families als ‘doodgewoon’. Men stelt er zich verder geen vragen meer bij vanwaar ze precies komen.

Het is al sinds generaties zo en men weet dus niet beter. Bij positief karma, of dharma is dat natuurlijk heel leuk nieuws. Maar bij zwaar karmisch beladen families natuurlijk niet. Zo heb je heel boze en angstige families, erg wantrouwige families, heel trotse hebberige families, sterk afschermende families, roddelende… en er gebeurt altijd wat in negatieve zin. Deze informatie dient niet om bepaalde families met de vinger te wijzen.

Wanneer een zwaar aanvoelende familieclan aan zuivering toe is, zal de meest bewuste dit gedrag plots in twijfel trekken en aan de alarmbel hangen. Dit wordt alvast niet op gejuich onthaald. Helaas voor de man of vrouw die net ‘wakker’ werd, maar zulke gesettelde patronen laten zich niet zomaar veranderen door een indringer of door een koekoeksjong in de familie.

Systemen hebben de vervelende gewoonte zich te willen handhaven want ook patronen zijn onderworpen aan een universele wet: patronen en systemen streven naar instandhouding en verdedigen hun negatieve balans! Er zal dus hevig weerwerk worden geboden. Actie zorgt steeds voor reacties. Dat kan eindeloos ver gaan, dus het karmaniveau vergroot nog even of handhaaft zich aanvankelijk.

De vergever is vaak diegene met het hoogste bewustzijn

Het hoogste? Ja, die met het hoogste bewustzijn, die dient natuurlijk de klus te klaren. Wie anders? Maar in vorige levens was die mogelijk één van de daders of aanstichters, dus enige nederigheid is hier wel op zijn plaats. Maar evengoed niet, een ziel kan ook totaal vreemd zijn aan de familie. Wie zal het zeggen? En moeten we dit alles wel weten? Wat telt, is dat je nu voor deze opdracht koos.

Die potentiële vergever of karmahealer is in dit leven meestal zelf het slachtoffer of de prooi van de kwalijke energieën en gedragspatronen, en net daardoor wordt die zich ervaringsgewijs zeer bewust van wat er fout loopt en wat vandaag smeekt om bepaalde correcties en zuivering. Er moet alleszins iets gebeuren om de voortdurende tegenwerking te doen stoppen, dat wordt stilaan duidelijk (overvloed mag er zijn voor iedereen en geluk is een geboorterecht. Overvloed kan je interpreteren als van alles genoeg, dus op spiritueel, lichamelijk, mentaal en emotioneel vlak en kunnen neerzetten, datgene wat je beoogt en prettig vindt).

Donker vecht ook met licht en licht kan eerst zelf donker worden

En wat gebeurt er dan? Na zoveel tijd maakt die laag vibrerende energie zich helaas ook meester van de lichtbrenger, want onmacht, woede, verdriet, wrok begint zich ook in diens systeem te nestelen. Daardoor verlaagt ook diens energieniveau. Soms schakelt die zelfs over op overlevingsmodus of gaat die zelf mensen beschadigen door het wantrouwen dat hij opbouwt. Wantrouwen en verdriet doen op hun beurt zeer negatieve gedachten geboren worden. Zo zit je ineens ook in het negatieve clubje en je hebt het ondertussen niet eens in de gaten. Maar krachtige zielen die ‘negatief krachtig’ worden, zijn gevaarlijk. Hun gedachtenkracht en manifestatiekracht is immers sterk.

Of die kracht keert zich naar binnen en keert tegen henzelf en zo wordt die potentiële karmahealer zelfs ziek door de eigen zichzelf repeterende negatieve gedachten. Eens dat zijn of haar energiesysteem volledig blokkeert, wordt die zwak en moet die zelf noodgedwongen andere mensen gaan parasiteren om aan energie te geraken. Niet zelden wordt de energie van de eigen kinderen of partner gestolen. Zie je nu hoe ook zulke patronen op bijzonder slinkse wijze generaties lang worden doorgezet? De potentiële healer ziet zijn/haar mooie opdracht niet en nestelt zich zelf in slachtofferschap en negatieve gedachten. ‘De wereld is slecht. Het zijn de anderen… Zij doen mij dit alles aan.’

Tot hier en niet verder

Tot die persoon in de gaten krijgt hoe het systeem werkt en (heel belangrijk) dat het via het eigen aandeel nog in stand wordt gehouden. Besef dan dat het kan worden doorbroken vanaf dat ene en heel belangrijke keerpunt van ZELF-bewustwording. In de eerste plaats gebeurt de zuivering IN ZICHZELF, zodat de ellende zich niet bestendigt in zijn/haar leven, want hij of zij hield het immers zelf in stand door negatieve ervaringen te koesteren. Zo nodigde hij daardoor zelf negativiteit uit in het leven, maar bleef het doorgaans wijten aan ANDEREN of aan oude gebeurtenissen. Het is een akelig inzicht bij de potentiële healer/zuiveraar, om vast te moeten stellen dat de grootste tegenkracht in feite VANUIT ZICHZELF komt. DNA-informatie vormt natuurlijk een grote trigger (familiekarma), niet zozeer de zieleninformatie, want die is vaak erg mooi.

Vanaf dat keerpunt weet de betrokkene, dat hij of zij zelf dient te werken aan het transmuteren van de negatieve gedachtenpatronen die zich van hem/haar hebben meester gemaakt. En alleen zij/hij kan dit volledig voor zichzelf doen, maar er kan om nog wel hulp worden gevraagd. “Vertrouw op je spirits.“, zo zei een sjamaan tegen mij, “Ze bestaan echt, ook al zie jij ze niet. Wees niet zo’n ongelovige Thomas. Ik kan je wel ondersteunen, maar het echte werk dien je nu zelf te doen. Pas dan kan je aan je ware kwaliteiten en krijg je vaart.” Plots kreeg ik de cijfers 17:17 te zien en die betekenen: ‘Je volgehouden focus op het positieve, begint stilaan te lonen. Je trekt nu positieve dingen naar je toe.’

Maar je weet niet wat die zieke patronen zijn of vanwaar het karma komt?

Psycho-analyse en familie-opstellingen kunnen de zieke patronen laten komen bovendrijven, want vaak zie je zelf door de bomen het bos niet, ook al wijst je intuïtie je wel de weg. In mijn geval was die weg nogal kronkelig en er hing even heel dikke mist. Maar let op, een bestendigde zelfanalyse zorgt volgens mij wel voor een regelmatige heractivatie van de herinneringen en pijnen. Dus koester geen bestendigd slachtofferschap. Beter is het, plots te besluiten niet meer het slachtoffer te zijn van situaties en je hieruit voorgoed te bevrijden.

Ik ken mensen die zoals een oude grammofoonplaat telkens opnieuw het kwalijke deuntje in verband met vroeger afspelen. Al ging het om feiten die ze ondergingen van meer dan veertig jaar geleden. Mensen lopen van hen weg, want het werden oude zeuren. Ze zijn teveel met zichzelf bezig en met het heractiveren van die oude ellende via kringloopgedachten, maar dat inzicht ontbreekt. Ze hebben zelfs geen oog voor de vele nieuwe kansen die ze ondertussen echt wel kregen. En ze hebben er geen erg in, dat hun leven al 40 jaar vreugdevol had kunnen zijn indien zijzelf niet bleven vasthangen in het oude verdriet, de wrok, de ellende, de onmacht en miserie van toen. In feite hebben ze die laatste 40 jaar ‘zich-zelf’ geslachtofferd door de negatieve energie (wrok, verdriet, woede) te bewaren als waren het kostbare relikwieën.

Sommigen hebben ondertussen HELAAS ook begrepen dat het hen compassie en aandacht oplevert. Met die aandacht (aandacht = energie) kunnen ze overleven, want hun energiesysteem hapert natuurlijk aan alle kanten en fysieke en mentale klachten stapelen zich gaandeweg op. En zo werd die engel met grote gaven, die uitgekozen werd om heling te brengen in de familiepatronen van die bepaalde lijn, gaandeweg zelf een zwarte engel. Onbewust natuurlijk. Met de krachten waarover die potentiële healer beschikt, is het zich vastbijten in slachtofferschap alleszins nefast en zelfs zelfvernietigend!

Wat hadden ze dan moeten doen?

Ze hadden zichzelf moeten helen door te vergeven, maar dit is werkelijk heel moeilijk en al zeker als hun eigen weg zeer beangstigend en zelfs akelig was, of wanneer de oorzaak van familiekarma hen afstoot. Ik was daarin zelf de slechtste leerling van de klas, maar nu ik mij in het healersmilieu begeef, merk ik tot mijn grootste verbazing dat de bekwaamste en sterkste healers zelf hele akelige ervaringen hadden en ook de weg dienden te gaan van:

1) analyse van de patronen
2) besef van je opdracht ten aanzien van karmahealing
3) vergeven
4) voorgoed loslaten
5) nieuwe kansen leren
zien.

Het universum staat tot hun beschikking. Je krijgt ALTIJD hulp als je hierom vraagt. Wees niet te trots. Hoe talentvol je ook mag zijn op spiritueel gebied, je ben niet de predator die bovenaan de voedselketen staat en daardoor bij niemand nog voor hulp of raad terecht kan.

Het is precies alsof die healers bij gebrek aan mysteriescholen waarin de werking van de kosmische krachten haarfijn uit de doeken werd gedaan, hun initiatie krijgen via het (zware) leven zelf. Toch, als ze onderweg hun hart niet sloten voor de medemens, want puur met rituelen kan je ook mensen healen, maar je geraakt niet aan de diepere lagen als het niet ‘van harte’ gebeurt. Zulke healers leerden te overleven, ze leerden hun krachten omhoog te vijzelen uit zelfbehoud, en nadien kunnen deze mensen hun krachten gebruiken om anderen te helpen, hen te helpen bevrijden…

Maar helaas: velen onder deze engeltjes of potentiële karmahealers zien de wolfijzers niet en zullen nooit anderen kunnen healen want ze begrijpen überhaupt niet wat ze hier komen doen. Ze zien hun levensmissie niet. De wolfijzers die hen beletten hun mooie opdracht te zien en waarin je als slachtoffer ook erg verstrikt kan geraken, dat zijn je eigen negatieve gedachten, gekoesterde zware negativiteit. En ooit was je dat zachte engeltje?

Hoe dit komt, want die doet toch zelf niemand kwaad? Het zijn de pijnlijke herinneringen die je koestert en zo telkens weer heractiveert in je eigen celgeheugen of waar dan ook. Misschien ben je ook heel machtig en dan missen die negatieve gedachten zeker hun doel niet. Wees je bewust van die kracht en de mogelijk nefaste gevolgen indien de macht een negatieve zich manifesterende kracht wordt. Dan gaat men je uit de weg. Het wordt immers aangevoeld, maar men kan er de vinger niet op leggen.

Wat is vergeven dan eigenlijk?

Volgens mij is vergeving dit: Je maakt je als vergever los van de andere zodat er geen wederzijdse beïnvloeding meer is. Je gooit voorgoed het ballast af van verdriet, wrok, angst en woede. Deze emoties worden door jezelf uitgegomd. Via een ‘welgemeende hartsgedragen intentie’ uit je systeem gegooid.

Let op, dat alles kan heel diep in jezelf zitten en lichamelijke klachten kunnen het signaal geven van wat er nu nog zit. Je werpt er licht op zodat de invloed ophoudt, want anders blijf je ook na non-contact nog onder invloed van je eigen herinneringen aan die slechte tijd. Het wordt dan een soort zelfbestraffing.

Vergeven is dus het laten verpulveren van die energie, of het transmuteren. Je er zelf steeds aan herinneren is altijd een reactivatie van de energie, of reactivatie van de pijn. Telkens opnieuw. Zo bestendig je het negatieve contact, ook al spreek je niet meer tegen hen, zie je hen nooit meer. Weeral aan hen denken is immers al genoeg voor heractivatie van impulsen. De energietransmutatie gebeurt in feite door niet meer in negatieve zin aan hen te denken.

Vergeven moet vanuit je hart

Niets moet, het blijft je eigen keuze. Vergeven kan wel worden gesuggereerd door anderen, maar het kan niet onder dwang gebeuren. Dus gebeurt het via eigen wil. Je kan het doen als je de tijd ervoor nodig acht. In feite help je zo niet alleen jezelf, maar ook de groep waartoe je behoort en die kan gigantisch groot zijn. Hun gedragingen kunnen dus plots sterk verbeteren, want zij zijn verbonden met jou.

Je heelt tot generaties terug en zelfs tot generaties vooruit, of je zet het proces alleszins in gang en dat is heel moedig en mooi. Mogelijk komen er zelfs bij de beoogde groep schuldgevoelens in de plaats, want er komt plots even besef in verband met eigen verantwoordelijkheid. De mist verdwijnt ook voor hun ogen. Daarna installeert zich positiviteit en die leidt tot gedragsveranderingen in het belang van iedereen uit hun omgeving. Die gedragsveranderingen zijn merkbaar.

Symbolisch: Je morst inkt op een zwarte doek, beeld je even een witte inktvlek in, eentje die zich snel uitbreidt op deze zwarte doek. De zwarte doek wordt wit.

Symbolisch: Waar de lichtstraal op een dag de rotsspleet bereikt en naar binnen valt, daar kan het voortaan niet meer donker en nat zijn. Daar installeert zich nieuw leven en beginnen zelfs groene plantjes te groeien.

De beloning van het universum is echter groot!

Het is nu de tijd om oud karma te healen, ook al heb je zelf geen zicht meer op de oorzaak wegens te ver weg in een oud en verborgen familieverleden. Het kan gaan tot de middeleeuwen of nog verder. Maar de info zit nog in ons DNA en de triggers blijven helaas actief. De aarde waarmee we verbonden zijn, smeekt erom. Wereldgebeurtenissen smeken erom, beschadigde families, clans smeken je erom, al is het zelden een ‘bewuste’ vraag.

De aarde kwijnt onder onze hebzucht en dit op alle vlak. Je kan dus diersoorten en wouden beschermen, oceanen helpen zuiveren, maar dit is ook een weg en al zeker geen onbelangrijke, want alles is met alles verbonden. Het is met name de ethische weg tot het verhogen van de aardse vibratie via het leren denken en voelen op een hoger niveau.

De effecten van de zuivering die zich doorzet zoals dominostukjes die één voor één met hun wit vlak naar boven vallen, zouden alleszins wonderbaarlijk zijn. Het is karma dat zich zich omzet naar dharma en het aantal mensen die nu – gelukkig op positieve wijze- worden ‘getroffen’ is ook veel veel groter dan je voor mogelijk houdt. Negatief wordt positief. Kwantumfysisch heet dit: de transmutatie van energie naar het positieve veld.

Je kinderen, broers en zussen voelen het snelst de transmutatie van de energie. Ook hun lichamelijke klachten (als die er al zijn) zullen verminderen, want ze torsten mee met jou de zware energie. Vaak deelden ze dus ook in de klachten. Jij als slachtoffer, wordt plots de bevrijder. En er wordt gaandeweg ook veel positiever op je gereageerd in je omgeving, want tot op dat punt triggerde je nog de resonerende donkere energieën bij de anderen, zodat het leek dat je lijdensweg eindeloos was. Of je was ervan overtuigd geraakt dat een betere wereld niet bestond, maar helaas: de wereld waar je je in bewoog, had je zelf gecreëerd met je gedachten, weliswaar gerelateerd aan oude ervaringen. Als je leven een negatieve creatie kan worden door je eigen gedachten, dan is het omgekeerde ook mogelijk, of niet? Jij staat toch aan het roer van je eigen leven.

Probeer het eens

Na ‘echte’ vergeving wordt alles anders dan voorheen. Oude blokkades verdwijnen en je trekt plots leuke en fijne gebeurtenissen naar je toe. Je krijgt ook de volle beschikking over je eigen aangeboren krachten. Misschien wordt afscherming tegen kwalijk gedrag plots overbodig. ‘Wat gebeurt er? Die reageerde zo anders?’ Het lijkt wel magie, maar het proces is in wezen heel natuurlijk, in ieder geval in het licht van de kwantumfysische werking van onze kosmos.

De kosmos waarvan wij als rationele breinwezentjes deel uitmaken. Welkom in de wondere wereld van de energieën, breinwezentje, we zijn veel meer dan ons verstand. We zijn immanent of onbegrensd in mogelijkheden, we zijn fantastisch! En net daardoor is alles mogelijk!

Een mogelijk vergevingsritueel dat je intentie tot vergeven kan versterken:

 1. doe je ogen dicht, adem in en uit, in en uit, maak je hoofd ondertussen leeg
 2. steek witte kaarsen aan en brand wat wierookstokjes
 3. doe je ogen weer dicht
 4. vraag je gidsen om begeleiding om je trots en al het andere wat je hierin blokkeerde los te kunnen laten
 5. spreek uit wat het probleem was, de daden en wie je hierin wil vergeven
 6. visualiseer hen als geheeld, als glimlachend naar jou
 7. vergeef nu ook jezelf want als gevangene in de maalstroom waren jouw reacties mogelijk ook niet mis
 8. visualiseer jezelf ook als geheeld
 9. spreek uit dat je alles los laat en dat je het hele pakketje overgeeft aan het universum, aan de hogere machten
 10. verbrand het papier waarop je alles had geschreven
 11. dank je gidsen, dank het universum
 12. kom volledig terug

Adendum: Volgens Lucas Flamend van Extendo: “Het lichaam en de hersenen beschikken over de unieke capaciteit om zowel fysieke als psychische pijn te verwerken. Deze capaciteit is voor een groot deel afhankelijk van de dynorphindynamiek. Mensen met HSP, met hechtingsproblemen (bv. borderline) en de fysieke complicaties van een falende dynorphinwerking (bv. CVS, ME, fibromyalgie, anorexia en MCS) hebben vaak een langdurig behandeltraject gevolgd want ze laten maar moeilijk los.

Vaak faalt therapie omdat het lichaam de blokkade niet kan loslaten. De al verworven therapeutische inzichten worden niet geïntegreerd (of omgezet) omdat het lichaam de oude ervaringen als het ware ‘vasthoudt’ (en dus niet neutraliseert). Hoogsensitiviteit of HSP komt voor bij zowat 20% van de bevolking.” Vermoedelijk is dit ondertussen al zelfs een hoger percentage. Dus de dynorphindynamiek kan worden beïnvloed om een beter resultaat te bereiken?

33 REACTIES

 1. Ook mij raakt dit artikel tot mijn diepste kern. Ik herken en erken het hele proces en je hebt het formidabel omschreven.
  Ik heb een boek geschreven dat de Vliek can de Hongaarse familie Moór heet en hopelijk rond dit jaar uitkomt. Hierin komen vele aspecten wat je hier omschreven hebt aan bod, maar het is in een fictie zetting gebaseerd op mijn levensloop. Dank je wel voor deze bijdrage .

 2. Prachtig kan zeer goed begrijpen dat je al boeken hebt geschreven en uitgegeven je hebt de gave van het uitdrukken

 3. Ik vergeef mezelf! Dankjewel voor dit stuk! Bedankt dat jij jouw licht schijnt! Ik herinner mij steeds meer wie ik ben; een krachtige manifestator! One love

 4. Heel mooi beschreven, heel helder. En voor iedereen die hier nog met een been in het oude staat en met het andere been in het nieuwe, is dit een prachtige richtingaanwijzer om volledig te kiezen voor het nieuwe, de nieuwe tijd, de nieuwe energie.
  De sleutel tot vergeving en los laten ligt in begrijpen. Begrijpen = loslaten. Wanneer we een ander werkelijk begrijpen in diens doen en laten, zowel individueel als collectief op wereldniveau, dan ontstaat gaandeweg compassie en inzicht. Zo kan oude energie, ruis en ballast oplossen en de weg schoon en vrij maken voor de toekomst. 🙂

  • Mooi samengevat! Dank je. Bij ons als mensensoort moet veel de omweg van het mentale niveau volgen. Helaas. Vastgehouden emoties beletten ons in het hier en nu te leven en te genieten.

 5. Dank ook aan alle bedankers hieronder, dit is ‘ook’ een soort van beloning. Zo heeft de zware weg ook zin gehad, en als het anderen kan helpen ‘hun grote waarom-ik-vraag te beantwoorden. Misschien ben jij zo’n zieltje dat die missie voor je geboorte had aanvaard, maar nu ineens het spoor bijster geraakte want je denkt ‘wat kom ik hier überhaupt doen in deze ellendige wereld, ik pas niet eens in deze familie en ergens is dat ook zo. En dat is niet erg. Je wou je conformeren, maar het lukt je (gelukkig) niet. Je ziel kan immers een hele andere lading hebben. Jij komt mogelijk licht brengen, maar je wist niet. En je wist ook niet dat het dit licht brengen vooral gebeurt via zelfheling. Zo verander je de codering in/voor je ganse familielijn. Als ziel ben je die, maar je DNA gaf je net hele andere (mogelijk zware) genetische informatie. Op die manier ervaar je jezelf als dubbel: als licht en donker. Donker, dat zijn je gedachten. Licht is wat je wil/wou geven, een soort onweerstaanbare drang want het is je zielsmissie. Na vergeving leef je letterlijk lichter want je voelt je bevrijd.

  Trauma uitvlakken dat zich als info vastzette tot in je DNA, kan je uitvlakken door de negatieve emoties die bij dit trauma horen, weg te nemen. Vergelding (tand-om-tand) zet je TERUG in de actie-reactie-modus en die kan eeuwigdurend worden. Het is iets van de oude tijd. Maar vergeving is de echte resetknop. Het gomt de emotionele lading uit! En als jij zo’n krachtige ziel bent, dan gom je dus uit voor een hele groep. Dan ben jij diegene die de zuivering doet, of de transmutatie van negatieve energie naar positieve energie bewerkstelligt. Besef wel dat niet iedereen zal meewillen, elke ziel maakt daarin zelf een keuze… Dus niet iedereen ver-licht in gedragingen.

 6. Heel mooi hartverwarmend artikel.
  Mijn levensverhaal zal ik hier niet vertellen.
  Mijn eigen ervaring is, dat je op een bepaald moment alleen nog maar kunt vergeven en zo zielsgelukkig bent dat je degene, die jij altijd verantwoordelijk hield voor jou situatie, in je hart kunt sluiten.
  En mensen geloof me, dit gaat niet van de een op de andere dag, hieraan gaat vooraf het totale loslaten en je verbinden met je zelf en het hogere en dan als het universum de kosmos het tijd vindt, dan komt de gelegenheid en kunnen de zielen samensmelten.
  Ik heb dit mogen ervaren, bij het overlijden van mijn vader en ik ben hier zielsdankbaar voor, om dit te beschrijven, is onmogelijk, hier zijn geen woorden voor, enkel een stil en nederig naar binnen gericht gevoel

 7. Het mooie aan het leven is dat de enige regel die telt is dat je je mag overgeven aan alles dat op je pad komt, dan ben je bevrijd van alle spirituele “regels” die alle coaches denken te hebben ontdekt of doorgekregen vanuit het universum. Als er zwaar karma in je leven voorkomt, dan is dat zo, als je jezelf kunt uitleggen waarom dit jou overkomt en je kunt zien waarom je daar voordeel van kunt hebben in de zin van groei, is dat prima, als je dit niet ziet en boos/gekwetst bent is dat ook prima, het is jou leven en niemand kan beslissen wat jou pad is, wij die letterlijk woorden op papier schrijven, net als ik nu, handelen vanuit het aardse, want de enige spirituele hulp heeft geen woorden nodig, ook geen labels als “healer of coach”, de echte hulp komt vanuit jezelf op een wijze die letterlijk niet de naam sjamaan, dokter, coach draagt, maar die vanuit onverwachte onopvallende kracht via familie of vrienden of kennissen of wild vreemde jou precies daar aanraken op jou pad waar jij voor gekozen hebt, alles mag en niks hoeft, degene in slachtoffer rol hebben dit duidelijk nodig zolang als ze erin zitten, daders hebben we nodig omdat er anders geen slachtoffers zijn, het leven loopt zoals het loopt dat verandert niet door de bijbel, de koran, of spirituele sites met miljoen coaches die nog steeds via oude energie methodes werken, verwerp alle woorden, labels en letterlijke studies en wij als engelen, healers, gidsen en meesters die we allemaal ergens van binnen zijn kunnen elkaar echt gaan helpen zonder ego die zichzelf belabelt met ja maar ik heb ervoor geleerd en ik krijg tekens uit het universum of ik had een burnout dus nu weet ik jou weg, alleen jijzelf weet jou weg, nooit maar dan ook nooit mag een ander jou op andere ideeen brengen al lijdt je of ben je ziek, jij kiest jou pad, ieder die anders beweert of denkt dat die kan helpen, praat tegen zichzelf, net als ik nu tegen mezelf zeg, diana alleen jij weet jou pad, ik praat tegen mezelf, jullie hebben niks met dit bericht te maken:)

  • Beste Diana,
   prachtig hoe je het omschrijft, dit is ook helemaal mijn ervaring.
   In het kort gezegd ‘ er is maar een weg en dat is de weg naar binnen en de rest zijn dwaalwegen’
   Er is geen goed geen slecht enkel het is
   En de healer voor jou krijg je vanzelf op je pad via alle levens situaties, want alles wat men ziet als probleem of obstakel, wil ons iets duidelijk maken en ja dit kan confronterend zijn en dan kan je ego je behoorlijk in de weg zitten en is het zo lekker om een ander neer te zetten als dader enz
   En idd alle healers coaches hoe goed bedoelt ook, kunnen niet zeggen welk pad te gaan, dit kunnen we alleen zelf, door naar binnen te gaan en vooral nederig te worden
   Het heeft heel wat jaren geduurd voordat ik dit zo heb mogen ervaren en beleven en ik ben hier zo zielsdankbaar voor, dan ben je bevrijd, dit gun ik iedereen, dit kan niemand voor je doen, dit kun je alleen voor jezelf doen
   Het geeft ultieme vrijheid om dat wat er op je pad komt niet te belabelen, enkel te zien als een les, waar geen goed of slecht in is
   En nogmaals dit is mijn ervaring en beleving en dit hoeft voor iemand anders natuurlijk niet zo te zijn
   Ik moest op jou ingezonden tekst reageren, omdat het mij raakt en ik het ook zo voel, dankjewel

 8. Ja, de beloning van het Universum is groot. Ook al heeft de “miserie” meer dan 40 jaar geduurd. Ik antwoord op Stefan, omdat ik in dit artikel mezelf herken en heeeeel dankbaar ben voor de Helder uit-leg. Het geeft me nog meer in-zicht in de Veranderingsprocessen. Ja, het heeft heel lang geduurd. Ergens wil ik daar niet te veel uitleg over, bij iedere “voor-uitgang” (prachtig woord uitgang en dan vooruit, dus niet achteruit of terug) is er vaak herinnering, begrip voor wat gebeurd is. Ik neem hiervoor de volle verantwoordelijkheid en ze ligt verder dan dit leven. De geschenken kwamen op het moment dat ik heel diep vanbinnen voelde dat il alleen maar “kon” vergeven, dat er voor mij geen andere weg is dan vergeven. Schitterend hoe de omgeving veranderd, maar je moet het willen zien en kunnen aanvaarden. Ik vind dit artikel HEERLIJK, voor mij juist op de juiste Tijd.

 9. Ik herken me hier heel erg in.. in mijn familie al.jarem patronen van borderline etc. Ik mag het omzetten het lukt me alleen nog steeds niet. Ook ik val in patronen van zelfmedelijden en depressie terug. Is de.mediatie afdoende? Ik heb al.zoveel terapie gevolgd. En jeb ni ook zelf een dochter

  • Je focussen op het positieve helpt want positieve dingen zijn er altijd, je ontspannen helpt, maar vraag hulp aan een healer/sjamaan om het negatieve wat je bij je draagt te helpen verwijderen. Gedachtenpatronen veranderen moet je zelf doen. Je bent al op weg naar healing want je bewustworden van het patroon iis al stap 1. NLP kan ook helpen. Dan leer je dingen positief te benaderen want gedachten/woorden zijn ook krachten. En als jij een machtig iemand bent, dan kunnen negatieve gedachten desastreus zijn want het zijn triggers voor nog meer narigheid. Ben jij machtig maar uiteindelijk geraak je positief ingesteld, dan zet je net positieve kettingreacties in gang.

 10. Wow Catherine, adembenemend stuk. Zoveel herkenning. In mijn moeders lijn zit al deze zware shit. Zwart karma. Ik ben al jaren bezig om deze stukken in mijn fysieke lichaam te reinigen en te healen. Veel lichaamswerk en opstellingen gedaan. De lijn naar boven aan het zuiveren. Ik kan zelf ook healen ben ik achter gekomen. Mijn moeder is zelf ook een healer maar dat beseft ze nog niet. Ze zit nog vast in angsten. Ik heb als klein kind haar altijd geprobeerd te helpen, maar die zware taak haalde mij fysiek onderuit. Ik kampte jaren met fibromyalgie klachten waar ik nu bijna vanaf ben. Ook ben ik een HSP. Nu gebruik ik HSP als kracht en leer anderen HSP ers zichzelf te helpen en hun HSP als iets moois te zien. Echt super mooi geschreven en geeft me bevestiging in wat ik diep van binnen al wist❤ Dank je wel hiervoor

  • Dank je Kristel. HSP-er zijn is absoluut een kracht, een manier van zijn die je toelaat zulks te doen. Niet zelden krijgen ze stressziektes want ze houden gemakkelijk emoties bij,slaan ze op in het celgeheugen, en al zeker wanneer ze geboren worden in zware families. Soms noemt men die zelfs demonisch. Vaak worden in dit soort van families verschillende generaties van healers geboren, maar het vraagt kracht, moed en soms leidt het tot breuken of word je helemaal uitgestoten want je verstoort een patroon, bent in zekere zin een koekoeksjong dat mensen dwingt in hun waarheid te gaan staan. Mijn moeder was vast ook een healer, maar het inzicht ivm wat ze kwam doen in haar (vreemde en hautaine) familie met zoveel geheimen, was er toen niet. Haar moeder volgens mij ook. Mama stierf erg ongelukkig, voelde zich mislukt in alles. Kanker was de diagnose. Ze hing ook te sterk vast aan haar status, imago, was helaas ook codependent etc… Indien ik ook niet zou slagen, dan gaat de zuiveringsopdracht sowieso naar mijn dochter. Ik weet dat ook zij licht kan brengen, al vindt zij dit nu echt wel onzin. 🙂 Ze is slechts 16. Ik wil het kind er absoluut niet mee belasten door zelf te willen ontsnappen aan deze taak.

 11. Er staat een ondertitel: de beloning van het universum is groot!
  Het enige dat er dan volgt is dat je de bevrijder wordt van anderen.
  Is dat de grote beloning voor 40 jaar absolute miserie? Is dat de grote overvloed waar altijd over wordt gesproken?
  Dat lijkt eerder op een rijstwafel aan de finish van een ultraloop in de woestijn.
  Leg dat eens concreet uit met praktische voorbeelden uit je eigen leven welke mirakels er zich gemanifesteerd hebben.

  • De beloning (voor mij althans) is dat er plots veel meer geluk op je weg komt. Dat mensen ineens anders op je gaan reageren, dat familierelaties ten goede veranderen. Je krijgt veel meer positief toeval op je weg, kansen… Of je komt plots in contact met mensen die blokkades voor je wegnemen. (Blokkades die je zelf onmogelijk kon benoemen). Die weg word je getoond. Heel onopvallend gebeurt dat. Er verschijnt niet ineens een engel aan je bed of zo. Maar sta open voor deze signalen. En hoewel ik al jaren aan zelfonderzoek deed, ik kwam er maar niet. Ik voelde mij gedoemd. Maar ‘vergeven’ is echt een grote sleutel, maar wel heel moeilijk. Je vervalt snel terug in slachtofferschap, toch als men (je omgeving) je op die plek wil houden of er genoegen in schept je daar te zien, te houden… Dus bij elk nieuw feit, meteen vergeven en beseffen dat je sterker bent, of zo sterker wordt.. Het gaat niet op 1, 2, 3 hoor… Doorzetten met wilskracht. Vraag desgevallend ook hulp aan een bekwaam sjamaan of zo… dat is niet verkeerd. Je moet veel zelf doen, maar hulp aanvaarden mag.

   • Bedankt voor je reactie. Mooi om te lezen dat ook jij je verdoemd voelde maar dat het is omgekeerd. Het geeft moed en hoop. X

    • Dat je dit artikel oppikte en het voor jezelf onderzocht, dat betekent dat je al op weg bent naar het toelaten van meer licht en de heling en transmutatie. Vanuit slachtofferschap gaat het immers niet, dan wordt dit proces geboycot, daarom dat je er uit moet stappen, hoe erg de feiten die men je aandeed ook waren. Zie in dat verband ook de reactie op Jessixa haar bericht. Ik wens je alle moed die je nodig hebt om je los te wrikken uit dit systeem, succes volgt dan vanzelf. (Soms is het ook nodig bepaalde relaties te verbreken, indien te neerhalend zijn voor jou.)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in